Goudsche Courant, maandag 7 december 1942

imh £ r = 14 MAANDAG 7 DECEMBER UUTSCHE LUCHTAANVAL OP EINDHOVEN De witte slang yan een herdersjongen en een betoverde prinses ZEEPPOEDER van nieuwe samenstelling voor het weeken van leer vuil goed Ondergoed pyama s overhemden en kleedingstukken waar veel stof en organisch vuil in is kunnen nu het best geweekt worden met zoutwater 3 lepels zout cp 1 emmer water Spoel het vuile goed flink door het weekwater heen voor het gewrongen wordt Wring het goed uit ei spoel alle stukken in ruim schoon water na Öp deze manier wordt al heel wat vuil uit het goed verdreven voordat het eigenlijke wasschen begint Dit spaart het sop het sop blijft langer sehoon en de kans op een grijze neerslag is geringer Het verdient aarbeveling het wasch goed niet lang in het sop te laten staai Laat de wasch ongeveer een half uur in het sop uittrekken en begin dan met t uitwasschen De wasch kan wel met het nieuwe zeeppoeder uitgekookt worden beter is echter het sop niet aan de kook te brengen maar eeii kwartier lang tegen de kook aan te houden Daarna snel afwerken dus niet de wasch de avond te voren uitkoken en een geheel narfit in de waschketcl laten staan Het sop vsn het nieuwe zeeppoeder kan ge gmm Een goeden raad I na tVd tal tyd Ww HM I groadtt en vakkundig aulan ohavnmakaii harMallMi bl Giel van Waas OéwvalM Malaon na S87 ft 1 O GoudKbe d m bleven aanv aUeii Voortdumui verkeerde het HMgsche doel In gevaar maar het be li en le choi ontbrak Bij eén aanval van dr Willeir w de G M H C verdediging reeda gepasseerd maar de doelverdedigster mej Hess stond goed opgesteld en vooikwam erger De tweede helft gaf hetzelfde pclbeeld te zien Nad t een drietal strafhoekstagen teflen Gr Willem geen resultaat hadden opgeleverd kree OM H C een strafbuUy te nemen die door mej Dortland in een doelpunt werd omgezet O 2 ZEGK VAN BEEREN TWEEDE Zaterdagmiddag speelde het tweede heerenelftal van G M H C in Dordrecht een vriendschappeJüken wedstrijd tegen D M H C De Gouwenaar wonnen met 5 2 N V B inTSLAGKN OlatrlttL Ie klaiic Voiewyekcra HDVS 1 3 HBS Xanea O 7 Stormvogcle Drc 0 2 Sparta DWS 0 4 EDO ADO 1 3 P t t r I t a la klasae Blauw Wtt Haarlem B 0 Emma BFC 1 fl DHC t Gooi 2 FeUenoord AJax ï 0 VIJC VSV l t 2e kl A inrv HW 1 I 2e kl B SW ODS S I Unlta Overmaai 3 4 District m Ie klaaee AGOW Tubanlla 9 Qultk PÏC 3 3 Enschede NEC n g Oo ahead Wagenlngen 2 ï Heracles Ens Boys 3 2 O I a t r I e t IV Ie klaaae Willem H MVV 3 0 Noad PIcua 8 0 PSV Spekholzerhelde t l BW RoermoBd 3 0 NAC Longa 1 2 Eindhoven Maurlta Q g D 1 t r 1 t V Ie klaiaa Heennvaen Velodtas 4 0 Vetndam Leeuwarden n g I SC Sneek n g HSCAchilles 3 3 GVAV Bc qukk 0 A D O herneemt de leldiiig Slechte beurten van de thuischibs IB Afd n handhaven d koprhilit ajch D B C wiat net moeite ADO veralaat de kunst om ala het er op aankomt haar beate pel te spelen Ook gwteren in Haarlem heeft ze dat tegen EDO gedaan en verdiend mat 3 1 gewonnen Daardoor verkregen de Hagenaars opnieuw da leiding en het wU ona voorkonten dat ie dia va niet meer zullen atsisan Waa dct de eerste thuls nederlaag la dere afd zouden er tegelUkert Jd nog vier volgen Na haar fraaie prestatie ttegen ADO atelde Volewyckers weer geducht teleur door thula met 