Goudsche Courant, donderdag 26 november 1942

GOUDSCHEACOUBAHT Domierdaif 26 NovMibcr 19l2 Bureau Markt 3 Telefoon 2745 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Chefredacteur F Tieler Gouda 81e Jawtfaai No 2MM Postrekening 48400 Gebruikt uw gas en stroomrantsoen met orerleg dan bewandelt u den juisten weg 1 1 Oe KUkKonnlssans BUkaqilnlter Dr SeyK Inquart beiocht In het kad r an de verzorging der trpepen een kompagnie hei stellenden van de Waffen SS in Nederlani S S Bildbericbter fritz Stapf I O wei aaar het rtoat worden Dultiche soldaten door hun trouwe vriendinnen de taUounutert van liet Dultacha Roede Krula met warm eten en drinken verzorgd PJC Duittch weern clit bericht Hel OMwrbeVCi der Dui ohe weer acht detn d d Ï9 November nu de Ir den K ukaau hadden oc gisf tn lechts paatseijke gencliten Ijats Bij een gi s aafden aanval m 7Kjlnii fP drongen gemolo i rde Duitscte troepen de vliandeInKe sUlhnitm bmnen wierpen den i ard naar het Oosten terug en ver jjriigden een balter en ten aantal pin lierwagens Trn Zuidwesten van Stalingrad en ff dr roote lioclit ran den Don zette tt voand liJn aanvallen met rterfce lepantserde en Infanterie afdecliogen voort De DullMhe afweer werd ocllrrffende wijze gesteund dtnr st lie rwrmade vliegtolgen voor den sti ff korten afitand en Duitsche ea Koelaeenstlie geve ht vliege die op cnVulgende golven opereerden De loviettroepen leden epnieiiw aware ftrUeiea aan menscheB en materieel fkg lUkertiJd werden viiandelUIie aaiitallt n tussihen Wolga en Don door Ihiiische en Roemecnsche troepen W Tcrttitterde geveeBWn en met iware Moefüge verliexen voor den vUaod afgeslagen Daarbij werden wfderom it pantaen iuenx venueld Ook ia talingrMl telf mislukten vtJandelUke ganvallan Aan de rest van het Ooalemk front werden met suceea Duitaelie llomitrocpopcraties ndemomea en atselUlte aanvallen van den vtiand afgeslagen In Cyrenaica en Tunis geen gevechls i nd Imgen vai beleekenis In Cyre Ciica werden Britsche strydkracbtcn door j chtv K gtu gen en snellegeVeciitsvUegtuigtïi m söhearvlticht beliookt en hangais en op een vliegveld Ita ide vliegtuigen gebontbarde rd rj Ih de wateren van Algiers vemie ugdtn gevechtsvlieger des nachU een £ opvaard schip van 10 000 ton Zy bombardeerden een groot transportschip m brand en brachten zware soha de toe aan twee torpedojagen In de Saven werken van Algiers Bone en fliilippevüle werden door bommen tware brandencveroorzaakt Bovendien werdfn mtl succef vijandelijke gemoloriseerde af eelin en en spoorwegdoeten bestookt ITAUAAN8CH WEEKS 4CHT8BESIda Hel l 14de communique dd 25 Nov nn het Italiaansche hoofdkwartier Wdt In Cyrenaica beperkte het slechte eer aan beide kanten de bedrijvigheid Ie land en in de lucht In den sector Tunis mm de activiteit der patrouilles loe Italiaansche jiigers schoten in een icvetht een Spitfir neer In de Algerijniche wateren bracbfen onze formaties ttrrpedovliegtuigen die in achtereenvolgende golven een vijandelijk convool aanvielen een transatlantisch vaartiilj van ZO 000 ton een vrachtschip van 000 ton en een derde schip van middelmatige tonnage tot zinken Bovengenoemde formaties stonden onder bevel an majoor Francesco Campello kapitein fïiuieppe Zuccrl luitenant Alessanito Setti luitenant Giovanni Scarpato en onderluitenant Romano Bazza Twee van onze vliegtuigen keerden van hun verschillende opijrachten niet oo hun iteiinpunten terug Een onder be el van dien eerstm kiitenanlter zee Mano Priggione taande duikboot heeft na tot de rewJe van Bougie te zijn doorgedron