Goudsche Courant, zaterdag 21 november 1942

GQliDSCHE m CGIJBANT MABKT a TKIM Rtf tatatui ag MM Cbctradwuun r niTKR Oooai Maarillag23 ovemberl942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tir laarjwif No 21097 Kameraadsdukpsbond der Nederlandsche politie Boter of nindvet op bon 58 Gedoiende het tijdvak van DiMu dag M November tot en met Z t dag 5 Deeemlier geeft elke der airt boter 58 gemerkte boaneD van c beoksart voor voediagmiddda reeht op hei ko ea vu ilS gtmm boter Z j die gednreode het t dvak van tot en met 7 November iX de bonnen boter 58 bU den slager hebben ingeleverd ontvangen gedurende bovengenoemd tUdvak per bon IM gram mndvet D Wie mtt zijn stroom niet ZUIIIig i $ xit weldra in de daistemis INSTALLATIE VAN BET BOND8BESTUDR Op plechtige wyze is Zatetdag in de zalen Vko het hotel Jul tee Oud Wassenaar het bestuiir van den Kameraad schapsbond der NederlandschA politie geïnstalleerd Kort na de Mei digen van 1940 aldus het ANP wernf in t algemeen het besef UI ons land levendig dat meer eenheid op verschillend gebied noodzakelyk was Vanzellsprekemi werd dit ook gevoeld in de Nederlandsche politiekringen Zoo ontstond op 18 Juh 1940 op initiatief van den voorzitter van den Alg Ned Politiebond de Centrale Politie Federatie welke de zeven groote landelyke politievakvereenigmgen omvatte Toen by deze federatie een nieuw bestuur werd benoemd werden lal van commissies m het leven geroepen met de taak practische ui oering te geven aan een dooiiden gevolmachtigde voor de reorganfeatie der Nederlandsche politie verstrekte opdracht te trachten zoo spoedig doêhlyk den ederatieven vorm te verlaten en te worden tot een bond omvattende allen die deel uitmaken vaji de Nederlandsche DOlitie ongeacht hun rang of dienstvak Zoo IS men nu tot de eerheid gekomen en zy geschiedde m tegenwoordigheid van den Hoheren SS und Polizeifuhrer Generalleutnant Rautcr door den secretaria genei al v n het departement van Justite prof mr J J Schneke Aanwezig waren voorts van Duitsche zyde o a generaal majoT Schumann commandant der Orde polizei en Mmis terialDirektor dr Beyl en van Nederlandsche zijde de procureurs genOraal prof dr van Genechten mr Feitana en mr de Ryke de hoofdinspecteur der luchtbeschermmg de heer van Batenburg en de hoofdinspecteur van het brandweerwezen de heer van Boven Er werden redevoeringen gehouden door den secretaris generaal van het departemem van Justitie prof hneke den gemachtigde voor de reorganisatie der Nederlandsche poLtie mr L J Broersen en den leider van den nieuwen kameraadsbond majoor de Boer uit Groningen Generalleutrant Rauter bracht als Hohere SS und Polizei fuhrer z jn hartel Ste gelukwenschen aan den JCameraadschapsbond en zeide m 19 W toen het Nederlandsche parlement was opgeheven en de oude regeerir met mee aanwezig was de gelegenheid tot reorganisatie der politie hier te lande Caarne te hebb n aangegrepen waarbij tevens de stichting voor oogen stond van de eenheidsorganisatie voor allen die hun beroep by de politie hebben Eens zal de dig komen waaron al n hun waardeering voor het werk van dezen kameraadschapsboftd zullen too nen Deze bnnd heeft een belangi jl e rol te vervullen en spreker verheugde zich erover dat majoor de Boer di Ipidmg ervan heeft aanvaard Gereraal Rauter eindiade met den wer rh dat de bond moge groeien en b oeien Het SJI Srotskommando