Goudsche Courant, maandag 7 december 1942

GOUDSCHE GOUC ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEI r Chefredacteur F Tieter Gouda Woensdag Devember 1942 Bureau Marlif 31 Tcletoon 2745 Eeii postdulvensiatini van een Uoiifaajrsclie If Ook zij die op burgerlijke oplosmacht hebben zich aan het Oostelijke t iingen Jiopen vergissen zich De we Do den N VJJ en N S V wordt alles k Lenden n Washington z jn tot aan breede Si4 iU Uahd Duitsch weermachb bericht Het opperbevel v n de Duitsche e rmatht maakt iA 8 D c bekend B4 aJeraeaiii weB m Dnlltefae eq emrenM lic toottroepen ip Ata K u jiu werden kazematten ea gevechU elllocen van den v i Bd it dea Wec erulnid wartembcrfsehe Brenadien Jritten een pas ew tiDen beovelitellfns adaniu hevice tafCai v ifea Ip un zil te houden Tijdens de steed voortdurende ge ecliten In het gebied van de Terek heeft een pantsereorps óp laatste zeven dagen 6670 gevangenen gemaakt ü gepantserde voertuigen 94 stukken gejchut en talrijke infanleriewapens buitgemaakt of vernietigd Jachttliejjers vielen In duikvlucht spoorwegcoraplexen en automobielen van den vjantt aan In de groote bocht van den Don hervatten de Sovjets gisteren hun herige aanvallen met sterke formaties panuerwagens Onder den afweer van onze troofftn die door Duitsche en Hoemeen sche gevechtsvliegers gesteund werden stortten zij ineen Ia den sector Kalinin Hmennieer Inxen Oaltscfae troepen met paotser trUdkri ehten tot den tegenaanval over braken door de TtiuidelQke tellingen heen tot een diepte vMi IS k irf en laan thans op de MnToerweKca van en vjjapd Sinda het begin van den afweerslagop 25 November werden in het gebiedvan een leger meer dan 25 M gevangenen gemaakt 1051 pantserwagens talrijke kanonnen en infanteriewapensvan den vijand veraletlgd of bultgeji aakt Zwakkere aanvallen van d bol Je J wisten ten Zuiden van het Ladogameer mislukten door het Ifweervuur van alle wapehs reeds voor de Duitsche ftellingen Aan bet frottt van Cyrenaioa be treed de artÜIea ie v andelijke colon pes voertuigen en batterustellingen In Tunesië duren de gevecljfen met afzon erlüke vyandelijke gevechtstroepeo ort Bij hevige luchtaanvallen op Pnilippeville werden voor anker liggende schepen kadewerken en opslagplaatsen herhaaldelijk getroffen en door snelle Duitsche gpvechtsvliegtuigen een aantal vUandelij ke vliegtuigen op efn druk gebruikt vliegveld vernield Duitsche en Italiaanschejachtvliegers schoten boven NoordAfrika acht vijandelyke vliagtuiganomlaag terwijl aan Duitsche zijde techts één toestel verloren girg In het Westen verloor de Brilsche Juehtmacht gisteren vi f vliegtuigen Pen eigen machine wordt vermist Duitsche jagers vielen overdag verkecfswerfeen en troepfenbarakken aan fc Engelsche Zuidoostkust aan Transportformaties van de lucht front en in het gebied van de Middel Jaodsche Zee in vastberaden optreden dat va k met een krachtige vijandelijke actie epaard ging weer bijzonder ondersdieiden en veelvuldig Xoi beslussendë gevechtshandelingen Dijge SDCCESVOIXE PLAATSEUJKE ACTIES IN TUNIS Het Italiafiiiscl weermachtsbericht van 8 Dec luidt als volgt Toegenomen bedrijvigheid van verkenners in Cyrenaioa De artillerie bombardeerdtfinet aanzienlijke uitwerking kofonnes motorvoertuigen en vijandelijke batterijen Onze luchtmacht viel met geschut en mitraiUeUrvuur en groep lichte vrachtauto s aan waarbij er zei werden verniefd en andere beschadigd Zes vijandelijke vliegtuigen