Goudsche Courant, maandag 7 december 1942

k fM J W iOHP Ml J i y f Y X V m 1 1 jt 1 sv i v 4tlÊ6A 91 f GOUDSChE COtCAHT NIEUWSBLAD VOOR GOüpA EN OMSTREKEN Chefredacteur F Tioter Gouda Maandag 7 December 1943 Bureau Markt 31 Telefoon 2745 Succesvolle DU ITSCHE AANVAL BIJ TOEAPSE Belangryk knoöpfmnt in Tunesië veroverd I varende berghouwitser in de Kaukasug f en aanvoei der van een verkeiuuBgstrocp in laplanJ PK Hoeft We Po nkort herdenkt de bekende Siem Nieuwenhnyien jn tooneeljmUienni De as I met ztm guitaar een mstrutdat hg ve bespeelt fPolwBOon Mei Otadel vaa Mancille itaat een Duitaehe wachtpwrt PK Schodl HH Jt il m in l 08 IBrillm 1 ver 46 I AAT up jKuiptf kleta deluk on on ni t Oi looO eWen letatioo lEO ka le merk en SP n net pnj sttiui oud Go BWl I Churchill KUUHD MOET AL UN ÏJbHTgN DfflPANNBN ie EageUche rueuw dien t ie t Churchill Zater g het Sawoerd te Bradford ea o a veri eland moet al lija krachten j daar de oorlog het ipanftadium nadert Omtrent de jin NoordA rtka merkte Churls dat de Engelaehen en Amen rjiog teer felle gevechten kunfinrachteiv verklaarde Churchill dat de lien in Afrika loowel in Cyre ili in Franach Noord Afnka rekenen op jeer hevige ge Omtrent den tr jd in Europa dat de Russen hun eigen flfrdedigen terw jl d Engehchen 1 hun eigen land v rde ligen j de Ruuen als de Engelschen Jijende Churehill verdedigen de I ier vrijheid en gerechtigheid jt moet men daarb goed voor I houden dat het hier een zaak die langzaam en moeizaam i komt Onze vijanden zoo verI de premier lUn zeer machtig FïiichilÈken over mlllioenen solZi hebben rijke landen ver Zij hebben hun eigen program uil moe t constateeren dat het jver niet getukt is den ha den inn het rvaziverzet te kraken Britehe vloot voor een moeillike taak 1 le Ti m es heeft de Brilschc Ier vin Marine in een te London en rede verklaard dat de Bp TlO t nog een zeer moeilijke e i Uu groote taak te wachten In manneknngen aldus zeide hjj t ni n zich in dat opzicht geer In de eerate plaats komt het ots vaar dat onvoorwaardelijk nnon moet worden wi men Üdat de zeeverbindingen van Enge I worden afgesnedien til net voldoende dat deze ver igen tydelyk of slechts een oogen 1 mliK zyn voor de koopvaardij KnKeland moet er in slagen de routes geheel vrij te maken f zoodra mep de strijdkrach er m iff uit elkander liggende operatieden niet meer voortdurend van al iaoodige kan voorzien stort alle De toestand waarin zich Engebevindt vereischt een uiterste thtsmspannln van iedereen Pmldcnt R rt haeft ter ateftenheid van Men verjurdag der Pinsche onafhan l d epn radiorede gehouden voor het I volk Dt BTltêche dmlrjlltelt heeft Zondag ai I medegedeeld boo meldt de Brltsche itmdienflt dat de duikboot Unique I Wd l en aU verloren moet worden be Het opperbevel van de Duitsche weerraacht maakte 2 erdag b end Jln den sector Toeapse deden Duitsche troepen een vemasende aanval behaalden ondanka bUzonder onganatige weersom andlgliedea terreinwinst en maakten lichte en iware In antenewapehs bult Starke aanvallen van de Sovjets in d O e a iel üken Kaukaaus werden weer onder ware verliezen verijdeld dank x den hardnekkigen tegenstand van Duitsclie en Roemeensche troepen De operaties van snelle formaties ten Noorden van de Terek werden voortgezet en er verden meer dan duizend gevangenen gemaakt De pemelde aanval m de Kalmukken steppe werd voortgezet tot diep in den rug van den vijand en daarbij werd een steunpuof van den vuaiid met groote werkplaatsen voor pantsers a gen vernield Tussehen Welga en Don vielen de Sovjets ook