Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1942

ZATERDAG 28 NOVEMBER 1942 snisiiEWs fl n 4000 k c fruit NftVUm EN rEBENrnlN BCN ZWARTEN HANDEL au poblick verkocht O politie heeft i kljeine 4000 K O ailpclcn en peren die teg o t ft pnjzea werden verkocht iB beilsf fenomen en tegen gewone pnjien in den normalen handel aan twt publiek laten verkoopen De M jan r Iruit aftdelaar C M B alhier verkocht in zyn winkel guudriinetten voor 80 cent per K G tfTWQl de v8 lgestelde pru van die kw illtelt 41 cent bedraagt Op den i aanweaigen voonyad van 6Ï8 KG en peiwh werd beslag gflegd Met fruit ia ter beschikking gesteld vag een fruitwmkelier te deztr stede om aan het publiek te verkoopen De appelen en peren waren betïokk n van den 4 jangen Itleinhandelaar H R te Nieuwpoort die het fruit te en normale prijzen op de veiling te Langerak kocht en er daarop e n iWarten h ndrl mede opzette door het e duur aan andere nmkeliers te verkofjpm De verkoop op ZK h7elf wa ai ongeoorloofd daar alleen grosawrs mogen leveren Hij rekende den winkelier voor de goudrunctten 68 cl en voor lerappelen 42 et IcrwuJ de w imum prij pn 3H4 en 38 et per fK G mochten zgn Ce Nieuwpoortsche handelaar was g woon met fruit hier op dr markt te komen doch om hoogere prezen te kunnen maken huurde hij een pakhuis in de Vogelen iiing waar hij aan wederverkoopers boven de niaximum prijzen verkotht In dit pakhijis werd n 90 kisten appelen en pc ren lot et n tntaal gewicht van t K G in besla gi nomen Een gedeelte stond al ver jendklaar De pohtie heeft de geheele partij naar het Waaggt bouw laten brenijrn Daar it het op fast van dr pni hH heer Jiinp ter besehikking van GoudKcJte fruitverkoopers gesteld die d appelen en peren JieJlt nuc htend aan het publiek h tjben vérko ht Er b tond groote lie f hebben i voor he t fniil werd fnel verkocht Ook hari de klemhand laar uit Nieuwpoort in St hoonhoven in een p khii nofi 50 kisten met 1280 KG appelen en peren staan Deze Vnor r iad IS in Schoonhoven vi een kleinhandelaar aan het publiek uitverli lit De m beslap genomen partijen vertegenwoordigen teramen e waardevan circïi f 15 Ki De opljrerSit wordtter tieschijiliitvg vaiij de prilsbeheeracljinp gesteld d e e 7aken vcrdenzal flfdoeji gent en Grethe Weiser die een piUigl Wejenngkade 24 m Oosthav 86 C kamermeisje 1 A J termaas de Bode schoenmaker van Guderak Predikbeurten KOm Acf 2 NOVEMBER Ned Hervormde Gemeente Kint la skerk 10 uur ds H S J Kalf 3 uur df H var Dijken Gzn bediening H Doop Westerkerk lOuurdiP W G Verheul leugdd rn t T uur ds G Elzenga bedier ng H Doop Ver van VrUz ttervormden 10 M uur d A f F Jimod Den Haat Ver CalvIJn 2 30 uur de heer Kruithof van Drie bruggiv Remoiwtraataelie Kerk 7 uur d J N enhuis koorzang Lnthenehe Kerk Oilurd H Oldemahs hul iprediker e Amsterdam liturei iche dienst Oud Ralliolieke Kerk 1830 en 4 Mif o toor 3 P Giskes Geref Kerk 10 en 3 udr ds J P C ten Brink Geref Gemeente 10 en 3 30 uur d A de BIois Oir Geref Gemeente 10 en 3 H uur ds A Dubms Nied Geref Gemeente 10 en 3 u i ds Jnh van Welzen Woenedag lfeO nurds Joh v Welzen VrtJe Evanirellsiebe Gemeente iO en 4 uur d H C Leep Donderdag 7 30 uur Buhellezing er bidstond Nedertandsche Geloofsremeensehap fle Lerer des eils 10 uur Heilie nïsdienst 4 uur veflo aBrsdienst Leidster J vd Veen Donderdap 7 3 ur HMligmgsdienst leidster J v d Veen Jang Nederland veor Christus Lokaal Magolj Achter de Kerk 18 n rr 8 uur de heer V Kloos w AT ANNEER Remue Bioscoop Overscholje metUlia Silvi 8 15 u Zaterdag vanal 8 u Zondag