werden in geyefchten neergeKhoten een ander stortte in zee getirtffen door het afweergeschut Een Bngelsche hoofdofficier lid der bemanning werd gevangen gen omen Aan het front in Tunis zijn plaatselijke acties ten voordeele van de as geëindigd Duitsche jagen vernielden twee Britsche vliegtuigen Port Phillppeviile werd hevig aangevallen door escadrilles bommenwerpers die een gemeerd schip en opslagplaatsen troffen Waardoor groote branden Werden veroorzaakt In den afgeloopen naqht hebben enkele bommen die boven de omgeving van Tripoli werden uitgeworpen onder ie Libysctie bievaliclng 7 personen geWod en 4 gewond tOODSCHAP VAN CHURCHIIX AAN ROOSEVELT Oe schade die ons all i in den loop n het verstreken jaar door de Japanners Is toegebracht is inderdaad zeer nisUg aldus Churchill volgens defl Sritschen berichtendienst in een bood ohap aan Roosevelt Churchill spreekt M iiJn boodschap verder de hoop uit t Engeland zl eens ntet heel zijn tht zal kunnen vereenigen ter defiMtlcve vernietiging van Japan Roosevelt heeft op deze boodschap feantwoord De schade zoo bevestig ij die wij allen door de Japanners miben geleden is lnd H aad zeer groot Hij Is evenals Churchill vastbesloten de J cht van Japan definitief te vemieBgen Volgens een bericht uit Landen In A f t onJilnlngen tbeschqliwt men in Britsch ffen het actiterhouden van het bencht r de Amerikaansche vlootverlleïen btj j ri Harbour op een tljcUUp waardp de stand uitermate crltlek was en ook de Mrlkaansche havens aan den Stiljen Oceaan ootstonden aan het gevaar van bomaan een weergalooze welgeslaagde bluf RW goed het geheim bewaarfl kon v rien JWkt uH uitlatingen van twfee Zuld AmePjansche diplomaten Dete hebben Jl J fidag toegegeven dat Wanneer men ge len had dat de geheele Amerikaansche j InMen Stillen Oceaan bU Pearl HarJ BeveBrtJonWaair was geworden Ar W8 en Chili niet d eenige staten geJ st loudén zijn die de betrelcklngeij mat Pllmogehdheden hadden gehandhaafd OIMJCHTEN OMTRENT FBAIfSCH hIFT OMATIEKE VHSTEGENlrOOIl OIODIOeN J bevoegd kringen te VIchy verklaart dal omtrent de geruchten t het ge r Fr iMche gesuntMhap in Stfiekholm SJJ het kamp van Darlan en de Gauite zou n loo l tot nu toe geen oftlcleele ï tlft Stockholm u ontvangen In loe kringen verklaart men met betrekJS de bewering dat de geheele FraoCr mbassade In Ankara met uitzondering fi ÏSL eveneen dlufaent ou E nworden t ilechU enkele medewerC aa den ambanadeur naar bet ndere 1 ovw taan O hoolkitt bewaart d tvarnto maakt ar aan duHIi gabrulk van REDE VAN FRANCO Franco heeft in c n rede gehouden ter gelegenheid van e oprichting van den nationalen raad der Falange alle Spanjaarden aangespoord alle liberale vooroordeelen tè laten vallen en hun bJik te richten tfp Se groote gebeurtenissen die zich op het oogenblik in Europa afspelen I De gebeurtenissen toönen ons duidelijk dat wü de laatste acte van een oud tijdperk en het begin van een nieuw bijwonen De liberale wereld gaat onder en is het slachtoffer van haar eigen fouten geworden Met deze gereld gaat een kapitalistische wereldbeschouwing te gronde die de oorzaak gewee t is dat millioenen menschen Se handen de scboot moesten le ggcn Men is alleen vrij wanneer men geen slaaf van den nood is De Marxistische ideeën zijn m de eerste plaats Üoor de massa verworpen omdat zij een belofte van rechtvaardigheid niet I n de daad konden omzetten In een rede tijdens de openingsz iting van den derden