Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1942

i ft4HV fii t L ZATERDAG 28 NOVEMBER 1942 V kHOOGIN VBROOKMNG inkwartixring oeevacvberden AmbtalUk wordt madegedceM dat Biet ingÉMt aaa 29 NaTCBik r a s wi ziglng Is gebracht In de Tergoedmgen wegeiu inkwartiering van gccvaeDcerdca Ie Wegens huisv esting met voeding wordt uitbetaald voor den eersten mgekwartierden peraoon ƒ 2 per dag voor de tweeden mgekwartierden persoon f 1 75 per dag voor eiken verderen mgekwartierden persoon en voor een ingekwartierd kind beneden den leeftijd van 18 jaar ƒ 1 50 per dag 2e Wegen voeding zonder huisvesting wordt thans uitgekeerd voor dèn eersten mgekwartierden persoon ƒ 1 75 per dag voor den tweeden Ing wartiwden persoon 1 55 per dag voor eMcen verderen mgekwartierdenpersoon en voor een ingekwartierdkmd beneden den leeftyd v v II jaar f 1 40 per dag Tini 1 240 Aug Noach 2 20 Butterfly 2 40 3 M Vierlanden 00 Juweelt es O 7 i l OO Ro alandi 2 40 Diversen per bol Afabonntbiad 23t M et Ligathum goudbost ÏS JO e Ctanatis mevr Ie Coultre 5 00 dem Prins Hendrik SjO Chrysanten gr bioemig 1 50 2 JO idem kL bloemig 4il 1 10 troschrysAtten 37 50 et Per weitya per stuk 30 45 et i g y BairreritJke Stand Geboren Jacoba Nijsiena d en Altjfrt Borchar4 Berend z van Albert Hen ik Voorthuia es Comctt Henriette Lagers Anna Mana d ian Petrus Leonknlus Pouw en Adnai Johanna Beers Gerardu Petrus 2 wan Adrianus Anthonius POuw en Come ia van der Kleij Getrouwd Piete Teunis WolswSk iaar en Anna Adnana van dVr Jaj t Jaar aOODERAK Vaardlgheidaproeveii Ih het g n entelijk gymnasueklokasü aUuex al op 19 Deoember de Ttlfflkring Gouda en Oinstrel en deJ tWigheidsproeven vatf b r N r GymnaiUekVerbond atfftntit Werden vroeger deze wodJtéi eaJj tiyr alle vereemgaigen te jk genouden thans zat dit in verbano raet de moeilijkf vervoersomstandigheden en de vroeg invallende duitt Tu m districten gebeuren n Sanuit nt r Ook cca foede roman vtodt C ia Jongeneel s l£ BLI9THEEK um prof H na Bch Wt W edento uck nwct wofdeii gent ind Naait ée olleverf chlldertJen zijn hier vrywel alle andwc voroum van tchiUlM kiitist te Turn waarbij het w erk vh i i Leliiuann CarwU uu Hameien Fraalfr dan d meeste a tn werkr tjo echter de ijuctitiiu en op het gtbscd vui ó piKstiek Vele poitxeUMi en iigurea loonen hier brlangrök werk zwalt h i ta Nefterlflud alecikta bi ulUondeimg woidt g maakt Wat fetfrlland presteert ttf hrt gebied dei schUiIerkiUict achijm men VMk Dtilttrhe 2fide te evenaren op het ebtttf der plastiek lUn het niet alle Tneestei ulu ken de feeiyaMheid en de kun t in spreken uit elk werk De tentoonXelliog zal hier bl tveri tot U December f ifuwmaker IT Td Caayr W v Vuur nlip Oomen P Broer VfjSMwmktl F Kottmr ffflr f mr V ValkKff Kulik J Tol IfÜrnw Venrioep Ij jMKtenJ Valk y Twiift A Doomheim l H M van Gee p M Bolh pj G MuWer A Bevelairder W ddu j iC D 0 1 ft I ft 1 1 0 O T 0 1 4 1 0 1 0 OFFICUELF MFDbDEEUNGEN VERVOFmBEWMZEN AAKDAPPELRH VOOR E De Provinciale ink oopcrnt rale van Akkerbouwproducten voor Zuid Holland brenftter kennis van aardappeliellveizorger hourfers van volkstuinen d die reeds b richt hebben ontvangen dat lij moeten ev cueer n dat zij