Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1942

A l £ aA JïJS ZATERDAG 2 1 NOVEMBER 1942 RANTSOENOVER SCHRIJDING IS NIET TOEGESTAAN WadcUnxveeii BUITEMJIIO dat een boete worJt geannuieeid gerestitueerd dan wel een afcnjjdi wordi opgeheven of niet uitgevoi omdat de vert ruiker achterai t weert reden tot ranlsoenovtrscririjding te hebben gehad Tot nu toe kon in sommige gev n bij de toepassing der rantsoencerirgsmaatregelen een zekere mate van soepelheid worden tielracht waardoor helaas by vele verbruikers de meenii e heeft postgevat dat de boeteheöing of de verbreking van den energietoivoer niet met alle gestrengheid zou worden doorgevoerd Het is noodzakelijk dat thans een ieder p ix ies weet wat hem te wachten staat indien hü er niet in slaagt zijn gas of elecfriciteilsverbruik binnen de perken van zijn rantsoen te houden ledere rantsoenoverschrijding wordt bestraft met een boete en bedrage van drie maal het iieirens het óngeoorloafde meerverbruik verschuldigde bedrag met inachtneming van een maxinnim van ƒ 6 10 voor elke eenheid M of K W H V voor oversehrUding Bovendien tal de energietoevoer worden verbroken voor den duur van het In de desbctreffeqde kolom van onderstaand schema aaniregeven aan tal etmalen i OVUt 8CnOBNZ EN Df DBN ZWARTEN HANDEL DimSCBLAliD STRUDT VOOR XUROPA Gitete partt ia beslag genomen Bij een controle in de £ pederenloods op het station te dezer ambtenaren van den een dienst een baal schoensoten ovi ten Ithoenen voor den sch die de partij nL 2 TO pei hevTge Gevechten aan het oonfront Benghazi ontruimd Het opperbevel van de Duitadie weennacht maakt d d 20 Nov bekend Tijdens plaatselijke gevechtshande lingen in het Westelijk deel van den Kauicasus sloegen Duitsdhe troepen vijandelijke atrüdkrachtea in een tegenaanval geateund door sterke formaties vliegende artillerie Herug naarItun aanvankelijke stellingen In het gebied van Alagir en ten Oosten van Mosdok mislukten heirhaalde vijandelijke aanvallen door den waakzanten afweer van onze troepen die twee vrij zwakke gevechtsgroepen van den tegenstander vernietigden ïh Stalingrad veroverden stooHijoepfcn enkele huizenblokken Vijandelijke tegenaanvallen Mislukten Aaa het Donfrpat zQn Roemeensehe en Dnltsche traeen in hevige geveeh ten gewikkeld door sterke vijandelijke pantser en infanterie aanvallen Doitache en Italiaansehe verkennlagsiroepen hebben in de CjrenaJea eenlge vijandelijke gepantserde verkenningisvoertiiigen vernietigd Bengliaii werd nadat alle militaire installatici waren vernield volgens de plannen ontruimd De luchtmacht viel voortdurend Britsche aotoootonnea aan in het grensgebied tussehen Algiers en Tunis viel vliegende artillerie met zichtbaar succes vijandelijke voorhoeden en Gaullistisjche formaties aan die onzen opmarsch poogden tegep te houden Motortorpedobooten voeren in den nacht van 18 op 19 November naar de Britach kust Zij brachten van sterk beveiligde convooien vier koopvaardijschepen yan tezamen 9O00 brt tot zinken Aan de Nederlandsche en Noorsche kust veploor de Britsche luchtmadit tijdens aanvallen die in militair opzrcht zonder uitwerking leven vtjf vliegtuigen waarvan drie door luchtdoelartillerie der marine Een eigen toestel wordt vermist rtse hebben len contrblek g oude van versie bestemd S alhier te hoogen prijs t had