Goudsche Courant, dinsdag 24 november 1942

Pinsdag 24 November 1942 glF Jaarganc No 21098 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bbnui mabbi u nt u 7 roalnkeiriBg mm ChefredaeteuR r TIETER Cktudta SÉB Wte wirt n ttroom ni t ZUilUS g xU weldra to d duUttmü FRANSCH WEST AFRIKA ONDOER DARLAN in een door twUo Dakar rersprelde toespraak van toi gouverneur gene nal van Franach West Afrlka heeft dexe aan de bevolking meegedeeld dat hij Fransch West Afrika onder bevel cplaaUt heeft van admiraal Darlan Het Amerikaansche ministerie van Oorlog heeft als de Amerikaansche V T iezen by de beginlandingen in NoordAfrika opgegeven 1910 gesneuvelden gewonden en vertnisten Dete verhezen zyn grootendeel ont taan bij de inneming van Oram en Ca iablanca Wat den opmarsch in Tunis betreft laten volgens het D N B de botsingen Van gemotoriseerde verkenningsafdeelingen de gebrekkige oorlogservaring Van de Amerikaansche troefden steeds duidelijker aan den dag treden die Wat l Btreft camouflage benuMimg van het terrein gevechtsontwikkeling en luchtafweer grootrf gebreken toonen In Fort de Frajioè moet tussohen een vertegenwoordiger van het Amcrikaan che departement vaiv Buitenlandsch Zaken en adlWraal Robert den Fran chen hoogen commissaris een nieuwe overeenkomst ten aanzien vao Fransch WestIndië tot stand gekomen ya Welke de oude overeenkonvst aanvult Volgens de New York Times is deie o vereenkom t uiterst bevredigend voor de Vereenigde Staten en de Aitierika nsche marine Onder meer is bepaald dat de ransche Antillen waan p ler het iland Martinique hun neütraien stoku juUen bewaren Cordejl Hull heeft verklaard dat fc evereenkomst gesloten i mot adJiiraal Robert den Franschen opper eveihebber van Martinique die volWig oftafhankelijk van de Fransche ♦ geering te Vichy is In tegenstelling W berichten uit Londen aldus Hull ebben de Fransche bezittingen in de overeenkomst geen verklaring van mhoorigheid met de geallieerde Wken onderteekend Huil weigerde dere büzonderheden Naar de Engel he nieuwsdienst voorts meldt woidt Washington aangenomen dat de J che marine goneutraliseetd zal worden JJjJ ïi In den H 4tschen Wererttuüi rfn tentoMatelllag geopend Wairtn een r ï 8e even van heUecïi door de N5 V la menwerWng met den H Vi 5LJ fa Is rhracht peie tentoontteUlnc werd door RtJkscotnmisuzte Dr Seyi i tó AL tr wpend maénM den raadg n door den RijkscomtnteMrii Rt k SSt seh nwr recht rGetwTtl Kommtaiw Hauptdiemt ter IT f kjk p t30 hovA lis Duitsch weermacfatsberidit Ket opperbevel van de Duitsche freermacht maakt Aj £ 23 Nov bekend De gevechtaactie in het Kaukasusgebied bleef tot plaatselijke onderneBiingen beperkt U kei trilled IM SMdea n 8toU irid en la de freote bsekt vsrdea Oea I0B de Dnltpehe ea Baemeeaieiie far aliea ia Mawn eifciBC net ilerhe iHOutiM TUegeade rtUlerie aac teeda to hcTige afwcerfevcchtea gewikkeld Tijden een tijdelijke verbetering van het weer io den centralen ector van het Ooatelijk front werden gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers gebruikt voor aanvallen op vijandelijke artiüeriestellingen en troepenverblijfplaatsen Ten Zuidooeten van het IlmenMeer werden herhaalde door pantserwagens gesteunde aanvallen der Sovjets afge lagen In de omgeving van Agedabia werden aanvallen van vrij sterke Britsche verkenningsafdeelingen bij de