bij vci hui ing vooi het ver¥D ¥ vaifc aardappelen cru vervoeibewliamoeten aanvragen bö den Plaatseiljken Bureauhouder van het cUatrict waac X vroon sclilig lijn en nel Voor Noordwijk en Omgeving Bronetobtfrststraat 47 te Noordwqk Voor Katwijk en Waaeenaax Beesta markt 3C te I eic en Voor Den Haag en Schevenlng n Halifto weg 508 te Ixïotduinen Voor het We itland s Gravenzandscheweg Tfla te Naaldwiik Bid het aaJkvtagen van tact vcrvoerkewU et tevens het nUnwe adres van vesttgiiii rer cB MTCgeven BITNDVETTOEWUZINGEN 1b verband niet de beThikbaarslening van r n Vrfvet op de bonnen boter 63 der bcm kaarten voor oedingsm elcn dienen aLagen de gedurende het tijdvak van 3 tot oi met 5 December 1942 van hun klanten ontvangen bonnen op Maandag 7 DeccmkMr 1943 b de plaatseliikc duitnbuti diensten fat te leveren ter verkrijging van vettoewijilngen INXEVRttlNG L£eSCBBONNBN Met uigang van Maandag X November 1M3 zullen in verband met de verminderiog van het vleeachrantsoen van 300 tot 250 gram per week de B bonnen wor vleesch vederom een waarde hebben van een kwart rant oen Slagen en detaillisten in vleaschA ren dienen de B bonnen voor vTeesch welk een waarde hebben van een haH rantsoen scheKlt n te houden v in die welke een waarde hebben van een Irwart rantsnt n dMir de beide toortcn op aizonderltjke oppükvéU len bil de plaatscloke distnbutlediensteo moeten worden ingeleverd Het aantal re tantbonnf n dat tlafers en detaillisten lm vleegchwaren dienen m te leveren ter v j krijging van ontvangstbe w lj en voor vleesA of toewij inrffrn voor vJeeschwaren zal wnm mgang van bovei genoemden datum oncw heidenli k SVi rartsoen mofte bedragen 4 flt ♦ rite bord van Mensemaker TI JlilJ wit en Mesaemaker f raf aan elk j i een pion voor Wedstrijdleider IfSidr lieer B A de Jong Meawemaker Voor ée batshöadèlirk winter Ijjmoplili v T 8 ol jl ge p eld I Grn D r P r HooiTTiPvpr P ni L tboek O 1 J M Naerebouf T llWklV I popp ni J Holleh pV y T T jiJj pndoom 1 9 A P M Li eber A B it 0 1 A Venfe J Bajrger poen rV P J RM f V d Tlor fV M A van de Pool R van óeelen II ♦ il iC 6oada ft A S C Goixia werden de volfende f flillaten b i fiW Voor de hujshoude ii w1ntprrf fvioe it e i t tientallK Tnn I P Win T ppln 0 1 lAitfn Ziar T Vo 1 O I ap Fn el 4 tta b rO 7 KUNST EN LETTEREN KUNST DER RUHRMARK Vanmorgen 1 in het Mauntshuiï te s Gravenhage de tentoonstelling geopend van beeldentfe k mst uit Westfalen en het Rijngebied Deze expositie IS a h w een antwoord op die van Nederlandsche unst welke op het oogenblik m verschillende Duitsche steden wordt getoond en in het eind van dit taar of m het begin bo 1943 ook in Hagen van waaruit deze tentoonstelling werd georganiseerd zal worden gebracht In een korte Inleiding tot Am voorbezichtigtng meriïte de leider dei cultureclc aidceling van het Rtjkscom nlssarlaat dr 3 Bergfeld op dat njn landgenooten steecta btjzonder worden getroffen door dm iterken Itunstrin die uit de Veder andSche tentoonatellmgfn m het Rfjk blhkt Dat de erkeunin d r Nedpr anc sche kunst niet alleen platonisch is bitjkt uit het fett dat van atle werkei d e naar Duil chland rijn gebracht Jfi o vierd verkocht D WestCaa che ten toon