Goudsche Courant, woensdag 25 november 1942

Icrealang rheiiniatiek eo iseliiaa De üfflcter merkt dan verder nog op Ut d ce vrouw bOüfdzakeMjk door haar man op bet verke i pad u ë bracïit Als de man niet zgn vrwiw In zul een deern is wekken den toe tand fewd achtertfelalen zuu ro waarichljnluk met zoo ergwluk zijn gaan leven De erde £lcer wees er 4 dat de vrouwaanvankelijk neefi geprobeero haar hoofdboven water te houden Maar de druk werdliaar te zwaar en zoo ia stt in de bitterstefllende en armoede geköaien Uitspraak over veertien dafen K ViK EN SCHOOL Ds E R JONKERS Ds X H Jonkers N d Herv predikant te Ooudswaard heeft na een diensttijd van b na S4 Jaar eervol emeritaat aangevraagd btj het prov kerkbestuur an Zuid Holland zulks tegen Januari Bt Met hem verlaa dm nes or der dienstdoentle predikanten in de Med Herv kerk dei ac even dienst Ned Herv Kerk Aangenomen de benoeming tot hulpprediker te Nieuw VennepAbt ene de heer J den Hartogh candidaat te Haarlem Geref Kerken Beroepen te RijsoordW F M Lindeman te AduaTd aangenonwnnaar NaaJdwijk Chr Geref Kerk Bedankt voor Zwijndrecht M W Nieuwenhuyze te s Gravenhage Ned Herv Kerk Bedankt voor Den Haag 21ste pred plaatfi dr A v d Hoeven teWarnsveld Hoofdredacteur J CT Weysters Rütterda n Chef red acteur voor Gouda ea Omstreken r Tieter Gouda Verantwoordelijk voor da dVertenUei U Akkersdtjk Rotterdam Uitgeefster N V Rotterdamsch Nieuwsblad Rotterdsnv CHRISTUS KOiMJ IN DE WERELD Uitnoodiging tot bijwoning dh de Adventswl dlngfdl ii t in de Geref Kerk aan de Turfmorkt op Zaterdag 28 November 1942 de namiddagi te 3 uur Voorgonger Di H C LEEP Sprekers Di J P C TEN BRINK en Di H S J KALF Muzikale medewerking i dubb kwartet onder leiding van den Heer A Herstel Orgel tfPrtti Heer R M van Delh Volledig progranima in de kerk TOEOANG VRIJ ALLEN WELKOM t óuda THBATBR ABONN UÓUCUl 9 Atrentie s v p a a Donderdag savonds 7 30 Nieuwe Schouwburg hel blijspel in drie bedf iJTen DEHEIIBEItGIEIIST door N V Reeldentietooneel Kaarlenverkoop Kassa Nieuwe Schouwburg telefoon 3750 Boekhandel i J v Burk Kleiweg 39 tel 2417 Gezelligefamiiieavonden Vergroot uw lotos eigen vacaplic opi inien enz tot ca SOx 75 cM met onze EPICO toHiaacH Priji compleet f 17 S0 Verkoopkanto jr Graat Honsweg 34 telefoon 2700 Gevraagrf adminisiratieyekraclitlninl bij Instelling Ie Gouda volledige kennis van Boek houden Typen en üuitfch Sollicilalies uiterlijk 26 November onder no 0687R aan het bur v d H ad BEKENDMAKING De Burgemeester van Moordrecht maakt ter voldoening aan artikel 37 4e lid der Woningwet bekend dat zijn besluit d d 24 Augustus 1942 tot vaststelling van het plan tot herziening van het plan van uitbreiding regelende de bestemming in onderdeeien voor de gronden in de omgeving van de bebouwde kom der gemeente Moordrecht en van de daarbij behoorende bebouwingsvoorschriften door den Waarnemend Commissaris der pnvincie ZuMHoUand bij besluit van o November 1942 nr 264 popduekfeuid Het herziene plan ligt van heden af ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage De Burgemeester voornoemd BRANDT McK rdrecht 24 Nov 1942 als ze hongerig uit school komen het zsfl him goed bevallen RECEPTEN Herfstrapen 1 kg h erfstrapen zout nootmuskaat aardappelen Kleme herfstraapjes