Goudsche Courant, maandag 7 december 1942

MAANDAG 7 DECEMBER l 4 N V REEOERU K USCL fh Ct VAM OERIMOEa im De man die 7500 wratten vernietigde I raakt la aa kaaap ah Iili l l i j iiialaatta aataa1 MMtt Mrt ar Is aag Na alle J uUiw0tkerin gen zooals ik Ie maar zal noemen nu loerkeWh voorgoed verdwenen en laat de behondeling geen litteefcens naf Zegt u dat maar gemst huidwoekeringen want dat zi n het haaet alle Ja zeker alt ze goed behandeld zfrn kan op soo n plaats nooit meer iets dei gelake ontstaan en onzichtbaar is het vrbwel alti d Slecht met de grootste moeit kan mt n later de plek waar de verkleuring of de vergroeiing heeft ccrelen terugvinden En hoe doet u dat nu eigenlek precies K fc ik heb hier drie diathermische machines Hv wees ons een paar aardige witqelnKte riidbare kattjes waarmee ieder geval In D KXXR dcffen brachten bitf een b xocIb aan en énlooncr van de tad Rotterdam die een wel ztvr merfcuaardiff rtcord op g naam hteit itaoa Deze mè kan er t ch namel fc op beroemen dat htf nfet minder dan 7M0 wratten moedervlekk n luldparelf enz hoofdea el fc van b€C 0eelcHe maar i ok mm handen zelf votitn hetft tjcnotfderd en Wer mee i n paUitnten verlotte van en zeer onaan 0enaam fiéid versterxel Hadden toe gedacfft te belanden In een min of meer complete in kamer met inyewtJcfcelde en daarenboven griezelige instrumen en cVi machines tüaar een man met een eerhtedwaardi en grijzen baard minstens even tngewxk kelde manipulatie uitvoerde de werkelijkheid was hiermee in flagrante tegenspraak In een ruime lichte gezelhg Ingerichte kamer trofitn tütf een r og jongen man aan die heelemaal nie indruktuefckend maar daarom niet mmder overtuigend vertelde van zijn ondervindingen op dit gebied Komt dat nu eigenlek veel voor dat weghalen van h u idt ergroeiingen vroegen wU Er gaat hoo i eendag voorbtf dat naatt ons andere werk tndienst der ecfivonheidsverzorging ntet één o meer patiënten Mr 9 d geWke b bü ont komen kelük is dat laatsten tüd h aantal heeren baar later danhun schroom m pvm oe te kcmmtt o r winnen Maar het aontal dot v fenzevientig dat is zeker todk uil wat geflatteerdf Heen beeUat rnief het is eerder denlagen kant geechat Gemiddeld behandel ifc min$ten $ K ik 30 gevallen per week Rekent udit nu maar eens uit over mfer dan 12 jaar dan zuilen hef er beslist nog meer ztfn Sommige pafiënten genff tfn het ttüt elachtifje voorrecht er tienfd Ien te moeten laten verwvderen Op één dag h b ik er el bü een pahiintemeer dan 120 weggehaald Het is hoast niet te geloot en En tijn deze aaUkaatsanMIg plaats kiezen J teenwenhuid enfin teveel öm op te noemen We hadden even tijd noodig om dezen strosm van tongverstmkende woorden te verwerken maar intvsschen ging hH al treer door Voeti ratten worden dikw Is voor likdoorns oaifgezien maar z z n veel p nltfker en eeer hardnekkig t Gebeurt vaak dot de mensrhen er abfoluut niet meer door loopen kunneu en hier de trap moeten wor den opgedragen t Geeft wel voldoening als men ie dan na de fweedi behandeling b oorbrefd al zelf de trap ztet ofgaan al if hft dnn soms nog wat gebrekkifj Ook de leeuwenhnid dat zvn groote donk re wratachtkge vlekken op de huid met steoitj haren erop kan met een goede behandeling beslist worden bestred n Ëen huidhoom is ookeen interessant dtn en ik ben alti d bitf als iker een te behandel nkr ig Het egn soms uel 5 c m lange