Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1942

ZATERDAG 21 NOVEMBER 19J Ow IcennlsMn drinkea hat Jo tt M öoé Woninginrichting H TER IMEULEN KL EIWEG25 HuUi St VUcotaas eke keH Wij brengen eek dU Jaar reer een uitgebreide sorteering prima kwaliteiten NUTTIGE GE CHENKEIi Ii miieo oaMt9efa g n dotUwk I k r4rtak op oj SrliaünegvanlMlbekantbtiMwaRoaaai M J KAJMPHUIZEN aMiwal M 27 l ▼ tBrti Salonspiegels eikea ei old flnlsh Prlnu spiegel 14 90 GEVRAAGD een flinke Loopjongen HOOGENOiJK Hoogstraat 24 FUnke Dienstbodi fraaie sortceriog een altfld welkom geschenk I6 9u 14 90 1290 11 75 gevnagd voor i q a t A Brf i Lectuurbakken diverse modellen 16J0 13 90 10 90 Theobeufzai m ThMiaÜitsM NiS een fraaie sorteering I3JS0 lOJSO 3 90 Dagverpleging van S tV ƒ 2 Wijkverpleging 5 J 7JS0 inlichtingen fip oudT rr PERSOON ïraaRUd nistntieve wertzaaraheattliIets dergelijks voor de uren Brieven no Q 6803 k van dit blad Georadgd Een Naaigamituren in diverse uitvoeringen eilcen old finish en laklcleur 16 90 14 75 7 ZS S 25 Borstelgarnituren met prima Haarborstels a25 7 35 MEISJES GEVRAAGD voor verpakking van levensmiddelen te Zoetermeer Aannemelijke voorwaarden Cioed loon Liefst 14 17 jaar Brieven no Q 6816 bureau v dit blad Bijzetlauteuils diverse modellen 31 90 zeer fraaie modellen diverse kleuren 21 25 1175 11 50 fraaie bekleeding 31 50 15 90 Leeslampen nog eenige zeer mooie modellen 69 59 Hal en Gangsplegels fraaie modellen6J0 5 50 HOTEL DE ZALlVt oraagt voor direct een net Dagmeisje Hoog loon of jonge Werkster voor halve dagen P de Gruyter en Zoon N V vraagt voor haar filiaal te Oouda Wij brengen U hef nieuwife int Knoopen Tegelsche Keramiek Handweik mat bijpasftnd BROCHE een zeer aparte garneering voor Uw blouse Jumper of apon in 29 vtrscMIItnds Uotmmotlivtfl niet beneden 18 jaar AanmoldM Maandag Kleiweg 81 van 3 tot 6 m MM winkeljuffrouw leeftijd 18 tot 24 jaar Aan te melden op Dinsdag 24 November a s tusschen 4 en 6 uur in onzen winkel Markt Gouda Stoofflwasscheri vraagt nat Meisje voer kanteir Leeftijd 15 i 16 jaar OfH kunnende schrijven en rekeim Brieven no 0 6785 bur v d ti t irgiZsSiii Oehuwden zonder kinderen komen ook In aanmerking Aanmelden onder no G 67M bureau van dit blad Er is goed nieuws in de advertentie s vandaag i n Juffrouw die goedkoop uU wou wezen Die gizis alle winkels in de stad af rezen Overal liep ze door Ze vindt eerst heelenvaail niets hoor Tot ze naar De Olifant in de Stoofsteetg wordt gev ezen Ledephandel De Olifant IJeder ruibber haiajaen teenstukken tassen veters enz DE KLEINTJES RUBRIEK v m KwartjairubriakI TfOiOt opgenomea Ptnafltgi Donderdags en Zaterdags Tarief Betrekkingadvertenties 1 9 m M 0 22 elfce 3 mM meer 0 09 Andera advertenties 1 B mJ f 0 26 elke 3 m M meer ï 0 10 allei bij vooruitbetaling Adver tenties onder nummer aan het bureau 10 cent vöhooging Bewüsnummer 9 cent extra Inzending den voondgaanden diig Brieven inmneo wordea