Goudsche Courant, maandag 7 december 1942

MAAN AG 7 DECEMBER Nederlandsche VoetbalBonó STACSilEttWS Sint NkolaM in Gouda eimaüi siaioouEOGD TUSUnOS DE IU AN8 KAMtMAADltS BU eft Sint N c9laa fec ropn pmeuw pl cêt men te qireken ooJT e vde moeililkhedeo welke dlFgoede Siet moet overwinnen om toch maar elk jaar weer de tallooze kinderhartje die ld gedurende weken teloren naar hem verlangd hebben gelukkig te maken met zijn geschenken en het wooder Van zijn verschijnen Dit jaar iSjn de moeilijltheden werkelük büzonder groot geweest maar t elukkig bemerken de kleinere kmeren loa van S 7 jaal deze moeilijkheden niet Zij hebben weer volop in hun irreëel wereldje geleeld waar in plakta is voor een Sint die over de daken rijdt en teer en lieflijk als altüd hebben hun terametjea geklonken la ze met moeder by den achoorsteen de aloude liedjes zongen De Pa a die andere jaren gewend waren zich te omhullen met het bia choppeUJIt gewaad om zoo hun kroost paedagogiache vermaningen te geven konden het zich dit jaar heel wat gemakltelyker maken want Gouda bezat deren keer een Sinterkiazencentrale Even opbellen en dan kwam de goed heflige man Ook op de meeste acholen in Gouda gaf Sinit Nicolaas acte de presence Het wa een beetje anders dan anders want de verheven bisschop moeat zün komst van te voren melden met nel vriendcMJke veraoek of de kinderen een paar bonnetje mee naaar chool wilden brengen Op verschillende acholen was het gewoonte dat de kleinste kinderen naaat hun versnaperingen ook een tukje apeelgoed ontvingen wat echter dit jaar moeilijk te verwezenlijken viel Op een der ogenbare lagere scho len school 8 heeft men in dit opzicht een goed idee uitgewerkt Weken ao ttereen zün daar de kinderen van de twee hoogste klassen thuis aan het werk geweest met de fipyurzaag op chool werd alles geverfd en gevernist en door deze gezamenlijke inspanning heeft men een collectie alleraardigst speelgoed rooals harlekijnen duikelaars legP Jes en bijeengebracht waannéde een honderdtal kinderen van de laai ste kla sen op het Sint Niccolaasfeest van de school in de nieuwe cantine van de Garenspinnerij gelukkig werden gemaakt De lerrlingen van de hoog te klassen had ten er ewenneel plei ier van alsof ziJ het Delf als geschenk ontvingen Ktnderfeart van de SpoorwegOntbonden Vereeni ging Ook vereenigingen hebben dit Jaar weer St Nicolaas op bezoek gehad op de feestelijke bijeenkomsten die zU georganiseerd hadden Steeds mag £ wordt het de laatste Jaren ook regel dat versch il lende bedrijven St Nicolaasfeestjes beleggen voor de kinderen der arbeiders In Het blauwe Kruis gaf de Spoorweg Onthouders Vtreeniging der traditie getrouw haar kinderfeest waar de voorzitter de heer G NijveW behalve vele kinderien en ouden ook oa als gasten begroette mevr Liera Voorwinden den heer Th Bakker stationschef en den heer H J A van Bohemen voorzitter van de afd Gouda van de Ned Vereeniging tot afschaffing van alcoholhouderide dranken Nadat de kinderen verschillende liedjes gezongen hadden werden enkele grappige filmpjes vertoond In de pauze werd een tombola gehouden en tevens werden de kinderen onthaald waarna het grootc moment aanbrak dat Sint en Zwarte Piet de zaal binnentraden Elk kind ontving tenslotte uit de hand