stelling d e cu hier woidt Rebr cht brenjrl een eenigszlni verwante kitnet Naa tt de Westfaalache deelnemers ziet n en ook erken van erkele meesters uU Dus ldorlT an wie in het btj Prcdikbeuketi Ned Herv Kerk 10 uur Ds jj v Vliet bediening H Avofulni dal l2 uur ds J v VUeit n betrachtlng en Klanmeer IffX monden klauwzeei breidt zich jn deze gemeente uit zeven boerderijen is het vee be met MOERCAPÜXE Predikbeurteu Ned Herv Kerk 9 30 en 2 20 uun ds Verkfrk Getef Gemeente 9 30 i 3 uur d Hofman OCDEWATER Collecte De collecte m d Ned Herv Kerk tijdenJ den dankstond voor het gewas heeft 4¥I opgebracht Groote artt kousen hi beslag Wegens prijsj Ddrinm rijn bij den nvanufafiurier Hl K alhier 468 paren kousen irt beslag gpnomen Bnrirerlijke Stand Över eden Cornells Blanketihurg 75 J wedr van A Smit Geiboren Jac ü u Joref Herr nru z van J C Vf afTPri A M SJuijs Adnana Cornelia d van W B van Dl en M M djLanite Getrouwd Izaak van Vliet 25 j en Antje den Dunnen 21 j SCHOONHOVEN Tlitroering D O S Woensrfaeavond af de lymnai haar eerste wii bestemd voor di leden De zali1 i voorzitter d tip J pende De fcleiiijr veel geleed hadden prettiire von i bood Iplii W n N eu v eld 1 fl A an Fvlf K de Jon o h sn He 7 T v JEn elén 14 H frep ffpTita Ja tl Miarpn M Lu sterburg 1 O r Hirhrflc f deJon 0 1 DOZ pp l n lhottdelnke wintlTTomoetitie f i n0 7 5rnr i de voI ptIp re n jfcr I r S rpnbo VA vin Jaar veld 1 fl W v n der Ifroff H Oi itemipyer ft T H van 0 P vp He San O 1 I H Op t rh ek W van de K ef afn P nn S T ran e Sloot 1 0 L r vf W Oo tpfmrvpr af ITeMoonlflk kamnioensrhap Vfior de p r oonli ke kannniopr ifksnp i van den Gourf r en Sohaak PM werden de volpende re tulta en bfiwaVt Twprdp kis n Owfermpyer J Tol af M Xowk J T l onepHi verklaspd PLAATSELIJK NIEUWS eenig ng DOS spec aal en aspirant och toen de fens de avond ten ricn dat zu Het geheel was die veei goeds BERGAMBACHT Schaap in land eslaelit De landI bouwer D v liigaarden kwam of de ontdekking daticn schaap van hem k lm het land w is gffliacht ST NICOLAAS Van avond iet ik fijn mijn klomp Voor dien goeden besten Sint En daarin de extra snoepbons Die hij vast en zeker vindt Daarbij schrijf ik op een briefje Herbenoemd Tot leden van de Commi5sie tot gering van schooUerlium ijn herbftoemd de heeren SJ Kamer C Vertfteven W ge hippers A Sol C J OskAi Mm A Deelen enIC J Duner BODEGRAVEN Burgerlijke Stand Geboren I lürel Pieler z van T H Spierenburg en G A Kjeijn Gretha d van i de Va en G k Heer D rk z vanvan D van Yp ren en W M van Veen Gietrou i J W Katlenwin 1 28 j en A v d Boon 28 jIA C M van Reedt Dortland 2V J enK T d BcHm 27 j Overleden J I Stigler 74 j i loop der bcvalkiBc Geveètigd Rinaber van E ben van Den Haag W Bekker va Zegveld E van ijk van Zviammardam B Hailiocn vsn BarwoudsvvaarfeTi H B van der wm van Alphen l d Run VerjTOkken A T Ba naar Wassenaarl C van Fulpen naa Leiden A M van fii peii na r Leiden C B Eikflboiom 1 5 af Reeuwijk C Hol en gezin naarIwneveld Cuidtdaaicczana B Kehten Onle I Wt genoot de ïheer P G Voftk I de aan de flnksun verBiteit te I Wrtcht voor he candidaataexam i iJwhten 1 J ig ge zwerven Ben spoor beambte trof op het emplacement w