Duitsqh i ttiliaansche stellingen teruggeslagen De luchtmacht viel concentraties pantlerwagens autocolonnes en barakkenkampen in de Cyrenaica aan en bracht en vijand belangrijke verliezen toe Voor Algiers veroorzaakten gevechtsvlieRers in den afgeloopen nacht brand In een koopvaardijsehip van 7000 brt Een torpedojager en een groot koopvaardfj schip werden beschadigd De haven en luchtsteunpunten in het kustgebied werden veelvuldig met bommen bestookt en ernstige schade werd veroorzaakt Na een militair zonder uitwerking blijvende vlucht van een enkel vijandelijk vliegtuig naar het grensgsdbied van NoördwestDuitschland vielen Britsche bommenwerpers in den afgeloopen aaclit eenige plaatsen in ZuidwestDuitschland aan Er ontstond in hoöfd taak brandschade o a in Stuttgart Nachijagers luchtdoelartillerie der idchtmacht en ntiarine schoten ten iNle reeds aan de kust van het Kanaal 1 boven Fransch gebied tien vliegtuigen van welke verscheidene viermotorige neer DE ENGELSCHE KABINET8WUZIGING Naar Reuter meldt verluidt te Londen dat lord Cran borne benoemd i tot lid van het oorlogskabinet lenende zijn functies als leider van het Hoogerhuis beter te kunnen uitoefenen Inzake de verandering in het Engeliche kabinet schrjült de Times dat de nieuwe functie van Cripps het meest opvallend is Deze verandering ontslaat Cripps van eer directe verantwoordeliijkheid voor de orienteering en controle der politiek Wat de binnenlandsclie politiek betreft zoo verklaart bet blad heeft het oorloglskabinet minder doortastend gehandeld dan door de openbare meening werd verwacht De Daily Express schrijft dait een wijziging in de regeering in dit stadium van den oorlog niet verwacht werd De toenemende jiopulariteit van Morrison is door deze verandering duidelijk aan den dag getreden De politieke correspondent v4n het blad schrüft dat lord Cranborne genoemd is voor de funotie vén ondierkioning in Indif In de Wilhelmstrasse noemt men de verwijdering van Cripps uit het oorlogskabinél symptomatisch in de eerste plaats voor het binhenlaildsch politieke spel van Churchill die geen mededinger naast zich duldt ten tweede voor de voortzetting van een imperialistische koloniale politiek zonder compromis met name wat Indië aangaat en in de derde plaats voor de vastbeslotenheid van Churchill zóo noodig ook front te maken tegen elk streven dat de penetratiepolitiek van de V S in de hand zpu kunnen werken Het uittreden van Cripps wordt door de D i p 1 o een nieuw symptoom genoemd voor het tegenoffensief der vertegenwoordigers van den scherpsten imperialistischen koers in Engeland tegen de tendenties om in den geest van het Atlantic Charter den volken van het Britsche rijk de vrijheid te geven AcnvrrEn in Gibraltar Uit IjB Linea wordt vernomen dat op het oogenblik in den haven van Gibraltar een groote activiteit is waar te nemen Er liggen in de baai van Algeciras 42 handelsschepen Yiraarondor een aantal van Britsche nationaliteft In de oorlogshaven Gibraltar liggen drie vliegtuigmoederschepen waaronder de Engelsche Furious en de Formidable Bovendien herbergt de haven twee slagsch en vier kruisers en eeri groot aantal torpedojagers Ook de activiteit in de lucht is groot Men krijgt den indruk aldus wordt te Madrid meegedeeld dat er iet te gebeuren staat Korte berichten De Zuld AfrikaanschA