Goudsche Courant, woensdag 18 november 1942

N WOENSDAG 18 NOVEMBER 1942 Uijt vroeger tallen ITADSIIEttWS Dr J rhrt icn In 4fen MidMrdoii van 46 jaar ia inlUfl oonplaaU Dordrecht overledendr J N t lacrMr tn h t Hebreeuwschaa i bat gywatavm I iaar m tev iilleeraar aan het gymnasium t Gouda waaraan hu büna ott0b jaar ia werkzaam ÏPWffWt Dr Jan Nat werd p Ï4 Juni Iw te Zui4 Schermer geboran en ving zun k baan bij het middrfbaar oudenru a i op 15 October 1929 als tijdelijk Mtrsar aan de tweede HBS met driejarigen caraua te Anitterdam hcftgeen hg vervolgen was aan het gymna lum te tM 4aani aan het gymnasium t Alkóvaar waarop hU tc Dordrprtil werd benoemd met inffsng van 1 Mei 1933 in liidelijken en een jaar later In vasten dfeaat Aan het Goudfhe Wmnaaium werd dr Nê t verbonden met ingang van 1 December 1933 al tM telQk leeraar waarra met ingang van 1 Septenril er 1937 zijn benoeming in raalen dietwt volgde Sinda vorig jaar w hü ook tijdelijk leeraar te Gnrinehem Dr Nat was Pf n autodidact die rich met omïermoeiden ijver op de atudie wierp Eerat op twinligjan en leeftqd hecon hü tijdens zijn militairen diensttW met de studie der moderne talen Na het taalspiltmen edaan te hebben promoveerde hü in 1929 aan de univer siteit te Leiden ot doctor ir de lemitische talen en wijsbefejrte Hoewel geschiedenic Latijn en Grieksch ook zijn irtpnse belanpstelling hadden begaf hü zich toch in t bijzonder op het gebied vatfTiet Hebreeuwsch Van zün hand venMwen een uitstekemie Hebreenw chi npraakkunet die door de raeerte on terwij nrichlingen gebruikt wwrdf Ook cnreef dr Nat het belengwekkemJe boek over Hel oude Oosten dat een beschavingsperiode van Brvpte Bobylonië en Asfyrië behand If Maandagmiddaif ia op de A1g neene Begraafplnatt te Dordrecht het toffeHjk overvho teraardebe s eM waarbij namens het Goudssche gymnasium de rector dr H Hielkema en de conrector da heer E A A v d Bent de laatste eer hebben bewezen Op verzoek werden geen toespraken gehouden alleen da rector van Dordrecht voerde het pond RESIDBVriE TOONEEL f I De Berbergianter tnpUatm van Gif zal het Residentit Tottneel m de eerste voorstelling vtti den Kuitureeien Contact Raad op voeren Be Herljergierster blöspel in drie bedrijven door Carlo Goidoni Onder regie van Beta RanncciBeck man zijn de medespelenden Dirk Verbeek Jan van der Linden f iet Bron Mimi Boesnach Jantien van Eek Rini Otte Guus Oster Eric van Ingen en Leu Steent eTgm WE s TWCB nersEN gkstolen Uit hef portaal van de R K Kerk op da Goirwe is ten nadeele van een httisvrounr tiit Waddinxveen een rijwiel ontvreemd dat zonder glot was naergnet Van de stoep van het Sint Jezefpaviljoen is een aan een bewoner toebchoorende fiets weggenomen die even en onafres oten stond AHe pijn verdwoieii Il a aUa 4 k Itrkaraa OiamO M mC td l 4i Jla ffli a n t cBltediksncca boittngawoon Ijnlijken uav l tOMM MÉ iMMiMlNHMIi ImIp B mA i m ê am ip Vaa i MS ftaa lyiita Tan aaa k laa ft gn 0 M arii 4ta oigaadM aat g i a Ml issM i tmi a t tê gin iMBasna ft SMMt aMNfc wt i MCMig ft aot tmim aas Oraahi Bf naaSMSiaat iKBiai sp liaM gri sMawia baaMpQa diO ia l i k i mImTriminl Agmuóuf ot Imm aa AÖmb Nana ipaa 4a pnafl OiH ail inliim faa taUoMa aadM M MS la aBtapadHt in iscblis Hua ff £ nne Thalia Thaatar De strooper met Karm Hardt I ny Maracfcaeh Paul WegtBCr m lT n Petiwicfc A i vang 8 1 $ aur II Nov 7 39 nnr Nieuwe Sellouwbnrg Benny Vreden