Goudsche Courant, dinsdag 24 november 1942

4 MEE8TOL Of iniEBAK 2 2 féum bcartea tei wMiproBg Er wordt aan beide zyden vinnig ge pMid met Ammerstoi ieta in de m erdeiiieid Dt doelman vm Gouderakhoudt met geluk z doel schoon Na 30 mJmiten heeft AmmerstoI s rechtsbimwn J W Ooms inet een hard schot ueees 1 0 Am din anderen kanttjpt de doelntia eenfgevaa rluk schot van den linkablnneil van TOuderakover ƒ N de rust maaktlna een kwartier bij den Gouderak aanval de Unlwbinnen V vait OuivendUk knet een gfedec kopbal uit een voorzet van rechts gelijk 1 1 Ab er een half uur gespeeld is doelpunt de middenvoor van Gouderak C Kesbergen als de achteripeien te ver njn opgedrongen en de doehnan v h5Uimt om tijdig uit te loopen Anunerstol valt verwoed aan Een vrije sohop wordt door den Imkebmnen Adr Kooy goed genomen en levert den gelijkmaker op 2 2 Het waa een spannende wedstrijd DISTRIBVTIENIEUWS BUZONDERE TERGimNING VOOR BABTWOL In verband met de distnbutieregeImg van textiel wOrdt nog bekend gemaakt dat smda 1 November 1942 de gelegenheid is opengesteld voor het aanvragen van bijzondere vergunnlDOen voor den aankoop van 500 gram wollen bandbrei arens vo de vervaanlising van kleeding n behoeve van liabies g Kuen op of na 1 Maart 1M2 voor zoover nog zoodanige vmluiming werd veistrekt De aanvragen voor deze byzondcre vergunning kunnen bu den plaatseUkoi diatributiedienst worden ingediend onder oyerleggmg van de babyttankaart respectieveluk een attest vaa een genee kundi e of vroedvrouw waaruit blUkt dat de bevalling lunnen 20 weken zal plaats hebben f die tusscben 1 September en o v e m b e r reeds een aanvra g hd n ingediend en een afw uzende betchikkiD hebben itvangen op grond van het feit dat na 1 September geen bijzondere vergumung vot babywol ujn uitgereikt kunnen 2ich opnieuw onder overlegging van attest of baby stamkaart tot den plaatselijken distributiedienst wenden Op bovengenorande bUzondere vergunning zullen uitsluitend wollen handbreigarens van nieuwe samenstelling verkr gbaar worden gesteld GEEN BIJZONDERE VERGUNNINGEN HEEK VOOS WOLLEN MANNENONDEBKLEEOING Van 24 November 1942 af kunnen geen aanvragen meer voor bijzondcve vergunningen voor miver wollen nataurwollen of gemengd wollen manshcmden laalisborstrokken en mansonderbrocken ben de distributiediensten worden ingediend Onder ïuiver wollen artikelen worden verstaan artikelen welke uit 100 procent wol zyn vervaardigd terwijl naluirt wollen artikelen eveneens uit 100 procent wol vervaal digd zljn maar waarbij de aanduiding natuurwol slaat pp bepaalde merk artikelen Onder stoffen van gemengd wol worden verstaan sloffen welke 50 procent tot lOO procent wol bevatt c Onder de hierboven genoemde bijzondere vergunningen worden bedoeld de b 11 z o ndere vergunningen welke alléén beschikbaar werden gesteld in gevallen waarin blijkens