gekocht De voor de 3e en voligende malen boete f 1 etm voor iedere volle 2 pet overschrijding met mini ihum van 2 etmalen boete 4 14 etm ieder drage het zijn er toe bij opdat niet door rantsoenoverschrijdingen weHte met eenige moeite en ten koste van een weinig ongerief zijn te voorkomen de geheele gas en eleetriciteitsvoorziening in gevaar wordt gebracht op de overige Zaterdagen in het tijdvak van heden tot en met 27 Februari M3 gedurende 5 uur per dag tussehen een balY vóór en uiterlijk SV uur na zonsopgang WEER RUIM 64 MHXE VOOR WINTERHTLP Naar gemeld wordt heeft Winterhulp in d Week van 9 tot en met 14 dezer aan gifren ontvangen een bedrag van ƒ 64 480 72 Hieronder bevinden zich 2 giften van ƒ 10 000 en 10 van duizend gulden of meer Winterhulp heeft dit geld voor onze pigen minderbedeelde volksgenooten dringend noodig Bedenk dit all de vrijwfllige collectanten u eefl kleederdrachtspeldje voor houden Geef meer dan u van plan was tejHoen offert Eoiit hem tocb niet weg dien ouden villhoedl Al la bij alet schoon meer en al i het een model van bel jaar nul dat hindert niets wij maken van ledere oud dam of ronviltboad een schijnbaar Fonkelnieuwe elegante Dameshoed V aalt aangenaam veirast ilfn bQ bet ilen aa de metamorpbose die zeo n reeds aigedankte hoed In o ie r ormliirl h f kan ofldcrgaaa Er N g belangrtket is dat U hem daarna weer zoo lang met pleizier en voldoening dragen zult Bezorgt U letl lang den jordeeUgcn weg van het vervormen waar wl pocialltoH In a n ctn vlotte moderne hoed die U vooral in dit seizoen zoo goed te pas komf 14 1 0 fr 1 1 01 f Engelen W Verstoep 1 0 i it Jong J Valk J 1 0 pNieuwveld A Poomheim 1 Oj uigtenburg C Brcar 1 0 I Grootr A Bevelander 0 1 Totaal 7 3 j eerste bord van Waddinxveen JJ wit A S C Gouda gaf aan elk i pion voor Volgende week weflJitrüd Messemaker II Minxveen gespeeld BS u MesaemakfT aar u tracfal Messemaker werden de volgendr gingen van Jfii gespeeld voor de huishoude 5i het leva wintercoh petitie johaMiCi Markt 70 inooft Politiabur oa vochoan Hoogslroot IQ adam J 1942 1048 THEtni ilB8NilEttEXT EOVBII ATTENTIE S V P In plaats van het Schouwspel C I F s Donderdag avonds 7 30 Nw Schouwbarg hel blijspel In drie bedrijven mm iK j K M DE HERBERGIERSTER door N V RESIÜBNTIETOONHEL Kaartenverkoop Kassa Nw Schouwhurg Tel 37 liockiiandel O J ï Bu k KleiwYg 39 Tel WI7Plaatsbcspreliing Maandag 23 November bfl loting vat s avonds 8 unr i $ row x f ederam moeilvke wedttriiden iTE ELFTALLEN ZBGEN ra£Tr a BNTEN gUMpb kriiitt btJ Terbak ni verkwaardige situatie bestaat in j cede Hat lat er geen maddenj to Gr zijn een kop van xe en jtMTi van vier welke floepen j nder dan ttto punten venchil 0aier deze omstandigheden i fOor de ploegen die n de onder een plaats hebben een uiterst ke opgavf aan d zoo begeerde te komen want in wedstrijden elftallen utt beide hellten morgeu Gouda U V S er een etib de pretendeivten in dit geije Leidenaan de beste papieren Otli Wj Postduiven O N A raken en staart elkaar hier maakt ji oiet veel kanc Belangrijk is iiik Olympia Dit partijtje tegen bejtkensluiten ia voor Olympia d e enheid zich met één slag uit de en te brengen n Aardige wedkan die tuatchen G S V en is dat pas de miinmers een en klopte worden I e Hagenaars door hun successen weer een gekregen maar het zal voor hen toer