n op korten afstand dne torpedo s afgevuurd op een torpedojager waar Tan het voorschip onder water verdween Een andere duikboot die onder bevel stond van den eersten luitenant ter zi e Alpinolo Cinti ving er hoogte vati Cap de Fer Algiers W vijandelyk formatie op en torpeiJeerd een vaartuig van groote tonBap dat zonk Gisteren hebban vijandelyke vlieg igen laat in den avond boven Tra3ani gevlogen die batterijen luchtdoel rtUlerie die snel m actie kwamen lirachten een BJenheim ten val Twee leden der bemanning werden gevanlen genomen TUNIS EN CyRENAICA In aanvulling op het Duitsche weer ttchtsbenoht van 25 November verBeenvt het D N B o a In den toestand h Tunesië is de laatste 24 uur geen wandering gekomen Tot gevechtakuidielmgen van grooteren omvang is liet nog steeds niet gekomen In de Cyrenaica heeft de Engelsche Unval geen verder terrein gewonnen Naar Reuter meldt heeft Eden in M Lagerhuis verklaard De slag in oordAfnka bevindt zich m een bui gewoon critiek stadium Naar Reuter uit Washington verneemt fönK de opperbeveUiet ber van de Aineri etie uchf trljdlcrachte i Irt Europa brl JWe gfneraal Ducan die yich per vliegtuig j ag J Wïnd van Engeland naar Noord 0 Fr ans ie admiraliteit publiceert de pofloopige verliescljten der marine in wrd Afrika In de sevechten blJ Casablanca Oran en ziin lot duaver 4 officieren en O 2 happen als gesneuveld vermeld 31 JFJclcren en 641 manschappen warden geVolgen de jongste berichten liJn de volEJae scheepsverllezen ontataan Te Caaa d w PI den 12 schepen bui en gevecht l W De slagkrulser Jean Bart is ger2 I Evtneens is de kruiser Pnmauguet ïrirand en In brand geraakt De tx rpedo CJr Albatros Milan en Malln alsmede de Jjpdobooi Brestois ilJn bulten gevecht geC e torpedojagers FoygUfUx en BnuSïïl z jn gezonken evenals drie onderTS onderzeeër Meduse la gestrand fjïi waar zich slechts enkele eenheden lïm nunne bevinden zijn drie torpedo rand en is dfe aviso Surprise in de gconktn Daarmede heeft de FranSlLT tot dusver 1200 slachtoffers te ïm W 8 schepen verloren z n lMkr mentaar over den toe ttamd In B n rkt de militaire medewerker van Wiit i Telegraph op dat met een k iHr tegenstand van Rommel zeer jiiJB Boet worden rekening gehouden Als li ljfi net voornemen zou hebben Afrika mS d hti zich reeds In B n iir n idere haven kunnen iusehe a egensland beruat hoofdiakelljk versterkingen die hij tn de laatste lïtai i es Bovendien heeft de it i an de as zich veel actiever ge ÖSiiiï n allieerde zUdeljlin toJJ a had vernacht De belangrijkste jOTUig aldus het blad zal wel in TunI J ugjerlj plaat hebben waar de as ver tffi al Ds rian heeft een bevel ult e teïïj achlp de haven ar mag verlatea Nlll WE DUITSCHE WAPENS De militaire correspondent van hel D N B schruXt m een beschouwing over den atrud aan het Oostfront o a In de wereld zal het electrische machinegeweer met een vuursneUieid van 3 000 schoten per minuut waarschyn luk zeer de aandacht getrokken hebtiên Bekende wapendeskundigen in de Duitsche hoofdstad die dit w apen reeds smds langen tyd kelünen en het gepro beerd hebben geven bepaalden stemmen uit het vyandeluike kamp gel k die voor dit nieuwe model den naam doodeluike zeis heblien gevonden Terwijl het totdus ver door de Duilsdie en verbonden troepen gebrudtte ma ohinegeweer zijn kogeU waaiervormig verspreidde liggen de kogels van het aieuwe wapen zoo dicht naast elikaar dat hier inderdaad de uitwerking van een slag met een zeis met een straal van 180 graden is bereikt Daarby komt nog dat dit wapen tijdens iedere koude gebruikt