Goudsche Courant, zaterdag 28 november 1942

1942 k indag 30 Nov 1942 fittrgmg No 21103 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bnreaa MARK1 U nOLgV nil PoMrekadlag MN Chefradaetmr t TTE lER Oooat den De Engélsch ADierikaansche actie in NoordweslAfrika en West Afrika is van vele toevalligheden afhankelijk geweest Churchill legde er den nadruk op dat deze actie onder leiding en verantwoordelijkheid staat van president Roosevelt Het eerste Britsche leger staat onder bevel van den Amerikaanschen opperbevelhebber generaal Eisenhower Aan zijn aanvalsbevèlerk zoo zeide le premier zullen wij stipt gehoorzamen Overigens hebben de Engelschen en Amerikanen bü deze actie tientallen hunner schepen moeten blootstellen aan de aanvallen der asmogendheden In het verdere verloop van zijn rede noemde Churchill Afrika een springplank teneinde met den vijand in nauw gevechtscontact te geraken Hij maakte vervolgefls gewag van de beteekenis eener heropening van de MiddellandSohe Zee voor het militaire CHURCHILL AAN HET WOORD Bij Hfstamlifl jelifBili imi bm iil mjbjii jis mii iIim De bedoeling van den Afrikaanschen veldtocht liet Churchill niet na Jievige aanvallen te doen op Mussolini De successen in Afrika mogen echter d aandacht niet afleiden van de geweldige slagen die de Sovjets aan het OostelUke front uitdeelen Churchill noemde StaKns militaire leiding Lvoortreffelijk Toen het offensief tegen N Afrika beraamd werd voorzag men dat faardoor onverwijldereacties in Frankrijk zouden worden verwekt Churehill herhaalde de onware beweging dat Duitschland wilde probeeren de Fransche vloot in Toulon in beslag te nemen en hij meende dat de geest van het strijdende Frankrijk een overheerschenden invloed op de Fransche natie VERPLAATSING VAN DEN OOKL NAAR ZUmITAlIK Naar uit Londen gemeld wordt Seeft Churchill gisteravond een rede gcifouden waarin hy e n uitvoerig overzicht gaf van den militairen toestand Churchill merkte hierbü volgera het D NB o a op zyn hoop te stellen op de mogelijkheid dat de verschrikkelijke gevaren die best in staat zijn ons leven en alles Arat wy bezitten weg te nemen overwonnen zullen worden Overigens wilde de premier geen voorspellingen doen over veldslagen alvorens zij ten einde toe gestreden zijn Wij willen evenwel het grootste vertrouwen stellen zoo sprak hij in dé generaals Alexander en Montgomery Het doel van onze actie in NoordAfrika is de a smogendhedn uit Tunesië Ce verdrijven teneinde op deze wijze Zuid ltalië uit de lucht te bedreigen Sprekende over Frankrijk meende Churchill dat de Franschen het lotvan Frankrijk zelf in handen hebben waarbij hij zeide zijn hoop te stellenop e n overheerschendcn invloed vanhel Gaullisme Geen blufferige grootsprekerige stemniing geen zelfoverschatting mag dp g edijchten der EngeLschen vertroebelen Vervol gens besprak Churchill de kritieke oogenblikken die Gr Brittannië tot dusver in dezen oorlog had meegemaakt Het Britsche empire noemde hij een wonderbaarlijke vereeniging van staten en rassen Ook thans moeten de Engelschen zich weer aafi de grimmi ste en waarschijnlijk langdurige taak gewennen die voor hen ligt en aan de zware plichten die zij op zich geladen hebben Bi j de vermelding van den oorlog in Noord Afrika sprak Churchill over de geweldige afstanden waarover de oorlog zich daar uitstrekt en over de enorme inspanningen en ontberingen die daar van de troepen geëischt wor zou uitoefenen Vervolgens vexklaarde verkeer en van de daardoor onnoodigc jde premier dat hij niets wilde beloven lange zeereis om Kaap de Goede Hoop en niets voorspell waarmede wellicht een zeer zware klap kan worden toegebracht aan de v Bdelijke duikbooten Ue beheei sching der kust van NoordAfrika biedt ook het voordeel dat er een nieuw front in het luchtruim geopend kan worden Teneinde den strijd te bekorten is het nl noodzakelijk den vijand onafgebroken in de lucht met de grootste intensWit te besloken In dit verband