Goudsche Courant, dinsdag 17 november 1942

DINSDAG 17 NOVEMBER 1S 2 Gernagd natte WERKSTER voor heele daigen Br no 4155 b ur v d blad Ter ovemame gevr divan lietet met kleed en een paar jongensschoenen m 28 31 Br no 4156 bur v d blad Weduwnaar met dochter zoekt nette Huishoudster leeiftüd circa 50 j P G Br roet t gaaf van ref onder DO 4157 bureau van dit blad Zeer dringesd te koop te iMtur of ter teen gevr uiteebr Méooanodooe voor zieke Br no 4158 bur blad TE KOOP donkerblauwe winterhoed z g a n Kamenndksloot 17 Ta koop een goede gitaar z a n met huk FVüs ƒ 35 TSe bevragen na 7 uur Burg Martenssingel 94 Te koop 25 m vloerbedekking Batatum een goede wringer fclein monteUtacheltje Te bevraigeil Deivie Kade 31 boor ambtenaar TC HUUR OCVR kAaO bavmiliyia of gatfeella van wanlag met gebr v keuken tir Bo G 66d2 bur r d blad Joagedams 25 jaar biedt zich aan voor kantoor bekend met alle voorkomende werkzaamheden Diploma s van steno en typen Br no Q6683 bur v d bl C P de Bruin Costumiere Peperstraat 132a ImUietoigioi 4 Nederlond studeert ha SakriHaUlk a Mlita Ini Mg OnlwIklwUM MIMMMnMl rf ma f wM i m M kliewlMi OmMb Kihi I NadarlMids Vraagt protpectu H I S O I ▼ of de veic bnulMa vm belug leUiago der MMi fl bQ de erdeaUaf M He aH t t MMvere l iii fCffen wi kop desca weg baitcUlk dank L ld i Talatoon 25754 CNügterwi O Nugterta MonMer Omida IS Noyeabcr 1943 Mieawe HaÏTMi 30 enm Unik n l 4f fi o l Mi ur critjaek tV tU kMil na eea ktlijk dwiji htM tu m BaWHi i UaonNeu GM wtodw Mgt tfe bnUvTouw die Ua iMooo an ovmaI ttxipMl wtfr eent flilTo BMp f idja d pbniikt Bel ii fCMdaeh boresdiea luin ig eti voordeelif ia lu dwnlk £ kat mukt iIIm ntveel enHkeHiker VAnHOUTeiïs LiMonsecco hWJ wUdeo co weten hoe inderea en voonl deskundigen © rei onze Victoria biscuici dachten zegt Victorientje En Ik wu geweldig trots Wat wiren de Directrices Tan n èantal Hnltboudscholen te ipreken ovet il brosheid en den beerlijkeo imaak a oou Marietjes Werkelijk Wit ervan Victoria is dat mas er zijn I WMi lilCUlTI CHOCOIA ± l E WITTE STRIJDERS iegen hoesi en griep 1 i a 3 S j SIWS3S ssïfvWWg U voelt zich kikkerig U bent moe en nat geregend U loopt Uw stamcafé binnen en U ruikl het al het water loopt U n den mondt dampend heele amberkletirige geuiige ihumpuoch ia er te krijgen I U bent hel goede café binnen geatapL want hier ia thumpunch bereid uil RHUMPUNEX Rhumpunex u de luais van elke goeda ihum iogl Coede cafés bereiden chumpunch uit RHUMPUNEX Officl J Verkoopkonfoor van Noorclefer drank i voor Naderiand N V KOFFIEMaNOOIU EN OOEOE ENHANOEl v b FinM F J TEMPEt Stadtkonoal ft Kunitaardetoerkfabridt vraagt entscltappen GqUDSCHE COURANT Personeel Brieven no G ó 691 bur van dit blad Dc Agentschappen van de Ooudsche Courant bulten Gouda zijn gevestigd Beakooii I L Spaarman Bargambaehl I Boekhandel J de Bruin Belaraaha Stolwljk I Q Both Haaalraeht I M de Graaf Moareapallo I jac van Marie Oouderak I LJ van Dijk Aankoiiiligingen I MoerdreoM I W de Wit Nieuwerlierk a d IJaaal GEBOORTE HUWELIJK OVERLIJDEN m de Qoudseha Ceurait geplaatst bereiken alle belangstellenden