op 4 December met krachtig gebruik van pantserwagens tevergeefs aan 75 pantserwagens werden vernield 13 werden onklaar geschoten en bovendaen werden den viiand zware verliezen aan menschen en wapenü toegebracht Een krachtige aanval van eigen pantsertroepen versloeg vijarde yke pantser seren cavalerie stri dkrachten waarbij 2 X 0 gevangenen werden gemaakt en 14 s ukken geschut werden veroverd Italiaansche en Hongaarsche verkennmgsacties aan het Donfront leverden belangrijke verkenmngsre ultaten op PK Maier We Po In het gebied tussehen Kahnin en Ilmenmeer stortten ook gisteren sterke vi iandelijke aanvallen ineen die ten deele werden gesteund door bijzonder hevig artillerievuur pantserwagens en slagvliegers 104 pantserwagen werden ten deele in gevechten op kortai af and vernietigd en zes vliegtuigen wei den door troepen van het leger neergeschoten Het uit plm 1500 dateerende ezie nershuis te Nijmegen hetwe onder toez cht van Monumentenzorg wordt gerestaureerd CPoIvpoon Ze enu ker m Hu afvï rgevechten der laatste tiendagen heeft de 78s divine inifantenealleen 169 pantserwagen vemieUgdDe luchtmacht versloeg vuandelüketroepenponcentratiei en colonnes voertuigen Formaties jachtvliegera schotenzonder zelf verliezen te lyden 58 luchtdoelartiUene dxie vqandelUkemachines omlaag Aan het Noordelijke front werden bg eigen operaties van stoottroepen num 80 vijandelyke gevechtssteUingen en kazematten vermeld De bezettingen werdien onschad ltjk gemaakt of gevangen genomen In Tune ie zijn hevige gevechten aan den gang Een belangr k knooppant van wegen en spoorlijnen werd na gevechten van verscheidene dagen stormenderhand genomen Hierbij werd een sterke Bntsch AmenkaaiLsche formatie die op een ver vooruitgeschoven post den vijandelijken opmarsch naar Tnnrsie moest dekken practi ch volkomen in de pan gehakt De vijand leed zware verhezen aan menschen en materieel Sterke formatie gevechtsvliegtuigen ert duikbommenwerpers namen doeltreffend aar den strijd deel Bovendien werden stellingen artillerie troepen en concentra iö pantserwagens herhaaldeliik aangevallen waarby ruim honderd voel tuigen vernietigd werder Voorts vieto Duttaehe en Italiaansche formaties van de luchtmacht de haven van Bone aan Eai transportschip werd zwaar ge roffen talrijke andere vaartuigen geraakte in brand Duitsche lagers schoten 13 de kustaitil e ie m Tunis twee vuMdeluke vheg uigen neer Vyf eigen aaachines v orien vernrust Aan de kust n de bezet e Weete yke gebieden werloor de Britsche luchtmacht giatcncn zes vliegtuigen Het niperbevel der Duitsche weermacht deelde guieren mede i 1 i i jT A 1 ♦ 4 1 i 1 7 It Lj De Infanterie de koningin der wapens Ook m dezen oor og S op alle strijdtooneelcn gebleken dat de Duitsche Infantene hoofdzakelijlc de last van den tryd draagt Luchtdoelgeschut beschermt het luchtruim boven de strijdende divisie Wettbtld PolvBOon den Oostelijken Kankasns en in het erekgebied werden Sovjetaapvallen m gevechten op korten löstand en ten deele in tegenaanvallen afgeslag pu Verscheidene tanks werden vernield en meer dan 1600 gevanjfenen gemaakt In JCheervlucht aanvallende jachtvliegera brachten de vyandelyice infanterie zware verhezen toe en schoten 12 vyandelyke vliegtuigen neer Btj heen en weergolvende gevechten tussehen Wolga en Don werd een Bovjetbataluon vernietigd 26 pantserittragens werden kaïpotgeschoten talrijke stukken geschut en mfantcricwa penen buitgemaakt Transportformaties fler luchtmacht brachten m weerwil van de moeilykste weersomstandigheden den strydenden troepen