3 1 de punten aan HDVS te laten Wat bovendien te zeggen van de 7 0 nederlaag van HBS tegen Xerxes Zou een elftal dat tweemaal van de Undakamploene won dan toch nog op de laatste plaats terecht komen DFC blflft In de buurt De 2 zege In Umuiden mag er zeker ztjn Voort was de 4 0 nederlaag die Sparta op eigen grond leed tegen DWS ook wel wat bulten de verwachtingen Slechter kon het voor de thuischibs due niet ADO IS 7 4 2 ia 31 24 EDO 13 7 8 17 Ï4 19 HDVS 13 7 1 4 U 23 16 Drc 19 4 19 33 28 DWS 12 4 4 4 U 21 19 Stormvogela 13 4 4 9 12 15 20 Volewijcketl 11 2 S 10 22 21 Sparta 12 3 3 g s 22 34 Xerxea 12 3 3 7 t 22 28 HBS 14 4 O S 27 35 Eeijenoord beeft een zeer laatige klip keurig omzeild en Ajax dat weer geheel op dreef echeen te zUn gekomen volgeiia alle regelm van de kvnct met 1 0 geklopt en kwam daardoor weer een stapje dichter bh het kampioenschap VSV cn DHC Uetcn öch niet verder achteruit drukken De Vekenaren behaaklen een awrkwaardige 0 1 zege op VUC dat op eigen veld doorgaana toch geen katje la om zooder handschoenen aan te pakken Blauw tVtt heeft zich geheel herateld en het zwakke Haarlem en dikke t o nederlaag toegatiracht Dia roodbroekenteleur Bt iUing teld ditmul dubbel omdat Emma er plotseling beter schtlnt in te komen Na het gelHke spel tegen Blauw Wil en de zege op Haarlem tiehaalden de Dordtcnaren een volkomen onverwachte 1 O zege op RK dal na haar 3 1 op DHC dus wel een heel koude douche kreeg Wat is voetbal toch een wonderlijk spcll Door dese zege verliet Emma de laatste plaats die nu door Haarlem en t Gooi gedeeld wordt reljenoord MM 1 1 21 3S 14 VSv 13 1 3 1 40 21 5 HC 19 1 9 19 33 23 Blauw Wlt 19 I 1 4 17 31 24 KC 19 13 36 40 fC 19 I 1 7 11 27 30 AJax 19 9 O a 10 28 2 una 13 9 t 8 a 30 3 J Goot 13 1 9 8 21 39 Baailem 19 9 O 10 t 24 42 C HM dea trela Qnlek steK telenr Ttlknrg bUltt aan de leiding aareaveea leevt verder alt In t Oosten Is de belangrijke ontmoeting Msched BC Biet doorgegaan omdat de tlmegeoaren den trein hadden gemist Een geduchte strep voor de toeschouwers Quick haalt het dese rds niet Een S legen PEC wIJat er op dst de Nljmcgenaren niet eoBstairt geaoeg spelen om een serieus kampioens candidsat te z n Ook Go ahead viel tegen met baar 3 2 op eigen grond tegen Wagenlugen evenals Reracles dat het net dezelfde cijfers niet verder bracht tegen Ensch Bojra Mfhede 1 t 3 1 W S 8 AWjVV 19 9 3 18 33 20 BC 11 8 4 18 23 19 Op Ahead 19 T 8 4 16 39 26 S 19 4 3 16 32 23 Wagenlngen 19 9 9 19 29 33 eraclea 13 4 4 9 11 2 26 gwch Boys 19 1 4 7 8 10 31 jyc 19 3 1 9 8 2 42 bantta 19 1 11 4 17 44 Ia het Zuiden had Willem II niet veel Jioeile met MW maar het ral den leiders JfgenRevallen zl d dat Longa In Breda Ac de twlde punten Cïotnam hetgeen ove ngens een keurige prestatie 1 $ BW herstelde zich door Roermond een 5 neder toe ta brengen en Noad verraate vriend vtland met haar 8 0 op Picus PSV won vsn SpekhoUerhelde Diet 3 l 13 18 11 94 16 19 II 36 16 13 17 32 17 12 19 27 14 11 13 28 12 19 11 lO l 19 11 21 12 11 18 28 29 11 n 19 33 19 1 38 11 8 19 31 19 8 19 43 lllem n g hoveo JJsurtts JfeiM öad mond la het NoordsB heeft Beerenveen door een 4d zege op Velodtas sai hat lalL dat OVAV en Be Quick met 0 0 In haar kaart speelden thans 7 punten voorsprong zoodat