minister president eeneraal Smuts h eft Engeland verlate Hij U op terugweg naar Zuld Afrika in Cairo aaagekomen In d oabljheid van het station Tarentetl üi deiT nactit van Zondag op Maandag eenpofisagierstreia op een goederentrein geloopen Zeven eden van het treinpersoneelwerden gedood tien personen gewond De Spaansche ambassadeurs in BuenosAires en Rio de Janeiro dementeeren de geruchten volgens we ke de vroegere roodeSpaansche premier Largo Caballero en andere roodSpaaosciie leiders aan Madrid ziinuitgeleverd Men heeft zoo verklaarden ebelde ambassadeurs Spanje geen enkel aaUbod van dien aard gedaan l BtHHCHtOHd V yzifpng loonbelasting De persdienst van het departement van Financiën deelt het volgende mede omtrent wijziging der loonbelasting De ervaring welke gedurende twee jaren met de inhouding van de loonbelasting is opgedaan heeft doen blijken dat het mogelijk is om aan den eenen kant in verschillende opzichten vereenvoudigingen in de formeele bepalingen van een besluit op de loonbelasting aan te brengen en aan d anderen kant de wijze van controle op de inhouding van de loonbelasting en de regeling van de aanslagen in de inkomstenbelasting te verbeteren In het besluit dat in het laatst verschenen Verordeningenblad is opgenomer zijn in verband daarmede nige wijzigingen in het besluit op de loonbelasting aangebracht Deze wijzigingen vinden voor het eerst voor het kalenderjaar 1943 toepassing Bi l raooa Z rleai ker De belan Uk wtJziglafen ztin 1 Volgens de nieuwe regeling zuUen de kxinbelutingkurt n bU be indigilic vtn de dienstbetrekking bIJ den werkgever blijven en SuM met meer aan den wwknomer worden meegegeven Het gevolg hiervan ia dat de werknemer bij het In dienst treden b4 den w kgever in den loop van het kalenderjaar steeds een nieuwe werknemersver klaring moet inleveren en dat de werkgever in zoodanig geval steeds een nieuwe kmmibelsstiogkaart nioet aanleggen fioor de werknemers dui ook voorde werloiemers die minder dan ƒ 43 permaand verdienen moeten loonbelastingkaarten worden aangelegd Een uitzonderingis aleohts gemaakt voor de werknemers dieuitsluitend huiselijk diensten verrichten eneen loon in g Jd en in natura genieten vanniet meer dan 48 10 pr maand U 11 10 perweek 1 83 per dac 0 92 voor niet meerdui 4 werkuren voor de laatstbedoeldewerknemers behoevMi oo geen werknemersverklaringen te worden ingeleverd De werknemersverklaringen worden Inhet vervolg In enkelvoud in plaats van taitweevoud opgemaakt De inspectetur stelt geen aanteekeningen meer op de kmnbelastingkaarten inzakeop het loon toe t passen verminderingen Hij verleent de vei mindering bij een aïzonderiijke beschikking en zendt daarvan eenafschrift aan den werknemer De verzoekenom vermindering behooren zooveel m gelijkin de maand Decettiber bij voorkeur schriftelijk bij d eninspectteu te woden ingediend De loon betas tingkaart dient daarbij niet meerte worden overgelegd Werknemers die eenaanslag in de inkomstenbelasting zullen ontvangen komen slechts voor een vermindering in aanmerking indien en voorzoover züaannemeUJk maken dat zij In moeilijkhedenzouden komen ingeval met den kinderaftrekeerst bü de vaststelling van den aanslag inde inkomstenbelasting rekening zou wordengehouden De werknemer brtioort het van den inspecteur ontvangen afschrift van debeschikking waarbij