Goudsche Courant, maandag 30 november 1942

MAANDAG 30 NOVEMBER 1942 Olytnpia i doetpimt kwam tien minuten na de hervatting Van Zutphen mm een vrijei trap de bal belandde t U Hooimeyer die leer Dverwacht dori toot I 1 Aas den aoderen kaatt wist van Hofwegen door wegtrappen zun doe schoon te houden Uit een hoekschop op het Laakkwartier doel werd de bal mgezet recht ui de handen van den doelOKBi Ha enkele gevaarlij ke Haagsche asmvaUen wëtd Uooioieyer voUcomen verrast toen hean eau epgeleede kana werd gebodoi bu liet den bai lutloopeo te het laatste gedeelte van den strü J ontstonden eenige gevaarlijke situatie voor het Olyröpia dMl doch door tu vcidedigcn wisten de Gouwenaara doelpunten te vooi omen Bezoekers hadden goeden dag in Afdeelinf Gouda jBreolang rheumatiek en ischiaa TlHm MM tm tal tm 1 Mfk Oi M r e C O ubnijt ii n y ijMmtwMiwd ik au 1 lialcR tifda ajjii Udiuaatoelwftg lua dwuatdck ea iichiii dii ik I ia deo berfn co bM ToorjMi mei iiiM iilMWih Dit Jtt ra fffdc Uw Oniltjet ii b ftcdi B iikdt daf mta Boca ul ai a ok Jbm Alleo die dergelijke piinen bebbefl ik d 0 ilt ct tea iccritt kavelen m rbeuautiet iMhtu apit varkood d griep zcauw en boofdpija belpeo OvMltjcs vm hclTriDrral Agentschap 0 zc bebben geen Kbadelijkeo invloed tphan mug co diimea Neem direa de froefi Origineele verpikking van 20 kienen ilechti 60 ni In alle apodiekco aa drogiaienten verknigbatf 2gg g g gQ6fc = SE fiEBR TEN HOEVE Schoonhoven neemt de hindernis in Gouderak OOK STOLWUK HANDHAAFT ZICH De stand van zakei in de vierde klaate i onveranderd gebleven Schoonhoven had geen gemakkelijke opgave in Gouderak maar het sloeg er zich glansrijk door en versterkte met een mooie 3 O zege zyn eerste positie Stolwuk handhaafde zich op de tw ede plaats met 5 1 tegen de hekkensluiter Waddinxveen Gouderak dat er den laatsten tud ineens uit is is nu uitgeschakeld De beshssisng gaat nu goeddeels afhangen van de resultaten van de ontmoetingen Schoonhoven Stolwijk en Schoonh Haastiécht Moordrecht heeft den smaak weer te pakken en won nu uitspelend van Oudcwater dat na het goede begin terugvalt STOLWUK WADDINXVEEN 5 1 Tot de raat stand gehouden Waddinxveen heeft zich tot de rust uitstekend geweerd Daarna was het meer doelschieten maar daar het geheele elftal er gasten was teruggetrokken viel het voor Stolwijk niet mee om er door te komen Bij de thuisclub was linksbinnen Bunschoten weer op dreef Na vtf minuten neemt Stolwijk de leiding met een hard ver schot van spil Kool 1 0 Na twintig minuten krijgt v d Heuvel in het St doel rün eerste bal te verwerken Dadelqk daarop kogelt aan de andere zijde v d Berg legen de lat Bunschoten vangt het leder op maar thans staat de paal in den weg By een aanval van Waddnxveen wordt een strafschop veroorzaakt dien de rechtsachter benut 1 1 Tien minuten voor de rust geeft Bunschoten de thuisclub opnieuw de leiding 2 1 Na de rust is de l al da4eHjk vo r hel doel der gasten Na tien minuten schiet Bimschoten van grooten afstand ineen in den bovenhoek 3 1 Vijf minuten later vergroot rechtsbuiten Hekelbrug den voorsprong 4 1 Als V d Berg voor de zooveelste maal tegen de lat schiet vangt v d Heuvel bet leder op en doelpunt 5 I Juist nadat het eindsignaal klinkt schiet v d Heuvel voot de zesde maal m net te laat t Ia winter orgt voor Uw gezondheid nu mear dan ooit Neemt bQ d