Goudsche Courant, dinsdag 17 november 1942

oensdag 18 Nov 1942 BtJorgMI No 21093 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BoTMai MAitsT L nva ntt raatiekMlag MM Chetradietauri r ntTBR Qouda beteekenis van de londing én Tunis Verklaringen van Roosevelt Controleert geregeld Uw electricifeitsverbruik f ASlERIKA S REUSACHTIGE TAAK Volgehs den Engetochen Uerichtendieast heeft Roosevelt voor het lorum van de Herald Tribune een rede uitjpspToken waarin hy verklaarde da et uiterst noodzakelijk is dat in oorlpgstyd over bepaalde gebeurtenissen een bepaalden tijd geen feiten worden gepubliceerd aangezien zy anders dto tegenstander helpen aan inlichtende formaties Hü Roosevelt heeft in dil verband door het bekendmaken van het verlies van een Amerikaansch vliegtuigmoederschip ernstige en gerechtvaardigde verwijten moeten aanvaarden van den kant der bevelvoerende generaals De president noodigde de pers en het volk uit in hun uitlatingen voorzichtig te zijn aangezien ook zij den tegenstander voordeelen zouden kunnen bezorgen Amerika heeft een reusachtige taak Zijn gev htsfroaten strekken zich uit van KiskatotMoermansk van Tunis tot Guadalcanar Spr legde den slag by de Salomonseilanden uit als een Pverwinning voor de V S Hij gaf echter toe dat generaal Callagh an die de slag geleid heeft met velen zyner mannen het leven heeft verloren De president riep het volk op zich geheel aan len oorlog te wijden en in te zien dat sociale en economische problemen yatgzamer tempo der geallieerde operaties De poUtieke toesipnd in Frcmkrilk Göbbels spreekt te Wuppertal De Duitsche eindooerwinning slechts een kwestie van tijd De gebeurtenissen in Noord Afrika Ot toiding van DuiUsche en Italiaan troepen hi Tunis heeft op hel ld Afrikaan che oorlogstooneel een wen toestand geschapen zoo ver t het D N B in aanvulling op hït he weetmachtsbericht daar Jiet van Tunis voor de controle van pnallen zeeweg van het Oostelijke het Westelijke deel van de Mid dache Zee van groote beteekenis k Alleen reeds de aanwezigheid vtfn ich ltaliaah che strijdkrachten n en de permanente bedreiging ng de troepenbewegingen der geal irten door gevechtsvliegtuigen en ibooten der spil werkt verlammend iteBntsch Amerikaansche operlties Is den strüd om de Cyrenaica werd Herns door de Duitsch Italiaansche rijdkrachten ontruimd nadat de met iers en vemietigingscommando s Sterkte ravitailleeringsafdeclingen Ie militaire installaties in het büzon r de voor het verkeer belangrijke iimentines in den kustweg voor langen J hadden vernield toerikaan sch Britsche strijdkrachten waren waargenomen op den kustfcf ten Oosten van Bone en in het iii l l jke gebied aan de grens van tail WPTden den Iflen November loor ilDuit irhe luchtmacht zwaar geteismi Een groot aantal vrachtauto s in brand D A N P correspondent te Berlijn i flt o a op dat de strijd als inzet liertt ét heerschappij In de MiddelImdidie Zee welke van zulk een ontlaillilie beteekenis is voor het verloop rn déien oorlog Inzake de landing in Ingelschen en Amerikanen in liff Afrika en het terugdringen van tamel s strijdkrachten doen toonunjevende kringen te Berlijn steeds ner uitkomen dat de toekomst zal meten leeren of van d züde der Ifjenpartij de beteekenis hiervan niei Ie yeel is overdreven Deze gebeurtezoo verklaart men zijn slechts lieschouwen als de proloog van wat r si zal In den komenden trijd hebben de ogendheden In Tunis een basis die haar ligging van de grootste sche l eteekenis is De strategidriehoek Tunis Sicilië Tripolis is belangrijke factor in de be ieerng van het centrale Middellandiche kken