Goudsche Courant, zaterdag 5 december 1942

I GOÜDSCHE COt B ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Chefredacteur F yeter Gouda Zaterdag 5 Deccabcr 1942 Bureau Markt 31 Telefoon 2 45 Nieuwe vergeéfsche Sovjet aanvallen Verbitterde afweergevechten tusschen Don en Wolga Belangrijke stellingen in Tunesië veroveitf De Gemachtigde voor de reorganisatie der NedeilandKChe Politie ifir L J Bioerse h eft te Grouw de in Fi esiand gestationneerde waterpolitic geïnspecteerd Tijdens de vlootrevue Polygoon v Bilsen Duitscbe gevechbyllegtufcren óp een vliegveld ia Tunis Op den voorgrond een machine van het type He UI en rechts op den achtergrond een Fransche Iwmmenwerper die beide op het vliegveld staan opgesteld P K Karg Sche F De Anierikaantche oorlogsproductie VOLMACHTEN VOCE CHABUE8 WILSON Bftiter meldt uit Washington da de rtiemenide voorzitter van het deparSTcii voor OorloBprudiiCÜe Charles rVilson volmachten gekregen t ft voor de coptrote op en de tiitvoe van de oorlogsproductie Naar SïïUag in een gemeenschappelijke vetlltrir g van Stimson Knox en Nelson tfzegd werd wordt daarmede een eind Emaalct aan alle conflicten die tot Jgiver tuwchen het departement voor fy OorlogsprodutSie en de legeronderdelen bestonden Wilson Is ook belast et de controle op de vKegtuigpro üe de radio en de keuze en uitTUs iiig van de convooischepen rrALIAANSCH WEERMACHTSBEBICHT Bet ttaliaanscba weermachtsbericht fin 4 Dec luidt alf volgt Hevig artillerievuur op onze voor ijgeschoven stellingen aan het Iront In renaica is doeltreltend beantwooïd I0 Tunis bebben Duitscbe afdeellngen MB belaogrUke positie veroverd waarII lU tU evaiufenen maakten onder 1 sich 18 of icierei bevonden TUdcns MB schitterende actie beeft een batail liersaglieri ruim 300 Eogelscbe val ehermjagers gevangen genomen Luclilformaties der spil hebben haar lanvallen overdag en des nachts op ie havens van Fransch Noord Afri ka en TOor anlïer liggende schepen voortgezet Jijdens levendige luchtgevechten heb tien Duilsche jagers zestien vijandelijke stellen neergeschoten In het centrale deel van de Middellandsche Zee heeft en onzer verkenningsvliegtuigen tijdensT een gevecht met vier Spitfires er een neergeschoten en een tweede ernstig beschadigd Het verkenningstoeitel keerde doorzeefd van kogels op lijn basis terug Het hospitaalschip Citla di Trapanl Is getorpedeerd n gejonken Er bevond zich geen enkele gewonde aan boord Van d 120 personen die aan boord waren zijn er 104 gered onder wie alle RoodeKruis verpleeg Iters Brit sche toestellen hebben aanvallen gedaan op eenige plaatsjes op Sicilië onder de burgerbevolking vielen twee gewonden Een vliegtuig dat door de afweerbatterijen was getroffen is brandend neergestort nabij Augusta Een van onze torpedobooten onder bevel van corvetkapltein Benjamino Farina heeft een vijandelijke duikboot tot linken gebracht FRANSCH OVERZICHT VAN DE GEBEURTENISSEN IN AFRIKA Havas Ofi publiceert een overzicht Tan de gebeurtenissen in Algiers en Marokko tusschen 8 en 14 November Hieruit blykt dat de Fransche regeering de eerste berichten over de Engelsch Amerikaansche actie op den ochtend van 8 November kreeg Volgens deze berichten probeerden afvallige elementen in Rabat en Algiers met het oog op de EngelschAmerikaansche landing zich meester Ie maken van het residentiebureau en andere openbare gebouwen T Rabat was generadl Noguès meester gebleven van ie