eerste verschQnaelea AKKERTJIBS dan et n kou meestal niet door Jkem nXKkBflJE lou BPmen maar de rood witte verdediging had zeer veel geluk Bovendien ad het mislukken van de Haagsche pogingen lot evole da de ga t ieeren bet samenspel te ver gingen doorvoeren Dat gaf den Coud phen verdedi trs gelegenheid er in te kpmen Meer 1 meer gingen iH het spel behpersoher tn geleidcliik kwam de geheele ploeg M dreef Bij goede aanvallen misten Ottevanffer en üraelstein frjaie kanlen doch na 35 miruten brak Hommek keurig door e de kans die lf daarmee f liet IJ teln niet nn ebruikt fl 1 Kort voor de rust gaf de zeilde wlor Gouda op fraaie wijze de leiding 12 In de tweede helft waren de beide ploegpn om beurten oor koHere if lauïere perioden hl het offensief Oulrk had binnen tien minuten geluk ioordit een als vpor ef bedoelde bal van De Groot in den doelmond draaide n Gerrils n hiiss xjeg 7 21 Zeer vinnig werd hierna de strüd Gouda was het meest gevaarliik Soms liet ze verbluffend tfstA combinatie spel rien doch andere keeren liepen de voor raartsen eHcnar leeliik in den weg en werd PT leeliik remLit Meerdere op lec kansen bleven onbenut n van het missen en fouten maken der HaacKhf verdedifers werd niet voldoende geprofiteerd TerwHl Gouda xoodoende e gelei enh liet voorbij gaan om ii r rljd te baren gunate te beslissen d Quick kort voor het einde beter Haar oi dusver vrif goed bedwon pn voorhoede brak door de va onnetrokVen Goiidvhe verdedieing De Groot choot zacht maar oed gericht 00 doel en de uitvallende G rrit en liet fen hol onder ri n handen doorglipnen 3 Fen eeliiksoel had de verhoudijii K t r weeTP ceven PLAATSELUK NIEUWS Bergambacht ST NICOLAAS bij Dl SCHOOLKINDEREN D FUn feest Evenals het vorige jaar kon ook dit jaar het St Nicolaasfeest voor de leerlingen van de openbare lagere school doorgaan dank zü de medewerking van de ouders en wi pkeliers Dat voor du feest belangstelliiig bestond blijkt t p Be beide avonden llatr I Tar de drie hoogste 1 looneelïtukjes op die bijzonder in den geeat wel hieruit d de zaal stampv De leerlinge klassen voerd bi het publiei Vielen De stukjes werden keiirig uitgevoerd I Vrijdagmiddag kwanl St Nicolaaa zelf met zijn knecht m t Centrum b de leerlingen van de dr laagste klassen der school Voor de kinderen werd het een genotvolle middag Met belang steil mg werd geluisterd naar een verhaal van den Sint Daarna werden versnaperingen uitgedield MOND EN KLAUWZEER Gebr Benschop hebben aangifte gedaan van mond en klauwzeer onder het vee TIJDELIJK f ERWIJZERES Tot tijdelijk orxierwiireres aan de openbare lagere ool is benoemd mej M L Dijkstra uil Oostcrbeel Boskoop DAMNIEÜWS Voor de competitie van de damclubBoskoop derden ge eeld H C Trimp D Wl v d Zeeuw 2 0 A Molendijk A N van Tol 2 0 A Mol idijk A Tuinenburg 2 OD J van Wijk J van Tol 2 O A an Leeuwen A Geers 1 1 GESLAAGD Aan onze plaatgienooten ie heereo C Bier J J van n Broek en J Fet weda werd bet dipl n voor verlicbmgskunde uttgereikt Haastrecht UITKEERING WINTERHÜ i Wmterhulp heei in deze gemeehte Inde week van If 21 Novenibey aansteun uitgekeerd ƒ 465 MoordrepkL ZEVEN SCKAPEN ofvS tSlf Van drie i ehoudschapen verdwenen liepen t IWOND tS KLAUWSKKB Het mond an kiauwzi vee dat in nab reeds heersch is meenle uitgebroken houders deden aangifte Oudewater NIEUWE PREDIKANT BU GEREF KERK din O N