Goudsche Courant, vrijdag 4 december 1942

Ik help Sinterklaas graag t Frans van Camp Viaorientje i blij dat ze Sint Nicolus kan helpen Graag zou ze veel meer doen maar al il t dan niet zoo overvloedig li vroeger Vil er van Vtitorta il dat mag tr zijn ISCUIIS CHOCOIA Het beeld van den Haarlemschen beeldhouwer meo van Rijn voorstellende een maaier dat werd aangeboden aan de Wienngermeerdtrectie en geplaatst voor het nieuwe Domeinkantoor te Wieringerwerf Polygoon Kuiper HKMKAADSSINGei 304 rei 38133 KOTTEDOAM OUDEWATER Burgeriyke Stand Overleden Petrus Fase 71 jr ongehuwd Geboren Netje d van P Verheij en M Alblas OUDERKERK AAN DEN USSEL lA irHEciBaii OFFICIEELE MËDËUkKUNütN AANEN VERKOOPBUREAU VAN AKKll BOUWPBOPUtTEN VOOR ZUID HOLuJd De Voedselcommissans voor Zuid HolUnd maakt belanghebbenden er op attent dai j afdeellngen belast m t de inneming en ojy slag en met de ui betallngen aan telen Jn de boekhouding betreffende de invorderim thans £ ehuii ve t zijn aan de Koninginnegracht 41 te s Gravenha Telefoon 382206 V8oT Inlichtingen mededeelingen en faft zenden van bescheiden betrekking hebben op werkzaamheden van deze afdeellngen wende men zich voortaan rechtstreeks tot bovengenoemd adres HOOIVOBOEBING De Provmciale 2nkoopc ntrale van Akk producten voor Zuid Holland vestigt er xü maals de aandacht op dat te ers die 1ste snedf hooi voorradig hebben toch atn hun levermgsplicht behooren te voldoen i gehouden z n 2de snede hooi te leveren mHi dit van behoorlijke kwaliteit en goed droog Ij Tevens worden betrokkenen er op gewewn dat btj het vervoer vaji hooi van de bedrDh gebouwen naar de perspUata de vervoerder in het bezit dient te zCfn van het aaiuU biljet en de opdracht tot Inlevering Indien niet aan den aanslag wordt voldMji wordt een boete van 0 40 per kg te wetBii ingeleverd hooi geheven POOTAARDAPPELEN OOGST 42 Met mgang vgn 15 November 42 mogenalle bekend gemaakte prtjzen voor pooldatdappelen zoowel voor telers als voorhandelaren met 0 25 per 100 kg bewurvergoeding worden verhoogd Indien op o na 15 November a levermgen plaatsvindenmpevolge overeenkomsten welke reeds voorc ifn datum zijn gefloten is de kooper tndtptide verkooper zuiks wen cht verplicht aarden verkooper genoemd bedrag als bewaar erpoeding e voldoen ttnzij m de o trfciiVomst ul tdr ikkelijk is bepaald dat n denprils de vast te stellen bewaarverpofdinB tsbegrepen 54Ï6 Pidnoreparaties met prima materiaal Ds J v d Sluis vienle lachtigsten verjaaidag Onder veelzijdige belangstellingvierde Dinsdag ds J van der Sluis emeritus predikant van de Geref Kerk te Ouderkerk a d IJssel zünSOsten verjaardag £ en deputatie uitden kerkeraad van Ouderkerk brachthem in Oosterbeek waar de heer enmevr v d Sluis wonen een bezoek lietgeen den jubilaris aangenaam verraste Moederciusus geëindigd Deze week werd de laatste les gehouden van den door Het Groene Kruii gegeven moedercursus Namens het bestuur bracht burgemeester mr van Beeck Calkoen dank aan de leerares mej Smits uit Rotterdam terwijl mej J K de Jong Comelisse haar als blijk van waardeenng voor het onderwys naniens de cursisten een drietal boekwerken aanbood Diphtheric De besmettelijke ziekte diphthene breidde zich in de afgeloopen week met twte gevallen ujt E n tweetal patiënten kon uu hun isolatie worden ontslagen Gelukkig is de ziekte niet van ernstigen aard Oudste ingejjetene 