Goudsche Courant, dinsdag 1 december 1942

OFH IKKLE MEDEIlKEI ljiT PRIJZENAAN rt F F Hln PLUMVEK KIEREN Wll ü EN i Dezer dagen is medegedeeld d Tl Oomeentelijk Publicatie inTBHEIDD GgPI AN DE BURGEMEESTBR VAN GOUDA Gelet op de artikelen 36 e v der Woningwel Brengt ter ilgcmeene kennis dat op de Gemeente SecreUrie Jtdeellng Algemeene en Sociale Zaken van 2 lot en met 30 December 1942 voor een ieder ter Inzage Is gelegd het ontwerp plan tot partieele herilenlng vin het b j riidsbesluit van 28 Jlnuarl 1029 vastgestelde en btj dat van 18 Mei 1034 gewijzigde uitbreidingsplan dezer Gemeente voor het gedeelte ten Noorden van den Graaf Flortsweg het Van Bergen Yzendoompark en nabU de Nieuwe Gouwe Gouda Noord Gouda 1 December 1342 D Burgemeester voornoemd G 7011 UERA Wat Waar Wanneer Beimie Bioscoop OverscfcotJe met LiUa Silvi 8 15 u Thalia Theatw Wiener Bhit van Willy Forst 8 19 uur S Dee MO aar Nieswe 8eta a4 l art De Bie s variété revue 4P0THEKERSDIENST Apotbiéek E Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 DISTBIBDTIE AANGELEGENHEDEN Ni ultrelklng vaste brandstoffen voor groot gezinnen Woensdag Indienen formulieren en afhalen bonnen loket 3 0 3O 13 uur letter A t m L 1 30 3 30 uur letters Mt m Z Afhalen aanvraagformulieren voor schoenenbonnen 0 30 13 en 1 30 3 30 uur loket 12 Woensdag letters A C D B F G Donderdag letter B Na ulirelklng levensmiddelenkaarten en machtigingen opslagaardappelen Donderdag 12 en 1 30 3 30 uur loket 9 Afhalen nieuwe levensmiddelen tabaks versnaperingen en kinderzeepkaarten Vrijdag namen Wiarda tot en met Van ZtJst In plaats 25 December Aanvragen Hjnolie voor Khilders VrMdag 1303 30 uur loket 11 Benoeminf Tot tijdelyk onderwUzere aan de Chr School tl is in de vacature van mej A B Lanci ttie naar Zuideo bH Utrecht vertrekt mu t ingang van 1 Februari e k benoemd mej A Brouwer thans kweekelinge met akte aan die school DamoompetiUe De dam dub L U T O speelde de negende ronde van den onderiingen competitiewedstrijd met den volgenden uitslag Ie tiental B Bos C Vuyk 2 0 A van Duyn J C van der Voorde 2 0 J Doctors van Leeuwen G Melgers 0 2 S Neef A Kreuk 0 2 2e tiental P L Cïoudswaard C A Hoogendijk 0 2 M Neef Joh de K UDg i 0 T Twigt G Spoormaker 1 1 F Verzüden T Twigt 0 2 I C de Rek C A Hoogendük 2 0 A Stam Joh de Koning 2 0 P L Goudswaard M I Docters van Leeuwen 1 1 Pijnen In de ledematen verdwenen tilmwtmwt r i i ji A p M £J3 medegedeeld dai Jlegenheden oo k van de voedae voorzienlng In deS moet wenden kit de fhnnJHiK Vrvol moet wenden lot de hoofd bedrHJi N waaronder de betreffende product eren Het adres van het WtïlïS Pluimvee en Eieren werd ï hap UlrechtKheweg 1 28141 RECHTSZAKEN MOORD MVT BEJtOOVING Dadvr to II Jaar fevaaimiifltrii v r orde l In den voorsvond van Donderdag v bruvi j I wwd op het onbebouwde ah van d Bilderdijlüaan onder VoorburT moord met beroovlng gepleegd De on ev zestigjarige typogruf C van der Leek aangesproken door een man van circa üi jaar die geld vroeg of eischte De ti tiproltene die zich bedreigd achtte gaf C hij bU zich had nl een portemonnate enkele