A G S V 5 2 NA DE RUBT CITGk UHH EN Buuien enkele minuten had OJf A reeds auccea Weifelen met aanvallen on de G S V achterhoede stelde van Willigen na goed aangeven van Brandse in de gelegenheid te doelpunten 1 0 Direct daarop kreeg van Willigen weer een kans doch nu was het buitenspeL Tben was hei woord aan GS V Snel trokken de groejiwitten er tusschenuit waarby midToor Brem met een hard schot via de lat gelyk maakte I 1 Even later liopte dezelfde speler vallende fraai j in doch het leder ging juist naast j Beide ploegen kwamen hierna om lueurten in het offeijaief Geleidelijk werd de taluisolub aterker doelman Brem moest geregeld in actie komen Het was Biesheuvel die na goed door etteii van dichtbü doelpuntte 2 1 Weer alaagde G S V er in bü een 4 lworeteliaig door van Harten de partijen op geleken voet te brengen Direct na de hervatting kreeg G S V wegens handt een strafschop te wnen K Brem nam dezen doch Hofman stopte fraai De trap moest cMer worden overgenomeo Nu Kboot de Riet in maar ook ditmaal veid de bel door Hofman uitatekend lehouden OJÏ A oefende eenigen IW een sterken druk op de groenwitte veste uit Uit een door Bie hauvel genomen hoekschop kopte Willigen onberiapeUjk in 3 2 Bli een doelworsteling voor het G S V tel enkele minuten later bracht Jwsheuvel na uttstekeml werk van dse den stand op 4 2 G SV Jrf lich echter niet gewonnen en viel jwwoed aan echter zonder resultaat ïven voor tijd kwam aan alle onzeker l een einde Toen v d Spelt een tliot in ond koh doelman Brem het ier niet cnder corttrale kriigen Jaarop de toeloopende Brandae den w in het net deponeerde 5 2 OÜDE1VATEB MOORDKGCBT 1 3 n45 Mrige doelpmUnuker Hel vlotspelende Moordrecht begonmet eenige pittige aanvallen maar dehechte achterhoede van de thuisclubgaf den bezoekers voorloop ig geenkans Toch bleef Moordrecht een tikjesterker speciaal hun posltiekiezenwas beter De gasten kregen geenstrafschoD toegekend die echter viaden paal achter ging Kort daarooschoot de Moordrecht linksbuiten hardtegen de lat De rechtsbuiten der bezoekers Van Amen brak meerdere malen gevaarlijk door en had ook eenkeer succes 0 1 Na de pauze bleef MoojJi Pht de veldmcerderheld handAven Van den Burger hield z n doelTechter kranig schoon Er was al geruimen tijd gespeeld eer hij zwichten moest voor een van dichtbij door Overeijnder ineeloopen bal V 2 Dit doelpunt gaf Oudcwater pas de noodige inspiratie Zij zette aHes op den aanvat Het was de ♦ 5 jarige C Degenkamp die met een fraai boojtschot van den vleugel den achterstand verkleinde 1 2 In deze periode had C udewater kun nen gelijk maken De voorwaartsen faalden evenwel toen eenige minuten voor het einde v d Burger een chot verkeerd beoordeelde maakte Boere Mooidrecht s overwinnimr een T O G O UI G M B C dame £ 2 GMJJ C heeft door deze overwinning haar kana behouden en bezet momenteel de tweede plaats met twee punteo achterstand op Groen Geel III In het begin wogen de plo gen ongeveer tegen elkaar op Daarna werd G M H C iets sterker Na goed santenspel van den linkervleugel volgde een doelpunt van de i midvoor mej Dortland 0 1 Na de rust hetzelfde spelbeeld nnet de Goudsche dames iets meer in den aanval Een gosi aangegeven bal vande spil werd door de rechtsbinnen noej van Eijk in het doe gedeponeerd O 2 De Haagsche dames deden nog eenige aanvallen maar gedoelpunt