Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1942

WIEUWSBLAD VODR GOUPA EN OMSTREKEN T Al Zaterdag 28 Nov 194 L iurgmg No 2110 BveM MAMt O RUV fm P0im ealiit U4M ChefTtdietieur f TISTER Oea la Alle Sovjetaanvallen crfgeslagen i Toulon door astroepen bezet peel der Fransche MiddèllondsCheZeevloot brengt zichzelf tot i inken in een plechtige bijeenkomil der V S O A P m de Dieuntuin ajl In Der Hiug erijZondaeniddag aan den G bicll fuhier Pf Blon quist de leiding van de UilUijuBend mNedei and oveiRidiji en Ot pt inluid uerd bi e lond düor HJJkuommi aris DiSejsd Ii qn rt Blik in de aal lijdens de plecliUfcheld JStaptl 5 ï Kw I lïï l Duilsctie bergjageri bouwen een orderkomen tn iilen te t voerluuen iilel meer verder kunnen nemen muildieren de trouwe 1 iiv r Du twhe bergjafer het verdere transport van het f irx MetUer O H I p L t 20 Vrr7ciiitt 11 p r tih ins V r inboidt icn lAN ITS emhcr 7 uuf 10 en Wi Het opperbevel va tie Ouilsthe lyeermacht maakt d d 27 Nov bekend I In h t KdlmuJ k ngebied werd het Ipos V m een siivjet Rusgwche tjvaleln Wvisie door Dultsche en jRdemeenjiclie tiutpen vernietigd of uileengeilaIpfl Vtistheidene battenjëo werden j4 bii vcrnjeld verscheidene hondefIfciiigcvdngenen en talrijke buit werd Iliinnensebrdcht I Alle pantser en infanterie anvaM n na dcfi vtJand in h t WoIga Oon ce Med miiluktrn ook gisteren weer dooriiM voiMtreffeluken strudiceast van de t 1i SS Sovjetpan tiers werden verliMIfd Aanvallen Van ïormaties duikP Binenwerpen troffen den vysnd metiienilrtiiiende nltwerklnf Troepen van Im lener bracbten op de Violga by llUllnirrad t te mottti li ten tot zlnkui I Odk In het centnun van bet Ooat U IllMit zette de vQand cUn aanvallen me llterke strijdkrachten voort Deze stortlm n verbitterde KCveiihten oiiderInnre verliezen voor den vyand Ineen llR pantserwafeni werden ipstgeliibolen waarvan M alleen door een IHlMrdivisle Geveclitsvliegtuigen enflalkbaitinienwerpen vielen pantser MRtratlea mareheerende colonnesIntrtepenacliallplaatsen nret Koede uitIwtrklnr aan I Duitsche troepen Vernietigden op de IKewa tijdens net afslaan van een vijanItóOk poging om over de ruief te llttkken 22 booten Inde Cyrenalca werden sterke v jan J Alfjke verkermln troepen afgeslagen J Ook In TunesIS kwgm het tot succes iTOlle gevechten waarbij de vijand een IwiJ groot aantal pants rwagfns ver lloor Dultsche en Italiaansche ibrmatles jer luchtmacht vielen vijandelijke stel ngen mareheerende colonnes en ach iKrwaartsche verbindingen aan Duitsche jager schoten In het Mid ellandsche Zeegebled vijf Britsche chtvliegtulgen neer waarbij zij zelf Iwee toestellen verloren Bovendien verloor de Bntsche lucht nacht In de watereit rond Eng£l nd en m de Ijust van de be ette gebieden in tet Westen 7es vliegtuigen J ooals In een extra bericht Is mede Ifaleeld heliben Duilsrbe duikbooten in operatiegebied van de Noordelyke Ijlnee tot aan den toegang tot den idiachen Oceaan in hardnekkige ge Khten legen in oonvooi en alleen va Iniide schepen 19 schepen met een ge lanenlUken inhoud van 123 000 ton tot litaken gebracht Door dere successen Ik rAiral het vQandelifke ravltalllee putsverkeer naaf de Noordellfke Sov WlluTens en het IHidden Qogten e T llg getroffen I De Fiihrer heeft den commandant der ide Roemeensche divisie infanterie tenant generaal Lascar als bliik an ardeering voor zlfn succesvolle leil en de dappere houding der onder n bevel staande troepen hrt eikentoof t1 het ridderkruis van het ijzeren kruis Heend foorts deelt het opperbevel der weerNllt mede M den overval van RritschAmeri jiMChe