Goudsche Courant, woensdag 18 november 1942

WQEHSDAG 18 NOVEMBER i Mm djLÊÊ Lon Iroleer de inmaak Vrmcktm ta etk frociifM mdkt wn m tan Mfff vertooHM ztf i mtutil nsf oor hel gebnüi t rWtfm liet VoorlicbtingaburMu van den Voedingsraad tchrUlt relke huisvrouw bddjkt niet met trota haar Inmlak all deta soma na beel wat moeite klaar li en opgeborgen wordt Zor nu ooic dat ga trotech en voldaan over da inmaak kunt blijven Men Is nog niet klaar wanneer de inmaak op een geschikt plaata ii weggeborgen liJ moet geregeld worden gecontroleerd en zoonoodig ver vruchten Men kan z ccnigen tijd met d Bchlmmal laten staan op den duur krijw gen zi echter een mut en imaak Men kan ze daarna 6t dtre lBebruiken óf van de ichtmmellaag ontdoen zachtjes opkoken en nog 25 min in de weer goed acboongemaakte glazen pasteuriseeren of wat meer gewenscht ia 15 min steriliaeeren dL verhitten bij 100 graden C Jam waarop zich een klein schimmellaagje heeft gevormd kan eenlgen tijd W z7r7d V nt h zor gvuidrg m Sok u ltl fr f l r l l f lA werk is gegaan toch kan het voorkomen dat er Isederf optreedt Hoe eerder men er dan bij 1 hoe beter Vruchten en ook groenten welk een begin van bederf vertoon n zijn meestal nog Vüor het gebruik te redden zoodat niet alle moeite van het Inmaken tevergeefsch was Zuurkool zure roede kool en zure snijboonen vragen de meeste aandacht De kimlaag die hierop wordt gevormd is wel een schimmellaag maar geen teeken van bederf Minstens ledere 14 dagen dient de kimlaag verwijderd te worden omdat zij wonneer zij langer op de groente blijft een onaangenamen geur gaat verspreiden De steen bel plankje n het doekje welke op de inmaak rusten moeten zoo nu en dan flink worden schoongemaakt Slaat de gioenta niet m BT onder het vocht wanneer de sleen plank en doek erop liggen dan kan er een lichte zouloplossing 3 g zout per l 1 wHlPrl aan worden toegevoegd Ook de inmaak in het zout wordt zoo veporgd al behoeft het minder vaakdan bij de zure Inmaak te geschiedenAlvorens het schoongespoelde doekje erweer op te leggen Wordt de groente metwat zout bestrooio Zoute Inmaak dieniet onder het vocht staat dient aangevuld te worden met sterken pekel 310 gzout per Hier water Het controleeren van de inmaak In flesschen Is minder tljdroovend Zoo nu en dan wol dl er voorzichtig gevoeld of de deksels nog dicht zijn Al te vaak en Jiardhandig moei dat niet geschieden waal dad kan het gebeuren dat de fles sché jDpen gaan zonder dat de Inhoud bedorven Is Een andere oorzaak voor het loslaten van de deksels kan de minder jjoede kwaliteit van de ringen zijn Het openspringen van Inmaakglazen ia ook wei eens te wijten apn en bepaalde bemesting waardoor er vflP sporenvormende bacteriën op de groenten voorkomen Door het sterlliseeren worden alleen da bacteriën en niet de sporen vernietigd Uit deze sporen vormen zich weer bacteriën die de oorzaak kunnen zijn van het openspringen der flesschen Wordt dit spoedig ontdekt dan kan de groente zonjler bezwaar worden gebruikt Ook kan ze drie kwartier worden overgaaterillseerd waarna men ze weer kan t ewaren Ondanks alle grfode voorzorgen be 1 schimmelen spdïs de gepasteuriseerde lilïerleertiiiilitliiail acht het doelmatig een verbetering van de Turksch Sovjet Russisch betrekkingen te demonslreeren Het verluidt dat Vinogradof met