Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1942

ZATERDAG 28 NOVEMBER 1942 ▼ rloofd JANNIE POMPSTKA AD RIETDUK 1 Apel Weat istxaat 34 Rotterdam Schiebroeksctaelaan M BOBLMUIS Motarit A T VAN DER USmotiN te Oudeikerk a t Uuet u voometneni op WMBtdac Z December 1M2 i morgens ten 9 TO ure aanf liet kofftehuu van G J VerdooM te lwij4c A S2 Dorp te diens verzoeke in hrt opctibaar te verkoopen e n gedeelte van diens KOFFIEHUISINVENTARIS bevtaande uit ± liW stoeJ n Uiek ymken piano divers glgt wftarbij Hardglas en aardewerk enz öeneveni eenige MEUBELAISt GOEDEftEN bestaande uit ted ant bed kaohd spiegels vloerzeil k rpet vtöerkkirdjee enz abin e een verplaatsbare bbfiten CeNSÜMPTIETENT 5 X 4 m al gens vóór dep verkoop ifgenumncrd te l eïichtigtn v x Firma J P MUL Karte Tiendewrag 4 Tel 3287 Opgelicht I Maart 1876 Gedaagd een leerling broodbakker Aanmaldéli KUiweg 81 NET MEISJE gevraagd voor porictrtparaties Bekeiidtield met naailnachine nHHt Voorlopig 2 dagen per week D A VAMÏPEBEH i MARKT 1 we OeviMgd een ntlsja voor heele of halve dagen uf voor dag en nacht oflmlp in ila kuishoailliii Hoog loon Vrerkster aanwezig Kattensingel 85 Instelling vraagt bekwaam BOEKHOUDER Rrléll n met uitvoerige inlichtingen en verlangd salafU onder no G Q933 bureau van dit blad t ttoffmanssticlTtingKeizersiraat 8 jouda Volksgaarkeuken vraagt een het 2e meisje leeftijd pi m 18 jaar Zondags vrij Fabriekskantoor te Gouda vraagt lOmSTEBEDIEIIiEIM goed kunnende schri ven en rekenen Brieven onder oo Q 6791 bureau v d blad Notarm J van Hrjuieoburg te Gouda zal op Maandag 7 Doctmber 1942 elf uur In Hotel de Zalm a d Markt aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen ONROERENDE GOEDEREN Heeren iula Bleekerssingel 25 Verhuurd voor ƒ 4 25 p m Drie WoonhDizen Genestetatraat 25 27 29 elk verhuurd voor S per week Twee Woonlinizeii Roemer VUscherstraat 6 en 7 Elk verhuurd voor ƒ 5 p week Bezirhtlging de laatste 3 erkdagen vöör verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uur a op dien dag van 9 tot 11 tiur fietaaldag 6 Januari a s Breeder bl notities gratti bij den notaris verkrijgbaar Gevraagd een j j leeftijd 0 21 i ich te vervoegen O v Wingerden Ridder v Catsweg 3 Bevraagd BEDIENDE Kennis van het smidsvak strekt tot aanbeveling A nm des av na 8 30 uur A W Kok ijzerhandel Zeugesir 92 84 Mitefiflijiif voor den Donderdag en Vrij dagmorgen o nat maialav heele dagen Adres de la Keylaan 26 Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige een Binke OAOOICNSTBOOC Aanmelden mevr de Jong IZondag s vrij Aanmelden Vollmers WydltrMt 24t 1 Heerenitraat 5b Ootida KOOPT DEZEN KKER Uw lot bij LotenjkantoorStgme 0 £ KROON Kletwey II D Vitamine inpbuita van het gebruik van levertr uin dooajes voldoende aa 4voor 100 dagen PW ClSi km COOPS Drogist Wljdstraat 31 Mevr Kunnen VoorwiLena 2 B zoekt NETTE WERKSTER voor een of twee dagen p w Te koop gevraagd 2 knvderoveralls m goeden staat