situatie en had generaal Bethouard gearresteerd In Algiers Ijonden de afvallige generaals niet meer op hun troepen rekenen Onder pressie van hun eigen soldaten hadden zij de stad verlaten om zich aan te sluiten bij de eerste Amerikaansche troepen die aan land gingen Volgens de s middags ontvangen berichten werd iri MaroliJco orn stige ttgen tand geboden en te Oran eveneens terwijl de ituatle In Algerië rtikelijk verward leek t Aavond zond admiraal Darlan een telcItam aan de regeering waarin liij de overgave van Algiers aankondigde Op d ti tdstip wist men nog niels af van de persoonlijke gesteldheid van den admiraal In den nacht van 8 op 9 stuurde Darlan weer een telegram aan de regeering waarin hij bekendmaakte dat hy de opening van onderiiandellngen met de Ainerikaansclie autorittelten overwoog Hierop antwoordde de rriaar chalk tVIaandagavond om 7 uur dat er onder geen voorwaarde sprake kon zijn van onderii indelingen sMa indags kwatnen er geen berichten over de militaire situatie in Casabiarc T en Oran Ook nauwkeurige gegevens over de gebeurtenissen in Algiers waar de situatie steeds verwarder leek bleven uit Denzelfden dag telegrafeerde Darlan dat hij maatregelen voorstelde tegen een zeker aantal generaals en hoofdofficieren die s ffthtends waren overgeloopen Dezen officieren is inmiddels overigens de Fransche nationaliteit ontnomen bliiadagociitends kwam er e n telegram tan Darlan dat een plan behelsde voor be prekingen met de Amerikaansche autoriteiten Maar voor hy het weigerachtige antwoord had ontvangen was er al weer een jjleuw telegram waarin Darlan meedeelde Mt hij besloten had tot onderhandelingen ftet de Amerikanen over te gaan en dat Wj jer gegeven had het vuren te suken oodra de maarschalk in kennis was bb eld van de voornemen van Dirlan liet ntl len weten dat htj zija bevel tot verd P handhaafde Toen Darlan daarop nuM dat hij zich beschouwde als gevangatte e s Pétain Noguèi aan als uitsluitend ver ntwoordelijk voor het bevel over de troepen Noord Afrlk Woensdags oiitvln£f men weinig nauwkeunjie berichten over 8e situatie in Marokko Alfierlë Volcens Inrichten van generaal Bfuès mocht men aannemen dat admiraal wlan gevangene der Amerikanen was derdags deelde Darlsa evenwel telcgraJj mede dat ht zich weer In vrUheld T wind dat hij d mllltalrt macht in Noord wik had ovvrgeoomen en dat hij nog ds onderhandeHngen roerde met de Aïnerlkanen bear men da afgeloopen dagen velerlei plfnstrijdigheld in de houding van Darlan mlI nnen waarnemen wilde men nog et aan verraad gelooven Doch toen Dar a zelf voor Radlo AIglers een verklaring iiprak en men rfln stem kon herkennen tel niet meer te betwijfelen dat de adml 1 tlch ter beschikking van een vreemd Rondheid had gesteld Enkele dagen later Jtl hem het Praiuche stai burgerschap tnomen AMERIKAANSCRR PKfOSTBATIE IN AVSTBALIK ustrall wordt steeds meer omsponnen or het Amerikaansche economische web JU Verneemt de T I m e a uit Canberra Er is r nieuwe Amerikaansche economisêhe Jiiimissle in Austral gekomen om toezicht oefenen op de leverantie van mineralen JJ de Ver Stalen en te zorgen dat deze 2J geschieden Washington maakt vooral j praak op ilnk lood lln ett aluminium in r voorts is gemeld heeft de Ameri che commissie te Canberra en Sydney C bureau gevestigd daar men te WashJPon niet slechU belang heeft bil de huigfe leverantie van Australische groodsfofJJ a ir ook bU haar uitbreiding