aanvoer Bij de succesvolle afweergev ech ten tussehen Wolga en Don heeft zich het 2de bataljon van een Weensch regiment grenadiers door voorbeeldig optreden byzonder Onderscheiden In de groote bocht van den Don zyn de laatste dagen herhaalde door pant serwagens gesteunde Sovjetaanvallen op ern belangryken sector der rivier afgeslagen In het gebied tussehen Kalinm en het Ilmenmeer mislukten talryke vaak krachtig dooi pantserwagens ge ttunde vyandehjke aanvallen ten dee e in verbitterde gevechten van geringen afstand De vyand verloor 51 pantserv agens er leed opnieuw zware bloedige verhezen By stormtroepopeiaties in den Noordelyken sector heeft zich een afdeeung der Waffen S S byzonder onscheiden In Tunis werd de zuivering van het geveehtsterrem bi Teboerba voortgezet Het aantal gevangenen is gestegen tot 1100j et aan£al vernielde pantserwagett9 uedraagt ruim 70 dat der buitgemaakte kanonnen meer dan 40 De luchtmacht opereerde tegen vyandelyke colonnes en loswerkzaamheden in de haven van Bone Jachtvliegers schoten gisteren overdag boven dit gevechtsgebied 14 vyandelyke vliegtuigen waaronder viermotorige bommenwerpers neer zonder zelf verliezen te lijden Jacht en gevechtsvliegtuigen hebben overdag aanvallen gedaan op spoorweg en labrieksdoelen aan de Zuidoostkust van Engeiand In zyn weermachtsbencht no 924 van 5 Dec maakt het Itahaansche hQ rf8kwar ier het volgende bekend Ia het gebied van Tunis worden felle gevwhten geleverd Een knooppunt van wegen en spoorlijnen van groote tac tisdie beteekems waarom sinds eemge dagen gestreden werd werd door de troepen van de a s stormenderhand ver oytTü en bezet De vijand leed aan zienl ke verliezen aan menschen en materieel Tainjke formatiei bom bar ilea entsvbegtui$en en duikbommen wnpers namen aan deze suececvoUe operaties deel Andere steike formatie gevecMsvliegluigen deden herhaalde ma en aanvallen op aitilleriestc lirigen en concentra lea roepen en pa ervvagei waaroij zy rum honde d gemeehani erde s rijdm ddelen ve nietigder f crnfltiï be cnadi5den fornnlies Du l sche en ItTjaansche vhe iuigen her neuwaen v j ts haar hevige boiroir Qcnif n üp üe hdven van Bone Ler öC p wfd n d cheen gt offen c sprong u l e kaar la njKe andere schepen go jak en m biand 23 v m d iiike vl egtu gen zyn neeigcioi door Dui sc jagers twee dooi ce bdtleii i n van I i t luc itdoelg c lut aai de kuat van Tunis Ltn v leg uigbe = uuiaei een Amei ikau otu kapite n werd gev 1 11 genenden Gistermiddag hebben vijandelijke vliegtuigen een korven maar hcvigen aanval ondernomen op Napels waarliii z ij van diclitb j onze machires volgden die terugkoerden van de actie in Tunis De aai gcrirlite schade is aanzienlijk rn er 7iin talmke slachtoffers gevallen onder de burgerbevolking Het aantal doodeo bedraagt 159 bet aantal ge wonden 358 Een v einij orige Biilsc e bommei werp werd gctriffen dioi het vuur van ors luchuloelgasthu en sortie bra dend in de golf van Napels Zc f j in de omg=viivg van Coscn a vvL dei c nige bommen uitgcwrrpcn waai by € oni e hu en beschadigd vveiden In een aanv jjing opfhet weeimachts bene it worat nog medef tdceld dat de namen en voolnamen van de dttxien en gewoaden van den recentpn aai val op Napels in de plaalselyl e dagblader zullen worden kend gemaakt Het communique van het Italiaansche hoofdkwartier luidt Aan het front in Cyrenaica werden vyandelyke patrouilles teruggedreven By het hevige gevecht m Tunis waarvan melding werd gemaakt in liet weermachtsbericht van Zaterdag en dat eindigde met de verovering van een belangryke