Goudsche Courant, dinsdag 24 november 1942

I GOUDSCHEACOtBANT 81e Jaargang No 21099 Postrekening 484o6 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Chefredacteur F Tieter Gouda Woensdatf 2S November 1942 BuriMu Markt 31 Telefoon 2745 4 De strüd rondom St Iingrad De A N p correspondent te Ber ijn meldt Orn reni he4 ver oop van den hevi gen dfweerstrvd dien de Duitsetie en verbenden Iroipen op het oo nblik aan hi i Don front eren K klaart men m militaire krir n nog wemig t kunnen mededeelen De operaties zm rog in vol en gang en het zal nog wel tnkele dagen duren voor het ver loop van den atryd zich duidelijker af Wrkent Derge ijke afweergevechten dragen naar men reeds herhaaldelijk heeft kunnen zien een zeer wist elvallig karakter De bol jsewurten vallen aan met sterke afdeelingen pantserwagens mei het doel wiggen ui de verded4gin g te drijven waarin zij blijkens het weermachtsbericht inderdaad geslaagd zun Het gaaj er thans om of zg deze wiggen kunnen vergrooten dan wel of de plaats van de doorbraak door de Duitsche en vei bonden troepen wordt afgegrendeld en de binnengedrongen panuieiafdeelingei die zoodoende om ungeld zijn vemieMgd worden Mili taire kringen wyzen erop dat een doorbraak van pantserwagens by het aan liet Oostelijk front gevolgde sy teem van steunpunten voor de verdediging altud nKigeltik is De pantserwagens moeten echter wil zulk een doorbraak blijvend succes hebben door voldo nde infanterie en artillerie gevolgd worden Het is den bokjawisterf eveimel met gelukt op dezq wijze het aanvankelijke succes te consohdeere Reeds iin tegenmaatregelen aan den gang 4 l hebben het Sovjet Kussiwije offensief ui een Sovje Russiscffc hederlaag te doen verkoelen De ka cht van de bolsje wistische aanvallen is naar van militaire zijde wordt meegedeeld reeds merkbaar verzwakt De militaire correspondent van het D N B schruft o a dat men goed zal doen de ontwikkeling der dingen af te wachten Ongetwijfeld snelt deze ontwikke ing met een tot dusver on gekende nelhi id haar hoogtepunt tegemoet StaJm zet weer eens alles op één kaart Zyn groote offensief ten Zuiden vanlStatmgrad vanuit het ge bied der Kalmukkensteppe en de be weging van de tang ten Noorden van Stalingrad gericht op de groote bocht m den Don vorpien een concentratie van krafibten order geheel andere voorteejnms dan Ijet groote offensief van deiMrinter Zeker ook dit is nog niet de atste kraebtsinspannmg der bolsjewisten doch er vallen toch reeds symptomen op te merken die doen blijken dat de aan de zijde der lx lsjew isten van oudsher gapende kloof tussclïen militaire leiding en militaire lutvoenng nog grooter ge worden is Zu werpen wanneer men lutgaat van het standpunt der geschoolde legers hun laatste reserves uit het Oosten in den strijtf t gen het Wes en en stelli n nog eens het null taiie geluk op de proef dat hun den vorigen wmter ontzegd bleef De slag die op het oogenblik m de groote tx cht V an dfP Don woech is een zware afweer ïlag ook dit offensief der Sov jets IS opnieuw m de eerste plaats een offensief van tarks Het welslagen of mis ukkem van een derge ijlf offensief 18 afhai keluk van de vraag of het gelukt de smalle stroken w aarop deze tanks njden uu te breiden Dit is ovenzeer een kwestie