Goudsche Courant, woensdag 9 december 1942

= v Jarenlang rhenmatiek ea ischias D H t lii D éi 2 iy4t ï isttd 1 J sa te haktf l le TSB auia bcbssmioolievig I aso rbetuoatjck len itduii Jm steeds m den herfst eo hel vootiisi aci wctken moest ophouden Dit jiu pn beefde ik Uw Ovsaltjes en lion teedi na enkele dage weer normaal mijn wok doen Allen dte deigelijke piineo hrbben kan ik de Ovsaltjes ten zeenie saabevden B4 tbeunatiek la bifa spit verkond h ld gnep seonw len hoofdpi a Iwlpcn de Ovsaltjes van h Tfiaeral Ageotichtp Di hebben geka icfaadelijicen invloed ópbatt maag eo darmen Neem duca da pfoefl OngioeeU vetpakkiog vso u tabletten slühts 60 ets In sllenpotfaeken eo ibogiscenien vctknigluar f tsol lintiiaag tia kads m taiHiiM t BONNEN TJm U Awdappdei BesdHUt Brood Melk Tabu nqitcmdk VlecMh 62 t m U DM aber OtaooolMle S 87 Siukerweik It 69 Xfm n Dwemtar Boter e2 TAh M De Mk r BIocm br cf Keb 447 Uu 490 Cacao voor kindoen Scf S 74 4 74 Chocolade 3 76 4 76 Gort 438 en 440 Jam 438 Kaaf 442 t m 444 KoffièsuiTocaat 445 Rust Hea 4 73 Suiker 437 Sufterwerit 8 78 78 Vermicelli 441 T m 29 December Rundvet 63 T m 31 Deeonbas t Boter 440 Zeep 452 en JP Eenheidszeep Zeep 4S3 en J Waschpoeder en ƒ Toiletzeep T m 18 Januari l ter alleen kinderen 59 1 offers zijn die wij omwille van de bondgenooten moeten brengen en dat de Bntsche Ijommen toch werkelijk om onzen bestwil worden vitgestrooid Hun willen wij slechts de vraag stellen Indien het kind dat daar n et éen schot in het hoofd tussehen de banken lag het uwe ware geweest waar zou dan uw overtuiging zijn De vraag stellen is haar beantwoorden De terreur is een wapen dat alg een boomerang terugkeert tegen dengene die het hanteert Maar het duurt w Ia g eer men aan gene zijde van de Moordzee tot dit simpele inzicht geraakt sal AbOQatroop daael k die nare hoest temperea en snel doen verdwijn D alttm komt los Bont en keel worden veriacbt Vaaeads Mpreeld kU hsttt gi p kreaekltla Xitkws AKKER S ABDtfflPOOP s frelds besf iocs f siroop OFnCIEELE BfEDEOEEUNGEN BMCHIKBAAXIELLING VAN VEEBOEKJES MODEI 1M2 1M Aan alle houders van rundvee varkens en scbapen wordt bekenu gemaakt dat én dezer dagen meuwe veeboekjes zullen worden beschikbaar gesteld Met Ingang van 13 December 1M2 muean de aantflSlen runderen varkens paarden en schapen welke op het bedrijf aanwezig zijn onverschillig wie de eigenaar er van la In het nieuwe model veeboekje z n sangeteekend xip blz 1 waarbij er op dient te u orden gelet dat hier en daar 2 of 3 rubi leken van de registratlekaart In het veeboel e tot één rubriek zijn samengevat Bunderen moeten bovendien leder afzon derlijk met vermelding ven geboortejaar en da urn letter en nummer van het regisfri tlemerk op bladzijde S 3 en 4 worden Ingeschreven terwyl paarden op de bladzijde onder het hoofd Geboren of op hel bedrijf aangevoerd ander vee dan rundvee afronderlljk snoeten worden vermeld met hei nummer van de identiteitskaart Alle latere veranderingen In den veestapel worden op dezelfde ifcljze al voorheen ingeschreven z e hiervoor de foellchlmc in het vcetjoekje Het oude veeboekje moet ook nsda het nieuwe In gebruik Is genomen zorgvuldig