plaats werden 400 gevangenen gemaakt en 25 pantserwagens 7 gepantserde auto s 41 stukken geschut ongeveer 300 auto s en een groote hoeveelheid mun tie vern eld of buitgemaakt Aan weerézyden aanzienlyke bednjvigheid m de lucht In den loop van verscheidene luchtgevettiten schoten Duitscne jagers 14 vliegtuigen neer Twee onzer vliegtuigen zyn n et teruggekeerd van de operaties der laatbte twee dagen DUITSCHE TFVREDENHFID OVER VFRI OOP VAN STRIJD IN NOORD AFRIKA De A N P correspordent te Berlyr meldt In 1 iine J e is het sedert enkele dagei ot gevechten op eenig zins groote schaal gekomen waartoe het ini iatief kennelyk van de Duitsch Italiaansche troepen ii u gegaan Naar rren te Ber lyn verklaart hebben die strydkrachler van de BS by deze gevech en die nog steeds een plaa selyk karakter dragen volled succes gehad öh konden belangryke stellingen worden l ezet die Sie Jaargaag Na 21109 Poatrekening 48400 Zuinig stoken beteakent zooveel mogelijk warmte voor verdere operatie een gunstig uitgangpunt vormen Men krygt den indmk dat in den strijd in Noord Afnka die er m hoofdzaak een ia om de zeesteunpunten en de spoorwegen die deze verbinden imn ers het meer landinwaarts gelegen woestyngebied is traiegisch mmdei belangryk het initiatief op het oogsnblik meer en meer in handen der Duitsche en Italiaansche strydkraehten IS overgegaan die ook de meerderhe d m d lucht bezltlen waardoor zj 6e bewegingen der Anglo Amenkaansche strydk achten ernstig kunnen stoien Van den tegenstander 13 het Bn sche contingent met zoo sterk als het Amerikaansche dat verreweg in de meerderheid is Fransche troepeneenheden nemen niet aan den stryd deel slechts enke e Gaullisten heeft men in het begin waargenomen In Lybie waar de ïlngelschen than zware artillerie naar voren hebben pebracht beperkt d stryd zich voor alsnog tot artillerieduels Dajr het achtste Britsche leger zyn doel het pan serleger van Rommel orschadelyk te maken met heeft bereikt is aan te nemen dat het mettertyd wederom to aar val wil Ja zelfs moet overgaan Qe voorbereidingen hiertoe maeten i iter aard d e gevolgen ondervinden van de lange verbindingswegen door een moeilyk woestijngebied terwyl aan den anderen kant Rommel mtusschen de gelegenheid heeft gehad zyn stelhngen naby El Agheila terdege te versterken De ten Zuiden hiervan ge legen 7outmoerassen zyn vooi pantsers ri dkrachten rauwelyks begaanbaai zoodat zy een veilige flankdekking vormen Duitsche knngen zijn over het verloop der gebeurtenissen m NoordAfnka zeer tevreden Als men zoo verklaart men na de eerste vier we 5en die sectert de Anglo Amenkaansche landing verstreken zyn de balans op maakt kan gezegd worden dat de situatie voor de as veel gunstiger is dan voor de tegenparty Aan het Oostelijk front Voorts meldt de correspondent Aan het Oostelyk front s uiten all tiolsjewistische aar vallen af op de hechte verdediging terwyl aan den an deien kant een onmiskenoare toene ming der activiteit van de Dui schers en hun bondgenooten valt waar te nemen Ten Zuid Ooslen van het Ilmei meer ondernemen de boisjewisten heftige aanvallen doch de verdediging is hier sterker gebleken dan de a inval zooda dieze overai in het voor e rem is afgeslagen Op ae Zmdeliiker gelegen frontdee len zyn met slechts alle met nieuvie reserves ondernomen Sovjet Russische aarval en afge sgen doeh schynt df Du t c ie legerleiding s eeds meer tot heinita ief over te gaan he geen door Mosknu en 0 k van Engelsc e zyde wordt toegegeven Ni g steeds boek n de bo ajewis en by hun nieu ontziende aanvallen