in de toe 2r e Australische miinen moeten te einde haar productie vergrootên lJ n de Amerikaansche commissie maakt 5 een landt ouwdeskundige deel uit die JLjMk heeft zich bezig te houden met 5f if bijdrage aan de voeding der gefjen In de Ver SUten Is men nl vot de Times voornemens voortaan de Tr leverantie van levensmiddelen aan J jMroen te staken en deze aan de liérs ovet te Uten Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt d d 4 Dec mede pe Sovjets vielen ten Noordoosten van Toeapse en aan de Terek wederom met sterke strijdkrachten tevergeefs aan Duitsche snelle formaties voerden de laatste twee dagen in het gebied ten Noorden van de Terek succesvolle aanvalsoperaties uit behaalden aanzienlijke terreinwinst en vernietigden verscheideme vyandelijke cavalerie en gemotoriseerde afdeelingen Talrijke gevangenen en een groote buit wapons en voertuigen werden binnengebracht In hel verloop van de gevechten in de Kalmukkensteppe werd opnieuw een vijandelijk bataljon infanterie uiteengeslagen acht pantserwagens en talrijke voertuigen vernietigd en de belangrijkste ravitaüleerinrgsweg van den vijamd verbroken TUdens de voortgezette verbitterde afweergevechten tusschen Wal en Don startten gisteren herhaalde krachtige aanvalen der Sovjets et groote verliezen ineen Zesendertig pantserwagens werden vernietigd Honderden gevangenen wapens en andere buit vielen in handen van on e troepen In de groote boebt van den Doo namen eigen aanvallen ondanks hardr neklügen tegenstand van den vijand een gunstig verlcwp In den sector Kalinin Ilmenmeef mislukten wederom krachtige pantseren infanterieaanvallen der Sovjets met groote bloedige en materieele verliezen De vijand verloor opnieuw 49 pantserwagens Eskaders gevechtsvliegtuigen en duiktwrnmenwerpers kwamen met succes in de verbitterde afweergevechten tusschenbeide Jachtviiegers dwongen sterkere vijandelijke vliegluigformaties lot den strijd en schoten 22 Sovjettoestellen neer Vier vliegtuigen werden door lucliidoelartillerie AMËRIKAS RCBBERTEKORT Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt heeft de Amerikaansche gemachtigde voor rubber William Jeftcrs de waarschuwing geuit dat de Ver Staten worden bedreigd door een militaire catastrophe doordat de grondstoffen die noodig zijn voor de fabrieken van synthetische rubber voor andere doeleinden moeten worden gebruikt Als de noodzakelijke uitrusting voor deze fabrieken niet terstond wordt geleverd staan de drie onderdeden der Amerikaansche weermacht volgend jaar voor een ernstig tekort aan rubber Jeffers koesterde weinig hoop dat hij het prioriteitenvraagstuk zoo tijdig zou kunnen regelen dat een crisis vermeden kon worden De ijzerschaarschte heeft volgens United Press in de Ver taten eenn dergelijken omvang aangenomen dat de minister van Marine Knox de zeeofficieren heeft uitgeooodigd hun sabels af te geven om ze met hel andere oud ijzer te laten versmelten FBANCO S SVSTS VKIUAABOAQ Vrijdagavond heeft de parttjminfeter Arese met den vice secretaria en feevaardigden der Falange het Spaansche ataat hootd Franco de gelukwenachcn der Falange aangeboden met dieiu vtjftigsten verjaardag De Duitsche ambaaaadeur te Madrid heeft aan Franco op diens vljttlgaten verjaardag als geschentt van den Führer een acht cylinder Mercedes Benz auto aangeboden Deze auto Is vervaardigd volgens de Dic iwste ervaringen In de aulomobieltac hnlelc De auto