leeftu l 6 en 9 aar Voorwilien 149 a Gouda AFBRAAK TK KOOT Palen planken 2 x 3 dtn viaien Party beste steen De Joog L Dwamtraat 2 Aangeboden zitstaafikamer Stroomend water hutselij k verkeer volt pension Botha traat M Te koop spoor roet levien meter railc waaronder wissels an verdere todbeii n een ovale sakxitafel Bu gvlietkade 15 ST NICOUAS GESCHENKEN ZIE ETALAGE VAN Fa G L NAAISTER vraagt huiswerk Ook vefstei W k Oud ReeuAijk 0 21 Schaatsen Een pttar Noren gevraagd schoen ra 3 M0 Br no 4401 bur v d btad Centi um der stad nette KOSTGANGER gevraagd Br no 4402 bur v d b ad Microscoop gevraagd voor studje liefst met olie Immersie Br meL prus en gegevens Park aan 1 Arasterdam Hj potheek ter overo aangoboden groot ong ƒ 2500 op soiled pand Goede rente Vedige belegging Br no 4404 bureau van drt b ad Gevraagd een i et BIEISJE tot 4 uur Vrudags den hee ien d Mevrouw Dorgelo Fkiweeiiensm l 53 HJi ontvingen iuxe manU van Monfl voerd in bli If coffrets nie uitgem hout Franschs parfums m verschiltenti © maten Zaeraeestigehandbe schilaerde tegots von Tegalsche keramiek v de kinderkamer In 10 verschillende uitvoeringen Flacons en potten badzout Zakdoeken sachets tzonder punten luxe doozen mot kleimasker behandelingen Vele nieuwe byouteriéen en vlltcorsoges Btoembroches van Tegelschb keramiek m bijpassende knoopen me apart I TE KOOP een prima emaiUe fornuis Tombergbtraat 46 Vraag Wj Waar gaan We heen Pop Antwoord Zy Natuurluk naar REUNIE FOYER ede een doet V Gevraagd een scilboet in ruil Voor een fiets met goede banden Br no 4409 bur bl Reparaties aan alk soorten speelgoed X SPEELGOÜDDOKTBR Zeugestraat tt Brengt uw oude zinken emmers teilen waschketels bij Mrhandel P Rond Ptn Zeugestraat Cïouda Ze worden weer tl nieuw VERHÖOPHirïS Doelenstraat 29 Tel 3306 Inen verkoop van Antieke en Moderne Meubilaire Goederen Verrekykers Microscopen enz Baekbindertj D v Leeuwen Turfsmgel 23 Het betere tares voor jnbmden van alls soorten boeken jaai gangen en muzi Particulier vraagt van particuker te koop eenije Iniizen of een huis ong i 9OO0 beschikbaar Br no 4369 bureau van dit blad rui Een kinderledikant autoped en een kimono TE KOOP Karekietstraat 41 VoorREPARATIEWERK SOHOORSTEENVEfiEN R WITTEN naar M KIIOLWIJK Zwartemg 3 QOUDA FRANSCH conversatie opleiding examens H Vonau Surinamestr 278 Na kunt V uw tuin bepian en met heesters stam enlage rozen vaste planten enrotsplanten Verkrijgbaar buG Hendrik sen AÖiterwillens H 6 WIJ MAKEN Uw te krappe schoenen breeder en grou ter Joh Muurling Doelestraat 10 Telef 3780 Oeselllge Familieavond Vergroot uw foto s vacantie oprawnen em op 75 om met SPiCO lanUam i 17 50 Qr Florisweg 34 Te koop een kookkachel zoo goed all nieuw i ƒ Kempes Staringstraat 32 De EPIC0 LANTAARN i s een succes wy kooien deze gaarne by U thuis demonslreeren Bri op 2700 ook na 6 uur OEVKAAOU ZdelianiischOIGEl Br no Q 6958 bur v d blad t Is bekend door stad en land t U goed een