Goudsche Courant, vrijdag 27 november 1942

i A k Sf5 H clttn hi r Hmorgsn daarl OorlocHdiMl kan ook Uw H iuiómm tt Irslicii D Oad fliB NMl rl ndKk groote risicospreiding I P r haUjur tUchu f 0 60p f ll bigMclucveD ower dan bCMciii f 1 1 dan vtrdiwld ovar niMr 100000 objecten Uw Wu inlicliunga bij Murmiiebmorger oi uni KantMr AMSTERDAM Kalitngr SB9 Td mis ONDERLINGE NEDERLAND5CHE MOLESTVERZEKERING MIJ qfvcstigd tr Sneek eenmaal den dirigentbtok ter liand Bu monde van burgemeester Brandt ontving hij hierna een geschenk onder couvert van de directie der K V T tot slot voerde een tooneelgezeUchap uitstekend het blyspel in vier bedryenv De gevolgen van een leugen op Bnrgvrlijlse Stand Geboren Roelof z van R Brand en H F Schel lingerhoudt Adrianus z van ÏIoogerduk en A Slobbe Opde irouwfl G den HartoÉ 28 j rijwt te Snelrpwaarf en W ï J van der Wft 26 j tui venhulzen en h Oudijk huwd R Sttll24 j auto onteur en M P Waohlenlonk 27 j K Moonen 2 3 j bankt tbakker en C Langenb rg f9 j te Rotterdam te bivol rtarremln i c NB Uwp dfeir bfvallun VertrokÉenP A Harremln z b met gezin kaarSpraiik NB J v Be z b naar Öcuftingen Glii FkJ N wadd beeft m Al tegen AJDC cenisiAg bu geeclireven lub Excelsior tüjn gespeeld l t r öieti verbestaan uit iaa wedstiuden Excelsior won noiet 13 7 DrcigbriefwIirgTer Teer reektbank laarop de politie len brief had oplan was en thuis Voor de rechtbank te Rotterdam heeft terechtgestaan de 22 jange meubelmaker teekenaar K B alhier die aan een plaatsgenoot een dreigbnef bad geschreven om ƒ 5000 in biljetten van ƒ 100 o kleiner te béngen des avonds om 10 uur in het jilan oen Einmastraat Er was een couvert üiet waardeloozen inhoud neergelegd den dader toen dea geraapt achterpa g aangehouden baa WTJ rechtbank ge RUwieldiefsi Inwoners zijn mesrijwiel on straat stonden Schaap gesi deed bij de pi van een scha n nadeele van en een da onljeheerd op f en veehouder te van diefstal de weide Het OM vvdjtde mt maanden gevangenisstraf I rA aftrek van voorarrest De qudsman mr J Anema vroeg een stral gelijk aan de voorloopige hechtenis en de onmiddellijke invrijheidstelling van zümcliënt Dit laat te verzoek werd doorj weigerd PREDIK BE VilTEN VOOR ZONDAG Bercamkaclit Nad Herv Kerk 30 en 2 uur üfi De Leeuw v Polsbroek vm Doopsbedlening Geret Kerk 9 30 en 2 30 uur ds Terhaflk Ultgetredenen Ned Herv Kerk 9 J0 en 2 36 u da Grlsnigt van Gouda Bodeiraven Ned Herv Kerk 130 en 3 u ds Klusener Geref Kerk 10 en 3 uur ds Dam Luth Kerk 10 30 u ds BahnmOller Evangelisatiekring In LuQl Kerk 3 u de heer 3 Sevensma van A dam Chr Geref en Vrtiz ds M de Ko Gem iO er 3 HekendoT Matse van Haastrechl d Voogd v Evang 10 Cl Geref KerI Irdnnann Moordreclrt Ned Herv Kerk 10 u prof dr M C van Mourik Broekman Geref Kerk 9 30 en 3 u ds DP Kalkman Herv Geref Evangelisatie 9 30 en 2 u de heer H Okk r e Nieuwerfcerk a O Ulsel Ned Herv Kerk 10 en 3 u ds A H C VoUewelder Geref Kerk 9 30 en 3 u ds G H Ri ksen