deeM om mede dat vrOwIUigera voor de Waf fen8 8 en het i oen xicb op onderslaande data bU de genoemde adras sea fcnnnei ervoegen teneinde gefcenrd te worden Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor ben die er bezwaar tegen bebbea bun dienst buiten Nederland te vervullen dat thans de mogelykheid bestaat om dienst te nemen in een speciaal wachtbataUon De opleiding vindt in Nederland plaats terwijl de inzet van dit bstallpn ook in Nederland blbven lal Tyden de keuringen voor de Waffen S S en het legioen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS m Nederland wUlen toetreden r L L Amersfoort Bij onie vrijwilligers Zyn goed hu Dien tgebouw Leusderwcfc eur heeft hy met verlorai len arm M Nov 1942 10 UUT Den Haag vol met druiven die zullen hem bert café Den Hont Bezuidenhoutscheweg maken S SPK Alt$Uidt OH Ciiipps verlaat het Engelsche oorlog skabinet EDEN WOORDVOERDER DER REGEERING Reuter meldt dat Sir Stafford Cripps uit het oorlogskabin t is getreden en minister voor de Vliegtuigproductie wordit Zyn plaats in het oorlogskabinet zal worden ingenomen door den mmister van Bumenlandscbe Zaken Herbert Morrison Naar Reuter meldt behoudt Morrison zyn functies van minister van Moskou omtrent Buuienlandsche Zaken en van Open bare VeiUgheid E en wordt woordvoerder der regeeruig ui het Lagerhuis doch blyft minister van Buitenlandsche Zaken Kolonel Llewellyn is benoemd tot permanent mimiater voor oorlogsleveranties m Washington Kolonel Oliver Stanley volgt lord Cranborne op als mimster van Koloniën Laatstgenoemd wonlt lordzegelbewaarder doch geen lid van tiet oorlogskabinet BEKENDMAKING Hei boreaa vaa den WebraMehtsbefeklaittber in Nederland maakt bekend Het vonnis van den brUgmad waarbij te Arnhem 15 Nederlanders wegena brandstiehting ala sabotenrs ter dood veroordeeld zQn i door den Webrmachtsbefehlshaber bevestigd Een gntieveniaek is afgewexen daar dit nii fiaatnt ta t cenover gemeene onveran oordelijke cbadeii e elementen die bU vergeetsche pogingen om dateÉettende macht t ade te berokkenen tteb niet hebben ontzten een Ji90e reeks kleiiM Nederlandsche boeren de oogitqibrengst van een gemel jaar en ten dcele ook nog huis en hof te oatneéien Dergelijke gemeene hand bigea xtjo eerloao en eerlooiea vinden geen genade De doodvomrisMn liJn door fnsHIeeren voltrokken aan de volgende saboteurs Gerrtt van t Etaide Fraaa Teelen Job Bodert Comelis Lughthardt Wilhelm van der Marten WUlem de Weerd Frederifc de Weerd Klaas Bakker Gerrjt van Werven Jan EeUinis Hendrik Eekhnis Bernard Iraaieneel Anton Siedenborg Gerrit Nienwenhnis Wilhelm Lenzen HierhU wordi bovendien ultdrakfcelQk op het volgende geweien Meehten gevallen van dM gellike gemeene handelingen tegen de eigoi volkagenooten aieh nloow vowrdoen M andere mbdaden waarop de doodstraf taat wordeA ggpl ee gd die een too verraderlijke eertooae geestesgesteldheid b j den dader doen blUken dat een kogel voor hen zonde zou tijn dan znileo de doodvonnissen door ophanging worden voltrokken Dat mededeeliag ia de laatste waarschuwing aan ieder dien het aangaat REDE VAN IR MUSSERT VOOR ZEEVAREND NEDERLAND Zoolang er een Neder landsch volk bestaat zoolang zal er gevaren worden In het Colosseum theater te Rotter dam werd Zaterdagmiddag een landelyke bijeenkomst van het 2 evaartfront gehouden waarvoor uit alle deelen van het land m