strijdkrachten op het Frahsche womale gebied rukten Duitsche en iaansrhe roepen In hef tevoren on ette Frankrijk binnen om dit ge nschappelljk met de Fransche Jffmscht te beschermen te pn nieuwe r Villen der Britsch Amenkaansche J llers Nadat Fransche leger en commandanten zich op eerewnord wicht hadden zich met hun afdee n te voegen in het kader der totale llediging werd volgens den wil van Whrer de Fransche weermacht niet U onaangetast gelaten doch ten ook versterkt en uitgerust terwijl Jitengewoon belangrijke vesting Toulon met de Fransche Middel oieZeevIoot aan de zelfstandige Wie verdediging werd overga L iA ii tunchen hebben j ch de gevallen tcrewoord breuk en ontvluchtings Fügingen door höoge Fransche officie jan opgestapeld Lvtiizoo werd het duidfe iik dat een syslemat schs opf itsin van de Fransche weermacht die tot sdmenuerlving bereid wjs door Angel faaksisihe invloeden steeds verder om ztfh heen greep fcn de laatste dagen ook ingsng vMd bn de vloot te Toulon Begrijpende daUHlerc politieke splitsing d r Fransche weeroidiht in toenemende mate de veiligheid der Duitsche ell Italiaansche bezettingsiroepen m gevaar bracht ep het gezag der fransche staatsleiding ondermfjodc hebben Fubrer en DilËe in den afgeloopen nacht bevel gegeven de vesting Touion te bezetten te verhinderen dat de Fransche Middel and che 7eevlaot haar voorgenomen vertre kon volbrengen en de onbetrouwbare contingenten der Fransche eermacht te deiiiobiliseeren Duitsche en Italiaansche troepen heben dit bevel bliksemsnel opgevolgd het verzet van door Angelsaksiscben invloed opgehitste elementen dat op enkele plaatsen zich voordeed In den kiem gesmoord en in enkele aren het g stelde doei bereikt Stad en haven ran Toulon zUn sedert den vroegen achtend hecht in handen van onze troepen Fen deel der Fransche vlo t heeft zich ondanks het tegenbevel der Fransche regeering tot zinken gebracht De demobilisatie der door onhitsing ondermijnde Fransche ardeelin n is gaande en zal weidra voltooid zUn Schry ven vjin Hitler aan Pétahi De Fuhrer heeft een uitvoerig schrijven doen toekomen aan Maar schalk Petairi aann hij er om op wijst dat alle beweringen die van Erge sche of Amerikaansche zy4 gedaan werden dat Duitschlard zich van de Fransche vloot wilfie meester maken of KI dien tm eischen had ge steld louter vemnsels of iMwuste leugen zijn De Fuhrer herinnert aan de politiek van samenwerking met Frankrijk erop wijzend dat hij me eenmaal een lid der Fransche regee ring bij zich heeft ontboden doch 3at alle besprekingen steeds slechts hebben plaats gevonden op grond van den went ch der Fransche regeel mg zelf Ook de beide be sprekipgen met admiraal Dai an vonden slechts plaats op diens uitdrukkelijk verzoek De zooals thans blykt met goed keuring van tallooze verraderlijke ge neraais en officieren ui gevoerde lan dmg der Amerikaansche en Engelsche troepen m Fransch Noordwest eti Noord Afrika heeft de m de preambule van den wapens ilstard vastgelegd vooiwaarden van het gehee e verdrag ter zijde jgesteld en Duitschland ge dwongen tezamen met zijn bondgenoot onverwijld de noodzakelijke beveih gingsjnaatregelen uit te voeren AWus waren mij echter den 11 November i og niet alle voorvallen bekend die tot deze Engelsch Amerikaansche actie hadd i gevoerd Thanss weet ik en gU mijnheer de maarschalk weet het ook dat deze bezetting op uitdrukke lyken wensch van die Fransche ele ment n geschiedde die eens tot den oorlog aangedreven hebben en die ook thans m Frankrijk nog met verdwenen zijn uit de atirosphper van het open bare en vooral het militaire