nationalen raa d van de Falange verklaarde Franco o a iiog het volgende Al diegenen die droomen van de voiming van een Europa met een demolibera regime en een aangrenzend Russisch communisme bedriegen zich id gaatjandere wegen en deze wegen iun zoo rechtvaardig dat wy ons tegen kllen vei zetten die dezen loop der dingen tot staan willen brengen Het zijn njet alleen territoriale eischen die i p dit oogenblik naar voren Jcomen octi het gaar om het bestaan van ons gebied en onze beschaving Waóneer het belanfe van Spanje ks eisclit dAn kan liet traditioaeele regerrinptstelsel dat Spanje door de geschiedenis heen continuïteit en dagen fran roem geschonken heeft weer ingevoerd worden Doen alles moet ondergeschikt gemaakt worden aan de Voltrekkiog en bet voortbestaan van onze nationale revolutie Aan ihet Tunl he fro t hebbeif de Brjtten zich uit eenige plaatsen moeien terugtrekken X e atryd woedt thetu tusschen Mateur en Terboerka Om het belangrijke verkeerspunt DJedeif wordt hevig gevochten T rssf De stryd om Tunis BESPREKINGEN TUSSfHEN MAISKY EN EDEN I e politiek correspondent van de Daily Herald meldt dat de Sovjet ambassadeur Maisky de vorige week driemaal een bezoek heeft gebracht aan ïden om met hem den toestand in Jfoord fifrika te bespreken Wat zich precies tusschen Maisky en Eden heeft afgespeeld weet men weliswaar niet doch het is bekend da ie SovjctrUnie met toenemend ongenoegen de politieke ontwikkeling in Noord Afrika volgt AMeniKAANgCKE SOLDATEN OP S VmaCBt§l BüDK PtINTEN T Churchill heeft In een boodscliap tot de troepen In Indl verklaard dat Indij behpuden moet warden De tUd wl zeklr komen aldus Churchill dat Engeland ioliiaat cal zijn de rekeninf met Japan te vereifèilM De taak der troepen In Indlë is Idat lani en Ceylon te verdedigen tot de tUU rOp la om op den vijand los te gaan 1 Koning Gustaaf van Zweden vierde eran Het 3S arlg jubilaum zyn r regae De nUUtalre medewerkere van de New York Time chrtift dat op het oogenblik op meer daa 50 verschillende punten ter v ereld Amerikaansche soldaten zijn gestationneerfl Zy bevinden zich in Ierland ZuldEngeland FranschMarokko Algerije Tunis labenë in den Engelsch Ëgyptisehen Soedan in Eritrea Palestina Irak Iran In BntschIndië China Au tialié Nleuw Clulnea op de Salomonseilanden da Nieuwe Hebiden in Nieuw Caledonië Kieuw Zeeland op de Fidzjiellianden op Samoa Hawaii en de Mldwayellanden op de Aleoeten In Alaska Guatemala Nicaragua Costarica n het Panamagebied op de Galapgaos ellanden in Ecuador op Aruïjji Curacao Trinidad Br Guinea Brazilië op Santa Lucia o Maa£den tlanden Portorlco de Bahama ellanden op de lada op IJsland araenund id n Labrador bvrtcMenafdeellnr Orbia Holland BUmentahd GEBRinKT VOORAL EEN HOOIKIST Door de brandftofrantsoeneering staat de hooikist weer m het middelpunt van de belanstelling omdat er een belangryke besparing op het gebruik van gas en electriciteit mee kan worden bereikt Veel spijzen worden beneden de kooktemperatuur van 100 gr C gaar mits men zegmaar lang genoeg aan de warmte blootstelt Op dit principe berust het gaarmakgn in hooikist of kookzak Eerst brengt men het gerecht aan den kook laat het eenigen tijd doorkoken ei plaatst liet daarna zoo snel mogelijk in een omgeving welke de warmte slecht geleidt De temperatuur daalt dan slechts langzaam en de mhoud van de pan heeft voldoende gelegenheid om gaar te worden Alleen bü gerechten met eert zeer langen kooktyd wordt de