probeerde Churchill de Duitsche luchtmacht vbor te stellen als een waardeloos actief tegenover de z g voortdurend in kracht toenemende luchtstrijdkrachten van Engeland Amerika ên de Sovjet Unie De operaties in Fransch Noord Afrika zoo vervolgde de premier kunnen de geallieerden in staat stellen het zwaartepunt van den oorlog naar Italië te verplaatsen Wanneer te zijner tijd djB vijand weggevaagd zal zijn van de landtong van Tunesië zal heel J uidItalië worden blootgesteld aan n zwaar offensief uit de lueht In dit verband Voortgaande zeide Churchill o a nbg Wij willen ons niet d oor eenigerlei fraailijkende droombeelden laten verleiden Mij is nog geen gebeurtenis bekend idiede hoop rechtvaardigt dat de oorlogniet lang zal duren of dat GrootBrit tannië geen nieuvvi bittere en bloedigejaren te wachten staan De smartelijkste ervaringen zou Engeland echter nogmoeten opdoen indien het in zijn streven verzwakte en zijn eensgezimUieidverloor nog voordat de overw jnnina definitief heltaald is Churehill wees erop dat Duitschiand hXna gansch Europa beheerseh en dat aan Duitschland m ililóenen werkkrachten voor de vervaardiging van oorlogsmaterieel en voor het bewerken van zooveel vruchtbaar lat d ter be schikking staan De Engelschen moeten ook bedenken dat men tot dusver nog maar met een klein percentage van het Duitsche leger te maken heeft gehad en dat de duikbootoorlog niet af maar toeneemt én dat hij nog aanzienlijk erger kan woitien alvorens er een verbetering te bespeuren valt Ik acht het mogelijk zoo vervolgde hij dat de oorlog in Europa zal zijn afgeloopen voor den oorlog in Azië In dat geval zou Engeland terstonfc alle strijdkrachten naar den andere kant van de wereld brengen om de Vereen Staten TsjcSengkingChina en vooral Australië en Nieuw Zeeland yi hun strijd tegen Japan bij te staan Wanneer de oorlog een zoodanig einde zou nemee in twee é appes zou er een aanzienlijk grootere geest van kameraadschap aan de onderhandelingstafel heerschen dan destijds onder de overwinnaars te Versailles heerschte Toen was het gevaar geweken De gemeenschappelijke band tusschen de geallieerden was verbroken Er bestond geen begrip voor een gcmeenschappe i jke verantwoordelijkheid Daarom hoop ip dat ei voor de prob emen van Europa aan het eind van dezen oorlog betere oplossingen ge n den zuiicn worden dan 25 jaar ge edc n Churehill sloot i r rede mrt de vrrinaning aan de Engeischen Zicn ertip vOor te hereideit dat zt t in 1 43 hi 1 loofd ii en moeten bieden aan de slagen en iraaFstukken van lüii ernstig en vor chrikkelij k jaar Het D B meld uit Berlitn Uit de door Churehill gehouden rhdinreöe ioreek feitelijk een tjpnierkélijk pes mistische toon ook wanneer Ciiurrhill uiteraard ernaar streeft bepaalde illusies te laten viuuileven Naar de ipvattmg van Be lijn ziet Churehill reed sinds genjimen tijd duidelijk m lat Engeland geen kan m eer heeft den oorlog t winnen en hrm dus nccyizakclijkerwijs we ver iezcn moet Uw gift aan een offer zijn Winlerhulp moet é Giro 5553 De iitKie bni j van een bruggënbouHbalaljun Hr wejk aan de pii ers is Viiak ee ariis ieke pre siaie P K Ticmann W e Po Smalspoortrein aan het Oostfront 0e er si trde locomotief verbreekt dan witten band en maakt daarmede het traject vrij voor het verkeer P K Rhein dnder O H Brand in Amerikaansche nachtclub 460 DOODEN EN 200 V ERMï STEN Bij een brand die ir Zaterdag op Zondag te Boston ontstond zi ïnl sehe berichtendienst n eldl 309 penso nen om het leven gekomen De oorzaak van de brand zou nog niéji bekend zijn Naar de EngeUsche nieuwsdienst omtrent den brand in een nachtclub te Boston nog meldt heeft de ramp volgaas de officieele lijsten tot dusver 460 dooden geëischt Thans worden nog 200 personen vermist Toen de brand uitbrak bevonden zich ongeveer V ïO personen in de club De aanwezigen werden van de uitgangen afgesneden en letterlijk onder den voet geloopen De paniek ontstond toen een meisje met brandende