leven Dat Franjche generaals en admiraals tegenover Duitsche instantie hun Sftwoprd gebroken hebben en wel tallooV malen is op zichzelf te betreurM Dat gij mynheer de maarschallt echter moet toegeven dat zelfs tegenover u derge ijke generaafe ad miraals en officieren den eed van trouw schonden dwingt mij te erkennen dat overeenkomsten met deze elementen volkomen doelloos zijn Ik doe u bijgaand thaijs de bejvijzen toekomen dat sedert den intocht op ir Noveraiber 1942 opnieuw plechtig verzekeringen zun gegeven en wel ift den vtjrm van verklarmgen op eerewoord dje men door de Jians ontdekte beVelen nog denzellden dag wter heeft gebroken Het staat vast dat de adinifaal door ijn verzekeriof dat de Fransche oh rme in Toulon tegen eiken vijandelijken aanval zon stilden Duitschland en Italië opnieuw heeft misleid want terwijl hij XI November deze ver jaring had afgelegd werd reeds 12 November een bevel gegeven b j een evehtueele landing van Engelsche en Amerikaansche str dkracfiten onder geen omstandigheden te schieten Tairijte andere overtredingen van de wapenstiistandsverplichtingcn zijn intussehen ontdekt Ik moge u mijnHeer de maarschalk 1 u aarop het volgende ter kennis te brengeft Ik ben mij beiWust dat gij perloonhjk mynheer de maai schalk aanillé deze dingen ge n d el hebt en derhalve zier zwaar daarondci zult lyden Ik heb de be angtn van een volkte vertegenwoordigen dat de ooi logopgedviongm werd en dat verplicht isom di r l e van zyn ztlfbehouc tegendiegtnen te strijden die dezen oorlogop touw hebben gezet en die hemthans ïfrder voeren en wel met hetdoel deT vemicti ng van geheelEuropa m dienst van een Europccschedeels buiten Furopeesche JoodschAngejsaksische clique Ik ben gedwongen dezen oorlogpindelijlf verder te voeren uit naam vande millioenen menschen n et alleen uitjMijn eigen land die zich bevnjd heboen van een kapitalistische ujtplundering zonder erbarmen en niet wenschen voor altyd het sjfichtoffer tew den niet van een mternatfbnaleuitp undering doch van de definitievevemeiiging van hun volksbestaan Het Duitsche volkj uit wiensnaam ik u mijnheer de maarschalk deze verklaring afl 5g koestert geenftaat tegen het Fransche doch ik benalê zyn Fuhrer en vertegenwoordigervastbesloten pnder geen oMstandigheden door bet dulden van manipulatiesvan die elementen die dezen ontzettenden oorlog veroorzaken Duitsdilanden daarenboven geheel Europa overte leveren aan een chaos Ik zal derhalve positie kiezen tegen die instellingen en vooral die personen dietusschen het Fransdie en het Duitschevolk ook jn de toekomst iedere samenwerking wilien verhindeiB i reedseenmaal met de zware bloedschuld vanhet uitbreken van den oorlog beladenIhanp schijnbaar ten tweeden male hunuui gekomen aohten om m het Zuidenvan Europa een mvalïpoort te vorfnenvoor inbraken van mogendheden vanbuiten het continent Ik heb derhalve thans na kennisneming van de nieuwe eerew oordbreuk van Fransche officieren gen raa s en aamiriats om door de thans be ezeu bedoel ng ook Frankryk e enals ISoord Afrukatopen te stel en voprde Enge ch Joodsche oor ogsmisdadigers het bevel gtgeven louloi onmidide iijk te bezetten 3 schepen teMrii rdertn uit te varen of te tvordenvernietigd ep e ken tegenstand zoo oodig met het uiterste gewe d te breker Dit IS geen strijd tegen Fransche officieren en so datep die de eer litf heb en doch tegen derge yke oor Jgsmisdadigers wien ook tlians met gtnoeg bloed genloeid is en die onafUebroken uitz en naar nieuwe mogelykheden van verleng mg en uitbiei ding van deze cataatr ophe Ik heb derhalve bevel gegeven alle