s cal aretrevue Dat ia At üefdat mct Cw M Mate Soésman Pred Kroon Benny Vreden en Elffia en Tjcmkanoff II Nov MS mr KMna Kafk Bijbel iMing d3 H S J Kalf 19 Nov 2 4 uur Gebouw Spiering abaat 113 Gelegenheid voor kostelooze inenting tegen diphthefitls voar sehoolkiaderen en voor kindeWi van aan haif tot laa jaar 19 No v 7 39 Bur Het Blauwe Kruis Ledenvenrodering Ned Chr Vrouwenbond besiweking Iets over de opvoedinii U Nov 7 DW Nieuwe Schouwbaiig Concert Amhennsche Orkestvereeniging onder leiding van mr Harm Smedes soliste Lien Korter zang 21 Nor 3 3 aar Nteawe Schoèwbarg Leiing en filmvertooning Bijksmesae in Leipzig 21 Nov 7Jt our Kunatmin Concert mondaccordeon vereeniging Crescendo met medewerking Goudsch tooneelgezelschap Nieuw lieven 2l N v 7 39 aur De Zalm Eerste gedeelte bridgewedatrüd Goudsche H B S vereèniging 25 Nav 7 M nnr Reunie Theater Propaganda avond Goudsche Reddingsbrigade lezing met lichtbeelden A J Meijerink ov f Redden van drenkelingen bij ijsq gelukken Nov IJS ëai Daniël Zendingsbijbellezing ds H S J Kalf Na 7 39 nar Nieuwe Scheuwbarg Eerste yoorsteüing theater abonnement Kultureele Contact Raad opvoering De herbergierster door N V HeaidentieToonieel ZS Nov 7 30 uur Luthersche kerk Jubi leumuitvoering dameskoor N C V B onder leiding van Gijsb Nieuwiand van Stabat Mater van G Pergolese solisten H M Heijkoop sopraan en H Qui pel alt begeleiding kwintet Goudsche Orkestvereeniglng DISTRIBUTIE AANGCLEGENHEDEN AfluilcB aanTraagfonnulierea scbocnenbonBen 9 3 12 en 1 39 3 39 nnr Distrlbullekantoor Afhalen aanvraagformulieren ter verkrijging van een schoenenbon voor lien wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag M N O P Donderdag Q R T U W Wiatervearraad aardappelen 9 3 12 en IJ9 4 39 nar Distribatlekantoor Gelegenheid tot bet verkrijgen van machtigingen voor het öoen van een winterprovincie aardappelen Dinsdag Aaf jes tot en met Boxme Woensdag Braaf tot en met Ernst Donderdag Es tot en met Hofwegc Vriidag KogeDdoorn tot en met Kleetstra AFOTHEKERSDIENST Steedfe geoperad des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouiec 131 JONGEN or VERKEERDE AD GeM uit kleeding weegenamea De politie heeft een 17 j rigen jongen aangehoudien due in de fabric waarin hij vroeger weikzaam was uit die kleeding van andere arijeiders een bankbiljet van ƒ 10 een zilverbon van ƒ 2 50 en een persoonsbewijs had wqpienofnen Hij verwijderde zich onder eeti voorwendsel en begaf zich dan naar het kleedlokaal Bij zijn nieuwen patroon had hij inmiddeto uit bSateUing een binnenband gelaaid en dezen voor vijf guMen van de gedaan De kooper kirijgt een w gene heling Het pers ionsdieder had wegÉenomen in de gedidditp dat er geld bij zat en d inn i zijn ki beslag genonnen or BtfS TWEETAL Op tiet tweetay voor een bij de Geret Gcntecnie te DoTdrecM teberoqjen predikant lijn eplaatst ds A de Blois en onze oud f jbdjcenoot da R Kok te Veenendaal Wiiiteciezing Vrije Evangeliacfce Gemeente os UEr OVOI 4K BEN Ml fnUT Op dea geest komt bet aan Ds Hoekeodük emeritus predikant te Oosterbeek was gisteravond door ziekte verhinderd zijn winterleiing te houden voor de Vrije Evangelische Gemeente alhier In zijn plaats hield ds H C Leep de plaatselijke predikant een inleiding over Joh 14 9 waar Jezut zegt De ben de weg Nadat het Kerkkoor eenigc liederen ten gehoore had gebracht zeide ds Leep ten opzichte van z jn onderwerp twee vragen