Spoorwegen eeri jongen aan die li rts verstekeJmghn een goederen een ophield Delknaap had geen l ora mee te Aan fcn trok het dorp aar hij latei döA d poUtie werd njehouden Ifct Bleek te zyn een l J e uit Vrouïjenpolder Zee lónu d van huis was weggeloopen 1 mn twee minderjarige meisjes uit Ji versum aangehouden de reeds 14 sen op stap waren BOSKOOP MutaMw emeeate ye r swie t l inganê i an I Januari as heeft IHirgemefster bevorderd tot fapwbaas aan de gasfabriek den heer Nieuwenhuue than itter der Mebednien toE ncIerk mcas £ der sei i dtrbedrijven den STOLWIJK OH auto ge ftarerd Donderdagoohtend kwam pen a to urf de nckrfm Berramhaoht Bi et nemen in de bo yaÉni k t amdp van dej CyVeg is pcn jeBji MlpJWenden de snijdtnunj rfarrbaeh v gen WsIinglhT Hii bleef en opfïerde Ufgen N Adam He eerste hu i had v p nd He patient per auto van den G G B uit Gkiuda naar het Ven Itersonz ekerhtils aldaar vervoerd K WADDINXVEBN Damclvb De uitslagen van deonderlinge wedstrijde der damdub ExcelsK waren ƒ A Blonk A Blom ƒ A Littooi Sfrhoeai er A V Rmgeliêstci Pt u eide K Kramp R W nAj W V Rin eleafen b 1i GrandF Jacobi £ V £ TJamC V Dam C KortaioeyeiC Blonk H Troost T Twigt G Groen J VenEuden J de Beer jfgebr D Schouten W v d Heiden 2 be Gruyter heelt surprisezakjes Bont gekleurd met lekkernij DE GRUYTER Spek df wafv u teloo at dokfier J V Voor s 1 1 2 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 2 2 0 ooh in dezen t d hMen wij nog iets goeds Steenland s Prcdikbeartea 130 en 3 uur dj Geref Kerk 10 Smidt Chr Afg ds N v d Kraat ds W F Zui he 3 45 uur da malde Ned Herv Kerk L Vroeg ndewey 3 uur ds J J n 9 30 en 3 tmr Hem Kerk 10 uur Wert en Ehr iKeBoai van Koog KlsiwegSl Walviselit2 r Gfboren Ja Kampkea en d van C Hiiet luist chtge Burgeriyka Stand cob Jan Willem C H Boer Nf veld en M J Sua Overleden hfc Unytecca siH KAMPHUIZEN de kolfie en theavakmenichen slnd IMI i ben prettige n verrassing voor ban dulaeadan kloirtaa Op den nlaaaaan ben nog 0 U UC kwoUtelL DM it goed ateuwv M J KAMPHÜIZEN Qoim IK Ita irSS Ia t VarguUte Laaf Opaoriclil iMl noot van P Boven 67 j DISTRIBOTIENIEUWS VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOiLEINDEN VOOR PENSIONS MET MINbER DAN TIEN GASTEN Houders van pensions met mjnder dan tien personen dje uitsluitend voor kookdoeleinden i p vaste brand stoffen zijn aangewezen kunnen han aanvragen om kookkolen voor de tweede periode van het kookseizoen 1942 43 t w voor het tydvak van 1 December 1942 tot 1 Februari 1943 tot en met 12 December a s bu de diatnbutiediensten indienen Bedoeld z n pensions waar ten behoeve van het mwonende germ van den peniionlBuder een kookkaart D Z of E A IS veiatrekt De exploitanten dienen zich ter verkryging van de hiervoor uit te reikfen brandstoffenbonnen tot de distnbfttiediensutn te wenden De afgifte der bonnen geschiedt na onderteekening vafi e i vfrklarwig welke de distnbutiedicnsten ter beschikking s e len ÉL Nicolocngeschenken bezorgt U Dioeilqkheden UN aOCDEN RAADt Neem a s Zondag eens een kijkje In DE ETAIASE vaif Bloemenmagazijn E LELIE SI Anthoniestraat 9 Tel 2463 Het araUeem 11 Pasunanfpims klerk der ge e IT i jven é l chef fitler der rfawiek 4 n