van leger en troepen leidmg als vjm zelfstandig handelen van de op zichzelf aan gewe zen officieren en manschappen Nu moet blyken of de bolsjewisten nog over voldoende keurtroepen beschikken en of ZIJ m den zomer voJdoende tijd hebben gehad om hun voor den winteroorlog opgeroepen reserves zoo op te lelden dat zy supieneur zijn aan de Europeesche opleiding en Europeesche wapen s Dit kan gevoeglyk betwufeW worden Wat van Duit schc zyde reeds over dezen slag bekend IS plel hiertegen en vormt tevens een bew s vdor de juistheid van ooriogvoeren door de spü die tot meer m staat is als het hoofd bieden aan dergelijke offensieven etbroikt DW gas en stroonrÉtsotn mit oyerlsg dan bewandelt u den juisten weg Uktti t In d oprlchtlncuvcrfpdcrlM Soud n vin den K m r d R li bood der Cr lUtach PoIlUe N de lMl il He E hei beetuur gerecipieerd De Hdhere ur f Poli rlfflhrer S8 GruMwnfOhrer und n lleutiunt der Pollxel lUuter eoraIfne i rt den leider ven den KemfrudSepibind majoor de Boer Paljrfwm Meren iuitehtané Duittch weermachtS berieht Het opperbevel maakt dd 14 Nov Miend fn ien Kaukasus verhinderde het on unsui e weer gevechtahandellngen van jrooti ren uiiivding Tril uldwe n van SUUncrad en in grmite bocht van den jKm lun de § mrUi onder meodoocenkKM gebruik fu mrnacben en materieel liet ver iMliümitafrant aan den Don biriAenge iranictD Tegenmaatregelen worden ge TUdena die hevige ea afwiaite ait Keverhien der belde laaiate dagen 0tt verscheidene banderden vUande mke pantieratrUdWageoi vernietigd fWnatiea der Uuitarlie en Roemeenjl lurhtmacht kwamen ondank bet fMr vliegen ongunstige weir voortiarrnd in de gevechten e den grand kwrhenbeide In Stalingrad zelf slechts plaatselijke gevet hisactie Nieuwe hevige aanvdUen na d n vijand op verscheidene steunpgnlen ten Zuidoosten van het IlmenBieer itortlen ineen In tiet gebied aan i mond van de Wolchof werden rtjandelijlie transportlremen door luchtluivallen vernietigd In de Cyrenaica en aan de grens vantunis en Algiers actie van verkenBingMroepen Aanvallen van de luchtrachl overdag en des nachts warenfericht op concentratie Bntsche pant ferw g ns en auto s m het Westelijk d H I van de Cyrenaica In het Noord Afrikaansche hoogland vielen duikjjojnmenwerpers spoorv egL loel n gemotoriseerde colonnes en tillcnestellmg n met goed ui er kmg aan Bij het bombardeeren van Icliipen nabri Algiers m den nacht van 12 op 2J November troffen gevechtsTliegers vijf tran jportschepen waar nder een groot itessagiersichip en een torpedojager met zware bommen Een Duitsche duikboot plaatste naby Orar t ee torpedotreffers op een krutói r die door torpedojagers vverd beviiligd Verwacht viordt dat deknii9er al zinken Luchtdoelarullene der luc itmaoht ohoo m het Middellandsche Zeegc fcied v f vijandelijke bommenwerpers eer Aan de kust van West Frankry k ver uetigden Duitsohe jagers vyf viermo tenge vijandelijke bommenw pers ïen eigen toestel gmg verloren UNblERËN IN ZWEPEN BELAAGlV bOOR BEREN EN ADELAARS Naai Svenska Dagbladet Jieldt 18 er onlaögs een vergadering lehpuden v aft de Captandsche rendier eigeniucn m Zweden oi i te protestee ren tegen de maatregelen van de overneid tei bescherm mg van beren lynxen n adelaars m het Noorden van iwec n FantastiAohe