Geref Gemeente 9 30 en 2 30 u leesd lenst Ouderkerk a d Mssel Ned Herv Kerk 930en230u ds J G Woelderink Wijkgebouw 9 30 en 2 u de heer A üe Redehjkheid Giref Kerk 9 30 en 2 30 u ds D A Vogel Boskoop Ned Herv Keik 0 30 u ds Jacobs 3 u de heer A de Zeeuw Geref Kerk 10 u ds v d Stoel S u ds de Moor erk 11 e 0 u da Klelerv Evnonstr Kerk 10 u ig vto Den Haag Gerei leesdienst Herv KeA W uur ds oude Ned Herv Kerk K u ds W Straaten Ned Herv Ger 2 30 u evang G de Pater 10 30enl30u ds J F W Oadewater Ncd Herv Kerk gao en MO u ds P J SteeUIxck Otttt Kerk OJO u dr vaiï Loon van Furmerend bevestiging ds Oi B Visser 130 u ds Visser Intrede IteeuwUk Ned Herv Kerk BéeuwUk SJO o ds K S de Llnl 2 30 u ds H Roekifsen NhI Herv Kerk SleepwUk S 30 u ds R Rodolsen 2 30 u da E S ite Unt Geref Ktfrk O en 3 iL dB P Wariiienhoven Stba Oionm Ncd Herv Kerk 10 u Mr H Ewoldt van Beraambacht 3 u ds N O Steenbeek Tan Wllilee Langerak Geref Kerk 830enl30u ds J Hoekstra Minderheldsgroep geen dienst RJC Kerk 8 e 10 30 u Hoogmis e u Lot Leger des Rells 10 u Relllgirtgsdlenat 3 u Klndersamenkomst O u bldstdnd 6 30 U verlosslngalamenkonut lijk MolwiJk Ned Herv Kerk 10 u ds J S V d Veen Hljs lt fvan ell atle 940 en 8 30 u da heer D Verhoeven Waddmxveen r BOffNEN T m 5 December Aardappelen Beschuit 61 Brood Melk Taptemelk Vleesch Tabaik RU Sigaretten dames R 11 T m S December Boter i 58 Rundvet 56 T m 12 December Ohocolade 56 57 SuikerwCTk E8 59 T m 26 Bloem br of geb Cacao voor Icmderen Chocolade Gort Jam Kaas KoffiesuiTogaat RlJBt Suiker Suikerwerlt Vermicelli December 447 tm 450 Res 3 74 4 74 3 75 75 439 en 440 439 443 t m 444 446 Res 4 73 437 3 76 4 7Ö 441 T m 31 December Boter 44 T ajTlO Jannarl Boter alle kinderen 59 J BONNEN beteekenen voedsel mits er eld is I Zorgt voor geld I Stjiut Winterhnlp I Giro 5553 Hoofdredacteur J O Weystera Rotterdam Chef redacteur voor Gouda en Omstreken r Tieter Gpuda Verantwoordelijk voor da advertenUes L Akkersdljk Rotterdam Ultgeefster N V Rotterdamscb Nieuwsblad Rotterdam OFFICIEELE fEDEDEEUNG ADVIEZEN VAN DEN VOEDINGSRAAD Wat er an GEMENGD MEEL e makeii U V n icmenfd mecl tün hüOM Ue Kerechten te naken dltt W gewend x n met blotrti to tt bereiden G ni i£d mee is receeringsblóem met gwlebloem m rijstemeel ffemensd Het la daardoor een góéd bindmiddel pter xelfa dan de regeerlngsbloem Wie gewend is van gort gortfnout of havermout pap te koken kan ter afwissfpillng eena een pap van gemengd meel maken Dit gerecht ia pittiger van smaak dan de welbekende bloemïrf Jammetjespap Met wat stiioop of wat suiker en Icaneel surrogaat smaakt het uitstekend Degene die er wat boter of vet voor over heeft kan van gemengd meel pannekoeken bakken Men moet oppassen dat het beslag niet te dik Is Dikk e pannekoekjes vart dit meel zi n 1 tenry m er vat geweekte gortmout doormengt moCTlllk gaar ie krtJgen Het gemakkelijkst bakt men van een beslag van geiivengd meel kleine koekjes zoo groot als