schiHen groove herfstrapen m plakken souden schillen en in reepjes van 4 4 5 om snijden De reepjes opz etten met weinig kelend water en zout en gaar koken in een goed gesloten pan Kooktud ± 30 min Wanneer de groente even gekookt heeft de reepjes omleggen Het groentenat binden met zeer fijngeraspte rauwe aardappelen deze eenige manuten laten doorkoken Stoofschotel van herfstraapjes 1 kp herfstrai en 2 kp aardappelen scheenvleesdi boeter of vet zout Het vleesch in blokjes snijden en m de boter of het vet aan alle zijden bruin braden Wat water met wai zout toeyoepen en het vleesch daarin stoven t 1 uur De herfstrapen srtiillen en in vieren snijden groote ra TE KOOP GEmilOD door aardmoerhfabriek eipsenvotmen voor kannen vazen dierfiguren enz lléën vormen in zeer goeden itaat komen In aanmerking en wordt hiervoor goede prijs betaald Br no G eem bur v d blad POSraiVER ilMElilK TE KOOP aeVRAAQD Aant iedlngen met zoo mogelijk eenige details gevraagde prijs plaats en uur van mogelijke bezichtiging worden gaarne ingewacht onder no 225 Wyt Zonen N Z Voorburgwal 130 Amsterdam I e koop gevraagd klein model Autopedframe KiielaeUUaatèi llHlMfc DtHmB K mDi di v y m S dcn uea leed 9k ua d linlcniQdt fu oiijn UchufDtoobsTig luo rheiunaiick Ico iiduu d ik I la dca berfn ra bet irooiiui met wvbmM noest opboadeD Dt j U ptobceni ik Uw Otih et co Iicd reeds oi kele digco weer oormiil oiia erk does Allen die dergelijke pijnen bebbea kia ik de Oielciea m muan beeelen 84 rfamnutlck bchiu pi erkoo beid griep lennwen hoofdpijn helpen deOiMlijt tn heiTrineril Agcnisch p Dexe hebben geeo ichideliiken ipvloed op heit ouag n dumea Neem diieo de pcoefi Origcneele trpikking n 20 leUenen lecht O lo lie epothekeo en droguteriien terkrijgbur TMM MU liw WmméUÊtjm SCHAKEN Correepondenwe edre drlct 8J Gouda OploMtng NO 1 A door o UlMl pun Wit Khl t xn Lhl PMzwin Khl Del Te Tc Ld4 ven pi e L un dreigt Thi met j PO I Ddt met l Pe Dg7 met l Pb X DC met I pf t De mat Oploselng No 1 B floor Kolht en Kockellïom vier punten Wil KhS DM UlJ Pd P P Zwert Kfs Oe Tel Ld4 Pdl Pd5 pi M w at n hs I Dctl dreir Dd eni J Dc4 ï Pp flreliït 3 PdSfBTl me l PC41 PK dreigt P 7 hin mal Pee I Drtst Pes 3 Det mat probleem No A Wit KaJ DaS TdS Pd pi M M g teven Btukkfn Zwart Kcl Ta Tg Lfl prW WiuSI e h tien atukken Wil ppft n twee zetten mat Probleem No B wit Kb8 rtl3 TJfl t c2 L PdS pl dï C5 e neiiPti fukkpn Zwart Kf5 Ohl Lg3 Pgl pl 4 84 CesBtukken WM M ft In drie retlen mat 1 ISA BILJARTEN GOUDSCIIE DISTRICTSCOMPETITIE In de eerste klasso Ontmoetten elk iar Tliali ib VriC nJi ii en Concordia welke door eerstgenoemde met li 2 werd gewonnen H AntheuBji i8 26 11 2 61 O H de W t 97 26 16 3 73 2 J den Boer 79 16 22 4 93 O H Hemcman 215 16 59 13 43 2 B den Boer 70 19 223 3 68 O S Hofman 114 19 21 6 00 2 J Eykebüom 95 28 9 3 43 2 A Veldkamp 87 28 18 i O Voor de tweede kldsse werd gespeeld de wed strijd N S H Moordrecht II N S H de jonge vereeiuging heeft zich dapper geweerd met 4 4 S Willenburg L Tumenburg 2 O L Eikelboom T Pieterse 0 2 A A Kok J Bos 0 2 W V d Laak B V d Raa 2 0 Voor de derde klasse werden twee wedstrijden gespeeld n l De Spil III AntiPoodel JU 6 2 en B O T III Moordrecjit III 4 4 Programma a s Dinsdag Gouwe Boskoop Gouwe II Boskoop II