heeft een motor met 150 p k en een eom pressor van 230 p k en biedt plaats aan zeven tot acht personen De maxlmtjmsnel heid bedraagt 170 kilometer per uur ENOELSCHFN TOnPEnEFRDEN BEEDS VIEB LAZARETSCIIEPEN Het door de Engelschen getorpedeerde en tot zinken gebrachte lazaretschip Citta del Trapani was naar Stefairl meldt reeds een keer en wel op 30 Juti j eenige mlilen ten Noordoosten van Dema door Engelsche vliegtuigen gebombardeerd Dit is het vierde Italiaansche lazaretschip dat door de Engelschen is aangevallen Hiermede wordt opnlBHW bewezen zoo constateert men te Rome dat de Engelschen alle internationale wetten met voeten treden en niet de geringste eerbied aan den dag leggen voor de teekenen van het Roode Kruis Voor de zooveelste maal hebben de Engelschea hun v tren brutalen aard bewezen van de luchtmacht vernietigd Drie ei en toestellen worden vermist Aan het front in Cyrraiaiüa wederzijdsche artilleriegevechten In Tunesië veroverden Duitache troepen belangrijke stellingen Italiaansche trpepen vernietigden een formatie Britsciie parachulisten Er werden 754 gevangenen binnengebracht Formaties der Duitsche en Italiaansche luchtmacht vielen in duik en cheervluchten vijandelijk pantserwagens en voertuigcolonnes aan Nachtelijke aanvallen werden ondernomen op de haveninstallaties en het vliegveld van Bone en op het vijandelijke ravitailleeringsverkeer in Algerije Duitsche jagers schoten 16 Britsche vliegtuigen neer Twee eigc n toestellen worden vermist In den tijd van ül tot 3fl Novemberverloor de Britsche luchtmacht 111 vliegtuigen waarvan 62 in het Middellandsche Zeegebied In denzelfden tijd ingen in den strijd tegen GrootBrittannië 50 eigen vliegtuigen verloren Tijdens horhaaMe aanvallen op de Britsche kust brachten Duitsche motor torpedoboolen den eersten December een koopvaardijschip van 3O00 brt en een beveiligingsvaartuig den ea December een torpedojager van de Hunl klasse en twee koopvaardyiïchepcn van tezamen 4500 btt tot zinken Na hevige nachtelijke gevechten m l vijandelijke torpedojagers keerden alle booten p hun steiuipunt terug DE STRIJD IN TUNESie Van officleele militaire zijde te Lon des ward Vrijdagmorgen meegedeeld datade tankstrüd tusscltea de AngloAmerikaausche en de astroepen In Tunis na 48 uur is afgebroken De geallieerden bergToepeeren htm strüdkrachtea Over het algemeen blijkt dat de verdediging der Duitschers die de plaats Gedaida hebben veroverd zeer terk Is VERMAARDE FRANSCHEN GEARRESTEERD De Fransche auloriteitai hebben den voormaligen premier Edouard Hen iot gearresteerd wion get wongen verbiijf in rijn slad Lyon was opgelegd voorts den gewezen secretarisgeneraal va i het Fransche vakvereenigingsverbond Leon Jouhrfux den vroegeren ondarslaatsseoretaris van Buitenlandsche Zaken Francois de Tessamt en den ex leider der Fransche sport en bekenden oudlermisspeer Jean Bomtra OOMMUyiQUC VAN PBAN8CHEN MINISTERRAAD In het communiqué dat over de gisteren gehouden zittiug van den Franijcheti ministerraad is verstrekt wordt o a gezegd Laval gaf opdracht hem rapport u t te brengen over den toestand der tot zinken gebrachte schepen en over de mogel kheid om deze schepen hater weeri tc gebruiken Voorts be pr k en regelde de ministerraad de kwesties die verband houden met de demobiUsatle van de Fransche marine en het Fransche leger De minister van Industrie en Vekeer Bichetonne werd belast met het Indienen van en