en de korte afstan i die van Sicilië scheidt t w 150 k m Mn belangrijk voordeel voor de litailleering der Duitsche en Ita he troepen in Noord Afrika Aan als ravitallleeringsbaais heclii in militaire kringen te Berlijr beteekenis en men doet uuko dat het voor Rommel met deze ge basi in den rug overbodic om het bezit van Tobroek een op leven en dpod te voeren me lüico geheel of ten deele omsingeld worden Hommpl heeft zich thans geheel van wgelsehen achtervolgers weten los Mken en ii ia de gelegenheid de fste stellingen voor het voortzet Mn den tegenstand te betrekken oprukken van het achtste Britschc geschiedt thans in aanmerkelijk amer tempo dan aanvankelijk jk in Fransch Noord Afrika ont Wen de Anglo Amerikaan sche ties zich opvallend langzaam en niet uitgesloten dat de oorzaak eveneen gezocht moet worden oellijkheden bij de ravitailleering Swolg van het feit dat reeds vete JSortschepen tot zinken zijn geDe EngelschAmerikaansche roepen zün er nkt in geslaagd oor de troepen an de asmoen binnen te rujtken waardoor Itatste gunstige atellingon hebben i n betrekken politiek opzicht acht men te Ber gebeurtenissen in Fransch Afrika Interessant Wegens de meid die in het kamp der é duidelijk aan den dag is ge Darlan en GIraud worden door wulle niet als tievoegd erkend eerst genoemden op hun beurt evenmin erkennen Gezag kringen zien hierin een tie van de tusschen Engeland r Staten bestaande tegenstel gevolg van botsende belangen oi Giraud für hierbij te be als exponenten van de Ame Jjjfle belangen terwijl Engeland op den voorgrond schuift fttjAKGRIJKK FRANSCBR j SSINGKN VERWACHT Oh welingeliohte bfon te Vichy T onien is staatssecretaris L wi Maandagavond jg rblijf van verscheidene dagen 2 Afrika te Vichy is terugge tvangen door maarschalk n Laval met wie hU een lang erhoud had wordt dat de belangrijke o die J I Zondag tijdens de in Pétain en C besproken zUn binnen n tyd gepubliceerd zullen et heeft den ijn dat de geerins de groolate waarde nT en snelle opheWering van oiteiilMtw nteeninc nog ondoorzichtige verhouduig tusVichy en de huidige machthe in Fransch NootdAfrika Men vermoedt dat de minister president tot opvolger van maarsdialk Petein benoemd zal woTclen Behalve deze regeling van een interne Fransche kwestie verwacht het volk een opheldering van de juridische positie van Frankrijk Hfet rapport van admiraal Platon over zijn inspectiereis zal waarschijnlijk ook ophelderinig verschaffen over de houding vap een aantal andere verantwoordelijke persoonlijkheden In Noord Afrika zooals b v van generaal Noguès Koeltz Juin n den gouver neur gcncraal van Algiers Chatel over wiens houding men te Vichy sedert dagen geheel en al in het ongewisse verkeert temeer daar de AngloAme rikaansche propaganda de wildste geruchten verspreidt Onlangs hee t men het belangwekkende feit geconstateerd dat de geallieerden ch duidelijk afkeerden van Darlan en zijn clique In dit verband legt men den nadruk op een opmerking van de es dat Darlan uitsluitend om mïwaire redenen gehandeld heeft zonder dat hieröbor op latere politieke beslissingen vooruittelo peii werd en dat een latere herziening op politiek gebied geenszins van de hand moet worden gewezen In waamemerakringen te Vichy ziet men hierin een streven der geallieerden om Darlan en zun lieden nadat zij hun goede dienstjÉm hebben bewezen de algeheele werantwoordelükheid voor hun optreden in de schoenen te schuiven Tenslotte wijst men er ook op dat Londen een woordvoerder van de Gaulle aan het woord heeft gelaten die zich opgewonden en verachtelijk over Darlan heeft uitgelaten die