WATERPOLO WINTERCOMPETITIE ZWEMKRINO GOUDA Uitslagen van gisteravond S Z en P C Bodegraven 6 1 S Z en P C II Bodegraven II 5 2 VOETBAL NCD VOETBAI B n PrograSMU voor Zandec O I t r 1 t 1 Ie klasae AIX De Volewljcken HermeeDVS HBS Xencee Stormvo els DFC SparU DWS EDO ie klasae VSV Blnuw Wil Haarlem Imma RTC Dpc t Jool Feljenoord Alax Je klasw A HW EUnkwOk Velox BMT UVS VIOS Quick Gouda VDI UW Se klaaae B GDA VCS ONA GSV CromvUet De Postduiven Olymple I aak kwartier Schevenjngen Terlaak 4e klasse E SoIwUk Waddlnxveen Oudewator Moordrecht DONK Bodegraven Gouderak Sdioonhoven Haastrecnt Aajimerstolsche SV Reserve 2e kinase A ADO III Sehevenlngcn n VUC m Quick n Laakkwartier II HVV II HBS 11 UVS n DHC in ONA II Keaerve 2e klasse B Feijenoord IV WC III SVV III rortuna XI Oouda III ADO IV 10 15 uur Sparta III De Musschen II Neptuntis III Hermes DVS ni Reserve Se klasae C Clkiuda U Exce slor m Xerxes ni Emma n Sparta II FeMenoord ni CVV II HFC U ODS H Heme Dvs n Reserve 9e kinase H ONA m Sparta IV cbooohoven n OlympU n 3SV II Xerxes IV RFC IV Excelsior rv PUATSELUi NIEUWS BERGAMBACHT Loop der bevfking Vertrokljen A Bot naar Roierdsm Linker Veer iam 4bjM deil Besten naar Gorinchenj jrar Ulfttraat 29 S de Hoop naai Wim gi I iTrii i i ili Tiendweg 17 NIEUWERKERK d US8EL Gttnden unbtsJabUeiuii da J y d Here list zijn gouden Kerk wonend ambtsjubileui Jan v d ierl vAir a Juni 1889 te Britsum gebo ei erf li eerde aan de Theologische blM chool te Kampen In 1892 werdWl candidaat en nam een beroep naar Nieuwerkerk ad IJssel an waar hij 27 November 1892 ïijn intrede deed In 1894 vertrok hij naar Vrijdag 27 NovembM viert ds J v d Berg emeritus prei sant der Geref tts Rboon in 1896 naar Sliedre ht In 1MB ward de jubilarla predikant in Ttoneu£eo £ en in 1908 vérbond hi zich aan de ketk van Feijenoord Na bijna achttiMi jaar daar werkzaam te ajn geweest werd In 1926 opni Suw het beroep tviar de oude gemeente van Rhoon aangenomen In 1930 deed ds Van den Berg intrede m zijn laatste gemeente te Capelle ad IJssel waar hy werkzaam 11 geweest tot aan zijn emeritaat dat de claxna Rotterdam hem 1 Januari 1933 eervol verleencJe Ds van den Berg ging toen hulpdieritei verleenen aan de kleine kerk vèn Renswoude wat hij heeft gedain tot 1 November 1840 toen hij 7ich te Zeist vestitsde OUDERKERK AAN DKN U8SEL Ds J vaa der Sluis 80 jaar Dinsdag 1 December a s hoopt ds J van drr Sluis emeritus predikant van de Geref Kerk van Ouderkerk a d IJssel thans wonende te Oosterbeek den tachtig jarigen leeftijd te bereiken werk over De Na aan d6 Utrecht gestude prof dr H Visj was ging hu ni Itampen waar F Jochem van der Sluis geboren 1 December 1862 te Z wolle was een bekende figuur en heeft inzonderheid naam g maakt door rgn standaardthische richting Rüksuniversiteit te d te h bMI waar her zijn studievriend T de Theol School te ooral prof dr H Bavinck invloed op hem gehad heeft Hij diende de Geref Kerken van Gerkesklooster Andyk Varssevcld Gendrin en en Ouderkerk ad IJssel en verlireog op 2 Maart 1932 na een ambtspeï iode van 43 jaar emeritaat DAmclnb De damcli4 Luto speelde de 8e ronde van dMf onderlingen competitiewedstryt met den volgenden uitslag 1 ti tal A v Duin B Bos 0 2 J Cl an der Voorde H Groen 0 2 cl ffdgfrsi S Neef 2 