wetontwerp houdende de tewerkstelling van een vrij groot aantal officieren In Industrie en handel Met betrekking tot het rapport van den minister van Justitie besloot de ministerraad generaal Delattre de Tasslgny voor de staatsrechtbank te dagen en versèheldene personen van de Fransche nationaliteit vervallen te verklaren IQ OOO MAN NAAR DE ARBEIDSDIENST In totaal 54 kampen DE ARBEIDSDIENSTFLICHT VAN KKACHT Op 4 Januari zullen de kampen van dfih Nederlandsohen Arbeidsdienst een nieuw contingent jongemannen ontvangen Doze lichting zal grooter zyn dan eenige vorige ze zal rond lO OÖO mal tellen Het aantal kampen zal trouwens ook weer uitbreiding ondergaan waren er ten behoeve van de laatste lichting 49 kampen in gebruik thans zullaper 54 warden opengesteld aldus het Vad Voor het eerst zal de thans opgeroepen lichting zij het ook nog niet in vollen omvang onder den invloed staan van den arbeidsdienst plicht die de Nederlandsche jeugd is opgelegd bij de Arbeidsdienstverordenirig van 23 Mei 1941 Het kan dus zün nut hebben hier nog eens een korte recapitulatie te geven van de voornaamste bepalingen van het Arbcidsdienslplichtsbesiult dat de secrelaris generaal op grond van de bedoelde verordening heWt uiï vaardigd Wie worden opgeroepen Voor dienstneming in den Nederlandsclii n Arbeidsdie nst dan worden in de eersle plaats opgeroepen degenen die zicli vry willig aanmelden Verder geldt het volgende Zij die in aanmerlting wenschen te komen voor een aanstelling in openbaren dienst of by het bijzonder onderwijs moeien indien zij den leeftijd van 18 jaar hebhen beireikt en na 31 December 1919 zijn geboren huin arbeidsdienstplicht h bben vervuld Zij die tijdens hun aanstelling in openbaren dienst of bij het bijzonder onderwijs dem leeftijd van 18 jaar bereiken moeten op straffe van ontslag biimen een jaar hun arbeidsdienstplicht hebben vervuld Zu die op 1 April 1942 waren af I alsnog vóór 1 Januari 1942 worden aangesteld in openbaren dienst of bij het bijzonder ondarw ijs moeten indien zij den leeftijd van 18 jaar doch niet van 20 jaar hebben bereikt en ongehuwd zijn op straffe van ontslag vóór 1 Juli 1944 hun arbeidsdienstplicht hebben vervuld Zü die in eenig studiejaar als student wenschen te worden ingeschreven of eenig examen wenschen af te leggen bij een universiteit of hoogeschool moeten indien zij vóór 1 Juni voorafgaande aan dat studiejaar den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en na 31 December 1919 zijn geboren hun ar brrtdadienslijlicht hebben vervuld Deze bepaling is niet van toepassing op hen die vóór 1 Januari 1942 zich als student lieten inschrijven of al dan niet met goed gevolg een examen aflegden bij een universiteit of hoogpschool Voor de komende lichting van 4 Januari zijn voorts opgeroepen de arbeidsdieR tp ichtigen die geboren zijn van on m t 1 October 1924 p en met 31 December 1924 Bovendien kan in dit verband nog melding wurden gemaakt van een categorie jongelui die in het tijdvak van 1 Juli tot en mol 15 December 1943 hun arbeidsdienstpiicht mijeten vervullen Dat zijn dan zij die in het bezit zi n van een in 1B42 verworven einddiploma H B S of gymnasium of van een daarmee gelijk gesteld getuigschrift indien zij den leeftijd voor den in Sepiember 1942 begonnen cursus van ötholen voor middelbaar nijverheidsonderwijs of met het oog op dien cursus eenige practische vooropleiding hebben gevolgd of zullen