van St Nicolaas een aardig geschenk Nieuwe activiteit in de ruitersport OODDA CENTRUM VAN STREEKVERBAND MIDDEN ZCIDHOLLAND Het streekveiixmd Midden ZuidHolland van landelijke njvereenigin gen is naar De Landstand meldt weer actief geworden In een vergadering waar zeven vereenigingen vertegenwoordigd waren werd een nieu w bestuur gekozen bestaande uit de heeren P A Voorsluys Stolwijk voorzitter G J V d Hors Waddlnxveen secretaris penningmeester en J C Scheer Zöetermeer Het bestuur i van plan M zijn gebied een intensieve propaipnda voor de landelijke ruitersport te voeren Ook zullen lezingen en cursussen worden georganiseerd terwijl men vfeor 1 43 het plan heeft in verschillende plaatsen streekwedstrüden te organïseeren Als centrum voor het houden van venp lerin en en lezkigen werd de stad Gouda getrozen w 7 AAR ANNEER m Schonwboiy laseos Di gnête Liebe met Zarah Leander 8 15 u ThaUa Theater Gier Wally mei Heidemarie Hatheijer 8 15 u Keniie I M sta o p Meisjes in nood met Fosco Giachetti 8 15 n 9 Dee 7 38 uur Bet Blauwe Krols Lezing Jan P Strijbog voor Natuurkundig Genoot diap 9 Sec 7 4S max NicBwe Schonwbvg optreden Rie HeUmig met haar dansorkest 9 Dee 8 15 nar Daniël Lezing ds H S J ifalf voor Geref Bond 18 Pee IJ aar Nieawe Sehonwbarg Opvoering Het achtste gebod door Die Haghe Spelers 18 Dec S 39 unr Vr Je Evangelische Gemeente Jeugddienst onder leiding van ds Mietes uit Apeldoorn APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prms Hendrikstraat 15 c Welgeslaagde nationale konijnententoonstelling 425 DIEREN WAREN INGEZONDEN Dat de opbloei van de konijnenhouderü ter will van het Kerstboutje ook de eigenlijke konynenfokker die als sport beoefend wordt ten goede komt bleek wel uit de groote deelneming aan de nationkle konijnenteiytoonstelling die Zaterdag en Zondag in de Reunie gehouden werd De tentoonstelling werd georganiseerd door de pluimvee en konijnen houdersvereeniging Gouda en omstreken die onder leiding van den secretans pennigmeester van de tentoonsteUing den heer L v d Kind heel wat werk heeft verzet om deze expositie waarvoor dieren zijn ingezonden uit een zeer groot aantal plaatsen in Nederland te doen slagen Niet minder dan 42 konijnen waren er te bezichtigen ruim 150 meer dan het gemiddelde van vonge jan n en dit aantal zou nog grooter geweest zijn indien het bestuur niet genoodzaakt was geweest wegena de beperkte ruimte waarmede toch al gewoekerd moest worden de inschrijving stop te zetten De keurmeesters de heeren A Graumans te Soestdijk Fr C Schaedtler te Rotterdam e H L HamaJ er te Haarlem stonden voor de moeilijke taak al deze dieren te beoordeelcn Een zeer practisohe methode op deze soort tentoonstellingen is de wijze waarop het oordeel der keurmeesters aan het publiek wordt kenbaar gemaakt Aan elk hok wordt een kaartje bevestigd vermeldende alle gegevens betrflffendfejjiet geëxposeerde dier met een uitvoeuge motiveering van het oordeel der jury Soms stond er ook wel eens een enkel zmnetje op Op het kaartje van een als oude voedster door den eigenaars opgegeven konijn schreven de keurmeesters laconiek Is een ram Wat de kwaliteit van het tentoongestelde betreft de inzending van 104 Vlaamsche reuzen was maar matig van kwaliteit de andere