afkoeling te sterk Deze moet men dan ook na vier uur opnieuw aan den kook brengen om ze vervolgens nog eens in de hcoikistXe plaatsen De hooikist geeft geen warmte maar bewjiart ze alleen Er kan dus geen sprake zijn van deorkoken van dê spijzen De beschuttende laag om de pan moet een voldoende dikte hebben en getnaakt zyn van go isoleerend materiaal Hiertoe kunnen gerekend worden hooi houtwol kranten en papierwol Dit laatste kan men zelf maken door kranten in smalle retpen te knippen Een nadeel hierby 15 dat het tot proppen in elkaar gaat zitten en dan weer vernieuwd moet wordAi De vulling mag nist te stevig gestopt worden daar stilstaande lud eveneens isoieerend werkt ZUIVELBEORlrt VUF MAANDEN GESLOTEN In den loop van den tyd hebben de tuchtrechters reeds veie malen strenge straffen opgelegd aan overtreders ctn de voÉ dselvoor£leningsbepallngen On ngs heeft de tuchtrechter tef Roeonond schriftelijk vonnis gewezen n een zaak tegen den leider van een belangrijk zuivelbedrijf in Zuid Lim burg waarbij de zeer strenge straf van luiting van het bedrijf voor den duilr van vijf masnien in opgelegd Er was boer afgeleverd zonder verdunning en zonder inneming van bonnen Erwas ongemerkt boter In héï bedrijf voorhanden Er wanen boterbonnen tekort enbovendien was de administratie deels niet endeels onjuibt bijgehouden Naar het oordeel van den tuchtrechter waren de overtredingen een gevolg van de mentaliteit vanden Vbrdachte die tegenover de in het belang der voedï elvooi zienlng uttgevaafdlgdevoorschriften volkomen onver chil ig stond Een dergelijke mentaliteit is ontoelaatbaar zeker bij de leiding van een belangrijk bedrijf Daar uit recidive is gebleken dat doorhet opleggen van geldboeten geen verbetering is te verwa chten heeft de tuchtrechter een ernatiger straf opgelegd m denvorm van sluiting van het bedrijf voor den luur van viit maanded DE VERZENDING VAN PAKKETTEN AAN KRUGSGEVANGENEN Het Roode Kruis verzoekt er de aandacM op te vestigen dat het bericht omtrent de verzending van postpakketten fen briefpakketten bestemd voor alle Nederlandschhe militairen die in krijgsgeva getschap zijn ondergebracht sUfeen geldt voor diegenen die zich in Duitsche kr jgsgevanganschap bevinden VADER MOEDER en DOCHraR DOOR DE TRAM AANGEREDEN Maandagavond liep een 52 jarige man met zijn 50 jarige vrouw en 20jarige dcchter op het Presicteot Steyn plantsocfft te Amsterdam tö een tcamw g van lyn 3 aderde T laat bemerkteïtij dat zjj öch op de rails bevonden en wyl de bestuurder in het duister de rie voetgangers eerst op het laatste moment gewaar werd werd het dfietaj door den wagen aangereden Dp vrouw garaakte onder het voorbalpon en were vrijwel op slag gedood De man eft de doéliter kwamen er gelukkig beter af de eerete brak een enkel de laatste een ann VICE ADMISAAL If FERWERDA f Te Wassenaar is op 57 Jarlgen leeftijd overleden de gepepslonneerde vlceadmiraal H Ferwerda oud vlootvoogd in Indië Vice aiJmiraal Ferwerda is fan Februari 193G tot in het midden van 1939 commandant van de zeemacht In Nederlandsch Indlë geweest DE BVLVVBKLtmiaHa IN RNDBOVEN Onmiddellijk na den mlsdad gen Engelschen bomaanval waardoor d burgerbevolking van Eindhoven de kerken cm ziekenhuizen zwaar werdbn getroffen heeft de N V D lngegrt jen en als eerste drage een gift van 29 000 gtildcn bescMlkaar gesteld voor het delgen van dqp eersten nood Voorts heeft de N VD de noodige aanvullende dlstrlbutlekaarten