worden bewaard VerJlLS van dit oude borkjt zal voor oen betrokkene erns l£e e vo feu hebben Van 13 CH mber 194J af maB echter in do out e boekje niets meer aanga kenj wor den daar ziJ dan hun geldl heio hebben verloren Tijdstip plaats en wijze van nltreiklnfi der nieuwe veeboekjes zal nader woidcn bekend gernaakt 0 2 2 0 2 0 0 2 Ot 2 afgebr afgebr 1 1 2 0 MARKTBERÏCHTEjr TEEMAKKT ROTTERDAM Dinsdag werden ter Veemarkt aanRevcrtrd 1409 dlerwi waaronder 21 paarden J02 veu lens 76 schapen 193 nuchtere kalveren 63 graskalveren 55 biggen en 302 bokiceii en gelten Prijzen per stuk melkkoeien 855 735 570 kalfkoeien 850 725 60 varekoeien Öflft 475 vaarzen 550 450 300 pinken 400 300 220 graskalveren 280 200 110 Oe aanvoer van graskalveren aa kortetr met vlotten handel en hoogere prïjien Melken kalfkoeien aanvoer kleiner met redelijken handel en omhooggaahde prijzen Varekoeien aanvoer iets grooter met kaJmen handel en stijgende prijzen Vaarzen en pinken aanvoer aU vorige week met vluggen handel en duurder t II Burgeriyke Stand Geboren Joris van A P van der Knaap en A Kar romanf Ane 4 van W Maaaland en tje Adnana d van J M van Dorp Corvan C J Stofbergen annetje d van L de Leendert Hendrik ijk en T de Outer d van I P Biemond en W G Huisman Cornells Arie d van RoofdredaeteuT J O Weystcrs Rotterdvn Chet redaeteur voor Gouda eo Oiystreken r Tietcr Gouda Verantwoordelijk voor de advertenUes L Akkersdijk Rotterdam Jltgeefster NV RotterdamacB Nieuwsblad Rotterdam w MmA Ter overname gevraagd een goed bnisorgel met flink ntuziek er n opgaaf van priis mCfk aantal reglstrri enhoutaoort Contantebctaling Br no O 7202 bureau v d blad Te koop gevraagd tcffen hooi en rr s tnlaga wonciillgarca In alle ioorlen Ook be chadigde Rr m prijsopg onder no 8737 6ur Cossee KleiweK24 RottcfdamN T m H becg OroottianOf 1 in kaas loekt per I Januari prouivelhke KANTOORBEDIENDE 16 19 r bekeaa m typen voor licht admtoiatr werk SolL UR no Q 7191 v d l li Dfe En wat is het gecölg als moeder dit oeder llad liiNniiStliiwiNHi De Haghe Spelers mtt HÉT ACHTSTEGEBOD OEVRAAQD door Kuvtaardtwerkfabrick Mannslllk of VrauwelJlk PersonMl anni A Q de Vr estraat 6 ni 7 nar naatiddai A j DoRdt d f s avoods 7J0 u In den zal t wel doen Mb to adiMnea ai m poetktr MarlMjc gQn de bood aehappen al gedaanf Op het ontkennend antwoord yan de kinderen én de vraag wawm een en ander nog niet la gebeurd Knjgt iqoeder ta koerea dat noch de een doch de ander Ujd beeft weten te vinden om aan baar opdracht gevolg te geven Op hun Meisjes Aanim lden Graaf Floriiweg 113 aandringen tent moedei dah tort toe dat zi mogen ga p spelen met de kinde zijn opgevoed zulleif zlicb later veeï beter ren die Imb kwamen halen Kn moeder door liêt leven sreten te aiaaa dan zij doet zelf wat zij den kinderen tot taak wlen moede aleeda alles uit de hand nam had gesteld Ze meent hter goed te doen dod ze vergist zich deerlijk Kinderen wien alles uit de hand wordt genomen worden kleine en later groote egoïsten die weinig of niets voor anderen over iMbben seker niet voor de moeder die hun Mid alles uit de handlen nam Haar moeder ziet dat meestal pSs tai als bet te laat Is als er weinig meer aan