een overgelegd medisch attest aan bedoelde goederen behoefte bestond EXTRA LEVENSMIDDELEN GENOTMIDDELEN EN KOLEN In antwoord op vragen gerezen naar aanleiding vam de verordening van den Rijkscommissaris wardit het volgende medegedeeld Alle familieleden van hen die deel uitmaken of laatstelijk deel hebben uitgmiaakt van de Waffen SS of he t legioen moeten zich voor een bewijs van aanspraak wenden tot de Fiirsorgestelle der Waffen SS sHertogenbosch Zoniusstraait 3 In alle andere gevallen dus voor hen die deel uitmaken of laatstelijk Hoofdredacteur J O Weysters Hotterdam Chef redacteur voor Gouda en Omstreken r Tleter Gouda Verantwoordelijk voor d advertcntlM L Akkersdljk Rotterdam Ultgeefster N V Rotterdamscb Nieuwsblad Rotterdam deel hebbe uitgemaakt van de Duitsche weermacht en NS K K RUkaarbeidsdienat enz moet men zi voor een bewijs van aanspraak wenden tot de Amthche Deutsche BeratungssteUe in den Niederlanden Den Haag PI 1813 4 PLAATSELIJK NIEUWS BERGAMBACHIV Herbenoemd l De burgemeester heeft den heer V Kok Sr herbenoemd tot lid van het Alteneen Armbestuur Burgerlijke fitand Ondertrouwd A P de BorstI 27 j wonende te Stolwuk en M deVong 22 J MOORDRECHT Verwisseling D tier laatste berichten oodar nBUw rkerk a d Ussel in ons numnU ra teren behoorden onder M ram ht thuis OFFICIEELE ip DEDEELINGEN MAXIMUM GBOSSIERS £ N UKTAIL LISTENFBUZEN VOOS GROENTEN EN FRUIT Bekendmaking No 38 Deze pr sltist geldt van ZS November 1M2 af De eeisie prijs is de grossiersprljs de tweede de detaiUistenprUs GROENTEN ie pr p 100 k 2e pr p kt Andijvie 8 59 0 11 andijvie glaaj 1 18 0 25 Ie pr p 100 st 2e pr p st Holl bloemkool la boven 25 cm over den kop gemeten 21 50 0 28 Ib van 20 25 cm over den kop gemeten 17 50 0 23 II van 10 20 cm over den kop gemeten ƒ H yo 18 in van 10 10 cm over den kop gemeten 1 1 0 13 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Kroten 1 tot Vs kg per st 7 ƒ 0 09 n van 1 2 1 kg per st 5J0 0 06 III van 1 IVs kg per st ƒ 5 0 07 Gekookte kroten 3 st of meer dan 3 St per kg 13 50 0 17 minder dan 3 st per kg 11 50 0 14 Roode kool 1 1 0 10 Savoye kool geel ƒ 010 Savoye kool groen 7 80 0 10 Witte kool 5 0 07 Boerenkool 7 50 O 10 Chlneesche kool 9 50 o 00 Ie pr p lüO Dos 2e pr p bos Jonge bospeen ƒ 10 ƒ 0 13 Ie pr p 100 kg Se pr p kg Peen zonder lof roode 1 van 20 50 gr gewasschen 10 0 13 n van 51 200 gr ongewasschen 6 50 0 09 III van 201 gr ongepassctaen 5 50 0 08 IV van gr en hooger ongewasschen 5 0 07 Peen zonder lof gele S O 07 Postelein glas 30 0 3S Prei boven 10 mm dlam 10 0 13 tot 10 min dUm li 1 0 0Ie pr p lOO Dus 2e pr p bos BadIJs 4 90 0 0 Selderij boa Iw o oe Ie pr p lOO kg 2e pr p kg Knolseldertj boven 8 cm dlam zender lot 11 90 0 15 van 4 cm dlam zonder lof TO 0 12 Ie pr p 100 st Ie pr p st KnolselderI van 4 8 cm dlam met lof ƒ 5 0 07 Ie pr p los bos