afgehaald eiken werkdag van 5 30 uur Zaterdags aUees van l 12 30 nor Nette Jonge werioter gevraagd Ongeh Liefst van buiten voor den Woensdag of Donderdagmorgen Burg Martenssing el 106 Te koop een zjo goed ik nierrw 3deelig en pen twee deelig konynenlwlt Te bevragen Vogeienzang J4 poort Karlshader Sprudelzout Een drinkkuur thuis met origineel Karisbader Sprudelze ut zuivert maag en darmen vergemakkelijkt dcspljsvertering en bevordert Uw gezondheidFlacons i 12 13 bij Anton Coops Drogial WlldUraat 31 Tegen elk aannemelijk bod ter overname 1 ren lang 2 m kan gekeel uit elkaar Zeer gesch voor het houden van konijnen Senige asbest cementplaten en n kL mod petroleumkachel zonder getreken Gr Jacofoaetraat S TK KOOP GEVRAAGD Heerenrqwiel Rnigerlaa n 117 VERDDI8TEEING Carton beter dan papier li alle maten verkrijgbaar Nieuwe Haven 326 VEKKOOFHinS Zoelenatraat 29 TeL 33 In en verkoop van Antieke en Moderne Meubilaire Goederen Verrekykers Hi oscopen enz Te koop gevraagd een paar voatbalseboenen mt 41 42 3e Kade 123 Heel hooge prijzen betlial ik V kanaries en alle trop vogels papegaaien w muizen Donderd café Rona Zeugestr Ook luxe hondjes Aahb P J d Boer Kr a d Mk Te koop prtaia kookkachd een theeserviea plateel rooksted twee stiika giasweik distr luidspreker en mtieb glann apu it R V Oatsweg 134 HEisn gevraagd 14 16 Jr van 8 30 tot 12 uur s Zondags vry Keizerstraat 47 Brengt uw oude zinken emmers teilen wascfaketels b j gaerliaadel P Bond Fn Zeugestraat Gouda Ze worden weer als nieuw f KNOUIAPEN den wmter Jronjé strut S TB KOOP een kaohelplaalK ptjpen en kolenkit en meit jeaichoenen m 30 Waaiersluis D 39 Te kon aangeboden pi na én radio 4 stoelen Én 2 crapeauds Maandag te bezichtigen Korte Raam 213 VOLKSTDINTJES l te huur Worden vakktmdii onderhouden Cronjéstr aat 5 WIB RUILT bnJne suMi pumps maat 31 te molières of wandelschoenenl Btn Martenasingel 29 Reparaties aan alle soorten speelgoed SFEELGOEDDOKTEB Zeugestraat 86 Biedt zich aan net meisje voor naaien verstelwerk Br no 4224 bur v d blad Te koop aangeb een z g a n SPIRAALMATRAS Te l evT W BaMcer Burg T rooststr 122 Waddinxv WIE RUILT zwarte jongei laarzen m 36 voor maat Jl én bruine danteslaarzen o 38 voor maat 36 Siurinamestraat 160 Voor vr gekomen geld eenige hnizen te koop gevr Br no 4256 bur van dit blad Te huiu gem slaapkamer voor heer of meisje alleen in t centrum ƒ 3 p w Br no 4225 bur v d blad Te koop getraagar Bcn paar spikes maat 40 Gouwe 191 Beste KINDERWAGEN te koop en een prima luuudfcaehe L Tombergstraat 48 Wie built een paar ds messcJioenen maat 37 hoofi hak voor een paar maal 3J S pieringstraat 14 3 TE KOOP vloei l e i 5 4 en een servw IJssellaan 171 Te koop gevraagd winterjas en plusfour voor jongen van 15 jaar en een paar lage schoenen maat 40 Br no 4226 bur van dit blad Te koop ORGEL als nieuw Te bevr Bogen 59 WIJ MAKEN Uw te krappe s hoenen breeder en groo ter Joli Muurling Doelestra at 10 Tel ef 3780 