den kampioenen aleia meer In den wegataat om tot een nieuw kamploenechap te komen BSC en AchlUai deelden da ses doalpuBtaA broedarlUk Ane overige vaatgestelde wedstrijden Ingen niet door Heerenveen u i n 14 Be Quick u 18 91 17 LSC 11 14 18 19 OVAV 11 19 13 11 ia 30 u 11 M 10 Veendam 11 10 18 22 HSC 11 98 39 I eeuward ii n 8 13 11 Snack 9 18 41 BlnkwtJk 1 u 9 U 8 11 HW VeloK 11 1 19 41 16 11 17 83 a f 18 14 43 21 9 39 uva u 14 99 18 uVv u 7 11 34 VIOS s T CSouda 8 n 41 BUT 11 11 1 19 80 uaita 1 0 Excelsior 18 18 19 19 gcptunua 19 98 14 CW M 13 1 17 SW 11 14 18 19 Overmaas a 11 94 10 svw 11 10 20 27 OD8 11 8 l 29 Slledrecht 11 7 17 29 Coal 11 4 U 9S PLAATSELIJK NIEUWS AMMERSTOL Lciop der bevolking Ingekomen Neeltje Alblas van Streefkerk A 18 naar Lekdyk 26 Gerrit Rozendaal van Bergambacht B 48 naar Lekd k 36 Vertrokken Arie van den Berg van Kleine Kerkstraat 204 naar ESrmelo F Kortlanglaan 124 Bnrgerliikea Stand Overleden Annigje Scholten wed T Bakker 84 j BODEGRAVEN t p der bevolking Gevestigd JT Bodehausen van Den Haag P Buut v 5 aandam H J van der Horst van Amersfoort C G Roling van Zwammerdam J B H Grodtérvhuis van Leiderdorp P J Th en C Th M Telkers van St Michiels Gestel E van Reenen van Zeist Dammen Be damcliub Bodegraven speelde een nederlaag wedstrijd tegen ADC uit Alphen ad Rijn De iwêdslrijd eindigde in het voordeel voor Bodegraven met 9 7 De twee afgebroken partijen süaan in het voordeel van Bodegraven BOSKOOP Samenwerking van vereenlgingcB op tninbouwgebied De l andBlatid mèldt Op het gebied van dei tuinbouw bestaan naast den Nederlandschen Landstand nog versdiillende andere vereenigingen Zoo b v op het gebied van de fniitteelt de bloementeelt bloembollenteelt de boomteelt en de aad teelt Deze vereenigmgen dienen t z t ingeschakeld te werden iji het verbasid van den Nederlandschen Landstand Als voorloopige overgangsitïaatregel is met eenige vereenigingen een regeling van aamenwerking getroffen Deze samenwerking betreft alle bedrüfstechnische en bedrijfseconomische kwesties o a kostprijsberekeniingen Vergaderingen welike door de vereenigingen aangaande deze aangelegenheid worden uitgeschreven zullen worden bijgewoond door den Nederlandschen Landstand Vergaderingen welke door de AWeeling Tuinbouw van den Nederlandschen Landstand hieromtrent worden uitgeschreven zullen worden bijgewoond door de betrokken vereeniging Adviezen inzake bovenaangehaalde kwesties zullen tezamen en in gemeenschappelijk overleg bü de betrok ken instanties worden aanhangig gemaakt Een dergelijke vorm van samenwerking is tot stand gekomen met de Alge niecne Vereeniging voor Bloemboïlencuituur die Groep Bloemisterij uit den Nederlandschen Tuinbouwraad de Pomologische Vereeniging de Bond van Boomkweekers en de Vereeniging Boomen PUntenbeurs R ed8 hebben in dit verbsnd verschillende vergaderingen met hier genoemde vereenigingeq plaats gehad TAPVERGUNNINO De Heer J J Houtman heeft een verzoek ingediend om een tapvergunning voor den verkoop van stericen drank in het klein in het perceel Bootstraat 6 INTREDE On e vroegere plaatsgenoot candidsat A de Jusige beroepen predikant by de Ned Herv gemeente te Westernieland en Saxun uizen Gr boc t 30 December sün intrede doen KETS TERVG Een 26 jarige inwoner