kan worden en geens zins zoo gevoelig is als anoere gecom pliceerde constructies Bojj ndien is dit wapen gemakkelijk te vervoeren Niet minder verrassend is de Duitsche onstructie van een gepantserden vlamwen werper Hoewel over dit totaal iiieuwe wapen geen nadere buzondeifheden bekend zijn staat vast dat i 5st dit wapen een nieuwe schej pmg IS dat zijn ontstaan dankt aan de gevechten om versterkte stellingen De eerste stimulans voor het ontwerpen j an drt nieuwe wapen kregen deDuitsche wapenconstructeurs en technlci tijdens de gevechten om de t4pginotllnie Hieruit blü kt dat het hierniet gaat om een model dat van an daag op moTigen werd ontworpen De strud om Sebastopol en de straat en hufzcngcveehten in Stalingrad schynen de laatste technische vervolmakaïg bespoedigd te hebben Uit de bereikbare hoogte van de vuurstraal welken de gepantserde vlammenwer per uitspuwt en die gemakkelijjc boven een woUcenkrabber uitkomt kan men ook de reikwijdte van de doodendestraal in horizontale nchting bereke nen Het fromt noemt dit nieuwe wapen vruuispuwrende kafchel Het zal bij het veroiyeren van hmdemissen en matraaiigevechten voortaan ten beslissende rol speler De bezetting van Dakar De Anglo Amerlkaansche troepen hebbenDakar de voornaamite haven van WestAfrlka bezet De Franscbe gebieden vanWestAfrika o a Senegal Transch Guinea en Mauretanië zijn onder bevel geplaatst vanadmiraal Darlan Kaart v Pelt OORLOGSKABINXT TE I WASHINGTON tnt Washington meldt Efe dat in politieke kilitgen aldaar gesproken wordt over een volkomen reorganisatie van d Ameniuanselie oorlogsmaciiiifé Er zou een oorlogskabinet gevormd worden gelijkende op dat van de jaren 1917 1918 Roosevelt zou voorzitter zijn terwijl m dit kabinet zitting zouden hebben admiraal Leahy Harry Hopkins iames Byrne en eetfige adviseerende liguren die tot taak zouden hebben de controle op de productie en de verdeeImg van het oorlogsmateriaal en de levensmiddelen Door dezjj tnaatregeten moeten de felle meemngsvenschillen bu gelegd worden die ontstaan ztm tusschen dep dictator der productie Donald Nelson en de Ameriicaansche nuiitair i ovrer de vliegtiugproduotie HET SOVJET OFFENSIEF Ov r het verloop vam het Sovjeitoffensief verneemt de Deutsche Z t g i d N o a dat de Sov et troep i nadat het hun ge ukt was een bniggenhoofd op den westelyken over den Don te voimen in de laatste dagen zun doorgedrongen in het zachtglooiende heuvelland in de groote bocht van den Don Dit alles is elhcht nog begunstigd door de eerste vorst den den beneder loop van den Don deed bevriezen en het overzetten van troepen v rgemakkeHikte Verder heeft de Sovjet leidinjf blijkbaar geleerd van de Duitsche taotiekbij het gebruik i pantserstrijdkrachten Ver voor dFSovjet mfanterie uit zijn vechtwagens het voor tankgevechten zeer geschikte terrein binnengedrongen De aanval alleen is echter niPt beslissend maar ook de aanvoer Ook waaneer de vechtwagenformaties in de door haar bereikte stellingen eenigeo tijd zich als een egel Verdedigen dwz zich naar alle zyden verdedigen zonder ravitailleenng van eenigen omvang dan ververmindert de kracht van 7ulke egelstellingen toch spoedig Korte berichten De Spaansche politie heeft in Madrid 17 leden van eon communistische organisatie gearresteerd Het warefl grootendeels zetter die in drukke lit edri ven daden van sabotage traohItei te plegen BtHHeHtand Belangfyk VERZENDING VAN KERSTfAKKETJES VOOR OK WAFPKN S 9 EN BET LEGIOEN Hot SS Ersatzkommjindo NederlaniJ deelt onn rrt de PaJges voor vrij wi i Uger in de Waf