worden het te behouden Hel san het leidende Schoonhoven D O N K weinig perspectief Bijzonder goed kan het laatst staanOJN A U de pt ten gebruiken l rt is zelfs met terreinvoordeel bttwijfelen of tegen H B S n wat bereiken valt De eerst uitgestelde nu weer op het programma gele onCnioeting O D S II Gouda Il van dezelfden aard als Terlaak a Nu komt het er voor de uwénaais og aan Voor Gouda III lliiet er bij De Muaschen II mogelijk Ün punt over De reserve derde klas ts spelen all drie tegen elftallen uit ji topgroep thuis Olympia II tegen tqitiMiUt IV en uit G S V II tegen öoeljior rV en O N A Ill tegen IT C IV waarbij de Rotterdammers ivoriet zijn Ailes bezien wacht den udKhen ploegen nu de meeste wedilrijden tegen ipegadigden gaan een gemakkelijke taak MoercapeUe Olympia m In Af deeling Gouda De voornaamste gebeurtenis in de Mdeeling Gouda is de groote strijd Moffcapeile Olympia III tussehen de ipioenacandidaten ki de Ie klasse Quitte of dubbed kan men eggen MoercappUe loopt dien zoo juist regen achterstond van twee pun meteen weer in óf Olympia III een fraaien voorsprong In 1 A ïoor hrt aan den kop gaande Berg bscht de positie oprfieuw te ver rltsn thuia ttgen V E Pff dat nu ee staat Een t elangrijke ontmoe gis G S V ra D O N K II tusechen nuBirnCTSnaatst waarbij het er ora of de ploegen op gelijk purotental dan wel D OJi K II met een boogden voorsprong lich voorloo I veilig steJt fa de lagere afdeelingen hebt de le leidende elftallen ru t Trou s aommige t eginnen al aaixlig op schieten daar in de kleine groepen competitie snel vordert Zoo is b v olwyk ni en Haastrecht III reeds voorlaatste wedstrijd vastgesteld te de pretendenten pelen alTeen tamerslol II ih 2 C en Bergambacht II 3C die nieuwe winet kunnen l e KBN ompetitie van Scha akkring begonnen A S C GOUDA VERRAST DE KAMPIOEN WADDINXVEEN Gisteravond werd in het clublokaal 1 A S C Gouda de eerste wedstrijd T de clubcompetitie van den Goud M Schaakkring gespeeld A S C uii I dat er verleden jaar niet jwl van tereeht bracht begon goed de kampioen Waddinxveen een 3 nedeflaag toe te brengen n S C Gouda 1 Waddinxveen i n Eyk J Tol I Ufeber W van Vuuren 4 l Tom P Broer f V i Zaan F Koster tïbi p Valk de Jong p c Hooimeyer 1 0 Joj eveen B A de Mink 1 ü Q Wfyer J M Nèerebout H Mi j ï chler j H v d Harst 1 0 Uffber F v d Caay O l fii Kulik F V d Caay 0 1 g JJu der C v Twigt 101 t UI B i Hamerslag 1 0 J de Jong 1 0 j a Zouwen A P Lafeber 1 0 j = f Si T Vink 1 0 1 0 1 0 9 rii Sag eirman beteekenèn voedsel w eW is Zorgt voor geM WlnterliBÏp I Giro 5553 0 Horst G den Boer leverancier was de handelaar v D te Arnhem bij wien thuis nog 3 a 4 k oude loleo in beslag genomen werden In den tusschenhandel maakte de leverancie een winst van 65 Tegen kooper en verkodper is wegens prijsopdrijving procesVerbaal opgemaakt FHEDIKBEUKTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 9 4 en 3 uur ds L Vroegindewteii Ger Kerk loTeo 3 uur d W J Smidt I Chr Afg gemi B en 3 utu d N V ó Kraa Rein Kerk geen dienst Wet en Evangelie 10 uur ie H van A C VAN DER OJ N t ijd s plotseling K van der Hoeer dan 40 jaren chterop en de Ü als bode van Op 80 jarigen overleden ven die bode va Dutte wi verschill j e fondsen een zeer gezdene figuur Hu was drager van de eerermedaille in i rons verbonden aan d huisotnde