drle in d pan daar deze beter om te keeren zijn dan groote koeken die nbg wel eens breken Ook smakelijke ocpeli xQn van gemengd meel te bereldm W geven een recept van Setdergsoep 1 h 3 selderijknollen 1 Hter water 40 gr gemengd meel 4 eetlepels xout aroma selderijgroen of blad lderij Het water aaa de kook brengeti penselderijknol In plakKïn snijden deze schil ttiIn blokjes snijden en met wat zout in hetwater gaar koken Kooktijd 10 min Hetgemengd meel aanmengen met wat koudwater en onder het roeren aan de soep toevoegen De soep daarna nog enkele minutenlaten koken Wat selderygroen zeer fijnhakken en vlak voor het opdienen aan desoep toevoegen N17 Haal zooveel mogelijk voedingswaarde uü Uw rantsoenen I MACBTICING OPSLAOAABDAPPELEN Kleinhaiidelaren in aardappelen moeten de door hen van hun klanten ontvangen Machtigingen Opslagaardappelen op de voor hen vastgestelde inlevermg dagen bij den PlaatselUken Distributledienst inleveren ter verkrijging van toewijzingen De distributiediensten zullen deze toewijzingen uitreiken op basis van 4 rantsoenen per machtiging Aangezien elke machtiging recht geeft op 171 i kg zullen de handelaren op deze toewijzingen 4 rant otnen l j kg aardappelen van hjet plaatse ijke verkoopkantoor er VBNA ont argen Aangezien het noodzakelijk i de bij inlevering van opslagmachtigingen uitgereikte toewij r gen Ie onderscheiden in de bij inlevering van cor umcntenboni en ultge OFFICIEELE tAMDBOUiTMEOEPEELINGEN voor de rovincie Zuid IMland ANBIEDINa BR0UWGER8T WiJ maken de gersttcleis erop attent dat de 1 iters e tarmljn voor het aantilMtan van ferauwgtrst verlangd Is tot 31 DNtmbar Hm Voor partucn geitt welke n de voor brouwgerst gebelde elschen voldoen kan derhalve de prefnie betaald worden mits de tchrifteliike aanbieding uiterlijk t Januari 1943 in ons bezit of In het bezit van den Plaatselijken Bureaubnuder is en uit het dorschbedrijf blijkt dat de partij inderdaad direct leverbaar 1 HOOILEVERING Degenen dia hooi moeten Biveren dienen er wel aan te denken dat bet hooi in drogen toestand moet worden aangevoerd Nat hooi wordt niet geaccepteerd terwijl de verplichting tot hoculnleverlng gehandhaafd Uijft Het is dus zaak ter voorkoming van onaangenaamheden h t hooi met dekkleeden of stroo at 1 dakken Het bovanttaande U vanzelfsprekend alleen van belaag bij buiig weer daar bij regen niet geperst wordt Opgemerkt zij nog dat goed hooi van de eerste snede in de eerste plaats voor levering In aanmerking komt Alleen iij die In bet geheel niet over goed hooi van de eetate snede beschikken kunnen aan hun varpUchting voldo door levering van hoAf van de tweede snede mits dit hooi gezdiBd en van goede kwaliteit is PKÖVlilCIALF INKOOPCENTRALF VAN AKKERBOUWPRODUCTEN VOOR ZUID HOLLAND HUIS8LACHTING VARKENS Tot nu toe diende zooals bekend het mestcontract varken geleverd Ie zijn alvorens bet voor huissIachUng beste nde varken geslacht mocht worden Thans Is hierin een wijziging