doorns welke op de messt nnuaarschjjnlifke plaatsen groeien bijvoorbeeld opzü van den nettt Ja dat is een fraai geeichv Ik verzeker u dat de patiint zich eet j ander mensch voelt als het ding na de b handeling verdwenen hllikt U beOrifpt hoe funest zoon ontsiering op de pfychisehe gesteldheid kan tnwe ken en somn een uitgestmi ken mimdrriMarjlgh i agei oel of j rotg heen Inderdaad dat begrepen we En terw l we nog lang luisterden naar de eifthousie te uiteenzettingen van den man die TsiW wrat en nernletigde 0ng het door ons heen dat er hü de uitvindingen van den laatenen tijd die t ct eel verdnet en ellende over de weteld he en gebracht toch j k 07 teel e n die de lasten en moeil kheden voor den men rh uif ê r reg ruf men Want door een aesfhefischff uerbete np vopU iedereei hetzif man f vrouv tirh ze kerd van ttchzelt n daa lncr ook nel iki ger Dagenen die eich hiermee bezig ho id te dfTïen dan ooic zier eKer ce vairf ccr ng f on hef menschdofn r al 5 k a la suaalla Mr 4t D ttrSkmf n INW wCaa aar am Has jk En dear mee vele mensenen gelukku get maakte dan zij voordten tvaren dividueel al naar desoort en den aard wordt behandeld Sommigegevallen b voorbeeidmilltèn fhuidparels en Mollusci vertelde hü kunnen zeer gemakke k zet s zonder eenmachine verwijderd worden Maar hoe de behandeling ook ti na afloop hooren to elt d Is het nu ai tÜMar Dat valt gewoMltf mee hoor Heb ik dHHNHM nu loo lang met ém gekke ding rondgelo v Bettaan er 4am z oveel erschlllenje ff orten moedervlekken en wratten £ r komen Been al meer dan twimUg r erschillende soorten wratten vwtr en wamr hei moedervlekken betreft onderscheiden we de soorten naevi pigmentoti piloft papillomatosi verucoet dematangiomatosi lymphengiorTitosi s acef anaemfcus enz Verder nog anolomen fwvnvlekken ranthomen f bruin le tlekken tfi de ooghoekm epheliden feomersproetent vitiligo voetu rotten huidhooms iwerkelijk hoornachtige if steeksels die oel een paar centimeter Jang worden en zich bij oorbeeld op den neus fe n THALIA I KMwat M Êém tstol ttSO W blSSCM waar U zich toch het heste ihuia voe i NOG SLECHTS 3 DAGEN R tDIONi£aWS DÉMARCHE VAN SOVJET UNIE LNZAKE DARLAN Dagens Ny heter pubhcoert etn bericht van zjjn Londenschen ioirespMidtnt volgens hetwelk de Sovjet Unie langs diplomatieken weg p n demarche heeft ondernomtn tegen de samenwerking van de geallieerd n met Darhn Welihgelichte kringen te I onden willen Wtlen dat de affaire Darlan de laatste ycert en dagen ondirwcrp vin besprekingen is gewcefet tusschen Eden en Maisky Maisky ou daarbij vtcll cht gtvve en hebbtn op grond vanjmn instru t s uit Moskou op de ondH vige reactie die een sa mon trki iet Darlan zou kunnen hebben op 3ye dooi ae spil bezette landen m Europa Aangezien ook het verbreken der diplomatieke betrekkingen tusschen Vichy en de SovjetUnie is geschied n een tiid dat Darlan chef van de regeenag te Vichy was zal Mo jü wel geen al te grooten geestdrift toonen voor een mogelijke politieke toenadering tusschen Darlan en de geallieerden Omtrent de Britsche reactie op de stappen van Maisky weet men mets aangenomen kan echter worden dat Eden gewezen heeft op den tydelyJcen aard van de maatregeien m Franacli Noord Afrika en op de militaire ood kelykheden Mogelyk IS ook een Rusü ehe demarche in Washington ondeaMmen WEIMtO AMOmr V MMt ONDERKONÜhTOSCWAP De Londcnsche correspondent vun