vanaf 3 30 u Zondag IQJOu Hoera Ik ben papa met HeinzRühm inn ThaUa Tfcelter Wiener Blut van WUIjr Forst e 15 u Zondag vanaf 3 JO u Schouwburg Biescoop Oie grosse Liebe met Zarah lïeander 8 iS u Zondag vanaf 3 30 u 28 Nov 13 uur De Zalm Tweede en laatste gedeelte bfidge wedstrljd Ooudscbe H3 S vereeniging 1 Dee 1 aar Danid MeubelveiUng door deurwaarder B Jr N Akkersdijk Z pee f 8 uur Nieuwe Se uwborg De Bie s variéte revue Z ONDAGSDIENST DOKTOREN Btj afuezigheid van den huisarts zijnvan Zaterdagmiddag 3 tot Zondtagavpnd 1 uur te cnnsulteeren de doklorfen Q van Elk JCattensmgel 79 felefoon 26 en A J Kettler Gouw 166 tele oon 3358 t APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nschts alléén voor recepten Apotheek t Grertdcl alléén Lange Tiendeweg 9 Reunie Bioscoop OVERSCHOTJE De Ita wdnsche film Scampolo in Nederland uitgtbracht ondc den titel Oversthotjp heeft in den kgrien tud d t zii in ons and loopf groot succes geboel En terecht want deze rolprent Iiee t vele goede kwalitc iten die haar irr hel luchtig amusante genre dat IJ vertegenwoordigt ver boven het midc f Imatige verheffen In de eer ste p aals moet worden geroemd de uitb c d ng van den titelrol dóór Lilia Silvi een ntuwe ontdekking der Italiaansche film die deze rol O crschotje is een straatmerje dat heel wc mg m de wereld bezit en maar éen vriend heeft haar hond Tito In den looq van het verh al vindi zu in den jongen ingenieur Tito Sacchi een tweede IJ vriend maar a eer hel oov r s gebeurt er heei wat dal den toe ichouwei iverv oed lof tot vroolijk held bucll In Amte to Nazzan hetït Lilia Suvi een bekwamen tegenspeler ervvijl ook ae over ge rollen uitstekend bezet zi n Het IS een alltrgeze Iigste comedie aie met bekwame hand geregisseerd werd ZIJ is zeer komisch en vermaakt van begin tot eind Thalia Theater WIENER BLUT Thalia prolongeert in Wi y Fnrsl s nik geensceneeiae werk Wienei Blut opwekkend var n oud en voor tr ffeliik gespeeld door om Maria Ito st Dorit KrcijS er Hedwig Bleib leu Wtllv Fiitsch c ed Lr vehr er Paul Hrf ckels en waarin de komieken Theo Lmgen en Hans Moser v oor de noodi e vrooUik neid zorger Schouwburg Bioscoop DIE GROSSE LIEBE De regisseur Rolf Hansen heeft een boeiend werk geschapen waar n de harde werkeliikheid van het heden met slechts als iec ir dient maar het geheele roma if iE ie verhaal van de liefde u cfe lae zangei Hrn ia Ht tierg Zarah Leahder en den vlieger officier WeiidtIan Jt Viktor Staal Voordringt Juist ieze mengel ng van rtalisme romantic en herofsme maakt de e fi m zoo aantrekkelijk t driemaal toe roept de phcht denvlie rofficier weg naar het front juistwanpeer er een gelulckige tijd voor dfgelleveti schijnt aan Ie breken yannawordt e wanhopig om breekt met hem maar tenslotte ziet zij toc i indat W ndtT ndt niet anders handelenkon Haar lii fde overwint en zij schiktzich in haar tot dat zij deelt rtiet zooongeleid vele itndere vrouwen imdezentij d Zarah Leanderszingt enkej liedjes m deze film waarvan vooral hel laatste uitmunt dooi ontfiieiende voordradit en prachtige melodA Haar ei draagt ae g heele film al IWit z soms W at onwezenlijk niet een vVouw va dezen tijd NaastViktor Staal als den vl egerofficier vallen op Paul Hft bi er m een sympathieke rol Van componist en diri y f Uit vrofifer tijden DB CMnnMSCHE CODBANT NKLDDE 75 lAAB GCLEDKN Uit een advertentie Schouwburg m het lokaal Nut en Vermaak op de Ooatiurven te Gouds Buriengewone voorstelling door de Tooo listen onder directie van Louis Bouwmeesteren Co op Vrijdag den 8n Decemberlh67 