haren een der zalen bin nénliep Nader wordt gemeld In verbandmetde vreeseüjke brandcatastrophe incsn nachtclub te Boslon waarbij totdusver 433 personen om het vén zijngekomen heeft de politie aldaar medegedeeld dat een filmspe er bekendheeft niet opzettelijk de brand tehebben veroorzaakt Hij heeft eenbrandende lucifer op de in het lokaalaanwezige kunstpalmen geworpen waarvan men algemeen aannam datzij onbrandbaar waren en nacht van een nachtclub naar deBrit De llaagt cbe Verkeerspolitie is c het goede denkbeeld gekomen om met behulp van de verkeersauto met luidspreker langs de huizen gebnjikt speelgoe l op te halen dat met St Nicolaa onder de arme kinderen ver LucBtafweergschut vuurt boven den Don Een succes wordt geboekt P K Vlmer Atl H deeld zal worden Ichimmefpennineli EEN MERKWAARDIG GEVAL In het plaat sje Cueto bij Santander Spanje is Maandag een I8 jarig meisje gestorven Toen den volgenden aag nog geen ontbindingsversehijnselen w iren waar te nemen en hef Tiehaam niet ilijf was geworden terwijl de gelaatskleur niet veranderd was weigerde de pastoor lot de teraardebestelling over Ie gaan hoewel een dokter het overlijden hzA bevestigd Men heeft daarop het lijk voortdurend gadegeslagen Zaterdag waren er nog geen ontbindingsversehijn selen te zien De dokters staan voor een raadsel De gemeente Oen Haag waakt ov r de schooljeugd Ongev r 40 000 kind ren worden jaarlyks door de schoolartsen onderzocht Dr J C Streng leider der afdeeling kinderbescherming van den Spm Geneeskundigen Dienst bezig met jet onderzoek van een der kinderen Polygoon Meyer De vooruitgeschoven waarnemer van een artiilerie afdeeling bespiedt door den srhaarkijker de bewegingen van den vyand op den Oostelijken oever van de Wolga P K Gehrmann We Po I J Je lïwsrt I Juiiu 20 1 van lg n kend n raig of de ldli it I zwart iU s Ut blad i vor ier lon uwe hink en la der bl ad en aas KN ker lek 3 en Ber Iteddy in eau d hl alie aliri i WaH ware gevechten in den mlddensector Aanvallen iusschen Don en Wolga afgeslagen yiaansthe aanval op convooi van de Italiaansche en Duitsch luchtmacht vielen vanuit gerinfe hoogte vijandelijke colonnes aan en wierpen alrijke voertuigen in brand Tüdens fegevierend luch gevechten boven Fran eh Nooiil Afrika werden door Dui t che jagBrs vijftien vijandelijke vliegluigen neergeschoten Een vijandelijk toestel werd tijdens een aanval op Trjpolis door de luchidoelartillerie getroffen en s ortte in zee In de w tcren van Algerije hebben formaties ttaliaan sclie torpedovliegtuigen onder bevel van kapitein Giulip Cesare Clraziani en lui enant Giusepp micchi gisteren een groot convooi aargcvallen Ondank s den afweer van n kraehtige vijandelijke formatie vliegtuigen werd deze aelie mei succes bjkioond Een groot schip werd getroffen en vloog in de luciit Vier ai re koopvaardiischepen werden zoo eo p ig b schadigd dat men hun vernietiging zeker k in aclilen Vier van onze vliegtuigen zijn van de operalies van dezen dag niet teruggekeerd Britsclie vuegtuigen hebbeij opnieuw in den afgeloopen nacht Turijn geboi ibardeei d De schade is aanzienlijk vooral in het centrum der stad Het aantal slachtoffers is nog niet vastgesteld De houding der bevolkig was kalm In de Middellandsche Zee heeft een v Sn ou7 e eenheden onder bevel van luilonantter zee Is e klasse Alfredo Oangelo een vijardeli ike duikboot in den grond geboord gel opperbevel der Duitache weer il niaakt d d 28 Nov bekend O tsfii en Roemeeinsche troepen het West t n i an den Kau a i vallen vain den vijand in laiivïUen afgeslagen 0 ik ten van Alagir bezweken vrij tig Sovjetaanvallen onder verlies 35 i ik s Jachtvliegtuigen scho ten 7 Sovj t l st llen neer danotiM iéf rtfc Duil iche troepep n bg een aanval in de Kalmuk iteppi weer een oep vijandelijke raciilen vernirtigd Er wi rden vaiiUfiicn gemaakt Tnf h VVolga en Don in de Kroo itwnt van den Don en te Stalingrad weer hevige aanvallen van den In verbitterde gevechten