van Oranje Nassau DISTRIBUTIENIEUWS Vaste brandstoffen voor kamerverhuurders en pensionhouders met minder dan tien gasten PLAATSELIJK NIEUWS Boskoop r EERVOL ONTSLAG VERLEEND Wegens het berelten van den pensioengerechtigden leeftijd is aan den heer A ToudkadeBnet ingang van 19 Januari e k eervol ontslag verleend als geldophaler der gemeent edrijven KOPEREN JUBILEUM Vrijdag heidacht de heer A Verhagen den da lvaarop hiJ I21 2 jaar getedm in dieist trad bü de firma Heijloo en Viswr Een der firmanten bood iiem een rSikstoel aan terwijl hel personeel den pibilaris met een bloemenhulde verrtistte BVRGRRLIJSE STAND Geboren Tlieodorus Leonardus i v Th L de Witlen A W Benschop Overleden AÉriana Comelis Johanna Jacobji da Kooter echtg van Bastiaan Roozeboom 41 jaar Getrouwd Petrus Comelis Olierook 31 jr en Maria Antonia Stral r 30 jr I ijn Eijkelenboom 28 jr en Helena Sverdina t Hart 27 jr Reeuwük AMBTSDRAOERS OEREF KERK Als ouderling m 1 Geref Kerk werd gekozen de hier M Zwijnenburg en als diaken de heer G Hagen PREDUCBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwijk 9 30 en 2 30 uur ds H Soetofsen V m bed H Avondmaal Ned Herv lArk SUiinwijk 9 30 en 2 30 uur ds E Side Lint Geref Kerk 1 en 3 uur ds P Warmenhoven Stolwijk DS KANIS AMBTSJCBILEUllfl Harielüfce woorden uit de gemecBtc In den dienst in de Ned Hervormde Kerk werd Zondag na de predikatie Us B J Kanis in verband met zijn 40jarig ambtsjubileum dat hij dezer daceri in stilte hexdaoht namens kerkeraad ker4 voog n en gemeente ledei toegesproken door den heer B A van deiviBosch l¥iofd der openbare lagere schSol Veertig jaren lang aldus de heer v d ISosiA hebt u meegeleefd met vjfle families waa reugde of dro eid heersehte Ujf ijstaan heeft u Jtel gemaakt het an In verband met de distributie van brandstoffen kunnen kamerverhuurders en pensionhouders die minder dan tien gasten huisvesting verleenen in het tijdvak van 3 tot en met 18 December bij de distribuüediensten op formulieren md 333 11 welke formulieren van 23 November tot en met 5 December bfj de distributiediensten verkrijgbaar zijn een aanvrage indienen ter verkrijging van brandstofienbonnen voor de tweede periode t w de maanden December en Januari Op dit formulier moeten zoowel voor pension met haarden en kachels Is voor pensloni met centrale verwarming fie brand£lorfenbonnen £ worden aangevraagd Indien in het pension een centrale verwarmingsinstallatie aanwerig ig moet et formulier in tweevoud worden ingevuld en ingeleverd Alle aanvragen dienen ïoowel door den fcamerverhuurder of pensionhouder als door de kamerhuurders of pensiongasïen te worden Ingevuld Een huurder die verschillende kamers heeft gehuurd mag slechts voor n van deze kamers brandf toffen aanvragen terwyi indien verscheidene personen samenwonen riechts door één van de en een aanvrage mag worden ingediend Voor inwonend dienstpersoneel en kostgangers mag geen aanvrage worden ingediend De diltrtbutieïiiensten rullen voor d maanden December en Januari per verhuurd gedeelte twee bonnen één eenheid brandstoffen uitreiken T 3 slotte zullen voor de maanden Februari M srt en April de laatste twee bonnen ter beschikking worden gesteld Bij de indiening der aanvragen zullen de bedoelde brandstoffenbonnen door den verhuurder worden afgehaald die hierbii de distributles