N y a Dagllgt Allehanda meldt dat waarschynH Jc ape pogingen om een nieuwen onderkoning voor Indtè aU opvolger van L rd Liullthgouw te vinden mislukt zijn Laid Linlithgow moet nu nog ébnige maanden onderkorlng bleven Sir Archibald Sinclair zou alle energieke pogingen van Churchill Mn hem tot andere gedachten te brengen de finctip an onderkoning geweigerd hebben Lord Cranborne die toen door Churchill werd gepolst zou eveneens onder het voorwendspl van zijn slechten gezondheidstoestand geweigerd hebben De Daily Herald schrytt in dit verband dat er wel personen zijn die deze functie willen aanvaarden doch dat Churchil pas een beroep op hen wil doen wanneeralle andere mogelijkheden uitgeput zijn Het blad noemt b v de hertog van Devonshire AANZIENI UKB STRIJDMACHT VAN DK AS m TtJNESIB Volgens tierichten uit Londen zoo meldt Stefanl uit Bern heeft het hoofdkwartier van het eerste Britsche leger toegegeven dat de as tn Tuuesi beschikt over een aanzienlijke fltrijdmacht en dat daar de vorige week belangrijke Dultsch ItallaansGhe versterkingen zijn aangekomen Voorts moet het Britsche hoofdkwartier toegeven dat de aa in etaat Is geweest aanzienlijke strijdkrachten artillerie op te stelleBt waarmede fle Engelschen aan drie sectoren van het Tunesische front hevig beatookt worden Tenslotte er kennen de Engelschen dat zij zich op verschillende plaatsen hebben nieten terugtrekken en dat de luchtaanval op Bone door toestellen van de sm groote schade heeft aangericht DüMilaf 8 December HU VtR l MI 41j3 M 7 15 Syrr 1 ome oikeit gr 1 M BNONitu A ibciuhttn 40 Sa n i u jtk gr Uuit tliB aalci u 8J1 BNO Nieuw bpruhten 8 40 Ge pi ek r et Peer 8 50 Piano 1 lei 9 00 S pi r le orkest gr 830 Spe fcl van d i dag opn l 937 Svirpf u u orkest f r i lOOO Lu e koorï4ng en Barnabas von OeLZy en xyn orkest gt 10 50 De slntd m het Noo do i lezing 1045 Oiti concer II o ü West j Caicaswa 12 00 Almanak IJCi Stal knrpi van de Amsterdamsche PoUtle 12 4 BNO Nieuwibcr chten 13 00 Ro mis Barbier van Sevüla voordracht net Tutikal Illustratie 13 10 He Ctniiae Oii t en toespraken van dtn dlrfgtnt 14 00 Sa onorkest 13 OO Zelfportret klankbeeld lo Ju Haar lem iche Orkest Vereenigmg en soUst 16 4S BNO Nieuv 5beriohten 17 00 De LIcli Toe s gevarieerd programma 18 00 r Hc en plano 1830 BNO N euusbericlucn 1840 Europa voor 99 Jaar Vanaf 1915 a een voor de RadloCentrales die over een l nverblnding met de Studio beschikken 10 IS Licht klassiek concert gr 1 2015 Vlotte klanken 2145 BNO Nieuwsberichten 21 OO Musette klanken gr 22 20 MomentQDnameil uit bekei de fllraa gr 1 23 00 24 OO BiUetmuzlek gr t Hn VERSITM n 3H 5 H IS 7 40 Zie Hllver iUnn t 7 40 Ochterdgvmoaatlek 7 90 Politiek u eekpraatje opn 1 00 Bet Rococo octet opn 8 30 BNONieuwsberichten 8 40 Instrumentats oh gi lo Afwlawlend ernat en luim gr 915 Voor de hulivrouw 910 AfwUselendern l en luim gr l lo OO Godsdienstige ullzandlng 0 30 Plauovoordrachl 1100 Vrouwerunozalek 1120 Zangklaase opn II30 Blokfluit claveclmbel en zang mol pUnobegcMdln 12 30 Wat doet de directie v oden landbouw 12 45 BNO Nleu sberichu n 13 00 Programma overilcht 13 05 OrkjstMalando soUst en gramofoonmuziek 14 00 Godsdienstige uitzending 14 30 Klau vanBeeck en gramofaonmuziek 15 0 Voor dezieken 18 00 Otto Hendriks en j i n o km 16 45 BNO Nieuwsberichten ItIo Voir dejeugd n 30 Een zangklaase van de V reeniglng