mis Luohtdoelartlllerie en vliegende Tie namen doeltreffend deel aan jtveclilen op den grond en vernie 34 Sovjetpantservoertuigen Volgen de beschikbare gegevensde vijand Iusschen 20 en 27 Noiber liwschen Wolga en Don 319 is verloren Bovendien erder 26iklien f e chut vernield en meer dangevangenen gemaakt Aan hét ront verijdelden Italiaanschelen ii ix ging om de rivier overIttken Ten Zuidweiiten van Kalinin en In buurt van Toropet duren de hevige Iweerievechten voorH Eigen tegeniifillrn sloegen den vUand in ver lieU i sectoren terng w isrbü opInw 9 1 gepantserde vechtwagens cnleii kapolKesrholrn waarvan 56 mr wn enkele tankdivisie Formatie i geve htsvliegtu gen deden Tdag s nachUs ten deele in fuwstormen met gunstige uitwerbj aanvallen op marcheerende kotx troepenconcentraties en de orwcgHi stallaties van Toropets DuUlKinim enwerpers hebben in hel ige Noorden bommeni van zwaar illbêr laten vallen op tations an de orlijii van MoermarisV in NonitiAfriki sleOWs pkistsclijke echts bedrijvigheid ïen ton kam pen kolonnt s tuss hen Bengazi en Agcnia werdon met bommen en vuuriimis Iwvochten Andere luclifaani ipn waren nverda i en s nacht s geilt op luohtbases en emotóri sfH rde andHyl strijdkraolitcn in Ttmi s f ilsche ni Italiaan che jachtvliegers dten V lift gphoele geve ht SEcbied ïi iarvlr iike vliegtuigen neer MUschjagers hel t en overdag met iCfS een aanval gedann op ipoor jdoolen aan de Zuidkti vjn En iHe pivi oeve vun de DuiUche ni h maakt d d Zondag bt kynd iJi oen sector van den Terek misftei verscbeidéne vijandelijke aan Duitsche en Rpemeensche troeI hebben ook gisjwten alle aanval Ivan numeriek supArieure vijande strijdkrachten tusseh n Wolga en I bloedij afgeslagen 35 tanks wer wrnietiRd ll de groote bocht van den Don Hen eigen tegenaanval de boLsje Hn over een rivier terug Sterke kMrydkrachten waaronder Roe lie gevechtsvliegers steunden IlllXlien van het leger met succes J jroot aantal voertuigen werd ver Spoorlijnen aan den beneden I an de Wolga werden s nachts ncces gebombardeerd PMle Ualiaansche gev echtsvliégtui krielen aa het middengedeelte J 1 Don gemotoriseerde vijande tcolonnes en kwartierruimten voor 1 aan fcn centralen sectflr van het Oosi front verloor de vijand ti dens aen zware geyechten 57 tanks I Un herhaalde vei geefsche aan en Zuidt osten van het Ilmen Jeed de vijand zware bloedige n aan menschen en materieel en Roemeensche jagers en lartillerie schoten gisteren al het Zuiden van het Oostelijke 39 bolsjewistische vliegtuigen denzefden sector gingen ze Stuigen verloren lie Cvrenaica activiteit van vcrJ fflgstroppen In Tunesië veroverjwiilsche en Ualiaansche troepen verdedigde hoogtestelling wudkrachten vielen vijandelijke l ravitailleeringsverbindingen iwhtsseunminten aan Talrijke C werden brand geschoten In Rvechten schoten Duitsche jagers ll dflijke vliegtuigen waaronder I torige bommenweipers neer liL Hegtuigen worden vermist TUiï Ifust van Fransch Noord1 Beschadigden gevetlitsvliegtui fii S transportschepen zwaar Ia van zwakke Bril sche V n boven de bezette gebieJierWcsten en bij nachtelijke Ivli legtiiigen bestookten in bet 1 Engeland spoorwegen en oor den oorldg belangrijke J iij P weermaehtsbericht fdel d als volg ivtti Tunis acties ningsafdeelirigen Formaties I f Frankrijk heen verloor hi M viif vliegtuigen De Fransche vloot VOLKOMEN RUST IN TOULON In een verslag over den toestand in Toulon wijst Havas Ofi erop dat het in de stad en omgeving volkomen rustig is De onderprefect en de burgemeester hebben gemeenschappelijk een oproep tot de bevolking gericht waarin zij maanden tot bezonnrtiheid en d strikste discipline De Muiting der cafés restauranis en inrichtingen van vermaak wordt lederen avond om 8 uur nauwgezet uitgevoerd De stad is dan m een ondoordringbare duisternis gehuld en de stilte van den nacht wordt slechts verbroken door de ontploffingen afkomstig van de tot zinken gebrachte schepen wanneer de vlammen de