door J C R gerepareerde band W IVmbei traat no 39 Telefoon 3697 Tb koop een haardfront plaal zoo goed als nieuw UsseUaan S6 Tt KOOP eiken dr e ir eiken met 2 Inlegbladen en 4 eiken ieeUii trievea no O 9957 bureau van dit blad Gevraagd voor direct administrafieve holp woor enkele avonden of ochtenden p w Br no 4418 boieni van dit biad lel Distributienieu ws göijöa faZUWX LITREIKING VAM LEVCNSiODDELFNKAARTEN TABAKS EN VEB SNAPfcRINGENKAARTKK EN BONKAAKTEN VOOft ZEEP VOOK KINOKREN V0omltloo eM4 o de voiceBda week e pMuitHii pnkllcatU voor kAvcaseaoeJiulc iiitrcUtaii wordt ttaanc ree4i bet volguidt balctoBd Bciuwkt zn Mê aa n p mvrtêMl wI m Vr ê g M Dectmfcw IMZ te Kerit4l c hvm konkaarten mtfeteo albaleii dlekea nilki Hums i doen nUlDAG 4 DECEBfBEK XMC Op da thjEitt in Irrulk seiiomeit bonkaartem li deie datom va terngkMniit rcedtt afsevtempcM Het hetreft de penenen wier ge laeht n ai m toiectien Wljw4a en van Zijn behle namen medeserekend geleeen zUn AUe andere perxonrn kunnen hun bonkaarten op him normalen dac Tan terugkomvt welke op de bonkaartea i afsestempeld ifhalea VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KAMER EN PENSIONBEWONERS Op Blnsdaff 1 I eeember 1942 van 8 30 1200 en vas 13 30 is uur kunnen door kanierverhtiurders aan loket 11 van het kantoor van den diatntjutiedlenst fortxiuUeren worden afgehaald ter verkrijging an bonnen voor vaste brandstoffen tert hïehoeve van kamer en pensionbewoners voor de maan 4en December 1942 en Januari IMS De fo muHeren dienen aan de voorzijde Ingevuld door den verhaarder en an de achterzijde door de n huurder fi vóór Vrijdag 4 Deeember 1942 weer in de brievenbus van genoentd kantoor te worden gedeponeerd Na beooideeling 7ai zoo spoedig mogelijk een oproep tot het fhalen van bonnen of een afwnzeode besohikklng aan den kamerverhuurder worden tïjegezonden BiJ het afhalen der iwnnen dienen de dtstrtbutiestamkaarten vaji de kamerhuurders of pen looga ten te worden medegebracht Gt noemde foimulieren mog n evenwel niet worden afgehaald en ingediend voor pensions met lo of meer gasten af voor pensions waarin neen hoofdbe oner aanwezig ï iooais deytijda is gepubliceerd zullen de extra bonnen voor vaste brandstoffen aan de i amer erhuurders of penstonhoudeu verstrekt wordt n LaaUtgenoeindfn dienen de bonnen af X6 staan aan de huurdefi of pensiongasten In velband hiermede zijn de bonnen en derhalve ook de daarop gekochte brandstoffen m principe eigendom van den huurder of pi nstonfcaf t en dienen deze biJ eVentucjcle verhuizing te worden medegenomen De huurder of pen wngast U e enwel verplicht de kolen te beIrtkJten bij den leverancier van den kamerverhuurd of pension houder VAbTE BRANö TOFFFN VOOR GROOTE GE INNÏN Zooals do tijds ia gct ubüceerd kon na 11 Juli 1942 niet meer tol verstrQkkinff van bovt nbedoelde bonnen ten behoeve van groote ge inntn wordifn overgegaan Thdns Ig evtnwel bepaald dat nog Wnmaal ae gelegenheid 