De markie de Momtmor ofEen huwelijk uit hoogmoed nieuwetri oie drama vaudeville in tv e bedriiven naar het Fransch van l BnticryDaarna Klaas Kip of Een briefjevan acht woorden vaudeville in tweebedryven 5 JAAB GELEDEN Te Leiden is overleden de heer J Mulder m den ouderdom Va n 82 jaar oud staUonschef Gedurende 46 jaren heeft hij als stationSehef gefungeerd de laatste 26 jaren daarvan aan het etation alhier De heer J A F van der Meervan Kuffeler predikant te Moordrecht heeft voor het tieroep naar Zoelenbedankt Met 1 December wordt teHaastrecht het telefoonkantoor geopend 25 JAAB GELEDEN Van gemeentewege wordt een pro f gtromen met de verkrijgb rsie Img van warm water aan de ingeze enem zulks ter besparing van brand stoffen m hoofdzaak v oor het koken van v ater V oor de wasch Voor dat doel woi dei gebezigd de twee bij den gemeentelijken remigtngsdiwist m gebruik zijnde 5próeiwagens die op Maandag Dmsda en zoo noodig op Vrnd g op bepaalde plaatsen m de stad ftaan Het water s verknjgba tegen 3 cemfper emmer Het wordt druk gekocht HeU aantal tJrandende straatartaams door de kolefièchaarschte tot dertig bepeikt zal vermeeixf rd worrier tot ruim zesKg door aanstekng an lantaèms op bijzond r Mmkere punten der stad In hormale tijden branden in den Hvond c a 500 Jantaams Loop der bevolking GEVESTIGDEN J Baltus tb Wiekenkamp van Utrc cht Croesetraat 1 bis in bophi istraat 5 C van Kuswijk log aib van Bodegraven Goudschtweg 1 m Prins Heiidnks aal 28 G van Ghesel Groth leerl verpl van Amersfoor UtVechtbCheweg 226 in Westhaven U J k C Ha enbroek dieiBtbode van Nieovsferkqrk a d IJsseL Kortenoord 2U in Noolh v Go9rstraat 47 H J M btiooij etaleur van s Uravtnliage Schenkkade 319 in Da Costakade 64 H C van Leeuwen religieuie ven s pravenhage Mariastraat 2A m Gr Florisweg 77 A de Vreugt van Ammeritol Capellelaan 151 in Willens 91 A t G oenevJegen U veip v n Arnhem Ernst Casimirlaan 1 in Krugerlaan UO W Se holt 11 vel pi var Hengelo O Oelerw g 118 in Kargerlaun 130 A van Weerin brouabakkersKuefht van Alp i ii a d Rijn Z Nassaustraat 6 in Crahcthstraat 35 J H Bouwman huipcimtr CCCD van Velsen DumvlKtstraat in Ond r de Boompj s l3l J Boerop groi ntekweeker van N eu werkerk a d IJsSel Dorp SstraU 41 n Sophhiasiraat 106 E de Ha n weriter uitkukpost LBD van Rott rdam Es enburgstraat 30a in Sopï straat 43 J J Vetter Aan sGra en ha e Banaanslraat 80 in FluweélensingeV 12 J F Coeter arts van Utrecht Achter den Dom 6W m Krugerlaan 69 O J Engel 11 rpl vanj Arnhem E Casimirlaan i in Krugerlaan 110 J v d Reijden gfb De Jong van Rotterdam Sclftardijk 134 4 in Derde Kade 00 M C van der Maas van s Gravenhage Columbusstraat 158 m Burg Martexissmgel 23 G W Potharst WinkelitT van sGravenhage v BoetzelaerlaSn 124a in Styjnkade 32 J J Koumans van sGravénhage Bankastraat 138 in Oosthaven Sl H F Timmfrmans klerk V S van Maastricht MecrSsenervveg 344 m Surinannestraat 137 P de Raaf hulp i d huish van s Gravenhage Wastenaafscheweg 113 In Woudatraat 68 M M Koole hulp l d huish van La gedijk Noord Scharwoude A 90 in Régentesseplantsoen 14 J Huurman naefaalbew van Waddinxveen Bodegif trsatweg 106 in Tweede Kade 18 M C RedegeW fabr b van Rijswijk Z H ïeestbrugweg 16 m ireneweg 46a A M E V an der Meer hulp i d htlis an Utrecht fw nnslraat 3 in Surinamestraat 251 J Noorlander electr lasscher v n Lubeck Dl Einsidelstr 23K in Ond r de Boompjes 83 J Idsinga marechaussee van Noordvvijk B a34b in Adr Vlackitr at 8 A A Evers gt Den Ouden van V sen Hagelingerweg 173 in Burg Maney aingel ït S