varstrekt en tezamen met de centrale keuken warm etenultgtfeüct ♦ gedai dalffi mid om de alachtoffen mat alle I halpeik AJ J Ook de N S V heeft met krachUge middelen Ingegrepen en tezamen met 4e gemeente Eindhoven de verdeeling van woongelegenhfid voor de dakloos geworden deelen der bevolking eaorgaulseerd Dinsdag was de landelijke leider van den N V D persboniyk ter plaatse om ilch te overtuigen van de uitvoering d r genomen maat gelen en om Verdere maatregelen te b sprfl n V Siodfmcu s PrüsoINlrüving TE DUBE TASSCHEN EN POSTEMONNAI S De politie heeft tegen de 41jarigewinkelierster A de J V proces verbaal opgemaakt wegens prijsopdrijvingvan damestdsschen en portemonnaies Er waren tasschen gejjrijsd voor ƒ 47 50en ƒ 43 75 die ƒ 18 50 en ƒ 16 mochten kosten en portemonnaies van ƒ 4 75voor J 14 De twee damestasschen entwe9 portemonnaies zijn in beslag genomen Rechtbank te ftotterda n AANRIJDING MET DOOOELUK GEVOLG IN DE KBUGERLAAN Voor de Rotterdanische Rechtbank stond Dinsdag terecht de 27 Jarige chauffeur N D de B uit Stolwijk wiens vrachtauto op 15 Juiii van t Jaar In de Kiiigerlaan te dezer stede in botsing was gekomen met een bakfiets bestuurd door den 40 arigen balckersknecht D A J VrAgdenburg Laatstgenoemde kwam te vallen en kreeg een bekkenbreuk teh gevolge waarvan hij in het ziekenhuis overleed Gebleken is jdat de B s auto slechte qien kan eerder zeggen heelemaal geen remmen bezat De chauffeur reed met een vaartje van 20 25 k m dodj zag geen kans om tijdig te stoppen toen de bakfiets uit de Du ToitStraat kwam Er werden in deze zaak die zoo uitvoerig mogelijk werd behandeld zeven getuigen en één deskundige uit Amsterdam gehoord De officier mr Grasso was an oordcel dat autorijden zonder remmen terecht als hoogst roekeloos en onachtzaam kan worden beschouwd Misschien trof ook den carrierbestuurdiBr eenige schuld en daarom elschte spr egen den chauffeur geen gevangenisstraf doch hechtenis vobr den tijd van 4 weken Verd werd verdedigd doormr B R Wessellng uit Utrecht Uitspmak 22 dezer se Wat Waar Waniieer Thalia Theater Gier Wally demarie Hatheijer 8 15 u Bennie Bioscoop Meisjes in Fosco Giachatti 8 15 u 9 D 7 30 nor Bet Blaawe Kmis LeSing Jan P Strijbos voor Natuurkundig Genootschap 9 Dee 7 45 onr Nieuwe Seboawbarg optreden Rie Hellmig met haar dansorkest Dec 8 15 uur Daniël Lezing dg H S J Kalf voor Gerek Bond Dee 7 30 nar Nieuwe Schouwburg Opvoering Het achtste gebod door Die Haghe Spelers sè 12 Dee 3 30 our Vilje EvangelischeGemeente JeugddieiiSt onder leiddngt an dsMietes uit Apeldoorn f 12 Dec 9 nup Central Postzegelbéurs Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda APOTBEKEKSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor regt pten Apotheek E Grendel alleen Wins Hendrikstraat 15 e SCHOENENBONNEN Afhalen aanvraagformulieren schoenenbonnen morgen letters K L Een jaar na Pearl Harbour Een Jaar geleden in de vroeg ochtendschemering van 7 December 1941 stortten Japansehe aviateuis zich met un vliegtuigen en hun bommenlast in doodsverachting op Pearl Harbour de machtige Amerikaansche vlootbasis op de Hawalellanden In een onyerhoedschen aanval ramden zij met tipoffering van het eigen leven van boven af 4le der geduchtstè oorlogsbodems der Vereenigde Staten en brachten zi daaümee Roosevelts marine althans tijdelijk een xwaren slag toe de strijd in den Pacific was begonnen Een ieder die ook maar iets van den onon tkomelU ken groei er