groo e verhezen aar pantserwagers tn ► e u mirke i ke Tby 1 dat eer frooi deel he van door de rfanteri builen gevecht wjidt ges ie d Nit alleen meer het pa seratweerge chu neem de verdeu igtng tegen n e pa 1 ser wageis op zk i De in part eraiwee erva 01 irfantt aa de j etwa gen vaak in een gaat if dei erond waai 1 het net pj mgegiavsi rustit nad ibj komen vm op het juis e oogtnb ik van 1 abij met ha Jgrara ci of mijnen de s alen mors r s builci gevoc I e steller he geen o e koe bloed hcid vei c M De Amerikaansche verliezen by Pearl Harbour DF VS GFVfN OPSOMMING VuUiPs Reuttr heeft het meri kaai bche departtmt nt 1 Marino voor het eerst niedegedeclJ da bii d i JapanschCTi aanval op Ptarl Har bour op 7 December 1941 5 slag schtpeii 3 torpedojageia een groot dryvtnd dok en 2 hulpschepen der Amerikaansche Pacificv oot tot zm ken gebracht of onbruikbaar gemaakt zyn Voorts werden 3 slagschcpen 3 kruisers en 2 hulp chepen beschadigd Van het corps manners w id n 2117 officieren en mrrschappen gedood 960 vermist en 876 govvond van het leger sneuvelden 226 man De marine ver loor 80 vUegtuipen het leger 79 Het departement noemt ir zyn me dedeelmg den Japanschen aanval zeer succesvol Slechts 105 Japansche vliegtuigen namen aan de gevechten deel 48 daarvan werden neergeschoten Bovendien verloren de Japanners 3 dwergduikbooten De geleden schade IS uiterst arnstig geweest doch de her ste wrkzaamheden zyn byna vol tooid Weermacht verloor bijna 13 000 man Naar de Britsche nieuwsdienst meldt heeft de voorz tier der vlootcommissie van den Amenkaanschen Senaat Walsh medegedeeld dat 42 615 Ame rikaansche solda en matro en man niers leden van de kustwacht en Phihppnnsche jagers vermist worden Aangenomen moet worden da het grootste deel gpvargen genomen is VERKLARINO VAN SI MNtE WFLI ES De Amerikaans he onderst la sscce taris Symner Wol es heeft naar de Brilsrhe berichtendienst meld verklaaid dat nog ecn duistere j n angstige tiid te wachten irtaal voordat de Ver StatPn de eindoverwinning zullen behalen Voorts spoorde hij ejken Amerikaanschen burger afzonderlijk aan tot overgave en lot het brengen van oUea voor den oorlog Inkomens en vermogren in Nederla nd BI OEMENDAAL DE RUKSTC OEMEEivn Het is wel algemeen bekend dat er belangryke verschillen baataan tuaschen de gemiddelde inkomens in da verschillende gemeenten des land Duidelyk is dit te zien in de zooeven uitgekomen atatistiek der inkomeiu ea vermogens in Nederland voor 1940 41 die bewerkt is door het centraal bureau voor de statistiek Zqo hebben de aangeslagenen in Bloemendaal een genuddelde inkomen van ƒ 6 462 terwyl de aangeslagenen in Itteren Limburg het gemiddeld met ƒ 1251 moeten stellen Ook per inwoner genomen it Bloemendaal er het beste aan toe met ƒ 1 919 waartegenover m het Brabantsche plaatsje Veen een gemiddeld inkomen per inwoner van slechts ƒ 63 staat De hoogste vermogens worden m s Graveland aangetroffen n 1 gemiddeld ƒ 283 004 per aangeslaigene waartegenover enkele gemeenten staan met een gemiddeld eyfer van ƒ 19 000 Per mwoner gerekend is Bloemendaal de rykste gemeente ihet een gemiddeld vermogen van ƒ 18 OOO Tot de rykste gebieden behooren s Gravenhage en omstreken de Hollandsche duinstreken het Gooi en Oostelyk Utrecht De provincie met het grootste inkomen per mwoner is Nooid HoUard Gionmgen spant de kroon wat de vermogens betref Fotografeeren of reproduceeren van verkeersin tallaties Zooals gemeld is verschenen een b chikking van den commissarisgeneraal voor de Veiligheid over het fotografeeren en