gegevens werfcn daarbu verstrekt over de Zoo vertelde ee i der op die vergadeftag aanwezige Lappen hoe hy met iSMi oogen gezien had dat een adeIwr een groot manlyk rendier aanviel w dit zoo ernstig terwondde dat het b est moest worden afgemaakt Een Jfpecteur van het Lappengetoied verWe hc een beer tien jonge rendie ï op een ber cUmg bmnen erkele Junuten verscheurde Tevens werd een Wia ongelooflijk relaas gedaan van de J tzucht eener adelaarsfemilie Wens het verfiUnen vm een ade ranesl het vorig jaar zomtr heeft laen opgemerkt hoe de adelaars niet ler dan 21 rendierkalveren twee jMen irie vossen en een sdiaap in t nest braohten De beide adelaan den het zware lichaam van het ap over een aSstand van ongeveer m in 36 uur t ds vervoerd M STRU OP NIEUW GUINEA Volgerb e n coipraunique van het jMUieerde hoofdkwartier m het ge i van den Stillen Oceaan zijn de aiBtraluche troepen na h evige an a die dagen lang hebben geduurd wi i bmnengelrokkeéi Korte berichten uta p Entta iiS in verband met de ljesvr idtng van de l mcrgs aandoeningen die kmdervergjjras tengevolge heljben heelt men onl BESTRUDING VAN HET OUIKBOOTENGEVAAR Op initiatief van Smuts is er te Lon den een comité gevormd dat zkA zal belasten met het vraagstuk der bestry ding van duiklx oten Wmston Chur ohiil zal ah voorzitter van dit comité optredt Jterwijl de nieuwe mmister voor de giegtuigproductie Sir Stafford Crit ps IS benoemd tot zyn plaats vervanger m deze aangelegenheid ter uit Pretoria meldt Is keerd vah zijj bezoek aan bijzonder belang gedaan ïw i t het ontstaaii en de verbreiding k trM verwoestend epidemische ziekte t berieht uit Berltfn Tot j t e werd algemeen aangenomen dat de tjj m de eerste plaat door huisdieren J egbaar bewijs kunnen lêTCr èn dal orerbrenger is jpedaal l Hht iïf = echter lelf absoluut fi ondervindt Door reiier kan ti i ïïwii w nueiviiiui L oor reiEcr Kan u t t d ziekte op ver vai jj lis i nde plattaen optreedt In de t i i ontdekte men dat de ziekte M Ku vwlammlngnerschOnselen 5 ri t te gaan zobdat kinderen Chli Ü vi andere symptomen dezer Daltacke wntsergrenaMen ttldeni de bestoraUng van de iniiiiiÉdn Batrlkady van StaOngrad Pantaerafweergeschut wordt naar voren gebracht IPX Httbw O Ht DE STRIJD IN NOORD AI RIKA De iriUiaire correspondent van het D N B schruft dat m Xunis ixh alles nog ir opmarsch bevindt Bijzonder sterk schijnt in dit gebied ook volgens het oordeel van den vijand de luchtma t der spi mogendheden te zijn welker formatie duikbonvmen werpers zoo groot zijn als men bij de groote uitgestrektheid der fronten hier met verwacht had In de Cyrenaica heeiïchl op het oogen lik behalve kleme achterhoedegevechten nat Het ia een soort stilte na den storm De tóestand m Tunis wordt door Duitsche militairen gekenschetst als en stilte voor den storm Het heeft er allen schijn van dat Rommel m de laatste week er op uit geweest is om tud te winnen om zich aoodoende eerst eens van voldoende ravitaTUeerinjsgoederen te voorzien De onderstaatssecretaris van het Engel che ministene van Voedselvoorziening heeft venklaard at de oogst van Noord Afrika naar Engeland wordt gebracht Uitreiking distributie bescheiden De pl tseluk distrübuttediensten zullen op nader te bepalen tydsUppen gedurende het