op den voorgrond te willen stellen Is hetgeen Jezus ons rijet de tekstwoorden wil leeren voor ons wet of genade Is het leer of leven Duizenden nwnschen roepen en smeeken om den eg van vrede voor hun liel te mogen vinden En daaronder zijn er velen die dien we wel weten maar hem niet willen zien Zoo ging het ook de discipelen Zy wisten welk lot Jezus stond te wachten maar eenparig ontkenden zü dit Een mensch wil immers nooit den lijdensweg op Men kan aan den buitenkant der dingen staan hoewel men zich geloovig waant Ten tijde van Jezus noemde men de sïeschriftien en de wet de weg Ik ben de weg beteekent dus Ik ben alles Dit verstaan wij niet als we ons alleen aan de wet houden Christus neemt de vlodi op zich en doet met Zijn genadedaad de wet in het niet ver7inken Waar moet ik het zoeiken vraagt de werekt welke berk hee t pelijk Niet één kerk wii t den zuiveren weè want Jezus alleen js d weg Heeft de godsdienst u bevrijding gebracht Weet ge wsarom nie Omdat we mplaats van Jezus te volgen ons blind staren op de leer Men moet geen beeinsel stellen boven God Nu komt de tweede vraai p vortKr leer of leven Zij die zich aan de leer der Vaderen houden staren zich vaak dood op de letter Maar de hoofdtaak is het levende Woord Gods Niets anders doet ter ke Dat is Gods gave in Christus God heeft zegt de Apost Paulus onze voeten gezet op een verschpn en levenden weg Aan het begin van dien wg staat een versperring Het Kniif Eerst als we daar onze knieën hebben gebogem mogen wiJ de weg betreden en komen wü tot een eeuwigen vrede Na gemeenschappelijk zingen van eeni e liederen ging Ds Leep verder Christus zegt wri Ik ben de weg maar is er ook en bewijs voor Zair eker Hebt geiorgen en verdriet Het kennen van de leer van Jezus geeft U dan geen kracht Maar voor wie oprecht H m volgen kan het leven Gods in geen nood hois zwaar verborpen bli iven En rusti kunnen we oiis dan n e leggen bij Zijn Wocnd In een ander schriftffedeelte zegl Jezus Ik 6 o de deur Do n die deur zien wü de lichtstralen van Gods Vaderhuis Ziet men het niet dan is men nog blind Jezus Christus strekt Je armen naar ieder uit Hijzelf is hel Licht God gaf in Christus de oploksing van alle geestelijke en wereldlijke vragen Men kan schipperen met een leer maar niet met een persocm Dus met God of zonder Hem Luistert allen oo besloot df predikant naar Gods stem Zoo gii Zijn stem dan heden hoort verhardt Uw hart niet Na gemeenschappelijk zingen eimfigde Ds Leep met gebed KINDERUlTZFNPiNr NAAR DE 08TMARK Nag plaats vaor ecnige meisjes Het plaatselijk bureau van den Ned Volksd ienst rfirijft ons Voor de eerstvolg de kinderuitzending van de Nederlandschen Volicsdienst naar de Ostmeric kunnen nog eenige meisjes m iaatsl worden Zooals bekend brengen deze kinderen te midden van de prachtige bergen en boaschen een vacantie van ongeveer 6 weken door Aan de vorige uit2end neen in Jezen zomer hebben meerdere Goudsche kinderen deelgenomen Bij hun terugkomst waren zij vol lof over hun pleegtmders over de reis en over alles wat zij in bui vacantie beleefden Verscheidene kinderen waren in gewicht toegenomen Voor het eerslvoligcnd transport kunnen alleen meisjes opgegeven wordien Opgaven zoo spoedig mogelijk tewrichten aan de buurtschapshoofden DIEFSTAL mr rAKBDIS Uit een pakhuis aan de Raam van een groenlenhandelaar zijn 12 kg uien en 19 kg stoofpeien ontvreemd m fiovDscBÉcotmurr 0I 75 