dezer gemeente is aangetiouden wegens rijwieldiefstal De fiets die ongeveer vijf maanden geleden alhier werd ontvreemd ia achterhaald en ter beechikking gesteld van den rechtnutigen eigenaar IVBILEA De h ren K A poudijk en J de Loos werkzaam bij de firma Felix en Dijkhuis herdachten het fieit dat zü 30 en 25 jaar geleden in dienst traden bijidezc firma De heer J Dijkhuis heeft op het kantoor beiden toegesproken en geschenken aangcl oden De heer G van Nfiordt richtte als lid van het hoofdbestuur van de Ned M j voor Tuinbouw bouwen Pteitkunde het woord tot de jubilariaaon en overhandigde hen namens de Mij een eere diplotna GESLAAGD Met goed gevolg heeft onze i aatsgenoot de heer G van Lent eindexamens afgelegd aan het gymnasium met S arigen cursus van het St PauluaCollege te Sterksel prookj e S IN e n klein dorpja woonde een ean liardmjon en die er daielUks mat ilin schapen op uit trok ledere middag twaalf uur bevond hij ilch op htueltde plckje onder een wilde kersoaboom waar hlJ ilch in de schaduw uitstrekte lijn meegenomen boterhsmmen opat an daarna allerlei liedjes en wijsjes op da fluit speelde HU fcon er van op aan dat er dan altijd uit een holletje in de nabijheid een witte slang te voorschijn kwam die aandachtig naar de muilek scheen te luisteren Wanneer de jongen ophield met spelen kroop Jij weer in haar stduilhoeli terug Op een tonnigé lentemorgen lag de herdersjongiS wederom onder de kersenboom en hij floot dat het een lust was Plotaellng stond er een geheel In het wit gekleed meisje voor hem MU schrok maar dat duurde maar even want ïe had de liefste steen dis hij ooit had gehoord Zou Je me niét willen helpen iel e Ik ben een prinses moet je weten maarhonderd jaar geleden ben ik betoverd enIk moest rondkruipen In de gedaante vaneen witte slang Ben Je dan de witte slang die sUtJdkomt luisteren als Ik op de fluit speel Ja iel het prinsesje En omdat je megeen kwaad hebt gedaan kun Je als ewilt de betovering verbreken Na honderd Jaar mocht ik étn dag In menselijke gedaante op aarde rondwandelen morgen ben ik weer een sisng tenrij JIJ me wilt redden Natuurlijk wil ik dat zsl de herdersjongen biilpvaardlg Vertel me maar watIk doen moet Kom morgen op hetzelfde uur t rug iel de prinses En wanneer de witte slangdan naar Je toe komt kruipen ala dan Jearmen om haar heen en kus haar Maar Jemag niet rillen want als e dat doet moet ik weer opnieuw honderd jaar een slangblijven en over de grond kruipen De prinses had deze woorden nog niet gezegd of ze was verdwenen Verbaasd straek dt herdersjongen zich over het voorhoofd Was het een droom geweest HU wist self niet wat hU emn moest denken Maar de volgende dag twaalf uur was hIJ weer op s n poet en bij begon onmiddellijk op ttjn fluit te spelen Reeds bij de eerste tonen kwam de witte slang op hem af en se hief haar kop tot vlak bij het hoofd van den Jongen op Even ging er een rilling door hem heen maar toen verman de hU zloh HH trachtte aan niets anders te denken dan aan het aardige meisje In het wit dat de vorige dag biJ hem had ge KRIMPEN a d USSEL Directeur eleetridteitabedrllf To directeur van het gemeenschappelijk elec n£iteitsbedrüf der gemeenten Capelle a d Uasel en Krimpen ad IJ se4 is benoemd de heA G Antoins te