een vermindering is toegestaan aan den werkgever te overhandigen Bij beëindiginK van de dienstiïe trek king behoort de werkgever dit atschrift aan denwerknemer ter hand te stelleV opdat dezehet weder bij een nieuwen werkgever kaninleveren Kinderaftrek voor m e e r d e r j a r i g ekinderen kan slechts worden genoten indiende inSptfCteur heeft beslist dat de werknemerhierop ingevaltre de bepalingen van het besluit op de loonbelasting aanspraak heeft De werknemer moet hiertoe een verzoek totden kispecteur richten Ton aanzien van ditverzoek en van het afsoiirift van des k1specteurs beschikking geldt hetgeen hiervoren onder punt 4 Is veimeld Het model van den loonstaat is gew fzigd Nog voorradige loonstaten van het oudemodel moRcn echter worden opgebruikt Zoonoodig behooren zij volgens het nieuwe model te worden opgebruikt WerkneiViers dieuitsluitend huiselijke diensten verrichten behoeven niet op een verzamelloonstaat te worden vermeld Ten stotte wordt er de aandacht op gevestigd dat d tJiana geldende regelingen inzake de losse arbeiders tiende uitvoeiin beschikking loonbelasting 1940 en inzake werkvrouwen huianaaisters enz derde uitvoeringsbeschikking loonbelasting 1940 blijven gehandhaafd en dat de werkgevers tegelijk met het materieel voor het kalenderjaar IMS tevens een nieuw handleiding welke een uiteenzetting van htm verplichtingen bevat zullen ontvangen Extra levensmiddelen enz voor verwanten van frontstryders In het Verordehin nblad is genomen een verordening van den Rijkscommissaris betreffende aanvullende distributie van levensmiddelen genotnïiddelen en kolen Hierin wordt o m bepaald Een bewU van berechtiging op grond vandeze verordening kan op verzoek wordwiui gereikt aan den verwant van een persoon die deel uitmaakt van de Duitsche weermacht de Waffen SS het Vröwllligerslegioen Nedei land het Nationtlapziali tischeKraftfahrtkorps of den RüskarWidsdienst gesneuveld of vermist Is terwijl hij deel uitmaakte van een onder 1 genoemdeformatie gewond of ziek werd terwUl hij deeluitmaakte van een onder 1 genoemde formatie en derhalve met een müilaire invaliditeitsverklaring uit de fonha ie werdontslagen ten minste xes maanden deel uitmaakte van een onder I genoemde formatie en daaruit eervol werd ontslagen Verwant in den rln van deze verordening la I de echtgenoote de wettige de erkende en de geadopteerde kinderen alsmede de stiefkinderen van een in lid 1 genoemden persoon t de otïder van een In lid 1 genoemden persoon met wien dez voor zün deel uitmaken van een in ltd 1 genoemde form ii in gezins rerband heeft geleefd of in wiens onderhoud deze voor zijn deel uitmaken van deze formatie geheel of ten deele heeft voorzien 3 De broers en zusteri van een in üd 1 genoemden persoon met wie deze voor zijn deel uitmaken van een in lid 1 genoemde formatie In gezinsverband heeft geleefd en In wtor onderhoud deze voor zijn deel uitmaken van deze formatie geheel of ten deele heeft voorzien Een bewUs van berechtlglnc k i ook avn een onder 3 of 4 genoemden penoon op verzoek worden uitgereikt Op het verzoek om uitreiking van eenbewljt van bereditiglng betiist de Für orgoottlzier der Wfeffen SS la d n Niedcrlanden wanneer de verzoeker of diensverwant deel uitmaakt of laatstelijk deeluitgemaakt heeft van de Waffen S S ofvan het Vrljwllllgerslegioen Nederland