eenheden der Fransje weermacht te demobilse ren de tegen de beve en der eigen Fransche regeermg in door de officieren opgehitst en tot daarwerkelyken tegenstand tegen Duitschland opgestookt worden 6 Ook deze maatregelen waartoe my slechts de trouwelooze l ouding vanuw admiraals en generaals gedwongenheeft ïyn zooals reeds gezegd niet tegen Frankrijk of den Franschensoldaat als zoodanig gericht I ismyn oprechte hoop en ik weet mydaarin een met de opvatting van mynbondgenoot da t het mogelyk Zynmoet den Franschen staat weer eenweermacht te geven wier officierentenminste gehoorzaam zyn aan heteigen staatshoofd en aldus een waarborg bieden voor het sluiten van welkeovereenkonvsten en verdragen dan ooktusschen staten DE DFMOBILISATIE VAN HGT FRANSCHE LEGER Het ministerie van Voorlichting te Vichy deelt het volgende mede De maatregelen tot demobilisatie van het Fransche leger welke maatlegelcn Rykskanselier Hitler m zyn schryven aan den maarschalk van Frankryk en het staatshoofd heeft aangekondigd en waarmede in den loop van den nacht een begin is gemaakt verloopen zorider incidenten De regeering verzoekf de bevolking de grootste kalntte te bewaren Er zullei geregeld inliehtigen over dea toe stand gegeven Wopden l BERLUNSCHE KRINOPN OVFB DE BFZpTTING VAN TOULON De A N P correspondent te Her yn meldt Met betjekking tot de ontwapening vam de Fransche èlrydkrachten en de bezetting van Toulon beperken toonaangevende kringen alhier zicW voorIpopig ertoe He verwyzen naar den brief van Hitlei aan Pelain waarin de o nstandighcden iit tot dezen maatregel hebben geleid uiteen zgn gezet Men wees er slechts op dat Frankryk door toedoen van zijn admiraals thans ook zyn vloot een der peilers van zjn machtspositie heeft verloren een ver t hes dat met spoedig goed te maken is CJevechten hebben zich by de bezetting van Toulon i iet voorgedaan Slechts kwam het hier en daar tot mcidenteii Hoewel men hier nog niet over naderebyzonderheden beschikte en ook nog niet kon zegeen of de Fransche weermacht geheel ontbonden lan wel slechta ontwapend woidt nemen Duitsche nylitaire kringen aan St een groot deel van de Fransche vloot tot zimken i gjebracht Geallieerd offensief tegen Burma JAPANNERS VORMEN OLIFANTENCORPS De ANP coi respondent tte Bertijn meldt Met betrekking tot d oorlogsvoorbe reidirgen aan de Burmaan ch Indische grens maakt de correspondent van de Beiljner Borsenzeitung te Bern melding van een Amerricaans li bericht uit Calcutta dat naar de coi respondent schryft weliswaar agitato rische doeleinden dijnl desondanks echter een zekeren kyk gefeft op de zorgen en moeilykheden der gealliee den Naar in dit bericht gezegd woidt hebben de Japanners evenals de ge allieerden de moessonpenooe gebruikt voor het aanleggen van vliegvelden De Japansche vliegvelden in Nooid Buyna vorrtien een Ipedreiging voor het ver voer door de lucht tusschen Indie er China Deze veerdienst is ingesteld nadat de Burmaweg verloren was ge gaan want de Amerikanen het l r moaten trachten oorlogsmaterieel door de lucht naar het onder het bewind van Tsjoengking aande Chma te brengen 13e laatste biieenkomst van WaveL Auchinleck en Stillwell heeft tot de verwachting geleid dat de geallieerden nog voor het komende voorjaar Burma zouden binnentrekken Tegenover deze veronderstelling stiat echter het f it dat de geaUieerden 300 k m van het moeilykste berg en oerwoud gebied moeten overwinnen De Japanners hebben een Burfnaarsch nllfantencorps gevormd dat in het byzonder voor moer assige gebieden moet worden gebruikt ledere olifant draagt een bemanning