in GOUDA an breeds omqeving I M jroenendijk Oudewatet I Boekhandel E C Rahms Reeuarilk I S Slappende SlalwUk I Wiegman Waddinaveen I J O Tillemans Last van concurrentie 1 Plaatst hier Uw I advertentie DE KLEINTJES RUBRiÈÏ vjii KMfortjatniliriakl wordt g M amea Biudagi D a mdap XMrM Betrekkiogadrertcotlai l olIL ƒ oit T m iL NT 0 M Aader Mtvartantiat 1 hlU Ik 3 mJL imaer 0 10 aliei bit oflrultba ua H tentiet teder nuntnar aan h t bimau 10 oeot verhoM at Bewijaiuinmar 5 cent extra Inwnaing den voorUg I diig BriafM kuwMM wordea fgahaald ikeB rr v a SJO uur Zatartagi alle iMVM uj J verteert l I wrioren Umit to li er no vele rywieMjanJ re Wen U tydïwlJ J C K W TV i i k Td 3697 TW ovenamc gevraagd een oamplete baiby uüaet iedlfcantj met of zonder toebeIkooren en een kinderwagen aHea in befaooriyken stasrt ovnde ySr no 4151 Inir bl te hanr ggvraagd of we k h enei n at 4TT5 en een paar bruine kkiJ schoentjes maat 26 Te MaiktveW no lï Haastrecht vragen Wedtüwnaar 53 jaar met 3 kinderen lefct hnishoodster 45 i 50 jaar Br no 4153 bureau van dit btoi BADMUTS ta kooi gevraagd Br no 4154 bur v d b ad te oogem met gebr van teufcen door j mg echtpaar z k Br no 4152 b txl I Goodsehe Kanatstöuu üaaeUaan 84 betsteh £ schade aan Uw kleeJiJ zooals mot brand 9 Spoedorders binoen 24 w gei ed FUNK MEUUE GÉtT voor halve da en L Ti endeweg 20 Verloren een bandhoTloge Tegen bekj ning terug te bezo Vierde Kade 62 GEVRAAGD NETÜEgJ voor halve dagen Smits KarnemeBraloot l j Gevraagd fUnke dagdfaS bode Adri van Wijdstraat 13 Te koop aangeb Haui k aclieitie groote spiegel it diokast en 2 faloenientaii tjea Beigeistr 14 na 5 TE KOOP TE KOOP een pracht kach Te bevragen Vest 111 een eiken limtenikast Te bevragen Gansstraat i nS mébje 21 ïTfiG Ti g V z z g am spoedigg geiijk gepl ah hulp in huiah voor d en n met hii selljk verkeer Lietst in Go da of omg Br no 4173 but V d bliad Te koop een inacht kaèi gemcMiteerd met nikkel tk nieuw K J Reeuwijksd btMg Te koop aangeboden een 1 plaat electriach koolartel 1 paar sohroefsdiaatsen tevens te koop gevr een paar itamessdhaatEen itvet hooge laarzen maat 40 41 Adres Kattensingel 72 IE KOOP im lederen portjasje maat 48 Weth Venteweg 150 Te koop een peraonenwNf sobaal en eenige violen T vens te koop gevraagd m nieuwe snelweger Nafart d Aumerieloan E 133 TB KOOP GEVRAAGD Een kook of hoardkadid örieven met prgs aan A Verdonk Tempel D H Reeuwük Breed divanbed ligstoel en japon m 42 te koop aangeb Goej Verwei lendijtk 21 Te koop aangeboden ea goed onderhouden radio s Gravenbroekscheweg Fl TE KOOP hpuisorgel l A spel 1 waschkaBt 1 waschtafed 1 vulkaoheL Achter de Kerk 34 KostershuiB Reeuwük Gevraagd leeraar voor mi 1 densUmdsdiploma Br tt 4 183a ureau van dit blaA Voor meisjes of juffr ongem sLkamert te hunr AUeen voor den nadil Gravin Jacotoastraat 41 GEVRAAGD Nette ecnv 1 dige huishoudster middefc leeftijd P G m net gaft Voetbalver vraagt gebruikte of nieuwe binnen en of buitenibaHen te koop Aareb Heerenstraat 94 Spieringstraat 47 Kantoorbediende toekt efk j voor de avonduren b end op datrSxutiegebied Brieven no 