werd er niet NOG EEN ZEGE Zaterdagmiddag speelde het tweede heerenelftat van G M H op eigen terrein een vriendschappelyken wedstrijd tegen een elftal van de Rukskweékschool uit Schoonhoven De Gouwenaars wtMineii met 2 1 BANDBAI Successen van Vires mM en ide overwinning een feit 1 3 GOÜDESAK SCHOONHOVEN S VUF PUNTEN UIT DBIE WEDSTRUDEN Vöf van de zes punten dat was de oogst welke de Vires elftallen gisteren behaalden in de wedstrijden voor de competitie van het Ned Handibalverbond Vires I speelde te R dam tegen de leiders uit haar afdceling Dynamo II en wist het tot een gelijik spel i te brengen In dezen gelijk opgaandei yfii profiteerde Mikkers op handige wijze een kans toen de bal door den doelman van Dynamo werd teruggespeeld 1 0 Deze stand bleef tot een halve minuut voor tijd toen by een aanval eenig gewirwar voor t doel ont stond waaruit gedoelpunt werd I 1 Het 2e elftal speelde thuis en behaalde een benauwde 3 2 overwinning op het met negen man spelende Minerva II uit Rotterdam De wedstrijd werd in prettige verstandhouding gespeeld doch stond teohnisch niet op hoog peil Met rust was de stand 0 1 Beter deed het dameselftal het dat te Rotterdam tegen Snelwieck n mooie Ir O overwinning behaalde De voor firong was reeds met de rust bereikt innen drie minuten doelpuntte mevr v Zevenhoven De stand werd geleidelijk opgevoerd door doelpunteij van mevr Wirtï 1 mej v d Veer Open en gevaarlijker aanvalsspel Schoonhoven heeft verdiend gewonnen Wel kwamen de gasten met w t geluk aan hun eerste twee doe punlen maar lij waren beter door open en gevaarlijker aanvallen Daarentegen was het spel der rood iwarten voor het doel te kort en te doorzichtig overigen i was dewW sfriid met een ïekere matheid overgoten he4 verband in de ploegen wat vaak ver te zoeken Schoonhoven is direct in den aanval en na vijf minuten doeléunt de linksbinnen V d Horst i it en J oaiRchop 0 1 Het spel golft oi en neer Dan bu een verren voorzet m reohta loont de Gouderakdoelman flit maar R üpt mis en de rechtsbinnen van Schoonhoven Slerrenburiz kan in het verlaten doel plaatsen 0 2 Na de hervattinp trekt Gouderak energiek ten anval Het Schoonhoven Eche doel verkeert onophoudelijk in groot gevaar maar door het korte voorhoede spel kan Gouderak geen doelpunt maken Het verwachte succe komt juist aan de andere zijde als uit een voorzet van rechts v d Horst onberispelijk langs Dumn kopt CO 3 Bij een aanval van Gouderak stompt Scfioonhoveo s doelman den bal van het hoofd sr L v Di ivendiik Aan de andere zijde redt Verzijll op de doetlvn Jf H AN BOTS Voor de competitie van de Afdeeling Rotterdam werd Zaterda r gespeeld Jodan Boya W I A 3 2 Olympia Laakkwartier 11 GOVWENAABS GAVKN ENTHOUSIAST PABTUt oor herd weiken en taai v rfliouden 2 Olympia kana een gelijk gpel te Wechten n r o u oxxisiast en gaven geen kriinf Vart o i ers doch de bal werd nog weg wkt Hooimeyer probeerde het met kophal die rafc ing zyn doel y Bij een aanval van Laakkwar Viel de Olympia doelman maar de uep uit Ingrijpen van Weoster S sohijnend Haa sch doelpunt Ook naa sobe doel was eenige malen Jï in gevaar maar de Olympiajwtiio je wist de juiste richting met den Zeven nrikiuten voor rust J I aMrwartier de leiding N een wp weid de bal ingescboten Doel van Hofwegcn stompte vallend JJ o l weg dien de Haag iche rechla opvin en mkopte 0 1 