van vier tot vyf soldaten alsmede een klein kanon en verscheidene ftiachmegeweren behalve den inheemschen dryver Dui endep jonge olifanten zyn in kamper gedrild en aan geweer en kanonvuur gewend Voor het Engelsche fr nl bevindt zioh een sluier van inheemsche soldaten die zich langs de srens tusschen Burma en Assam van de zeekust ot Tibet uit strekt en voor het geval van een Japansche ipvasiepogièg als bescherm ng is cedacht Ook gereraa Stilhvell de op D rbcvelhebber der Amerikaansche uchl en legerstnjdkrachten heeft m ii a byzondTe aanva st oep n opge leid He reeds herhaaldelyk aangeknn de Engelsch re kaansc e offen Jief tégen Bu5Tna s pa voor de deur zoo beslui het bericht Doch uit hetzp fi bericht b nkt ook ondubbehmms dat men zich tegenover groo e moeiliikhe den en dreigende Japansche vop be e d ngen p piaa t ziet ROVDOW D 11L N Naa uit een L ondenscli be c it van G o e teborgs Posten blijkl atteii de c t clie stenin n zoowr m Engeland als in fle Vlr Staten die zich beug houden tnet Darlan met af Naar liet blad meldt heeft de dip o mat eite medewerVer van de Mat Chester G u a r d 1 a rl verklaard dat Dat lan een mn tatre macht bezït u aai mede men reke nmg moet houden Daaivut kunnen ook zim aati ptaken veiklaard Horden Men nag we aannenien dat Darlan van de e macht bij Zijn onderhandelingen met de Amenkaa ibChe nulltaire autoriteiten volledig gebruik ma kt De diplotnatieke n edewerkec van de t è m York Herald Tribune ve klaart dat Darlan een hoogeu prua van de Amerikanen voor zijn diensten gceiacht heeft Zoo lieeft hb om geeischt dat hd erkend rou ordtn Bla heerscher ov r Fransch Noordwest A ika met het recht te regeeren zooals hU wil zoolang hij den geallieerden geep moei UJkhet en berokkent Het bericht van net Zweediche biad vvtjst er liovendicn op dat Dalian van den toestand gebruikt maakt om zijH eigen positie te verstevigen terwili de geallieerden ii dct huidige critieke situatie Klaarblijkelijk op hem aangewezen zün om achter den rug van het eeiste Britsche ieget orde en rust te hanSiiaven Volgeiui Inteunf wordt liet steeda duidelijker dat Darlan zijn verraatl lang te voren heeft voorbereid Zijn voorbereidingen gin gen zells zoovei dat hij nog enkele weke i voor de Engelse i Amerikaanschk land n n Nootd Afrika getracht heeft Laval de iKWe ming voor Ie leggen van geneiaal de Lattie de Tassigay tot opperbevetiiebber van de Fianache stiUdktachten aan de kust van de Middetlandache Zee oat i bekend i $ generaal de Lattre de laasigny btl de Amen kaanache landing in Nooid AfnXa wegens een nil lukte poging tot liet veiw kkcii van een kleinen opstand door d Fransche auto ritsten in Zuid Frankrijk gearrestee d Nya D gligt AllehatTda meldt uit Londen dat Darlan een onder leiding van een generaal staande inis ste naar Londen wil zuiden die aldaar den toestand in Noo d Aftika met de Bntsche regeering nio t beipieken Darlan wt nscht m de ee ste plaats ztin maatregelen te veiklaten eil ziin toekomstplannen te motivee en Oaaina zal de missie naar Washington vertrekneh Het bericht meldt verder dat e onder de Franscllta te Londen een opiüe ge stemmmi heerscht De woordvoerder der Gauili stlsche Franschen heeft zyn radioredevoeimgtn gestaakt en verklaard deze met te zuilen her Vdtleii alvoiens Darlan van zijn post in Noord Afrika verdwenm is Omlitnt de stemming in het Bntsohe Lagerhuis WO dl in het belicht gezeild dat 200uel de conaei vatieve ais de linltsche afge vaardigden tegen Dailan zyn zoodat men kan zeggen dat Het giootste deel tegtn ametiwerki g met hem is Het berichr dat Dariaiv een missie naar