het byzonder uit de havensteden en kustplaatsen groote belangsteUing bestond De leider van het Zeevaartfront de heer A Hessing verzocht de aanwezigen staande de jeelieden te willen herdenken die als gevolg van dezen oor log een zeemansgraf hebben gevonden De l ider van het Nederlandsch Ar tbeidsfront de heer Woudenberg gaf vervolgens een uitcen etting van wat Jiet NAF is en hoe het zyn doel zal bereiken Hier ia hield de leider der NSB een rede waann b zeide dat Nederland was gemaakt tot een B gelsch bastion op het vasteland en dat moest door DuitSchland i czet wonJen Ware die bezetting met gekomen dan zouden tha a de Amenkaren met wi Algiers maar m Nederland geland zyn Na nogmaaU te hebben vastgesteld dat de oorlogsverklaring van Indie aan Japan de griootste misdaad was die men ons volk kon aandoer stelde Mussert de vraag of dit daij het einde zou moeten zyn van de Nederlandsche feSrheepvaart Het antwoord luidt wii jelooven niet da dit h einde kan ziin Spr besprak ervolgen dpn and van den oorlog van z eman standpunt en betoowdi da Middelardsche Zee Zwar e Zee Noordzee en Oostzee feil Uik de vier Kuropeesche binnenzeeën ryn V ai n e r dce vier zee n gehe i door Europa wenden beheer cht is tie o log voor onj afgeloopen Wan nee het 70over is zal r b nnpn Furopa vnj handel vry verkeer en vrye scheepvaart zijr zooals thans binrer de Ver eenigde Staten van N Arr r h Fen vlieg uigverlceerr et èn ewi lee ge modeTiiseerd en op veel giboleren lee=i geschoeid spoorwemet zal het verkeer te land bedienen De feurOoeesche nvieren worden me elkaar veroondep en op de vier binnTzeeën zal een loenemerd verk er plaats virden 0p Noord en Oostzee zu lm ta IOoze kleine motorbooten komen van 300 ot lOOO ir n De v t op de Z ar Zee en de ï idde bndsc ie Ze zal belang Tijdens ün korf verblijf in Nederland le de Rijksmmister Dr Goebbels OD den Grebbeberg een krans by de graven der gevallenen S S Btldbenchter Fritz flH St Het EiliUiloof Bit handen van den Fuhrer De Fiihrer overhanrigt het Eikenloofc behoorende by het Ridderkruis van het luieren Kruis aan den zwaaiifewonden Generaal Majoar Bruno Ritier von Hauenschild commandiint van een pantseMivis e Hoffmann De reesteliike openint van het Duitsche Theater in Den Haas in t n woordigheid van Ryksminister Dr Goebbe s en Ryjcscomm s aris Ri stunister Dr Seyss Inquart SS aUdbeficMer rritt H H St J Munitie weUwHHar MrT t gebnrbt wtMn wo i§t mgHaden PK Ti mann We Po Verbitterde afweergevechten rondom Sfalingrad Sovjet q pnvalsplannen geen verrassing voor Dultsche legerleiding Een nieuwe combinatie cavallerie versterkt met pantsereenheden Intgen O a zyn reeds sedert weken uitgebreide troepenbewegmgen geconstateerd achter het bolsjewistische front by Rzjef Ook het offensief der bolsjewisten m het gebied van Stalmgrad vormde voor de Duitsehers geen verrassing In het gebied van de Xerek stellen de bolsjewisten alles m het werk om de bedreiging van den laatsten hun overgebleven loevoerweg uit het Zuiden den Georgischen heerweg teniet te doen ler u de omgeving van Ordjonikidse hebben zich verbitterde gevechten afgespeeld waarby de bolsjewisten naar het Duitsche opperbevel heeft meegedee d zyn teruggeslagen Deze bekendmaking kan als een antwoord worden beschouwd op de extraberichten die Het 0M erbevel van de Duitsche treermscht maakt d d Zondag bekend In het gebied