Darlan onoprecht én verdacht noemde en hed recht om de leiding van den vrijheidsstrijd voor t Pran whe volk uitsluitend voor d Gaulle opciacfate Naar B t D N B meldt is minister dr Göbb Dinsdagochtend in Duisbuig aafgekomen waar hy zich door de betoegde instanties liet voorlichten over de schade der Bnge he terreuraanvalien Des niiddag 5 voerde dr Göbbels het woord te Wuppertal By myn bezoek aan Duisburg aldus de mindator heb ik mij weer eens kunneii overtuigen var de voorbeeldige houding der be voikmg van de Westelijke Duitsche provincies Hier is inderdaad een geestelyke Westwall van Duitsche strydvaardigheid opgericht tegdn de terreur van de Britsch plutocratische oorlogsophitsers en oor ogsvoorbereiders Wat den algemeen en toestand aangaat verklaarde dr Göbbels o a dat de oorlog tegen de Sovjet Unie ook de laatste maanden met waarlijk beslissende everwinmingen verdCT is gestreden Het gebied dat Duitschland noodjg heeft om d beperking te verbreken van zijn grondgebied en van zijn grotidstoftnonmen is thans voor het grootAte deel reeds i Duitsch bezit Waaneer men kedisnkt én de Sovjet re erv s r ds doM de offensieven van zomer en najaar alsmede door den winterooi log van het fgeloopen j8 r aannwilyk Verzwakt zyn dan kan ttfSn thans met recht beweren dat zy bedenkelijk dichter genaderd zijn bij hun stadium v uitputting Ook heeft DuitechlanJi n de zware laaten van den afgeloopen winter geleerd Het doel in het Oosten is duidelijk en onwrikbaar de militaire macht van de SovjetUnie moet zoowel in aantal als in mogelijkheden zoozeer veuslagen blijven dat zij voor de veiligheid van Duitschland geen bedreiging meer kan vorra i 1 De a nvalshandelingen van de Duitsche weermacht die ook in dit jaar nog in het geheel o iet voltooid zön zyn met het grootste succes gepaard gegaan Indien de vijsmd maanden getediöi nog gehoopt had dat de Duitsche aanvalskraoht geschokt en Duitschland definitief in het defensief gebracht zou zijn dan Ifcbben de Duitsche wapenfeiten deze illusies wel heel grondig ongedaan gemaakt Noord Afrika hadden de Engelschen uitverkoiren als he doel van een massalen aanval gepaard gaande met een overmacht aan mcn schen en materieel Daar zy zooals de volkomen mislukte IHJITSCHLAND STSJJDT VOOR EUROPA NIEUWE SUCCESSEN BIJ TOEA PSE Sovf et aanvallen iti den Tereksecfor DEBNA ONTBi piD Het opperlievel der Duitsche weermacht deelt d d 17 Nov mede Duitsche troepen drongen in het gebied ten Noorden van Toéapse en in den Sector van den Elbroes in diepgeëcheionnerde stellingen binnen en n men in verbitterde geve hten talrijke gevechtssteliingen stormender hand In den Tereksector strandden herhaaldelijk vijandelijke aanvallen door pantserwagens gesteund op den hardneklfigen tegenstand der Duitsclie troepen Op de Kaspische Zee heeft de luchtmacht eenjankschip tot zinken gebracht Twee tankschepen werden beschadigd Gevechtsvliegtuigen zetten de aanvallen op de spoorwegen ton Oosten van de Wolga met goed gevolg voort Ten Zuid Oosten van het Ilmenmeer levendige bedrijvigheid van Duitsche stormtroepen Aan het Wolchoffront mislukten Sovjetaanvallen door het vuur van den Duitschen afweer In Cyrenaica duren de gevechten voort Uerna is door de DtiitscbItaUaansche troepen volgens de plannen ontruimd Gevechtsvlle ers hebben jnet succes egen Britsene colonnes geopereerd Ee fransportschip vaii 12 000 ton dat deek uitmaakte van de BritschAmerikainsche aanvoervloot voor NoordpAfrika is door een Duitsche duik So6t tot zinken gebracht weg zijnde vijandelijke colonnes op yflen lï istweg ten Oosten van Bone n het Zuidélyke grensgebied