JAAR GELEDEN 2 teiidag J I 19 november vierde de heer S Stuyvenberg directeur der gasthuizen alhier zijn vyfen twintig jarig jubileum m die betrekking Bij deze gelegenheid werd hem door hh regenten der gastbuixen ten bUjfc van hoogachting een mahoniehouten voltaire ten geschenke aangefcoden en ontving hij voorts van verschillende zijded vele blijken van belangstelling M JAAB Bra EDEN Uit een adveKt n tie Ons Genoegen 2e abonnementsv oorstelling Donderdag 24 November Gezelschap Tivoli Schouwturg directie De Vos en Van Karlaar Optr en van Willem van Zuijlen De reis naar Turkije blijspel in 3 bedrijven gevolgd door On dier vier oogen blijspel in ién bedrijf 2S JAAR GELEDEN Uit Oudewster Op 18 December a s hoopt ds J Hoek den dag te derdenken waarop h j voor 25 jaar als predikant der Ned Herv KeiM werd bevestigd OENAUWD opdeborsf D oortaak ts meestal veel verouderde slijm die op de borst vastzit Die siym moet loskomen Neem dan direct de slljmoplossende Abdijsiroop Vansads NprssM Mj hssst irisp tranehltis asthma AKKER S ABDUSIROOP sr eretds biife Hoestsiroop SPORT VOE1VAI Ned Voetbalbond nUMSAMMA TOOR ZONDAG District L Ie klaas K B S De Volewijckers S ormvo g a s Hermes D V S Sparta Xerxea D W S A D O Distriet IL Ie kbeae Emma BI Wit DH C Haarlem Feyenoord R F C V U C t Gooi Ajax V S V 2e Uasse A B M T Eünckwijk V I O S Vedox Gouda U V SS U V V Quick V D L H V V 3e klaaee B G S V V C S De Postduive O N A Laakkwartier Cromvliet Terl k Ölympia Sche ning n G D A 4e klasse f Moordrecht Waddinxveen BodegravenOudewater Schoonhoven D O N K Amnwrstolsche S V Oouderak HaastrochtJ Stolwijk Rcaerve 2e klasce A Quick 2 Scheveningen 2 H V V 2 V U C 3 U V S 2 Laakkwartier 2 O N A 2 H B S 2 D HC 3 A D O 3 Res rve 2c k aese B Forfuna 2 RF C 3 A D O 4 S V V 3 De Musschen 2 Gouda 3 Hermes D V S 3 Sparta 3 Neptunus 3 Feijenoord 4 Reserve 2e klasse C ïSnma 2 Excelsior 3 Feüenoord 3 Xerxes 3 RjF a 2 Sperta 2 Hermes D V S 2 C V V 2 Reserve e klasse H V O C 2 Sparta 4 0 ympia 2 Neptunus 4 Xerxes 4 Schoonhoven 2 Excelsior + G S V 2 H F C C 4 O N A 3 ritOGRAMlHA S DECEHBEB Het N V B program ma van de elftallen uit Ciiouda en omgeving voor 8 December luidt Gouda V D L V C S O N A G S V Cromvliet De Postduiven Olympia Waddinxveen Oudewater Moordrecht D D N K Bodegraven Gouderak Schoonhoven ïlaastrecht Ammerstolsche S V Stolwijk O N A II A D O Ill Fortuna II Gouda UI Hermea D V S II Gouda II V O C H Schoonhoven II Olympia II G S V II Excelsior IV O N A IIL De voor aj Zondag vastgestelde wedstrijij X D S U Gouda II is uitgesteld LXARTHI Gouds e etnnpetitie DRIS EUIKE SrEUN Voor de 2de klaaw van de Ultaat competitie van bet district Gouda wer den twee pattüen gespeeld die beide teleurst en Üen mag in deze klasse verwachten dat da biharteia een moyenne behalen boven twee p t resultaat werd slechts bereikt door de helft van de spelers Goede prestaties werden geleverd door Van d Louw WiMen burg en EikeliMxjm in den wedstrijd N S H De Doelen Ook Soeters van Ter Gouw speelde een uitstekende partij N SJI De Doelc 6 2 A Kok N van üyk 0 2 L Eike om H van ïVk 2 0 S WiHenburg G v i I Ouw 0 2 en W v d Laak H Nieuwehuizen 2 0 N S H De Doele III 4 4 P dé Jon G MuWer 2 A Hful H Harreman 2 0 Sj Soeters W Valk 2 en H v yk T THlemans 0 2 Ter Gouw De Spil II 4 4 Drie wedstrijden werden voor de 3e klasse ges peeld waarvan twee zeer goede resultat n opleverden nl