tydvak van 3 tot en met H December tegen overlegging an de distnbuUest mkaart en tegen 15 ontvangstnemui van een bon van het mlegvel bonkaarten voedingsmid delen Ie periode 1M3 alsmede nieuwe aardappel en groentekaarten uitreiken Er cal wederom onderscheid gemaaJct worden tiwschen stad en landkaarten De diensten ruUen uitrenken Aan houder van een iitiegvel k 1 of 1 I eei bonkaart k 111 twee aardappelkaïfflen n llï en een groentekaart Aan houders van een miegvel k 2 o 1 2 een bonikaart k 211 drie aardappelkaarten n 111 en een groentekaart Aan houder va i e n inlegvel k 3 of 1 3 een bonkaart k 311 twee aardappefckaarten n II1 en © en groentekaart Aan houders van een inlegve k 4 of I 4 © en bonkaart k 411 een aard appeücaan n lU en een groentekaarl Houders van l mJeg ellen ontvangen bo endten een toeslagkaart voor aard appekn n 211 Zooats bekend zullen zij die bü de Zü die geboren zUn tuwohen 30 November 1 28 December van de jaren 1021 1 2 en 19 18 moeten hun mlegveüen ruilen alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen Voorts zullen de diensten tegelijk met de bovengenoemde kaaAen nieuwe tabaks e garetten en vrsnapenngenkaacten u trei ktn Bij deze uitreiking ral meii opnieuw kunnen kiezen tuasohen een tabaks of ciga rettenkaart ea een ve snapenngenkaart onverschillig of men bij de vorige uitreiking een tabaks of cigaretten dan wel een er snaperlngenkiart heeft ontvangen met dien verstande dit mannelyke personen d e ge boren zijn n 28 December 1924 en vrouwelijke personen die geboren zijn K 26 De eemher 1917 uitsluitend voor een ersnape mgenkaart in aanmerking kunn i komen Gedurende bovengenoemd tijdvak zullen vooits nieuwe bonkaarten voor reep en toiletzeep ooi kinderen w orden uitgereikt Kinderei gelxiren nA 1 December 1940 zullen een borka ïrt P UI bevattende drie bannen voor eenh dstoiletreep en drie Iwnnen voor waschpoedi t alsmede eei bonkaart P 211 bevattende rie bonnen voor toiletzeep ont van n iClnderen geboren né l December 1ft34 doch vAór 2 December 1940 ontvaJi en alleen een tx nkaart PUI bevattende drleHDonnen voor eenheidstoVetreep en drie bonnen voor waschpoeder Korte berichten tïet ficboo gaande dochtertje van denlardboijwer KoerkaMp wonende in debuurtvhap Broefcland bii Raalte is alspelende tegen een grefp opgeloopen waarmede een tweewiellge kipkar in evenwichtwerd gehouden De kaï do npte het kindgeraakte onder het voerlu ig en was Op een proefachrift getiteld Dewording van staat en aou r tnitelt in demiddeleeuwen een recht niStorI che studieIn het bijzonder met betrekking tot hetNederstlcht eerste deel promoveerde totdoctor In de rechtsgeleerdheid aan de Rijk universiteit te Utrecht de heer P W A Immlnk geboren te StoUvijk U het dorschep flj raakte de 13 jarige A Marijnissen te Made met zijn beidebeenen in de dorfchmachine Het eene beenwerd hierbij afgerukt en het andere geheelverbrtjzeld Het slachtoffer is kort na heton etwüt door bloedverlies orerieden de v toi ii j r 1 Winterhuïp kan veel doen als tQV veel offert Giro 5553 r r f i il i 1 i U € Si WAAR NIET IS VERUEST DE GEBRVIKER UN RECHT Bcspanng op het verbruik van gasen clectnciteit 15 ïn de tegenwoordigeomstandigheden dringende noodzaakgeworden Het Ijehoeft nauwelyks teworden aangestipt