aa pr p bM Felerselle karvel 4 90 ƒ 0 07 Ie pr fi 100 st 2e pr p t Kropsla glas I minstens 1 2 kg p 10 st ƒ 6 80 yO OO II van 0 95 1 2 kg p 10 at ƒ 9 80 ƒ O 08 III van 0 7 0 09 kg p 10 st ƒ 4 80 ƒ 0 07 te pr o 100 kg Se pr p kg Veldsla ƒ 10 20 O 25 Glassla snij ƒ 18 90 ƒ 0 24 Stoofsla 9 S0 ƒ 0 12 Spinazie blad glas ƒ 24 50 ƒ 0 32 Eprultkool geschoond ƒ 30 50 ƒ 0 38 ongeschoond ƒ 19 50 ƒ 0J5 Schorseneeren I ten hoogste 20 stuks per kg ƒ 20 50 O 26 II van 20 49 stuks p kg ƒ 14 50 0 19 Blad van knolseldertj en snUselderlj ƒ 8 ƒ 0 11 Tomaten jonge kas I II ni rv ƒ 41 ƒ 0 50 Bonken jonge kastomaten ƒ 24 ƒ 0 30 I n lil IV ƒ 20 ƒ O 28 Bonken ƒ 19 ƒ 0 19 Kriel en gescheurde ƒ 10 ƒ 0 13 Witte uien 9 90 0 12 Hoodo uien ƒ 10 50 0 14 Witlof ƒ 29 90 0 39 Ie pr p 100 st 2e pr o tKoolrabi I boven 7 cm dlam ƒ 6 ƒ 0 08 n van 9 7 cm dlam ƒ 9 50 ƒ 0 07 ie pr p 100 Rs 2c Dr D kg Ramenas ƒ 10 50 O 13 SJalotlcn ƒ 12 50 ƒ 0 18 Herfstknollen gewasschen ƒ 4 50 ƒ 0 06 ongewasschen ƒ 4 ƒ 0 06 Koolrapen 4 80 0 07 Champignon ƒ 400 ƒ 5 FRUIT n or p lOO kg 2e pr p kg Druiven Groep I Gros Colman enz ƒ 02 ƒ 1 08 groep II Prankenlhaler ƒ 81 ƒ 0 96 groep niOverige soorten ƒ 70 ƒ 090 Appelen Groep I Cox Oranje Pippm enz 1 A L i Jr P Oranje Plppm enz i J P C Oranje Pippin enz B ƒ 27 ƒ 0 34 Groep 11 Goudiemeften enz 1 A ƒ 43 50 ƒ 0 5 groep II Goudiemetten enz A ƒ 33 ƒ 0 41 groep n Goudrcinetten enz B ƒ 21 ƒ 0 27 Groep III Brab Bellefleur enz I A ƒ 38 ƒ 0 47 groep ni Brab Bellefleur enz A ƒ 29 0 36 groep IH Brab Bellefleur enz B ƒ 18 ƒ 0 22 Groep IV Jacques Lebel enz A ƒ 27 o 34 groep IV Jacques Lebel enz Bƒl8 ƒ 022 Groep V Overige soorten A ƒ 23 ƒ 0 29 Groep V Overige soorten B ƒ 15 50 ƒ O 20 Peren Groep I fleurré d AnJou enz 1 A ƒ 55 ƒ o 68 groep I fleurré d Anjou enz A ƒ 37 50 ƒ 0 47 groep I Beurré d Anjou enz B ƒ 20 50 ƒ 0 26 Groep n Legipont enz IA ƒ 44 ƒ 0 96 groep II Lcglpont enz Jf ƒ 32 ƒ 0 40 groep II Legipont enz B ƒ 15 ƒ 0 18 Groep II A Brederode enz A ƒ 32 ƒ 0 40 groep II A Brederode enz B ƒ 19 ƒ 0 19 Groep III Beurré de Merode enz A ƒ 28 90 ƒ 0 36 groep lU Beurré de Merode enz B ƒ 15 t ƒ 0 18 Groep IV Overige soorten A ƒ 20 90 ƒ O 2fl groep IV Overige soorten B ƒ 15 ƒ o H Voor net sneden van kooi mag n et per kg berekend worden met dien verstande dat de kool oa het snijden gewogen wordt Voor bet schrappen van worlclen mag i et per kg of per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen vóór bet schrap pen gewogen worden Voor bezorging van groenten en sruit mai door detaillisten 1 et per kg m rekenini gebracht worden boven den verkeopprije af wtakei Vov de afwijkende kwaUtelt van bovengenoemde producten alsmede voor bet zg uitschot moeten prijzen berekend worden die In een redelijke verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maximumprijzen welke gelden voor de beste kwalHelt Bij Inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd Het vragM van hoOiere prilien Is strafbaar Bewi aft deiie opgave en gebruik haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegereongeldig maken 2244 ONDERDEBLBN VAN RIJWIELEN ETC Ingevolge publicatie In de Staatscourant van 23 November 42 is het met Ingang van dien datum aan ondernemingen die zich als houfd of nevcnhedrijf bezigliouden met het vei vaardigen ot verhandelen van touisport raceof transportrijwielen carriers of Invalldewagena dan wel onderdeden van deze rUwielen of wagens doch met uitzondermg van de detailhandelaren verboden zonder vergunning de navolgende onderdèelen van tourrijwielen waarvan de framehoogte 18 of meer bedraagt te verkoopen en af te leveren voomavtn achternaven remnaven spaken velgen kettingwielen met cranks voorvoTken achtervorken tandwielen kettingen zadels zadelpennen sturen spalborden pedalen balhoofdstellen bracketstelten Vergunningen kunnen worden aangevraagdb het Bureau Voor de Metalenve iherkendeIndustrie Riouwstraat 174 h GravenhageHiel bij wordt een algemetne vergunnmg totverkoop en aflevering an bovengenoemdeonderdeelen verleend voor de uitvoering vandoor de Zenlral Auftragsstelie goedgekeurde Verlagerte Auftidge 2252 PBUSVEBHOOGING AARDAPPLLMEEL GLUCOSE EN DEXTRINE Voontaadopgavc per 21 November 1942 Met Ingang van 22 November 1942 mag voor aardappelmeel van supra kwaliteit door fabrikanten van dat meel een prijs Incluslef de heffing bedoeld In de Crisis ZetmeelbPRChikklng 1935 berekend worden van ƒ 22 29 per 100 kg netto gewicht af fabriek zonder dat door den Dienst van den Gemachtigde voor de Prijzen tot vervolging zal worden overgegaan Bedoelde jnaxlmumprlis bedraagt 19 19 indien genoemde heffing niet verschuldigd is Bovenstaande prijsverhooging heeft ten gevolge dat tegelijkertijd de prijzen van onderstaande producten met de daarach tr vermelde bedragen mogen worden verhoogd geoxydeerd aardappelmeel A4 per lOO kg glucosestroop en massee ƒ I8 per 100 kg dextrine ƒ 4 45 per 1 00 kg Men hpude er rekening mede dat de prijzen welke na de verhooging ontstaan Inclusief de omzetbelastmg over bovengenoemde heffing zijn Handelaren mogen hun prijzen op overeenkomstige wijze verhoogen mits zij zeU Jarenlang hev g OOlMiv é n hevige rhti m ielt Soms kou ik hecicmaal q Inteer loopeo tn dtkwijU II leen mei behulp vao ee © tok OTialciii btelpeo mt zoo goe4 dat Qt ieed cokela tabienea veer gaao koo co qq ook eet oüiD beroep kto nitoefeneo Ik beo Qu heelemaaJ gezond maai heb teedt OTMlticI bti oe hand en kan t lederen H der obevelen BI rbcnnntlekt iscbi t ipit verkoud hcid gricpk xenuw eo boofdpijo helpen deOvaahje vaa het Tnneial Agemschib Deze hebben geeo icbj deli keo invloed op but maag en darinea Neem direa de oefl Ongineele verpakking van jq tableccco slecht 60 cta lo alle