Thalia s Vrienden 3 K O T 3 en Anti Poedel 3 De Spil 3 De eerste werd door Thalia s Vrienden gewonnen met 6 2 Het hoogste moyenne en hoogste serie behaalde J van Buren De wedstrijd Anti Poedel 3 De Spil 3 eindigde in 4 4 Het hoogste moyen ne noteerde D v Leeuwen In den derden wedstrijd waarin De Doele 4 een 8 O overwinning behaalde op DO S 2 werd door het laatste team slecht gespeeld De Doele kan evenmin op een besten wedstrijd teruj zieir è WATERPOLI G Z C WINT OPNIEUW Gisteravond speelde G Z C s eerste zevental voor de wintercompetitie van den Haagschen Kring in Den Haag tegen Z I A N II Ook deze tweede competitiewedstrijd eindigde in een overwinning voor de Gouwenaars die met 3 2 de blaas bleven ZWEHKSING GOUDA Voor de wintercompetitie van den Zwemlcring Gouda in het Spaardersbad zijn gisteravond gespeelde de wedstrijden G Z C n Boskoop 2 3 G Z j III Bo koop n 6 0 G Z C Gouwe dames 3 0 Het programma voor a s Dinsdag luidt S Z en P C Bodegraven S Z en P C II Bodegraven IL PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop Mr 3 r TAAT NAARIBODEGEAVEN Na door den Hoogen Raad te zijn beéedigd h elt onze plaatsgenoot mr J F Taat zich te Bodegraven gevestigd als advocaat en procureur Moercapelle KWNOMISCHE BECBTKR ƒ 309 boete en 1400 kg lijniaad verbeurd verklaard De Sl jarige vlasser J v Popering uit Bleiswijk diè op 13 September 1941 aan den landbouwer C Oudijk te Moercapelle 1400 kg lijnzaad a ƒ 10 per 100 kg verkocht en afleverde is daarvoor door den economischen rechter te Rotterdam veroordeeld lot ƒ 380 boete subsidiair honderd dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de in beslaggenomen party Het O M had ƒ 400 boete of honderd dagein hechtenis geëischt met verbeurdverklaring van het lijnzaad Moordrech t MOORDRECHTS TROTS EEN BADHUIS Donehe inrielitinc met warm co kond water Hoewel men in ons land op b t gebied van de volksgezondheid een uitstekende verzorging kent zal men als men boort verteHen dat een dorpje van 3000 inwoners een eigen badinrichting met stroomend wam en koud water liezit ongekiovig de schouders ophalen Het ver iaal zou bewezen kunnen worden dote de ongeloovigen uit te noodi n eens naar Moordrecht te gaan en zidi daar te overtuigen Want mdcrdaad bezit Moordrecht een dergelijke inrichting reeds vele iaren De in deie gemeente gevestigde fabrieken van de N V Vereenigde Ta fütfabïi n Weken kort ti a fongeaoerlof niet meer aan de i J iea tijdi te voldoen zoodtt nie iJoot op en terrem aan den jioH Chen U Bs d een nieuwe Tw t bouwen met iniwgrin van een JT watertoren omdat bIj d vooib i kmg van de grondstoffen Jt fabriek veel water noodig is En S ü He gemeente elf nog een w l L din aanwezig was werd de capaöi van den toren wiodanig gemaakt Si tevens de geheele gemeenie vT drinkwater voorzien kon jvorden zS verrees de in verren omtrek zichibaT watertoren van Moordrecht De fetctie v n d Jnattenfabrj ooais de fabriek hier algemeen j nofind WQTdl liet op den begancn grond van den torea een badeelegenheid ms ken voor het personeel doch iVdj korten tijd zag men er bet groole he lang van in indien de geheelé bevolkmg van deze gelegenheid zou kim ncn gebruik maken 2 öo werd met steun van de jj meente ip den toten een compel badinrichting gebouwd bevattend twihtig douchecellen tntt warm J koud water waarvan de inwoners tegen een matig tarief gebruik kutiii maken En dat er veel gebruik vao woriit