uitgebreide voiwchtcn en mstriict esnaaAnka i s teiuggekeerd en datWiUkie tijdens zi n vei blijf m Moskouop toonaangevei ie wi e aan de formuleering heeft medegewerkt Het ismoeilijk te gissen hoe deze instructiesluiden want de ptactische mogelijkhtid van een versterking der betrekKingen tusschen beide landen mag niet iv het hoofd woidon gezien a be Uilen deze dan ook vooral van Turktche zijde op een gegrond wantrouwen Sedert znn teni gkeer op 7 Novemher hefft Vinogr idof een aantalbesprekingen gevoerd met den minis ei president en den 11 nister van Buitel landsche 7aKen Van Ange saksische zijde wijst men r op dat alles isgedaan om het Tu Kscbe wantrouwentegenover de Sovjet Unie te doen ver iwijnen Na de pressie die de laatstedr o fcife 1 verschillende malen doorMokou OD TuTki e werd uitgeoefendvraagt n en zich echter af welkenieuwe factoren er aanwezig zoudenKUnnen zgn die den giond lag voorfep oprechte zu vering en ophelderingder wedérzi d che betrakkmgen zouden kunnen leggen j Inst lling te Gouda vraagt voor directe Indiensttreding een tifdettfUe iciUtiic ktacU Vacdscht wordt goed kunnende BoekKouden en Typen tevensonderlegd in de Oultscbe taal Eigenhandig geschreven brieven met opgaVe van leeftijd Qodsdicast en opleiding onder n6 O 6719 a n het Bureau van dit Blad uiterlijk 19 November te 12 uur THALIA VERWACHT a t VRIJDAG E n Wien lil Jer T08IS mei WILLY FRirSCH MARIA HOLST HANS MÓSER THEO LINGEN Bespreekt tijdig Uw plaatsen CasiO v a Vri dag van 10 tot 12 uur geopend KORT VERHAAL lang de opgewonden gemoederen bezig De advocaat Petersen verdedigde den beklaagde met een fanatisme of zijn eigen leven er van afhing HIJ schilderde op ontroerende wijze den unesten invloed vaiï bet misdadige milieu op de menichelijke ziel Hij hie d de Jury voor dat ze ipoesten trachten de geheime roerselen van die ziel te begrijpen Hat miocht niet baten Holmberg werd veroordeeld tot een tuchthuiistraf van 10 jaar wegens het plegen van een brutale bankroof waarbij een conciërge levensgevaarlijk gewond en een nachtwaker neergeschoten werd POOTGOED VOOB NIÏI L C O LBDïK D Provincial Xnkoopcentrai van Akktf bouwproducten voor Zuid Uolland deslj mede dat In Januari 1043 zal wordan bekori gemaakt op welke wtl d volk tulnder andere niet LCO leden het benoodl pootgoed kunnen betrekken Zoolang d dM betreUende regeUnf niet In werking f treden is het Au niet mogeUlk dst door dei kleine aardappelverlxruwen poolgoo wordt iKtrokken POOTOOSO VOOB CONHniPTU De Provincial Inkoopcentrale vin Att bouwproducten voor Zuld HOUand deW mede dat van d rassen Zeauwseha Boot en Blauwe Rood St r Wtumu en VOTM het in de N klasse goadgekeurde pootS boven d maat 49 m m vlerkantamsat o gewenscht door d telers voor consumpw e abrlekmaUg verwerking mag atgeleverd PROEF OP DE SOM ABLOVA Aar mn waarde Holmberg dat IS een krankzinnig plan zei de advocaat Petersen tegen z jn confrère toen deze zyn verhaal beëindigd had Ook zonder di poespas zul je dien Blix ongetwijfeld schitterend verdedigen Een jurist van internationale faam als jiJ heeft geen reclame noodig Holmberg wuifde afwerend met zijn j hand Geen sprake van roclame Bittere ernst Ovfer een maand komt de zaak Blix voor Vfat weet ik eigenlijk vai dien Blix aP Van zijn dertig levensjaren heeft hij er ongeveer twintig In de nor