Inander gevallen d amtllcha deutschaBeratungs telle iiv den Nlederlanden totwelker gebied het ten opzldit van denverzoeknr Invoegde dlstrlbutlebureau behoort tegen een afwtjunde beillulnc kan de verzoeker binnen twee weken na de mededeellng van re beslissing een bezwaarschrift lndt ien bij den BtJlocommiaaaris voor het b zette Nederlandsclte gebied commissarfs neraal voor dè Openbare Veiligheid ii geval de beslissing Is gegeven door den FÜrsorgeoffizicr en bU den Rijkscommlssaris commissarisgeneraal voor Bestuur en Justitie in gaval de l eslls8ing Is gegeven door een Befatungsstelle Tegen deze beslissingen staan geenreehstmiddelen open De Rijkscommlssarla voor het bezetSe Nederlandsche gebied commissaris generaal voor Bestuur en Justitls kan op verzoek een bewijs van berechtiging ook uitreiken aan een persoon of aan den verwant van een pefsoon niet hierboven ie genoemd voor het geval dit wegeris bijzondere redeneh biUUk voorkomt Hij die ter verkrijging van een bewUs van berechtiging onjuiste opgaven verstrekt Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete van ten hoogste vijftig dulzeml gulden of met een dezer straffen Deze verordenlnf tree tt 23 November In werking Korte berichtem Het a jarig zoontje vmix den schilder Smit te Dedemsvaart kvam toen het op eïfn rijdenden melkwagen wilde klimmen zoodanig te vallen dat het op slag dood was Toen een vrachtauto om oiipeveer twee uur in de Kloosterlaan te Breda wilde draaen kwam de laadbak van de auto tegen een lantaampaal aan De paal knapte af met het noodtottlge gevolg dat hij n tp Net vt fjarlge meisle 8 viel dat met haar moeder aav de deur itond Het kind werd nsttg geil ond en Is later overleden De burgemeester van Maastricht mr L Peeters zal blsmmkort naar Iwt Oostfront vertrddran f Drie ryVieldieven aangehouden i Twnmo riETSKN ontvreemd Een reeka rijwieldiefstalten is opgehelderd met de aanhouding van den 18jarigen A v L te Haastrecht en den 22jarigen ntusicus L J de P en den 22iarigen meubelmaker 3 S beiden alhier die kort geleden al met dé iolitie in aanraking zijn geweest Wegens inbraak in een kunstaarde werkfabriek te deaer tede Onlangs was ëen vóór De Wijk staand fonkelnieuw hee renrüwiel ontvreemd dat van de banden ontdaan werd opgevischt In een put aan den Haastrechtschen Dijk Het spoor leidde naar den Haastreohtenaar en by een huiszoeking werden tal van rij ielon lerd elen gevonden Het bleek toen dat in het laatst van vorig en het beginTcan dit jaar v L vier en de three anderen veertien rijwielen die té dezer stede onbeheerd op straat stonden hadden ontvreemd De eerste had bovendien een nieuw rüwiel verduisterd dat op den Haastrechts en Dyk van een auto was gevallen Iflj had van de anderen vijf ontvreemde fietsen overgenomen en paste de ojiderdeelen bij elkaar De meeste fietsen waren in Den Haag voor prijzem van 25 a ƒ 39 van de hand gedaan De drie aangehoudenen zijn naar Rotterdam gebracht en in het Huis van Bewaring ingesloten ÏJa het voorjaar Ned Geref Gemeente LElZING VAN DEN HEEB A LUITJES Gisteravond hield de heer A Luitjes uit Leiden een lezing voor de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Het onderwerp was Verlossingslied van den Christen Als uitgangspunt koos inleider psalm 40 vers 1 2 3 en 4 Deze psalm is aldus ving spreker aanj geschreven door David ten