apoihekeD co drogisteniep verkrijgbaai oge i voor hét be reljende pirt it prijs dan wel de voorraad helfing a a Wf onder bedoeld betaald hebben Een gevolg van de prij verhoogingen i mede dat op de hoeveelheden van even vermelde producten welke men op 21 Nov 1942 te 24 00 uur In voorraad hettt m he algemeen een heffing berekend op b icis de prijsverhooging zal worden gp egd Te dien einde wordt de verplichting op gelegd om van de voorraden op 21 November 1942 te 24 GO iinr volgens onderstaande richu lijnen aan het BednjfEchap voor Aardappelen Wassenaarschc weg 80 te b Gravenhage per product opgave te doen Hierbij worden onder voorraad mede verblaan de hoeveelheden welke bij derden opgeslagu zijn en de hoeveelheden welke reeds aan den betreffenden persoon x in verzonden n Bar nog niet door hem zijn ontvangen Handelaren in aardappelmeel en of geoiy deerd aardappelmeel die afgezien van neventueelen winkelvoorraad 500 kg of meeraardappelmeel of geoxydeerd aardappelmeelIn voorraad hebben dienen laatstbedoeldeüvoorraad op te geven Be of verwerkers van aardappelmeel en otgeoxydeerd aardappelmeel voor consumptie doeleinden die andera dan In klemverpakkmg 500 kg of meer aardappelmeel of ge oxydeerd aardappelmeel In voorraad hebt endienen dien voorraad op te geven asf DE KLEINTJES RUBRIEK wordt opgenomen Öinsdass Donderdags en Zaterdags Tarief Betreltfcmg advertenties 1 9 mM ƒ O 22 elke 3 n M meer ƒ O 09 Andere advertenties 1 9 m M f 0 26 elke 3 m M meer ƒ 0 10 alles bu vooruilbetaling Adver tenties onder nummer aan het bureau 10 cent verhoogingBewijsnummer 5 cent extra Inzending den voorafgaandendr g Brieven liannen worden afgehaald eiken werkdagvan 9 5 30 uu r Zaterdags alleen van 9 12 30 jiur Te koop gevr haardfiooflc kachel en een goed uitziende box hoog model P J Blonk Pr Hendmkstr 34 Waddinxveen Nette werkster gevraagd elh ken dag s roargens een paar uren en Zaterdags den ge heelen daig Tevens luidspreker te koop Gouwe 150 TE KOOP spoor met rails en een Mcbacodoos Kattensmgel 36 Ie Gondsche Knnststoppage Ussellaan 84 herstelt alle s ade aan Uw kleeding zooals mot brand enz Spoedorders binnen 24 uur gereed USi 0960 8974 9975 I00U9 10013 10025 10122 10142 1014S 10191 10228 1 1234 10259 10272 10300 10327 1IH10 10442 10463 10471 10487 10531 1053B 10537 10569 1D631 10062 10668 10683 10719 10851 10869 10872 10S37 10908 10924 10055 10966 IIOOl 11006 II007 11017 11019 11038 11059 I107S 11091 11092 11130 11137 11185 11216 11219 11221 11222 11260 1126S 11281 11296 11844 11349 11384 11372 11385 11396 11412 11458 11459 11495 11508 11515 11533 11SS4 11807 11839 11658 11902 1I9I7 11920 11978 I2Ö28 12036 12054 12070 12081 llisa I21S1 12189 R21 12253 12264 12338 12311 12337 124jl U4 a 1M71 1H91 13495 12537 12568 12653 I26M 12692 12714 12750 I2 3 USM 12018 U924 13930 13953 I2957 12998 13012 13013 