iilverboni doch daarmede nam aanrander geen genoegen Een korte wor Itng volgde waarbij de aanrander n gersmea dat hO bij zich droeg voor dag haalde en daarmee den typoRraat steek tot diende die liet lichaam doorbtKi en kort daarop den dood vin het lac oHer tengevolge had De Haafisihe rechtbank heeft den dact den 2ffJarigen loisen werkman P Luuwerr tot t haalf jaar gevangenisstraf VeroordfpH GemeentelMigTooting De gemeentebegrooting 1943 heeft op den gewonen djenst een inkomst en uitgaaf van ƒ 118 985 44 De kapitaaldienst vermeldt aan inkomsten ƒ 720 en aan Uitgaven ƒ 4820 Als subsidie aan het burgerlijk armbestuur is geraamd ƒ 18 515 11 en voor stetinverlecnlng en werkverschaffing is uitgetrokken ƒ 10 825 Boofdredieteur J O Weyiten Rotterdam C hef redacteur voor Gdiidi en Omatreken t Tleter Gouda Verintwoordelllk voor do advertentin U Akkersdttk Rotterdim Ultgeetster NV Rotterdinucb NlanwibUd Rotterdam St Nicolaas nadert ie een wit voetje heeft bij St Nicolaas Handwarmers Oorwarmer Stuurtasschen Dragertasschen Sloten Bellen Voet en Handpomptn Jassehermen Voorsehermen Spatlappen Wacht niet langer de voorraad is beperkt RijiMelhandel Hét Wapen van Goücla THPO PPPK Oouwe a 8 Tal 2 ritV m CrV Iste iklas Reparatie Wijhebbtn daarvoor nog nuttige gendttffktn zooaU gou h m tsrkxipi mm kunnin lam weien dsl in MO usllj op ontt vierdt virdicping goede icbildcriicn ep siiditi kleine meubelen giin bijMsgibncki inchmkea voor h i iivcn I Wie est ito ht voMie iHeaom n htuj clcv BijcMikor Mook BU reedi Uw t d prodaetief Donk iin do oolonnt Oa id komt woor dol olloa wordt opgebouwd Dan moot U porut iVn GosckooMo krocMon zullon noodlg iljn Is do groolo wederopbouw bogint Zorg nu roods ervoor dal U dan klior xult zijn Loor oloclriich lisschon ic nd AMMEBSTOL Gynmastiek nitvoering Zatra g gaf de afdeeling gymnastiek van de Ammerstolsche Sportvereeniging in het Gelxjuw haar jaaxiyksche uitvoering De kleuters openden den avond t bewonderenswaardig wat de heer Kok de directeur met deze humniels weet te bereiken Het werk was keurig verzorgd De heeren waren gehandicapt maar de ploeg heeft mooie oefen m en aan brug en paard laten zieo Het werk van de dames was af Hun rytlimische oefenmgen waren moeiiyk maar ze werden zoo mooi en zoo nauwkeurig uitgevoerd dat het een lust was om te zien Mond en klauwieer Onder het vee van den vecihouder H Verhek ig mond en klauwzeer geconstateerd B01 EGRAVEN Eeonomiaclie rechter Wegens het frauduleus slachten ven een schaap stond voor den economiscticn rediter m Den Haag terecht de fruitkoopman P Belander te Bodegraven De verklaringen van verd klopten in geenen deele met wat In het proces vcrl a l vermeki stond Allereerst stemden de voornaam en de gebootedatum van verd niet overeen met naam en datum in het verbaal genoemd En verder woonde verd op een ander buisnummer dan door de verl alisanten was gerapfwrteerd De eontroleuis b de Landlwuw Cri 1 siswet 1 33 F A J Püpera en H v Roste veridaarden d t zü op 30 Aug in een schuur achter faet perceel Zuidzüit 81 te Bodegravoi 23 Il fche daiUuH ideèi Zoo n aardig gevuld