soorten verdienen het praedicaat goed tot zeer goed De zware soorten waren behalve door de Vlaamsche reuzen ook vertegenwoordigd door 21 Fransche hang ooren en tien Lotharingers knapen van dieren Bij de Vlaamsche Reuzen ging een oude ram van maar even 8Vi KG eigenaar B Mudde te Jouda met den eeretnijs strijken Ook bü de Fransche langooren bleef de voornaamste prijs in jouda voor een ouden konijngrijzcn ram van B Remeyer De kwaliteit der Lottiaringers viel niet mee De trots der tentoonstelling was een jonge voedster bij de Belgische hazen eig R G W Berends te Wassenaar een dier dat tot het beste behoort door de Nederlandsche konijnenfokkerij voortgebracht Bü de 88 Weeners aardige lieve beestjes kreeg een witte oude ram van H Krüts te Zaandam een eereprijs biJ de zwartbruinen was een jonge voedster van P Slingerland te Lckkerkerk de beste Een zeer goede inzending was ook de acht Rynlanders wbarvan een jonge ram van G IJsselmuiden te Tilburg den hoogsten prijs behaalde Veel aandacht door hun toch eenlgszins afwijkend voorkomen trokken de twaalf kleurdwergen en de zes Angora konijnen deze laatste met een exotisch wit woUên jasje aan De organisatie van het geheel was Uitstekend en de opstelling der e q osi Uit vroeger tyden Dl GOODBCn COOBAMT MKLDDb 75 JAAR GELlbBN Uit een advertentie M ia verkiren een kroes vroeger gebnukt geweest om ud en zilver te smelten eo tiiaoc in gebruik om ts snuiven Door den heer J Tedi te Amsterdam is concessie aangevraagd voor eenscbroefstoombootdienet van Mood foort op Amsterdam langs Oudewalcren Gouda 58 JAAR GELEDKN Zondag 11 December a s hoopt de heer C A Harderwijk pastoor der oud Bisschoppelijke Klerezij alhier den datg te herdenken waarop hij voor 40 jarert tot het priesterambt gewijd werd Onze vroegere stadgenoot deheer J J W Veldhorst Uians rijksontvanger te Goedereede is als zoodanig benoemd te Montfoort Het bestuur van den Eendrachtspokier heeft tot opzichter over dienpolder in de plaats van den heer H Paul die tengevolge van zijne benoeming tot gemeente architect te Leidenvoor die betrekking heeft bedankt bei noemd den heer A Seldeifclom op zichter van Schieland te Nieuwer kerk a d IJssel 25 JAAR GELEDEN Uit Haastrecht De gemeenteraad heeft aan den heer C A de Jong van Rodenburgh op dien verzoek met ingang van 1 Januari a 8 eervol ontslag als ontvanger dezer gemeente verleend Uit Bergambacht Vele boeren indeze gemeente hebben een aanvanggemaakt om een stuk grasland te latenscheuren met het doel om in den vol genden zomer zelf bieten en aardappe len te verbouwea Uit Waddinirveeii Hier bestaanplannen voor het stichten van eennieuw kerkgebouw voor de Geref Kerk tie met as grootendeels door de leden der vereen ing zelf vervaardigde houten tentoonWumgshokken zagen er keurig verzergd uit Het bezoek was vooral Zondag druk Al met al kan de kocijnenhoudersvereeniging Gouda eo die ruim 75 leden telt op een zeer geslaagde tentoonstelling terugzien Oude vrouw in de Raam verdronken IN HET DONKER TE WATER GELOOPEN Op de Raam is Zaterdagavond een oude vrouw door d duisternis misleid te water geraakt en verdronken Het ongeluk is gebeurd voor de woning van de vrouw d 79 jarige alleenwonende weduwe J M v d Kist Jansen ZU wikle naar haer familiegaan om