Zanglust met planokegeledin 17 45 Spiegel van den dag en BNO Blnnerlandschgesproken overzlcfit 18 00 Een zat gklasMvah de vereenlglng Zanglust mei planobegeleiding 18 IS Neerlands atem vein hetOostfront 18 30 Musette orkest e i soliste 19 001 BNO Engelsche Uitzending Hollandand the economie reorganisation Voor deRadio Centrales ArgentUtïSche klanken gr pi ï 19 15 Alleen voor de Radio C entral die over een Ittnverbmding met de studiobeschikken 1913 Septet Jonnv Ombach ensoli te 19 45 BNO Nieuwsberichten 19 55 Theo Uden Mastnan en ziln dansorkesl 30 15 Klavierkwintet at 00 Orkealconcert enfluit gr 2148 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Actt le be rhouwing ai 10 Avondwijding 22 2 0 1 0 Zie Hllvernim I t Waeffti it r f 4 dchjken Bi eauhatföer 4ar wtuden op ë ev dat het vlas met ero K er verusden Kna wordcii M fHbltwliJke Bü eJa oude ia diin vtMir pttr s Ep af waiïin a£E Rderjjk e i v r rbew S t ge en B MArfKTBERlSHTEN KAASMAMT OtDCWATKB 7 Dec Aanvo r 3 partilan zimda 135 jtuks wei ld TJ ïg Prlizan Ie oort I e 00 90 te soort I m Oft ai se Uan M vlug BO eVT IXIGI tTiCRKV De Provtn f Voedselcofr ssa ls voo Zuid Holland naakt aan de Hoade van oude 1 v bek V t V Hfr de gence t e ontn stt en eeki bowsnta tg toewtJxtiMl verstrekt kan wur ien boem ne aw bu uks rjndvee ouder dmn l Jaw dat kraGiiten $ het bedrijfsmaximua mag weïrden MHjiehouden é St eren welke m ilaamiBirH totnehoo vn aan een fokvereeaiimt welke erkend i door een Ftvviacia Commissie ter be vordenoic van R tk wec van de vee fokkertf b 9tterea welke hi cigendorfi toebehooren 4an een merenh uideiïl weike nader door het BedrUfschap vo tf V e en VIceaeh worden aangf ezen Dtt getdt alleen v Kir het gebted vki bei NedwUndseh Rundvecatarrboek e Stieren waatvan de iCHiaar kun aa tOfMRrn dat zi $ vanaf 1 Jwoaif MB ten nunste runderen wrike h $ IgMidnmi toelMihooren a B veeh e Md ai j dekt heiktoefi Voor bieren bc lo M dar c feldt dal zU m he afcelo pen Jaar ki bet bant rtoeten ti n geweesrt fan diiiailHiii eigenaar tenzU deinriwe eigenaar haa Mwloofien dat bkj tn i X even M an gHar fehouden heeft etke axn de gestekte Éaidien voklaan to eft Voor een aanceko ten aU r welke op stin vorige standplaats M dtdiktntea bulten kat eigen beslag heeft vei richt wordt dui ifeam boventalMffe toevk Ijzing nntrekt Onder r ztfn m Se Ie veraUaa attetvn weljje in eigendom lo ebe Hoo ren aan na r dan één veeliouAer imttta deae tiierea ia 1M2 30 runderen meer gedekt hi lie dan san e e Etm op het bcdrUf vati een der mede ei enaten Ter vrrkrygmg van een bov ntalhge toewi 7ing dienen de tierenhouderi ach te ver voegen btj hun PlaatselUken Bureauhouder onder overleggir van bet ident teit ibevkl s van den belreffenden slier tn in gev len beCoetd onder c het bcw0s dat tenminste an koeieh bulten het elxen bedrijf gcdek £ 4ja UABMKN Bij de op 29 November 1941 lo werking getreden verordening op he bewerken voor handen en in voorraad hebben van darmen u een verbod gekleid op bet lQmen sortecren en op andere w w beweiken van darmen miz j vergunning U verleend tot het verrichten van dexc hande mgen Ond r het verbod vatt niet het spiie en en onbewerkt verzorgen yan darmen £ en vergunning ab oormeld u ordt verleend door het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch gehoord de vak of ondervakgro waartoe de aanV ager Van de vermunbig Bwlyaort