f enS S en het loiïioen die een veld postnummer hebben mogen alleen vei zonden wordtn met de speciaal vuor Ker tpakketten verSlrekte regels tg Zulassunijsfitarken Deze zegels wonten aan de ttoklaten ultgereüct en door ien aan hun famiUelfd n tt ege7 mden Zü tjn dus rerfiena andeiti verkrijgbaar Door middel van d ze z £el3 ia het mogelijk om Kerst pak ketjes aan de vrijwilligers te ren den van 1000 gram of JM 00 i gram Voor 1000 gram moet m n dua een zegel en voor 3000 gram twee jegela opplakken Voor de vrijwilligers die ten adres hebben dus geen v Idpostnummer rfln geen zegela noodig en kunnen de pakjes nmder zegels verzonden woiden Het it van het Krootste belang dat de Kerstpakketten vódr 30 No vember a s aan de post ter verzending afgegeven zijn Tt t 2S December IM2 is het met nrMgeltjR pakketjes te versturen zonder zegels weUce zwaarder zijn dan SO gram Na 39 December 1042 kunnen pakjes zonder zegels tot loO gram verzonden worden Door deze regeling ia er voor gezorgd dat alle De pakjes moeten als volgt geadresseerd u rden Ain das S S Ers tzk vmmando Nederland Den Haag Staditoudeislaan 131 Te zenden aan RanA Naam Velopostnumme of acres Het SS Krsatakommando verzoekt de Nederlmdsche bevoUctog zich precies aan deze regels te houden daar gezien het groote aanilat Nederlandsche vrljwilUgeni alFeen op deze wljM een geregeld Keratpakkettenverk Èer moketiJk ia SCHADEVCRGOEDING BU EVACUATIE BIJjkens éen officieele mcdedeeUn 13 er een schadevergoedin sregehng vastgesteld in verband met i € onteigening van bepaalde gedeelten van te evacueeren panoen en opsta Ilen met den daartoe behoorenden nagelvasten inventaris De goeden zullen in het algemeen eerst worden mtbetaald nadait besteding voor herbouw of wederaanschaffmg verzekerd is Zoolang de betahngwordt uitgesteld wordt althans voor zoover de schadevergoedingsbedragen een nader te stellen minimum te bovengaan rente vergoed tot 3 perjaar De eig aren blyven belast met hypothecaire schuldvesrplichtin gen overeenkomstig de geldende overeen komsten Den hypothecairen schuldeischers al voor hun rentevordenngen een verhaalsrecht worden toegekend op de over de achadeloosstelUngen te vergoeden rentebedragen EINDEXAMENS In de Ned Staataoourant wordt bekend gemaakt dat het tohrlftclijk gedeelte van de eindexamens der openbare HBS met 5Jangen cursus en de mgevolge art 4S tredeciei der M O wet aangewezen bUzondere H BS en met 5 Jarigen en 4 iarlgen cursus zullen warden gehouden op fl 7 8 10 U en 12 Mei a a Het schriftelijk gede fe van de etnd examens der openbare en ingevolge art 1S7 der H O wet aangewezoi bUzondere gymnasia en irfdeellngen gymnasHim van lycea zullen worden geliouden c ea 21 M i GOEDER HEEFT IETS TECI8N DEN JKDGDSTORM He lenavond spreekt Max Blokzfjl om 19 00 uur voor den zender Hilversum I In zyn serie Brandende kwesties over het ondM werp Moeder heaft leta teg n den Jeufditorm KLANTENBINDINK VOOB GROENTFN VOORLOOPIG OPGE8CHOKT De secreUris genenul van Landbouw ta VisacherU maakt bekend clkt het in voeren van de d d 7 November In de cauranten aangekondtide klantrnbinéinK voor groenten voorabanda la op cachort Zooals men weet zou het systeem van kldnlenbinding per 28 November a i voor bepaalde gemeenten waar k anenkdarten zijn uitgereikt In werkin tieden Deze klantenbinding gaat du voorloopig niet door Niettemin zullen ook bij de volgende uitreiking van distrlbutiebescheiden in bedoelde gemeenlen wederom klantenkaar cn voor groenlao worden uitgereikt Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat mfn deze kaarten en ook de bIJ de vorige uitreiking reeds ontvangen kaarten zorgvuldig dient te bewaren aangezien men bij gebreke daarvan de kans loopt te zijner tijd geen groAte te kunnen betrekken Korte berichten In Muili Sacrum te Arnhem zal Zond a I de be£ di£in x gesctileden van ongeveer lOM functtonarlasen van de NSB De be aedigkig tal geichieden door Ir Muawrt SiadsHCeu s Zendingsbv bellezing Ds Kalf CHUSIWfEN MOETEN DE H EKUJKHEID DES HEEREN UITSTBALEN Gisteravond hield ds H S J Kalf In J aniel een Zendmgabijbellezing getiteld De koningin van het Zuiden Ais uitgangspunt werd 1 Koningen 10 vers 8 gcinomen Welgeluk allg zijn Uwe mannen welgeiukzalig deze Uv e knechten die gedurig voor Uw aangezicht staan die Uwe wijsheid hooren De echte Zendingahoudmg ving di Kalf aan ia dat Christus die voor ons den prijs heeft betaald alle eer krijgt Wie de kracht Zijner liefde eens heeft ervaren zal hiervan steeds wiBen ronddeelen Er mag op het Zendingsterrein gerai concurrentie zijn geen werken voor eigen pgrtij Jezus Christus HiJ is het op wlen aller oog ge estigd moet wordtn CX k in het Oude Testament vinden we de juiste zendin sgedachte D koningin van Scheba die kwam uit het verK land om de schatten van koning Salomo met eigen oog te aanschouwen zal eens dienen als getuige a charge om ons beschaamd te zetten Maar 4neer dan Salomo is hier stirak Jezus van Zichzelf tot Zijn volk Zullen de geroepenen uit de heiden ereld ons nu beschaamd maken door van heinde en ver te komen terwijl wij die Hem kennen van nabij koel en lusteloos toezien Neen mi Christenen moeten zoo de heerlijkheid des Heeren uitstralen dat de menSchen zeggen gelijk de Koningin van het Zuiden Welgeiukzalig dezen die altoos met Hem mogen zijn Beroepca Ds A de Bloig iH di kant der Garef Gemeente alhier heeft een beroep ontvangen naar Dordrecht Afdeelings arte Het bestuur van den Nederlandschen Voetbalbond heeft den heer D Bakker alhier benoemd tot AfdeeliJi05 arts voor Gouda Reebtbaak De Rotterdamactie rethtbank verdoideelde de 36 jarige Ja C E R zonder beroep alhier wegens vaJschhfid in geschrifte tot veertien dagen gevangenisstraf BurgerlUIce Stand cUkona NovemlMr olMnna Cornells Antonluatn van J A Koot en J C Barsboom Oraalrionsweg 19 November Jacob m van J de Bruljh I J H van Zijp 8e Kade UI Ondertrovwd 25 November H Betem en H M vanMeervetd Geir nnr 25 November I J Ph Langendam en Til A den Boon A Jongcneel en M Bloo C Reparon en L ran Wijngaarden J van Zoumeren en J Blom M A Heemelaar en W VreeswUk C J Blom en M W SUaver N van den Heuvel en J C Kmaus 1 Donk en R van Etteveldt Ovettodea sa November sytake Folkertsma 51 24 Novemei Jan Hoidrikua den Otter t 15 Novemiwr Willem van Kempen 8 J Orkest van Ernst van t Hoff in Gouda N ENTHOUSIASTE SCHOt WBURG Dat het orkest an Ernst v an t Hoff zich dank zij at ladio o k m Gouda vele vricrden hiift verwoivcn bleek gisteravond wel m den Nieuwen briiouwburg uit den uilibundigen by val van het zeer talrgke en enthousiaste publiek Erpit van t Hoff zeif was door ziekte virhindcr en werd as leider op uilremendc wij e vervan tn door Eddy de Latte die ZKh later in de Kanariepolka Muk ala virtuoos vio iït deed kennen De liefhebbers vïn rhylliniiiche mu ziek hebben dezen avond volop kunnen genielen van hel prachtige goed op elkaar afgei ltrmde spel van dit orkest dat zoowel in het fortissimo ais in het piano steeds beschaafd en mu zikaal bltjft en dat een rhythme de zaal inslingerde dat zeer aanstekeltjk werkte De orkestleden waren ook solistisch prima Voor