heer f van dèr Valk I Tm ï eente bedrviven hJ wbtenaar belast met het beteeIHvf van s ukken inrake de plaatserii L h astineen is voor B43 I Tm H itmans S Hg fep opneesheer m algemee I Soe io fvarci natie en doodschoutv Iw angewezen d Beer A J l Wendijl n Troepic ua die kl ine knapea Die appeltjes waren aan het kapen Kreeg een diender achter hun broek Toen ii waien om de ho k Ging de diender eerst nog de vergetea Ktnefi reis opfapen L d rhandel De Olifant SfoofstMg 14 Goud r Vt Nov Rdzen O 20 Hafl ey ro7Pn 2 40 Fllpn anfp Triumph Helen 1 60 Better Ft r hm Ikié 10 i u Uit de dl r flat Ik lil pn uit tick it A IT III it r ih ert ItsiüC het O t vn ri p ISV er ps ïeigJii Ita IV noei Wl l n Ac ni t I f liwr I 1 d 1 le ip thtll bodig tvrfir lo n ih Hij JCIl Impf spelf jterll f a oni Mn Iken h en n ri l kn te rhro jlch e uur nujk 1 me tal BINNENLAND Hoedt ü voor rantsoenoversckryding De onlangs afgekondigde regeling volgens weïke degeoan die de hun toegem ei f rantsoenen gas en electnciteit overschnjdesl zullen orden be straft IBS met mis Het zwaard van da afantldiBC zweeft beveo de hoofden dergenen die neh aan overtreding schuldig maken De overheid heeft helsaa tot dezen drastischen maatregel moeten overgaan omdat de beschik bare hoeveelheid kolen m geen geval toelaat dat men meer verlbruikt dan ziin rantsoen Br zit dus niela anders op dan nogzumiger mat die rantsoenen om tegaan dan in hei algemeen gebeurt en et een beetje goeden wii zal zulksm vele gevallen mogehik zijn al ontkennen wu met tet men zich danenkele gemakken zal moeten ontzeggen De gasfabrieken verbruiken jaarlijks verscheidene tonnen steenkolen om den verbruiken gas te verschaffen dat voor de bereiding van de maaltijden en de verwarming van de woning noodig is Het vergassingsproces van steenkolen levert nog andere onmisbare producten zooals cakess en teer enz op reden waarom dan ook steeds een deel der gedolven steenkolen voor gasproductie beschik baar moet worden gesteld Hierop kan echter bespaard worden indien de verbiuikers m de woningen zoo spaai zaam mogelijk met hei gas omgaan dwz bij zuinig gebruik er zooveel rpngclijk profijt vap trekken Hoedt u voor ranlsoenoverschnj ing Het i uw eigen belajig en de straf ifen op niet nalevmg van dit voorschrift ïim zwaar VORMINGSDAG itE HAARLEM Op een te llaarlem gehouden gemeenscHappelijken vormmgsdag van de NSDAP en de NSB is het wuord gevoerd door den heer van Geelkeiken plaatsvervangend leider der NSB Te Assen had spr ge egd dat 50 OOO Nederlanders met de wapens in de hand naast de Duilsche kamerad n moesten aantreden Hij gat zich met over aan i lusies dat dit getal langs den weg vaat wAvinf van vrijw Uigeca liereikt kon worden zeggende dat men zich Integendee m de nationa§I socialisli che linngei er duioelijk van bewust is dat roer de uitvoering van deze maatregelen met krachtige hs nd moet aanviUit i Aan de vastbeslotenheid daartoe zal het bij de nationaal socialistische leiding m Ne dcrland me nrt breken Het Neder andsche lOlk tnoet r th vertrouwd maken met tde giesdachieaan verdere offers Na den heep van Geelkerken voeide Hauptdienst e ter syimidt het woord die in het aaneengesint n fron var