gebracht en wel in dier voege dat het huissiachtingsvarken onder bepaalde voorwaarden reeds eerder dus Wr hpt contractvarken geleverd is mag worden geslacht Als voorwaarde wordt o m geteld dat het eontra tvarken reeds op het bedrijl aanwezig is en een gewicht van 50 k g heeft bereikt Tevens wordt van een huisslnchterscontractant verlangd dat hij schriftelijk verklaart het ontr ctvarken uiterlijk In dé in hpt contract aangegeven maand op het vereischte gewicht van minimum 80 k g te leveren Bi niet nakoming van deze verplichting zal de geheele varkenstoeiïijzing worden ingehouden en bovendien een geldelijke boete worden opgelegd Verzoeken tot huisslachtmg onder de botenomschreven bepalingen moeten bij den Plaatselijken Bureauhouder worden ingediend Wij wijzen er l elanghebbenden nog op dat de Plaatselijke Burcauhouders de opdracht hebben de betreffende verzoeken van hen die riet op bevredigende wijze aan hun levenngsplicht tip alle gebied voldoen of zich inlaten met frauduleuze handelingen van de hand te wijzen DE VOEDSELCÜMMISSARIS VOOR ZUID HOI LAND reikte toewijzingen welke laatbte slech s recht geven op 16 kg per 4 rant ioenen mllen de distnbutiedien ten de btj inlevfring van opslagmachtlgingen uit tte reiken toewijzingen voorzien van een distributiezegel en van htt stempel van den dienst r sokophouöeRs als St rwcoUAsqeschenk RAns VAn CAmp Alle pijn verdwenen K lavisUi ph lirlirti OilfaraiM hK Mm ml D S It Kakedikiincto buitf agewooft piinlijkea itovil jirin uchiu Niett biclp Mod k UnfloiM ilUca iMi kiomgebogtn leg mui op cco Kok rondkroop Vin tUpcD wat geea prakc Toen nam ifa Vw Ovaaiijeo cecda dta eersteo dag verminderden de pijnen en tltep tk i urca Ik geroeide ml deo Tolgendea morgen Ii herboren en reedi na 8 dagfQ bamerkt Ik tleta meer Uk Toor2or neem Ik ook verder nog Ovaalcjei en beveel deze Iedereen een teerste aan BQ cheiunatiek Itchlu tpit Tcrkoudhcid gnep cenaw en hoofdpQa helpea de Ovaaltiei van bel Trineral Agentichap De hebben geen Khadelijken Invloeii op hart maag en darmen Neem direct dt prOefI Ongioeele verpakking van 20 ubletten ilechtt 60 ets In tUc apothekeo ts drogineriieo verlaijgbati WMitf laaaltiai aaiiiHHi MS I INLEVERING VLiCS NAPMUNGBONNFll Detaillisten kunnen de bonneh M 57 98 n 59 van de versnapenngenkaart eerst gedurende de week na aflo p van den Bfldig heidsduur derhalve gedurende het tijdvait van 14 tot en met 18 December 1M3 btj ét Plaatselttke Distributledien£ten inleveren Sllj kunnen de genoemde tionnen niet inJeveren gedurende d vijfde Week van dea geldltf heidsduur dat la de week van 29 November tot en met 5 December 1942 5433 DE PAKKETPOST MET SINTNICOLAA8 Als het publiek dit jaar tot verzending an St Nicolaa pakkttten per post ovefgaat moet t deze reeds Üidns verzenden en voor bijzonder deugdt lijke verpakking zorgdragen Verzending van bederfelijki waar wordt ten zeerste ontraden Zat 8U Pe KOFFIE SURRÖGAAT lw Te koop gevraagd