0 De afgebroktnn am uit de 7c ronde C Vuyk AlHreuR eindigde met I I 2e tiental J Neef C A Hoogendijk 1 1 I C de Rek P L Goudswaard 2 0 F Verzijden Joh de Koning 5 2 G Spoormaker F Verzijden 02 Mond en klanwleer Onder het vee van verschilleijde landbouwers in onze gemeente doPt zicli mond en klauwzeer voor Loop der bevolking Inpekomen naar C 67 H w4r nia van Oostdongeradecl naar 268 W Boer an Berkenwoude Vertrokken van aan boord K de Waardt nïiar Vreeswiik van A 216a J Jonjffneelen ranr Coutierak van A in C Ling n naar Gouda Burg erlijke St d Getrouwd Wiinarrl van E 27 j en Geertje Boom 19 j BOSKOOP Boskoapsche veiling 23 Nov Rozen per böiüotus Rijkers bO et Bnirclif 16 il Oianqe Triamph 7U JO U Butterfly 2 4 1 3 20 Ro Kindia 1 9 30 Queen Mary 4 00 4fendiand 3 20 011 l ethtokl IJP 140 iigust No h 2 20 2 4ü jRf 1 f riA 3 20 4 00 Had ley2 0 IdUf ikl n 2 40 3 00 Gem roon 1 To 3 40 ci en per büb Clemnli meJr Jle CouMre 6 00 idem Puns Hciiüuk ifey 4 30 Chrvianlen gr bl ieTTg 1 50 rao Kiem kl bloemig O no 140 Troschrysanten 37 50 c T os hry mten in pot per s uk 23 23 et Haagsehe Gerechtshof Voor ƒ 70 had de rijwielhande aar J K te Boskoop een fiets gekocht van S A S ua derel fde gemeente die thans gede IS m het JTiriiJP B warin Daf fi was gesjofëift eij box endlen rad nog eeI veHe omen De frechlb verièr eyfc nem lot een j ar gev genfcl raf met aftrek van preventief Iilliooger beroep bekende verdachte de fWten en verzocht een lichtere straf De adv generaal mr Vermeulen vond daar echter geen reden voor en vorderde bevestiging van h vo s moordkIcht I het bericht bc voetbalwed hond ge hte dat de den gemeente cze bezit geen hond buiten deze zaak Verbetering stnjd van Zoi vangen ha hond eigendi veldwachter en staat dus treffende de tiec stcof ui A LLERLEI knollen die we vroeger maar weinig in de groentenwinkels zagen worden op het owgenbbk verkocht Hét zyn veelal de min of meer uitgegroeide herfstxaapjes Ze smaken zoet en zijn zeer geschikt om met aardappelen als stoofschotel toebereid te worden Ia er vleesch voor dit gerechit toescbtkbaar vraag dan eens aan den slager of hi wat schapen vle scii of poulet heeft Herfetraapjes met sohaipenvleesah mjn n l een heerlijke combinatie Hoe de stoofschotel met herfstrapen klaargemaakt moet worden staat in een van de onderstaande recepten beschreven Denk er echter om koken in een gesloten pan koken met weinig water weinjg roeren en met fijnprakken is een eerste vereisen te Ook geraspte rauwe herfstrajJIn smaken goed Hetzij als toevoegsel aan de sla hetzy als boterhambeleggmg Zij vormen een goede afwisselmg op den geraspten wortel Ken stukje rauwe herfst raap is ook lekker om op te knabbelen Geef het de kinderen eens RECHTSZAKEN De moord op den Bredasc hen koopman OPNIEtJW LEVENSLANG GE£ISCHT Zaterdsagmiddag heeU het Haagsch gerechtshof de behand üng voortgezet an de zaak tegen T A F Siont en J H J Dils die beiden dcor de rechtbank te Rotterdam zyn veroordeeld tot ievenelange gevangenisstraf wegens moord den Bredaschen koopnrtan P van Aart Op dezen tweeden zittingsdag werd o a nog een getuige a cbajTge gehoord een Deutsche juffrouw V die den avond na den moord met d e verdachten UU is geweest Zij heeft van verdacht S die v ei geld b zich hadi dertig gulden