B avenboer dienstbode van Ridderkerk E 146 in Crabethatraat 63 Itt C Bcncder ad comm t secretarie van Brouw ihaven Haven A 37 in Bothastraat 24 L M van Pinxteren etaleur warenh uis van Waddinxveen Bodegr Straatweg 109 in Mofenwerf 18 H L J Aron geb Pacheier van s Gravenhage Damasstraat 79 m Bothastraat 20 T C A den Bcipr geb Broekhuizen van Alphen a d Rijn Van pijfestraat 12 in Krugerlaan 42 W Verwijmeren wegwerker NS v n Rotteidam sGra Vlnweg 321 2 in Goudkade 4 G M Bos leera r gymn van lAmslerdara W Passtoorsstraat 27II m ïoejanverv dijk 19 W R HekkeV insp ass mij van s Gravenhage Dunklerstraat 55 in Burgvhetkade 9 E G Bakker mangelster van Valburg Zetten Wageningschestraat 64 m Vossiusstraat 19 W van efer Hut fabraro van Rotterdam Schoonoordstraat 9a m Curagaostraal 14 J Versluis dienstbode van Zeist Dold wSg 164 ni Gioenewt g f C Hubrcgtse van Dordrecht Zyidendii 217 in Karnemr isloot 94 M Cramer apoth ass van Geldrqp Ilofstraat 17 in Mr D J i Heuadestraat 39 C Lingen mach bankw van Ou rkerk a d IJssel A 58 rn Vorstmanstraat 5 KI Bos kruid bed van Utrecht Acaciastraat 29bis in Burg Msrtenssingel 9i W V d Werf geb Alkema yan Utre ht Croeselaan 355b m Burg Martenssingel 4 N C V Welzenis dienstbode van Zoeterm er Stationsstraat 25 in Groenendaal 2l VERTROKKENEN T J Geervliet van Turfsinget 19 jiaar Houteh U Loerikscheweg H 157aj E Eegdeman van BauvVSitraat 7bov naar Aipsterdame Ie Boerhavestraat 13II E J F Spruijt van Gr Flonsweg t2 n Zwammerdam OvAtociit C 15 M C de Raadt van urinamestraat 2 1 nSar Bodegraven Vjn To lraat 5 F W Muus van Kleiweg 53 naar sGraven nage Maarsbergcnstraat 414 P Loef van Kleiweg 69 naar s Grav efih ige Adelheidstraat 2 2 J van EIteren v m A de Vijchma W 22 naar Utrecht Nicolaasvveg 175 M DimRer van Lijsterl èsstraat 3 mar Ronerdim Pieter de Hooehstraat 17a J J Rijbroek vnn Eerste Kade 4 i n nr Amsterdam Lulmaslraat 6911 J W Sirre van Burgvhetkade 58 naar Nieinve kerk a d IJssel Dorpestraat 43 M A de Giool van Gouwe 24 nair Oudewater Proviniialeweg A 47 W Bokhoven van v BevCTninghlIan 39 naar Delft Miin bouwstriat 9 H G van Maaren va Wijdstraat 13 paar Gormchem Metkpad 3 V heii van Pogen 10 mar Houten Ut O 18 C Velt van Rh Fel hs raat 7 naar I eemvarrten Patiaverstra it 18 J 1 ula van Bo en 0a naar Oroninften van § peiiksfraat 2a J M M Feit Zoet van St Anthonestra it 10 naar Alkeniade Noordemde 74 F A de Ha ïn van Fh weelensingel 4 n BTrendreehtj 2e B irendreehts he veg 348 H nel 6n Eers e Si hooi vraat U naa Rül erdam v Heusdens raat 70e J N de Groot van Raam 218 naar RotSeidim Terustraat 11 A C Coster vpn Gouve 206 na ir Vnorburg Ln v Nw Oc e mie 119 C I Majcie geb do R lil v m Gouwe 20b m ir Vi biir In Nw Oo Pinde lil C H W yecïics r V n R V s cher raat 4 na ir s G 1 ii BC Wes ende 132 W A Pie s V n tlssollaan 44t naar Gia venh ce Ci van str it 91 S D ksira van Vroinpnsteeg 15 mar TI Gtenpg = e f Dl l ebensterit 4 H Ir e van B eet erssin el fi hpn n po u i k We h V en ewe H IS E W Ki ift v Wps ha en 3 naar Viori irg Af m d Rivter i in 54 A van den Poogert van Gr P tnx1 trTat 32 m r Dief enveen Sc h i hiarMes enb Kiz C P mi s van si jinimesfrnat 251 naar R p trdam MithPne serhTn P Oudenaarden van P Min straat 8 n ir Dienenv een schTlkhiT Westenb kaz F C Onnekmk van C Ketels rsat 13 n ar Arnhem Rieigracihlstraat i G S M Edelbroek van V BeverninPhlian 6 nnr Rot eJ riam Mafhene aeHnnn 2 6 I P M Roiion van Bure Mnrtenssmgel 82 naar Amsterdam Jat v Lennep ade 15III A Ml de Vos van Moordr Tiendew 2 naar Wsddinxveen