politieke verhoudingen had leeren begrijpen wist dat deze stttjd menschelUkerwiJs gesproken komen moest Want hetielide Japan dat negentig Jaar geleden nat de Kluizenaar der naUea mocht heeten en dat toen met wapengeweld door ons blanken gedwongen was om zijn isolement te verlaten en mee Ifl gaar doen datzelfde Japan w d a mee gaan doen Het had de zegeningen der Westersche techniek binnen zijn grenzen toagelatpn en was fabrieken steeds maar meer fabrieken g an iïouweh Die iildustriallsatie in hat land van da rillende zon leidde echter toowel tot een atecas dichtere bevolk g als tot een steeds drlt gpnder behoefte aan grondstoffen en afzetgebieden Maar in en rondom den Pacific was inmiddels élk stukje grond al lang tusschen de liulanlacerentia blank volken verdeeld Zeker be Nederlanittcb tndlsche gouvernement bfeek ten volle Mreld om Jegens Japan m onzen Archipel da jxilitlek van de open pol 4eur t volgen de Japanner wlrd zoowel hl de gelexenheid gestald om zijn katoentjcs aan den Jiivaan te verknopen als om rub iSi TeklpoUtlek niet bereid en in ataat wati l raat Londen tauirehill ber en petroleum uit Borneo en Sumatra te betrekican doch daar stond voor de regeering te Tokio tegenover dat zulks nog allerminst den voor lederen machtigen staat onmisbaren vrijen toegang tot alle benoodlgde grondstoffen beteekendc daar zoowel de Amerikaansche als de Kngelsche paciflcpohtlek zich geheel richtte op het bouwen van machtigen in een kring Japan omslulIbnde vlootateunpunten van waar uit leder oogenblik de Japansehe scheepvaart afgesneden zou kunnen worden Met waa vele reeds duldeiyk dat deze voordurende dreiging eener doodelijke economische wurging voor Tokio op den duur ondragelUk aau zijn Doch even duldelUk was het helaas dat Londen en Washington er niet aan dachten om den wijzelf raad van sommige politici en economen op te volgen die een geheel ntetiwen koers in Oeat Azi en den Pacific oniiMiimdalUk noemden 81e Jaargang No 21111 PostrekeWng 48400 ORGELBESPEUNG H C 1 DE MAN De uitzending hedenavond over Hilversum I van eei bespeRng van het orgel der Sint Janskerk door den heer H C J de Man betreft er een van vroeger opgenomen gramofoonplaten VAN ALLES GESTOLEN Uit e i poort aan de Saam is een heerenrijwiél ontvreemd In disn Wil l ens is een toeiboot verdwenen en Achter de Kerk is een handwagen weggenomeni AANGESLAGEN SCHOORSTEEN Ten gevolge van roetaanslag ontstond gisteren ten huize van den hepr J Schoonderwoerd in dê tiCthmaetstraat een schoorsteenbrandje De brandweer heeft met den raraoneur den schooiiïteen schoongemaakt VOETBAL Ned Voetbalbond PROGRAMMA Vq B ZONDAG District I Ie klasse AD ermes DVB Xerxes De Volewijckers DFC HBSj DWS Stoitnvogels EDO l arta D i s t r i c t H Ie klasse VSV Haarlem RJPC BI Wit t Gooi Emma Ajax DHC VUC Feg enoord 2e klasse A HVV Velox UVS Elinkwijik Quick BMT VOL V106 UW Gouda 3e klasse B ODA ONA Cromvliet VOS Olympia QSV Scheveaingen De Postduiven Terlaak Laakkwarüpcr 4e Masse E Stolwijk Oude water DONK Waddinxveen Gouderak Moordrecht Haastrecht Bodegraven Ammerstolsche S V Schoonhoven Reserve 2e klasse A ADO 3 VUC 3 Laakikwartier J Soheveningen 2 HBS 3 Quick 2 DHC 3 HW 2 ONA 2 UVS 2 Reserve 2e klasse B Feijenoord 4 SW 3 Gouda 3 RFC 3 Sparta Fortuna 2 Neptunus 3 ADO 4 Hermes DVS 3 De Musschen 2 Reserve 2e klasse C Gouda 2 Xerxes 3 S arta 2 Excelsior 3 CVV 2r Emma 2 ODS 2 Feijenoord 3 Bermes DVS 2 RFC 2 Reserve 3e klasse H