en kM worden aangevra nS door hen die hun hoofd of nevenbedrUf maken vah hel v nchten van vooamefoe handelingen alsmetfa door t en die deze hand Ung n verricbMn I vraBiit aan den c nsj nent In rekeom bernter voomening m kun normale bedrUA f g kOMk de ir or hem vafti ee ride n a behoeften aan op voormel 1 bewerkte KERK EN SCHOOL Chr G rref Kerk Tw tat te Sneeli ds O H polman te Gorlnche n tn d M v d OmaKBl MJBDBDEEUNUEaV DROGK BATTUtUKN Met ingang van 4 December INS is het aan fatM ikanten vêthmétm umder vi gmkstUag droge battertjen voor hand en xaklantaaraa te verkoopen en af te leveren Tevens is aan ieder h t koap n van bedoekte batterlj i bQ fabrikai ten zonder vergunnmg verboden Hel koo wn by grossiers importeurs en den deUllhanlel bUjf vrU BiJ drculatr xuUen aan fabruanter enkele algemeene vergun Hingen tnt iKOop en aflevering van dro e batlcrtjen vuer hand eu aaklantaarns warden verleend Koopvergunningen zullen ulUhittend worden verstrekt aan belani rtlke overheidsdlensten en aan twdrQven van vitaal belang voorde samenleving Voor zoover deze belangrüke verbruikers hun behoefte nog met kenbaar hebbtn Remaakt by het Bureau voorde Metalenverwerkande Industrie R ouwstraat I 2 s Gravenhdge door nuddei vaneen aanvraagf jrmutier HG kunn p e J ditalsnog doen H t formuUer HG is op aanvraaig gratu verkiy ba bg het genoemdbureau itai VKRVOBK VAN STROOVU S De Voedselcommt saris voor Zuld HoIIand deelt betreffende hoveneer netd onderwerp aan betanE ehbende het vol ende rr ede 2ooats refdi eerder bekend gemaakt la moet leder vervoer van stniovlas ged kt xUn door een geldig verv eerbewijs Hiervoor diende het forniutier B van de machtiging tot afname nadat een en ander door den PlaatselUken Bureauhouder waa afgestem peld NU bestaat de trogclijkheid dal de te leve ren hoeveel eid stroovlas n t in e n rhip of wagon verladen kan worden doch meer dere schept n of wagons noodtg s n Het formulier B kan dan maar bij m schtp of wagon aanwe tft ijn terwyi het andere vervoer ongedekt xou bltivm Dit 4s niet toegestaan In bovenbedoelde gevallen moet b het laten atstcmpelen van het formulter B door Korte berichten Naar Reuter uit Bangalore BritschIndic meldt tijn in het eers e proces dalop grond van de wet aangaande tie btj ondere gerechtshoven ts gevoerd In tfenstaat Mysore elf personen ter dood endertien Jot levenslange verbanning veroordeeld wegens deelname aan de Congres üustetL BUITENUNO PB QOBBELS OVEB DEN POIJnZK£N EN MILITAUtEN TOESTAND Minuter dr GobbeU heeft Vr jdag vond ala gouwIeKler van de hoo d tad m het Sportpalaat het woord gevoord tot de functionaxwien van z n DUW Dr G ibbela ga hierb een beeU van den tegenwoordige politi eD en miUtairen toeatand en wierp teveni een bIJc op de raaste toekomrt Wanneer men den toeatand van hedao vergelykt met dien van 1939 alduj de miniater krugt men een atreicht van de tot duiver bereilde resultaten Immers oi 1939 Iceek Duitschtand met naar de Wolga maar naar dtm Run en m 1839 atreed hetiiwt om Bizerta maar om Safa4xr icken Daaraan kan men het beate t verschil zien tussohen toen en thans Uit de aterk beperkte operatiebasu Van 1939 dirong de Duitsche weer macht zoo diep in het Oosten door dat VTuditbare akkera en rijke gronditofgebieden thaiia aan Duitachland voor zun verdere oorlogvoering ten goede komen Dat ia van doorslaggevende toeteekenia Ontataat er