den SL Nicolaasavond door tebrengen en toen zü haar huisje terhoogte van de Nobelstraat verliet schijnt zy zich in het donker niet meerte hebben kunnen oriénteeren w aarbyzij recht voor haar woning in de grachtis geloopen Zondagochtend zag menhaar lichaam drijven Het is naar dewoning gebracht Verkooping door notaris J van Kranenburg Notaris J van Kranenburg beeft hedenochtend in De Zalm publi k verkocht een zestail te dezer stede gelegen onroerende goedereiK Koopei werden van het hcerenhuis Bleekerssingel 25 de heer H N Booy te Boskoop q q voor f 8800 Max prijs bij loting van het woonhuis ïënestetstraat 25 de heer B J Balkestein te Den Haag voor ƒ 4300 van het woonhuis Gienesteitstraat 27 de heer H Slegt te Gouda voor ƒ 430O van het woonhuis jenestetstraat 29 de heer B J Bakestein te Den Haag voor ƒ 4300 van het woonhuis Roemer Visscherstraat 5 de heer A J Castelein te Alphen v d Rün voor 4210 van het wotmhuig Roemer Viaschen straat 7 de heer A J Castelein t Alphen v d Ryn voor ƒ 4210 HORLOGB DIEFSTAL Iemand uit Boskoop pleegde te s Gravenzande diefstal van een gouden horloge Het horloge had hy verkocht aan een caféhouder te Gouda waar het in beslag werd genomen TOONEEt Het tooneelgezelschap Nieuw Leven heeft in studie genomen het tooneelspe in drie bedrijven Levensgang bewerkt door Jae Braun Uitspraken van den Kantonrechter Veroordeeld zijn wegens Niet toonen van het PerMonsbewijs A H van V te Zevenhuizen ƒ 2 50 subs 1 d P M B te Gouda ƒ 2 50 Eubs 1 dg h Verwijderen van de foto uit het Persoonsbewijs D H te jOuda ƒ 5 sube 2 dg h Bijden metseen niet atgeschermde brandende koplamp W S te Ouderkerk id IJssel teruggave aaa oude zonder oepassing van straf Rijden met een motorrijtuig terwyl dat niet voorzien was van een rond wit bord met het opschrift 40 km J F te Rotterdam ƒ 2 subs 1 dg h L V te Rotterdam ƒ 2 subs 1 dg h L B te Doom ƒ 3 subs 2 dg h en ƒ 3 subs 2idg h Rijden zonder brandendr achterlicht C ƒ van V te Zevenhuizen ƒ 3 subs 2 dg h Rij jen zonder brandend voor en achterlKht J K te Stolwijk ƒ 3 subs 1 wk Tsch en ƒ 2 sufaa 1 wk tsch G S te Waddmxveen ƒ 4 subs 2 dg h en ƒ 2 subs 1 dg h H V te Gouderak ƒ 4 subs 2 dg h en ƒ 2 subs 1 dg h Rijden met voertuig zonder goede verlichting M C de W te Reeuwijk ƒ 3 subs 2 dg h T J M te Reeuwük ƒ 5 subs 2 dg h J A B te Gouda ƒ 3 sub 2 dg h Rijden over een voor het alg verkeer afgesloten gedeelte van den open baren rijweg J van N te Gouderak ƒ 2 subs 1 dg h Zich door een voertuig laten voorttrekken J van D te Stolwijk ƒ 3 subs 2 dg h Overtreiding leerplichtwet A V E te Schoonhovöj ƒ 5 subs 2 dg h N A te Jou a ƒ 3 subs 2 dg h D B te Zevenhuizen ƒ 3 subs 2 dg h Het zich wederrechtelijk toeëigenenvan hakhout M A K te Sneirewaard ƒ 10 BU bs 4 dg h met bevel totteruggaven van het inbeske genomenhakmes Niet toonen van het nummerbewijs J C van R te Usselmonde ƒ 3 sube 2 dg h Voorhanden hebben van brood dat niet aan het gewicht voldeed T R Ie Zevenhuizen ƒ 25 subs 10 dg h M J v V te CJouda ƒ 50 subs 20 dg h Na de vastgesteld uren laten werken N G R te Jouda ƒ 10 subs 2 dg h C B te Gouda ƒ 5 subs 2 dg h Door een persoon beneden den leeftijd van 16 jaar laten voorttrappen van een bakfiets C B te Gouda ƒ 5 sufes 2 dg h Niet byhouden van