7al w rd n gtReven om voor de7e bonnen in aanmerking te komen en wel oor nen wier gezin uit 7 of meer gexlnsledm bestaat Onder fcezln ïeden worden verstaan linvoriende ouders kmdeien klemkindeWR sbefkmderen en verdere inwonende iamilieSeden aismede ten hoogste eén Ud van hetuiwonerid ptisoneel Ter verkf gmg van deze bonnen dient een lorjnuUer MD 108 op Dt c sdag 1 December 1942 tusschen IJ 10 en 15 to uur te worden afgfehaald aan loket 11 van het kantooi van den diitrtbu tie dienst HetI met inkt ingevulde fofmuUer met IJe djstiibutiestamkaarten vanj de gezin leden dienen op Woensdag 2 December 1942 aan Ktket 3 van genoemd kantbor weei t £ worden aangeboden waarna eventueel direct tot uitreiking van bonnen zal worden o ergegaan en wel voor hen A ier geslacht naam begint met één der letters A t m L tusschen 9 M en 12 00 uur en M t m Z tusschen 13 30 en 15 30 uur Aan bovengenoemde data dient stipt de hand te worden gehouden daar nk Z December IMS geen gelegtnheid meer tot het afhalen van genoemde bonnen Tii worden gegeven Uiteraard geldt het l ovenstaande alleen voor hen die destüds nogniat in het bezit zijn gesteld van dile extra bonnen één eenheidvaste brandstoffen of des Uds slechts drie extra bannen oMvtngenen thans door vermeerdering van het aantal gezinsleden tot eengetaln an tien of meer voor 6 extra bonnen in aanmerking komenNAUITREIKING VAN LEVENSMIDDELENKAARTEN EN MACBTIGIN G EN OPSLAOAARUAPPELPN Uitsluitend op Donderdag 3 Dacember l94St vaVt 9 30 12 00 en van 13 30 15 30 uur zal aan lekat 1 van het kantoor van den df tnbutledienst de ulMrelking vaa Uhpen middeleii4taarten plaats vmdenvoor hen die tot nu toe de kaarten om welke reden ook n ethebben afgehaald Op boven genoemden dag ktmnen op dezelfdtf Ujdstip n QOg i de laatste maal machtiguigan tot het verkrijgen van tkpstag aaraappelwi wnrden afgehaald n wel aan loket 3 ondet overl gïnf van de dlstributlestamkattten met daarbl behoarende Inleg vellen AFHALEN AANVRAAGTOM LtEREN VOOR SCBOENBN In de maand I ecemt er 1M2 luonen aanvraagformulieren voor alle oorten aehoenenbonaLn wov an afgehaald door hen wier ge letters op Woensdag op Donderdag op Woensdag op Donderdag op Woensdag op Donderdag op Woensdag op Donderdag S Deeember 1M2 3 December 1943 0 December 1943 10 December 1942 December 1943 December 1942S3 December 1943 24 ecember l ilMhtanaam begint met éen A C D E r G B H I J K L M N O P Q R T U W S V X u z Op Woensdag M en Dffnderdas ft December 1943 suUw genoemi aatnvraagfarmulleren niet kunnen worden afgehaaM jÊ Het afhalen dient te gesfihieden aan loket 12 van het Kantoor vm den diatributi ienst op bovengenoemde dagen van 9 30 12 00 en van 13 30 15 30 uur Van bovenstaand schema kan niet worden afgeweken Zij In wier dM tributiesl nikaart het vakje H4 met een ffet van 206 pf hooger Is gewaarmerkt kunnen momenteel formulieren be stenwl voor het aanvragen van schoenen bonnen IA t eroeps of