doorgebracht Hij is drie keer getrouwd geweest en heeft acht kinderen Zes roofovervallen twee moordaanslagen en een stuk of twaalf Inbraken sieren zijn strafblad Dien man moet Ik nu verdedigen Wat weet Ik yan de geheime roerselen van zijn ziel zooals dat plechtig heet Niets immers Maar hoe kan Ik hem dan de verdediging geven waarop hij recht heeft Wat weet Ik die baad in luxe zwem In het geld en verdrink In weelde van werkelöke armoede af Wat weet ik met m n rijke vrinden m n twee buitenverblijven m n vier bedienden die op mijn wenken vliesen af van den invloed van een misdadig achterbuurtmlUeu Hoe kan Ik eén jury overtulgeii wanneer Ik niet M l ea er4ai 1 NoTember mLTIbBSUM I tSJ M iT W Liederen door hel Jeugdetormkoor fr lao BNQMdrieuwiberlchten 7W Vrooltike gramMnüeui IJO BNO Nleuwtberlchten 840 Europas wetenschap lezing 8 90 Zang m t pianobegeleiding gr SOO Balletschool gr M Spiegel van den dag opn M Balletschool gr 10 00 Strtikorkeft 10 JO Luim en mat uit de herinnering van een eabtretxanger 10 41 Een itrtjkorkeit 1119 Ucht orkettooncert gr 12 00 Almanak 12 08 Frans Wouten en zijn orkest 12 4S BNO Nieuw en takeltlke Berichten UOO Gerard van Krevelen en ztjn orkest soliste en gramofoonmuziek 14 00 In tangoland gr 14 19 Otto Hendriks en zijn orkest IS 00 De barok lezing 1916 Ter herdenlcing van rrani Schubert s sterfdag gr en opn 18 49 BNO Nieuws lakelüke en beunberlchten ITOO Vlooi en piano 17 98 Dlitrlbutte vragenbus 1T4S Omroep Barmonle orkaet a BUITEiUND MAUAAtlSCU UrEKRMACHTSBKltlCBT TuMchen Denunen Het 906de comnrum ué id 17 November vkn het Itaiiaaniche hoofdkwartier luidt Jbi Crrenslea iprcidea tieb tislereii toiachen Denw ea nen hni herlfc gerecbtcn U Btj aanvallen aA onza jacbtvliectuig n op een door d vijandeiyke luchtmacht bezet vliegveld m Fransch Noord Afrac werden eenige op het vtld taande toestellen in brand geacjioten Op weg zynde vyandelyke co lonnes werden met zichtbaar resultaat bestookt met machmegeweervuur B j de Alger r che kust heeft een formatie ItaLaanoche tonpedovl egtui gen len krachtig beschermd vyandelijk onvooi aangevallen en twee schepen van nudddoare tonnage tot zmken gebracht Een onrpr duikbootpn onder opvei van den lui fpanl ter ree Carlo ïorni drong tot de reede van Bone doo en biacht aan een groot vijandelijk koopvaardijschip door kaïion vuur ernstige schade toe Zes van onze vJiegtuijjrn zijn met li uggekeerd van de operaties vJii df n dag De oorlog in het Verre Oosten BbPLRKT TROEPbNCEBKUIK Een Amerikaanich tijd Jchnfl wjst onlanjïs op grond van officieele cijfers te melden dat de hecie bezetting van do Amenkaansch en Brltsche eilanden in liet Westen van den Grooten Oceaan n 1 Wake Lu7on en den Australischen archipel ni t slechts 200 000 man ondernomen was Op ve e punten In den oceaan zouden de Japanners garnizoenen van mk Ie bal iljons hebben Japaascli slagschip g ïonken Betreffeind de gevechten bij hel edlaod Gua daloaiiar heeft hel Japan oli hoofd kwa 1 tier bekend gemaakt diat ter voortzetting van de op 12 NoVfmbtr begonnen pevechtshandelm gen op H November vijandelijk luchtbaMïS zyn aangevaJen tn de mi lilaire ir taUatie t zeer zwaar besoha died zun Een vijandieJijke aanval op 14 November op een door Japansche oorlogsschepm beschermd convooi is afgeslapon m den daaropvolgendien n icht