van Tunis leden door onze luchtaanvallen zware verliezen Afzonderlijk vliegende Britsche vliegtuigen verschenen in de avondschemering boven het grensgebied van NoonlwestDuitachland Tengevolge van bomnfen leed de bevolking geringe verliezen Patrouillevaartuigen en afweergeschut van luchtmacht en marine schollen aan de kust van den Atlantichen Oceaan en de Noordzee 7 vgandelglte vliegtuigen neer onderneming van Dieppe heeft aan getoond niet bü machte zijn een invasie te ondernemen op het Europee sche vasteland en daarmede het tweer de front op te richten hebben zy zich een plek van goringeren tegenstand uitgezocht om hier in de lange reeks hunner onafgebroken nederlagen en aftochten althans den schijn van een militair beslisser d resultaat te wekken Ook de Amerikaaniche actie legen Fransch Noord Afrika ligt in de groote lijn van dit streven Beide vormen slechts het bewijs dait de vijandelijke mogendheden noch de kracht noch den moed bezitten om de asmogerdheden in haar vitale militaire stellingen aan te vallen Een door de omatandigheden veroorzaakte aftocht in NoofdAfrika hoe betreurenswaardig op zich zelf ook vormt geen zoodanige verandering van den algemeenen toestamd dat daarmee een beslissing gebracht woidt in den oorlog Inmiddels gaat de slag op de wereld zeeën onverblddellük verder Al heeft Churchill ook verklaard dat het duikbootgevaar definitief overwonnen ia de Krieg der Kapitanleutnante heeft liem wel anders geleerd Thans opereeren Duitsche duikbooten tot op den Stillen Oceaan In September is meer dan een millioen ton vijandelijke scheepsruimte tot zinken gebracht Engeland is in den loop van dezen oorlog van een blokkeerend tot een geblokkeerd land geworden Göbbels herinnerde eraan dat Duitschland in staat was de rantsoenen levensmiddelen te verl aogen terwijl Engeland voor dezen winter zyn rantsoenen moet ver gen De Duit Khe eindoverwinning Is slechts een kwestie van tyd Het Duitsche volk is vastbesloten om alle huidige kleine schommelingen van den krijgskans en wisselvalligheden van den toestand die nu eenmaal met eiken oorlog verbonden ziJn te boven te komen en alle krachten te vereeniaen voor den be lissenden slag tegen de vijandelijke mogendheden op alle oorlogsterreinen Het Duitsche volk beschouwt den toestand met een op realiteit gebaseerd optimisme dat zijn grond vindt in de groote successen der Duitsche oorlogvoering De zin van dezen oorlog staat het Duitsche volk duidelijk voor oogen Duitschland voert den oorlog niet voor bloedelooze leerstellincen Hot ia een volksoorlog voor de behartiging der NiOf HAND JttM33MOV£M8ER materieele en ideëele belangen van de Duitsche natie van de met haar verbonden asmogendheden en in breederen zin van het geheele Europeescl e werelddeel Het is een heilige oorlog om ruimte en eigen grond zoo zeide dr Góbbels letterlijk Het is een oorlog om de uitbreiding van onze volkskracht en daarmede om de mogelijkheid eene ontplooiing van onze nationale energieën De vüand heeft ons gelukkig nic erover in twijfel gelaten welk lot hijons heeft toegedacht wanneer wij ookmaar in een enkelen phase van dezenoorlog het geloof in de overwinuirgzouden verliezen Een UeberVersaü les is volgens zijn eigen woorden het lachtste middel om Duitschland te vernietigen Elke Duitscher weef dathierop slechts een antwoord mogelijkis te vechten en te overwinnen totdalde tegennatuurliike vijandelijke coalitie tusschen pluiocratie en bol ijewismeverpletterd is Wij vechten thans omons nationale en individueele bestaanin den wjarsten zin des woords Dezeoorlog isMe voortzetting van de nationale