Cactushuisje van Bloemenmagazijn OE LELIE geven we als St Nieolaasgeschenk dat wordt stellig op prijs gesteld I J W m Heiningen St Anthoniestraat 9 Tel 2463 EHRBECKER S Electrische Laschschool vn ROITERDAItt TEICF 31147 3424 VRAAGT GRATIS INIICHIINGIM V DE KLËINTJES KUBRIEK wordt opgenomen Dinsdags Donderdags en Zaterdags Tarief Betrekkingadvertenties 1 9 m M ƒ 0 22 eliie 3 n M meer f0 9 Andere advertenties 1 9 mAl 0 M elke 3 m M meer 0 10 alles bt voonutbetalVg Adver tenties onder nummer aan het bureau lü cent verhoogmj Bewijsnummer 5 cent extra Inzendmg den vooratgaandeo d g Brieven kunnen worden afgehaald ellcen werkdaf van 9 5 30 uur Zaterdags alleen van 9 12 30 nnr 11 hebt UD weer 20 temtielpoflteD Het Bykabareaa distbx adviseert V besteed d ptuten met de grootate omzlelit glMld want over de uitgifte van de nlenwe textlelkaart Is nog niets bekend Boad de ponten die V heett dns stevig vast tot er Bbaolaat en dringend Iets nosdig Isl PubUfUt babwreaii oer do Milrl oas r al$ l rMi wlw door dos kasdot SuNicolaas geschenken m Leuk toto albums In divert mateo a Modarnji foto atandaarda in venchllicnde nodelicn en uilvocringca a Foto tootuur fraaie boekwerken met leerzame en latercasante inhoud voor ieder die zalf goede foto s wil maken a 8 mlW Fiima voor haitprojectic eca flinke toriceriag 00 elk gebied Foto Daems ZMigntraat 64 Gouda SCHAKEN Corrupondentle idrei Markt 1 Gouds Oplossing HQi SA van A U Sparte drie punten Wil KCS Des IM Lbl Pbl PM pt es wart Kdl Th Pg3 pi b 1 Dili dreigt I Ldl mit 1 ToS t 2 Le mik 1 Peï 2 Ld mat 0 ik sslng NO IB van E E Westburjr pnt Wil Kei Dgl Tf2 Pes pi b2 et ca ds dt Zwart Xe4 Tas La7 Pbt pi al c7 g4 gs 1 el dreigt 2 Tfll onv 1 DM mat I Tb 2 ei onv J D of T mat t gf I Dg t KdS 2 c4 mat 1 Ld4 I Dd4 KfJ I DdS mat 1 Tel 2 Delf Kdl I DM mat 1 PdJ 2 PcJf Kf2 I Df2 mat l KfJ 2 I l mat geen punt Probleem No MA Wit Kb4 DbJ Tdl TM Lgl Pa Pbl pi U dt negen Hukken Zwart KcS TbI Lel Lgl Pal pi el d4 g4 hl negen atukken Wit geeft In twee zetten mat Probleem No MB It Kd7 na L 4 Pes pi gS Vijf stukken Zwart Kd4 é n stuk Wit geeft In drie zetten mat SLVUMoM mat x a knacht antvMTt o Zalw iag 5 Dm chb hM atallm Aankomst trein cji 2 45 uur Waarna hij r lpnr sal makna door lo lad en zich alt gast by Vlug en Vaardig mauneete Wenscht U den lial U U ooa hola te gast dan stelle U zich ten spoedigste in verbinding met Vlug en Vaardig Flink Oagmeisje GEVRAAGD Crabelhstraat 51 Gevraagd IUi f ERSBEnENDE goed kunnende knippen en scheren of Mak MlMid by H M LeeflanK Pf Hendrikstraal59 ADVERTEERT WOU BLAD Te koop aangeboden zoo eoed als nieuw tennisracket I I H Mm M L mW dé 2M k dmttnalted Id le d f in t tea ta pita la de knieg vricbteB lOó beTic dn ik if ca N ca ok tknAta mocn Kccdi a iMi fcbnik na mkcl OruJtiet kon ft dü nadm mt lapca ra cluas ai taige auaadea i de pi aa ImcIobmI crdwenea en kla Be ondenk mijn i2 tefea o 106 Kf Iicliunu ewkhc weer loepa lit nocftt the awil k l cU il ikoadbeid stiep annw en hoofdpQn Iwlpca de OrulijM na hel Trineral AfëniKliep Do lielrfMa gm iduulcliiken Inrloed op baxt meag