werksohoenenbonnen niet afhalen De door hen ingediende aanvraagformuUeren bitjvea In behaav dettng Aanvraagformulieren voor schoeneiibonnen II en Kulspantoffels kunnen op bovengenoemde dagen worden afifehaald ongeacht of in het vakje H4 van de distributiestamkaart een aanteekenlng ts gesteld Men kan lerhalve gelijktijdig of afïonderUjk een aanvraag voor een schoenenbon II of huispantoffels mdienen DISTRIBUTIE UJNOUE VOOR SCHtLDFRS Op Vr d 4 December 194S van 13 30 15 30 uar dienen schilders dw in aanmerking wenschen te komen voor lijnolie zich te vervoegen aan loket 11 van het kantoor van den dlstrlbutiedlenst De loonlijst on van het schildersbedrUf dien t iei te worden medegebracht Na dezen da g beslaat hiertoe geen gel enhetd meer AFHAI N SCHOE EKBON EN ZiJ die een oproep hebben ontvangen om op Zater dag 28 r tvember 1942 een schoenenbon aan éen dér loketten van den djs9l butledlenst af t halen en die 7ulks om welke reden ook ni LJ ebbengeddan kunnen genoemde bonnen voor het laatst afhwan uitsluitend aan loket 12 en v el op Dinsdag 1 December l 42 sschen9f30 6n 13 00 en 13 30 en 15 30 uur j 7IJ dienen xlch derhalve niet te vervoegem urn bet Iqfft dat pden oproep is vermeld DIstrIbutlekrinir CAPEILE AAN DEN IJSSEL EXTRA TOESLAG VASTE BBANOSTOPFEN VOOK OBOOTK GEZINNEN De gelegenheid is geopend dat giXKJte gezinnat aarvan d uitreiking van extra bonnen brandstoHen per H JuU J 1 wa stopgezet alsnog voor bedoelden toeslag bonnen in ontvangst Icunnan nenun Onder groote gezinnen worden verstaan gezinnen van T of meer personen De atamkaarten van alle gezinsleden moeten worden medegebracht Uitgereikt worden 1 aan gezinnen van 7 8 of 9 personen 3 Rantsoenbonnen a aan gezinnen van 10 of meer perionen 6 rantsoenbonnen Met eventueel mutaties na U Juli Jl wordt rekening gchoudea De uitreikui moet vMr i Daiamber a a ztin beelndlfd Vanzelfsprekend betreft het ttn alleen gezinnen waarin mutatlei hebben plaaU gevonden of dl noc gei n extra toeslag hebben ont vangen De IMrecteur van den DlatributiekzlncCapella aan den Uaatl B A J I ROO e OPENBARE VERKOOPING Deurwaarder B J N AKKERiSOUK te Gouda aai o Dinsdag 1 Dec a j voorna half tien in gebouw iDanlel aan de Groenendaal te Goada publiek a contant vei koopen Meubilaire en Huisli Goederen wo huiskamer en slai pk m rameublement linnenkasten chiffonrtieres taf stoelen uweren en houten ledikanten schTijitoureau trapen handnaaimachine gasfornuis radiotoestel Hhilipa stofzuiger bad en geyser kapoji bed spiegels schilderyen enz enz Kijkdag Klaandag as van 3 6 uur Hiermede geef ik U kennis dat Ik met Ingang van 1 NOVEMBER 1942 voor eigen rekening het GIax BW iMri en Schoonmaakbedr f uitoefen zooals dit steeds door de firmaGOUDKUIL A PRINS Is geschied Uw opdrachten zullen zooals steeds door mijgewaardeerd met de meeste correctheidworden uitgevoerd Mijn t4d li k adrct is JOH PRINS SurlnaDaestracrt 221 bi het Rusthuii Goudéi terwijl boodschappen gaarne