andere wyze van reoroduceerën van installaties die voor het verkeer van belang zyn waarby wordt bepaald dat het verboden IS een aantal met narpe genoemde verkeersobjecten te fotografeeren te filmen of in teekening te geven Deze bepalingen van par 1 worden met toegepast Op de door den Rykscommissans voor het bezette Nederlandschegabied Generalkommissar z b V algemeen officieel toegelaten foto enfilmverslaggevers Op lasthebbers van de bevoegde verkeersautonteiten of van de methet toezicht weer te geven voorwerpen belaste autoriteiten Dezen moeten voorzien zyn van een vergunning van de volgende Duitsche instanties by het Rykscommiasanaat voor het bezette Nederlandsche gebied Abteilung Eisenbahn Wasserstras senbevollmachtigter Referat Wasservvirtschaft fur Deich und Polderanlagen und Landstrassenbevolmachtigter fur Strassenlagen c Op lasthebbers der Duitschepolitieau tontellen die voorzien zifnvan een dienstvergunning der politie of een speciale vergunning van dencommis ari3generaal voor de Veiligic d 2 Andere dan de in par 1 genoemde oersonen hebben een speciale schnfteltike vergunning oodig Uit de aanvage en het schffftelijke ver oop moeten aard on plaats van de weer te peven voorwerpen ondubbel nr ig b nkfn De ver unning wordt verstrekt djor dtn Riiksoommissdns Genera inm ssnr b V ir oveif enstpr mins met t en Wehrmao itbefehK iaber n den Nederlanden 31 V ors hi ften volgtns v elke h t 1 rHfn v n di in par 1 grnoemde verkeers n tallaties afiankeliin is van een snee e Vf fttunnine h nven nr optant De voc pub ica e ff a der gebr iik t psterndf foto s film nKen of te keningen moetpn dei R k comnii ar s Generiikomm ssar b V voorgeeed wom i ter gopdkei rirg die in overe nstei m ng mot den Wehrmaehtbeft h shTber in den Niederla de een 1 g re emt ov r c toe it i g Not Ht edpekeurdp platen f rns t n te ker ii gen bentveps af ukken n etf n 1 beshg geromer en 70 er sch de üossteilirg Verneligd wonlen Fo ngrs i pn f Imop amfti en e ken ijen I de in pa lp oenT e VOO werpe die bii het vai kfcht worden Ae et beschikiki g ree air wczis maar rog met in d er hard 1 Z in moger siefh s met goedkeuring van de v Ri kscommiS ti s Gor eralkomniivsor z b VI die in ovrretn emming met den Wchimachtbofehl haber m den Niederhiden een bfsi ssmg neem over ae gntdkcuiirg voor het publiek toegai kdiik gemiiU Aorden Vergiypen teger deze beschikkingen zyn overtredingen en worden voor zoover net volgens andeie bepa ingen een zwaardere straf is vastge eijd bestraft met hechtenis tot 6 maanden en boete tot 2000 gu den of me een van deze straffen ÜÜRWFRK EN GOUD KN ZILVERBEDRUF In de Staatscourant van 4 December zyn een tweetal beschikkingen van den secretans generaal van het departement van Handel Nyverheid en Scheepvaart betreffende de uitvoering van de Vestigingswet Kleinbedryf 1937 opgenomen Daarby wordt de vestiging overneming verplaatsing enz van inrichtingen bestemd of mede bestemd voor de uitoefei mg van het gouden zilvcrsmidsbednif en den kleinhandel in gouden en zilveren w erken ondencheidenlyk het uurwerkmakershedrnf en den kleinhandel in uurwerken zonder vergunning van den s cretTns gener al verbod n Deze b hikkin n treden 5 December i i2 m worMng tengevolge waarvan het besluit algemeen ve stigmgsverbod kltinbidnif 1941 ten aanzien van dp i taki in van bedriif buiten werking treedt ZON EN MAAN Zon op S 36 ond r K Maan op 8 31 onder IT tZ Men i verplicht te verdci f n wn zonsondergang tot xonsopkiimsl Lantaarns van vofrtuic ii m len een half uur na lonsondri aof ontstaken worden 9