naast alle voor dealen aoms ook eens een germg na deel dan kan men dat rustig op den koop toenemen De Engelschen ztjn er thans onder alle omstandigheden voor zichzelf op uit om pverwmningen uil te vmden Zoo hebben zij den laatsten tud gebazeld over een iueces in het offensief tegen Rommel De waarheid EiA er evenwel anders uit want niet de Engelschen bedreigen thans Berlijn maar wy bedreigden destyds Cairo Vervolgens hespfflk dr Gdbbels den overval der AMeflkAften en Engelschen op het gebied Van hun vroegeren Fransohen bondgenoot m NoordAfrika In werkelijkheid zoo betcsogde de minister was hier geen sprake van een militaire Overwmning maar van en zege der mtrige want het is geen Jkiunst een geibied te bezetten welks eigenaar de deuren daartoe open zet Wanneer de iiigelschen en AmerAanen evenwel werkelyk de bedoeling bebben m Europa een tweede front te vestigen d n is I et met goed duidelijk waarom zij den verre omwfeg Van Amenka over Engeland naar Afrika maken De weg tusschen Dover n Calais is toch muners veel dichter bü Ook lot hen schynt echter het mcicbt te zOn doorgedrongen dat elke WTieuze poging om op het Europeesche pontinent te landen op dezelfde wyze beantwa ütf ui worden als te Diepe ia gebeuA De mmiiltm schilderde daarna doi toestandj lMt Oosten Eouden san den toestand niet b slin lB teren WU zijn r telUg Boo riep dr Gilbbek uH dat d betare mensch ha t betere wereldbeschouwing en de d definitieve overwinning zooala xttltn In den loop der D t g roe r vaa ov in lurt rsa de betere lei XAl behalen htetnrle nog altijd het gevil Keweest la Het lot van Groot BrlttaQcdtf hangt ook ditmttal we r aan e n zijden draad zonale volgena eigen bekenteaii der Kogelacheii ook in d a vxnriaen oorlog het geval ge weeet la Thaiui probeeren de Engelschen Weer evenaja toen de reeda kaoaloozc poaitie te omhullen met dezelfde brutaliteit f aarmede z4i In 1018 bU de toenmalige ultsche leiding lucces hebben gehad In Dlt ch1anda tegenwoordige leiding zal Churohill evenwel zijn meester vinden Vervolgeus besprak Gfibtwls de ateeda her haalde pogingen der Eneel i hpn om een wie te dri1 en tusa hen leicllug eu volk Otwe positie Is echter zoo Stevig dat het den Engelscheü nooit zal gelukkeo e n breuk Ie maken in d DiUtache Icn plotte besprak de minister het proces van consolidatie in Europa De orde die Duitschland voor Europa in petlo heeff is een organische en geen opgedwongen orde In een zcio dramatisch conflict als Europa op het ooge blikt beleeft kan men uiteraard met eentimentaliteiten mets beginnen Winneer men de halve de zegenrijke gevolgen van Je nieuwe orde than nog riet overal vermag In te 7ien moet men zich voor oogen houden dat heel Europa thans midden in hetbaienswee vet keert van een nieuw tydpeik Er IS nu eermaal tijd vooi n odig voordat een groote besbssende hi tori ehe ontwikkelmgnn rup gew order zim In een dei gelijke periode gaa echter nu eenwaal niets zonder wor dtn Wonden ontvangen is smartelyk li tpekens diagon evenwel eervol SrHTPBREUKFUNGÉ N VAN 0E POLYDORUS IN LAS PALMAS In de haven van Las Palmas is het Spaansche B oonr chip Eolo bmnenge loopen dat op ren van Bafiaia n iar de Canaxlsche eitenden op open zee 81 schipbreukelingen van het Nederlandsche stoomschip Polydorus had opge pikt De Polydoru5 was door een Duitsche duikboot tot zinken gebracht AANVAL OP BEZETTE GEBrED EN Z W