per tel no 3259 vaA voorm S tot nam 6 uur worden ontvangen Beleefd aanbevelend hoogachtend JOH PRIN $ Tricholeeren Stoofhen Verven ModtHpenen OJstricts CoRsoltiliibiiryi m Tibireilisi bsstrijiiiiii Oosthaven 50 te 6oii4a De ipreekuren vkn het Districts CoRSultatieboreau voor Tuberculose bcstriiding te Gouda zullen in de maanden OKCEMBCII an JANUARt des Maandags en Donderdags nin 9 30 tot II uur gehouden worden Irtdien U inplaats van de gebruikelijke Boterletter eens een Bloemstukle of Bloeiende Plant stuurde dan was het vraagstuk van het Sini Nicetaasgssish nk toch opgelost Gloria Mundi heefteen pracht sorteering in uitbuitend e rste klas Bloem en Plantwark Zeer gewild zijn onrt leuk opgemaakte CACTUSSCHALEN Marl l4 M3603 Btj T Goedewaagen S Zonenkan een aankomend BEDIENDE m of vr worden geplaatst Aanmelding schMft lijk Gevraagd in gezin met 4 kinderen net meisje Een bekende L V AfaalschappiJ vraagt een vQord eno ACTIEF AGENT voor uitbreiding van een agentschap Brieven no O 6944 bureau van dit blad DE KLEINTJES RUBRIEK wordt opgenomen Dinsdags Oonderdags en S tet4a Tarief Betrekk g advertentiet 1 9 ffi M j Sl eikc 3 rrJ meer ƒ O 09 Aiidere adveirtentles 1 4 mJL tOM elke 3 mM meer ƒ 0 10 alle im voormtbcuüing Mrm tentiea onder n umner aao bet bureau lU cent veilioogms Bewusnummer 5 cent extra Inieoduig den vooratgaanden dag Brieven knnoen warden afgeliaald eiken werkdag van 9 S M uur Zaterdags alleen van U n uv TE KOOP GEVBAAC een gladh tox te f Kamemeiataloot 189 TE KOOP meisjesmantel lemljd li è 1 jaar tevens rond bij2et tafeltje JONGEN GKTKAAGD J d Wal St Antboniestraat 14 Steijnkade 30 Te koop ruwharige foxter rier en een zwart astrakan kort jasje m 42 Oa Costakade 58 na 5 uur Net raeis e zoekt VRIENDIN 21 23 Jaar Br no 4353 bur v d blad MEISJE GEVRAAGD voor de morgenuren Starmgstraat 23 GEVRAAGD NET MEISJE als hulp in 1 huishouding van 8 30 5 u Zat 2H u Kost geil of ged Mg vrouw Nienhuia Oosthaven 63 Te koop een sjoelbak eiken en een knikkeispel Te Ijevr R V Catsweg 226 TE KOOP een paar weiiischoenen m 43 1 paar lage zw m 40 2 pajchuisjes met kraan wagen voor kinderen Ifieuwe Haven 112 Te liuur gevr 1 zitslaap kamer o ngem met gebc v keuken ot kl huisje door alleenwonend pers Br no 4362 bur van dli blad Wegens huwelijk der tegenw gevr een werkster of meisje voor 3 of 3 i dag per week WERKSTEB GEVRAAGD voor Donderdarg Vrudagen Zaterdagmorgen van 9 uur tot half twee Walestraat 21 18 jaar of ouder Zoutmanstraat 41 WITTE STAD ÏO November as Trekking Mooi orgel getraagd betst eiken Opgave aantal reg pr s enz no 4304 bur bktd TE KOOP zwarte dtmes mantel maat 44 of 46 Br no 4342 bur v d blad EEN KLEIN HONDJB te koop gevraagd Br no 43CS bur v d blad Net loopmeAJe of jongen gevraaild boven 13 jaac Klei wee 66 Ih een net bu ergez zondekmderen wordt een nette kostganger gevr centrum met huijelyk verk geert bero K Br no 4344 to bl Te koop een citer en huisbioscoop