tijde vanf zijn groote benauwenis toen hij vluchtende wasvoor zijn Joon Absalon Oolj wy verkeeren in benauwdheid Onze ellende moeten we echter eerst leeren inzien Dan maakt God bidders van ons Maar onze gebeden zal Hij verbooren om ons door den Heiligen C eigft uit den kuil der wanhoop te laten yertossen Met beide voeten zal de verloste zondaar dan vastgezet worden in het hart van den Heere Jezus Wat zullen we Hem dan loven en prijzen Maar dit mag slechts geschieden in onze dankbaarheid en alle eer mogen we slechts Hem doen toekomen Het eenige wat den mensch werkelijk zaligmaken kan is de oi rechte vreeze des Heeren Een kinderlijk geloof In den Heere Seeft ons ook het eenige noodige n l het vast vertrouwen in Zijn naam een vertrouwen dat ons doet weten wij mogen ons rekenen tot Zijn eigendom Economicche rechter te Rotterdam VERVREEMDEN VAN T4 WK t De 56 jarige landbouwer C H van den Dool uit Zevenhuizen die in November 1941 clandestien 118 k g tarwe had vervreemd is veroordeeld tot ƒ 200 boete subsidiair 40 dagen hechtenis Ontslagen Van rechtsvervolging is de SljaHge koopman L de J uit dezelfde gemeente verdacht geweest van het koopen van deze partij tarwe wetende dat deze door den verkooper was vervreemd CUodestieae ksu cd melk De Moordrechtenaar J Segers die I melksUjtcr is en terecht stond wegens het verkoopen van kaas zonder t on in October 1941 en het vervoeren van melk In Februari Ji is deswege veroordeeld tot ƒ 230 boete subsidiair 50 dagen hechtenis Het O M had ƒ 300 boete o 00 dagen hechtenis gevorderd Dien wenenomen Wegens het wegnemen van uien op 17 September j l is de 4L jarige chauffeur Th Binnendijk uit Gouda veroordeeld tot 1 week gevangenisstraf Drie dagen gevangenisstnif Icieeg daarvoor de 21jarige oveniat J C Kriele uit Gouda Braod xoadet boa Tot ƒ 100 boete of 20 dagen hechtenis is veroordeeld de jarige Gou he colporteur H Wentzel die in Mei Junf en Juli j l brood zonder bon had gekocht ONTVREEMDE AUTObAnD IN ZWARTEN HANUEta De politie maakte proees vetbaal op tegen dien 48 jaTigen uitvoerder G A M die ten na4eéle van het bedrijf waarbij hij werkzaam is een auto binnen nenen buitenband op een wielschijf had weggenomen De banden waren VOO j ƒ 45 Ji verkocht un den 43jarigen motoren rijwielhandelaar P C G en door dezen door bemiddeling van den 30jarigen vertegenwoordiger G A v d R en den 24 jarigen kantooibediende C C V doorgeleverd voor 625 aan den 43 jarigen directeur M J v D De banden met wiel zijn in beslag genomen tegen de bü de verhandeling betrokkenen is wegene prüsopdryvin procesverbaal opgemaakt BEMOEMINO TOT DHttlCTEip HARMONIE D heer P J Oskam alhier b benoemd tot directeur van de harmonie Kunst na den arbeid e Moordrecht Wat Waar Wanneer BEDEN Thalia ThMUer Wiener Blut 8 15 u 1M uur Blauwe Krais Gemeenteavond Vereen van Vryz Hervormden MORGEN 1 St DUT Kemie Theater Prop gan daavond Goudsche Reddingsbrigade lezing A J Meljerink 7 3t nar Nieuwe SchOBWburg Muzikale revue Ernst van f Hoff S4S uur Daïiiël Zendingsbïïb leeing ds H S J Kalf DISTRIBUTIE AANGELEGENHEOEN Afhalen aanvraagformulieren schoenenbonnen morgen letter S Afhalen machtigingen voor opdoen wintervoorraad aardappelen morgen Roos tot en met Uytenbroek APOTHEKERSDIEN8T Apotheek Dee Westhaven 1 FIETSBAND VOOR ƒ 40 De politie heeft twee rijwielbuitenbanden in