duitschlAni kost ENGELSCHE LUCHTMACHT 17 TOESTELLEN Zondagmiddag hebben naar het D N B vemeemtr Engelsche bommen werpers en jagers getracht het bezette gebied m het Westen aan te vaU en Duitschi jaohtvhegtuigen en de luchtdöclartUlene bestookten de Britsdie fomwtie en schoteïi volgens de totdusver ontvangen rapporten elf vlieg tuigen neer waaronder tweemotorige bommenwerpers van het modernste type en verscheidene viermotorige bommen werpers Het officieele beneW van het Örit che ministerie van Luchtvaart van Zondagavond geeft voifeng den Brit6ch berichtendienst loe dait by de reeds gemelde aamvalspogmif van Brit Bche jagers en bommenwerpers op het bezette gebied in het Westen 12 Brit che bommenwerpers verloren zyn gegaan Britsche bommenwerpers boven Zuidwest Duitschland Naar het DNB verneemt hebben Bnfsche bommenwerpers in den afgeloopen nacht stormgsvluchten boven liet Zuid Westen van Duitschland ondernomen Door bommen werd gennge BChade aangericht Volgens de tot dus verre ontvangen berichten z jn vijf der bommenwerpers neergeschotCïi liiK idreatcteur 4 Q Weysters Kotterdam Qief r dr teur voor Gouds en Omstreken r Tlettr Gouda Verantwoorde IJk voos d advcrtenuea 1 AkkendtJk RottanUm Uuiieefst r M V RotUrJamadi Nleuwtblad ottfrdam Heden overleed tn voll verzekerdheld dei g loofi na een korutondlc ziekbed Onze innig geliefde Man Vader B htiwd htiwden Giootvadtir OOBNKLI8 MICBAIUI in den ouderdom van Tl jaar Oouda If UICHAtUS Zuldam a BOSMAN Oouds T C MICHAlLIS J A E UICHAtLISde Beuvar Zsist D MICHAlLiai H MICHAlLIS Verbeek Gouds M SCHUUNO Bbchaëlti J SCHULING I HICHASLIS C MICHASLIS R M MICKABLIS de Waard en Kleinkinderen Gouda 6 Dec IM2 Boelekade 132 De teraardetMstclUng ui DV plaats hebben op d Alg Begrsafplsats te Gouda Donderdag 10 Derewber 1 45 uur vertrfk vinaf het sterfhuis i 1 tttir Heden overleed tot onzadiepe droefheid na eenkortftondiK geduldig gedragen lijden onze mniggeliefd zorgzame Moeder Behuwden B ootmoeder Zuster en Behu wdzuster MAklA VAN STAM In den ouderdom vaq bijna M jaar M DE GRUYI de Ridder G J DE GRUYU A DE Ridder en Verlo f le SJAANTJE Gotlda S D c IMl Vogelenzang 14 Geen bloemen De teraardebcstelimg zal plaati hebben Donderdag 10 Dec aj te 2 uur vanaf Vogelenzang 14 t 2 30 uur op de AI gem Begraafplaata te Gouda Jtiml kÊ im Atgmiwmt Vtrgadtring aan AandéêUumdan krachtent art 21 der Statutes te hoBdca op Woenadag 23 Occcabcf 1942 d naalddag 2 uur ten kanlure van de N V Vereeoigde Stearioe Kaara iabriekea Oonda Apollo U OmKla Oe ageada met b behooreade stitkkea nggcn tan kantoradar Vennoolachap voor de Aandeelhouders Ier Inxafc De Coraoiitpankaea Oouda 7 Decenbcf IMZ SwmiiMi HÊïmM n 8 I2H uur Vr dags den gebdca dag Aanaetdcn Van Oei Orofseiidaal 61 GEVRAAGD door Kunstaardewerkfaltnek MaiHiellJlt ot Vrwiwalijl PtrsaaMi Aan f A O de Vri estraat 6 nil 7 aur namiddag Bijyerdfenste Xixir Kfoote instelling gezoCi eiii aat eli k represenlaniitt vdSt salaris 24 die over veel v i en liid bescliikkrn en vlot met menschen kunnen omgaan gelieven met opgafc aa volledige gegevens te reflecteeren onder na W 3M9 Adv Bur ALTA Ltfechl Te huur gevraagd EKHTE NI INtK of 2 t 3 ongemeubileerde kamers 0 of rael gibruik van keuken voor gezin 3 vol wassen personen Htiaf t f40per maand Brieven onder lett M T W aan Nqgh van Uitmar Rotterdam aaoBBBüiAMieoiOiwose ADVBBTEEBDBBS wordt dringend