13020 13063 I30G8 laoei 13097 13100 13131 13188 13223 13254 13266 13203 13301 13340 13345 13388 13405 13413 1M25 13433 13433 13484 13505 13518 13524 13552 13588 IJSat 13878 13 84 13700 13715 11733 13745 13752 13757 13838 13851 17 63 11874 13898 US90 13901 13938 13990 13985 14022 14055 14093 14133 14159 14IM 141W 14100 14198 14201 14338 143 5 14386 14398 14407 14433 14437 I4W4 I4Wr 14513 14538 148S1 14715 14813 14871 14884 14895 14908 14914 19004 19010 19008 19011 150 3 160 8 15104 15109 19I1T 15141 19155 15157 Wia 19108 18331 19303 lUIl 15178 15381 15418 1S 1 ISOSO I9S75 15590 19 08 19813 15843 13099 15885 19779 157 7 I58Z3 15845 15847 15029 13964 18 89 198 8 ia017 MOM 1 0 1 040 100 3 1 0 7 180 3 UIM 1 114 18187 MUS ICBl am 1 147 M190 18180 1 441 10454 1 400 MM 18483 18484 tMM mn MÜi M013 l 3 l 9 1 889 18 78 1 7 3 KIM 10807 16819 1 833 MI44 18 18 1 8M l U0 180 4 17015 17019 17031 17044 17078 I7I4T I7I I 171 4 I13M mat 11119 17191 17174 17104 11321 113 1 17441 ITJM INn nSOt tISM 175 11933 IU71 119 1 17 03 17814 11 81 17718 17711 ITMO 11 41 inu nm lioa laoso isoei 18114 isin isisi I82 7 18298 18370 18303 18401 18411 184 1 1 4 9 l 9M I8S30 19 91 1 111 18730 18758 i iM iM4 Uên isan tot losi isoi i893 itta mu 19034 i903 wn laoH 19100 loiii 1 135 19130 19149 lom loioe 102151934119271 192 3 10311 I91M 19303 I9107 1 393 19399 1 191 19401 IttU 1 815 19573 mm 1 984 1 800 KOK l 027 19 43 199 1 19739 l 74 in4 19755 19 61 mm 11779 1 7 7 19010 19894 19 29 19988 19913 20010 30012 20019 20045 MOa 20051 20058 30018 20085 30094 30130 30193 lOIW 20111 10335 3 tasm 30400 20405 20400 1M13 10415 sHii loiio 20433 2043130440 30441 1049 30484 30951 103T 20844 10041 10008 106 4 20738 30733 20763 207M WKl 30844 10 49 30 87 21013 21123 11138 21191 21184 lllg 213M 2 308 II34 31379 31391 21507 31531 31945 315 7 21 13 11 11 21 T 21710 21901 lim 2IK 11181 IIBW 21935 Daemeiije Te koop wollen bebyjas enmuts 4 wollen b jupkjes 1 p schoentjes m 19 w linnen mantel en nnuts vag 1 j aar Eers Kade 4 Te koop BAD MET GEUSER Te bevragen Westihaven 39 TE KOOP een zwart jacqueten vest m goeden staat Weth Venteweg 73 s Zondags niet Te koop gevraagd gdieelc of gedeelteluke keukenmventaris Kamemelksloot 80 mOid kwart over vier al 7 Ja dan wordl Se BijenkorI gesloten Wie op xjn gemak Si Nicotaai geschenkcn konpdi wil komi a morgen ol h J vroeg a middoga pankbetuiging Voor de vele blijken van deelneininfj bij het oveflijden van onze lieve zorgzame Vrouw Moeder en Grootmoeder NEELTjEIJINÉ van Hofwcgen neggen wij U hartelijk dank I BINÉ N JONOgOEN Bini J jONOHOEN TRUUSenJAN Gouda Pr Hendrikstraat 118 Werker gevraagd voor heele of twee hal te dagen in t euid van de week Mevrouw Schutï Gr Florisweg 131 TE KOOP een goed onderhouden kachel IJs jelIaan 123 Gevr Meisje voor heele of halve d of v dag en nacht of hulp m de Jiuish