Duitsche en Nederlandtche ra ion al socialisten de schoonste TTucht van een worsteling van twee en een haM jaar zag Dit front imnvers is door de tegenstanders gehaat Hoe darkbaar zouden d e on verbeter iijken zijn warneer ee s een wig gedreven kon worden in het front van de Duitsche en Nederlandsche nationaa soeiahs en Spr stelde den aanwerigen de rofd zake ijkheid v an een aaneerslu tmg der Germaarsche vo ken vor ooger Wanneer het ons net gelukt deze 130 millioen germareii aar een ie smeden tot een eenheid zal wel cht eens toch het tiolsje a ikine den kop opsteken en ailes wat ons heilig i vernietigen zonder dat Engelajid en Amerijia het kunren verhinderen De nationaa socialist v zul en Voortgaan voor ieder afzonderlijk persoon moeite te doen zonder zich op eer dwaalspoor e laten brengen door den tegenstand Jffiogmaals wees spreker de vrees van de hand dat Duitsch and met imperialistische bedoelingen ten oorlog was ge rokken en de Duitschen ais onderdrukkers in dit land kwamen Germanen moeten met door Germanen worden nderdrukt maar naast eikander staan De grootste echter ondar hen heeft het recht voor on te spie ken Dat is geen onderschikking maa d erwezenlitking van het leidersbeguifel zooals dit steeds eegoldeo heeft n het leven der Gejmanen MRbOILANDSCHE BFVOIJIINO LUDT MRLie EN DOOK ENGE SCUE LUCHTAANVALLEN Engelsche vliegtuigen heUbeiumet vuurwapens kHkkeloos niet ilrlaire doelen aangevallen De JJederlindv he bevolking had daardoor dne ooden drie zwaaren versiheidei Uthlgewonden te batreuren ANP WT EIGEN TUIN WMTT tAAT UW WWTWlV ORRAAI BEVRIF t Zorgt er voor dat de aardappelen krotr koulrnppn v interpeen en b waarlt el welke UH vhtatervooiraad vormen bij éen invjalle d vorst ntet bevrleren De veiligste en nieat vorstvn ij pl k vfoov de vtintcrbcwarinff van de knol en worfteTg wassen Is nngetwtH eld de kelder l iet ledereen heefi daarover evenwel de be schikking In de schuur of op den iom r Waar zotf velen genoodsHiakt zijn hun intenoorraad te bewaren daalt de temptira tuu btt een hevige vorst ook onmidde liik bepedm het vriespunt In d n vorigrn ♦ rnv ttr rijn daardoor vele wintervoor raden beV roren en zoodoende waardeloo eworden Het komt er nu op aan er voor te zotgm dat ttt zich niet herhaalt Men doet het beste om loodra het gaatviieren de aardappelen tA andere be aarpioducten m de sch uur ot op den tolder deuociB ge afdekking te geven Hiervoor komen In aanmerking oude kleeden zakktnftroo turfinolm en kranten t In verband met de mogettjkhetd van tm plotselinge vor t moet men btf ToOrbaat voldoende afdekkingKmateiiaal l tl de hand hebben De aardappelen en kunnen dsn terstond nvet een flfiAe laag wmden afge dekt Fr lijn TnenFchen die bü gcbT k aaqberitruirrte hUB aardappelen ergens in eén loreeijiamer of slaapkamer hfcwaren Men hoiioe er wel rekeqing m de dat het l df pelö ïe kamera bij Mi enge vor t ook vriest vooral wanneer er een raam open taat Ook daar Ift het nen rn van dë n o ge maatregelen derhalve niet oyerbndig Een goede methode om bleten 4interVI01 telen en ramenas tegen bevrïeiing t hefchutteti k het bevnava In een kkt m tdrooff turfmolm f met zand Trn slotte Orzuime men vooral o4 