tsmkaarten van zich7elf en van alle huurders met uilzondering van personen van Duitsche nationaliteit moeien medenemen Nogmaals wordt er op gewezen dat de te verstrekken brandstoffenbonnen en derhalve ook de hierop te verkrijgen brandstoffen met uitzondering van den ventueel te verstrekken extra toesltfg voor pensions met centrale verwarming in he geval geen stookgele énheld aanwezig is het eigendom worden van den kamerhuurder of pensiongast die verplicht is de benoodigde brandstoffen te betrekken bU den leveramer van den betrokken pensionhouder of kamerverhuurder Hoewel hij derhalve tot dit dve de brandstoffenbonnen aan den kamerverhuurder of pensionhouder ter hand moet stellen blitven bedoelde bonnen zjjn eigendom en kan hij mitsdien bit verhuizing de door hem gekoclite brandstoffen dan wel de resteerende brandstoffenbonnen mcdenemenr Brandstoffen voor groote geziiïnen In het tijdvak van 23 November tot en met 5 December wordt nogmaals de gelegenheid opengesteld een aan vrage om extra rantsoenbonnen vaste brandstoffen bij de distributiediensten in te dienen voor hen die na 11 Juli 1942 door gezinsvermeerdering t t de groote gezinnon van 7 8 of 9 personen zyn gaan behooren of van deze cater gorie zijn overgegaan tot de gezinnch vai 10 of meer personen en voor hert dle in den tijd toen de gelegenheid hiertpe Openstond de aanvrage niet o f te laat hebben Ingediend Bedoelde aanvrage dient te geschieden Op formulier MD 333 05 welke tend eh verezus Christus een te te doraden goedheid tellen naar it alles dankte S reker ds elijk en hij sprak de hoop pod hem nog vele jaren in ndlwid zal sparen Hij verleente baar ju üeerenden 94 toe te zingen is dankte geroerd voor het eleven drae dagen onderen haalde vele dingen uit zijn leven aan In het bijzonder wees hij op den bijzonderfli en grooten steun weHcen hü van den heer v d Bosch mocht ontvangen en dankte hem daarvtK r hartelijk De luchtbëscherming 1a thans beaig huis aan huis emmertjes zand te t ezotrgep Dit ter neljvirig van de berfiande voorschriften om zand legen ment uee uilto ken van brand alt bluschmiddel in huis te hebben fSeftinimelpenningh FREDIKBEOR1 Ned Herv kj Kanis Eva de heer G MoutI VOO zo k 10 uiV d tip 9 30 el te Göude Jwan de gelegenheid om ds Kanis in dP consistorie geluk e wenschen werd door de talrijke kerkbezoekers zonder uitzondering gevolg gegeven Strengere straffen voor degenen die meer g u of electriciteit verbruiken dan hun it toegeweixn In verband met de positie van de kolen besdiikbaar voor de fabricage van gas en de opwekking van electriciteit zal tegen hen die meer electriciteit en óf gas gebruiken dan hun is oegcstaan strenger moeten worden opgetreden dan tot dusver in het algemeen is geschied Derhalve ziet de directeur van het RijkskolentKureau zich ajjloodzaakt met naduk op het volgendwte wijidi Te Dem khct ItawelQk voltrokken tussehen den bekenden athleet Tinus Osendarp rechercheur van politie te s Gravenhag en mej R v d Knaap Osendarp teekent het levenscontract fPo vtfOon Me er9 Rantsoenoverschrijding is niet toegestaan ledere verbruiker dient zich aan zijn rantsoen te houden Zoolang dan ook op een aanvrage tot h Tieiiing van het rantsoen nog niet is beslist blijft het oorspronkelijke rantsoen onveranderd ge iandtiaafd Het zal derhalve niet meer voorkomen