WONINGRUIi aangeboden van Zuilen Utrecht naar Gouda Adres Vogelenzang no 32 HÜWELUK Succesvolle bem V alle rangen standen en leeft Ultgebr relaties d geh Ned Inl schrift en mond Bur Holland Admiralengr 219 A dam W Weduwnaar m 3 kind zoekt een hulshoudster v 45 50 j Br no 4227 bur v d blad TE KOOP een z g a n h rd kaoheL Bo g r Straatweg Ji TE KOOP een haard Te tjevrageot RievHstraat 9 TE KOOP RADIO in eikenkast Westerkade 5i Spporbeambte zonder kindlren zoekt woning of ged daarv Br 4228 b d bL Ve lis BoekbindetiJ D v Leeuwen Turfsmgel 23 Het betere t tes voor inbinden van alles arten boetten jaargangenen Muziek FBANSCH conversatie opleiding examens H Vonau Surinamestr 278 Mevr de Boer Gou vraagt een TWEEDE MEISJE Wiet ouder dan 16 jaar Te koop MANDOLINE BANJO Te bevr Kamemelksl 135 Tttr overname gevr een joogensfietB in goeden staat Brieven no 4286 bureau van dH blad No kani U uw tuin beplanten met heesters stam enlage rozen vaste planten enrotsplanten Verkrügbaar bQO Hendrütsen Achterwlllens H 6 Ie Gondsehe Knnststoppage Uaselilaan 84 herstelt aUe schade aan Uw kleediog zooate mot brand enz Spoedorderst binnen 24 uur gereed Voor Bienwe boorden frwi of manchetten vnor uw ove hemd Lange Tiendeweg Bod gevraagd o ovotiU m 4S z g a n oude kwaliteit Tfevens te niilen z jan joi eenssdH enen m 36 voor 3 Jr no 4269 b v d bl EEN NET MEISJE gevraagd s Zondags en Donderdags Vrij Heppener L Tiende weg 20 Uw overhmd stak I aat Het b j ons repareeren of keerea Lange Tiendeweg 32 BADIOTOESTEL geen u k g Kamemelksloot 191 Alleen s avond na 6 mir Overhemden naar maat ui Uw eigen stof naar elk asdel en maat L Tiendeweg TB KOOP wacht pianoaoootdeon 80 bassen par no 4270 bur v d blad Ronde stokken voor verduHtenng enz Jan Postn Raam 142 TeL 3720 Voor rijwiel en ban reparatie is het juiste s J C R W Tomtergstrt no 39 Tel 3697 NAAISTER gevraagd Jaspens Kattens ingel 3 Tt koop aangeboden 2 echte Perrische fcieedjes otmetklg 78 X jW uiterste prijs ssinen V 70 Br no 4271 bureau van dit blad Te koop 2 fauteujis en 4 stoplen en een luidspreker geschikt voor distributie radi o IJsséU an 13 EEN NETTEÏONGEN n 15 13 jaar lethuis Stoof Gevraagd een NET MEISJE voor halve dagen Burg Mart enssingel 6a TB KOOP een bad met prii geiser tegen biilijicen p Kamemelksloot 32 Vw naalmaehine defect Laat ze ons eens nazien en schoonmaken voorkomen kostbare reperatiea Pfaff NaaimachtnehuisAdteen L T ndewe 62 Gouda TB KOOP een zwarte haardko rt achel A Sterk VoorwUlens 153 Gouda Te bevragen Maan dag gevraagd va Scharloo s 1 steeg 16 BADIO PHILIPS I 33 Type 2534 zonder luidspreker fe koop ƒ 40 ijmge Tiendej g 73a bov Gevraagd LOOPlONGEN wadstraat 7 Nette werkster gevraa Vrijdag of Zaterdag Botharst SteyiAjde Voor loeilainpen en la kappen naar De Loodgieter Wal Ji Verloren een zwart lederen handschoen Teg bel terug te bezorgen Molenwerf 2 Gevraagd BEDIENDE Koi nis van het smidsvak strekt tot asBibeveling Aanm