Breemêndaal hewee 58 A P van Dam van Sophi straat 7 naar Berkenwo r f B 69 H Leens ag vfin Krugerlian 130 naar s Gravenhaee Velpschestraat 5 iW DuHemont van Vnndeistra t 3 n Rotterdam Bililertiffrsiraat 16 O J d Ouden van De la Reviaan 10 naar Rotterdanf Vierimbac ts raat 35 E tnders van Pretonapie n 52 naar Rotterdam Dorpsstraat 36b O ersehie A Bonkers vn v wiefenstraat 6 nSar Genemuiri n pslerkade 6 H v Ai en tan Pr He lkst at 15c naaf Fde G d Beme om GroenestrSat 18 Hoofdredacteur J G Wevsters Rotterdam Chef redacteur voor Gouda en Omstreken r Tteter Gouda Verantwoordelijk voor do advertenties L kkcrsdijk Rotterdam Uitfeefster Av Ra ter lamtca Nleuwiblad Eotterdam Uit het G meentdblad VEBL F INGSTROKKEN De bujjyen eeater heefb het aan P aeharloo ingevolge de Drankwet verleende verlof B voor perceel Stoofsteeg 16 ingetrokkeii Aan H H van Straaten is vergunning verleend tot het verplaatsen vande maehidekamer der sidomwasschlertjin perceel Bleekerssmgel 6 Be aTder ng De bankwêrket bi de eleétriJcheQentrale W Langenberg is te rekenenYnet ingang van 1 November j 1 bevorderd tol mjchinist b nkwerker by dat badrUf STEÜNPALEN VAN BOOMEN WEGGEHAALP Zes boompalen ziin ortvreemd diedienden tot steun van de jonge kndei m e Van Boerlestraat a t Burgerlijke Stand 6 k Kn 26 Nov Gerry Cornells d van T Janmaat en J d £ Jonf J Luiikenstraat 36 Ondertrouwd 26 Nov C de Kootlr en A Ttl den Boen A de F ankritker en W van der Hout F D GroeWendal en A W Anders A Both en C J Eij E Hetjmenb en J Vermeulen A van Hoof en P deTVaard H G Aa en A van der Ree OvtrtedeK 25 Nov AnniaJe Scholten wed T Bakker 64 Nov P M Van der Griend 78 J Nov Saartje van VOas l h met J JLakerveM 67 J Uitcpraken van den Kantonrechter Voor de ïtrafzitUng van he k nlongwecht zijn veroordeeld wegenff niel goed verduisteren B v D te Waddinxveen II ubt 2 d h J a Ie Bleiswljli 5 subs 2 d h C H den E te Gouda 3 sub 2 d h ta rijden met olet afgeschermde brandende koplamp A B te Gouda 1 5Ub 2 S h gebruiken van een niet afgescheimde voetPongersIarta ïV C D te Dordrecht ƒ 3 i b I d h njet toonen vml het persoonsbewijs M A B S te Gijudajy 2 50 subs I d h J C te l Rddinxvecn idem doen aapbreneen van veranderingen Ir hf persoonsbewijs F de G ï te tiouria f5 subs j d h enten ronder vergunninf J A A te T burg J ubs 2 d h 6fSi e U den tdcn yfjr vi schen zorefcr ch iftAiül ver unm ng J V G t sGravcnhage 3 ub 2 d h H M te R tr t am ƒ T sub 2 d h W V W Adr V A B V I V allen te Stolviijk 13 ubs S d h i schen n e een vi chze en zonder ehrifte ijke voigunning W V d VA V B V 1 V allen te Slslw k 1 3 sub d h overtred rgT eerplichtw t K te Gpuda s 5uh 3 d ƒ M B G te Go da i iem M B te Gouda f3 SU 2 d h J H Sth e Gouda t 3 sub 2 d h T lch wedeirefhlelïile doe toe M enfn an g T5 A V te i h oonhbv en fS sub 2d b rich t derret nterlt Jt doetr toe iPei en van gford A P te Stolwijk I So r ub 36 d h niet bt louden van opltoop gi 1e s C v B te Goydo ƒ 20 subs 10 d h i en tofp t sn een 111 rl op pen ird ronder daartoe eerechtted te riir An St te Schnonhover s ub 2 d h rieh KW chen P en 4 uur Sn de open ucht nr oude t J d R te 7r en ii en ƒ 3 1 bs 2 ït b R B te N eiiwft prk a d IT el f2n bs 4 d h H A te jCoud i Mibs 2dli PvdM e Wid inxveen cl t d e r I der toepa ing van traC G R te Wadd veen Idetn riét toonen x an het ve ktn enhoekle q V d L te Lekk rke k tl sub 2 d h ijden oxer ep afae lnten ledee te van dei orerba en itjwei C C de V K te trlwltk f3 ub 2 d h G R fe Geuda J H S te NIeuwerkerk d IJ sel Idem let votifoerde rechtj ri den