één of twee in goeden staat zimde woningen Br no G 6899 bur van dit blad Gevraagd voor3halvedagenp week Aanmelden Markt57 vóórüuur oevr nette dienstye alleen voorde mo genuren hulp van werksttr aanwezig Aarnn Caterdagmnldag Gouwe 191 iaMMIiH I UUcttt mc ia Jf ome i aki OoiHiavMi 19 t l faen 2393 Ooudo Ste NiCOlQaSl Een moellüke tijd troor Iedereen Maarde gezelligheid moet fchandhufd Mi venl Dus Uw huiskamer goed verlicht met ccnivoordecilg brandende gloeilamp bl oni gekocht Uw familie vrienden verloofde enz een Wa mi l lch t Schamarifimp B dl Mlamp LcertaM Kroon LaiNpokap SffcoorttoonkHiNisni Vor lcMMhlMorM h o handgeadilldcrd Dovotlolainpio kraislampjc I Op groote MeuboUobrtok worden voor direct gevraagd Timmerlieden Brierea onder no G 6914 bureau van dit blad Voor direct gevroagd i Meubelmakers en Lakkers op Meubeliabriek Brieven mder no G Ó9l3 bureou van dit blad Dankbetuiging Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan terviaarde Heeren Geeslelijken Doktoren en verp eyL nd Personeel van het Van Ittrson Ziektnluiis en lan allen die hun medeleven m toond hebben bij de ziekli tn het overh den van onzen lieyen Man en Vader dtn Heer P M y d GRIEND Uit aller naam Wed L v d GRIENDV d Hoek Gouda Nov 1942 Boschweg 8 Uevraagd aan de Groen van Prinstererschool alhier tegen I Januari a s een Concierge Oeen bezoek dan na oproeping Brieven aan den Voorzitter A V d BEROE Van Bevemtnghlaan 32 Rcpareeren vermaken van alle soorten N jloatkamp KUnvisFelthstr 2 HOUD HETTE GOED DAT IS VOOR LATER OPEf i Dat smaakt voovtreffelijlu Mfi de Üjaprocver geaiet vu ten bijBoniler Idtken MhotcL Dm kiB k niet inden BPf t de hniavrmiw WMÈt ook BQ bab ik Van Hovtoi a LiniMH MCM gdmukt t w rdt na overal tocgopaal WMF eena dlroenup of i ijn wenl bmikt LUoonaeeoi u practiMch en voordwlif U bel Duaki Ilea aooveel amakdi or VAnHouiens LiMonsecco Dèt heeft gesmaaktg en bovendien nu kan ik voelen dat ik gegeten heb Kunt U zeggen als U de U toegemeten portie smakelijk en voedzanrn VOLKORENBROOD Keniilligd hebt van BaVkerii W C VAN OEL Jr GROENENOAAl M TELEFOON 3S8t wAlBERT HEUN 1 PRIMA KWALITEIT D m Maat Albert Heijn voor bekend a BEDIENING Bij Alben He bent U een gewaardeerde relatie voor wie ook nü geen moeite teveel ia J LACE PRIJZEN Bij Alben Heijn betaalt U uiterst billijke prijzen Een voordeel dat U aicb seker nü niet zult ontzeggoi Inderdaad Er zit veel beteekenis in het gfzegde Ais Albert HHjn er toch niet 11 05 AlBERTHEIJN Bij AH bent U bon al met Uv bon Radio Ri wia en tn Sfofzuigtr rtparaliainnchiing Spaar naaimachine ak andere gloeilampen Ja C den Riet Willem Temberaatr 38 4e Kada 40 telel 3007 So ution m oude kwalilaif pofia madobrangan Bandanraparatia zoaale draadan convotb reuk J W H HELLEMAN ARTS nette werkster tot en met 29 Novcinhef KeA wvEitzoeaiNC Dagverpleging van 8 7 uut fZ Wlikverpleging gc dagen ƒ 7 50 Inlichtingen IA ZüCteraan Rcg Plaiii o 13 Gouda t Idverteert in dit blüj