heeft di Jappnsche oot ten Nomxiwesten van Guadalcarar eei versterkte vuaji4elijke vloot aangeva n waartoe om twee slasjschepen en vir kru sers behoorden Na feil ge vechten is het grootste dieel der vijandiilijke hulpvaartuigen vmeligd en ïijn de twee slagsohepen zwaar be chadigd Het totale resultaat varii de eeveolitsha ndellngen bij Guadalcanar y 12 tot 14 November luidt derhal ve tot zinken gfehracht 8 kiruisers 4 of 5 torpedbboolja o s en en t n pdrtschip zwaiar beschadigd dxie knueÓTs drie of vier torpedoboot jag s en dna tronsportschepen ha f zw r beschadigd twee viiandelyke alagschepen Bovendien verloor de vijand 73 vUegtuigaa De Japansche vr liezen bedragen gezonken een sl gschip een kruiser en drie torpedobootjagers z aar beschadigd een skigschip zeven transport chepen Bovendien gmgen 41 vUejrtuigen verloren Spanje neemt maatregelen WFOFNS TOFSPITSING VAN DEN TOt STAND Naar uit betrouwoa e bron verluidt hetft generaal Franco in een buiten gewone bijeenkomst van den minister riad vciklaard dat Spanie vast be len la zijn neutraliteit Ie verdedi gent De oproc pmg van nieuwe Iichtm gi n die de Staatscourant d ze dagen zil bekendmaken heeft slech s ten djel Spanjes neutrale positie te ver st jkrn Franco heeft den minister der drie weermachtsdeelen bij decreet gemach ÜRd naar eigen goedvinden een gedeeUelijkc möp li atir ten uitvoer te leggen teneinde de eenheden van leger luchtmatht en manne op oorlogssterkte te brengen Voorts worden aile gepensionneer en reserve officieren en onderofficieren binnen het bestek van de bestaande noodzakelijkheden opgeroepen In het dec eet wordt de maatregel gemotiveerd met de toespitsing van d n internationalen toestand en met het feit dat de oorlog thars gekomen is in de onmiddeJIyke naBijheid van de Spaanwhe territoriale en protecto raalsgebieden Vbenevens van de kolo men In de vefordening wordt gezegd dat het gaat om een elementaire voorzichtigheidsmaatregel die er toe dient om te waarborgen dat Spanje verre blijft van den oorlog om den vrede xn Spanje te verzekeren en om Span jes onafhankelijkheid en eerheid te garandee en Generaal Tagne naar Melilla De nieuwe commandeur van het 18de Spa sche legercorps generaal Yague it D nsdagavond uu Madrid naar Me lilla VerI okken TVRKUE EN DE SOVJET UNIE De Sovjet ambassadeur te Ankara Vinogradof is onmiddellgk na zyn reeds lang niet meer verwachten tenrgkecir in Ankara èen buitengewoon Ie vendige diplomatieke activiteit gaan ontplooiep aldus Interinf Zijn vertrek naar Moskou dezen zomer werd opgevat als een terugroeping en m Turkwhe kringen voorspelde men hem het gebruikelijke onaangename lot niettegenstaande van hem verfuid de dat hii bijzonder bij Stahn in de gunst stond Men is te Ankara van maenuig dat hij het aan het energieke op en van de An eIc k lSche dipln ihatie te danken heeft dat hij toeh nog Ul ar AAkara kon te tigkee en De An gel sche diplomaiUe zoo zegt men achteruitgaat Langer dan een jaar moet ze Kever nlot bewaard worden Mocht da schimmel door de jam heen gaan da n moet ze direct worden gebruikt Men doet goed ze even op te koken Ook gistende jam ia door opkoken weer eetbaar ta maken Gedroogde groenten en vruchten kunnen eveneens gaan schimmelen Dit kan komen doordat ze niet droog genoeg waren toen ze werden opgeborgen het kan ook zijn