een loonlystformttüer tenbe K eve van de Ongevallenwet H van B te Reeuwijk ƒ 5 subs 2dg h Onbeheerd laten staan van een rijwiel J K te Lopik ƒ 3 aubs 2 d h KANTONRECHTER van mr J A van kantonrechter Is op INSTALLATIE De installatie Bronkhorst ato a s Donderdag vastgesteld Mr van Brorkhorst heeft niet te Leiden zooata abusievelijk gemeld maar te Utre t aao de Rijksuniversiteit rechten gestudeerd TASCHJE ONTVRE D Uit een oor een zaak aan den Kleiweg neergezet damesrijwiel een handtascbje ontvreemd SPORT VOETBAL Uitslagen van Zondag NEO VOETBALBOND District n 2e klasse A UW HW 1 1 3e klasBe B De Postduiven Olympia 7 3 Laakkwartier Scheveningen 4 2 Terlaak ODA 5 0 4e klasse E Ammerstolsche S V Stolwijk 4 0 Reserve 2e klasse A Jukk II Laakkwartier H 1 5 HW II HBS n 3 1 UV8 II DHC rn 6 0 Reserve 2e klasse B Fortuna H Gouda BI 7 1 HennesnDVS Hl Feüenoord IV i A Reserve 2e klasse C Excelsk r III Xerxes M 8 3 Hennes iDVS H jouda II 2 1 Reserve 3e Umee H ExcelsflB IV OWAinS 3 Geen enkel punt behaald SURPRISE BU AJVfMERSTOL STOLWUK Het waren allemaal nederlagen die de klok sloeg en twee ervan vielen niet zuing uit ook de 7 S van Olympia by de pretendent Postduiven en de 7 1 van Gouda III by het leidende Fortuna II Verrassingen sijn de uitslagen OFFICIEELE MEDEDEEUNGEN UITSLAGRN VAN ZONDAG 6 DECKMBER l t2 Alle vastgeste4de wedstrijden werden aigelast GEF N WEDSTRIJDEN MET SBB6TMIS Op Vrijdag 25 Zaterdag 26 en Zondait 27 Deöémber zullen geen wedBti den voor de Afdeling Gouda van den N V B worden vastgesteld Op dt beide Kerstdagen is het houden van vriendschappaiyke wedstrijden eveneen verboden Desgcwenscht mogen de vereenigingen op Zondag 27 December vriendschappelijk spelen VEMtETERDF UITSLAG 29 NOV D RU I Gouderak II 5 0 inplaats 0 5 PROGRAMMA VOOR ZONDAG 13 DECEMBER 1942 Bergambacht I G S V UI G van Wijngaarden Groot Ammen I Lekkerkerk III K F L Nolte D O N K II V E P I 12 u M Hornis Ie klasse B Moereapelle I Gouderak II W Bruijniks O N A rV Olympia IH 11 uur J de Knegt Zwervers II Nieuwerkerk I D A Vis Groeneweg I D R D I J Baas 2e klasse A Gouda V D O NJC III 12 uur J G Kramp G S V rV Olympia IV 1 uur Joh Tak 2e klasse B E S T O I KB O I J ilgers Lekkerkerk IV Stolwijk II 11 30 u A den Edel Schoonhoven VCl Ammest S V II 11 uur F Oukes 3c VI SiSsc A Olympia V D O N K IV 12 uur J de Graaf ES T O n Bodegraven III 12 uur J A F van Rijn OveiBChotje II V E P Hl D A de Koster 3e klasse B Zwervers IV Gouderak Hl 11 30 uur W Baas echter niet de nederlagen zaten er in Gouda n bleef bij Hermes DV S II net onder de maat en O N A Hl hield ich met 5 3 tegen het twee staande Excelsior IV lang niet kwaad JO N A s derde is nu op de laatste plaats gekomen In de overige gevallen deden de verliesposten geen kwaad de voorsprong is groot geioeg om het stootje te kunnen ventagen n Verrassing was er bij de vierde k assers waar Sint Nicolaas een dikke 4 0 zege van Ammerstol op de pretendent Stolwijk reed Een fraaie prestatie van Ammerstol Merkwaardig dat er voor de Stolwykers die hun mannetje toch wel kunnen staan tegen deze tegenpartij nooit goed garen te spinnen valt De nederlaag kost hun de toch al klein geworden kans en langzamerhènd zijn nu alle concurrenten van het leidende Sclioonhoven