dat voor fabricagevan gas en de opwekking van electriciteit kolen noodig zyn en bet gas enelactnciteitsrantsoen dat den verbruiker ia toegestaan nauw verbandh idt met het beschikl are quantumkolen Het rantsaen zou dan ook stellig hoog zijn jian het w mdien ditmet het oog op de huidige kolenpositie mogelijk ware Het behoeftgeen betoog dat de directies der gasen electncileitsbdrijven niets lieverzouden doen dan de verzoeken om eenhooger rantsoen in te willigen In hetalgemeen ut zulks echter helaas metmogelijk Er zullen zelfs zooals mendezer dagen heeft kunnen lezen sfratfere maatregelen genomen worden tegen degenen die het hun toegestane rantsoen gas en electnciteitoverschrijden Jammer genoeg mn er nog verbruikers die den reden en dus de noodzakelukheid der rantsï eneering m t kunnen of willen inzien Anderen dl overigeBs met van inzicht zijn ontjïloot putten zich uit in het ontdekken vaji motieven waarop specwal voQr hen een hooger rantsoen zou moeten worden vastgesteld Meestentijds ervaren deze verzoekers dat hun vertoek mej kan Worden ingewilligd Dit behoeft niet zoo heel rg te verbazen De verzoeken mogen redelijk zijn de kolenpositie laat niet toe dat het rantsoen w ordt verhoogd Een ieder die Aiecnt aanspraak tekunnen of moeten maken op meerdan hij heeft bedenke dat waar nietIS telfsjl gebruiker zsjxi recht verliest f BEOIN GEMAAKT HET INBE8LAGNEMINti DER KLOKKEN Krachtens de verordening nr 79 1942 metaalverordeningl van den Rukscommissans voor het bezette Nederlandsche gebied Is een begin gemaakt met het in lieslagnemen der klokken De kostbaarste oude klokken en klokkespelen zullen zooveel mtigelijk gespaard wor den Alle overige klokken ivallen onder de Vordering en moeten thans reed worden afgenomen Daatbij wordt er voor gezorgd dat in iedere burgerlijke gemeente waarin zieh géén bescherm de klok bevindt een Jtleine luidklok voor alarmdoeleinden blijft hangen Oen irigenaars re p gemeenten wordt er h n ook zeer dnhgend op ewezen dat ZIJ den arbeiders die een offjcle le opdracht hebben bfl het weghalen en vervoeren der klokken geenerlei moeilijkheden In den weg moeten leggen aangezien hier sprake is van een onvermijdelijk noodzakelIJken oorlogsmaatregel Met spéciale wensehen van de eigenaars der klokken en van de kerkelijke of gemeente besturen Jcan met het oog op de e nood aak geen rekening worden gehouden Over kwesties van kunstbescherming verstrekt de inspectie kunstbescher ming Den Haag Sweelinckplein 84 inlichtingen AANBeSTBDINO BeSCHOPHNO In het Gebouw van den Techn Dienst teRotterdam heeft de burgemeester van Rotterdam doen aanbesteden het maken van 93 M besctioeung an stalen damwand metbijkomende werkzaamheden Het laagst wasiDi esthreven door A v d Hoek te Nieuwersiuis Heenvliet met ƒ 75 000 Voorts wasingeschreven door J C Simon Schiedam 73 380 NV Mij tot aann van werken v hH J Nedetioist Gouda 79 940 NV VanDongen en v Hoven Dordrecht 82 450 fa Gul en Rlet eld Rotterdam 82 740 NV MIJ tot aann v werken v h P A vWijnen Dordrecht ƒ 86 340 NV Holl Beton Mij Den Haag irtMO NV Ned MtJ tot het uitvoeren van havenwerken B7 200 NV Vissers en Smit Papendrecht 104 385 N V C Castelej n Dordrecht ƒ 104 964 NV Wolterbeek en v Dorp Rol terdam ƒ 400 000 H R IKlneveld