Gioot Brittanpië zou zenden vsordt dooi Reuter met op waarlieiij berustend ge noemd Naar Reuter meldt heeft Eden in het Lagerhuis verklaard dat de legeeimg discussies over de positie van Darlan niet juistacht en het van de hand wijst naat aanleiding van het door een aantal leden vafi aUepaitijen gedane verziek debatten hiocovei t houdtn Op de vraag of biruienkort een piolocol onttprteekend zal ïvorden waarbij Darlan tot pertfianent hooget commissaris van NoorctAfrika zou wcut en antwoordde £ den dal hij Woensdag o ér deze kwestie die in hoofdzaak geen zuiver Britsche aangelegenheid is vwir zoover het hem mogeifjk was inlitüitinffen heftft verstrekt De Ver Staten zün tiierbtJ het meeste betrokken r V MW V X VK WV W a Waar gebrek heerscht moe ge5 holpen uiordcn 5 Dit doet Wnnerhulp door Vw S o er Giro 5 5J Het Groene Kruis STERFTE AAN DtPHTHERIE NEEiWT TOE De Zuid Hollandsche vereeniging Het Groehe Kruis heeft te Rotterdam haar 46st algemeene vergaden ig gehouden De vooraittejf dr D Zijp stelde V ast dat in het afge oopen jaar het werk onbelemmerd voortgang kon Vinden Hy schetste den veelomyatten den arbeid der veieeniging ten bate van de volksgezondheid en w ees er om op dat de zuigelingersterfte in het gedeelte van de p o lrcl Waar de consultatiebureauK zyn gevestigd de helft of nog minder was dan die in het onbeschermde deel van de provmcje Ook m and re provincies wofdt met zeer t ev redigende restiltaten gewerkt getuige het feit dat ondanks de moeilijkheden met voeding en verwarming de algemeene stertte in de eerste helft van 1942 ager was dan in 1940 en 1941 Bepaalde aekten geven overigens wel zorg 20oaiS de d1phtheritus De sterfte daaraan neemt n 1 toe Emde 1941 bearoeg het ledental 9623o en htt aamal afdeelmgen 154 In drie vaca tures in liet hoofdbestuur werden be roemd arts J K lloogenboezem te Lekktj kerk de heei A KIe n te Gor cum en de heer A T de long te Hil legere berg verklaring sfcretarisOlneraj l der N S B De secretaris genei aal der NSB ii C J Huygen heeft te Hengelo het woord gevoerd en daar voelts het ND verklaarfi Het Duitsche volk diaagt 90 pet van de lasten vjn aen oorlog heigeen niet langer zoo kan voorigaan Ik kan m i voorsleuen a dus de secretaiis generaa dat ook ae bezette gebieden buiten de vrywilU gers d e er eds s aan meer mannen zullen moeten gaan leveren vogr de frorten hetgeen na uurly c ook politieke consequentie heeft Geiykbe lechtigdheid kan alleen worden verdiend en bevochten niet egen DuusCh land maar mèt Duitsihljnd DE VORDERING VAN KLOKKEN De Inspecteur van de kunstbescherming Sweelinckplein 84 te sGraven hage deelt mede dat hy geen vryheid heeft andere klokken tegen vordering te vrywaren daji die welke daarvoor vroeger ieeds zijn aa ngewezen en ge merkt werden met een hoofdletter M Het heeft dus geen zin desbetreffende verzoeken tot hem te richten Pe boeren in est l rieslsnd houden nog vast aau oude tradities en als ei en van bet ge in jarig is komen d familieleden op de oi de boerderij bijeen om deze gcneurteni te vieren Op een boeiengistrtTE Ie Grootschcrmer vtart n dan ook vei tegen woord tets van vtif gv eratfGs te we cii de weduwe T Appel Vak oud 92 jaar de slamtnoeder haai dorliter de weduwe A Molenaar Appel oud 65 jjfïr vervolgensde dochter van dere mevrouw Van der Velden Molenaar Jfl jaar en verder haar 22 jarige dochter ntevroilw A Vi ser Van der Velden en laa4 dochtertje Louise In den leeftijd van S maandei E o ygoon Kuiper Binnenkort rundvet op boterbon 63 Op de bonnen boter 63 van de bon kaart voo voedmgsmiddelen welke gejdig zjillen zyn gedu