niet om de rood en wftte kool ttfen beVrieitaw te vrijvaren ERNSTIG SPOORWEG ONGELUIC Op Xt deaer ifgtm half zeven t avaads ls cCn jiaaBagicrstrein uit deriafetng jCldemiLsea op kct stationSUeibeeiit up een stilslaaoden ycnonentrein gereden Algeaien van auitericcle schlde x $nm dil aa aval belaas aak personen gedood en gewond Nederlandsche enDailsckc aantcaitie waiaa terstond t rplaatse De bergings en opruimingswerkzaaaaheden der spoorwegen werden door iMraonecl der Duitseka spoorwegen CB Daitaehe militaire artsen verHcht Het andcnaek naar de aanaak is og niet beëindigd i DE NEDERLANDSCHE KCLTUURKAMEa Het Verordeningenblad der Nederlandsche Kultuurkamer bevat een verordening van den president waarbij wordt bepaald dat tussfchen leden van de Kultuurkamer göïlolen ai idsovarcenkörasten welke verhoudmgen regelen op het gebied bestreken door de werkzaamheden va het gilde voor ttieater en dajis moeten worden aangegaan bu authentieke of onderhardsch akte Op de overtreding van dit voorschrift is een lïoete gesteld van ten hoogste i ijilhonderd gulden Het IS n I gebleken dal het ontbre kep van eenig schriftelyk bewijs der overeenkomst in de theaterwereld heeft geleid tot een zekere mate van rechteloosheid De werknemer zoowel ala de werkgever immess aarzelen veelal om een gerechtelijke actie te ondernemn omdat bij gebreke van een duidelijk sehrtftelvk contract vaak de stellingen nie £ voldoende te bew jzen zijn Bovendien is eeiv bemlïdelend in grupen van de ijde van het gilde voor theater en dans bijna ondoenlijk indien sohriRelijke bewijsstukkei ontbreken Door de verordening wordt nu bereikt dat er althans omtrent het bepaalde bij de overeenkomst geen verschil van meen mg meer kan besitaan waardeer werkgever en werknemer dus beiden zijn gebaat Belangrijk l Op veehroldtg verzoek yrorden door ons voor H H Caféhouders demonstraties gegeven van de alom bekende labrfkaten geen turrogateit van de HoHdelavenn De Noordater t w Rhumpunex de ideale wiaiardraak ter bereiding vao punchgioc cocktail cni o Likorex ter bereiding van alcoholiMe en origiSieele Hkeiiren In de makea 0 en Voorburg Wi noodigen U i tcrbt beleefd uM tot het b4woncD van onh Demonstraties weïke gehouden zu len worden op Mttosdeig 30 Nov n Dinsdag 1 D c nber tvil m d bovenzaal van Café Restaurant Eden Statenweg 199 Rotterdam Btltdorp Telef 41506 te bereiken met lijn 3 en 22 nabij tatioo D P uitgang Spooisingel Aanbevelend FobriekvfUlaol RoHerdam Meent 1 0 TeL 22265 iniiM Gulden Winckel ia ims rrtCtEN JUWU ICII HORLOaEMAKI lltCIM Volop BRILLEN Het geeft meer last en koelt meer stroopi Tijdcl k GEEN UURWEBXZN Striik alléa i één keer ea tdiakel h U bijna klaar ia dea bont rec Ia wtl Zóó qtaatt Ge aw kottbaren atrooos Maar ook op liefal vah Bdit te Itesui aig Laat geen lansp osnoodig branden en draai op elVe vier er één loa lliiai ni r Harnll uii miiidcr l il n t PUBIICOTIC ► C €P rFM I riANOCl NIJVIWH J m SCHOfVAMa ian hef lOKSltOUNIURMV Zet de radio af aja zi voor noiemand qie t en atofzuig wat Hinder en dan wat aorgrnldiger ZA6 kant I nog aaefcr da één kyart besparen En scM it t goed Want boe meer ttroom we qiarca boe mevt U uw eigen belang dient t f