van Naltsjik maakten Duiliche en Roenie r ehe troepen by luocesvolle aanvalïjjcvechten m het bergachtige terrem een groot aantal voertuigen en oorlogstuig buit Twee poepen vyioidelyke strydkrachten werden m den Terek seclor omsingeld en vernietigd Een eigen aanial tief im vyand m de flank en berokkAde beni zware verhezen de gevechten in deze sector de wereld neeft mgezonden Duitsctie militaire kringen verklaren van kze benchten waarin de waarheid volkomen was omgedraaid met stomme verbazing kennis te hebben genomen Men neemt aan dat Moskou deze valsche overwiflningsbenchten om psychologische redenen heeft uitgestrooid tenemde de troepen die thans voor den aanval staan aangetreden een hart raider den riem te steken In het gebied ten Zuiden van Sta fai T d en in de groote bocht van den Dpn duren de verbitterde afweergeVMhten voort Onitscite en Boemeent e troepen otaaliten bij een tegenlanval 6M gevangeneren vernietigden H tanks 36 andere bolajewistiache tanks werden op ZO en 21 November tor een gepantserde divisie stnkge ehoten Duitache en Roemeenaohe lucl itrydikrachten steunden de eigen troepeli en brachten den vyand ui ono höudellike aanvallen op gereed staande tüdu formaties mfantene ontladmfUi en colonnes van voertu en rware verliezen toe Id Stalingrad werden bU acties van itonnU oeipen opnieuw zwaar versterkte itawipunten veroverd en op een jodere ts aanvallen der bolsjewisten aflaalagen Bu Woronesj werd een sterke vgan lel e stoottroep in de pan gehakt Plaatselijke aanvallen vai den vyand ten Zuidoosten van bet Ilmenmeer mis hikten in verbitterde gevecl fc Pogingen om de Newa over te steken itortten in het geconcentreerde Duitsche artillerievuur meen Duikbommenwerpers zetten de aanvallen op den Moermanskspoorweg voort ïfl de Cjrrenaica wederzydeche levendige activiteit van verkenningstroepen De etgen bewegingen venoopeA volgens de plannen formaties gevechtsvliegtuigen bombardeerden overdag en s nachts vliegveMen waarop vele vliegtuigen ston jden in het Algerynsche kustgebied Ismcde de havehs van Bougie en PhiIippeviUe Een Ouitsohe duikboot plaatbte in de Middellamisohe Zee drie treffers op een formatie slagschepeodie door een vliegtuigmoederschip en kruisers beschermd werd Dezelfde duikboot torpedeerde van een convooi twee vrachtschepen en een torpedoliüer De A N P correspondent te Berlijn meldt Op den bagagedrager van den stcrxen arm De politie is niet alleen boeman integendeel u iiet noadio dan stelt hy alles m het Werk om ieder behulpzaam te zijn Een meisje dat liaar enkel verzwikte gaat op den bagagedrager mee naar den dokter fSchtmmelpenmngih mit De laatste dagen vatt er een toegenoBen activiteit der bolsjewisten waar Ie nemen in het gebied ten Zuiden van SttUngrad alsmede in dat van de DonMit Volgens militaire kringen alhier tta deze aanvallen waarschijnlijk het tafia van een nieuw bolsjewistisch dtsBsief met als xwaartepiunt het geM d aan den Don bocht Merkwaardig dat de bolsjewisten hier optreden Mt cavalerie versterkt met pantsermeden een combinatie die tot dns r In de krijgsges iiedenis nog niet k Toorgekomen Blijkbaar achten de hjewisten het terrein voor het optre van cavalerie b sonder geschikt K weersgesteldheid des nachts vorst gyd ag dooi en vaak regen werkt bejMMerend op de operaties doch maakt M nog niet onmogel k O vraag of di nieuwe boisjewis offensief