Buitenpost MOEBCAPELLE Jublleam ds M Hofman Op 16 December hoopt ds M Hofman predikant der Geref Gemeente alhier zijn 26jarig ambtsiubileiun Ie herdenken Ds Hofman slo d eerst te Rii ten daarna te Krabfaendij ke en is sinds 1936 aan de gemeente van Moercapelle verbonden OUDERKERK a USSEU Geineenterekening De gemeenterekening 1938 is als vol vastgesteld gewone dienst inkomsten 138 738 69 uitgaven ƒ 134 585 57 batig galdo ƒ 4153 12 kapitaaldienst inkomsten 146 186 08 uitgaven ƒ 146 69$ 5S nadeeüg slot f 2509 47 L Ü T Ó De damvcreen L U TO peelde de 10e ronde van de onde linge wedstfijdcompetitie met de volgenden uitslag Ie tiental A Dekker C VuiJk 1 1 B Bos A Dekker 2 0 G Meigers B Boa 1 1 A Kreuk H Groen 1 2e tiental A Stam P L Goudswaard O 2 P L Goud waard K Verzüden 0 2 C A Hoogendijk M I Docters van Leeuwen O 2 M Neef P L Gbudswaard 0 2 Joh de Konini G Spoormaker 0 2 J Twifft I C de Rek 0 2 C A Hoogendijk P L Goudswaard 0 2 Schurft onder t vee Behalve mond en klauwzeer dat zich gaatiöeweg nog uitbreidt doen zich onder hel vee van eenige andl outi er alhier ook gevallen van de besmettelijke ziekte hurft voor Bnrgerlilke Stand Geboren Wiltem z van C Vermeer en K de Waardt STOLWIJK De heer Jongebreur to hoofd te Zoetermeer benoemd De heer E Jongebreur hoofd van de School met den Bijbel alhier is met ingang van 1 Maart benoemd tot hoofd der achool voor Chr nationaal onderwijs te Zoetermeer ZEVENHUIZEN Loop der bevolking Ingekomen T Karreman en gezin broodslijter van Capelle aan den IJssel n ar Grocneweg 20 A Dijk en gezin ambtenaar ter secretarie van Moordrecht raar Dorpsstraat 17 J H Loekemeijer gereed srhapssliip r van Rotterdam naar Roltekade 37 H T Heijkoop ronder ferbep van Nieuwerkprk aan den TJö el naar Dornsstraat 14 W K E Johans on kinderiuffrouw van jGraven hai p naar Dorpsstraat 4 Tj V en W de Cock Buning zonder beroep van s Gravenhace naar Dorpsstraat 4 A Roos dienstbode v n G avenha e n Bierhoogtweg 3 W F Clotscher en gezin assistent rijksIanribouwcon uWnt van Moerkaoelle naar Noordein e 79 J Poot erilis ambtenaar van Rotterdam naar Dorpaatraat 90 J van Vliet zonder beroep van Nieuwerkerk aan seten Htl sloeg de armen om da slang heen en kuste hsar op do kop Van wat ar toen verder gebeurde wisthtj later nieta meer te vertellen Toen hIJweer tot zichzelf kwam lag hij In eenprachtig vertrek en naast hem knielde d prinses die hem bezorgd aanzag Gelukkig zei ze Het duurde lo lang voordat Je tot bewusUijn kwam en ik wU de Je zo dolgraag bedanken voor alles wat je voor me hebt gedaan Wil Ja voortaan bij me In het palels blijven wonen Dat gebeurde en voor er een Jaar voorby was was Ml met de prinsea getrouwd Op hun huwelijksdag gaf hij baar een prachtige lilvercn slang ten geschenke die het mooiste plaatsje In hun woonvertrek kreeg En vaak s avonds als de ion onder ging en het dagelijks werk was afgelopen kon men fluitspel In het palels horen waarnaar de prinses nog altijd graag luisterde In de nabijheid van da wilde kersenboom bouwden zij een bultenhul en nog heel vaik sitraken itJ daar over die zonnige lentedag toen do prinses hem voor t eerst verschenen was RAADSELS 1 wie spreekt alle uien X Schrijf onder elkaar woorden welke alle uit 5 letters bestaan Een wapen Iets