dat de bewaarplaats vochtig Is Vertoont er zich schimniel op gedroogde producten dan kunnen ze op een bakblik uitgespreid en In een vrij warmen oven even nagedroogd worden Nadat ze afgekoeld zijn bergt meh ze In schoone zakjes op Ons goedkoope patroon JURK voorde leef lijden 79 en 10 12 jaar Meer don vroeger moeien de jurken van onze dochtertjes vermaakt worden omdat ze het kan nu eenmaal ict altera tioo ee poosje mee moeien Het hierbij afocbcclde foor beeld is een iier maakte jurk met een nieuuJ boven ttuk De Jirk zelf wat te kort geworden en de mouwen waren ersleten Het is een aardige oplossma die telii0 het navolgen waard is fs de jurk van effen etof Aan kan men een bewerkt bovenstuk kiezen JVa uurit fc leent het jmtroon zich ook voor een ffehecl nieuuic fvrk viaarbtf men borenfttifc n jurk dan van dezelfde ttof kan n men Patronen Door de leeftijden 7 9 en JO Jl jaar z n verkrijgbaar aan on bureai teekenlng Vobach A C uit ervaring spreek Je besluit staat dus vast Zoo vast als een huis Gedurande een maand verdwijnt de advocaat Hoanl erg van het tooneel om onder te d i ken in de onderwereld Natuurlijk zonder één cent op zak Mijn bankconto is voor een maand geblokkeerd mijn bedienden zullen met mijn auto s een vacantiereisje gaap maken myn huis is gesloten Ik verk aar hierbu plechtig dat ik indien ik bmnen die maand teiugkrab bel of mij gedurende diien tyd ook maar de geringste luxe peimitteer mtjn geheele vermogen zal afstaan aan het tehuis voor mvalide trambestuurders Het Is volstrekt niet moeilijk om van een heer een boef te worden Een baard van een week een boordje van een maand om een ongewasschen goren hals een gescheurde pet op de sluike haren en een ger ifelde broek overbruggen deze maatschappelijke kloof onder garantie Holmberg de gevierde jurist was nu gemetamorfoseerd in een reusachtigen plebejer Hij tjegon zijn nieuwe loopbaan in een obscuur kroegje in een havenbuurt waar hij al spoedig het genoegen smaken mocht kennis te maken met een paar zware jongens met bekende namen Hij huurde een zolderkamertje In een onzuiver logement en daar hij toch moest leven leurde hij de eerstvolgende dagen langs de huizen met een bak veters die een van zijn nieuwe vrienden hem in bruikleen Ijad afgestaan Na enkele dagen had hij zich al heel aardig ingeburgerd De baron zooals ze hem wegens zijn nette spraak noemden ging geheel op in de taak die hij zich gesteld had Hij vond het heelemaal niet gek meer om wannéér hi honger ha een korst brood uit een vuilnisbak japte diepen Net als de anderen kon piij urenlang zich bij het aangaan van een schouwburg staan te vergapen aan de deftigheid die er met groota luxe wagens kwam aangereden Overdag slenterde hij langs de straat deed net of hl niet zag dat de menschen hun neus voor hem ophaalden en bracht de avonden door bij tante Marie waar de linke knapen bijeen plachten te komen om hun kraken In elkaar te zetten Het was alles verbazenS leerzaam En de intelligente advocaat Holmberg had als de baron dan ook volstrekt geen moeite om het noodige op te steken Hij kreeg vanzelf een gloeiende hekel aan alle smerjssen kende spoedig alle stillen op zijn duimpje wist aan welke adressen de poet veilig opgeborgen werd en zou met een blinddoek om kunnen zeggen welk merk brandkast er voor hem stond Soms sliep