Goudsche Courant, donderdag 19 november 1942

GOUDSCHE i £ mm COIBANT Donderdag 19 Nov 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Hf teargang No 2I0M BWMMI HAllKt n RL IMi rMrekcBlBi MM Chefradacteur t TIlrrtR Ooudl Volmachten voor Lovi aanhangers zich beschouwen als een euw Fransch volksfrcmt De aanval op de Fransche partyen eekt zich echter nu Het u kenmerk id dat Flandm Chautemps enz i ich Giraud en niet b j De Gaulle heb n aangemeld Chautemps zou meer dan De GauUe voldoen aan de voorwaarden om namens het volksfront te kunnen spreken D E gelsche pers verklaart volgens een bericht uit Londen in Social Demokraten dat de houding van De GauUe met uitgelegd mag worden als een bewijs dat er conflicten bestaan tusschen de Engelfiche regeenng en de Fransche emigranlenbeweging De Manchester Guardiaq verklaait v oorzichtig dat de invasie in foord Afrika hoofdzakelijk een Amenkaansche onderneming is en dat Churchill alleen Roosevelt s adjunct woordelijk luilenaht geweest is In verband met ie rivaliteit tusschen de Gaulle en Darlan duidt de speciale correspondent van het Argentiji sche blad N a c 1 o n te Londen aan dat de verantwoordelijke Bntsche kringen weinig belangstelling hebben voor de zorgen van de Gaulle Weliswaar heeft Churchill bij zijn recent bezoek uitd ukking gegeven aan zijn sympathie maar overigens is men van meening dat op het oogenblik een militaiire eenheid tegen de spil heel wat belangrijker IS dan formeele politieke overeen komsten De geallieerde bevelhebbers hebben de verantwoordelijkheid op zich genomen Dit kan niet worden af gestaan aan de Fiansche chefs of aan groepen zoolang zij met een overwel digende meerderheid van het Fransche voik binnen en buiten de lardsgrenzen achter zich hebben Het comitede Gaulle kan echter geenszins beschouwd worden als de vertegenwoordiging van gehee Frank jjk Daarom moet aan generaal Kisenhower tijdelyk de handhaving der betirekkingen met de Franschen in Noord Afrika overgelaten worden Controleerf geregeld Uw electriciteitsverbruik Wijziging in de Frdnsche r ffet spel rondom Darlan en d il r l l iJV r GaR heeft zich roéger tegen de De Korpsfuhrer der N S KK Brwm Krauss bracht I Maardag een bezoek aan den leider der Nationaal Socialistische Beweging der Ifeierlanden Mussieit op diens Iwofdkwartier Polygoon Fotodienst N S B Otto party Mjn en ije negatieve voor de andere Ni é zou onjuister zyn dan te wil len aakiiemen dat wy om zoo te zeg gen volgens een natuurwet en zonder ons eigen ioedoen moeten overwinnen In dezen zin is er geen zin der geschiedenis Overwinnen zal altyd degeen die de overwmnmg het meest verdient kirachtens zyn stoffelyke psychische en gecstelyke bereidheid Onze Angelsaksische vyanden hebben een enkel succesje nu en dan tiroodnoodig en het is een klem kunstje dat te behalen als ry aan de hemelsbreede fionten die de asmogendbeden bezet hpuden een plek van geringe ren weelstand uitzoeken en daar een strijdmach verzamelen die alleen al wegens haa numerieke overmacht aan menschen en materieel tot een ze ker succes moet gpraken Gobbels acht dit niet beslissendmaar vindt het vcèl belangryker ofde vyand kans ziet het front op eenvitale plaats en dan vt br oe4 te doenbezwyken En dat noeméR wy aldusGobbels op goede gronden uitgesloten Het valt natuuihjk niet te vermy den dat wy nu en dan aan eeh of ander front eens een verliesje moetfep mcasseertn Dat vormt m zekeren zin een offer dat wamfeten brepgen aan de eindeloosheid van ïïet gebied waar wy oorlogvoeren Toen wy vorig jaar den wmtei ingingen stonden