te veranderen valt Bet ia allemaal zoo vanzelf gegaan Toen de kinderen nog klein waren nam moeder hun allerlei Weine werkjes uU de hand om hun spel niet te storen En too bleef het totdat de klein kleuters rooter en ouder eo de laaten die op moeders achouders rustten steeds dnkkender werden en er op een gegeven ogenblik bleek dat xij het niet meer aanlcen xiek werd f moest nlatea En Echjpaar z k wil graaK gii lt8 vin woning luiron met gebruik van keuken Br no O 7201 bur v d blad iiilliWfkillf voor den Donderdag en VrijdaffmorgenoflMtBdigJtv heele dagen Adres de la Keylaan 26 ünryiil iM Hiü tlMii li m iirksbr Adres TurfmarM 16 Knietvarmers volDswten toer telkens 4 steken van de t t f ebrcide Heken op tot de ronden werfr gesloten ia Su brtU men Ofer alle steken 50 toeren a icisse lend 1 steek recht l steek averecht Na deze toeren oolgt de noeede tepesoeatelde afronding poor hel ksieoedcelte Men breit op dezelfde manier mi tot 4 steken poor het einde pon de tweede oaïd keert om breit terug tot 4 steken voor het einde Va In den eerste van deze loeren die alle aftolssede derde naald en laat in lend I recht 1 averetht eiken volnenden toer de worde gebreid zoodot 4 Jaatste steken ongebreid ribbels ontHtton breit men Dat beteefcent men Iceert oon t begin van de derde M steken oon ds eerstf telkens om vóór de aaatd af keert om breit Iaat3te steken en breit teterug daarna breit men rug Dtt zet nicn asolangnog 14 steken van de 4e voort tot men ojgne Ie naald of Hierop keert en 4e naald elk nog H stemewtoeer terug en neemt ken heeft Hierop iporden on t einde van eiken weer 4 r ronden sftiHsse kMjes a V k rt tW J s l Ny l f LltWH STAOSKAWAl Miii iiilt uil iiiiii l r kojt n SCHAKEN MvW tl C rr imitf afl€ 4m Gouda V B M vaa M nW vHr ptaitcB Wit Kaf Dat TM N PL M M Kei t l UI H f ai Uk B vaa I iaaTier jjuntan KU TdJ W Ld L Pd pL O dl L DO dnift De t 1 Tfl L DM mat I lüt m t X bi De mat Twtl aa Ma tIA M fl Tnegen itukken Zwart Kb Ta TdJ LM Pet PdT PL alk l a eï Jt a Iwaall atukken Wit feeft In twee lette at KA Obl Uth F L KMI t fc Pan Kal Td nat t Ut l H I LH ♦ J Td mat t nt t PeT l TM ni t Dd l Td tt l ma 1 Kct t pelt o T t geaa pmD wm Kal IM Tfi dna itukkcB Swart Kei PM l dl Ma atafekea Wil aaalt ka drie aattïa aiat aaif de verdediging deinenen 11 O ttn a a DO alt M P ai g l a LdXH Zwart beeft Dr Bey handhaafde H n m l van SpaanKh kamplora door 2m OTertultende v lanln op zljo u aa r Puente Kgl fl LatXH DMXI4 sUn pion Hlerondef tn aardlfe comblnatlepanU uit deze mat i Jle me aena oldelDK laat zien welke pvarcn aas Het ipenbrakcn van den konlngivleugel vemonden zijn tt ruggewonncn en staat nu hetbest Oemakkelijk Is het echter nog nietU d4d n TalelM Tel e I XH It TeSalM TaI 11 Dg bl tX TO kl TdlXdS n Vbl bTt Mede tengevolge van geto aan bedenktlld beeftwit er een vabanque spelleUe van gemaakt datechter gee succes blijkt tezijn Zntusschen viu ook demtesl s dlde afweer tot ntifes hebben geleld 31 Kf1 el Nog Juist niet nut M Tctf Tdl M Db tl Tg l dl Zwart suat volkomen vdlU Tbi bit Ke n M Tb bTt Kf7 l n Khl gl Td dt u Te bl Dfl ei Df el f f4 41 Tk M N fit 41 Kgl fl les d4 Natuurlijk niet 11 Tdl wegens 41 Ddltl