4186 bureau 1 ditblAd Hét Tok der Toekomst 1 Eladriich Laiichan Da i hét vak dar toakonut Er zullen na dan oorlog honderdan Electnicha Laitchers noodig lijn om over de gahaala waraid alles la herstallen wat verloren ging Laar nu dH vak Later heeft U er profiit van EHRBECKER S Electrische Lasch school rtM l ROTTERDAM tELEF 3114734247 VRAAGT GRATIS INIICHTINCEN lang LANDING IN TUNIS Het 905e communiqué van het ItaUaansche hoofdkwartier luidde 16 Nov 4taliaaiisch Duitscbe troepen zijn in Tunis aan land gegaaa met to demming van de burgerlijke en militaire Fransehe autoriteiten De bewegingen van onze liroepen op Corsica en in Zuid Frankrljk zün büna voltooid Duitscihe bommenwerpers hebben In Fransch Noord Afrika vliegvelden aangevallen Eenige v an delijke vliegtuigen werden op den grond vernield Zes toestellen werden m gevechten neergeschoten door begeleidende jagers De strijdkrachten van de spil vochten in Cyrenaica heftig tegen vijandelijke eenheden De vtjandelyke luchtmacht legde groote activiteit aan den dag en tijdens verscheidene gevechten schoten onze jagers drie toestellen neer zonder zelf verliezen te lüden Onze formaties ondernamen met succes aanvallen met mitrailleurs en bommen die gevoelige verliezen toebrachten aan de pantserwagens der Britsche colonnes In den afgeloopen nacht hebben Britsche vliegtuigen opnieuw de stad Genua gebombardeerd waar wederom aanzienlijke sohade werd aangericht aan woonwijken Het aantal slachtoffers onder dê burgerbevolking bedraagt vier doQden en 2 gewonden De naitien zullen m de plaatselijke bladen worden bekend gemaakt DE ENGEL8CHEN VERLATEN USLAND Naar S P T uit Lortden verneemt is in de eerste zitting van het Ualandsche parlemenit meegedeeld dat die BUITENLAND DXJITSCHtAUD STRIJDT VOOR EUROPA GEVECHTSGROEPEN IN KAUKASUS VERNIETIGD Aanval aan Woléhof ineertgestort Het opperbevel der Duitsdie weer macht maakt d d 16 Nov bekend Duitsche troepen hebben in den Kaukasus twee ingeaioten viiandelgke gevechtsgiroepen vernietigd en in andere eetoren aanvallen van de Sovjets onder groote bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen VlJf gevechtsvliegtuigen wierpen een vrachtKhip op de Kaspische Zee m brand en beschadigden twee transportvaartuigen In Stalingrad warden door acties van stoottroepen opnieuw blokken huizen veroverd en vOandelyke tegenaanvallen afgeslagen Aan de Wolchof stortte een vijandelijke aanval door ons afweervuur ineen De ontwijkende bewegingen in de Cyrenaica verloopen volgens liet plan Duilache en ItaUaansche formaties gevechtsvliegtuigen en jachtkruisers vielen vuandelyke colonnes met goede uitwerking aan In luchtgeveohten met superieure vijandeigke vliegtuigformatiea werden drie vgandelijke vlieg Udgen neergeecboten Onltsebe ca Itallaanaehe traepaa illa Met ToUedlge goedkenrlng van de Fransehe bqrgerlljke en militaire autoriteiten in Tunis aan land gegaaa Aan de kust van Algiers werden de haven en het Vliegveld van Bone gebombardeend Een Duitsche duikboot toipedeerde voor de Marokkaansche kust van den Atlantischen Oceaan een passagiersschip van 6000 brt