93 jaar De oudste inwoonfter onzer gemeente mej de wed W Evegroen wonende aan den Lageweg vierdj deze week Jarenlang rheumatiek ischias en Thinf VMT aar ui m i VMt DtHmB H rO ictffft id 27 i 40i Sedert Jaren leed ik uo de linkertijde Tio mijn lichum zoo hevig I MO rheufflacick en Itcfaiu dn ik iteeds iq den tietfn co hel voorjur mei werken moeit ophouden Dit jiat probeerde ik Uw Ovtiltjes en kon reeds na enkele dagen weer normaal mijn werk doen Allen die dergelijke pijnen hebbeo kao Ik de Ovaaltjea ten zeerste aaobevelen Bi rheumatiek Ischias spit verkoudheid griep zeouw en hoofdpijo belpen deOvialtjes van heiTriocial Agentschap Deze hebben geen schadelijken invloed op taart maag en darmen Neem direa de proef Ongineele verpakking van 20 tabletten slechts 60 as In alle apotheken en drogistenjea verkriigbajr ïlMm AianttaMp Nassavhaa $ 11 Aaittaraaai Wat moet ik gpven aan mijn viüuwtje Wat moet ik geven aan mijn zus Wat moet ik geven aan mijn tante U 7i t een hrele piizzle dus In dezen tijd van suirogaten Kn by gebrek aan maisepein geen Suikojgued of Boterletters Kan het geen enkel cadeautje i n Zoo dacht ik toen ik Iitp te zoeken Ik was in de Stoofsteeg aangekomen Zag ik plots een cadipautjes paradijs Dit was de winkel an mijn droomen Een etalage vol met tassciien handsclioenen aaji de pen portefeuilles en portemonnaies aan den anderen kanl Cadeaux voor man vrouw rus en tante Natuurlijk in de OLIFANT IVIEIVIORANDUIVI Ook iiitijdeo als deze leveren wy U een zoo best mogelijk product VAN DER VEER S Kleédingbedrijven i vooT alle kléeding M INXEL Dlstrlbutjekring WoBrdsn ZELFVERZORGING Teneinde te geraken tot een goede administratie en verreétening van de zelfverzorging is in gemepnschajypelijk overleg l ésloten dat deze in neuwe samenwerking tussotien de Plaatfelijike Bure uhouders en de Distrilmtiedienst geregeld zal worden In verband hiermede is bepaald dat een machtiging tot het verrichten van huisslachtin ten minste een week voor den datum van slaciiliiig moet zyii aangevraagd by den Plaatselijken Bureaubouder Voorts werden ten aanzien van de verreiken ing van de bonnenschuld bij huisslacbting no eenige maatreigeten getroffen Een ieder die slachten wil vragc daarom vroegtijdig inlichtingen bi den Plaatselijken Biireauhouder m zijn District De Leidei van den Distributiedienst Woerden P NOORDERGRAAF Woerden 30 ypv 1942 NVREEDERÜ DtU5EL C VANtïR GARDEN GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAM UTRECHT DtNHAAtDELTT LEIDEN TEL 3 52 3161 m mo iMs KLEIWEG 35 GOUOA TEL 267 SCHOUWBURG BIOSCOOP TPL 37 iO 2 Fauteuils 8 arntaloeten 4 teelftii alles oude zware kw eiken als nieuw wegens vertrek SpoedIZaterdaRnal2u Visser Kompasstr 63 Scheveningen ZARAH LEANDER in Distributiekring Capelle a d IJssel STAD EN LANDREGEMNG Nu de distnbutlekring Capelle a d IJssel tot het stadsgebied behoort althans wat de bonkaarten van voedingsmiddelen betreft wordt het volgende onder de aandacht van detaillisten gebracht De stad on iandregeling geldt alleen voor de artikelen boter melk taptemelk en aardippeler De landbonnen hebben een zwarten opdruk en liJn met in het stadsgebied gangbaar De detaillisten mogen de landbonnen voor bovengenoenHle artikelen niet van consumenten accepteeren Over uitzonderingsgevallen geven de kantoren verder inlichtingen DISTRIBUTIE VAN VLEESCH In verband met de verlagmR