altrap af was het vrywel een geJf opgaande stryd De eerste gevaar w aanval kwam van den kant der Ingrijpen van Wepster even daarna een vrijwel Bootdtedactaui i O Wcjriten Rotterdam Chef redacteur voor Goud n Omatreken t Tieter G uda Verantwoordelijk voor advertmuta L Akkersddk Rotterdam Oltgeefstei KV BotUrdamidi Hleuw Wa RotttnUm A0O tl B H C In dutrict I kceft VslewUidien oa uitstekende prestatie geleverd dt ar op het ADO veld een gelijk spel a Ie dwingen Gelukkig oor da Hagcnaan Het ook EDO een veer daar P W S u la sUaa le met 3 3 geluk te speler Kermes kwam daardoor een stapje dlchtarbH door een overigens Keer madera 2 1 trarwtmiliig op H B S dat nog niet op de lutate BluU kwam doordat Stormvógela er in slaagde op bet Xerxesveld niet 2 Ï te winnen DFC en Sparta speelden een aeer apanneilde kamp waarin d Dordtenaren met 4 3 wo en en dus nog altijd een k ein kansje op de eei yte plaata behoudin BIUARTEN Voortournooi om kampioenschap 3e klasse ÜJfXO 0 KUNPt OrNB PRETENDENT WAAWMMtl BBBGAMBACHT n BUNA KAMriOEN I De resultftiMi in de Afdeeliog Gouda waren oji ién na in het voordeel van de bezoekende elftallen Vm ras end en nuttig werk deed in de Ie klasse B het vierde van O N A met een zege in Moordrecht hetgeen de achterstar d van de hekkensluiter Nieuwerkerk vergrootte die nu al zes punten achter ia by de naaste buur wat OJi O weer geworden ia door een gnxM uitgevmllen nederlaag tegen Gouderak II B4 de overige wedstrijden wafen pretendenten betrokken In 2B won Stolwyk II gedecideerd in Schoonhoven waardoor het op grond van betere doelcijfers de eerste plaats van Ammerstol II overnam Het in de ie klasse A ongeslagen leidend tweetal speelde by Overschotje H Olympia V tegen elkaar Oljmipia won en kreeg hierdoor een voorsprong van twee punten In de C groep kwam Bergambacht n een flinken stap nader tot liet kampioenachap Zelf handhaafde het zich volkomen bij Stolwijk IV en daarnaast hielp U N IO II een handje door de conrrurent tegen te houden Dit Oudewatersche elftal heeft het kranige stukje uitgehaald in twee weken beide kopploegcn een keer te klopper Bedwong het eerst Bergambacht thans troefde het in zijn reeds voorlaataten wedstrüd Groot Ammer 11 Bergambacht kreeg hierdoor den goeden voorsprong terug en heeft nu nog twee punten noodig uit de twee resteerende ontmoetineen om kampioen te worden besloten BORNEMAN EN HUL OP DB EERSTB PLAATSEN Zondagmiddag werd het derde en EIX U IT ADO U jg HDVS a 13 ore u 13 Volewückers M M Storm vogel u X ows 11 10 SparU 11 t HBS u 0 a Xerxes u 2Ï H 31 26 ïi ia 14 1 lfr 19 2i 30 37 21 lS3 In district U heeft Feijcnooid lch door een dikke 4 O tege in Hilvemm san dan kop van de langlijst gehandhaafd VJS V bracht de Jaattt BUuu WU kans met i 2 om zeep AJax schijnt haar ouden vorm weer sel terug kon It V met slaan laatste gedeelte van den voorwedstrijdom het derde klasse kampK ensch van Nederland klem biljart gespeeldm de zaal van de vércenigHig TerCiouw Ofsciiioon er heel mooie partijen ge spceld werden is er toch niet zoo gwd gebiljart als de vorige wekeh t Waren vooral de verliezers die de wuinaars geen kamp gaven U C met aitti mmder dan a 2 Feljènoord VSV DHC Blauw Wit VOC RFC AJax Haarlem t Gooi Emma 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 37 14 4 2e 29 21 282 3 34 3Ï 2B 2822 aïï7 1 3S 3 Ben leelljke nederlaag