J N te G uda I S Mib 1 d h jntet titdig doen blh en van verande tne j nrlit rg C M te Ccuda f3 ujl 1 i h t T H e Reeu lrk ide n bet rilden m een rliwlel over het trottoir I L L H e Reeuwlik f 3 ïiibj dh r ch laten voorttrekken aan een motor 1 ni ulE r O M te 7evenbi rcr fS ubs 2 d h G D e Be gambacM icjem niet gebruiken van een be tatnd rl fe pad J B D te Gauda f jubs 2 d h P B te Bodegiaven idem inet meer da 2 wlel hder naast elkander niden I T R e i Gravenhige fi cub 2 d h H T te Zevenhuizen f 1 iib 2 d h len a d OD den bagaeedraper vervoeren Th D te Moordrechl l 50 subs I w t het lelden t sn een m rd bezeten op een rnvlel P K te Rotterdam f3 uh t d K w B te Rietveld idem rilden met ee rarrl r 7nnder o de v rtr n achte verllehtlng G H te Waddlnrveen Itr en ƒ ubs I t A Jr M V H te Berkenwoude idem riWen met e m onverlich en ha r X en 3 subs 2 d h I Iden n et een rifwlel zonder bel J v d O te Reeuwi k subs I d h J G II te Gouda I uh 1 d h II L v R te Gofida idem lifden met een ritwiel zonder coede Mr en achterverlichting G de M ie Ouderkerk a d TTs el 4 sub 2 d h en ï subs 1 d h rilden tnel een rllw ie zot de roede vó r ve llchtlne F V T te Rot terdam f3aubs 2 d h rilden r et een rtlwlel zonder goede Vtifervetlchtme I C R te Gouda f1 ubs 2 d h P B te S olwak Idem G M v Hte Reeuutik idem R A v d K te Oudewater idem K T te Gouda f ubs J J ï 5 = Gouda subs2 d h I V V te Haas recht Idem A J tl e Gouda Idem A de V te Waddinxveen idem Jarenlang hevige Theoiaatiek OiHwC C ii 19 11 o Jamtanii letd flt 0 hevige theu lek Somike i e l raaal m leopes I diksiW IlcjOM behulp e a eca KokVOviaidu hidpw Bttj oo iMd iHicedi q cnkek cablcncs weer gaan koV en ng ook weel miia beroep kan uiicUcnen IJl bcD au heelcmaal goond maWheb Mcdi Otaakjeg Uj d hand eo ig aa wdercD Hider aanbevelen A Èi rhcuraaiiek ischias ipu verkoudv haid gnep iaauw ia bMMpign belpcgl deOv t cs eaahetTnnctsl Agenischap De hebben geen schadeliikea invloed p km maag co darmca Neem direct de proeft Ottgineele eerpakking v a c tibkneo ilecbti 0 Cl ia alle apothekea dragistcrile erkrijgbao ritoani laainkaa a s am t adi n tinxmtm VOElltAL Gouda Aveer tegen een pretenaent nu Quick LEIDENDE LAAKKWARTIER BIJ OLYMPLV OF BEZOEK riaatselUke ontmoeting O G S V Bij wedslriiden tegen elftallen fint de leidersgrocp kan men na de meeste Gbudsche ploegen jn de onder ste gekderefi vert tTJ en 7cigftn dat een nederlahg normaal i en J i punt dat betiaaia wordt mtduiit Dit IS de verwachting van den u tvvedstfhden van Goud a tegen Quick op her terrein van HBS op Houtrust te pelen en voor het partiitjé van Olyn pia op eigen v èld t gcr het aan de tpits gaande L jKkv iitier De andere derde klassers O N en GSV spthn tegm elkaar op ON A s grond Vorigen keer voji GSV dere plaatselijke ontmiet g thans kunnen doorem verzwsk ng der groenvvitten de bordjes v el eers ver mpen zijn DO N K BodeT nen l iedt onren stadgenooten een gur lige gelegenheid het gierde pad weer te bereiken Er op aan komt het voor ON A IIdat in D lft de naaste buur DHC I Iontmoet Dnt moeten de rondzvv ir tn7ien te wnnen want anders vordthtifl positie met vier punten ac erstand wel zeer slecht Gouda II i eft in den thjusv edstnid tegen E c siorITI gn de ners tect even en ook hetderde van GOiida dat ADO IV onlvangt kan het een eind bicijcn mwelke geval en beide roodw tte ettallen h iTst le sprank e gcvonr opheft n V T de resirve derde Kla sersIS voor Oljmpa II m S hoorhoveitegen nummer laatst te wmntn GSVïl heeft een k ns thuis tcjen Xer M IV mnar voor