van het leeschrantsoen is vuortaan het restant aantal jn te leveien rantsoenen vleesch voor ontvangstbewezen vleesch respectievelijk toewijzingen vleeschuaren 9eV4 rantsoenen voor vleesch en 9 4 ranstoenen voor viee chwaren 13ij de inlevering van de bonnen no 61 dienen slagersèn detaillistende Bbonnen vleesch welke e n waarde hebben an een half rantsoen restantbonnen no 59 afzonderlijk op te plakken vande Bbonncn vleesch welke een waarde J ebben van een vierde O t rantaoQn GEPROLONGEERD DOCH SLECHTS 3 OAGEN ZA TERDAG Z0 iDAG MAANDAG Bsspreokt dus nu raeds Ua plaalsan t Kassa geopend van 10 12H en 3 5 uur Telefonisch tiestelde plaatsen moeten uiterliik kwartier voor de voorstelling zi n afgehaald TOEGANG VOOU ELKfcN LEEFIIID Ziteriiagniiddag2 i uur komi St Niqolaas op bezoek bij de Firma Leeflang lange Noodgofisiraat 18 Luister ZATERDAG j 18 3ft 19 l5 uur over HItverium 1 nwr Zie lt mun ichfjnl door d boomen Hebt U al een Kleintje geplaatst 1 DE NEDERlANDSCHf OMROEP B H £CBAVEN VfWTBAL JODAN BOTS Voor Zaterdag is vastgseteld de wedstrijd a S V R Jodan Boys BILJARTEN GOUD8CHE COMPETITIE Voor de derde klasse van de competitie in het district Gouda werden gespeeld de wedstrijden Moordrecht III K O T III 0 8 en NS H II Moordrecht III 4 4 B Ne n Onze oud plaatsgenoot dr L Bateli an hulpprediker bij de Geref Kerk te Amsterdam C is beroepen als predikant te Stavoren i BOSKOOP Doktersdlenit A s Zondag dokter C H Fhm GOCDERAK Vecsaderinx EAB O PLAATSELIJK NIEUWS PREDIKBEURTEN VOORI ZONDAG iterjanibdcht Ned Herv Kiik O 30 en 2 u ds £ uolclt Gcref Kerk U 3 en 2 30 u da Terhank ültgetredenen Ned ÏHerv Kelk 1 30 en 2 30 u ds Grl§nigt va g Guuda Boskoop Ned Herv Kerk IIT u ds Jacobs 3 u de lieer A de Zeeuw Geref Kerkr 10 en 3 u db de Moor Chr Geref Kerk 10 co 3J0 u di Kleisen Hem Gerei Gem 10 u da Mispelblom Beijer van Rotterdam CJerei Gein 10 en 3 u leesdienst Baa trecht Ned Herv Kerk 10 u ds W de Voogd v d Straaten Ned Herv Gerei £ vang 30 en 2 u evang G de Pater CereSr Kerk 8 30 en 2 u ds J F W Erdmann Hekendorp Ned Herv Kerk 10 u de heer Mathe van Zoeterwoude MoordTeiht Ned Herv Keik 10 u prof dr M C van Mounk Broekman Geref Kerk 9 30 en 3 u ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie 8 30 en 2 u de heei H Okkerbp Ouderkerk a d IJssel Ned Herv Kerk 9 30 u ds W Bieshaar ult s Gravenhage 2 30 u dü heel A de Redelijkheid Wijkget Ouw 8 30 u de heer A de Hredel kheeid 2 u ds W Bieshaar uit s Gravenha e Geref Kerk 9 30 u leesdienst 2 30 u ds C v d Breugel van Lekkerkerk ODdewater Ned Herv Kerk 9 30 en 2 30 u ds P J Steenbeek Geref Kerk 9 30 en 2 30 u ds G Visser BeenwUk Ned Herv Kerk Reeuwijk 9 30 en 2 30 u ds H Roelofsen Ned Herv Kerk Sluipwijk 9 30 en 2 30 u ds E S de Lint Geref Kerk 10 en 3 u ds P Warmenhoven Scliooahoven Ned Herv Kerk 10 en 3 u ds J G Woelderink van Ouderkerk a d Usael Mmderheidsgroep Remonstr Kerk 2 30 u ds Hoogerzeil van Zeist Gefef Kerk 9J0 en 2 30 u ds J Hoekstra R K Kerk 8 en 10 30 u Hoogmist 6 u lof Leger des Hells 10 u Heiliguigsdienst 3 U kindersamenkomst Stslwtlk Ned Herv Kerk 10 ds B J Kanis Evangelisatie 9 30 en 7 30 u de heer Verboom van Den Haag Onder leiding van den heer A Verboom hield de afdeeling der E H B O in café Oones haar jaarvergadering Uit de verslagen bleek dat er een na deelig aldo was van ƒ 14 13 Het jaarverslag gewaagde van bloei der