wy voor onemdig veel gevaarlyker mogelykheden dan dit jaar De diamatisch e gebeurtenissen van de laatste wekeft zyn eeiï teeken dat het tempo van den oorlog is versneld Wy zien hier voorloopig minder de acties dan wel de i eacties Eerst als die geheel aan den dag treden is het mogelyk zich een juist beeld te vennen van de jongste ontwikkeling Wy bt twyfelen geen oogenblik dat het tenslotte toch weer gunstig voor ons zal zyn Terug van een succesvollen tocht Vele overwinnmgswiippels kondigen aan dat de zooeven van een zeer succes voren tocht naar ver verwydepde oorloastooneelen teruggekeerde duikboot met minder dfan 56 000 brt tot zinken heeft gebracht en daarmede aan de rayitailieeruig van den vyand ieeft onttrokken PK Stephan Atl H ZEVEN FRANSCHE OFFICIEREN TERECHTGESTELD Naar uit Algiers verluidt werden zeven Fransche officieren welke geweigerd hadden zich n generaal Giraud te onderwerpen zonder rechtspraak gefusilleerd 44L u S oüüt In h kader van den Dae der J fidwhe Pplitie wadden m den Haagschen Dierertuin duizerdenijj n aoor dé politie onthaald op een heeriyken maaUud wawbg un Iclemea gasten hulp veriecnden PoXyigoon Uever ft Vlcby is officieel meegedeeld dat Blnistera en staatssecretarissen gisMBJddag 1 uur onder voonitterschap Zf maarschalk PeUin m Hotel du HK In ministerraad tija bljeeogekoLg Na afloop werd een communique vgejjeten onderteekend door maarJUIilk Petain en den premier Laval 0 In liet staatsblad wordt afgedrukt m eommuniqne Inidt als volgt Het hoofd van de regeering heeft d atteenzettmg gegeven van den migtaben en iiolltieken toestand In liet iMHider vermeldde by de inlichtinMiTdie admiraal Platon uit Tunis l 3t meegebracht waarvan hij zoo tobt IS teruggekeerd Met het oog op Ubmtengewone omstandigheden heeft Il maarschalk die als staatshoofd de rHDSche souvereittlteit en het voortlataan van het vaderland belichaamt iMloten aan het hoofd der regeering Lival volmachten te geven ine een legeeringschef noodig heeft om aan de leUijkheden die Frankrijk op het mtnblik doormaakt overal en zoo ifoedig mogeli het hoofd te bieden De maarschalk verklaarde dat hij 0tet alle onutan gheden de vader udsUefde en den helderen blik van linl heeft leeren waardeeren Hij frees den moed waarmede het hoofd iet regeering Un Verantwoordelijk kejii op zich neemt Het hoofd der ngcering bedankte het staatshoofd ttifiscfae uren Jegens hem tot uiting tnetat en vetxelierde hem van zijn fNraemen Frankrijk met voile toeffPng te dienen Hij zeide te hopen Ü tijn pogingen waarover hij jegens kn verantwoording zou afleggen tac hl staat zouden stellen het weliHb Tsri bet vaderland te waarborgen Dmc tekst was onderteekend Philippe Petain en Pierre Laval Het ministene van Voorlichting heeft Woensdagavond laat een reeks vtljilgmgen in da Fransche regeering bekend gemrakt die in het staatsblad nai DondLrdag gepubliceerd worden J e minister van Marine schoutby Meht Auphan u afgetreden Tot zijnopvolger tg aang wert n admiraalAènJ l Voorts IS de mmiiter voor het Verkeer Gibrat afgetreden l ot zijn op dger IS benoemd Bichelonne die tevens miniiter voor de Productie bltjft De minister van Financien Cathala met behoud van deze portefeuille beviemd tot minister van EconomiKhe Zaken Het ministerie van Financien en Kconomischc Zaken is dus thans evenilj het ministerie voor Productie en Verkeer m de hand van één minister vereenigd Het ministerie heeft voorts den tekst bekend gemaakt van de wet tot wijziginj van de wet over de opv oiling van het staatshoofd In deze wjzigingswet wordt bepaald dat