ONA 3 Neptunus 4 Schoonhoven 2 Sparta 4 urtl steld GSV 2 VOC 2 RFC 4 Olympia 2 Excelsior 4 Xerxe 4 Da R HraOa van Brabant s oudste kerk die té Waalre onder leiding van architect Valk u t s H rto£enbo5Ch is thans voltooid Tschimmelpenningh Stuvel zoo luist nog weer eens bevestigd wilde vóór alles houden wat het had terwijl de jonge natie der Vereenigde Staten gegrepen Is door een machtsdroom van imperialisme en wereldheerschaiglU heerschappij niet alleen over de belde Ainenka s maar evmeens over het oude moederland £ urop4 en cvélUiet aan grondstoffen zoo rnke Oost Azie Dus bleek ook hier het pedelijk overleg tot geen eni el tastbaar bevredigend resultaat te kunnen I den Waar nog bij kwam dat de tegenstanders der P nsche expansiepolitiek zich zoowel militair ah economisch dermate zeker van hun zaak achtten dat ztj een gewapend Cf rtUict met Japan met vertrouwen tegemoet nieen len te kunnen zien Zoo kwam het tot de explosie van 7 Decembeir 41 Japan begon den aanval met het zwaard na Jat echter de anderen dien aanval reeds lang te voren met dreigingen en met economische middelen hadden Ingezet Wat sindsdien volgde kan door een Nederlandschen Journalist bezwaarlijk op rustige objectieve wijze gescheüt worden omdat ons heerlijk Insulinde en onze vloot mede In dezen grooten Pacific oorlog zijn betrokken geworden Maar laten wij ons derhalve aan de feiten houden De eerste Japansehe stoot bleek zich te richten tegen de keten van EngelschAmerikaansche vlootateunpunten in het Oost Aziatische eilandengebied En in een vriemj n vijand verbluffend tempo werden Hongkong Guam en WakeyCévite en Corre gidor de laatste twea p de Phillppijnen genomen Toen volgde de eene doorbraak op E dtachMalakka na de andere en het als onneembaar beschouwde Singapore h symbool der Britsche wereldmacht gaf zich over na slechtii enkele dagen strijd Wat daarna geschiedde weten we maar al te gped het volle gewicht van den Japanschen aanval richtte zich nu op onzen Archipel en de beloofde hulp der bondgenooten bleef goeddeels uit Dapper Is er door onze Indische weermacht gestreden te land ter zee en In de lucht doch tegen deze overmacht moesten wij het tenslotte toch afleggen na eervoUen kan Maar voort ging de strijd want de Japanner had thans met de verqverlng van Timor en het grootste deel van Nieuw Guinea h t voorportaal van Australië bereikt terwQI hij tegelijk vla Malakka en Slam Britsch Birma Uhnenrukte en daar d toevoerwegen naar bet PRbGRAMBIA M OBCEMBEB Voor io December rijn vastgesteld da wedstryden Gouda H V V ONJt Cromvllet CS Olympia G S V Scheveningen Oudewater O OJUL Waddinxveen Gouderak Moordrecht Baastredit Badegraven Ammentolaciie S V Schoonhoven StolwUk H V V nO N A ir S V V in Gouda III R F C II Gouda II Nepttmus IV Schoonhoven II Sparta IV G S V II Olympia U Excelsior fV Xecxes IV O N A Hl BIUARTEN Nederlagen van Arili Poedel en Th lia s Vrienden DE SPIL ANTI rOEDEI 6 De Spil heeft Bard moeten vechten om de overwimiing op Anti Poedel te behalen Deze laatste ploeg was niet zoo goed als in haar vorige wedstrgden waaruit zig nog steeds ongeslagen te voorsohün was gekomen Graaf speelde een zeer fraaie pm j en hoewel van Oosten hem uitstekend partö gaf bleef deze ver achter Ia 20 beurten had de eefste 2yn 144 caramboles bijeen alzoo spelende met het prachtige moyenne van T 20 L V Leeuwen 110 30 19 3 87 Jt L Mulder 5 30 10 1 9T O 8fl 20 10 4 00 O 14 20 29 7 20 a J V Oosten Ph