beslag genomen welke de 49jarige transportarbeider G Y na ze voor ƒ 60 vaji een onbekende te tfëbben betrokken vow ƒ 80 had verkocht aan den 4B iarigen losarbeider A S Tegen bei jen is proces verbaal wegens prijsopdrijving opgefaaakt PAS OP DE ZEEMEN Een huisvrouw deed bij de politie aangifte van diefstal van een nieuwe zeemeulap uit haar woning aan de Heerenstraat Burgerlijke Stand Geboren 20 Nov Kartna Vera d va i R L van Deth en J M Wiepking Markt 33 31 Nov Karél Cornell z van K C Vermeulen en L A Bleijenberg C Kefelstr Hendrika d van N den Harlog en H van der Zande Varkenmarkt 21 23 Nov Francisca Cornelia d van G J aa der Hoorn en E Anders Lemdulateeg 28 Nicolaaa z van N van Beest en J J gravendeel Gouwe 197 Teunia Petronella Aatonla d van P A van Welzen en A A OBtendorf Burgvlletkade 5Ö Hendrlka Atlda d van G J van Nieuwpoort en C A Verhoef J van R nessepl 2 23 Nov Johanna Agnes d van D W Brinkhuls en A E Burgert Willens 61 Hendrik z van W G Wlllemse en A P Bakker P C Bothstraat S3 Arie Jacobus z van A PerdtJk eo L P WttnUoff Relgèritraat 4a Overleden n Nov Arl den Ouden 69 j Politierechter te Rotterdam NA TWINTIG GLAZEN BIER E n tuinder uit Nieuwerkerk a d IJssel stond voor den rechter omdat hy de ruit van café Boerop had inge slagen na dien dag in totaal twintig glazen bier te hebben gedronken ik Had een booze bui erkende de tuinder W hadden eerst in hel café kastje gegooid ik had gewonnen entoen kwamen er nog een paar jongelui biimcn Toen is er kwestie gekomen over een rondje dat nog tegoed was en waarmede de kastelein het niet eenswas Hl zei tegen mij dat gaat jouniet aan ben to kwaad geworden en heb geweigerd de vier glazenbier te betalen die ik schuldig was Toen i de caféhouder me te lijf gegaan n et een biljartqueu en daar sloeg bü me mee op m n hoofd Ik ben toenhet café uitgegaan en werd steeds kwader en ben toen teruggeloopen en heb de ruit kapot geslagen Maar edelachtbare de ruit staater nu weer in Rechter Allicht Stel je voor dal ondanks de glasnodd men van 23 Juh af geen nieuwe ruit had kunnen leveren De advocaat van den tuinder vertel de dat lija cliënt laagmam na de rondjeskwestie op koolqiunt was gekomen De rechter moest clementie gebruiken verzocht de advocaat Dat deed de rechter inderdaad want hg veroordeelde den tuinder wegens vernieling tot ƒ 15 boete of 15 dages hechtenis at was vijt gulden minder dan dorr den officier gevraagd Onder n duiven geaehotcn Willen is een echte Otidewatersche vischstrooper die al eenige vonnissen wegens diefstal op zijn boekje heeft Nu stapte hij weer voor de groenie tafel omdat hij vi fuiken had gelicht t Was zoo gaf hij toe maar de edelachtbare moest weten datt de man die de vischfuiken in dat water had uitge zet daartoe niet gerechtigd was De re ter schrok van deie ontboeïemii Dan rak hij Jij kof natuurIijfc niet velen dat een ander onder je duiven schodt Of ben Ju waker voor de boeren in die streek Ik ben benietiw hoe de officier er over denkt sprak de rechter ƒ 25 boete of 10 dagen eischfc deze Erg veel zei de vischstrooper Och dan ga je kabn tien dagen uitrusten Ik zal er vijf gulden fdoen Kijkeris sprak de tajopy AlstWdie fuiken niet had gelicht zou eéoander het hebbeir gedaan Zoo is het knikte de rechter Tevreden ging de strooper weg AI BMer gehoord In gebogen houding stond de Goüwenaar