vereeniging de nieuwe cursus is aangevangen met 34 oursislpn Herdacht wordt wylen dr T A Beekenkamp oprichter der vereeniging Als bestuurslid werd mej M G v d Weerdt herkozen Tot lid van de kascommissie is benoemd de heer T Nieuwpoort Aan den heer J Boutestein werd de controle van de dreggen langs den openbaren weg opgedragen Verkeerde laklantaaniiR Een i ge inwoners kregeii een procces vcrbaal wegens het In het donker gebruik maken van een met afgeschermde zaklantaarn De lantaarns werden in beslag genomen MOORDRECHT DamcompetlUe De uitslagen voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht P Palsgraaf C Terlouw 1 1 H Admiraal H de Wilde afgebr P rwigt R Bakelaar 2 0 H Bakelaar M Boere ftj 2 G Twigt Jr G Twigt 0 2 M Lely Jr W v d Panne 0 2 P v Kerkhof Fr v d Heuvel 2 0 J Verhoef G Twigt Jr 2 0 G V Jeveren M Lely Jr 2 0 BERGAMBACHT Mond en klauwzeer Onder het vee van de landbouwers E Terlouw gebr van der Hee wed T Treure C Mak en Joh Snoek is mond en klauwzeer geconstateerd E H B O wedstrgd In Februari aanstaande zal de kringwedstrijd voor een aantal vereenigingen E H B O uit de Krimpenerwaard in deze gemeente worden gehouden Deelgenomen zal worden door de vereenigingen uit Berkemvoude Gouderak Ouderkerk a d IJssel en Stolwijk elk met 2 ploegen Biljarten De eindstand van de competitie der biljart vereeniging luidt L Ttiinenburg 28 16 8 1 16 5 A de Pater 26 15 9 2 16 Q V d Kaa 26 15 10 1 15 5 C Trouwborst 26 14 11 1 14 6 B V d Kaa Y V d Kaa 26 14 12 14 26 14 12 14 P V d Heuvel 26 13 13 13 H Versteeg 26 13 13 13 C V d Kuy 26 12 13 12 A Bloot 26 11 13 2 12 M de Bruyn 26 11 14 1 11 5 J Bos 26 11 15 11 A Arreman 28 9 15 2 10 A Multum 26 9 17 9 Loop der bevolking Ingekomen M J de Graaf opvoedend ambtenaar van Nijmegen M C Baas zonder beroep van Haarlemmermeer G W Eggink verpleegster van Gouda u kent onze zaak Ooitbaven 19 Telei 2392 Gouda Vertrokken C C Both zonder beroep naar Waddmxveen E v n Tilburg hulp in de huishouding naar Veenendaal C J C Hess maatsch werkster naar Rotterdam Ons devies Kosten nog moeite sparen om klanten e winnen en te behouden I Sint Nicolaas Op Rijwiflgebicd heliben wi nog Feil enede bus Solution VeAUelslang Hondpomples Sloten JaibM ebermeri Handvaten Voorts comnlete ronde ZoklaiitoaTni klein GasoanMekeri enz eni J Peperatraal 16 OoudB In en Verkoop l vanalJetop meubilair gebied Taxatie van inkoedels Sleeda an hulalaonlbiaden I TÉfooiijlOO Klompen versleten geen nood WIJ repa reereh ze weerzoodat zij sterker zijn dan nieuw Eerste Goudsdie Klompen reparatie inrichting V Middelandstraat 7 en Boekenbergstraat 109 HUIZEN Ge kent toch Huizen wel in t Gooi De parel onzer tuinen Wie zag de huifmuts ooit zoo mooi Op kant omzoomde kruinen En drinkt ge diir een kopje troost Voorwaar ten lange leste Erkent ge t surrogaat KLAROEN n een plateelbakkerij kunnen GEVRAAGD een DIENSTBODE voor dag of dag en nacht en een werkster Aanm Mevrouw C DE JONG V Bergep IJzendoornpark 9c Gouda Dat Is gewis de beste WONINGRUIL SiC in versctiillendeafdeellngen worden gepiaalst Br onder no G7082 bureau v d hlail Wie ruilt winkel Woonhuis centrum met grogte werken bergplaats voor woning nieuwbouw Briev no Q 7063 bureau van dit blad Dassen in goede gezondheid haar 93sten verjaardag REEUWIJK mooie dessins BorgerlUke Staad Geboren Corneus Johannes z van A M Smit en C M F n Getrouwd W