de Graaf 96 3g 14 2 87 36 11 2 42 87 M Mikkers S V Loou J Fet Zoet J Wassenaar 97 31 18 3 13 9 M 31 12 3 1 S DE DOELEN T0ALIa s VRIENDEN fr 2 Thalia s Vrienden die tot nu toe zoo uitstekend gespeeld heeft stdde in haar wedstrijd tegen De Doèle danig te leur Aan haar slechte spet heeft zij hoofdzakelijk haar nederlaag te danken Hofman was weer de besta van alten iIn een fraai jgespeelde partji liet hü Flux ver achter Van As hedK het niet getroffen Op het laatite oogenblik toen hij zijn partij reed dacht gewonnen te hebben kwam zijn tegenpartij los en met een mooie serie van 49 maakte deze de party uit T Flun S Hofman J Cris M V Aa 77 26 18 2 95 O 114 26 31 3 38 t 119 31 49 3 83 99 31 24 3 19 W V Loon 116 33 16 3 51 1 J Eikelboom 48 33 6 1 4S f D Hortensius 102 46 8 2 21 H Antheunis 85 46 11 1 84 O GELÜKE SPELEN IN DERDE KLASSE Voor de tweede klasse werden twee wedstrijden gespeeld D O S Anti Poedel en K O T Moordrecht D O S versloeg in een uitstekenden wpdstrijtl h ar tegenparfy met 6 2 Een goede prestatie werd hier geleverd door Do Bos die in 20 beurten zijn party beëindigde Ook Zuer liet geducht zija tanden zien en speelde als een eerst klasser Van minder gehalte was de wedstrjÜ K O T Moordrecht ho weljde lpe lers het elkaar niet gemakkelyi maü ten Hier was het Van Oije die zich ét sterkste toonde In 24 beurten versloeg hij Pietersen Ook Van tie Kaa van Moordrecht speelde een heel goeda partij rf O S ANTI POEDEL 4 li J V Vliet H Engelhart 0 2 a Zuer A Voorberge 2 0 J v d Bas C V Bueren Z O A Voorberge H Uiterwijk 0 2 K O T MOORDRECHT W Backel B v d Kaa 0 2 O Éikenaar B v d Kaa 0 2 C Oye T Pietewen 2 0 J v d Ende L Tuinenburg 2 0 91 China van Tsjang Kal SJek vei s erdab Dm nog niet eens te sprektm Jver ztJn stoot in Noo J oostelijke richting naar de Aleoeteneilanden der Ver Staten voor de kust van Alaska Ooi volgde nu de eene zeeslag op detf anderen met de Salomons eilanden alf de plaats der felste gevechten omdat de Amerikaansche vloot en luchtmacht een poging doen om fafer ee i hecht bolwerk tegen een verder opdringen der Japannerst op te richten Zoo duttrt de strijd in den Padfie thans al weer eek jaar en het was voor ons Nederlanders een Jaar van groeneode zorg over t lot van onze landgenooten daar In de tropen en van groetend zqrg over de toekomst van onze verhoudingen tot dat schoone Uandeiuijt waarmee wij zoo eeuwenlang verbonden waren Of het n o o d i g was geweest dat wf Japan op 7 December na den aanval op Pearl Harbour den oorlog verklaarden Het is zoo moeilijk om iets dergelljka van hier uit van een afstand dus ta beoordeelen Maar al ligt het dan zékar niet op den weg van den Nederlander J om onder de huidige omstandigheden de Japansehe activiteit dok maar op eenigerlei wüze té vergoelijken toch staat hef voor ons anderzijds wèl reed vast dat het In den dekmantel van vrijheid en democratie gehulde an daardoor door menigeen nog niet herkende Amerikaansche ImperlallsnM hetwelk op het oogenblik ook de voogdU over Europa tracht te verkrijgen dat dR Imperialisme der Yankee naast hat agressieve ongeduld der Japanner over de nlet erkennlng van hun levensbehoeften van doorslaggevende beteckenis Is g Xree t b J h t uitbreken van dien oorlog in d a Pacifia ZON EN MAAN Zon op 8 38 onihr ISJH Maan op 10 41 onder 1942 Men Is verpUcht te verdobtereB ran onsondergang tot MuwfkMiA Lantaarn van Toertidgan mtmm een fealf nnr na maaanderganfontitokni irordeA