volgen Terloops kan worden opgemerkt dat al deze bepalingen met uitzondering van die betreffende de vrijwillige dienstneming niet van toepassing zijn op vrouwelijke personen uitzonderingen Niet voor dienstneming In den Nederlandschen Arbeidsdienst komen In aanmerking zU die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak zijn veroordeeld tot een gcvange ni s straf van meer dan zes maanden die krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak zijn ontzet uit een der In art 28 van het Wetboek van Strafrecht genoemde rechten tijdens den duur dier ontzegging die uit ten minste drie naar raa voljoodsche grootouders stammen een grootouder wordt zonder meer als vol Joodsch aangemerkt wanneer deze tot de Joodsch kerke lljke gemeenschap heeft behoord die uit twee vol Joodsche grootouders stam men en a betztj zelf op 9 Mei 1940 tot de Joodschkerkehjke gemeenschap hebben behoord ofna dien datum daarin werden opgenomen b hetzij op den negenden Mei 1940 meteen ood waren gehuwd of na dien datummet een Jood In het huwelijk zijn getreden die lichamelijk ongeschikt zijn voor het vervullen van den dienst of van wie kan worden verwacht dat ten aanzien van hun persoon het opvoedkundig doel dat den Nederlandschen Arbeidsdienst is gesteld niet kan worden bereikt die een werkelijken dienst van tenminste vier maanden hebben vervuld als militair als lid van den Nederlandschen Opbouwdienst of ala vrtfwllliger bij de Duilsche 81e Jaargang No 21108 Postrekening 48400 weermacht de Waffen Sff of hel Vrijwilli genslegloen Mederland tenzy de dienstneming vrijwillig geschiedt Tenslotte sljn uitgezonderd de gehuwden tenzij ze In aanmerking wenschen te komen voor een aanstelling in openbaren dienst of bU het bijzonder onderwijs dan wel als student wenachen te worden Ingeschreven of eenig examen wenschen af te leggen bij e n universiteit of hoogeschool Haalt meer warmte uit uw kolen EENIGE WENKEN VOOR HET GSAIENGD STOKEN VAN BRANDSTOFFEN Nu het in het algem en niet mogelijk zal zün dat een brandstoffenhandelaar aan al zyn afnpmers precies die soort kwaliteit en afmeting brandstof levert welke men altijd gestookt heeft volgen hieronder eenige wenken waarpiede een ieder zijn voordeel kan doen Allereerst moge er op gewezen worden dat men voorheei in kachels en haarden vrywel uitsluitend anthracietnootjes 3 20 tot 30 mm stookte doch dat men ook anthracietnoten 1 50 tot 80 m ni en anthracietnoten 2 30 tot oO m m kan gebruiken 1 Men kan anthraciet gemengd stoken met eierbriketten es snootjes en bruinkoolbriketten wanneer men er zorg voor draagt dat de stukgrootte van de brai stoffen ongeveer dezelfde is Bij gemengd stoken van anthraciet met cokes dient de cokesafmeting kleiner te zijn 2 Het mengen van cokes met anthraciet biedt het voordeel dat het vuur beter doorbrandt Een vuur met enkel cokes gestookt dooft spoedig Als men eierbriketten met anthraciet mengt heeft men miVider last van het pek da by de bereiding van eierbrikcttqjfcu bindmiddel voor het anthracietffuis wx rdt gebruikt Pek heeft een hoog gasgehalte en vormt bij verbranding veel roet Stookt men in een Vuur enkel eierbriketten dan moet men telkens kleine beetjes ver SiacUftietms WEER EEN EIGEN KANTONRECHTER TE GOUDA Mr J A van Bronkhorst thans grriffier benoemd Bij beschikking van den secreta risgeneraal van het departement van Justitie is bepaald dat aan het kantOBgeiecht te Gouda weer