co dermco Neem dtrea de pfoefi Ongioeel eecpekking in 20 ubleoea ilecbti 0 cu tn lie epotbeken ta dfogiiterijeo Mtkiijgbau mi VBKURI t NINU BfcTKEFFEl DE HKT TENTOONSTKIXING8WKZEN In het Verordeningenblad van gisteren 30 November ix un berilutt verschenen van den secretaris generaal van het departemeri van Volksvoorllchting en Kunsten Ix Uende het tentoonstelIlngswezen Door dit besluit wordt het tentoonstelllngswezen in Nederland waarvoor tot dusverre geen enkele regeing bestond geordend De strekking van dit besluit i tweeërlei In da eerste plaats aal het departement er voor kunnen waken dat niet verschillende tentoonstellingen die binnen een bepaald gebied gehouden worden elkander beconcurreeren Het departement zal du in het algemeen coördineerend werken ten aanzien van alle in Nederland te houden lentoonstellingen In de tweede plaats zri het depa ment er voor zorg draden dat de tel laonstellin gen zullen roldoen aan eiachen welke een goede volksvoorlicl ting stelt In het bijzonder zal het depaa ment aandacht hebben voor de tentoonirtelllngsterhnlsche en aesthetl rhe kanten Volgens het tweede lid ven rt 1 tcldt het beelutt niet voor Jaarbeurzen streekbeurzen tmtoonstclltngen van landbouw en veeteeltproducten en eenige andere soorten ultstaN ilngen Voor de voorbereidingen van elke tentoon telllng berft men de goedkeuring van den Mcretaria generaal van het departement van VolksvoorlichlinR eii Kunsten noodlg Het Is Immers noodzakelijk dat men zich bij den aanvang van de voorbereidende werkzaamheden verzekert van de goedkeuring van het departement opdat niet zeer belangrijke en kostbare voorbereidingen vergeefs zullen geschieden Voor het openstellen van een tentoonstelling voor het publiek heeft men wederom toestemming van den secretaris generaal noodlg Voor het verkregen van deze toestemming boort men z er uitvoerige gegevens In Ie lenden De secretaris generaal zal ook de plannen financieel beoordeelen Van groot belang is dat vast komt te staan wil verantwoordelijk Is voor de uitvoering Van de tentoonstelling en voor de nakon lng n de terzake bU de tentoons elllng afgesloten civielrechtelijke overeenkomsten De secretaris generaal zal aan in Nederland gevestigde Inzenders toestemming moeten wrleenen voor de deelneming aan In het buitenland te houden tentoonstellingen zulks tal verband met de verantwoordelijkheid voor een goede volksvoorllchting De aecretarisgenriil zal ook ultitalllngen van welken aard ook v in een enkelen ondernemer kunnen verbieden zulks in het belang van de elschen der volksvoorllchting Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten wil niet alleen coSrdlneerend en eontrolcerend werken doch ook liJ het op BMr Indirecte wflae den organisatoren van tcntoonstelIUigen met raad en dud ter lUde NnVWC BCBGEMUgmw Hat HOkKemmtaurtiit deelt mede De RÜkieaaunliiirli voor b t bentte MiderliBdichi gebied heeft B Th W van nebbe na ventrltklng vin zfln ambtsperiode herbenoemd tot burgemeester van Biedi en den vroegcren burgemeester van Rlllegom Legien Oberstannfahrer mr D T Pontlie1 tot burgcAMMer ndi