dat In den oorlog wordt gebruikt Iets dat aan de voet wordt gedragen een lengtemaat Iets dat op de akker groeit iets dat men aan een bruidsjapon kan vlndenj een ouderwets vervoermid leI Iets waaruit gedronken wordt een gedroogde vrucht een altijd groene plant De middelste letters moeten van boven naar beneden gelezen de naam van een man vormen die warme kledingatukken maakt 3 BIJ een kachel ben ik te vinden geel mU een andere staart dan bijt Ik OPLOSSINGEN 1 Veulen Keulen Koets Koers Balkanichlereüand den IJssel n Buig Klinkhamerweg 4a Vertrokken A M Bontenbal geb Hoorn en gezin zonder tieroep van Noordeinde 79 naar Rotterdam C van Erk ambtenaar disinbutiedienst van Dorpsstraat 18 naar Capelle aan den IJssel P A van Zuylen zonder bergop van Noord Dwarsweg i naar Nieuwartterk aan den IJssel J A en F Hofinan zond r beroep van Rotiekade 16 naar Rot erdam Mosid en khtuwieer De besmettelijke veeziekte mc nd en kl fiwzeer breidt zich in de2 e gemeente nog steeds uit Akte IMTtsch De heer J J de Reus liooll der openbare lagere sclioül slaagde vwr de akte Duitcch Record Juelental Op 1 December bedroeg Jret aantal zielen dezer gemeente 3ff72 het hoogste aantal tot nog BINNENUND RUIM 4 K G APPELEN EN PEREN IN BESLAG GENOMEN De economische dienst van de Haagsche politie zette in de maand November zijn controle op den handel en het vertoden vervoer van groente en fruit voort Verschillende steekproeven werden genomen bij groentenhandelaren De vischverkoop van de standplaatsen bleek vrij goed te functionecren Gevallen van prijsojxirijving werden daarbij niel geconstateerd Bij controle op het Staatsspoorstation werden 340 proccssen erbaal opgemaakt terzake van verboden vervoer In beslag genomen werden daar 3645 kg appelen 117 kg aardappelen 112 kg tarwe 217 kg rogge en verder hoeveelheden rogge en larwemeeL peulvruchten kaas boter vet jenever melkpoeder ondergoederen eni Deze controle leidde tot aporing van diverse overtredingen van distributievoorschriften Bij zijn onderzoek in de itad i l en de controle op de toegangswegen maakte de dienst in de maand November 340 processen verbaal op benevens 202 voor prijsövertredingen en eenige voor prijsaanduiding In beslag genomen werden o a 37900 kg peren en appelen 1736 kg druiven 6000 kg uien 3000 kg kool 4 00kg peen 1800 kg aardapclen duizenden scheermesjes 2000 flesschen conserven een winkelinventaris met speelgoed pakjes kauwgummi sponzen dweilen zakken kachelhout rollen closetpapier enz DE UITVOERING DER ZIEKTEWET Krachtens een besluit van derl secretarisgeneraal van Sociale Zaken is rechLspcrsoonlijkheid toegekend aan het coUeffe dat overeenkomstig het bepaalde bO de Ziektewet belast is met he t toezicht op de uitvoering dier wet door de erkende laedrijfsvereenigingen Voorts zal de voorzitter het college in den ervolge in en buiten rechten vertegenwoordigen er dan 100 dooden en zware schade t de Britsclie poflog om roet een vifj groote formatie vliegtuigen de PJUUpafabrteken te Eindhoven aan te vmUea werd door het loliTaak n er werpen van bommen van elk kaliber in de woonwijken van de stad Eindhoven zware schade aan gebouwen glasen materieele aehad aangericht Ook openbare gebouwen en verkeerslastallaties ll pen schade op Zoo werd voaral