gemaakt la t zich indenlwt Vooral de laatste jaren mocht in ver band met de brandstofbezuiniging j inrichting zich in een toenemend aui tal bezoekers verheugen Het werd dan ook algemeen betreurd dat de inrifchtii eveneem tenigevolge van de kolenschaarschte vorip jaar tüdelUk gesloten moest wor den Thans zün deze moeilijkhedeii echter te boven gekomen en deze week zal de inrichting haar deuren weer voor het publiek openstellen voorloo pig twee dagen per week zoodat de inwoners van Moordrecht hun zorgen weer van zich af kunnen spoelen In met trots kunnen beweren dat hun dorpje waartchijnl jk het kleinjie plaatsje in Nederland is dat zich kn beroemerr op een eigen badinricfitin PREDIKBEURT VOOR DONDERDAG Herv Geref Bvangeltsatie 7 uur de heer M Okkerse dankstond voor het gewas Nieuwerkerk a d IJttel BURGERUJKE STAND Geboren Adriana Coriielia d van F A de Jong en A van Mullem Beleke d van D van Bergen Bravenboer en C van Wingerden Aaitje 4 van J Visser en A M Korten ver Cathaxina Maria d van G A Buhler en M A Scheme Overleden D H den Otter 69 jaar Getrouwd 6 Koren 23 i van Wad dinxveen en H T Heikoop 22 j LOOr DER mVOLKING Vertrokken J Boerop en echtg van Dorpsstraat 43 naar Gouda Sophia vag Gonderstraat 106 A Duivermaa va s Gravenweg 292 naar Huizen Patnjslaan 1 A L de Heer van Hooliiweg 39 naar BergschAhoek Smiti hoek 2 H T Heikoop van sGraven weg 166 naar Zevenhuizen Doi straat 14 Ingekomen L v d HSm van Doom naar sGravenwcg 35 E v d Vono van Ridderkerk naar s Gravenwej 141 B A de Vree van Gouda naai s Gravcnweg 121 J W Sirre vu Gouda naar Dorpsstraat 43 W K Mourik van Wassenaar naar Kerklaan 17 PLOTSELING OVERGESTOKEN Maandagmiddag liep Tiny van R iiwijk in de DtKpsstraat achter een rij denden auto vandaan waar o door een wielrijder werd aa gereden Bemodderde kleeren en een paar piw üjke pleitken waren het gevolg van deze onoplettendheid Oudewater INTREDE DS VISSER Db G H Vijser v n Monnikendam die op 29 November a s alhier in Geref Kerk zijn intrede hoopt te Ai lal in den morgcndienst l eveiti i fcorden door dr van Laan van P merend DAG DER NEDERLANDSCBC rouTnc De in deze gemeente door do po en marechaussee gehouden coUw voor Winlerhulp Nederland heeft opgebracht OPBRENGST COLLECTE De collecte in de Geref Kerk V den dankstond voor het gewas n ruim ƒ 537 opgebractit SCHOOL MEV H4 BUBlBt 60 jari bestaan Woensdag zal in een Ouderavond W 00jarig bestaan van de school met Bijbel herdacht worden FnÊilU tom Detective t g m wil en dank oas B nutn Slot in Hl hield er geen rakenint mee d LundavIM wbt lg asu kuancn c we l n het laakje op eigen gelegeabeid M t l l er D Had Klaiuen gewacht to hafsmoer In lijn ezlt was en licb daarna met Lundqvlat verstaan dan waa er vaat hem m amlelding geweest den heler uit den ag w ruimen Wal Klaaaen Met cemakkelQk word bewezen onderbrak SMtrman Mliiichlen makkeiljker dni vermoe Klauaen naar den burBerliikeo tand Rnnar Krlatensen een Deen Is den bewualen naoh van Dinsdag op Woensdag In de Orien Club Keweeat en loowel dK r besMkcn Is kHIaen pertlnvit herkend Vast tast ook dat h bUn tareltlk met Lundqvlat vertrok Het sts uaamrnr nn den man dl hem geiel rtap held en n onbekende In dll minteo Komt In tMr veel opclrhten 1 T f overeen Wmi8K f otetlilrrti waren ronder twillel jIIv P f m lfivl onrtfi Ml rBk nnmen ir jt r tig irhn ds hsatsids laat wachtte Waar l d adfrwkce verkeerds Fslmet in