ende het lydvak van Viydag 18 Decem er tot en met Dinsdag 29 December 1942 zal desgevtenscht rundvet verkrygbaar zyn Per tweetal bonren zal men 20O gram rundvet kunnen betrekken Zy die rundvet wenschen te ontvangen dienen de genoemde bonnen by hun siager in te leveren desgewenscht tegen ontvangstbewijs m het ajdvak van Woensdag 2 tot en met Zaterdag 5 December 1942 Zy die gedurende bovengin emc tydvak bon 63 niet by hun slager heiiben iijgeleverd Kunnen daarop geen rulidvet betrekken doch uitsluitend d artikelen ter verkryging waarvan deze bon nader zal worden aangewezer Uiteraard mag eerst een begin wordep gemaakt met de aflevering van het rundvet op 18 December a a DE NIEUWE BéNNEN In het bericht over de bonaanw jzingen in ons blad van gisteren staat Luister 0 i ondag 21 November Hihersum I van 1130 114 i unr naar J e stem der S S ondenverp Ras en wereW besi houwing BlITFNI ANDSCHF POSTPAKKETTEN Herh aldehjk moeten bmtenlandsthe i of pikketten aan de afzenders worden teuiggezonden daar zy wegens ondeugdelijke verpakking worden terugontvangen aan de grensstations Er zaï waarom nog veel meer dan tot dusverre op de verpakking worden gelet De ambtenaien hebben opdracht pakketten waarvan de verpakking onvoldoende wordt geaciit te weigeren Het Langemarck studiufn Om tot het Langemarck Studium te worden toegelaten rnoet men aan bepaalde normen t betrefi verstand karak ei en Itchame i lyken toestand kunnen volooen Deze diit laablen geven btj den uHSiag van de soéfïltmg den doorslkg De godsdl ostt e ej i polltieke overtuiging van den candidaSf spelen slechts in zooverre aen rot dat ij niet In tegenspraak magen zijn met de tradilii en de rtoeleirden van het Langemarck Studium ledere candidaat die beseft dat hel Lange marck Studium in deze jaren v faar n de Germaansehe mensch worstelt om zijn godsdienst en zyn cultuur tegen de vernietigende machten van het kapitalisme en bolsjewisme te verdedigen tie Cermaansche lotsverbondenheid ook hierin tof uitdrukking wil brengen dat iedere jonge begaafde arbeider wrt Duit chiand Nederland Vlaanderen Nooewegen en Denemarken de kan fcrfjgt ztfti kennen en kunpen tot atler welzijn te ontwikkelen zal in het bovenstaande een vroldoeiide verklaring vmden voorj de onzekerheid die er bij hem op dit pun zou kunlen heersoben Wtj Vonen tn een gebitd van de Noordzee tot de W ichsel dat klefs is In v rgehiking met de levensiuimlen die andere volkeren en andere rasfcen ter bescHikklng staan UJ hef d epstc van ons Innerlijk hebben wit ondanks dat de krachten geput ons door stliepping8dr ng plicl t lieseT arbeids ust socltial gevoel en trouw aan ons volk een sa lenlevirtg een cultuur te schepper die het hoogste iaat zien wat ooft ter wereld werd bereikt O s aller lot Hangt daa van af if wij III deze laiti gezamenlijk het onheft t uniJtn afweren dat ons bedreigt In daze enoi me krooHtsontploaiUnf di van ons erlangd Ivordt is het Laneemarek Stud uin iechts eenklein onderrteel JGeweldig Is zlm waarde echter wanneer wii beseffen welke ongekende kiacliten e in ons volk srhu ten en welke inogeliikheden iiet fargenarck Studium biedt on deze pt duc1ief te makeit Fllve inanml ke ioige Nederlander tusschen 18 en 25 laar heeft thans gelegenht d hitraan iede Ie werken Zijn ei en geluk en dat vin 7hi vo k han n er van af Meldt u aan hi hel l angeni i e S ud um Waalsdorperweg 12 Den itaai ZON EN MAAN 7on op SH3 onder 16J3 t Maan op 22 44 onilcr 12 Men Is verglleht tr vêrduTsterea van zansondergSnR lot zonsopKomst Lantaarns van vocrtiiUen moflen een half uur na zonsondergang ontstoken worden