het aiekenhuis te Eindhoven bi ionder awaar getroffen terwijl de Cathrynekerfc werd vernield Nadat de bommen waren neergeworpen werd de bevolking nog met de b Mrdwapens aangevallen Volgenjs de tStdusver ontvangen beriehten heeft de Nederlandscbe burgerbevolking een verlies t betreuren van meer dan IM dooden onder wie vele vronwen en kinderen Een groot aantal penenen weit iwaar of iieht gewond Verscheidene personen worden vermist Schade aan militaire installaties werd niet aan richt Zestien Britsehe bonuuenwerpeis werden iMergescboten Onder de aandacht wordt gebraeht dat de aanval werd gedaan op den feest van St Nieolaas waarop looals bekend in Nederland n bijzonder levendig familiebezoek in de stad en van het land naar d stad plaats heeft Het groote aantal slachtoffers is derhalve veroorzaakt door het feit dat de bevolking juist tijdens het vieren van het St Nicolaasfeest werd getroffen STELENDE AGENTEN GEARRESTEERD Te Bussüm zijn drie ageriteti van politie deel uitmakende van het plaatsfilijk politiekorps in arrest gesteld wegens diefstalleaii Deze agenten hebbeit schromeiyk misbruik gemaakt van htm vertrouwenspositie Inplaate dat zij de hun toevertrouwde panden naar behooren bewaakten hebl en zij gebruik makend van ile nachtelijke duisternis diefstallen gepleegd in aardappelopslagplaataen en in levenamiddelenmagazijnen Ook hebben zij zich voorwerpen WO zeer kostbare toegeëigend uit woningen die gevorderd waren doch waaruit de meubelen nog niet verwijderd waren TWEE PERSONEN UIT ttS GEZIN VmORONKEN Toen Zaterdagavond de 4 jarige mej S R uit Temeuzen te 9 uur nog niet uit haar betrekkdng in de ouderlijke wonmg was teruggekomen werd men ongerust en is haar 57 jerige tante M van D gaan infórmeeren bij de familie M waar zij werkzaam was Zü is daar evenwel niet aangekomen Ti 11 uur werd aangifte gedaan bi de politie Gistermorgen werd in den Öoslelijken kanaalann bij de Axelsche brug het lijk van mej S R opgehaald en dat van de tante uit de Oostsehut koiik op korten afstand van de woning mr KAN BR OOK ANDEftS IHTZHN Hedenavond om 1900 uur spreekt Max Blokzijl via den zender Hilversum I in zijn IKiUtlek weckpraatje over Het kan er ook anders uitzien RECHTSZAKEN DE MOORD OP DEN BBEDASCflEN WINKF UER Naar wij vemempn heeft de 37 jarl ïe T A T Slont uit Rotterdam die door bet Haagsche gerechtshof alhier la veroordeeld lot leverjlange gevanpenlsstral wegens den te Rotterdam ftenleegden moord op den Bredaschen winkelier P B C van Aart van dit arre t cassaUe aang eekend r Wasschen met het Het nieuwe zeeppoeder is een wasciimiddel zonder zeep pe zeep wordt er in vervangen door het mersdlaat een afvalproduct bij de bereiding van synthetische benzine In combinatie met soda en een weinig waterglas vormt dit het nieuwe waschpoeder Het sop hiervan is niet sterk sctuiimend maar maakt wel het vuil in het waschgoed goed los en werkt ontvettend Het vuil blijft echter niet zoo lang in oplossing ala dit het geval was bij het gebruik van gewone zeep het staat in zeer fijne vlokjes spoedig op t waschgtied neer en kan daardoor een grijze tint aan het goed geven Hoe men deze zeep nu zoo goed mogelijk t wasschen en een grijze tint zoo veel mogelijk te voorkomen Een goed liegin ia het halve werk Dat