Rljawljk Z H loe 700 De gunning Uter VTt Du STAATSCOURANT Benoemd tot president van de arroj ssementsrechtbank te Dordrrtht mr S van Aken thans rechter in gemelde rechftank tot rechter In de arrondissementsrechtbank te Dordrecht mr R Bichon van IJsselmonde advocaat en procureur en rechterpUats vervanger In da arrondlssemen srechtbank te Zutphen In verband met zijn benoeming tot hoofd Inspecteur van politie te sGravenhage is J W Gorter eervol ontslagen als commissaris van politie t Hoorn n als commissaris van BiJkspoUtle Aan dr J Siebenga te Rotterdam U op zijn verzoek eervol ontslag verleend als bacterloloog aan de B kBseniinlnrtchUng aldaar Bu besluiten van den Mcrtftaris generaal voor Bestuur en Justitie 1 met Ingang van U Novemlïer jJ ontslag verleend aan mr dr H J WIjtema als burgemeester van Bellen en Is met denielfden datum H van Alphen ontslagen als burgemeester van Zandvoort DISTRIBUTIENIEUWS HOESTPASTILLES NIET MEER OP DEN BON Met inigang van 25 November mogen hoestpastilles dwz mentholibonbons menlholpitten mentholtabletten euca lyptisbonbons eucalyptistaWetten en eucalyptispitten atoiede Calcmmpe permunt anijsmelktaWetten en anysmelkblokjes worden geikocht en afgeleverd zonder dat daarvoor een bon van de versnaperm enkaart behoeft te worden afgegeven Betreffende verkoop en aflevermg van deze artikelen aan den handel zal de Nederlandsche Meelcentrale nadere regfclen stelten KUNST EN LETTEREN AANVANGSUDR VOOBSTEtLINGEN DEUTSCHE THEATER Van bevoegde zyde wordt medegedeeld dat deze wede alle voorstellmgen van het Deut he Ifieater m den Niederlanden des avonds om 18 uur aaavaogeo Vereenig ng van Vr jzinnig Hervormden GEMEENTE AVOND De Vereenigiig van Vryzinnig Hervormden heeft gisteren in Het Blauwe Kruis haar leden vereemgd op een gemeente avond vaarvan het programma zooals op de eerste bijeenkomst in het seizoen gebruikelijk werd verzorgd door eigen krachten Na hët opemngswoord werd gezongen Gezang 149 1 en 2 Groote God wij loven U Het derst was het woonl aan de jon ren die hua deel aan het grooterevereenigingsvef band hadden met de opvoering van een schets van eigen makelij Goudsche beroemdheden in vroeger eeuwen welk stukje op vlottewijze vertolkt werd Een gewaardeerd qptreden is altijd ijiat van het koor der vereenigingt Ook ditmaal vond de zang onder leiding van den heer VA A de Beun een aandachtig gehoor De heer De Beun piano en Freek Lemaire viool gaven eenige muzikale intermezzi Een belangrijk aandeel in den avondhad de voorgangster der vereeniging ds Q P Thomsen die een aantal gedichtenvoordroeg Itóeide met het lezen van eenverhaal van menschelijken inhoud enten slotte de talrijke aanwezigen bij eenreligieuze overdenking bepaalde meteen avondwydmg waarin zij naar aanleiding van Mattheus 5 ontwikkelde dathet ware geluk met ligt waar men hetin de wereld denkt te zoeken maardaai waar de mensch in zichzelf inkeert 5 Op het wijdingswoord aansluitende gemeen happelijke zang van het avondlied Gezang 280 l i kWil U o God mijn dank betalen besloot het samenzijn Hoe smakelijke en voedzame hapjes te bereiden HÜISVROCJWENMIDDAG VAN DE NS FKAUENSCHAFT Goede raad te geven hoe in dezen tyd het beste en het meeste profyt van de voediftg te trekken en iets smakelijks