kruitkamers bereikt hebben vreemd Red Ook in het tüighuis is het volkomen rustig De sladstram rijdt normaa De commandanten der fot zinken gebrachte schepen hebben zich gemeld bij den havencommandant en hem verslag uitgebracht over de vernietigingsactie Volgens een communiqué van het Fransche ininisterie van Marine heelt de admiraal de Laborde het bevel tot het tot zinken brengen van de Fransche vloot gegeven Verder wordt gezegd dat er na Vrijdagmiddag 2 00 uur geen schip meer boven water was Naar uit zeer goed ingeiiehte kringen te Vichy wordt vernomen bestond het Fransche vlootdeel in de haven van Toulon uit drie siagschepen eerste klaa en wel de Dunkerque de Strasbourg en de La Provence verder uit 4 kruisers ieder 10 000 ton metende en 3 kruisers van 7000 br reg ton Eenige van deze schepen waren volledig bewapend Bovendien lagen er in de haven nog 12 torpedobooten 10 mijfienvegers en 10 onderzeeërs Het Fransche nieuwsbureau HavasOfi brengt een ooggetuige verslag van de bezetting van de Fransche oorlogshaven Toulon door strijdkrachten der asmogendheden Vfljdagmorgen te ongeveer 3 00 uur vlogen Duitsche bommenwerpers boven de stad en wierpen lichtkogels uit om de ligging der in de haven liggende oorlogsschepen vast te stellen Tegelijkertijd legden andere bommenwerpers magnetische mijnen in de havenis terwijl enkele Stuka s de reede en in het havengebied gebouwde vestingen bombardeerden Onmiddellijk daarop opende de Franscl c luchtafweer het vuu en trachtten eenige sehepen da haven Ie ont luchten Tijdens hel bombardement rukten Duitsche pantsercolonnes uit Westelijke richting de straten van het havenkwartier binnen dat onverwijld werd bezet Ook de prefectuur der marine het postkantoor en het raadhuis waren weldra in Duitsche handen Een aantal tanks en pantservsagens nikte naar het plaatsje Casligneau op waar het wapenarsenaal werd be et en Duitsche troepencenheden de bewaking op zich namen van de werf Mil baud waar het Fransche slag sehip Str st ours lag Weer andere tankafdeelingen trokken naar het Vauhan bekken waar het slagschip Dunkerque voor reparatie was gedokt aisntede naar de dokken waar zich 3 krui sers een lichte kruiser en talrijke torpedobooten en torpedojagers bevonden Te midden van al die bewegingen weerklonk plotseling een enorme ontuloffing het Fransche slagschip Strasbourg h id zich zelf tot zinken gebracht Spoedig werd dit voorbeeld ge volgd door bijna alle schepen die op da reede lagen Op enkele schepen waar liet de bemanning niet gelukte het schip te doen on p loffen werden met behu lp van machinegeweren alle belanglijke cnderdeelcn vernietigd De oorlog in het Verre Oosten JAPA NNFRS HEKOVEREN EILAND ATTU Naar de EngelsAe nieuwsdienst uit Washington meldt heeft het departement an Marine van de tr Staten bekend gemaakt dal de Japanners het tot de Aleoet en behoorende eiland Aftu hcio crd hebben Japansche marinekringen verklaren dat de vloot er in geslaagd is in de drie zeeslagen bij de Salomons eilanden de Amerikaansche marine in dit gebied te vernietigen Wanneer men afziet van het gebruik van nieuwe Amerikaansche schepen kan men zeggen dat de Amerikaansche vloot in den eersten slag haar kruisers en ageas in den tweedon haar vliegkamp schetien en in den derden haar siagschepen heeft verloren De Amerikanen kunnen geen vloot m eer opstellen die beslaat uit siagschepen vliegkamps bepen kruiers torpedojagers en duikbooten in de goede verhouding BRITSCHE TROEPEN OP REUNION GELA ND Britsche roepen zijn Zaterdagmiddag op de tcede van Saint Denis op het eiland Ileunion aan land gegaan De a anvallers verklaarden op bevel van De Gaulle te handelen Naar de Britsche berichtendienst meldt bicMien de Fransche troepen op Reunion nog een zeker verzet ZON EN MAAN Zon op R 26 onder lfi 31 Maan op onder 13 44 Men is verplicht tf verdsiixterm vin zonsondergang tot lonsiipknmsl Lantaarns voertuiijen moeten een halt uur na zonfortdersang ontstoken worden