Apeldoorn Wat is een leven waard B PJC Wit k een lenn wuid in de ovjit Unlor Nog minder dia oen iicMne Bittsl Do enkelingt cn niunmer Wit is aok MD enkellag te deii vonnloo mmal BM volceado ui bewhuldcn imnachtn Sitropcinen misschien ongeloofemk imtfoen m ttJn trigliche Ironlö tn de goestiÜko irmood die sicb bier iin ons voordoot ledin loldut aditw die den oorlog In hot OoMan nMBUiibt ui deu voorbwiden iel tinooie eigen ervirUigen kunnen iinvnllen Can Duttsdw verkennlngipitroulllo werkt sleb voorzichtig naii voren lot vlak bU een dorpje dit nog in Iwlsjewlitlache handen la Boewei het dorp roedi onder vuur ligt bewogen do bolajewlaten zich timelttk vtq condor ook ulfi miir iin dekking to denken over de dorpsstrut PlotseUng zien wtJ hoe een van de Soviets die met twee anderen Mut te priten doademk getroffen Inoenukt De anderen bekommeren zich niuweIVks om hem kUken even naar de gMUIte op don grond rooken verder en ga ten tao ruatlg weg De doode siiut liggen Kor op btSit In do nabUheld van onze artiUerlestellln a bt M U een untal bolsjewistische govingenen bezig met het bouwen van kasnnatten Plotseling wMkelt een van hen een min vin mlddelbiren leeftijd roedi Ust uir si n hirt en vilt bewusteloos nur Wellawiar herstelt hH zich ni eenlge oogen bllkk 1 weer eenigazjns maar wIJ besluiten dat htl zoo ipoodlg mogelijk naar den arts van het geVtttgenenkunp moet worden gebncht Twee Iwlaiewiatische gevangenen krtlgen de opdracht nun kameraad weg te bminn Kon adilldwicht die do Ruatliche till beheeracht gut met hen mee Ni eenlgtn tijd komt een vin de gevingenen nider Ml met de vrug of hQ den zieke wieni toestand zich Intuuchen heeft verergerd In do rivier mig werpen De whlklwicm meent den mm niet t hebben ventian TJi ugt de bolsjewlat do min is toch vin geen nut meer J enieh zegt de Dultscher en vit de vnig nog iltud niet ernstig op dit la toch een kimerud vin Je dien wil Je toch niet verdrinken Jewlat ondmrdan Iwm beter loodi JJltsqhewo buigt de bolsdanig misschien kunnen we Ischleten dat gut vlugger En voor de derde mul beleefde Ik den dood van een bolajewlst temidden der zijnen een unval der Sovjets hsdden wij afgeslagen den tegenstander in zijn stellingen teruggedreven Langzaam viel zuaar en zwart de nacht over het Niemandsland Half verscholen In het struikgewas stond een Sovjetpintser aan den overkant door onze Pak in elkaar geschoten WtJ lageo achter onze dekking opgeworpen dükies van aarde en twrden In de bedrlegelljke schemering Een koude nevel kroop languam uit den grond omhoog Our hoorden wtJ een schreeuw eerst onouldeujk en klagend dan luider en dringen der Sanitarl 1 Eon gewonde tusschen do voorste Unies maar bijna aan den overkant Dien zullen zij wel halen dachten wfl De avondnevel en het strulKgewas boden Iktirtoe een gimstige elefienheid KH schreewen hield a n tA ltprts weer on Zuster Van Voorthuvten vertrekt j BENOEMD TOT DIRECmiCE VAN GEMEENTELIJK ZIEKENHVI8 AAN ZUIDWAL TE i GEAVENHAGE MeJ R L van Voorthuijsen directrice van het Van Iterson ziekenhuis alhier Is met Ingang van 1 Januari a s benoemd tot directrice