Wei ster aanw Kattensirvgel 85 Rcpareeren vermaken van alle soorten bontwrerk N Houtkamp Kiihvisreith ir ADVERTENTIEN De HCcr en Merrouw vati Nleuwfiport Verhoef geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van bun HetBestuufderR K vraagt alle leden Woensdagavond half acht in de Reunie op de Propagaiida avond van De Goudscho Dochter RIA Oouda 22 November 1942 Jan van Renesseptein 2 = T Dempend geurig LEKKER Ambeikieung co dampend suul ei een heerli li glas iliumpimch vooi Ui De pillige geui ui hum koat U Icgemoet en bet nlei loopt U in den mond U anuilt U slurpt wal van de heeM drank U vocll de wannie naai buuien komcat LEKKER I Rhumpunch is op zqn best als bel bereid ia uil Rhiunpunex de bekeads Noordsicrdiaok Goede cafi a wetea dal ca bereideD ibumgiog mi uitaluitend mei RHUMPUNEX Jp VMt u evon M lèWaawaolwi Vv it eei erkuu Karaooi dn Noordster dranken voor cficrtanr NV Knifictrandrrt en Gottf r liliui el vh Firma F 1 Tempel Stadakanial Gezellige familieavonden Vergroot uw foto s eigen vacaiiK opnamen eni tot ca ffix 75 cM met onze Prijf comp eet f 17 SO Verkoopltanloor Graaf Honsweg 4 telefoon 2700 Sportief meisje zoekt kennismaking met dito h€er Leeftijd 20 25 j Brieven liefst met foto welke op verzoek wordt terugigezonden onder no 4322 bur bl Te koop gevr een paar kmdersöhoentjes m 24 of 25 of ruilen voor een paar hooge schoentjes m 21 22 Weth Venteweg H 170 Z Ongem kamers met keuken of kcukengetoruilk door gezin zonder kinderen gevr Br no 4324 bur v d blad Te koop gevraagd een pear bruine damesschoenen maat 37 Br no 4325 bur v d bl OevT een net Zondsgs VTu Lanige Tiendeweg 82 TE KOOP zware bonker gr m de Genestetstaraat 29 Gevr een wertister voor Vrydags G van Heyden s Gravenbroeksctiew E 145 Bieeuwuk KOOrfdöen k cr Uw lot bii Loterukantoor Sig mogazun De Kroon Kleiweg 18 evraagd een net Dagmeilje Weth Venteweig H 10 Reeuwuk Biedt zich aan aankomende kantoorbediende Vr oud 25 j Br no 4328 b V d bl TE KOOF moderne kinderwagen en een moderne haard Kleiweg 51 Te koop gevraagd een km WITTE STAD 30 Novtmiber a s Trekking derledikant liefst met matras moet in goeden staat zijn en ibox Joh Verboom Kericlaan O 34 Moordrecht TË KObP GEVRAAGD t zich aan een agent verzekeringen couran of andere wei kzaamhe P H Riemers s Gra brweg F 78 Reeuwijk een huisorgel Br n o 4301 bu r v d blad ikJitpaar zonder kinderen zoekt twee kamers met gebruik van keuken Br no 4302 bureau van dit blad Te koop een p br meisjesschoenen m 35 1 p br damesschoenen m 37 1 snuiversikachel gr maat ïe bevragen C Jongeneol s Gravcnbr weg F 78 Reeuwyk TË kÖbFbSGEL fJiet s avonds Kamemelksloot 97 Een nieuw waschfornoisje te koop Te bevragen Roerdomp straat 103 werkstekIjeVraagd voor 1 of 2 dagen per Week Bt no 4303 bur v d blad Te koop een bruine wintermantel iVi 48 en nieuwe brjine zomerhoed pr f 5 Br