uitgeschakeld dat door de herhaalde slippertjes van de anderen een steeds sterkere positie krijgt en thans zoo n grooten voorsprong heeft dat het onbedreigd aan de spits gaat Eenige standen zijn Se Klasse B Laakkwartier 13 10 2 1 22 62 20 Postduiven 13 10 1 2 21 40 24 V C5 12 8 1 3 17 43 24 Scheveningen 12 7 3 2 17 38 26 G S V 12 S 1 11 24 24 Olympia 12 3 2 7 8 24 33 G D A 12 2 4 6 8 2 V 29 OJJ A 11 3 1 7 7 21 29 CStHnvliet 11 1 2 S 4 19 46 Terlaak 10 1 1 8 3 12 46 e Klasse E Sd onhoven 11 10 0 1 20 31 10 Stolwijk 12 7 2 3 16 35 14 Haastreoht I S 1 3 13 22 14 3ouderak 12 7 1 4 15 39 18 Ammerst S V Il 5 2 4 12 30 19 Moordrecht 11 S 2 4 12 34 25 D OJf K 11 4 I 8 9 22 3fi Oudewater 10 2 1 7 5 l V 30 Bodegraven Waddinxveen 8 10 7 8 0 0 8 2 0 18 33 ft50 Postduiven Olympia 7 3 THUISCLUB WAS STRIJDLUSTIGER hl spelkwaliteit gaven de ploegen elkaar weinig toe Postduiven legde Groeneweg II Groeneweg ll 11 JO uur D ii K3e klasse C Tl Stolwijk III Bergambacht II ll SO uur C van Wijn Alle wedstrijden voor zoover anders vermeld en behoudens La wUiiging vangen te twee uur aa SCHRfDSRECHTERSDEBrTEPDi GEN OVER DE MAAND NOV u Ammerstolsche S V t 1 Ber bacht ƒ 4 32 Bodegraven siDO NK ƒ 0 50 D R D ƒ 2 30 Ect ƒ 2 Gouda ƒ 1 15 Gouderak A ïGroeneweg ƒ 2 81 Groot fL lt 4 42 G 4V ƒ 2 2n Haastrecht f K a O ƒ 0 70 Lekkerkerk ƒ Moereapelle ƒ 5 03 Moordrrcht jiNieuwerkerk ƒ 1 75 Olvmpia fjiOverschotje ƒ 1 Ï7 Stolwijk fiU N I O f3 62 V E P ƒ 2 90 z vers ƒ 0 75 Bovenstaande debiteeringen lim de Saldiüjst per 30 Nov 1942 J werkt SALDI VEREfNIGINGKN PER 30 NOVEMBER 1942 Debet S V 19 11 lii Am Ha i lilll i3 AmmentoJsche Bergannbacht Bodegraven Dilettant D O N K ƒ 2 3U D R D E S T O ud Gouderak 0 13 5 41 Groeneweg Groot Ammeit 33 H 2SI nii V lS lt 57J IM 2 1 25a 11 1 I W 3 0 8J I C S V Haastrecht Jodan Boys K BO I kkerkerk Moereapelle Moordrecht Nieuwerkerk Oymoia O N A Oudewater Ovpr óhotje 16 82 RVC Schoonhoven Stolwiik UNTO 2 90 VE P Waddinxveen Woerden Zwervers Namens het Be G VAN TILBlIdi Secr comp loióer echter wat meer enthousiasme an d i dag wat zkh vooral uitte in het spe van den midvoor De aanvallen ia gastheren waren daardoor he ni t gevaarlijk Na een kwartier na mer 4 door hun linksbuiten de leiding Een fraaie tegenaanval van Olymi bleef zonder resultasit doordat Mil km s schot het latwerk trof Aa i am anderen kant Werd door midde a een strafschop de voorsprong vergroo 2 0 Even later nogmaals als gevo van treuzelen bij een voorzet van Inin waardoor de rechtsbuiten en In de tw de helft was Oijiiip aanvankelijk het meest in den aa Desondanks boekte de Postdu fv voortioede die profiteerde van t misverstand in de joudsche verte ging het eerst resultaat 4 1 Kort daarop vocht de Loosduinsche midvoot zich door de rood zwarte aohterhofJl en trof de roos Olympus harding werd beloond toen Mallon voorzet van Duys l enutte 5 2 K dat Endenburg bij de jOUwenaars vt vangrai was do r Muilwijk maakM de gastheeren gebruik van een r keerd uitloopen van de doein 6 2 Olympia rqilioeerde onmidd lijk met een fraai doelpunt van H meyer 6 3 Dit een kans door M terugapelen oniataar beëindigoe thuiadub den doripuntenregen O HOCKEY Goudsche dames hehhei weer succes GRAAF WILLBM II G M H a Df Haagsche dames zijii er met W