hij s nachts op een bank In het park en zoo nu en dan schooierde hij een warmen maaltijd op in het tehuis voor dakloozen Hij kreeg dien gespannen loerenden blik welke maatschappelijke uitgestootenen eigen is Voorover gebogen sjokte hij over de straat en wanneer hij een agent zag schrok hij zich een ongeluk Voor geen eeld ter wereld rou hij Inigs een politiebureau gewandeld zijn Het groote strafproces hield maandéi V RUSTHUIS SAMECH yraagl MolsjO als iMriing verphwgstor bovmlSioar Aanb dina ni tanga Niauwilroot 49 Schladom Mtti Kenstboiii lemuei v g g p a AMmeMn Wooturk JOPIE ResenteMeplantsoeii voior den winkel leeftijd 14 k 15 jaar KLAVER 4 Burg Ma tenasingel 133 Eenige nettal JONGENS gevraagd voor Wêrkploota Fiets SCHARLEMAN Lange Tiendeweg 75 Voor direct gevréagd eBi flinke DaeiiieDstlioile zcifst kunn werken v g g v Frans van Vliet Kleiweg 43 Jong echtpaar zoekt Woning of ged van woning Met gebruik van keuken Br no G 66 9 bur v d bl ad Kunstaardewer kfabnek vraagt Gietvormen Brievan ond r no G6687 bureau van dit blad Reparceren vermaken van alle soorten bontwark N Houtkamp Rijnvisl eithsir 2 De Griffier van het Kanton gerecht te Gouda maakt bekend dat bu beschikkmg van 5 Nov 1942 aan PIETEB ItlCLDEB wanende te Waddinxveen Dorpsstraat no IW handUchting i verleend to het uitoefenen van het bedrvt van wagenmaker in den ruimsteh zm van het woord waarby htJ Keven g nachtigd wordt tot de ontvangst d uitgaven van en de beschikkmg over Un inkomsten en tot het aangaan van alle verbmteniaeen tot voornoemd bedryf betrekkeLtik met uitzondering van de in art 484 hd 2 BW genoemde WILl Y FORST S oiec sle Iriom h RADIONIEUWS De Griffier voornoemd VAN BRONKHORST OISTRiBUTIEKRiNO Capalli aan dM Mss4 STiWNT ALS GOEOI NCOERLANOEKS MUSSERT IN ZIJN ZWAREN STIigo TOEn GKAABTSN VO a ZWABSN ABBEm Jimi HU BelanKbéU nden wordt MerbU mMegedeeU dat btf het afbaleill van de toeilaekaarten vo ir nme aiMd de werkgevcrskaart door dea werkgeveriHiderteekend moet worden 6edegebracbt Zonkaart Worden leeai n affegeven bekende kantoren n bedoelde n zoekgeraakt nieuw exemen afgehaald t Uw papieren in orde zyn en vergeet niet het bü de vonge uitreiking afgegeven aanvrraagtormulier ingevuld en onderteekend in te leveren De Directeur van den DistribuUeknng Capelle a d IJssel H A J DE ROO PLAN VAN CITBKEIDINO De Burgemeester van Haastrecht maakt bekend dat het IK BEN NEDERLANDER MET HART EN ZIEL EN IEDER DIE DIT LAND KAPOT WIL MAKEN ZAL IN MIJ ZIJN CROOTSTEN VIJAND VINDEN MUSSERT 8 4 41 DE TOEKOMST VAN NEDERLAND een brochure van MuSSEKT waarin opgenomen een rede van Hauptdienstlelter Schmidt van 22 Augustus 1942 Pr ji 10 cent oiftwerp van het t lan van uitbreiding regelende de bestemming in hoofdzaak voor het landeljjk gebied er gemeente zoomede een aanvullend plan regelende de bestemming m onder deelen voor de grondeir nabij Stolwykersluis met bebouwingsvoorichriften m uitvoerige kaarten uitgewerkt en met bijbehoorende toelichting ter secretarie deïer gemeente voor een ieder ter inzage ligt van 20 November 1942 tot en met 18 December 1942 en dat belanghebbenden voor 19 December 1942 hun bezwaren tegen du ontwerp en de betrekkelijke bebouwmgsvoorschnften bij hem waarnemende de taak van den Gemeenteraad kunnen ia brengen Haastrecht 18 Nov 1942 De Burgemeester voor