een voldoende afwisseling naast de rhylihmuwhe nummer zorgden m de eerste plaats drie ohsten Maria Zamorra met Spaansche liederen en Aniue Meeuwis en Jan de Vries met liedje met HoUandschen tekst Htui zans was uitstekend en het succes zeer verdiend Bovendien werd het geheel verlucht door enkele rapptge mtermezzi en komische nunmertjes Het eenvge wat aezen avond ontsierde was het feit dat 25 medewerkenden waren aan gekondigd terwul er slechts 15 ten tooneele verschenen A J Vermaas Laat hen met icochten M Legt reedt nu Uw offer gereed t voor Ae collecte van Wmterhulp 5 Giro 555J 8 SIGAREN EN FIETSEN ONTVRpMD By een mbraak in een sigarenfabri k aan de Turfmarkt is een kist met diuzend Sj aren ontvreemd Op de Zeugestraat is een heeren rywiel en in de Heerenstrata een dameefiet gestolen die l eide zoodar slot waf enneergezet EindWxainens Het schriftelyk gedeelte van de eindexamen van dën loopenden cursus is bepoaid voor de burgerfcfiolen op 6 7 8 10 II en 12 Mei ei oor de gymnasia op 20 en 21 Mei Verhuizingen binneq de gemeente G J Hoeboek van L Tlendeweg 76 naar Stphiastraat 4 J S Hoeboek van Vierde Kade 115 naar Sapli ai traat 46 C J J Bosch van B MartensAinsel 97 naar Piers nweg 6 A L de Jonge v n BoUiastraal 24 raar Cuuwe 9 J W J L ur van Rtsm essepantsoen IS naar Walvi araat 14 H F C Gerritsen van A de Vlschmarkt 38 naar Gouwe 24 A Kasbtrücn geb Irie van Turl markt 67 naar Sophla tiaat 17 J W Hferbla van Dr I cjdsstraat 22 naar C KeteUtiaat 33 A C B n der van Bütha traat 24 naar Turfmarkt I16l ov WAG Straver van Kruger laan 30 naar H riogsti aat J C G Korft van Mark 32 naap Hertog traat 3 A M W Boef van Tuinslr at 34 naar J v Rene seplein 22 A M G Schuld van Markt 52 naar J van Inesseplein 22 C T Beertliuijien van Vroenendaal 35 naar 3 a J T Vestering van Cronjéstraat 23 naar Sroenendaal 99 a 3 C Revet van Ltjsterbesstraat naar V d Palmstratt U7 Wat Waar Wanneer HEDEN 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering D herbergierster door R sidentie Tooneel 1 U uur LuUieische Keik Jubileum mtvoaring dameskoor NCV B van Stabat Mater 7 45 uur Reunie Theater Lezing K J J Lotsy en ir A van Enjnienes t nar Danlei Lezing ds G Elzenga voor jorfgfe lidmaten Ned Herv Gem DISTRIBIITIE AANGELEGENHEDEN Afhalen ii achtigingen voor opdoen wtntervoorraad aardappelen morgei Wiarda tot en n et Van Zyst APOTHEKERSDIENST Apotheek Dee Westhaven 14 Hoe bg ü ongeIukke9 te helpen DE HEER MEUEiaNK GEErr GOeOIN RAAD De Ooudache ReddingsbrigodeQ kl gisieravond in Reume Theater het u blielc m staait er van kennis te i ÏKiea hoe bu usongelukken doeltreffende hulp kan worden geboden De 77 jarig vitale heer A J Meijerink ml Haarlem hoofdcoiisul voor de propaganda V an den Ned Zwem en Reddingst on diende de vele vooral jeugdige aanwezigen op ohderhoudiende wyze au voorlicmmg Met lantaarnplaatjes g hu vele nuttige vienken Om dat men als geen tfddingsnuddelen bu de hand zyn b j bet pogtii em dooj het ijs gezakte te redden met op wrak ua moet gaan loopen doch voorover gaan liggen met de bcencn gespreid en oen z g ketting vormend een zwemmer voorop ilkaar voorluitschuivend naar dea dl enkeling loe Van veel belang wal voort ztjn aan wyzmg hoe men zichzelf kan helpen door den rug naar den diksten kant vain het ijs te wenden de jmnen zijwaarts op het us temrekkea de beenon achterwaarts op te ireltken en vervolgens naar voren omhoog te biengen en de voeiten tegen den ysrajnd plaatsend flmk af Ie zetten waardoor men achterwaarts uit het water op liet ya t fecht komt Ook de