wanneer hel staatshoofd om eenigcrlei islen voor de ratificatie van de leuwe grondwet doijr de natie verhinderd IS zijn functie van sta tsIwofd uit te oefenen deze functie zal orden aangenomen door het hoofd der regeenng Laval In geval eener Winitieve verhindering zal de miiistefraad binnen een maand tijds Mt meerderheid van stemmen een Ujtshoofd aanwijzen De mmister d definieert en stelt tegelijkertijd Ml de volmachten en bevoegdheden het staatshoofd resp vj n het Mi der regeenng wier functies verschillMid karakter zyn Mrdat bovenstaande besluiten fen bekend gemaakt meldde InteJjof dat in den boezem van den m wrraad eènige wryvmg bestond vertrouwelgke verstandhouding chen Laval en den maarschalk Wt echter door niemand in twyfel Wrokken In waarnemerskringen Uuer Iduj Intermf ui zyn bericht urt Viehy in het bijzonder onder die Fransclie jourr nalisien ove heerscht de meemng dat het stadium der passieve maatregelen waartoe de Fransche regeenng zich tol dusverre heeft beperkt voorbij is en dat eindelijk positieve maatregelen ge nomen zullen wolden Het is echter met recht duideluk waarin deze zouden kunnen bestaan In ieder geval zoo verklaart men m genoemde krin gen kan de kritieke toestand waann frankrijk zich bevindt door een slepende ministercrisis alleen nog maar erger wolden zoodat snelle l eslissin gen wenschelijk zijn DE GAULLE £ N DARLAN In Londen is volgens een bericht van den Londenschen correspondent van Svenska Bagbladet bekend ge worden dat De GauUe geweigerd fieef een v ei tegen woordiger van de z g vrije Fransche s ujdkrach en naar NooidAfrika te sturen Fransche partijen gekant Later heef hfl zijn meening veranderd zoodat zyn VooitS vei klaart men te Londen officieus volgens en beiicht van den Londensciien corr van Svenska O a g b 1 a d e t dat De GauUe welis waar een symbool is van het Fransone verzet tegen de spil doch dat z jn politiek eerstgeboorterecht hem daaixioo nitt tot umverseelen vertegaiwoordi ger van hei Fransche volk maakt De De oorlog i een nieuwe BFSCHOUWING VAN INISTER GÖBBELS XT Minister Gobbels schryft Das Reich o a Het valt met te betwyfelen dat de huidige ooi log de Itótste twee maanden een geweldige ontwik keling heeft doorgemaakt HU heeh thans een ander voorkomen dan nog kort geleden Nieuwe perspectieven zyn zichtbaar geworden nieuwe ge varen opgedoken en nieuwe mogelijk heden in de onmiddellyke nab he d gekomen Het zou natuurli fc uitermate dwaas zyn te vei wachten dat deze zonder uit zondering gunstig voor onzen kant moeten zyn Er is geen oorlog waarin de positieve factoren voor de eene ÖE STRIJD OM TUNIS V Spiltroepen bezaten Bizerte ♦ fOG GEEN CONTACT MET DEN TEGENSTANDER Naar S PT uit Berlijn meldt ver I Mde ia gewoolilljk welingelichte klingen van de Rljkshdofdstad dat troepen van de spil de havenstad Bt rte in Tunis hebben bezet De bewegingen van de Duitsche en lyCaanscbe troel en m Tunis het opst en van de gelande foi maties en de organisatie van de raviiaiUeöing verloopcïi volgens het plan zoo veireemt hét D N B in aanvuUii g op bet weermachitsbencht Keuringen voor de Waffen SS en het legioen Het S S Ersatzkommando deelt ons mede dat vrywilljger voor de Waffen S S en het legioen zich op onderstaande data bfr de genoemde adressen kunnen vervoegen teneinde gekeurd te worden Tevens wordt er de j ndacbt op ge vestigd en wel speciaal voor Jien die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen dat thans de mogeUjkheid bestaat om dienst te nemen m een speciaal wachtbataljon De opleiding vindt m Nederland plaats terwijl de