gekregen De advocaat generaal mr Polman ntemde deze zaak buitengewoon ernstig BeMi verdachten hadden wel den moea tot de daad maar n et den moed preiïies te vert elieo hoe de zaak ach heeft toegedragen Beiden verklaren dat de ander het gruwzame masdrij f gepleegd heeft maar geen van beiden kwam op de geaachte de straat op te loopea en de pohtie te waarschuwen Hoe zich precies het drama heeft afgespeeld is m het duister gelieven Vast staat dat in de kamer waar Van Aart gedood is niemand anders aanwezig was dan deze verdachten Ook staat vast dat Van Aart in die kamer gelokt is Wat precies het aandeel is geweest van ieder der verdachten doet er niet toe Als de samenwerking zeer innig is geweest zijn beiden even schuldig en hebben zij het misdryf geleegd tezamen en m vereeniging Spr vroeg in dit verband bevestipng van het dicor de Rotterdamsche rechtbank gewezen vonnis Het hof bepaalde de uitspraak op Woensdag 2 December MOEDER LAAT HAAR VIER KINDEREN IN DEN STEEK Wat deze vrouw heeft gedaan is op zichzelf al eert heel ernstig feit maar nog veel ernstiger is het dat zij niet alleen staat In den laatAten tyd komt het namelijk herhaaldehjk voor dat moeders haar kinderen verlaten Tegen een der eli ken onnatuurlyken en maatschappelijk n et te dulden wantoestand moet scherp worden opgetreden Ik weet wel dat in dit geval ook de man die deze vrouw met haar ver kinderen m den teek liet niet vrii uit gaat maar dat netmt met weg dat ZIJ tnoh allermmit geacht mag norden een moeder voor haar kmderfn te ijn Dav öm e ch k zes maand n gevsngenisstraf met aftrek van de vonrlrvop ge hwhteni He requiiMojf dat d officier an Ju ftitiebi 1 di UtceclUsche rei htbank iiit prak wa gcr chl t aeii de 31 jarige vrouw C K UitUtrecht wie ten Ia te was gec d dat zijmoedw t s hipr k i r f op fi p p t mh r van dit jnar heeft verlaten Torn tuurd zij haai kmdeien vai 9 7 en jaar metden bus naar haar ouders In J i j haas Inpf ii fo f e dat ZIJ b i zich hac dcn s ordgeschreven dat moeder wel gitfelieUeeidw rd met haar vcjadrdag maa dat dedochter net meer m staat was oor haarkirderrn te zorgen Stuur e maar nietn eer naar ütrech terug zoo tond er In he briefje want tk heb myn inboedel verkocht Ik xclf ben wep en het hui is leeg De Pies En wat deed u met het kindje van ruim een jaar Verd Da heb ik aan een Juffrouw in een logement gegeven in de hoop dat die er wel voor zou zorgen De president merkt op dat daar wel niet veel van zal komtn want de juffrouw is zelf door den voogdijraad uit de ouderliike macht ontzet Uit het verdere verhoor bleek dat de vrouw voor haaT wibotdet vijftig guU den heeft gekregen en dat zU daarmede naar Amsterdam Is gegaan waar zij samen mei een andere juffrouw eens flink de bloemetjes heeft buiten gewt ZÖ hebben daar met ndere mannen peleefd en zijn daar twee dagen stomdronken geweest Pres U bent nog erger dan een dier Dat blijft tenminste nog bij tfln jongen VOOR Dl vaouw smaken goed pen in plakken snijden en deee schillen en in reepjes snüden De saixiaippelen schbonboenen en in vieren snuden Herfstrapen en aardappelen M uur met het vleesch mee stoven De pan goed gesloten houden Zoo nu en dan de bestanddeelen omle ggen maar niet stukroeren 41ï alles gaar is de bestanddeelen losjes dooT elkaar