kleine nederlaag goed afgeitojj Bijna voortdurend werd op hun l gespeeld maar in de Joudsche hoede vlotte het niet Door omm schieten werden vele kansen onbf gelaten Bovendien werd voo j deh linkervleugel slecht RfP waardoor de vei ediging der gastitw wen gemakkelijk kon ingrijpen Toch had reeds de eerste G0 aanval succes Na goed samersp puntte de rechtabinnen mei Ie P w ze voor reMen VSV DRC Blauw VUC RFC AJ i üuna t Btar Feuilleton Het Huis mèt de roode luiken oor EMMA BOOaWBBF IA rVervolg Juffrouw Bleeker U feheel doorweekt Op wat minder onwelwlllenden toon olwoordde Zila Laat Blanca uw Jurk drogen bö hetteukenvTiur Juffrouw Bleeker Oaat umaar evwi met mtJ mee dan zal Ik a ersjaal leencn Neen van een weigering wilIk niet boorenl Doe dat maar Ada drong ook Rudj aan Bn dua volgde d da vrouw de buitct naar boven waar u binnen traden In een y gemeubileerd vertrek voor zoovn iU dn beoordeelen kon want het luik n nin die hatelijlre roode luiken was airnt Juffrwiw r ro tak o p r kaaraen aan op d toUattafel an sloot toen d deur met d opmerking dM het overal kil Is hult w Ik geloot niet dat Ik hel bier veellanger zal kunnen uithouden meende tij Blanca en Ik we zijn aan een warmer klimaat gewoon Ik zei Jutrt tegen haar toende bul begon dat zij maar den haardmoeat aanmaken in de zitkamer Kijkt ueeni Juffrouw Bleeker deze ijaal zal uwarm h6ud n tol uw japon droog la Ikzal u dan n mantel leenen om naar buUte gaan Heel vriendelijk van ui Het zag erheelemaal nl naar r cn uit toen wU weg gingen O wat Is dat riep xe Ineens Ze bad een onderdrukte kreet gehoord alsof er beneden gevochten werd Dat Is weer on spokengevecht antwoordde Zit k lm In den regel ladat om dezen tijd Wij zijn er al aaa gewoon oCschbon Blanca er toch altijd van schrikt als Ik niet In de nibijheid ben Ik zal ems even kijken of z niet van schrik In het vuur la gevallenl Ze nam de natte jurk op en was weg éér Ada zich voldoende had hersteld om te kunnen antwoilirdea Ze wikkelde zlcb In de groote sjaal en wilde zoo gauw mogelijk naar beneden gaan om te zien wat er was gebeurd Maar de deur leek op slot te Etjn Ada was een gevangene ZU begreep nu Hat het verhaal van ds Creoolsche over bet apoken gevecht eea verziotel was Neen Rudolf had dien kreM geuit In haar angst hamerde Ada mei alle kracht op de deur Wat moest Rudolf zwak alt hij was beginnen tegen de tpler kracht van BeekmanI Gedurende eenlgen tijd bleef haar gehamer zonder uitwerking Toeiv booni zIJ Iemand naar twven komen en met triomfaotelijken blik trad Beekman Mbnen Maak je je ongerust over Van Dieppe Nu bet kon wel eena weaen dat bU zich daar beneden in den kelder niet U te behaaglijk voeldel Het Is er wat vochtig en de ratten hebben er vrij spel Bo vendlen heb ik hem aan handen en voeten moeten binden omdat htj het mij anders te lastig zou hebben gemaakt Maar Ik tal Je bier niet aan de praat houden Ada lief Zita Is al onvriendelijk genoeg geweest en w moeten haar niet in de gelegenheid stellen om nog meer onaangename dingen te zeggen Ga mee aar beneden naar de sdtkamer Blanca legt er een vuur aan en dan zal zij een kop koffie voor ona zetten zooalt Je nog nooit hebt geproefd want die kunst verstaat zUI Ik heb je een voorstel te doen en boe vlugger je dat