met zijn verkreukelde kleeding voor den re Ater Hij beweerde ijroodbakker té zün doch de rechter meende s madi strafblad lËzend dat Keuringen voor de jyaffenSJS en het legioen Het I S Ertalzk n aliao tHt mté t vrilwilUten tmt c WaMea S S en het tafiMnxichop siiaantaaadem atom bum geneend a rea kuaen vervoecen tenciaa rekenid te worsen Tevena wordt er 4e UBdacM p gnra tigS en wel speciaal voor hen tfie er Iw waar tegen hekken bon dlemt kutten N derbind f vervnlen aat tkuH e iiMg HJkheM kertut wiaiejgM tïSraMn la Mn pectixr waékikaSOiiw D phMIng liatt In NedcrUad pluta terwUI e inzet vaa dtt kktmion o k in Ncdniand kHjTea ui Tt det s de keuringen voor de WaHen SÜ en het legioen kunnen zich ook diegenea melden die tot de Germaansche S S in Nederland willen toetreden 29 Nov 1942 10 uur Den Haag café Den Hout Bezuidenhoutscheweg BU onze vrijwilligers Zen van onze fotoverslaggevers in actie Ze zt n altijd v rnaar voren en l eleven den stryd uit d eerste hand S3 P K Wiegand O H hü met al die vonnissen weinig tgd zal gehad heblwn brood te bakken Heb je die regenjas gestolen vande fiet vroeg de rechter De ander kriikte En die fiets waarop je reed w eveneens door je geatolen Weer knikte de verdachte Had je dien dag wel iets bij je wat werkelijk je eigendom waa informeerde de rechter Was de kleedinfdie je aan had van je Ja die was van hem Rechter Je stralï lad wüst uit dat je al heel wat omzwervingeti door liet land heb gedaan In alle gevangeni sen was je zoo n beetje thuis De man knikte weer Hij luisterde gedwee En toen heb je zeker gedacht weer in Gouda terug laat ik de menschen van dit arrondissement ook een gelukkig maken Flauwtjes glimlachend keek de man naar den rechter De officier vroeg een maand en da rechter cteed er een weak af Laat het nu de laatste k er zijo waarschuwde de rechter Met zijn beduiinelden vinger tikta de balver aan zijn voorhoofd U ziet me niet meer terug hier beloofde hij Rechter lokaniek Dit heb ik hi c al meer gehoord Haag een atot aan uw Uivcb Tonia uit Beeuwyk een erg tenuwachtig vrouwtje was gedagvaard onw dat zy haar buurvrouw tüdens een ruzie had toegevoegd leelijkê btmnen dief Dat ia een gemeene beleediging legde de rechter uit m dezen tUd waarin dista ibutiebonnen zoo koatbaatx zijn waarvan men moet leven daar men anders geen voedsel kan koopen Toen begon Tonia zich te verdedigen doch de rechter trachtte haar aan het verstand te brengen dat scheldenaltüd heel gemeen is Bovendien wa de buurvrouw aan bonjicndiebtal onschuldig Onderw ja overiiandigde Tonia den magistraat een brief van den dokter Hü las aandachtig Als u zoo zenuwachtig i moet U vooral ap uw woorden letten De officier vroeg drie rijkadaaldera boete Dat is te veel protesteerde Tonia j Nu dan besloot de rechter eveanadenkend Ik zal er twee van makenen als u niet betaalt moet u een dagzitten Nog te veel Nog te veel protesteerde Jonia Dan moet u in hooger Beroepgaan 1 Ik ga in hooger beroep besloot onia gedecideerd Zouden jelui als goede burenelkaar niet liever de hand reiken itelde de rechter nof voor Neen ik ga in hooger beroep iVooruit dan maar naar uen Haag En hang een slot aan uw lippen Volgende zaak deurwaarder ZON EN MAAN Zon op 8 16 onder iWff aan op 18 onder itJ Men U rerplleM e verdnWjen ran zanaondergang tot onaopnoBi Lantaarn Tan Toaitnlg een knU