In den Lacht vanl4 op 15 Nove n pr vond voor de Nederlandsche kust een zeegevecht plaats tusschen patrouille aartuigen en vijandelijke motortorpe dobooten De vüand trok na een kort gevecht terug Zooali reeds in een extra bericht ia medegedeeld werden l ti de gemeenacliappeUJke actie vaa de ItaUaaische en de Ouitscbe luchtmacht en van de Itallaanche en de Dntsche marine b j den strijd tegen het vijandelijk convool aan de NoordAfrlkaan sche kust In het Westelijke deel der Mlddcllandsche Zee de volgende successen behaald Vernietigd of beschadigd werden in totaal 99 schepen en wel 14 koopvsarders en groote transportsehepen met een gezamenlljken inhoud van 102 000 ton werden tot zinken gebracht een groot tankschip ongeveer JOOO ton werd getorpedeerd en in Elnkenden toestand achtergelaten 7 koopvaarders en groote transportsehepen met een gezamenltjken Inhoud van 71000 ton werden zoo zwaar beschadigd dat hun verlies zeker geacht kan worden Daarmede werd In totaal 183 000 ton van de waardevolste vijandelijke vracht tank en traosport icheepsruimte vernietigd Hiervan zijn reeds 8 schepen met een gezamenltjken inhoud van 76 000 ton in het extraberlcht van 14 November vermeld 36 andere koopvaarders en transportsehepenmet een gezamenltjken Inhoud van 234 000 ton werden lïeschadigd ten deele zoo zwaar dat verwacht kan worden dat ij geruimentijd niet voor Kansportdoel inden gebruiktkunnen worden n Bovendien werd ee1 UgschIp beschadigd 3 vUegkampschepen werden beschadigd waarvan één zoo zwaar dat aangenomen lean worden dat het geruimen tqd geen dienst aal kunnen doen 3 kruisers tot zinken sebraeht 14 kruisers en groote torpedoiagers beschadigd 4 torpedoiagers en bewaklngavaartulgen tot zinken gebracht en 7 torpedojagers en bewakingsvaartuigen beschadigd TTAL AANSCH WEERMACHTSBEWCHT Britache troepen IJsland hebben verlaiten De bezetting zal voortaan alleen nog maar uit Amerikanen bestaa n Groote Japansche vloot gesignaleerd or WEG NAAK DE SALOMONSEILANDEN Uit het hoofdkwartier van generaal MacArithur wordit volgaia S P T gemeki dat een zeer groote Japansche vlootmacht is gesignaJeemi op weg zijnde naar het Zuid Ooetèn van de SaJomonseüandem Zy bestaat uit slagschepen Icruisors vUegkampschepen torpedojagers duikbooten en transportsehepen De geallieerde luchtmacht heeft het convood aangevallen Het bteek zeer moeilijk dc schepen dicht te naderen daar de oorlogsbodems een geweldig spervuur gaven Schoat bU nacht Callaghan gesneuveld Naar de Engelsche nieuwsddenat meldt heeft het Amerikaansche depasT tement van Marine bekeiul gemaaJtt dat schout bij nacht Daniöl J Callaghan is omgekomen De woordvoerder van het xi Wirtement verklaarde dat Callaghan in den strijd gevallen js Callagfaaii die vro ger opperbevelhebber van de vloot der Ver Staten was had onlangs het commando op zich genomen van een vlootformatie in het Zuidelijke deel VMi den Stillen Qpeaan De tijding van zijn dood zoo ffteWit de Engelsche nieuwsdienst verder lieeft de speculaties onitrent den huidlgen slag bij de Salomonaellanden nog meer gestimuleerd en hoewel er geen officieele