des av na 8 30 u A W Kok Ozertoa ndel Zeugestr 92 84 Sofution in oude icwaiifett potja m dtbrengen Te koop z g a n MANDOLINE Giroeneweg 1 Niet op Zond a g W TE KOOP divan en ligstoel Goejanverwelledyk 21 Oude waschketels emmensen waschteilen kunnen nogopnieuw worden gevulcaniseerd A W Kok Zeagestnai X 3ouda Telefoon 2784 Gevraagd nette LOOPJONGKN Kleiweg 38 Ta koop gevr lange Leeren Dam jas mt 42 Aanbiedingen Goejanverwelle di jk 13 Staaade radiokast m gram ruimte te kn W Bleekerssingel Gevraagd holp in de haishOBding met 2 kinderen één van 4 jaar en één van 13 jaar goed loon C V d Meer Oaaif van Bloisstoaat Jl3 J3ouda Wegens ziekte een net dagocBje gevraagd W Veldhuizen Meöchandel Dr Leydstraat 19 In n net klein burgergezin zander kinderea in Gouda oentrulm wordl een nette heer pivnafi met pension en huis verk geen beroep Br no 4185 bur v d blad Te loop JAPON mt 42 joejanverw dijk POSTZEGELS Vetaamelmg Ned i t e kotq Bleekena ngel Heeeaaodoos tVr oix fti 21 Te koop een FORNUIS Z outmansplein 25 Nette kostganger gevraagd m eenvoudig Chr gezin Br no 4195 hur van dit blad ter O rf voor een pa gevr Br no 4220 bur Laat uw voor n straatjes akkundi f Boekenpalels Leesbibilotiheek koop en Vwkoopt nette St Nicolaaskinderboeken Boelekade S6 Dagwerkster gevraagd Zondag vrü Mevr De Kluiver nuweeiensM fel 106 NET MEISJE 19 jr zoekt werk voor de avonduren onv wat Br no 4219 bur van dit blad VI Adr gen A Douw straat 0 Met blijdschap en dankbaarkskl benchften wy de geboorte vta ooze Dochter KARMA VUA R L VAN IfflTH J M VAN DSTH Wiepking Oouda ao November 1942 DANKBKTUIGINO iikennede betuigen wij onBen hartelUken dank aan den WelEd Zeergel Heer dr B J Broekhuizen voor de orgvoUe behandieiuig aan 4e Zusters van de Wükverpleging voor de liefdevolle renpleging en aan de directie van de Kaasaiandcl Mij Gouda en aan Vrienden en Bekenden voor het getoonde nvedeleven by de liekte en h t overlijden van onzen geliefden Man en VadT den Heer HBNDRICUS JOHANNES KOETSIER VA aller naam Wed J H KOBTSJER de Jong CkMida Moordr Verlaat 3 Uil een exploit van my deurwaarder den 20sten Novemiber 1942 op de bij de Wet voorgeschreven wijze uitgebraohl blijkt dat ten verzoeke van CX RNELIS JOHANNES POLS wonende te Ouderkerk a d IJssel gedagvaard F ORtFFIOEN wonende aan boord van het nnotor dhip Jo haiina gedomicilk rd te Ouderkerk a d Ussel doch wiens werkeHjke woonen verblijfplaats binnen en buiten het Koninkrijk onbekend zijn Onj op Dond rdaig 28 Januari 1943 des voormiddags om eU UUT te verschijnen ter te eohtzittmig van den E A Heer KanlsHireohter te Gouda alsdan gehooiden wordende in het Kantonge eohtsgebouw aan de Markt no 27 aldaar ten eindï itadan te hooren eischen en ooncludeeren als in het petrtum van dat exploit is ver B J N AKKERSOIJK Deurwaarder Oe ondergeteekende beriohit dat hij bij beschikking van den Heer President der Karoer van Toezicht op de Ntutarissen en CandidaatNotarissen te