van N B C Longa op d Ze plaats Eau benaawdt zege van HaereBvcen In het Oosten heeft Go ahead het stoute stukje uHgehaald NEC op eigen grond een 2 1 nederlaag t oe te brengen een leel kc streep door de Ntjmeegsche rekening vooral omdat Enschede een goede 2 0 zege op P EC behaalde A tï O V V en Quick bleven echter beide in de buuit De Apeldoorners door een 5 1 zege op Ensch Boys Quick öoor ecri heel benauwde 3 2 op de zwakke hckkesIuUers Heracles veispeelde haar laatste kan in Wagenlngen door er met 1 1 t verlie n Eiisehcdc NEC AGOVV Oo Ahead Quick Wagemngen Heracles Ens Boys PEC Tubantia 4n het Zuiden was het weer goede dag ooi Willem II Zelf wol Maastricht met 5 2 en zag tot haar vr ug de BVV zoowel als Eindhoven De beste prestaties weiden geleverd door C3w Mul In 20 beurten versloeg hij met grooten voorsprong Lsnkhorst Het beste spel liet hy jien in het midden van die party toen Kjj in 5 beurten 120 caramboles verzamelde Zijn hoogste serie was 48 De tweede partij was legen Ravenstein Deze moest het onderspit delven in 15 beurten Hiermifde behaalde Mul het hoogste moyenne dat in dezen wedstrijd gespeeld werd Na een slecht begm raakte hij emdelyk op dreef en maakte de eene serie na de andere In 7 beurten noteerde hij 192 carambole Zyn hoogste serie was67 Hij heeft vier partijen gewonnen en een algemeen gemiddelde van 9 56 HOCKEY Beide Goudsche elftallen winnen weer L Horneman speelde vrijwel hetzelfde spelletje van de voriige weken Hij versloeg Bokhoven m 18 bfeurten In het midden van die partij maakte hij vier series die hem 100 caram boles opleverden Zijn partij tegen Ravenstein was niet zoo goed Hiervoor had hy 26 beurten noodig Na een heel goed begin raakte hy van stoot en kon zijn vorm niet meer vinden Zyn hoogste serie was 44 Hij hee4t 5 partijen gewonnen en een algemeen gemiddefte van 9 64 BAC IH GJM H C O G M H C heeft tegen de hekkensluiter R B C in Rotterdam een gemablteMike overwinning behaagd en houdt thans stevig de eerste plaats bezet De eerste aanvallen waren voor ABC Daarna namen de Gouwenaars het initiatief en spoedig doelpijntte rechtbinnen v Roy en O 1 I ven later schoot midvoor Morees een go d aangegeven bal van GaUas die de spilplaats bezette hard in 0 2 Na een vrijen slag braken de Rotterdammers door m ar dbeh eidediger de Uyl was op zyn post Hierna doelpuntte de snelle linksbuiten v Wingenden na prachtig individueel spel O 3 Eenige minuten later bracht de midvoor uit een scherpen voorzet vam links den stand op K 4 Ook na de hervatting oefendeG M H C een voortdurenden druk uitop het doel der Rotterdammers Delinksbuiten zorgde voor heit vijfdedoeIpun t Bij een schermutseling voorhet doel der gastheeren trof linksbinnen Gautier het doel 0 6 Eendoelpunt van rechtsbuit n HuUenvanwerd wegens buitenspel niet toegekend Nog twee Joudsche doelpuntenvolgden van de rechtsbmnen en links buiten O fl J Bokhoven boekte een winst en een verliesparty Zyn verliesparty was echter van beter gehalte dan zyn winstpartij In de eerste noteerde hij een moyenne van 8 Hi de laatste ven 5 Wegens het hiet bereiken van de minimum grens kreeig hij hiervoor geen matchpunten Hy heeft 2 partyen gewonnen en een algemeen gemiddelde van 8 94 ting tegen P S V Willem n LONGA Spekhol7erh EliKihoveu BVV i NAC PlCÜS PSV Maurlta NOAD Roerihond MVV met 1 te 1 1 1 3 3 4 2 2 2 1 2 2 