breedfiflra met films Br no 4366 bur blad Gevraagd lange bniidasioler witte of zilveren avondschoenen met platte bak m 3639 Br no 4367 bur blad Naaister gvmagd voor fcïivdeivo en verstelwerk UevT Grend L Tiendew g 9 Btedt zich aan NET MEISJE vooT stopwerk Br no bur van drt blpd Vw naabnacUBne defect Laat ae ons eens nazien en schoonmaken voorkomen kostbare rei araties 4368 Pfftft NaatmaohifiehuM Alleen L Tiendewe 62 Gouda Te koop een baardkachel e n gram foon en een viool Te bevragen Raam 17 TE KOOP AANGEBODEN een Godm fomuis V d Pabnstraat 122 TE KOOP AANGEBODEN KOSTHUIS GEVRAAGD voor 1 of 2 personen Br no 4371 bur v d blad Te koop gevr stpfzuiger 220 V moderne k mderwagen Br hi prysopgaaf onder no 4372 bur v d blad éen gramofoon met piek up en een nieuwe bruine donkere vos Fluweelensingel 80 WITTE STAD 30 November ka Trekking SCHILDBR8TDK TE KOOP een partij Kerstbakken aardewerk B r no 4373 bur v d blad Dame in bezU van mooie sportscboenen maat 4J wcnscht deze te ruilen met luxe donkerbr schoenen m 41 42 Br no 4374 bur bl te koop KamemeUcsloot 185 Te koen ersterker 9 Watt lange leinn jas flinke maat en een paar notorlaarzen m 43 brum J C Kool Stolwukerskiis TE KOOP 1 rond mantelkacheltje en een schipperskacheltje Te bevragen Onder de Boompjes 33 Oude waschketels emmera en wascbteilen kunnen nog opnieuw worden gevulcani werd Wie ruilt een hobbelpaard tegen een speelgoedpaard m goeden staat B Misrtenssingel 51 tel 3766 A W Kok Zengeatraat W Gouda Telefoon 1784 Te koop gevraagd 1 o 2 witte laboratorium jaaaén maat 46 Westbavrai 49 n Utltgt t A lt M lnA n n WUWK WOENSOAtf DCCCMBCB A S Nieuw e Schou wbarg De file s VARIÉTÉ TEMPO presenteert ü een N n Stop Vinriett program Ovar ultvarka IMa aalaii Ka Zaal open 7 uur Aanvan g 7 30 uur Sre Waikiki HawaiüHs De Tardona s c iJjrSV S 7 5 Vl ai 0 i f de Jrti BraMrar Laii Mlllofl HumonjtConferencier De beroemde Voetoal podui aria Bappa au Antonla ffe alom bekene Clowns van Circus Hagcnbtcl ufWlarta Di w Hoed Wond en Stepdans Het populair dan frcs e Om Brfuwar verfijnde Cabaretkuffll RevuaSchataan Lachen HEEFTU AL PLAATSEN BESPROKEN yoo 2ARAH LEANOER in Pffixan der plddtsen in de scHOuweljRe bjo goop Kassa geopend van 10 12 JO en 2090 21 30 Zondag vanaf 2 uur TEL 3750 DENK ER AAN Maandag laatste Voorstelling TühGANO VOOK l LKhN Lt hTIJl partiealier e huis voor belegging te koop gevr Br no 4447 bur v d blad Gevraagd een net dagmeuje s Zondags vrij y Swietenttras 19 Waaehmachine motor te koop gevraagd 0 p r no 4448 jwr v d blad TE KOOP prima ziSirt emalUe fornuis merk Juno Komerae skiot m Twee meisjes anig ÏO jaar toeken MdgeparteetS Br no 4449 bur v d blad Zoh dagnlat JAGER WESTHAVEN 20 Repateeren en stemmen m Tt koop gevraagd een paar Meren njlaarzien maat 4344 Br no 44S0 bur d bi piano s en orgdt Balden vernieuwen met intstekend materiaaL Voor gloeilampen e lainpe ksqipen naar Do toodgietCT Walestr 12 G vr agd nette LOOPJONGEN