Rotterdam d d 17 Novemiber 1942 s aamgewezen tot plaatsvarvanger van den Notaris G W Na£tKlsa Boot te Gouda ter waamemln g van diens kantoor Het kantoor blyft gevestigd Oosthaven 39 O J VAN WILLIG JN Oand Notaris NoAris J van Kranenburg te Gouda zal op Maandag 7 De ember 1942 elf uur in Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoOpen de volgende alle te Gouda gelegen ONROERENDE GOEBEREN Heerenhuis Bleekerssingel 25 Verhuurd voor 44 2S p m Drie Woon nizrn Genestetstraat 25 27 29 elk verhuurd voor ƒ 5 per week Twee Woonhuizen Roemer Visscherstraat 5 en 7 Elk verhuurd voor ƒ 5 p week Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur en op dien dag van 9 tot 11 uur Befaaldag 6 Januari a 8 Breeder bij notities gratis bij den notaris Verkrijgbaar meUbelveiling op Dinsdag t Deo a s vootm 10 uur In gebouw Daniël aan de Groenendaal te Ooud giF Voor desa valling kunnsn nsHa aee eran Wordan itasbraohl waarvoor zich te wenden tot Oaarwaarder AkMIisdlilt Ooulre 152114 te aSuda Tel 286 8 ENaELSCH Leeiaar 85 Jar erv Engeland leert bcg en gevofd spoedig vlot practisch üneelsch 3 p m Vraagt inl B E O iureau dezer Courant 10 Ouldan beloenina voor het terugbezorgen van een vulpen gedachtenis merk Chamuion welke Woensd tusschen 16 en 18 u verloren Is richting Boomgaardttr of Willem Tombergstr Vcrlichtings Industrie ujla Holl nd Kleiweg 41 VMI OREN een paar Nappa Handschoenen met bont Tegen belooning van f 5 terug te bezorgen bij 00l K rnemelkbloot 2 Magazijn iran Parfumerieln M Toiletartikelen iüülTi Oosthavsn 29 Soiida HYGIDENT gebits poeder 48 et Mr flacon PiSTRIBUTIENIEUWS QOUDA EXTBA ZKEP VOOB V17II EN AKBEID In iiet tüdvak van Dinsdag 24 tot en met VrUdac tl NoTamber IMB kunnen aan lotaet 1 van bet itantoor van den diatributiedienst Boelekade 71 tnvraagfoRnuUerm terverkrljiging van extra rmtsoenen zeep voor vuden aiteidworden ateehaald Kapstokken De afgehaalde fonnulieren moeten vote Dondaidic U December 1M2 weer in de brieventMia van genoemd kantoor tyn gedeponeerd AfwU king van bovenstaande tvdstippen kan niet Iraddeatoegestaan Later afgehaalde of in edieode atmvra gformulieren kunnen niet in behandcliii worden genomen Oproepen tot het afhalen van de eartr IXMinen dienbelarvghebbenden worden toegezonden Distributiskriiiii Capelle aan deii Ussel ZEEP VOOB WILEN ARBEID Gedurende het tijdvak vmi 23 tot en met 30 November a s kunnen aanvraagformulieren ter verkru in Ban zeep voor vullen arbeid aan de bekende kantoren worden afgehaald Niet volledig of onjuist ingevulde aanvragent adanwde aanvragen waartn veranderingen zijn aang jFacfat worden niet in toehandeling genomen Haardpouffes De formulieren dienen van 7 t m 11 December a s te worden ingeleverd Houdt U aan genoemde data het i e9paMrt U moeite en teleurstelling KANTOORUREN EN SPREEKUUR Het kantoor te Capelle aan den Ussel Kertclaan 26 is van Maandag 23 November a s af op de volgende uren geopend Voor dptaillisten