te bereiden is was het doel van i een bijeenkomst van huishoudelijke voorlichting welke de N S FÉauenschaft gistermiddag m De BeurskJok had belegd Pnra Stubbe Abteimngsleltsrin V H eeft de talrijke aanwezigei huisvrouwen welkom geheeten wa4rna Fraulein Seidel uit Den Haag e n inleiding hield Zij wees er allereerst op dat het l elang van de kinderen medebrengt dat deze hun rantsoenen volledig krijgen en dat het onjuist is alles over het geheele gezin te verdeden Vervolgens besprak zij de hooge voedingswaarde van groente die zoo rijk is aan vitaminen Bij de bereiding ls er vooral op te letten dat de v taminen door te lang koken niet verloren gaan Van groot belang IS het altijd rauwkost op tafel te brengen Dit werd onderstreept op een lichtbeeldenfilm door Fraulem Schmitz uit Den Haag toegelicht waaruit bleek dat de voedingswaarde van rauwkost 100 is terwijl gekookte groente 62 van de vntaminen behoudt en by het weggooien van het kookwater slechts 30 Fraulein Schmitz drukte haar hoorderessen op het hart niets verloren te laten gaan de schil niet weg te snijden en de groente bu de bewerking eerst te waaschen en dan te snijden Van diverse schotels en boterhambeleggingen werden de recepten verstrekt en de bereidingswijze besproken waarby de aanwezigen zich met verschillende hapjes van de smakelijkheid konden ovrertuigen De Ortsfrauenschaftsleiterm Fraude Groot heeft de spreeksters voorhun leerzame raadgevingen dank gebracht en daann ook het muzikaalensemble betrokken dat den middMopluisterde Prüsoi drüving DAMESTA88CHEN TWEE EN DRJKMAAL TeADVUR Wegens prijsopdrijving van damestaaschen heeft de politie tegen dne perstmen procesverbaal opganaakt De 38 jange winkeUer A H M Q had in zyn zaak tasschen geprijsd voor ƒ 50 en ƒ 24 50 waarvan de normale verkoopwaarde ƒ 16 en ƒ 9 50 bedraagt De tasscheixvan ƒ 50 waren ingekocht v een onbekende oor ƒ 33 33 normale prijs ƒ 11 Van de tasschen van ƒ 24 50 was de leverancier de 30 jarvge koopman B B te Hilversum die ze verkocht voor ƒ 13 50 terwijl de prys f 6 mag zQn Ook de 56 ange winkelierster J W M V M verkocht deze tasseben hier was de prijs ƒ 18 50 By den winkelier zyn zes tasschen in beslag genomen Oude man door generatorgas vergiftigd AFVOERBDIS WAS VERSTOPT In een op de Nieuwe sftrkt staande veeauto is gistermidag de 79 3arige veehandelaar H Mu s uit Oudewater die van Rotterdam naar zijn woonplaats medereed en hier in den wagen was blijven zitten erwijl de bestuurder was uitgestapt bewusteloos geraakt Gasvergiftiging bleek de oorzaak te zijn De afvoerbua van de gasgenerator was verstopt waardoor het gas door de vloerplanWen in de cabine was gedrongen De rfSan is per auto van den GGD naar het Van Iterson ziekenhuis gebracht Zijn toestand is gunstig Onitsche treepen ap marseli door agald rraiikrttk PK Micheljak H H St Wat Waar Wanneer HEDEN Thalia Theater Wiener Blut 15 tt 7 3 Biir Bennie neater Propagao da avond Goudsohe Reddingsbrigade lezing A J Meyenak 7 30 nar Nieuwe Sehouwborc MuzU kale revue Ernst van t Hoff 8 15 uur Daniël Zendingsbybel lezing ds H S J Kalf MOBGEN 7 30 nur Nieuwe Scbonwbiirg Op voering De herbergierster door Re sidentie Toon eel 7 30 uur LntlMnciie Kerk JubU leum iutvoenng dameskoor NCVB van 9tabat Mater 