een eigen kahtönreohte r zal wonien verijonden éÊk Tot kantonrechter is met ingang van dwi dag zijner ambtsaanvaarding benoemd mr J A van Bronkhorst griffier van het kantongerecht dezer stede Mr J A VAN BRONKHORST Familiejoto Pe benoeming van een rechter voor het kanton Gouda herstelt den toestand zooals die vroeger heeft bestaan Tot aan het aftreden van nu wylen me K N Hetigeveld bij het bereiken van dien pensioengefeciitigdien leeftijd had Gouda een eigeji kantonrechter Toen mr Hengevéld op 1 Juli 1933 zyn ambt neerlegde werd om bezuinigingsredenen de waarneming van de werkzaamheden opgedragen aan een der kantonrechters te Rotterdam w armede iouda het instituut v n n reizenden kantonrechter kreeg Als eerste trad l ier als kantonrechter op mr C C Tieleman die na zijn overlijden werd opgevolgd in 1934 door mr T die Jong die in 1939 als kantonrechter aftrad wegens vertrek naar Groningen in een ander beroep waarna sinds dien mr A J M Oonincx met de werkzaamheden te dezer stede is belast Het is altijd betreurd dat Gouda geen eigen kantonrechter meer had omdat het op prys gesteld werd een rechter te bezitten die leeft in en vertrouwd is met de streek die steeds te bereiken ig en zich geheel in dit kanton na toevoeging van de kantons Schoonhoven en Woerden bij hun opheffing in 1934 vergroot aan de rechtspleging met haar vele bemoeiingen kan wyden Dat deze toestand na een interregnum van ruim negen jaar terugkeert zal daarom hoezeer de waarnemers zich ook aan hun taak hebben gegeven met instemming worden begroet De nieuwe kantonrechter In mr Van Bronkhorsl krigt dit kanUjn een rechter die zich in ie vijf jaar dat hij hier als griffier werkzaam is met het leven en de bevolking in deze streek vertrouwd heeft kunnen maken en die hier dus bekend is Mr Van Bronkhorst is een jong kantonrechter die zijn promotie reeds op 36 jarigen leeflyd bereikt heeft Hij sche brandstof bijvullen en paa nadat de vorige verbrand zyn Ook moet men het vuur eent door laten branden voordat men het tempert Men kan ook cokes en eierbriketten gemengd stoken mits de tukgrootte van de cokes kleiner is Hierdoor brandt de cokes vlotter door enheeft men minder last van het roetenvan het pek Essnootjes ook wel keuken ofkachelnootjes of half of driakwartvette kolen genaamd hebben akke Hlvermogen d w z als de kolen op eenvuur warm worden bakken de enkelestukjes aan elkander vast en vormeneen koek op het vuur Men kan hetbezwaar van dit bakken voorkomen door de essnootjes gemengd te stokenmet anthraciet van dezelfde stukgrootte of met cokes van een kleinereafmeting 8 Turf moet voor het gebruik In haarden of haardkachels verkleind worden tot stukken van ca 40 mm in het vierkant en slechts met klein hoeveelheden tegelyk op goed doorbrand vuur worden gebracht Bovendient verdient het ab men turf stookt aanbeveling het vuur pas t temperen als de versch opgebrachte brandstof flink doorgebrand is Turf verbrandt sneller dan anthraciet Menging met anthraciet eierbriketten of bruinkoolbriketten heeft weinig zin Het brandend houden gedurende den nacht kan het btste geschieden door uitsluitend anthracieet eierbriketten of bruinkoolbriketten te stoken In een centralen verwarmingsketel kan men cokes gemengd met persturf stoken Oe persturf behoeft dan niet verkleind te worden AAN DE FAMILIELEDEN VAN DE VRUWILLIGËRS IN DE WAFFEN SS EN HET LEGIOEN De Germanische Freiwilliger Leitstelle