revolutie die begon met het over nemen van de m acht door den FührerAlleen de staten die zich uit de krachtbron eener revolutionaire vernieuwinggeconsolideerd hebben zullen dezewereldstrijd om de nieuwe ordeningvan ons werelddeel overleven Hetnieuwe Europa wordt nu niet verwezenlijkt door redevoeringen en hoofdartikelen doch door den strijd vanDuitsche en verbonden legers op alleoorlog stooneelen De geestelijke enmaterieele aaneensluiting van ons con tinent zal daarmede te voorschijn komen uit de smartelijke barensweeënvan dezen oorlog De Führer i thans voor het Duitsche volk en voor de geheele beschaafde menschheid de waarborg der vrijheid van Duitschland en van een nieuwe ordening van het geteisterde Europa In een historische synthese van supe rieur staatsmansgenie en een veldheerschap dat herinnert aan de klassieke voorbeelden geeft hij zijn volk doel en richting in dit wereldhistorisch cnnfliet Van den Führer tot den laatsten werkman boer en grenadier zoo besloot dr Göbbels zyn rede is thans de geheele natie vervuld van een heilig fanatisme om te werken te vechten ei Ie overwinnen f ioHcnfHaoH Zon op 8 0A onder 16 44 Maan i 15 47 onder 3 54 Mca ia verplicht te verdniateren van zonsondergang tot EoaaopicomaL Lantaarn van vocrtoigen moeten een lialf anr na onderf ani ontttolien wonien op het oogenblik niet ter hand geno men kunnen wonden Aan het geschreeuw van politici en critici mag men het oor niet leenen Ook umner Welles Heeft volgens den Britschen berichtendienst het woord gevoerd waarbij hij in het büZfonder zinspeelde op den tijd na den oorlog Hy ging daarbij uit van de hoop dat de ootlog door dn gcal eer den zou worden gewonnen waar schuwt echter voor optimi e ei he geloof dat heinde van den oorlog reeds in zicht zou zijn Men moest zich nog voorbereiden op donkere dagen en op tegenslagen en bereid zijn tot groote offers Na den oorlog moet een vrije wereld opgebouwd worden Daartoe moet een óp te richten internat npiije organisatie ook een internationale vei ligheid waarborgen Deze organisatie echter moet reeds thans tot ontwikkeling gebracht worden teneinde terstond na het einde van den oorlag te kunnen werken Voor het eindigen der oorlogshandelingen moet reeds tusschen de geallieerden een overeen komst over de buitenlandich politieke methodes op den grondslag der beginselen van de Atlantische verklaring en ovcwenkomitig de gegeven beloften aangegaan worden De tegenstanders moeten snel en met de uiterste nauwkeurigheid ontwapend worden Er moet van te voren voor gezorgd worden dat ten aanzien van de in acht te nemen beginselen der builenlanascli politieke economische en blnnenlandsch politieke betrekkingen o der de geallieerden geen mcenings schillen bestaan Sumner Welles keerde zich vervolgers tegen hef isolationisme doo teverklareni dat de vrede eerst verze kerd kan zijn wanneer alle naties derwereld obk de V S zullen eikennen dat een oorlogsdreiging ergens ter wereld ook bun eigen veiligheid in gevaar brengt en zich aaneensluiten omde politiemacht uit te oefenen die zooals hy zich uitdrukte noodzakelijk isom te verhoeden dat dergelijke ge £ renzich verdichten tot nieuwe vijandelijkheden Conflicten mqeten woldenvoorgelegd aan een soort internationaal gerechtiöiof Ook moet het pr bleem der verdeeling der góéderen enhet probleem der koopkracht opnieuwgeregeld wonden Naar de Britsche nieawsdiem t meldt heeft Snmner Welles in xijn rede nog gezegd dat president Roosevelt opdracht heeft legeven de bevolking van de door de geallieerde bezette gebieden van wapenen te voorzien opdat zij aan den strijd