Hoogerdük 70 j en J J M Schouten 58 j P de Vos 25 j en J van Es 26 j Jchrijtelijkt opleiding voor alle technische examens Loop der JBevolking Ingekomen A M Bruyüis uit s Gravenhage m Weth Venteweg H ITO G C v d Heuvel uit Alphen a d Ryn m Weth Venteweg H 214 H Prie uit Gouda in Weth Venteweg H 184 J A A P v d Wouw uit s Gravenhage in Nieuwdorperweg D 135 L A V Metzmaekers uu Helvoirt in Dorp D 24 wed W L Schopiman uit Sneek in Weth Venteweg H 119 C B Eijkrlboom uit Bodegraven in VUctduk H 2fi4 J J Schakel uit Zwammerdam in Raadhuisweg E 70 A ter Haar uit Odoorn in s Graven hroekscheweg F 42 nu HEt NEDERtANDSCHi lECHNICUM ARNHEM Vraag het kosidozc prospcous c 42 Vertrokken J Huging naar Haastrecht Kleine Haven C 228 J Ph Wegenwijs naar Gouda Achter de Vischmarkt 54 W v d Lecq naar Bosikoop Rozenlaan 1 B Th Mounts naar Waddmxveen Bloemendaal 37 M van Eyk naar Haarlem Pegasusctraat 34 A Eijkelenboom naar Ctes Peperstraat 21 A Kaïns naar Gouda Bellamystraat 19 SCHOONHOVEN De diphthene neemt steeds toe in Schoonhoven lederen dag doen zich eenige nieuwe gevallen voor Donderdag IS een 50 jarige man aan de e ziekte overleden Binnenkort zal opnieuw gelegrtlheid worden gegeven tot kos telooze inenting tegen deze ziekte WADDINXVEEN Niet verschfmen De geméciiilcpolitie heeft tegen een inwoner pro cesverbaal opgemaakt daar hü niet voldaan had aan zjjn luchtbeschermingsverplichting hij was nl niet verschenen op een door den luchtbeschermingsdienst te houden oefening Vier fietsen gestolen Een inwoner heeft aangife gedaan dat zijn rijwiel dat in een onafgeslotcn schuur stond is ontvreemd By een ander zjjn twee rijwielen uit een onafgesloten schuurtje gestolen Voorts is aangifte gedaan dat een damesrywiel is gestolen Burgerlijke Stand Geb Adriaantie d van W Hofman en J Burger Margje d van J Blonk en A H Slootweg Jan z van J J van Es en 3 M Piek Ondertrouwd A S Janmaat en A Snoek Hoofdredacteur J G Weyïters Rotterdam Chef redacleur voor Gouda en Omstreken F Tieter Gouda Verantwoordelijk voor de advertenties L Akkprsdljk Rotterdam Ultgeefster N V Rotterdamsch Nieuwsblad Rotte rdano Vkt N V DE GOUDSCHE STOOMBLEEKERU TüRFSINQEl 29 TELEF 2600 GOUDA van Firma s en Handelsmerken Voor inlichtingen betreffende dere UuteUk wende men zich tot ons Bureau MARKT 31 Tel 2745 BETERE WAAR En juist in moeilijke tijden is beier voeding van het allergrootste belang Besteedt dus al Uv bonnen aan onze betere waar w DE GRUYTER Groothandel in Kaas e a Levensmiddelen zoekt per 1 Jan nette vroawel aank Kantoorbediende Ifi 18 iaar kunnende typen Hekendheid met ciir i sireki tot aanbeveling Brieven jnet event copy g No G 7Ü84 bureau van dit blad i rr Havan Maro Hieni ring get ochte Vo afvall giers Ame te ande was ven Beth kond meer pressi den z te slu troe Volg ten w gebodt fiituatie s Aa ffcam a gave v stip wi Iljke 8 nacht telegra kendrn handeU telten maarsc onder onderh s Ma de mill Ook na tenisse verwar telegrfl voorste en hoo overgei overige men Dins van Da sprekin telten Woord aleuw i4 h net de order Zood stetd V dezen In de d t weeip ntwoo In Noo Woerige be n Alg Nofuès 5 l n Donden ch ♦ AWlM teedi Amerlk Daar t ensl had k niet n iel aitipra viel M raal zi mogen werd ontnom AM Austr door h zoo ve een nl eommi oefe aan de tipt K sanspra u l Am Naar anach n bu ngton Jtge Ie Jen m5 m t din e k ee V ta leer tena a Atutral