van het gemeentelijk ziekenhuis aan den Zuidwal te sGravenhage Slechts een Jaar zal zuster van Voorthuijsen aan het Goudsche ziekenhuis werkzaam geweest zijn waaraan zij op I Januari yan dit Jaar als opvolgster vanmevr H H Berghege verbonden werd ZIJ keert met de eervolle benoeming inhaar nieuwe belangrijke fuhctie opJeugdigen leeftijd van 35 jaar bereikt naar het ziekenhuis terug waar zijvroeger haar opleiding ontving en waarzij later voor zij naar Gouda kwam hoofdverpleegster en eenigen tijd hoofd verpleegsterdocente was Dlrettrice Van Voorthuijsen werd op LAAT FIETSEN NIET BUITEN STAAN In de Stoofsteeg is gisteravond ieen voor een pand iteepgezette heeienr iets ontvreemd GAARKEUKEN In November zün in de Hof nan s stichtmg Volksgaarkeuken genuttigd in te zaal 2289 jxïrties n af aald 80 portie totaal 289 portiee PBU80PORUVINO VAN TUINSCHOFPEN De politie heeft proces veibaeli wegens prüsopdiijvhig van tuinschoppen opgemaakt t en den 88jarigen winkelier 3 K alhier Deze verkocht dé schoppen welke hem ƒ 1 80 mfeoop hadden gekoct voor ƒ S per stuk Vier achoppen I jn in l eGlag genomen II Augustus 1907 te Franeker geboren bezocht de lagere school te Groningen het gymnasium te Utrecht en de schoolvoor maatschappelijk werk te Amsterdam Daarna wijdde zij zich aan denverplegmgsarbeid waarbij zij door hetwinnen van een prijs voor verpleegstersmet bijzonderen aanleg in de gelegenheid was in een aantal ziekenhuizen inhet buitenland te werken Postbestellingen tot twee verminderd OM WR EN HALF VlJF De vermindering van het aantal postbeatellingen per dag van drie tot twee ia te dezer stede vandaag ingegaan De eerste bestelling gaat nu uit om ongeveer 8 uur voor alle correspondenüe ook aangeteekende zendingen de tweede vertrekt om circa haU vijf van het postkantoor en omvat alleen gewone espondentie geen angeteekende ikken PLAATSELIJK NIEUWS Om te voorkomen dat aangeteekende ndingcai die s ochtends vroeg nog worden ontvangen tot ded volgenden dag zouden blijven liggen zaU om 10 ma nog een kleine bestelling worden uitgevoerd uitsluitend van aangeteekende stukken In de nieuwe regeling is dus de Instelling van 11 uur vervallen Die van s ochtends gaat nu een half uur later uit die van s middags is onveranderd gebleven EERVOL ONTSLAG DB NOORDUK ALS LEERATUt De burgemeester van s Gravenhage heeft aan onzen oud stadg noot dr D G Noordyk raadsadviseur bij het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbesch erming op diens verzoek eervol ontslag verleend als leeraar in de Hoogduitsche taal en letterkunde aan het Lyceum Stokroosplein aldaar FRISSCHE OCHTEND Gisteroci tend is de 8 jarige jongenJ Vlag van den Bleekerssingel opde Karnemelksloot te water ger irt Door handreiking is de knaap oip denkant gebracht a Burgerlüke Stand Geboren 87 November Willem Jan Barend z van B van der HetJ en M de Gruijl L Tiendeweg 104 Wilhelmus zn van H Agten en J M M de Jong Vorstmanstraat 30 Dirk Johannes zn van J J Hofstede en C Keri 4e Kade 49 28 November Maria Christlni dr van C G F Spee en L A van Holten Vlamlngitraat 31 Johannes Cornells zn