veraodit bun advertcntiea voor et Zaterdagnummer Vrtjd gs op te geven Voor adv Kntles dta Zaterdags voorden ngezonden Is opneming m het nurarror van dien dag niet pKer aioeoiONMOBiseoiiifie DA dL Ean boa én j on en roerenb ve hoal me eminent so van REiBEmilE llïKliEI ï e d o f u f Seschu d g S pp Rist Eduard KSck e a Reg HANSSIEINHOf Toegong 14 aar UWlHOüTOrS UMonsecco A Donderdag s avowts 7 JO u is ites iMMlSdMlriWI DeHagheSpeiers et HETACHTSTEGEBOD n Vmt UPS Brandkastea ea Slotrafabriek i f UZERNANOU P RONO Pz 80U0A tn DORDRECHT en de M§RWE5TREEK s het Dordrechtsch Nieuwsblad de dagelijksche courant in vrijwel teder gezin Voor algemeene publiciteit HEr ARSEWEZEN 0A68LAD mer w sartHQ b t te dö ken hji vleeschwarfnfateieken die darmen voot d wof tiaörtcage bewerken Het Bedrylscha voor Vee en Vlecach aan aan de vergunnlt s voorwaarden verbtr ten waaran er eesiige EQB opne omd lo de verord Aac Het Btdrt f schap VOO Vee n Vleea la bevoegd ander dan tn de vcrordcfïlitg femoemt te voo waard n by vvr een og der vergunning H s üen e te houdt de erordenii voor hem dte darmen voacibaRden oi tn voivraad heeft ab jTw dhi vwme hem die nraderen varkett achivatt ea purden slacht ot doet slachten de arpbekttnc m de voorhandra of in v M rraad ctouden rei eetacv 4 k d bij j achting iwrkr K danwrn ter besrtukki g van het Bedrijfschap voAr Vee en Vleesch ie houden en ctete dïuirnen te ver k x pe aar een hed Hf da1t bevi gd ta Xa het bewerken vaa de darmen V an gemefae verpiai Ung zlfa v t gefteld öj die ds darme i ten gebrmke too turnden of In voor ad hebben smede iM die dte üow het B drtff hap vo6r Vee en Vleea ï gehoo fl de desbetreffende vak of ondervakgroep aü hande é r n darmen aangewciKi de darmer ten verkoop voorhanden ca In voorraad houden De verordening voor et in da nfogel khetdtot ve leet rg an een onthefttng van efeti ofmeer barer beptitegoi Ken Mier ttle meertTDiw een vergunnlRC n ket fca ie tik e ii vandarmen en uf v r ceq aiyia ila teé liander ar IR damwn ta aanmarUaf Ie kumwnkorren dient iteli daartoe aaverwt 4 tewenden tot het BedrtJffacftiMp Uvoor Vee eni Vl esch Laan v Me tlefvoMn SS VGravvnhage tati êcmmutMAcmniKa AUe natuurUjke of revhtsperawien dte tienof wee ï rknemer m dienat hebben S3$n verpiteht veer tt Dec vnber IM2 aan het ireau v f de Mvt Unwrwerkende Indu trie RiouMftraat l s GravenHage e a opcave te verstrekkt it van alle hun in ngendom behoorende ïtr fm chines weike tolop S December IMI niet aseer ba regebnabfge rnlk waiea Van deze aanmeldmgi thcht xt n ontheien alle handelaren th kantuort ijn hiiiïs d e bU genoemd bureau als tooarnnig üin ingeschreven De formuherwkwaarop genoemde opgave dient ie geschieden ii n op aanvraag grata bti het bureauverkrijgbaar Btj nl t of BMt ttfdtc inzendinv n bovengenoemde opgave of het verst fk ken Vdn tmjuisie of onvoüedlfe gegev ft kan vervoliKing 6p jirond van het Crtinot Sanctiebe utt tMl plaats vlncNm l OC rSUt VAN ZSKVISCB Voor yeevis gelden de pr j en en n r e vrermeW i de pt 2rtibe chiWkln 1 2 visA De gemachtigde voor de pnj en dee chler fi d d at ii het volgende geval w tot vervoMting aal worden overgegaan lp plaatsen waar vischaCnlagen I ïl ev tfgd ue ke hun aanvcier n et réchtstreek vaa den i s M fT ontvangen mag de kle delaar fdten docw hem af Oag echten briaa zi a deat afalagrerhten tot een maximum f van Ujn mkfwppr js r