Maandag en Dinsdag van 9 12 uur Voor het publiek Maandag Dinsdag Donderdag en Vrijdag van 9 12 uur v m Het spreekuur van den Directeur is voortaan op Woensdagmiddag van 2 3 uur De aandacht wordt er op gevestigd dat het spreöktiur niet voor alle mogelijke kleinigheden is doch wel voor het noodzakelyOcc Men vervoege zich dus niet in eerste instantie op het spreekuur doch aan de loketten Voor zaken die zonder eenig bezwaar aan de loketten kunnen worden afgedaan wordt w e n op h t spjjeekuur met te woord gestaaa Neemt hiervan goede nota AFHALEN JMACHTIGINGEN VOOR OPSLAGAARDAPPELEN Voor het afhalen van genoemde machtigingen is de volgende wijziging aangebracht VOOR NIEUWERKERK AAN DEN USSEL Op Maandag en Dinsdag 23 en 24 November WJ de uitreiking van bonkaarten café Honkoop 12 en 1 4 uur VOOR MOORDRECHÏ Op Maandag en Dinsdag 23 en 24 November aan h et agentschap van 9 12 uur v m VOOR ZEVENHUIZEN Op Donderdag en Vrijdaig 26 en 27 Novemiber bij de uitreiking van bonkaarten café Vos en jfeéouw Bottekadevan 9 12 en 1 4 uur n m 1 Na genoemde data kan men nog uitsluitend en voor het laatst machtigiaigen afhalen op de naXuitreiktog van Bonkaarten op Woensdag 2 December te I i wei erk a d Ussel van 9 12 uur vjja en van 1 4 uufTMO in café Hooktiop De Directeur van den Distributiekring Capelle aan den Uasei H A J DE ROO Ik HUwffe Stltouwtw OoiHla Telefoon 3750 I I Woenidag 25 November a 1 alfl ving half acht Sieelit iih enkele voenitelHffg van Byouteriiên PaÉmerieëR Toilet en Scbeer beno idhedeo 1 DE IWUZIKALE REVUE VAN ERNST anTHCIfF e waaraan 25 medewerkenden o a Jos Windt de bekende hnltator Maria Zamorra Spaan8ch temperament Tassi en Harley beschaafde nonsens Eddy de Latte de Hongaarsche meester Annie MeeuwiS jeugd en charme Jan de Vries refreinzang Entreeprijzen ƒ 1 ƒ 1 50 f2 ƒ 2 50 Plastsbespreken vanaf IVlaandag a s vin 10 tot U uur JVtaak het thuis gezellig met leuke tlOantÜampie $ of andere modarne sdvaaianrarUehllag van Wiüy Brenkman KanmU en van 7 30 tol 9 30 uur Gmentpbmerii vrMgl MEISJES vanllS jaar en ouder r Schriftelijke aanbiedingen onder no O 6788 bureau van dit blad Adri van Maaren Radio Ri wielen en Stofzuiger rapdrafteinrichfing WqdsfraetlS Voor Spaarnjfdf 1 machine en ofldere gloeilampen J CifenRiet WHIein Tombergstr Jie 4e Kade 40 elef 3607 REPARATIEWERK SGHOORSTEENVEBEN WITTEN naar ▼ ipndenreparalie zoonfs draaden canvasbreuk M KOILWIIK MeUelaar ZWA TEWEG3 Dames Plaatel ata n I STOOMBLEEKERiJ vrftgt Geschool fe Wa herijmeisjes en Leerlingen Schrifteliike aanbiedingen onder no O SKf ntM van dit blad op Uw verlanglijstje voor St NIcotaaa PERMANENT 80LF van bet huls vsar madsrnt kspssls JAC SCHAAP Groenendaal 63 Tel 2819 Vroegtijdig bespreken wordt aangeraden Str I Sovj VOO Een Het wcenna kend In het Duitsche suooesvo bei gacht voCTtuige groepen werden en vemi deo vgan hem zwa In he Ilngrad Don dur vaahten sehe troe aaaval6 2S I vhegt i j ische t kenner