vin N di Wit en A Airta G den Bultsteeg t 10 November Maarten zn van S Perdyk en H Andere Voisluaatrait 37 GMnmwd 90 November H Beiem m N M van ueereveld A J de BruUn en J 1 Samin M november mnwlnma Rim M j nieuw Sinltirl Sinttui r De itorren fonkelden koud iin dln bemd OBcent hoorden wij kettinggeritel en bet hdo op biamnen m een motor Het gehdd kwin uit do rlchtbig van den pintscrwigen Wtt lebolen In die richting ook onze grmiitwerpen apraken een woordje mee muir het doel kon men niet predea vutatcl len Ni korten ttjd verwijderde het motorgerulaeh zich weer Mur nog iltUd kk nk het roepen Sinltirl r RuMlsohe vloeken hoorde men or tunclien door De nacht zweeg nlete roerde ilch Sniltarir Middemicbt ging voorbtl bet gokweMo roepen niir den boipitulaaldut wu gebleven Alleen klonk het nu beeeeh en zwik penvleeacb hadden aaiwetroflen en dat zij tenslotte verd lisMMen gevonden die bekend zou heMeo dat hij eeAigcn tüd eerder het sdiaap iMd geslacht VenL hield echter vol dat bü 20 AttguBtus niet in Bodegraven maar in Tiel wa geweest hetgeen t jn vrouw kwam bevestigen D zaak werd daartm 15 dagen angehouden teneinde A Fokg te Tie te hoeren te wiene huize verd dien dag vertoefd zou heisben BOSKOOP Verkiezing Geref KeA Bü de konden hem niet helpen en z n kimeriden wilden het met Toen de zon opging verstomdb ztjn Jammeren Hl stierf alechti eenlge metera voor de eigen Unies Mur den pantserwagen bad den de Sovjeta onder de bescherming der dulstemto teruggeliuld I Drie op zichzelf itMnde voorvallen Ik heb vele doode en stervende bolsjewlsten gezien Wurom bleef mtJ juist de herinnering aan deze drie vSlïte taSSSe duT een mensch om huipsf fJ temnvin in de Geref kerk I 2y gij ouderlingen g ozen de lieeren H de Besten F N Boer J n van Eijk A Kranenburg en A Driesprong en aJc diakenen de heeren P Bakhuizen en H Colpa S S Oorlogsverslaggevei 3 V Goütschek Boskoopsche veiling 30 Nov Rozen per bos Inqar Olsson 55 9 et Doms Rijkers Sft 89 et Else Pouken 35 et Rosalandia 1 80 2 40 et Florex 1 50 et Butterfiy 2 40 3 20 et Edith Helen 3 20 et BriaicUf 2 40 3 20 et Orange Triumph 65 80 et August Noach 2 40 et Ellen Poulsen 31 39 et Gemengde rozen 80 et Diversen per bos CSirysaniteo gr bloemig 1 80 2 0 et tros Chrysanten 37 50 et ClematU Prins Hendrik 4 00 4 50 et id Mevr Ie Coultre 2 80 et Mahoricablad 14 21 et Ligustrum goudbont 12 31 et Perrietya per tuk 15 24 et HAASTKECBT KerkelUke verkieiing Bü de gehouden stemmingen als tot notabelen der Ned Herv Kei herlcozen de heeren W Eegdeman en J Brouwer de Koning en als kerkvoogd de heer P V d Linde OUDERKERK a d USSEIl Loop der bevolking Ingekomen van Voorburg naar B 121 Geerdina Meisen Vertrokken naar Gouda van B 161 Neeltje van Engelen BnrgerltJke Stand Geboren Willem z van J Otterspeer en A Holdermans Getrouwd Neelis Oosterwijk 22 Jaar en Wilhelmlna Arina peksnijder 21 Jr Overleden Comeüa Gerardina van Duyvendijk 31 jaar edhtgenoote n Aririanus Vermeer Net besth jongedame P G loekt kennism m nette jongeman m vaste t etr 19 25 jr Geheimh verz Br liefst met foto die gcret worden onder no 4464 