onwetend llaM si atiea t Klausen t vaemcmei ten spdchte vaa Lhadiivist an is hem cent later Hebt opfegaan Wat dan n a i saéMMB sm nltm t m s r KlktwM ook l n medewerker uit den weji t nünen Je zuil aeggenr AHemaal aleehts lanwt zingéh en he getijk E i huiszoektm Mdde eveawel Ml dte vondst vaa eenie bilectlenaalden De politie onderzoekt nu vanwaar het vergil kan betrokken zijn rn alt heeft er al den tfld toe want vooreer klomt Klausen niet vrij De Inbraak in he Stel Olaf valt atat te loochenen Verdei heeft bü het noodigc te goed wegera vrilkaidabecooving mishandeling n be tre glng met den dood ten opzlchte van uffraow Karhsim Sfi Joa Dan de schietaartfl op d Zwiirte Hoeve Neen het zal lang duren eer Klausen weer in het zgnaet e kuiert indien het ooit gebeon Als hem de moord op Gunnar Luadqvlst kan worden bewezen krijgt ookSolange een steviger duw wegens aansporing ertoe Spreekt van zelf Belden ontkennendatt ecüc hardnekkig er Iets mee uitstaande Ie hebben In zekeren tin voor Solange ftxi hard gelag want je begrijpt dat hijniet bli tter te preken Is over de poeta dl Klausen hem bakte met het étui Natuarltjk wee Solange er wel degelijk Ilea van DMraa het diner n Roval het bezoA aan een variété dansgeleeenheden en 1st alst d Orient Club Lundnvlat moest dranken worden evoerd om Klausen hettra te vergemakkelijken Solange krijgt tal leder geval ziji portie voor mcdeplfchtigheid aan de iiytraak In het Sint OlafZweedarhe rechte Io pn niet met r tchsollen Al ontb p f n h wH pn voor Salangs s aandeel tn den nMwrd op Lund qvist aanwijzlr en tJin er ook blei bi d trlect en om die reden zullen z hem voor lijn nachtelijk beseek san hel hotel met aöe renoegen de volle portie gaven Paula Kalarn keelt de wQste parlQ gekozen es alles ruiterlijk bekend bet cen ongetwijfeld vati guoattgca invloed 4 de bepaling van da strafmaat al zijn n hehben we onze vrl enden De Bérinuard en Deschsmps Volgens hoofdnspecleur Lund lal hel voor hen wel D en uitwijzing bUJven mi de waar chuwinc nsoit meer een voel op Zwecd hen bodera te zetten Awr cij andvrs allesbehalve gelukkig zullen blaken I Mjn Zeer zeker kan mijn noaatachappU t en aanklacht tegen De Béringuard Indienen wegens poglaa tot opUctiting maar daarmee heeft zfl Je tweehonderdduixend francs niet larug die zii uitloofde voor h l spaperen va hal Mlsanocr Van den Imvn valt niels te halen pluk eens veeren van een kikvorschl Zi wordt nu op andere wUie aelMdeloes gesteld Svürtsn lachte zscMJes En die andere wijze Is Informeerde SOdcrman daar sen Badare verfthrlngzich list wachten Dr troll van De Béringuard als vervallen verklaard De b a roaa a as MHniddellijk bereid een vtrzekerlng op eigennaam e Fluiten en de premie is van dienaard dat de door de maatacbapplj cemaakte kosten er p 4ig uit Ailapte De Btringuard er een root deelvan ttuêw ermeveii dnor zrtn vrwiwblHkt losft nog een aardig appeltje voord ti f sptiter te hebben Ik slnnd rv w nl arranp in ï e schoenen ti inp i in Trt pti np nf t I pp behoorUjks maandelUksch toelage maar daar la voergoed eco eind aan ebsmeo In he vervolg ontvangt bU kost en Inwoning ssl se voor de rest geen centime Ht heen bel ar naar gemaakt Maar Mt htdp zttn vrouw Mk vanhaar overtgr alMsden at Oaat dat zMmaar Op vcnoek vaa de baisBea wordter ge n werk van gemaakt za zijn tnauwens teredit Solange verkocht te inopdracht van De Birtnguard en kreeg erveertigduizend kronen