deelt mede Het is zeer goed mogelijk dat men familieleden of bekenden op foto s van de Waffen SS en het legioen in dagbladen Uid schriften of het filmjournaal herkent Een eer begrijpelijke wensch is dan ook deze foto s te bezitten Schrijft u met nauwkeurige opgave waar u de foto gezien heeft aan de Germanische Freiwilliger Leitstelle Den Haag Plein 1 De betreffende foto wordt u dan toegezonden ZtOmla stoken beteekent zoo a l mo0elijk warmte werd J Maart 1906 te Rotterdam geboren kUbeht daar het Ërasmiaansch gymsaiAaa en studeerde aan de Rijks uniTiTiitoi te Leiden waar hy in 1931 doct H et 3iamen in de rechtsgeieerctheid étmk HtJ vestigde zich als advocaat m n èmui eur tè Rotterdam waar hij te rwaarne nend griffier by hal kantooconcfat wa In 1934 werd htf benoeïoë tot adjunct inspecteur der directe belastingen in tijdelijke dienst teJIUastricht In deze stad werdi hij in 1W6 kantonrechter plaatsvervanger Met ingang van 1 December 1937 wwd hij als opvolger van wylea mr J W R van Elten benoemd lot griffier bij t kantongerecht te Gouda Bulten zijn Wêrkkrillg beweegt mr Van Bronkhorst zich in eenige functies in het maatschappelijk leven Hij is voorzitter van de vereeniging Pro Juventule correspondent van de afdee ling Rotterdam van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen en secretaris van de vereeniging Openbare Leeszaal Het ligt in de bedoeling dat mr Van Bronkhorst in den loop van deze maand in zijn ambt van kantonrechter zal worden geïnstalleerd Gelukkige deelnemers aan stempeltocht In en om Den Haag OOK GOUWENAAR WINT EE N PRUS De stanpeltochl In en Om Den Haag die in den afgeloopen zomer door de Haagsche Vereeniging voor Vreemdaiingenverkeer met medewerking van de V V V s uit Gouda Leiden Delfl en het Westland georganiseerd is een succes geworden Meer dan lO OOO deelnemers meerendeel uit Den Haag maar ook velen van elders ook uit Gouda was er flinke deelname hebben van deze ge egenheid gebruik gemaakt om in de Residentie en de hierboven genoemden gemeentan het merkwaardige te gaan zien waartoe man zonder bijzondere aanwijzing anders niet zoo licht komt Aim dezen stempeltocht was een verloting verbonden waarvoor naast de organiseerende vereenigingen enkele gemeenlei estaTen en tal van in stellingen aardige prijzen beschikbaa hebben gesteld Jok een Goudsche deelnemer behoort tot de gelukkige prijswinnaars Op nó 39 9 weHc stempelboekje behoort aan T W Mul Blaiiwsiraat 11 alhier viel als prijs eel gips afgielsél van La belle inconnue de la Seine beschikbaar gesteld door het bestuur van de Haagsche Academie voor Beeldende kunsten De door de Goudsche V V V beschikbaar gestelde prijzen bestaande uit een vijftal speciaie gedenk bord je waarop het Pijpenmuseiim in beeld ia gebracht en een vijftal Goudalino leumsneden werden gewonnen door deelnemers uit Den Haag en Scheveningen Hillegersberg en Rotterdam Dat Goada door een belangrijk deel van de deelnemers aan dezen strmpel tocht is bezocht is geb eken uit het groot a intal bezoekc s gedurende da zome rm rrden aan f Prenten verzameling van Oüd Gouc a in de Librije en aan het Pijpon en Aardewerkmuseum De Moriaan waar de deel nemers hun boekje moesten la en afstempelen ZON EN MAAN Zoo op 8 33 onder 16 20 Maan op 5J 6 onder 15 ói Men is verplicht te venluisteren v zonsondergang tot zon wipk i m l Lantaarns van vocrtiiijcn moeten een half uur na zonsoncergsnig ontatokeo norden