bur v d bl HVWEUJK Ongeh moeder 24 jaar uit Rotterdam zoekt kennism Br no 4466 bur v d blad EBN JONGEN GEVRAAGD voor kleermaiieru Ussellaan 84 Beseh echtp P G i k vraagt angcm of gesi iJt en iaapk of gedeelte ii met gebr van k Brieven met pros onder no 4468 bur y d blad WOraNG of eenige kamer m Jieuken te huur gevraagd in CJouda of on eving Br no 4460 bur v d blad TE KOOF een w AÏm damespuBover ƒ 15 1 pluche divnokleed 1 wollen l at ycape 1 wol dekentje en kleerti 5 katoenen shirts Br no 44ro bur v d lad Te koop z gJun lMitati br bontmantel oude kwal m 4446 pr jB ƒ 50 Brieven no 4471 bur van dit blad nTkow PÓrPENKAMEB zonder ameublement B no 4472 bur v d blad Te koop gevr koekoeksklok klein gebrek geen bezwaar Br no 44t buT V d blad Vier vriendinnen 18 20 j zoeken kennismaking met 4 heeren Br met foto s welke op eerewoord retour ondOino 4474 hur v d blad Te kaap aangeb etkoi orgel Te bevragen Steinkade 23 Gouda TE KOOP een paar r meisjessch maat 34 en een paar d scb lage zw pumps rriaat 3 en een fluweelen jongenshroek leeftijd 12 jaar Te bevr Jan Philipsweg 15 TE KOOP li ast en electr yti luidspreker Te bevr Sophiastraat 35 Kaebels stoelen tafels schilderijen naai en breimachines radio s en wat al niet A ZEVERBOOM 2e handahandel Bogen 89 Koopt ab St Nieolaasgeschenk een aardig schilderstukje Kiikt eens bij JOCHEMS NoodgodslT 2C Gezellige familieavond Vergroot uw foto s vacantie opnamen enz op 75 cm met Bpico lanUam 17 50 Gr Florisweg 34 DE EPICO LANTAARN is een socees wy komen deze gaarne bU ü thuis demon itreeTen Bel op 2700 o rfc na 5 uur TÉ KOOP nieuwe kunstschaatsen op hooge laarzen 1 nieuwe elec haardroger Rubli 1 z g a n stofzuiger op slee zilver armb horige Anker stalen Röischaaf no Sfurinamestr aat 217 MICROSCOOP gevraativoor tudie Hefït met olie Immersie Br met pnjs en gegevens Parkiacui 1 Amst iam r KOOP 2 kindc ledikan ten en 4 etalageechalen wil steen 21 b 30 Te bevragw Bockenbcrgttjaal 182 HOPELOOS ia het pas dan als J C R U band niet n eer maken kan W Tombergatr 39 Tei 3697 GEVRAAGD HSISn vsit 8 30 4 uur Vr dags stot tiur Zondags vr Uarttnssingel 73 PAKTODW 2 draads geknoopt papiertouw goede kwaliteit U et per kg Nieuwe Haven 3M IWrn JONGEN gevnsfl voor magazijn Leeftüd 14 jSjiaT Gouwe 36 GEEP EEN 8JOELBAK met St Nicolaas Sf ee 8oeddoikter heeft Zeugestraat 86 SPÜLGOEDTE KOOP w o een R biljartNiet op Zondag Zwarteweg 62 IB KOOP autoped m hiditbanden en 2 mandoline Tevens gevraagd jongensjs leeftijd 14 è 15 Jaar Raaahuisweg E 85 Reeuw k TE KOOP meter railf m wissel e d Tevens speelgoed Burgvlietkade 16 PIANO GEVRAAGD Br Hmerk prijs enz onder W4494 bur v d blad Ie Gondsche Knnatstoppst Usseilaan 84 herstelt schade aan Uw kleeding w als mot brand enz SpoWorders binnen 24 uur e 21 Te koop een z g a n fi SJOELBAK Te bevr F W Rejj fHJ TE KOOP een haard en j envaillekachel Br no bur van dit bl ad Biedt zich aan een agent om cnuran bezorgen of w P H Riemers s Grsy broekscheweg F 78 R ef Aangeboden prima n KINDERWAGEN B r no 4499 l ur v SiS Ter overname ï de 2 etenspannen 1 en tlieppot 1 f fZ Br no 4500 bur v d