onderscheidien reddingsmiddelen als ladder klos stok plankje enz en de toepassing daarvan behandelde spreker mtvoerig en bevattelyk Voor den Kantonrechter DE BRAVEN Hy lachte maar de Schoonhovenaar ofschoon hy verdachte was entiet was een breede gryns die zyn gelaat in e n krans van onschuld zette Z n pmk was s nachts uit het landgebroken en had den boel by den buurman platgetrapt 41 Hoe koebeest was er vahdoorgegaan daar luet van maar die buurman De man raakte er haast niet over uitgepraat Al zeven u er oijthulde hy herrie ver het land de QtKlervonden oivhebbe lykheden zyn legio en nu is er de kwestie van de pink fie nalen mt t draden zyn van den anderin kant omgeduwd en dus kunnen de koelen het niet gedaan heb en Wie dan wel Ja wie insinueerde hy met een lach Twee uur was er naar het dier gezocht en toea had men het hy den buur teruggevonden Das gelogen van die twee uur zeide gezellig de buurman wiens verklaringen ook al met braafheid waren overtrokken dat len die koe kwam zoeken was een foef Al een heeleboel last had men van den buur gehad en nu waren er negen vruchtboorapjes gekraakt Waarop de tegenparty zich haastte nadei e confidenties over den prettigen omgang te doen Des anderen dochter w s by den arm genomen en men had geprobeerd hem daarvoor etn verbaal wegens mishandeling aan te doen Ja meneer de politie had hy gezegd topn uit eert getuigenverklaring zijn onschuld was vastgesteld By alle gt krakeel klonk er ook een verstandig woord De aangeklaagde buur had zyn koeien op stal gezet 7oodat ze er niet meer vandoor kunnen gaan Daar benne we vast van af en dan zullen we in het voorjaar wel verder zien zeide hy tevreden Vyf gulden luidde de uitspraak En m n veertig gulden schade vroeg de tegenparty Daar kan ik zoo niet over t eslissen besloot de rechter mr A J M Oon ncx Dan moet u naar een deurwaarder gaan en een civiele vordering in c ellen De veroordeelde wiMe nog eenige gebeurtenissen uit de zevenjarife strubbelingen verhalen maar at k ntonrcomer brak hem af Dat blijtt bewaard tot de civiele zaak Schikking De jurffrouw kon er geen touw aan vast knoopen Ze was bekeurd omdat ze geen persoonsbewyj by zich had gehad kreeg een schikking van 2SQ thuis gireerde en kreeg een week later haar geld terug De rechter zette uiteen dat het geld blykbaar te laat was gestort on daarom teruggezonden maar de juffrouw vond dat een rare manier van doen Enfin ze zou dan maar weer gaan De rechter legde haar den ryksdaalder alsnog op doch daar zy wat bardhoorend S waren eisch en uitspraak haar ontgaan Maar bovendien rees er een misverstand Ze scheen blykbaar in de verondersteUing te leven dat met haar toelichting de kous af was en ze was erbaasd te hooren dat ze toch de ƒ 2 SO moet betalen Eerst bctttl t dan jc geld terug laten halen en nu weer betalen sprakze onbegrypend t Lykt wel een gekkeidiuis besloot ze en hoofdschuddend ging ze den deurwaarder achterna Naar de griffie Oip te betalen S Mt WATERPOLO DERDE ZEGE VAN G Z C Voor de wintercompetitie van den Zwemknng Den Haag werd gisteravond hier gespAld G Z C H G A 4 1 VOETBAL rODAN BOYS Voof as Zaterdag zyn vastgesteld de wedstryden C S S M Jodan Boy an Jodan Boys a W IA 3 beide om 3 uur DAMMEN OAMCLUB DAMLÜST De uitslagen van de tiende ronde voor de onderlinge competitie van de damcltrt Damlust te Stolwykerslui luiden A v Beuzekom M Vermeulen 02 C v d Grift A V Bciig 0 2 P Verboom P Tom 1 1 r Pol G J Barbier 0 2 C d P ter C Molenaar 0 2 P Vereloot A Bo 1 1 M Zylstra H v Eyk 2 0 A d Berg H KaM ï 0 A v Beuïekom P Zwart A