45 uur Reunie Theater Lezing K J J I otsy en ir A van Emmenes uur Daniel Lezing ds G Elzengavoor jomge Udmatai Ned Herv Gera DISTRIBUTIE AANGELEGENHEDEN Afhalen aanvraagformulieien schoenenbonnen morgen letters V X Y Z Afhalen machtigmgea voor opdoen win ervoorraad aardap lon morgen de Vaal tot en me We beeH AFOTHEKEBSDIENST Apotheek Dee Westhaven 14 Politierechter te Rotterdam MEN MOET HET IJSKOUD DOEN Een Gouderaksche zetschipper hadi evenmm zijn tong in bedwang kunnen houden toen hy op een dag naar dett patjroon van zyn zoontje was geloopen met wien een versciiil was ontstaan over een rentekaart Hoe het zaakje precies in elkaar zat bleek ter zitting niet omdai de rechter alleen met de beleediging te maf ken had Poen had de schipper tegen denmandenmakerspatroon gezegd En dannog een paar leeltjke sobeldwoorden Rechter Men moet nimmer schelden Als men iemand de waarheid wil zeggen moet men dat met warm opge wonden doch kalm on yskoud doen Dat IS veel plezieriger De officier vroeg vyf gulden boete Dat valt u zMter mee vroeg de rechter Oafi t is geen tegenvaller bekende de schipper eerlijk Goed dan zal ik u die opleggen Dank u wel Morgen Rijwieldiefstal De Gouwenaar L E had een rijw l ffestolen voor het gebouw van Maatschappelijk Hulpbetoon Ik stal omdat ik in de knel zat zei de man En nu zit je nog meer in de Ime i prak de rechter De officier wUde verdachte twee maanden de cel m hebben Wat zeg je daarop vroeg de rech Erg zwSiar zuchtte de Gouwenaar Ik doe er de helft af sprak derechter Dat is ulBerdaad een koopje anders straf ik voor een fiets veelzwaarder Mag ifc u dan vriendelyk bedanken sprak de Gouwenaar en in zyaschik verliet hy de zaal MANCHETTEKNOOPEN MEDEGENOMEN In een wasschery te dezer stede w den twee gouden manchetteknoopen vermist die een klant had vergeten uit zyn m de wasch gedaan overhemd te halen De knoopen zyn teruggevonden ten hutte van een l2 arig meisje dat als sorte stcr m de wasscher werkzaam was en de knoopen gevonden en medegenomen had DIEFSTALLEN Van een zcndmg boter die per boot van Amsterdam naar Sou4a werd ver voerd is een oartoninen does et 10 KG ontvreemd Een veSpleegster deed aangifte van diefstal van een heeren polshorloge dat aan haar broer toebehoorde Op een tum aan den Ridder van Catsweg is een l onyn gestolen Op de Zeu estraSt is een voor een zaak staande handwagea weggenomen WINKELIERS LET OP DP BONNEN De iiolitie heeft procesverbaal opgemaakt tegen eert wmkelier wegens het mleveren bO den distributiedienst van een opplakvel met boterbonner waarvan er twee vervatedit waren De wmkelier had de Ixinnen m zyn zaak ontvangen Gevonden voorwerpen Omtrent de volgende gevonden voorwerpen kunnen dagelijlis van 8 B uur aan bet bureau va poIiUe lnlichlin en k n n kien easBenerator autowlel schoolboekje dlv ceintuurs h f fnen dl wit hosdje div dlstributiebescheiden Uv geldstukken staalborstel d v M iummicape stofjas sok J S i werkja je div mutsen dlv P rtenionnalee met inh roïenkrans handwamer achten lichtje gymschoen pantoMellje ft schoentje vulpen vulpoUood 1oo tufc armband Wnderrlngetje hoedenveer brocKe div sleutels boodschappentasch 0 occartnonuit dlv brillen oudraal paragulj foto album steiïerplank laklanUam tbeeUcbtje loupe i étut vont