Kleiweg 38 JAGER wiSTBA fmsl OngeU ƒ 150 ƒ 280 f 300 ƒ 580 Levering nigt ga rantie T koop 3 wieUg kmdertk t en een Hiuips radio toestel zonder UKG Crabetbstraat 15 Sjoe bakken e a aardige 8t Nicolaascadeau De Kieme Winst N Haven 17 Gevr meteje voir haIve of heele dagen Hulp van werkster Mevr Vuuk Onder d Boompjes 4 TE KOOP AANGEBODEN groote pop met tedricarfe Br no 4427 bur v d b id e hee nkwalfu t VERMIST WIT POESJE Tegen bekxxung terug te beaargen Mbordr Verlaat II Dw overhemd stak Voor aUe reparaties naar I e Bpemaald L Tiend weg 32 Te koop 2 nieuwe flanellen prjma fiink e maal 1 t aar zw irt V1 ten oude dames paatoff ii rnaat 40 nieuwj ƒ 5 Br no 4428 ur va dit bud Geen boete te betren ht ft U als U met ons oartoii vtrduistert Beter dan paper Verkrugb in alle matui I ieuwe Haven 326 Beeft a stof rp stukje vocrtngT Wij n ken overtiem den naar maat De Bieinaald L T ieJieviog 32 Jongeman éo jaar bza als Vertegenwoordiger goede referential Br no 4458 bur v d blad TE KOOP een dressoir Pretoriaplem 46 TE KOOP een paar blauwe suede schoenen hooge h ik maai 41 Nieuwe Havei 19 Na 6 30 uur s avon ds Een net dagmeisje gevraag Mevrouw Bol Van Brrgen lizendoompait 9 f Soiled 2 pcrs 4edikant tê MEISJE GEVRAAGD hoog loon halve dage n 6 S rtenssmgel 6 a koop Te bevT Spieringsttaat 13 d ei voor 3 uur KINDERWAGEN TE UUK neOe artieiden wonmK b buitenwi der stad Br no 4434 bur biad BOEKENPALEI8 Lee iblxxtheek koopt en vei4 oopt nette St Nioolaaskindeitoodteni Boel ik de 56 te koop Te bevragen Westbaven 36 Mei e gevraagd voor halve ot faeele dagen Zondags vnj Mevr de Kluyver FluweelyWigel 106 Nette WERKSTER gevraagd Eiken morgen een paar uren en Zaterdag den geheeiondag CSouwe 15 TE KOOP AANGEBODfN een I ilips luidppret er Gouwe IW Te koop eéh plustour leeft 1415 ar een i md kc4 3 viMen meisjeshoeAen en eiken pendule A v d Berg Weth Venteweg H 98 Koopt als St Niiêolaas£esehaak een aardig schilderaliakye K kt eens bi Jocbems Noodgodatraat 29 TE KOOP GEVRAAGdTT goede 2e h sc iiderytusten en handkoffertje m goeden staat JodMQis Nondgod straat 29 Gerraagd een WERKSTER voor twee ochtenden p w Öurgviietkade 17 stokken vocn veidiustering enz Jan l ostmus Raam 142 Telefoon 3720 Te koop damesnvantel prima stof m 44 46 jongensja leeft 12 j meisjesmantel leeft 14 j i Br no 4420 bureau van dit blad TE KOOP een groote tedd beer en poppenstoeKje Reiger traat 44 Gouda TE KOOp stofzmaer 22 1 V geen siee z h s Tevens V raagd heerencosjuum 52 BrieVen no 4440 biireaUvan dit blad Gevr lUlfronw voor hulp i epn ptó van 3 pen Kost O inw Kleine vergoedmg bi n4 0 j Br 4 441 bur v d bl Ie GoUscbe Kanststop i Bk W zich aan net Wiakel isje lr no 4446 bureau n dit b ad oi Tei 3170 UsMMaan 84 herstelt aU xrha aan Uw ale tej fr2uoale mot brand en Spoedorders bmnen 24 iWgereed Biedt sich aan 8TENO TTPISTE A jaar oud Br no 4419 tour T d WM Rb v i de te Ioane luc lo 5=hl ev aB fmo n ttor h vi Wkr trir U i tl va