unnen 19 13 15 31 16 34 25 27 20 27 14 27 17 19 16 19 25 19 21 28 25 21 35 15 2 21 40 J Ravenstein heeft dezen middag geen geluk grfiad Beide keeren trof hy een tegenparty die in goeden vorm was Kans om op stoot te komen werd hein niet ge bodcn waardoor zyn mcjenne belangryk daalde Hij heeft drie partyen gewonnen en een algemeen gemiddelde van 6 99 In het Noorden bleet Hterci vern ook nu ongeslagen Zij won in Leeuwarden maar de felle tegenstand die de gastheeren tioden Ook Lankhortt kan over dezen middag niet roemen Zoo goed als hy den eerïten Zondag speelde zoo slecht deed hij het nu We kreeg hy m 7yn party tegen Mul weinig kans maar tegen Bokhoven had hy de nje hand Dat hij m 42 beurten nog moest verliezen getuigt el hoe slecht hy gespeeld heeft Hij won een partij en behaalde een algemeen gemiddelde van 6 74 De TOlledige uitslagen waren 2 £ 26 20 20 42 42 18 18 15 15 139 226 85 225 210 226 225 142 226 73 5 34 8 65 4 26 11 25 5 00 5 35 12 50 7 86 15 00 4 86 23 44 IS 46 33 27 46 23 87 23 J Ravenstein L Horneman L LanliJioTSt Chr Mul 3i 14 34 n 26 19 3320 23 26 1822 21 27 2732 23 21 Heerenveen Be Ou ck LSC GVAV VelociUs V endam Achilles HSC Leeuwarden Sneek 11 11 II II 12 11 II 12 n 11 L LanUiorat J Bokhoven L Horneman J Bokhoven Cbr Mul J Ra enstem De eindstand is ZWEMMEN SUCCESSEN VOOR NEDEHLANDSCHC ZWEMSTERS L Horneman CaiT Mul J Ravenstein J Bothoven L Lankhon laWrnaUonatc wedstrijden In Den Haag en ABiftertfani SCHAKEN A S C GOUDA OP DREEF Het eerste treffen tusschen de Duitsche Belgisehe en onze nationale zwemsters Zaterdagavond in het bad aan de Mauritskade in XiKn Haag heeft een fraaie Kederlandschc zege opgele etd I lege op Regina U Gisttermorgein heeft A S C Gouda in Ons Huis den tweeden wedstrijd gespeeld voor de wintercompetitie van de afdeeling Roiterdam van den Algemeenen Nederlandschen Schaakbord Het werd een eclatante 9 1 overwinning op Regina II uit Rotterdam De uitslag was A S C Gouda Regina II J Tom W Linden berg 1 0 A V d Zaan J Essen baggers 4 iJ Vos P Th Jansen 1 0 D Lafeber G Troost 1 ff A V Eyk J Lucas 1 0 K dl Jwig D van Ba rle 1 O J V Engelen J H i G M dün 1 0 W G Nieuwveld J Rothmeyer 1 0 A P M Lafeber P Beker i 4 M LugtenburgJ C Weesie 1 0 De belangstelMng voor deae we IatrUden waa buzonder groot Onder de ecrega rten die door den voorzitter van den NederLmdschen Zwemen Reddingbond den keer Jan de Vries harteliik werd verwelkomd t evonden zich de Rijkcommissaris Rijkamlrnster dr Seyss Inquart vergezeld van ilJn pensoonlijken sportreferent dr Hermann Harster prof J van Dam de aecretarisgeiwraal van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbeacherming en de Rijksgevolmachtigde voor de sport de heer H van Groningen h Stullttg De mtalagen waren 200 meter borstcrawl dames 1 Bep van Schalk Meeuwen 1 OfJ 2 Rle van Veen RDZ 108 8 3 UrsulaPollack Dulfschland 110 4 Th Snoek lADZI 5 T Buggraaf Y en 0 Vera Schiferkort ID 7 v d Brande B 200 m schoolslag dames 1 Inge Schmidt DulHchl 57 8 2 Willy Haverlag 3 02 4 3 Jople Waalberg ADZ 3 02 0too meter rugslag dames 1 Iet van Teg gelen Meeuwen 1 10 4 2 Erna WestheUe D 117 8 3 G Galjard ADZ 119 2 BeveattglDe en intrede van O Viawr Na een vacature van slechts enkele weken na het vertrek van ds W van Dijk naar Nijmeg heeft lie Geref Kerk van Oudewater weder een eig herder en lecraar met de komst