Tk ai Ddl dtt 43 Kil gl W 1 3 aft hpt op art ottert een pkm maar daarvoor moet wit i ch de wtndtn LO O laten welgevallen cUiehaoo deze verzwakklna van den witten konln ïleuiel op lehzeM nog aten bezIliJenden aanval v n zwart moge maakt vloeien ar loeh Indlieete moeBtfkheden alt voor dl f J Ual tallen lln pion terug te winnen en er zeUa nog een btt te verdUnei 11 U LaIXkt en onaangename T l PdT c l verras Re Wit ruentea Zwart Dr Dameplonopaiing 14 Ddl M NatuurlUk wegens 14 damewinst 14 15 DkiXbT tl Db cl n Dt al Beter IT DB1 waarop zwart de keuze heefl tussehen n I TM met herhaling van zetten en IT LM met sterken druk op de vtlandeltlke telling 17 Lgsxn n glXB Tf I zwart heeft oor den geofferden pion een zeer sterken aanval U Kgt lll TN el W f f4 Wet M Tglt wegens J Tgl ♦ Kgl Tel tl 11 Tel Dgst enz dd niet 14 Ud t 1 Ptt I 1 d d Pi rt l a ei t tl PCIXM Ta ki nu Is iieltfe beter dan I SI wasms Wit de CoUeepstelllng kan Innemen ILfl dl Beter wai ennUMeimk 4 el 4 Le g4 Pk tfi c Xdl vf m Itt ét om althans te kfUgen d fXe4 PMXe Tlians suat cwatt volkomen bevredigend I e e4 c4Xds 7 PM I I M a Ben poging anig Inluatiel I n PdlXelU LdJXe U Ddl dl De plpnwlnit na 11 Lbl was vin tijaelljken aard ge lal IV n Dal bT Kramp A v Rmgelestem Blonk S Kramp V d Heiden C Kramp v Hingelestem A Littooi Schoutert R Fber La Grand F Twigt Rietveld C Blonk v d Heiden H Traott Jacobi L Kramp WATEERPOLO Wintercompetitie Zwemkring Gouda TWEE GOUWE EN TWEE G Z C ZEVENTALLEN AAN DE SFITS ZEVENHUIZEN Voor ie wintenSompetitie van den Zw€j aikrmg Gouda in het Spaardersbad werden gisteravond gespeeld de de weclBtrt den Bodegfraven C ZC JI 0 3 en Bodegraven U G Z C IV 2 C P Stubbe van der Wel nelis Martinus en W Jongem Jong en J Verl van M Hoi Adnana Anna De competitie wordt nu tot 19 Jan onderbroken By de heeren is in de hoofdgroep het Waddinxveensche Gouwe dat ui de zomercompetitie kajppioen was ui goeden vorm Het gaat ongeslagen aan den kop met S Z en P C als concurïent Het tweede van G Z C bl ft dit maal wat achter Gisteravond werd de eerste ïege behaatld Ook m 2A heeft etn zevental van De Gouwe de leiding maar in deze groep is de Stryd door het geringe krachtsverschil nog geheel open In B gaat het tussehen G Z C 4 en SZ en PC 2 Bi de dames is nog weinig teekenmg G Z C ifn A Z C blyken cte terksten te zyn De standen zun tlians Heeren Ie klasae 3 3 0 12 3 12 6 8 12 6 9 4 12 7 5 VX 2 2 3 10 8 4 1 2 4lï 0 7 OZ C Bodegraven Gouwe n OZ C m A Z C H n CkMiwe S Z en P C i 2 1 t 1 O l O 1 1 WLf é B2 C Bodcfnven AXC a iw v gtaa Xe klasse 8 a poet □ 32 1 O H 3 O I dantei 1 1 110 S f UATSELMN NtEOVrS QCDSKKEBK s d USSSL Joagatje TOrdronkeD UMBdagmiddag Jang zoontje van op de iJlennini ToegeKDob kleine na lloewel noj ademhaling het v f de Bruin itzaagmolen den IJssel bricbt den op bet droge kwartief kunstmatige wetd toegepast kon dr Leeuwenburg slechts den dood constatCeren WMryder in Ussel getuimeld VoQT deae cnieuwrmers ia onpeveer 150 gr vierdniads tooi noodi itimpertpol irei naalden no 9110 bepint men a4in den bovenkant met 100 opzet tteken die men oper 4 pennen verdeelt Eerst iDordt rondgebreid en wel 50 roeren aftirisaelend 2 