ON A III op ejtnvel tegen het leidende Soirti IV snr end 7a de opgave v el te moei i k rijn l NJ O en K B O ktsaaen dreht tiij kamwoenseb B kenen In de Afdeeling Gouda hebh n de pretinrienten in de eerste klasse rii t Het woor i aan de staartelft n Thuis speler GSV III tegen VF D H D teeen Goudersk IT en N ei pr kerk tn het nlaatselijk treffen tefeti Groeneweg en uit ONA V bj Moordrecht II De tegenstanders ebben de beste papieren al maakt D R O wel n ins e Wel 7un de gca ifden in de 3e en 3e klasie van de partii Winnen UNIO K B O en Perenmhirht II reso ui tev DONK III Gouda VI en to w ilIV weer en de voorn tr chten 7111I gunstig dan komen zij hPel dicht hil het kampioenwhap dat dnr voor UNIO en KBO nog een kwf ie van een enkel punt is Bergamb r it II Heeft er nog een paar meer noodig maar wellicht verhest de inr rrent GrootAmmers II bi ÜNIO II De StolwTik re erves kunnen 7 rb bij Schoonhoven III mede hTndi ivpn Bij Overschotie IT Olympn V spelen twee cindida en tegen elk nr Goudsche Schaakkring WADD NXVEEN HERSTELT ZICtt Waddinxveen heeft zich in de coinpetilie van den Goudschen S haakkiing n het slechte begin van vorige wei hers eld Met 6 4 werd Messemaker 11 geklopt De uitslag is tal W TI w p L buii J varil Veed ke ff FeuiUeton Het Huis met d roode luiken or EMMA HOOQWEKF k Vvrai T ïolllllX den meer 1 11 maar dt was haar nl bilMndeï conversatie met ze verontwaardigd Weet u ook wie da woont Het lieeft lui al een Jaar o zes leegKestam want ze zeggen dat het er spookt Er is niemand dte daar een nacht wt doorbrengen al stelt de eigenaar de huur ook nóg zoo laag Maar er kwamen toch twee vrouweni t e i knap donker jong meisje misschien niet ouder dan ik n een Indischetenminste dit leek mij zoo Even flikkerden de oogen van den secretaris en een ondeelbaar moment waiht te hl voor hij weer dood kalm zei Zoo i Aanstaande huurstera misschien Maar als ze de geschiedenis van het Witte Huls hooren dan zullen ze zich nog wel even bedenken IS dat de naam van die Vreemde woning het Witte Huis Ja Ik begrijp het wel zöo Wbrdt het mnar in de w ndpllnR genoemd En hoe luidt de getviiledenis ervan Ze jaar geteclen moet ef een moordzijn gebeurd De man die het had gebouwd heeft er relt In gewoond lot hijop een goeden avond werd vermoordDen moordenaar heeft men nooitkunnen vinden Jlet lijk weed eerstdagen later in den kelder gevondenSindsdien 7011 de moordscène zirh volgens de r Y led ren avond opnieuw alspelen men moot duidelijk kunnen hooren dat het llchaam over den grond wordt gesleurd De broer van bet slachtoffer die het huls erfde liet het van bulten wit pleisterélld en het van binnen ook geheel opknappen Hij liet ook de roode luiken aanbrengen in de hoop dat dit het huls er vrooltjker zou doen uitzien Maar toch het geen huurder zich itaardoor verlokken Wat een griezelig varhaal Ik hoop m r dat die twee vrouwen het Witte Huis niet nemeri Ze keken mij allesbehalve vriendelijk aan toen ik voorb jging net at of ze mij als een indringster beschouwden in dét deel van d dirlnent U zult haar wel nooit weer7ien klonk het overtuigd En al weer trof het Ada dal de rusteloore oogen van den secretaris onheilspellend flikkerden Na de lunc i ging zij weer op verkenning maar mi In een andere richting Ze had dien ochtend van het hoogste punt van het helmpnd de met klimop begroeide torenspits ontdekt varT een kerk en nu sloeg zij een paadie In dat zooals de huishoudster hai ge7j gd naar de ketk en pastorie lelddct Hel vrouwtje had verteld dat de fteneraal sinds den dood van zijn