weet hoe eerder die arme kerel lanr her crtpn In den kelder gelegenheid krijgt om ook btl hel warme vuur t komen HU geleidde Ada naar de zitkamer ea wendde zich toen tot Blanca Waar is ZIta In de keuken luMde het korte nietal Ie beleefde antwoord Nu nt mij betreft blijft ze daar Inga JU nti vlug koffie zetten Toen de kamenier weg was kwam hfl met t volgende voorstel voor den dag Je moet Van Dieppe opgeven en metmU trouwen Hoor JeT Ik had gehoopt dat Ik het heel gemakkelijk gedaan hadgekregen tot je gisterochtend met hetnieuws te voorschijn kwam dat je metVan Dieppe verloofd bent en hem lederoogenblik thuis verwachtte Toen eerstmerkte Ik hoe Ik van je was gaan houden En Beukenzlcht wil Ik ook hebl cn enIk zal Je beiden krijgen J behoeft niette denken dat je ml door Iets daarvanzult terughouden Zooals ik je reeds hebgezegd Je verloofde Is In gezelschap vande ratten en daar zal hij blijven tot JUhet woord voor zijn bevr ding spreekt Zij zweeg en bleet roerloos zitten ElndelUk fluisterde zU Ga voort 1 Wat bent u verder van plan De generaal moet uit den weg worden geruimd Die moet niet In de gelegenhe zijn een nieuw te lament te maken HU heeft mU verzocht vanavond aan San lert te schrijven om bU hem te komen Sanders Is de noUrI Het betUande testament It echter veel bete want daarbU vervalt alles an Jou op voorwaarde dat je het met mU iideelt als het je niet lijkt mUn echtgenoote te worden Nu z I Ik e vertellen wal j moet doen Je tnoet Je grootvader vertellen la Je naar hola gaat dat Vaa Dieppe voorgoed la weggeg a Vent eT En la ik d t doe g Als Je dat doet en nlH met de bedoeling om later toch weer verraad teplegen dan ga onmiddellijk Van Dieppe mededeelen dat e niets meer met hem temaken wil hebben zoodat bU vrU It omte gaan wiirheen hU will En alt ik weiger hem èp te geven Wel dan blUft Van Dieppe waarhij U En greotvaderT Die It teeralUg met een httt gevaarlijk icheikunlic experiment balg zoodathet een winder z l zijn alt hU er heelhuidi afkomt en het veel waarschUplUkermag heeten dat hU met tabflratorium enal de lucht in vllegtl Minchlen dat nlf heel Beuken icht er aan gaat Jou schurk riep zij in hair gloeiende verontwaardiging en wierp Beekmaneen blik toe waarvoor hij oMwilIrkeurigde o ri n neersloeg Maar kalm ging hUtoen weer voort Dat is mfln veonraarde w w JV 0 held en voor de vrijheid van I Zit wie Je zoo gesteld bent Je kunt o j redden door met mU te trouwen U Je een uur tjjd om erover J or HU Ing weg en tloot de f jLwl mlddellUk snelde Ada naar het maar d t waa onmogelUk open ÏÏS Het weer was Inmiddels opT hel regende en het woel niet me Ada fin met de handen hoofd zitten nadenken Zou Zits c Beekman samenzweren of Toip tchlen mogelijk lUn zkJi van h verzekeren Zita hleM van hem ww hoe lang al en Beekman sch n J meester In dit hult der verschnW w n meester i zo rijn Maar wacht de kamenier et van eemgen aiensi kuiu Als antwoord op deze vrs niet van eenigen dienst kunne bino deur open en Bianc wam n een kop gloeiend heete ge 8 Met den vinger op de Pf j n i zich over Ada heen en wierp i van het kopje In den kolenbsk kachel t t Doe net ol o slaapt o j iitslaapt Wacht en vertrouw P rtHuistcrde zU Ada In waarna r dween en de deur an den bult sloot SÜlcl wagi Kaad Roen Mw