inzet van dit bataljon ook m Nederland blyven zaL Tydens de keuringen voor de Waffen SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Geir maansche SS m Nederland willen toetreden Het tameiyk dichte met Europee sche toestanden overeenkomende wegen en spooiwegn t in Noord Tniiesie maakt een arelle peneiiaitie van het gebied m aibe richtingen muselyk Ook operaties buiten de we jen stuiten afgezien dan van het gebergte nergens o p moeilijkheder De Westelyke greess die Tunesië van Algerye scheidt wordt in het Z iiden déor een uitgeStrekte door zoutmoe rasfesi doorsreden woestyn beschermd weflte slechts door kleine eenhedien kaïueelruiters doortrokken kan worden Voorspellingen t doen over de oB wikkelmg van den toestand im Tu neite zou voorbarig zyn tiemeer daar de troepen der spilmogedheden totdusveiTe nog geen contact hebben ge krê n met de Bngelsch Amenkaanschè landmgss trydkrachten Naar de Berlynscbe corr van de NJl C meldt is tover den omvang vam h t door de spilmogendheden in Tunis aan land gezette strijdkraohten mots bekend doch mag men we verander stellen dat het oootmgeiit dagelyks wor it uitgebreid De voorwaarden voor hot zenden van versterkingen met name uit Zuid SiciUe moeten byzonder gunstig worden genoemd watH door den korten aan voerweg van hier tJ jir Tunis is het mogelyk by transporten luet in daglioht te behoeven te varen Hieruit treedit die groote betaekenis vran de havens Bizerte en Tunis voor de te verwachten verbitterde gevechten diudelyk naar voren In hot Noorden van Tunesië rukt een deel van de Angelsaksische legers OiJ ö t wSMiJig BizBrte et Tunis As gezieh goede opniar hwegen ar Algiers naar d genoemde steden leiden en bovendien een spoorweg u liet vervvonderlyk dat de gemoton seerde colonnes der Eirgèlschen en Amenkpnen rog steeds r t m coni tact zyn gokomcn m t de troepen var d spil Het andere deel van de E n£el H AmTikaai sche troopen vvaarby ook Frarsche formadies schynen te zun ingedee d volgt den moei ykei wee dwars ooor de Zuid Turesi cbt wof tyn klaa bli ke yk met d recter koers op Tripol s Alle belarg lliTig van fe rlijnsche poll leke en miUtaire kiirgJn thi rs gericht op de ortwi kkel iig der ge beurtemssen in aeze geb aüen In dt commentaren we ke men jfe dien aan zien geeft komt vooral in de laatste dagen een p sitief oordeel over da toestand tot uitdiukking MEVROUW ROOSEVELT OVER H1AR REIS Near de Engelsche nieuw diers meldt heeft mevrouw Roowvelt op haar eerste persoonferen ie sinds haa terugkeer uit Engeland veiklaard dal zy sterk den indruk gekregen heeft dat er een volslagen verardenng is ge komen in de levenswyze van elke Br elschman en wel van Buckingham Palace lot jn het kleirste hutje aan de Clyde De ttrijd o de Salomonseilanden VERKLARINGEN VAN ADMIRAAL SUETSOEGOE Omtrent den slag by de Salomonseilanden heeft admiraal Suetsoegoe m een interview dat hy den vertegtiiwoordiger van de Popoio dllalia m Tokio heeft verkend verklaard dat de Japansche vloot om alle stelUngen van den vyand ten Nooiden van GuadalcOnai was gevaren en na een luchtbombardement van eendag plotseling vlak by de kust ten Zuiden van het eiland was verschenen zoodat de vijandehjke gewapende eenheden volkomen verrast waren Deze onderneming is een van de stoutmoedigste acties geweest die tot dusver ten uitvoer zyn gelegd I I Woordelyk verklaarde de admiraal Het gevechtsfront by de Salomonseilanden zal door de Amerikanen tot het uiierste verdedigd worden aangezien het verlies daarvan het verhes van Australië en een met te herstellen breuk in het