van ds G R Visser van Monnikendam Zondag geschiedde in den morgeikdienst dej eve6tiging door da J C A van Loon van Purroerend Als tekst woord wag gekozen 2 Korinthe 3 vers 4 tot 11 Predikende over de bcdienuig der Heerlukheid stond spreker stil bfi de mogelijkeid de bevoegdheid en de majesteit van de bediening Toegezongen werd n de bcvesLigng gehang 36 vers Hall uiah ejjiif jMik en Des middigs deed ds Visser zijn intrede met een predikatie over ét ontmoeting van de briiidegom met lün bruidsgemeente zuilca naar aanlekling van Hooglied 2 vers H tot 17 De predikant behandelde de roepstem van den bruidegom en het antwoord van den bnuidsgemeente Na beëindiging van den dienst werd de nieuwe predikant namen kerkeraad en gemeente toegesproken door ovtdtrllng J Kruis die veraocht te zingen psalm IM vers 3 Dat s Heeren zegen op U daal Voorts spraken ds J W P Brdmann van Haastrecht al consulent en mede n nens de classis G iuda dr van Loon en ten slotte ouderling Bi horgt namens de G ref Kerk v I Waarde 9 1 Het cereté bord van A S C Gouda had wit De volgende wedstrijd wordt 20 December tegen Wilhelm Steinitz II gespeeld VOETBAL N V R nTII ACEN O I t r I e t L ADO VolewiJckers Ï S 1 Xcrxea Stormvogela I3 DWS Edo J 2 D 1 i t 1 c t n Ie klase VSV BIauW Wlt 4 Haarlem Emma 3 RFC DHC 5 1 t Gooi Feijeno 4rd AJax VUC 6 2 2e kl A HW Ellnckwljk 2 0 Veloxr BMT 4 1 UVS Vioa ï 3 Julïit Gouda 3 2 VDL UW ng D 1 t t 1 C t m ie kUsse Enach Boys AGOW 1 3 Tubantia Quick 2 3 PEC Enschede k 2 NEC ahead I a WagemngenHerac lea l O t t r 1 c t IV Ie klasM MW WUtem II 2 5 Boermond NAC 1 2 Maurlts BW 4 l Picu PSV l Longa Noad 3 1 Spekh Eindhoven 1 0 District V 3e klaaac Leeuwarden Heerenveen 1 2 Velocilas GVAV 2 1 Sneek HSC ï 2 Achillea Veendam 3 2 Schoonspringen damw I Alma Paacher fWeencn 100 35 p 2 Rle Muytlen ADZ 94 42 P 3 J van Engelen HDZ SO 17 p 4 Fr l A von Haitungen D 3 X Ptrm wisselslag estafette dames 1 I Iederlaifti Iet van Peggelen Willy HaverUg en bIV van Schaick In 3 48 2 2 Dullsche ploeg Erna Wathelte Inge Schmidt en Uraula Pollack in 3 34 4 J ADZ 4 Belgische ptoeg 200 meter borstcrawl heeren 1 H A Ha mack RZCl 2J3 2 A v d Boogaarde DWR 2 20 2 en 3 F de Geest 2 32 4 200 meter schoolslag heeren 1 H SmJtahuvzpn 2 51 2 G Gerkens 2 50 3 en H van Feggclen Meeuwen 2 50 4 X 100 meter borstcrawl heeren 1 Zlan S3i 2 t Y 4 521 en 3 HPC 5ÏJ Ta AiattcrMaa De tweede ontmoeting In het Sportfosidsenbad Coat in Amsterdam leverde eveneens een Iraaie Nedei landsche overwinning op Da uitslagen waren 100 m borstcrawl dames 1 Bep van Schaiek Meeuwen 109 2 Ursula Pollack D 1 10 3 Th Snocka ADZ t ll uhi G 200 M schoolslag dames I Inge Schmkit O 2 59 2 Jopie Waalberg ADZ 3 04 3 Willy Haverlag Robben 3 041 100 M ruglag dames 1 Iet van Feggelcn Mkeuwen 115 2 Erna Westhalle D 1 17 8 3 G Galllard ADZ 119 4 400 meter borstcrawl dames 1 Bie van Veen RDZ 5 34 7 2 T Burggraaf Y S 42 3 Vera Schalerkordt D 5 50 8 4 mej vd Brande België SchooDsprIngen 1 Alma Paecher D 104 08 2 Rle Muytjem ADZ 3 1 van Engelen HDZ 4 M Pernet Hulshof B 3 X 100 Hl wisselslag estafette dames 1 Nederland 2 Duitschland 3 518 3 AOZ 4 Belgi too m borstoavl heeren I S Moolenaar Y sa 2 l A V d Boogaerde DWB 103 3 H Ramack RZC 103 1 100 meter schoolslag Jieeren 1 H Smttobuyien A2 1170 117 1 2 G Geriicna iDt 1 Ham lJ0 4i 3 M Bate Baaflaaa UI