roeren en met het vocht in een schaal overdoen Andijvieste met herfstraaples 2 struukeiKjndyvie 1 herfstraap gekookte aardappel azijn zout mosterd De andijïdestruiken wasschen en zeer fijn sniyden De herfstraap schillen en fijn raspen Een papje maken van de fijngewreven gekookte aardappel wat azyn wat water of taptemelk zout peper en mosterd De andijvie en geraspte hei straap met dit sausje vermengen m een glazen schaal ovefdoen Als de slaatjes dient het kort voor het gebruik bereid te worden het smaakt dan het beste en de voedingswaarde blijft zoo veel mogelijk behouden Dlttributiskring Woerden HERHALIKG BEKENDMAKING DD 17 OCTOBER Ï9AZ De kantoren van den Distnbutiedienst zullen met ingang v n 19 October 1942 gedurende de volgende uren geopend zijn WOERDEN Algemeene Zaken Maandag t m Vrijdag van 9 12 30 en 13 14 30 uur Zaterdag an 9 11 30 uur Haadelaren Maandag t m Vrijdag van 9 12 30 en 13 14 30 uur OUDEWATER Algemeene Zaken Maandag t m Vrijdag van 12 30 cm 13 14 30 uur Zaterdag van 11 uur Han4cUrea Maandag Woensdag en Donderdag van 12 30 en 13 14 30 uur vrijdag van 9 12 30 uur LANGE RUIGE WEIDE Algemeene Zaken Maandag t m Vrijdag van 14 17 uur Handelaren Dinsdag van 9 13 30 en ISIS 30 UUT SPRBBKURKN LEIDER Woerden Maandag Woensdag en Vrtidag van 10 12 uur Oude water Donderdag van 10 11 uur Lange Ruige WelAe Dinsdag van 11 12 uur Attentie I Reclames betreffende de Distributie van achoenen en rijwielbanden kunnen uitsluitend BchnfteUJk worden ingediend De Leider van d Distributie kring Woerden P NOOHDERGRAAF Woerden 17 October 1942 De Griffier van het Kantongerecht te Gouda maakt bekend dat tij t e iikkimg van 5 November 1942 aan JAN JOHANNES SCHINKEL wonende te Oudewater C no 134 handliohting is verleend tot het uitoefenen van het bedrul van nietselaar in den minsten zin van het woord waartoy hij tevens gemachtigd wordt tot de ontvangst van en de bescJiikking over zyo inkomsten en tot het aangaan van alle verbintenissen tot voornoemd bedryf betrekkeUjk met uitzondering van die in art 484 lid 2 B W genoemde De Griffier voornoemd VAN BaONKHOBST DIBTIUBIITIEKKING WOERDEN Aanvragen voor extra melk bonnen wegens het Terriiihien T n s4 Kiftlge arbeid In het tijdvak van 23 November t m 29 November ktinnen personen die zg giftige arbeid verrichten wederom aanvragen voor extra rantsoenbonnen melk mdienen De Leider van den Distributiekring Woerden P NOORDERGAAF OFFICIEELE MED£Dë£L1NG£N IffOiSf ArLK AINGSPUCHT BO aNG mS BiJfcNWAS oplossende nel l Irgem ge heë in de staatscourant van tS November IMS verschenen BUenwas besluit VV O ia een leder die ruwe koif hDr ng voorhanden of In voorraad heeft dan wel iilj derden Jhoudt opge iagen verplicht dexe homng vóto 1 December 1M2 te persen of wel te laten persen door of te verkoopen en af te leveren aan éen der navolgende personen of instellingen L Bak ker Hfïcgeveen B Benntng Zuidwolde A Braltcn Meppel M C N Bre eit Tiiburg BtjenliuiiH Wageninlngen Coöp Zemeri Loppersum Klectr HoningzemcriJ AapjiSiPOm Het Zuiden BoxteL De Horingbloem De Wtjk K Koppel Zutphen Ui t l nd fiarneveld M de Lange Arnhetn Bijenstand Sellona Santpoort fa J Schaafsma Wes erzMid Zwieters Bijenpark Dedems MARKTBERICHTtS KAASMARKT WOEKDFV 25 Nov 58 aprU kaas prijs ie JOeKM