verdedigingssysteem zou beteekenen dat het Amenkaansche continent met Hawaii de Samoa moaen Fidzji eilanden en de strategische kusten van de Koraalzee verbindt Aangezien hun posities zeer precair zyn zullen de Amerikanen tracfhten het initiatief te nemen het is de Japansche marine en het luchtwapen echter gelukt in het offensief te blyven Op Guadalcanar hebben de Aftienkanen een eerste troepencontingent van omstreeks 10 000 man aan land gebracht waarop nieuwe afdeelingen gevolgd zyn De prijs d e de Amerikanen betalen voor het behoud van deze positie is echter zoo hoog dat men met weet hos lang zy hun weerstand kunnen voortretten In den derden slag by de Salomonseilanden bedroegc de Japansche verliezen nog geen aerde deel van de Amerikaansche verliezen Het feil dat de Amerikanen bij de Salomon ieilanden acht vliegtuigmoederschepen ter beschikking hadden bcA yït zoo besloot de admicaa welke beteekenis men hecht aan de verdediging van de lucht aldaar ZWARE AMrRIKAANSCHE KRUIStR BESCHADIGD Naar uit Washington verluidt heeft president Roosevelt in een voor de radio gehouden toespraak veiklaard dat tijdens een onlangs gelever Jen zeeslag de zware Amerikaansche kruiser San Francisco versche dene treffers heeft opgeloopen Ondanks zijn ernstige avery heeft de kruiser zijn thuishaven kunnen bereiken De San Francisco werd in 1934 m diepst gesteld en heeft een Avaicrverplaatsing van 9 950 ton een bemanning van 594 koppen en beschil te over vier vliegtuigen die door middel Van een catapult gelanceerd werden Bg onze vrgwiUigers By het land schap behooren ook kameelen Onz mannen hebben zich al spoedig vertax uwd gemaakt met dit voor hen vreemdsoortige trekdier SSP K Mobius O H 20 Nov 1942 10 uur Zwolle hotel Peters Markt Nov 1942 16 uur Assen Friealandkazeme Vaart Zuidzijde Nov 1942 10 uur Groningen Concerthuis Poelestraat Nov 1942 16 uur Leeuwarden Huize Schaaf Breedstiraat Nov 19f2 10 ulir Amsterdam School lepenweg Nov 1942 11 uur Utrecht Wehr machtsheim Mariaplaats Nov 1942 10 uur Amersfoort Diensteebouw Leusderweg Now 1942 10 uur Den Haag café Den Hout Bezuidenhoutscheweg WINTERHUIP NEDMIANP 21 on 23 NOVEMBER DE JODEN IN HONGARUE De Hongaarsche premier Kaliay heeft een reae gehouden waarin hy o m de behandelii g der Joden in Hongarye bespièk Dit gedeelte werd volgena den corr van de N R C te Boedapest ingeleid door de veelzeggende woorden laat alle hoop varen Om te beginnen zal den Joden als soort van boete voor het door hen volgens Kaliay gestichte onheil een afzonderlyke oorlogsbelajting worden opgelegd welke tot de uiteiste grenzen zal worden ver hoogd waarvoor Kaliay naar zyn zeggen in eigen persoon zorg zal dragen De woningen def Joden zullen voorzoover noodig Ier beschikking hunner Ari he landgenooten worden gesteld üit deeconomische sleutelposities zullen zu ook verder worden verwijderd Grondbezit bereden de vyf hectar moet voor 10 December a s aan Ariër worden verkocht aangezien bet andem zal worden geconfisceerd 130000 juk bodem afkomsiig van he in beslag ge nomen Joodsche grootgrondbezit werd reeds aan het heldenkapittel overgedragen dat dit onder de gedecoreerden uit de bfltde wereldoorlogen vecdeelt Voorts zullen alle Joden zonder onder scheid en zonder e letten op hun ichameli ke condi ie m arbeidsl ampen binnen of buiten s lands rerzen t werk wolden gesteld I II io t en HlaoH Zon op 8 08 onder 16 42 Maan op 16 09 onder 5 03 Men is verplicht te verdnisteren van zqnsondertSanj tol consopkomst Lantaarn van voertniKen moeten een half aar na zons ondergang ontstoken worden H 7U