RantsoeM rsehHJding voor de 3e maal boete f Zetm voor de Ie maal boete In procenten van het rantsoen 1 t m 25 pet formulieren de distributiedicnsten ter beschikking zullen stellen Meer dan 25 pet boete + 2 etm boete I8 etm Dese regeling geldt voor alle gieverbroikera De giae en electriciteitsbedrijven hebben opdracht haar zonder aaniien des persoons toe te passen Men is dus gewaarwtiuwd Een Or der jgezineleden kunnen worden medcgerekend inwon pde familieleden en ten hoogste één inwonend lid van het personeel Bij de inlevering van de aan frage hiertoe moet de distributiestamkaart hoofd en de distributie stamkaarten van alle overige gezinsleden worden overgelegd BINNENLAND ARBEID IN WASCH EN STRIJKINRICHTINGEN Bij besluit van den secretaris generaal van Sociale Zaken is aan hoofden of bestuurders van wasscherijen en strijkinrichtingen in alle gemeenten des rijks in wier fabrieken of werkplaatsen ten gevolge van de bosfaande verdiM teringsvoorschjriften niet bij kunstncht mag worden gewerkt verguiining verleerd om in afwijking van het gestelde in de Arbeidswet door de in hun onderneming werkzame arbeiders arbeid te doen verrichten op de Zaterdagen ih het tijdvak van 5 Dec 1942 tot en met 16 lanuari 1 43 tüsfchen een halfuur vóór zon cnderg lng eri een half uur na zonsondergang en Voor een gezin van 7 8 of 9 personen zullen drie bonnen voor een gezin van 10 of meer personen zes bonnen elk voor één eenheid worden uitgereikt echter slechts indien het hoofd van het gezin reeds een brandstoffenkaart DV heeft ontvangen Geziniven van 10 of meer personen ten behoeve waarvan reeds eerder een exj a rantsoen voor 3 eenheden lirandstoffen is beschikbaar gesteld ontvangen uitpraarc slechts een aan vi llend extra rantsoen voor 3 eenheden BONAANWIJZING PETROLEITM VOOR VERLICHTING Gedurende het tijdvak van 22 November 1942 tot en met 2 Januari 1943 geven de met 04 verlirhling 05 verlichting 06 verlichting en 07 verlichting gemerkte bonnen der bonkaart s 108 en de met 26 verlichtin j en 27 verlichting gemerkte bonnen ded feonkaart s 208 elk recht op het koopen van 2 liter petroleum Htei ede geef ik U kennis dat Ik met Ingang v in NOVEMBER 1942 voor eigen rekening het C9az BwaBi rs en Schoonmaakbcdr ultoelen zoocils dit steeds door de firma GOUDKUIL i PRINS Is geschied Jyf opdrachten zulleni zooals steeds door mij gewaardeerd met de meeste coi ectheld worden uitgeyoerd Mijn Üfdelijk adres is JOH PRINS Surinamestroat 221 bil het SuBthnii Gouda terwijl boodschappen gaarne per teL no 3259 van Toorm 8 totnam 6 uur worden ontvangen Beleefd aanbevelend hoogachtend JOH PRINS MAISON Deak om nw stroomrantooea 1 Dc k fl in de viiÉimineal Schakmt direct flp O neer het gereclu is doorgekookt Dat spaart stroom maar ook vUamituin Is U Uvei 4 iui f Harnit uil iiiindi i I ttl Slf pueticAic n IJ p HÉ eNI hanC i muvi t id f N SCHEEPVAAK I k mi RUKSKOUNBURÏAU Aoe n eef water U bij het eteo doet hoe meer stroom U gebruikt en hoe minder vitantinen behouden blijven I Kook dos alles met zeer weinig water en onde een gesloten deksel Help mee aan de stit oombesparing Strijk lijvoorbeeld alles in één keer Sehakel iet warmwater reservoir uit ais ü den volgenden dag geen heet water noudig heeft en controleer Uzelf uw rantsoenkauten waarschuwen U ajs U t veel dreigt te verbruikt