beschouwd moet worJ a s een pogmg tot ontlasting van in Noord Affdci strydende bnndge JJten moet cm r de meeoing van e militarfe kringen ontkennpnd W en beantwoord Het verlies van J jm rad en van de controle over de leidt tot een roodanige veemin van bet twwapeningspotentieel Sov et Unie en van de tot haar berging staande voorraden een inderittg welke door den Engelsch enkaanschen aanvoer by lange na Jl an worden gecompenseerd dst bolsjewistische legerlcidmg we moest ondernemen om te trachten zen toestand verandering te bren F Ongetwyfeld heeft Moskou het J an het koude jaargetyde hier net geschiksle oogenblA geacht hoop dat e verslechtering van fceersgtWeldtieid de Duilache troeJzjsrdcr zou treffen dan hun tegen5 re Het IS echter bekend dat de ttche legerleiding van de het vorigJ opgedane eryar igen geleerd heeft HiMiregelen heeft genomen om een JwiMermg van de gevechtskracht Wens de felste koude te voorko Oa wordai tot dit doel byzon i f 8 genomen die aai voor de oorlogvoermg in den it b 5temd zya as de Duitsc e legerleiding op an w aamemmgen door verken egUiigen bekend dat de bolsjft i trydkiachten concentreer inelyk met ofienueve bedoe m c Keuringen voor de Waffen S S en het legioen ryk toeneiren nu hel Zwarte Zeegebied weer aan Europa is toegevegd Omtrent de vaart op Indie en OostAzie weten wy niets De tyd zal komen dat Canada weer graag zal willen ga n leveren aan Europa Waarschynlyk komt dan het antwoord het behoeft u met meer want y varen op Odcfsal Ey de vaart op Afrika hebben wy Nederlaijder i een byzonder belang De oude tMrdpr met het Kaapland met Transvaal en Oranje Vnj taat zul en weer aangeknoopt orden bs die r zyn door de taal dc jr het blocvi door den godsdienst e i de histirisch ontwikkeling Komende tot den iicheepsbouw bn oogde Mussert dat wu daarvoor staal noodig hebben dat wii in het P ergebied moe en verkriigin bv in ruil voor onze groenten De positie van h n die thans op zee zyn s verschrik kehjk maar voor hun srouwen en kinderen nog erger Daan nede kunnen de kanke Spr schelste nofcTisals de komen 7es arbeidspemeenscbat w Gim hef Nederlandsche volk zal worden georganiseerd De zeevarenden behooren biJ het economische leven en dus in het Arbeidsfront Hu kondiede daaron aan dat de Ijewegmg een afdeelmg zeeviart heeft ipcesteld vallende onder d hoofdafdeeling arbeidszaken van het hoofdkwartier D ze afdeelipg zal zuiver de nafionaal social sfische oottroep zyn die het leidend bearinsel mo l uitdragen da spreekt van het elfre pect van de na i of in zeemans termen het hoorhouder van de eer van de vla Zn mn t ook zorfi ragen vsn d e ir en ken voor alln wat t Zi moet zich Ipidine h ociaonaal socia i ire in bover r r k het in de Z rviart ringen in woord en daad doe door nngen hp een m Ten t id beti e er dal d a wer nk moet wor tm mpe8 eboJn r d n oorloe t w rr W W llen 700 i i a ds onk cfrrU i phe sch n deel h W er iin der nor oi t r 1 BP ƒ n i iret Dn ch 00 l n dood Muss rt besloot ziin aandachff ee ehropde rr dq die h rh Meliik or CDlsua wrd ord r k t h t KJDen van ni u e afd rg di l heeten N euw z ew 7 w ke naam in eve epr w irir i mff Ie iifwer r r d r i ft i f vV V V n d n ti d m r y r ft l t s ojnwr i haa r rof 1 ove fr rf w Ts y i r fc T J n v n Vp rl r r er gevaren worflen W u houden ti on de i belangstel iaarmede bemoeien me van ractiik br r lationaal locii