Idem Se oort KV dn Handel vlug Een ieder die ruwe of ruiveie onv nverkte bijenwas voorhanden in voorraad of bij derdtn m opslag heeft of krtjgt is verplicht vof rBOOver hij deze niet ten volle bij Hn der oavolgende als kljmitraatfabrtjcant er keitde personen ol Instelltn en heeft vei kocht en jpeleverd deze v66r 1 Januari 1943 bij een dezer personen of instellingen in te leveien Fr Bennekers Deventer Btjentiutc Wagcmngen H T van Dam Jubbeg Elcctr Honingzemcjj Het Zuiden Boxtel G H Hoopman ifalle GW C Koning HongSoeren De Mëza Suitpoort Swietcn Dedenidvaart ton EN MAAN Zon op 8 18 onder 16 36 Maan op 19 46 onder 11 02 Wen is verplicht te verdnistercn nt zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van vocrtuifen mocte een half uur na lonsoBdergu ontstoken worden r ry aan tierinnerd dat het Ingevolge art 0 van d hemiscHe Prod tiet ent esch ik kln 1941 no 1 verboden ia ruwe of z iivere onverwerkte btjenuas te koopen te verkoopen of af Ie leveren zonder schrifteli 1tP vergunning van den direc eur van Vïet Rijksbureau voor Chunische Producten In verband met het bovenstaande wordt aan een ieder dïe ruwe oA zuiver onverwerkte 1 tleniwas voorhandeiiirln voorraad of bij derden m opslag heeft ispensatta verleend van het verbod tot iel HO€H€€T M HOOFDPRIJS f250 TWEEDE PRIJS f 100 j DERDE PRIJS f S0 vard r 10 pri i n von f S i 30 van f 2 50 w m t don 900 lMattpff itB Doof ii m i may v rfioufl i ii een iteedi giveJenda populorifair looóen d GtBE rABRiEKEN het oordig vinden n getchikte nooin voor mi te hebben AAN U WORDT GEVRAAGD DEZE NAAM TE BEDENKEN De bedoeling i een noom re vmden die het doef Hel kan dui evengoed Jart Piet oi Kiaai ziin oli een origineel gevonden benommg lettre inzending tnoel echter vergeiefd goan von een korte omschrijving von één der tn deie lerie verjchetien GEBE odvertenhes dte den meesten Indruk op U gemookl heeft De iniending von deze omschri vtng is NtET von invloed bij de beoorJ deeimg von de oonbevolen naam doch li wel noodzokehik om mee te dingen Correspondentie over prijivruog en uitjtog wor l met gevoerd terwi I alle mlendirgen eigendom b i ven von Géb De uitilog vrt rdt vóór 15 Jonuarf 1V43 n dl blod bekend gemoakt Inzending v6ór 13 Decembet a i te richten ro Jonsjeni Co Nv Adwieibureau voor Recfome Spi i 15 19 Am t©rdom T K Op nv vermelden Gebé prifsvroog 10 GÉBE U W M A A G TE V R E E Crabsth VEKKOO IlANTOOI HANDEUONDERNEA Drogisterij Crabethstraat I4 tel 2IJ3 ond r bon 1 D L Dijlcshoom Thealichten Apoth Aw filiaal Utrecht Bure Reigerstr 30 Coê en dectriateU p driekwart i d of niets U Voortaan zullen veel straffer maatregelen genomen moeten worden tegen de oververbmikers van gas en electiiciteit Datis in het algemeen dm ook in uw belang noodzakelijk Overschrijd das het voor ü vastgestelde jrantsoen niet spaar gas en stroom w£ir U slechts kont dan bespaart Ge nw gezin veel ongerief Controleer het verbmik geregeld y dan komt U niet voor verrassingen te staan dan kunt U tgdig self iogrqpen il iiHMT Miirnitf uil mincliT M tc PUBUCATie h OEPARTtMÉNT HANDEL NIJVEPHEID iN SCHEEPVAART l k HET UKSXCXENBUMAU Te huur een ZIT SUAPKAMER met stiooineira water met ot zonder peffsion tele aanwezig iit no G 6872 bur van dit blad Plaatst U reed f een Kleintfe lu st aa