noemd liEPELAARS liSSt f f Contpoleep UU eleetrieUeUg terbruih Das loopt V niet de kan dat de straffer maatregelen welke In het algemeen belang onvermydalUk ztjn ook TT treffen Volg ondenrtaand wenken op 1 Kook met weinig water en gesloten dakaeL t Schakel direct op O ala da gerechttn iQn doorgekookt S Isat geen licht onnoodlg brandea 4 Oebruik aooveel mogelUk alleen leea of schemerlampen B Stuik aUas In Mn keer Beperk bet gebruik van Warm water T Qebruüc UW atofzulger goed dan kunt IT een keer overalaan i Controleer geregeld den atand van uw meter fTie geregeld controleert kan tijdig xdf ingrepen iiiccr Hariiil uil iiiiiiiliT liott n PUBLICATIE M OCPAKTEMENT v HANDEL NUVEKHED EN SCHEEPVAAÜT i k HH IIUialCOL£ aLKEMJ grsmofoonmuziek 19 00 Brandende kwesties lezing Vanaf 1019 alleen voor de RadloCenlrsles die over een UJnvèrblndliilr icift de Eludio tïcschlkken ISJS Marschmuzlek gr 19 30 3cha nmtker blijf btj Je leest luis erspel 19 50 Gramofoonmuziek 2019 Waken of droomen d ont programina 21 00 Wllly Berklng en zUnïi dani orknt en ung gr 2149 BNO Nfeuwsberlchten niM Sylvia Ballet gr 2100 Ia het rUk der operette gr 83 00 80 Dansorkeiten treden aan Ter afwis9ei nc sang gr OFFICIEELE iMEDEOEELINGEN HII VSBSVM ai MIJ M MARKTBERICHTEN VKÏIfABKT BOTTXBOAM Dinsdag werden ter veemarkt an 1781 dieren waaroilder 88 paarden 99 131 schapen 868 runderen 111 nucjijj kalveren 128 graskalveren 18 biggen ea bokken en gelten itfl PrtJzen per sluk melkkoeien fW J 4 f540 kaUkoeien 1760 f648 5 Si koeien 600 k t M 8 f 40 vaarzen f370 4f2 pinken f300 8 130 f IW f370 f 240 kalvertp 210 8 189 8 9 rdJ D ainvoer van graskalveren klainerlmet ilechten handel en onveran prflimit melk en kalfkoelen tanvoW JJ voru week met tillen hendel e houdend Varekoeicn Iets korter Jiit matige handel en d prOien bl ven ciinf Vaareen en pinken aanvoer ge u a handel n d prOaen blev 719 7 40 Zie Hilversum I 740 Ochtendgymnastiek T90 BNO CMvprokan btnnenlandsch overzicht C n 0 00 Voor de paardenliefhebbers 819 mmphonle orkest gr 810 BNO NleuwAerlchten 8 40 SmetanaSlbellus gr 800 Amusementsorkest en soTlste opn B 18 Voor d huisvrouw BJO Amusements orkest en oliat opn 10 08 Godsdienstig uitzending 1Ó30 Symphonle Haydn gr 1100 Ons wlegeklnd In d wintermaanden lezing 11 20 De Krekels en Merels opn 1190 D Meloïisten en solist UJ8 Klein tuinbouw 12 49 BNO Nieuws en ukclilke berichten 1800 Programma overzicht ISDS Goolsch WA OCoor opn 13 19 Zang met pianobegeleiding en fluit klarinet en gie r 14 0 Godsdienstig uitzending 14 30 Serrento Itatlaansch gramofoonplatcnprogramma 29 OO Orgelconcert n zang 19J0 En hl t is de Iroffergramofoon 18 m Zang met Vplanobegeleldlng en planoson 18 49 BNO Mlèuwlzakeltjke en beuraberliditen 17 00 Vdpr de jeugd 1719 Jaap Eden en praatje over den sc aatseiirtjder en wlêlrainer 17 Jo vheo Uden Masman en ztJn dans orkest 17 49 Spiegel van den dag n BNO Wat N l rland schrtjft 18 00 Theo Uden Maaman en zlln dsnsorkest 18 19 Re d W A groleile reportage 18 30 Omrocp Symphonlc ork t en solist 19 00 BelaardconcftTt lOlSOmroeê a mphonteorkest 1845 BNO Nieuwv berichten 19 99 Componistensplefel 30II Omroep Symphonie orkmt 80 90 Zan me planobegeleldlhg en planeaoH omi 21MJ Sonaten gr 8148 BMO Ntauwsbericliten 23 0 BNO Mllilair ovenleht 2110 Avend wïding isj M 8 n wifmm l