op Uit eigen zak paste Deschamps tienduizend bij daar vijftigduizend Paula Kalürna t pr was De opksoper verklaart nltt te hebbengeweten flat ds sieraden van diefstalafkomstig zouden zijn Destmdanks werdhij gedwongen ze af te even en hlJmag na in een eci zihi zvndei bepcinzen SJMermSn zet Op een avond at niet Louis Hattaen maar Paula KaJirne ia de sigaret tenkiosk van het Sint Olaf Zil troondemij mee naar den Maxim Bar Ik snap dst Lars Folmer er de hand In had WasLanise Hansen óAk In het complot Ikheb baar Aa dien avond niet Tneer gezien Bjeeh Ztl ir oog niet hersteld Louis Hansen kreeg om zet uur een bekermelk bij de botertiant Het gelukte Folmer er een verdoovend middel In tadoen het zal hem wel door Klausenzön verstrekt Na een poosje gevoelde f ouise rfch riek en ifing naar huis Paula Kalame nam haar plaats in SvSrtanraadpleegde tij polshorlog H t looptzoetiesaan naar dinertUd Roe toudt udenken over een cocktail vooraf luf rouc crlSSOP Ik Marianne acht UithtekendI Stap vooi deze specials gdsfenheid tens over K withuudcra pTlocipas been Södermanl Per slot van rekening ban tU het dubbsic teeatvarkenl August schudde hal hoofd Waar het principes geldt doe ik nietsan matchaitdeeren ook al ben Ik desenavond bet lijdend voorwerp Het lijdend voorwerp b A t dat Juffrouw Karlsson SvSrtan grtaalkt Hü verovecl ttarniendcthsnd Mn van a liefste D isi s vaa Zwedto tncasaacrtalsof het dageUjkach werk is e n chiqu Ier grootte van tweehnnderdduiztnd franc en beklaagt zich nogl Had Ut naongsaien toslworder te zijn geweest vaahet onderhoud tutschen Solans en PaaiaKalarne subiet drie ferme knapen naarde Zwart Hoeve gezonden en eentw e dan was het de yriMt gebleven of mijn ma ts chappij at Aderlating had ondergaan Maar ze kan legen een sfootjeen ofider toezicht van mevrouw Marianne Söderman geboren Karlsson zul Ie erongetwtjleld een nuttig gebruik vaamaken Ik geel Je den aad bel hadragniet in tronen om te settelt Niet Ik heb anders al uitgerekend hoeveel Ik r in Zweedsch geld voorkrög Je doel hl Parts meer m t tweehonderdduizend francs dan liler me omen nabij veertlgdutseiM kronen Zou het o lijken juffrouw Karisaon IB ParOs aw tenten op t slaaa ReerlUk lOartann klapt fai d handen Wel dat la dan voor elkaar Holal protesteerde August Ik hebA6k een stem n hel kapittel i In een verstandig huwelijk geeft davrouw den toon asn kUk sust naar D Bérlnguards De zaak is deze l n sr i op mtJD gemak gesteld en b van bel e ntrAletnnreau voor Europ er af n toe wel wat werk voor m j den winkel tön Ntct bevorderluk mt D rust Ik h h dan ook reed ttjd het voomaman n cb verircw OBistenl aan t schatien die later oaisteni aan t scnanen oie f w rk zou kunnen voortzetten als z de pensioengerechtigde leettUd ij Jj braken zalig vooruttzlehtSB deed me In Slockhohn tt mMeta sanloopen het puikje alli August arimilMe I at 1 Bicta op d mouw P Mazianna Mum dia voergevca op bun gemak gesteld e a i üuizich hl d n regel aki de ulthuiMF wezensf Ik heb het ean ntencer sv gCIIMikt Vonnis me niet naar die Wn dwaling ongeman Maar alle 2 1 en stokje Voel Je wal voor hel Wat orotesleerd sadermsn kl m Gsestdriltig veegde h r r Daa zl Ik en verschiet ïljrUSdtge rust zich voor mt openen J kwam overeind Ik weet niel li juHie I gesneld maar Ik begin krijgen Naar de ft tttV August op rthi ho d ts n 1 één glas pan driaki bil JZir Marianne 1 w katos b m rellen samen naar de Mdil BINDK