echtgenoote met meer den dienst bijwoonde terwijl mijnheer Beekman zijn wppk elnde altijd doorbracht bij familie Dl eli V gaf de huishoudster blijk dat zij niet ophad met den secretaris en in tt diens doen en laten t aai Ada begreep niets te mogen uitlokken De oude schilderachtMi gelegen kerk met de prachtig gekleuifie boogvenstera maakte een diepen indritk op haar Zij ging er binnen en bleef et gerulmen tud In gedachten verdiept zitten Plotseling hoorde ze iemand naderen en ze stond op Het bleek de dominee te zijti die uit de conalslonekamer kwam Ada tag een eerwaardig gelaat met vriendelijke oogen en zilverwit haar Zoodra hij haar opmerkte kwam bl op haar toe en vroeg Is u juffrouw Bleeker Ja ik ben Ada Bleeker En H la dominee Van Kenteren Wa u hier al indan tud van mijn vader Ik heb Je vader gedoopt kindje enhem aangenomen Het was een aardigejongen we hielden veel van hem Ik benblij dat ik siijn dochter ma leeren kennen en dat ik misschien een van de eersten ben d e haar welkom mag heetenop Beukenzicht Was je op het punt tevei trekken of heb je nog een oogenbllkle om met mij mee te gaan naar de pastorieen kennis te maken met mijn ruSter Zeziet daar vol verlangen naar uitl Voelt uw zuster zich goed genoeg om mij te kunnen ntvanRen De huishoudster 1 eeft mij van h r verteld Ja III u mvalide maar wit je wel gelooven dat zij misschien de gelukkigste men vh uit mijn gemeente la doordat zij snkel leeft om anderen gelukkig te maken Zwijgend volgde Ada den dominee over het kleine kerkhof Ze was geheel onder den indruk van den weldadigen vrede en de mal welke v den persoen van den dominee en van heel de omgeving hier uitgingen Onwterstaant aar voelde zU xlcb ookaangetrokken tot de luji r van den domnee n 4Ar bad lPeen mocderlgkevriendin gevonden t bemerkt si aldadellik Het Is aardig van je lieve kind datje mij al zoo gauw komt opzoeken zooontving juffrouw Van Kesteren het jongemeisje Ik had al tegen mijn broer gezegd dat Mj je eens hier moest vragenmaar ik had niet durven Mipen dat ditzoo gauw zou gebeuren Je wai zeker Inde kerk Ja juffrouw vanmorgen ben Ik deduinen ln geweest en Ik besloot toen vanmiddag mijn verkenningctocHt dezen kantuit voort te zetten Maar Ik had niet durven hopen dat ik het genoegen 7ou hebbenal zoo gauw met u kennis te maken Zóó zeer voelde Ada zich op haar gemak dat rij met pnoegen zou hebhen ee t o tn i er ï r f s s 7e di n cl a o en soort verlaad bad geacht tegenover haar grootvader dien zij het eerat In vertriii wen behoorde te nemen Dua waren haar lippen verzegeld oj sctoon juf trouw Van Kealeren misicbi meer begreep dan Ada vermoedde eo m in eder geval blij om waa dal het oni meisje niet het hart zou verliezen aaHendrik Beekman Zoitder de intieme vriefidaïhap die mtwikkelda tusschen Ada en de zuster vanden dominee was het leven op Beukenzieht misschien onmogelijk gewordenvoor tiet jonge meisje De genet aal cbee gUi niet meer te kunnen losscheuren iP lectuur en zijn scheikundige expt menten om de eenige dochter van tjn vel ngszoon hel verblijf op zijn buiten veaangenamen Het meisje zou rich Pïmeluk verveeld hebben als zij 1 zelf niet enkele plichten on zich had nemen lederen dag wijdde zij zich een aan het tuinieren en oude Jacob JjMer zeer dankbaar voor A l vond Ada het zooveel a s de oude m van zijn bloemen hield Hl sprak er m al met kinderen Zij kwam tot de conclusie dal de w van bedienden lang niet groot ge voor zulk een ko nssaal hsils en nl ultgcstrtklheld gro ndfer or iicee Wordt vv vol is gÉSEsiK B i ai HBïi sisö a