kan deelnemen MEVROUW ROOSEVELT TE NEW VORK TERUGGEKEERD Naar Reuter meldt is mevrouw Roosevelt in New York teruggekeerd OPPERBEVELHEBBER VOOR DU KBOOTBESTRUDING De Deutsche Z t g i d N verneemt via Stockholm dat de schout bijnacht Norton is benoemd tot opperbevelhebber voor de Britsche strijdkrachten ter bestrijding van duikix oten Keuringen voor de Waffen S S en het legioen Het S S Ersatzkommando deelt ons mede dat vrijwilligers voor de Waff S S en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen teneinde gekeurd te worden Tevens wordt er de aandacht op ge vestigd en wel speciaal voor hen dieer bezwaar tegen hebben hun dienstbulten Nederland te vervullen datthans de mogelykneid bestaat omdienst te nemen in een speciaalwachtbataljon De opleiding vindt inNederland plaats terwiil de inzet vandit bataljon ook in NedMand blyven zal Tijdens de keuringen voor de Waf to S en het legioeA kunnen zkh ook ougenen melden die tot de Germaansc S S in Nederland willen toetredei D lui U op Zondag S2 November 11 30 uur v m Hilversum I naar de uitzending De stem der SS een vraaggesprek tu schen den voorman étv Germaansohe SS in Nederland Feldmeyer en een SS oorlogsver laggever aan het Oostfront Wie geregeld controleert kan tijdig zelf ingrijpen Omtrent de toekenning uon de gos en electriciteiisrantsoenen blijkt hier en daar nog eemg muverstand te bestoan Daar het in dezen tijd waarin de uiterste zuinigheid moet worden betracht gewenscht is dat men zich aan de door de overheid gegeven richtlijnen houdt vestigen wij de aandacht van de lezers op het minimum toegestane gasverbruik Toen op 1 Juli 1941 de strengere rantsoeneering van gas en eiectricifett inging teneinde tot nog grootere besparing te komen werd aan alle verbruikers voorgeschreven om hün erbruifc van twee maanden terug te brengen tot 75 procent on de hoeveelheid in de overeenkomitige periode van 1940 met dien uCTsfJandc dat steeds een bepaalS Sf imumverbruik biij t toeqeAaan Dkt het aanbeveling verdient om in dezen tijd waarm fiterste zuiniphetd seboden IS teljt beelden dit minimum rantsoen te blijven spreekt vanzelf Voor verlichting en huishou delijke doeleinden uitgezonderd koken zijn eveneens mmiTna vastgesteld ten aanzien on het eicctriciteitJTontsoen Elke verbruiker heeit zaotoel ten aanzien bon het gas als de felectricitcij mededeeling ontvangen van zijn rantsoen zoodat niemand meer in het onzekere yehoeft ie verkeeren hoeveel hij mag verbruiken Bij overschrHiing van de voorschriften kan ten boete u orden opgelegd ten bedrage van 50 tot 300 procent van het te hooge verbruik en zelfs kan afsnijding van den toevoer volgen Men zorge er daarom in zijn eigen belang voor ook elf geregeld te controleeren want wie geregeld controleert tan tijdig zelf ingrijpen EUGENE SCHNEIDER OVEBI E0EN Naar Havas Ofi meldt is de eigenaar der staalfabrieken van Le Creusot Eugene Schneide in zijn woning te Parys over eden By onze vrijwilligers Kameraadschap aan het front Ondanks de modder vinden onze mannen eeo oogenblik tyd om het onvermijdelijke sigaretje op te steken S S P K Zymer O H 1 I 19 Nov 1942 10 uur Deventer N S D A P Parkweg Z Nov 1942 16 uur Hengelo Oeutsches Haus Nov 1942 10 uur Zwolle hotelPeters Markt Nov 1942 18 uuir Assen Frie landkazeme Vaart Zuidzijde Nov 1942 10 uur Groningen Concerthuis Poelestraat Nov 1942 18 uur Leeuwarden Huize Schaaf Breedsfiraat Nov 1942 10 uur Amsterdam School lepenweg Nov 1942 II uur Utrecht Wehr machtsheim Mariaplaats Nov 1942 10 uur Amersfoort Dienstgebouw Leusdeiwefc Nov 1942 10 uut Dcii Haag café Den Hout Bezuidenhoulschcwcg