geldt nu in de eerste plaata voor de behandeling der wasch Week goed Dat houdt in zet de wasch zoo ruim mogelijk in het weekwater Dich opeen gepakt vuil goed kan niet goed uittrekken Zorg dat het weekwater lauwwtrm Is en laat het goed niet langer dan één nacht in de teil staan Gebruik soda of een aoda vervangin gsm iddel o Alle pijn verdwenenl Ik laMaUs b lirHarai DtHmO M mC M atljo t lana laed ik aan eaa baiieagewooa pijnli ca aaoetl Ivaa iichia Niets hielfk aoodat Ik censlocn illcea aoi kroninbojen leaaeode op tea stolt roadkio Vaa hpco ms aa sprake Toce aam Ut thi Ontltjet iceds deo atnien daa venaiadatdea de pljoen ea sliep ik area Ik gevoeMe saij dca idgtadm Bocgca als lurbocea ca reeds a dagea beiaatkta ik oiata awec lik voonatg neen Ik ogk etdat nog Ófukjt sa beveel dese iedcnca laa astfite tan B9 beoaudak Isddas spl verkoodheid gclap lanaw ao hoofiiplia bel pea deOraaitjes sa balTciaetal Ageaiscliafi Dne heblwB geaa sdudeliikMi iovloM op ban naaf sa daimeo Neos dirca da proefi Otigineelt varpakkiag vaa 0 sablaitea ilacbls 0 ets Ia alietpochekaa ao dragisiesljea eetkitljgbaas iM liiHiitiii aaaaaiiÉait sm lii BONNEN T m IZ IHcembcr Aardappelen Beschuit 62 Brodd Melk Tabak Taptemelk Vleesch T m I December Chocolade 5 67 Suik erwerk C8 89 T m 17 Deiiember Boter 62 T m tt Bloem br of geb Cacao voor kinderen Chocolade Gort Jam Kaas Koffiesurrogaat Rijst Suiker Suikerwerk Vermicelli December 447 lm 450 Bés 3 74 4 74 3 75 4 75 439 en 440 438 442 t m 444 446 Res 4 73 437 3 76 4 76 441 T m 29 December Rundvet 63 T m 31 Decembfc Boter 446 Zeep 452 en J Eenheldszeep Zeep 453 en P Waschpoeder en P Toiletzeep T m 16 Jannarl Boter alleen kinderen 59 BONNEN beteekeoen vo dsel mits er geldis I Zorgt voor geld i Steunt Wiatcrimlp I Giro 55S3 DAMMEN Bl ISIVfAN LEIDEN KAMPIOEN VAN ZUID HOLLAND In de twee laatate ronden gelukt het Huisman evenveel punten te bahalen waardoor hy niet meer was ta passeeren Gemakkelijk heeft mes hem het niet gemaakt Zoowel in zijn partij tegen Leeuwis a s die tegen Lecuwensteijn moest hy lich ten volle inspannen Huisman is een prachtig speler die slechts zelden verliest In hoofdzaak speelt hü op positie en versmaadt daarbij niet om waar mog lijk combinaties in te vlechten HU VOOl OZ VROUW steund worden door toevoeging van een bonloos waschmiddél Voor hetjnaken van het sop ne t men 10 atgestre ken lepels zeeppoeder op 1 emmer water WU men er een bonloos waachmiddel bijigebrui ken dan wordt djt extra toegevoegd Hct waschrecept wordt dan p 1 emmer waschwaten 6 lepels zeeppoeder plilp 8 lepels zeepvervangin middel Om zoo v mogelijk van de zi uit het zeeppoeder profiteeren verdient het aanbeveling eerst bet zeepvervangingsmiddel op te lossen de heele hoeveelheid waschwater klaar te maken en daarna de in wat heet water opgeloste zeeppoeder to te voegen Spoel d eerste keet het waschgoed uit In weinig warm water D zeepresten worden zoo het beste verdreven Spoelt men onmiddellijk in ruim koud water dan vormt ich kalkzeep Het 13 niet aan te raden zeep van oude samenstelling toe te voegen daar soms dfe yn theti sche waschmiddelen de werking van de goede zeep te niet doen Wie nog wat oude zc€t heeft kan die beter alleen gebruiken voor hetwaaschcn van wol en fiJn goed