no 4304 bur v d blad Te koop 1 p nog zeer goede leeren meisjesschoenen m 3814 ƒ 12 50 en 1 p damesschoenen m 40 bh 2e h ƒ 6 Br no 8 6 bur bl Te koop 6 W ner stoelen 2 r tafel waarvan 1 antiek 2 kl tafels gr st spiegel radio westminster slklamp 2 peis ledikant met spiraal of streomatras Bogen 2 Goudsr Tekoop EEN FORNUIS R v Catsweg 134 Radio en rijwielreparatie vlug en goed als J C R het doet W Tomtoergstra 39 Telefoon 3697 Te koop een foxhondje 4 maanden oud Burg Trooststraal 122 Waddinxveen VERLOREN een ring nwt 3 sleutels Tegen belooning terug te bezorgen Kuipersfaraat 34 long echtpaar zonder kinderen zoekt gom kaïnors met gebr V keuken of ongem begin Jan in Gouda Mrieven onder no G 6854 bureau van ditjilad 14 9 1 STAATSLOTERIJ TBKCklNO TANT MAANDAG II KOVEMBES IHZ EERSTE I lm ion 1039 loa 1094 1099 1134 1175 17 14 1203 1301 l Vrf t32S 141 1412 1474 1537 1594 1C12 1615 1677 1683 i ia9 tM 1700 aoir 1748 1780 1797 1839 IS49 1866 1914 1959 1967 7m7 2WI7 a m 2097 2099 2110 2132 2156 22 54 2274 r iH MH a Hh i xm 17 2475 2454 24 5 2479 ü2i 5 7 2573 I9 hV i2 MM ra 2749 27 2804 2 8 3110 2834 251 2889 2189 912 Ptül Ztlt JIKKI 3070 3099 3106 3148 319 1 3261 j m 1164 3 10 338Ï 34 KI 3424 34VI 3456 3520 3552 3595 3612 3613 lilV awa 3B65 361 7 3898 3735 3764 37B8 1799 3813 7H 5 133 3B i7 if47 wvi 3a i7 38A9 3872 3 47 B9 3990 3997 7999 40 2 4038 4flr2 41185 4145 4157 4162 4180 4209 42 18 4242 4 198 4i l5 44i i 4 4 1 4 jfi5 4bl4 4620 4623 4615 4655 4861 4709 4 73 4 18 I m 4I I9 4911 50 15 5075 S132 5179 5181 5246 5247 52r2 527 5 fKK Ml 5378 5 90 5400 5458 54 4 5477 5481 6520 5571 3 MW 7i 67 S 58 S 5840 5873 5878 5894 59 59 5975 6011 1 1137 6042 WrSl 178 6113 6156 6168 6180 6181 6190 6207 6247 6 66 3i2 o iia 8 198 6418 04 6494 6j04 6551 6 4 8572 bjl 3 bT84 ns Ml ma eoM 6871 6 16 6740 6744 6756 6785 87B9 1 798 e9 iii SI 2 m i 6931 6941 68o0 698 6996 7011 7017 1 2 V I9 7098 7 9 7175 7129 7134 7158 7175 7246 7254 7390 7460 501 7S31 75 iO 7B 7068 7705 7727 7747 7792 7838 7839 7845 7e 54 7 6S 71168 7892 7910 7927 nm 7937 7946 79 5 7953 7971 7989 8015 80 79 i4 8121 8130 8148 8107 8195 JUO 8210 267 ain 82Wf ii t 8 133 8373 8792 8403 va 8450 516 8544 s99 UI M nou 519 8778 8824 8855 B876 8921 S929 8961 8982 7 tm 9021 9057 9007 9081 9094 9098 9106 19 9J41 9259 926 201 WJTh Ktlfl 9a 5 9320 9329 9332 9361 9 193 9399 9421 M54 MOS mi 9544 9S 9610 9OT8 9999 0729 9770 9773 9804 JOH f clc Biic iikorf QITtllDAM Distributiekring Canelle a d U isel EXTRA MELKBONNCJI VOOR GIFTIGEN ABBK lln de week van 2 27 H dienen aanvTaagformu K ren ter verkrijging van ejs v m lkbonn n voor 8 V arbeid te woiaen afg na en ingeleverd m De uitreikini moet vooj Nj cmiber h toen p aats P had i n De directeur van d Distr biitiekrirg j CapeIWaan lenl a4 J REBOO f nd tor É b kru beve Lu aha bted neer Aa luetii torig Een BE ch 0