bevestiging beschikbaar is Iteeft men in de V r Staiten toch het gevoel dat d Ajnerikaainsche strijdkrachten eenige verliezen geleden hebbea DE AMEBKAANSCHE VERLIEZEN Naar Washiixgton meldt is aldaar officieel medegedeeld dat de Amerikaanscha strijdkrachten met uitzondering van den veldtocht in Afrika totdusver verliezen ter hoogte van 48 958 man hebben geleden Het leger verloor 1069 gesneuvelden 1131 gewonden 1561 gevangenen en 29 PSS vermisten in totaal dus 32 429 man De Amerikaansche marine verloor 4623 dooden 1906 gewonden en 9998 vermisten in totaal dus 16 527 man SPORT BOKSKN BES EUÊAffS WBIGBKT TE BOKSEN TEGEN VAN HAM Jupp Besselmann de Buropeesche kampioen In het middengewicht heeft zonder opgave van e n geldige reden geweigerd 13 December te Berlün uit te komen In het vas gestelde titelgevecht tegen Luc van Dam Theo Huizenaar de manager van Van Dam heeft vla den Ned Bokabcmd blJ den internations len bond de Appè geprotesteerd tegen deze contractbreuk en verzocht een termijn vast te stellen waarbinnen Besselmann verplicht zal zQn den titel tegen Van Dam te rdedlgen DE WEDSTRIJD KICOLAAS PROIKTTI UiTOEgTKU Wiveu idekta ram êtm Italiaan Het bestuur van den NederlandKhen Boksbond heeft een telegram mitvangen van de A P P A uit Rome waarin wordt medegedeeld dat Roberto Proietti clek U geworden en dus niet naar Nederland kan komen om den halven eindstr d tegen Jan Nlcolaas om het Europeesch kampioenschap in het lichtgewicht te boksen Nader nader vernomen wordt heeft bet bestuur van den N B B een telegram aan de APJ gezonden met het verzoek een dÉBKstrtJd op W geven Ii nieuwen datum voor dl HbtrtJd tu scb Nlcolaas en Proietti optTgeven In afwachting hiervan zullen de wedstrijden Woensdag a s In het Gebouw voor Jj en Wetenschappen tn Den Haag voorl jJ worden uitgesteld De plaatsbewQzen bltJvM echter geldig OFFICIEELE MEDEDEELINfiEN OOGSTKN DBIE Or VIKMAKIG OBIBNDHOUT Het verdient Mnl evellng dit dew die In verband roet liet oepMld to Grlendhoutverordenfng 1942 meenen merking te komen voor een vi rfïijrn n liet oogdten van drie of vier rl plpndlw r ed ttians een aanvrage voo ten danige vergunning bij het BedrtJtschar JGriend en h et Zuld Oo t Blnnenslngei iGravenhage Indienen Bij deze dienen te worden opgegeven de Itadastrale llgglns en de geschatte oP fj van de te hakken perceelen k hoeveelheden van elk van d verscWiiwj oorten griendhout waaruit de f aopbrengst bestaat Voor het in Oden teenhout Is geen vergunning v n Bedrurschap verelscht doch Integenow leder die de beschiKkIng heeft o rihoul te velde verplicht dat teenhmisnijden en daarna te koop aan te aan een of meer hem door of vanwes Bedrijfschap aangewezen kooper AANVULLING OP BEKENDMAKING N Oro ler Detai prD perM 0 4J prtjs per lOO ks Tomaten Jonga kaï 1 J 3 en 4 S5 Bonken Jonge kas Tomaten M U November lS4t KERK EN SCHOOL Ned Her Kerk Aangenomen notterdamVreewök ds 1 cX Beverwijk Naar Vlsvllel Plrte P Kloek hulpprediker te Bottenwm j Bedankt voor Hilversum d wegen te Alblasaerdam 41 Geref Oem Tweetal te Owdfi J de Blols te Gouda n d H Kok w daal v Klis