recht 2 avereeht Daarna volpen heen en loeer gaande toeren tmia door de rondtnp van de knie ontstaat Zaterdagavond reed de 35jarige manuf acturenhandeUar T vanjperk naby n woning aan Uen Gr3 dijk door de duisternis misleid met n fieti van den stellen IJneUUk jfa onzacht met de basaltkeifjnjjfofnivnns te zijn gekomen buitÊH pnlT ipvde rivier Hij wist echter kicbzel Hp het droge te werken tel n gekneusden schouder 1 gelMvendlrkleeren liep het ongeluk voor hetn af WADDIKXVEEN OraigtinefselirUver voor rechtbank De rechtbank den 22 jangen meul K B te Wa4di veto het bnef aan B Waddinxveei ƒ SOOO eischt Kxe 9sior oon petitie werden de C Kortei de ffliderlingfr mclub Excellsior en gekweld 0 2 j Rotterdam heeft Smak teekenaar fen gedetineerd an e n dreigeveneens te Tn hii van dexen veroordeeld tot vyf maanden gevangenisstraf met aftrek van het v ¥ rarrest Dg eiach was acht maandep met aftrek Leo vaD PrgoUn en C de Vr Ju frwJeitt r van J J Pwa p TL 4e Huttw Comelis Bigel van B Hutoman m P E de A n Adrians d vaU A G W Clasing eo M Stieter Dbk Albert z van D Braat en I Bakker Ondertrouwd J van der linden en A van Leetiwa Getrouwd C M Anien en E Beijkoop V RADIONIEUWS Deaderdag M DeeeiMer MM ILTBUIVlf I IfU M 1 15 Bteleieider Inderkoo gr T ia BNO mauwabcrieiiteA T 4ft Notenra en gr gjo tttO Nlcuwsberlchteo 141 Ghaprek met Peter gW Operette Varia gr aio Spiegel van den dag opn t Operettc Varla gr MM Het rlveatre Trio IMI Twendie in den Advent 1015 Bet Ssriveatre tfio 1115 Bach HindeloonVrt gr 1200 Almanak Ï2J06 Theo Uden Maaman en zijn dansorkest en gramofoonmuzlek 12 49 BNO Nieuwsberichten 13 00 Op de Rortobagy Hongaarsch pm g r an una 13 35 Bertus van Dinteren en at n orkest 14M Vaudevilleorkest Boll ten en gemengd koor 14 30 Cabaret Cameleon opn I 15 00 De vrouw In den Rococotijd 1515 Pfederlandiche kamermuziek en 1145 Mozartooneeit gr 1145 BIfO NJemnlMirUhten ITO Orgelconcert I7J0 Van hebvtfFon verre klinkt liet nieuws 1745 Ottn Hendriks en it n orkest en soliste MN BNO Nieuwaltierlcliten 18 40 Het draomelland overz gr la 00 Brandende kwestlefl leelng Vanaf 19 IS Alleen voor de Radio Centrales dia over een lUnverblnding met de studio beschikken 1915 Pianovoordracht 19 30 Omroep Symphonie orkest 0 15 Pianovoordracht 20 45 Opera en operettefragmentpn gr 2145 BNO Nieuwsberichten 3200 Civer wilde nusztas zingen de vtolen gr 22 20 Melodle n weelde gr 23i 3400 Mag Ik dezen dana 1 gr n TEKSOM B 1 5 M 715 7 40 Zie Hilversum I 740 OchtendgymnastlelL 7 50 BNO Osproken blnn nlandsch Cwrzicht opn 8 00 Een woord tot de Geldersche boeren 915 Orkestconcert gr 8 30 BNO Nieuwsberichten 840 Ouvertures gr 9 00 Vsrieerende morgenklsnken gr 918 voor de huisvrouw 9 20 Varleerent morgenklanken gr 10 00 Oodsdlenimge ItzenJlng 10 30 Pianovoordracht 1100 Voor de vrouw 11 20 Matrozenkoor gr 11 30 Orkest Joan Lancé en gramofnonmuzfek 12 30 m en om den btfenstal 12 45 BNO Nleuwsberjchten 13 00 Programma owacjlcht 13 09 Plano celto en vierhandige planovoordracht HOO Godsdienstige uitzending 14 10 De MelO lsten en gramofoonmurlek 19 30 En hier Is de kofferiïramofoon 10 00 Het kinderkoor van den Nederland c ien Omroen 18J0 Marschmurlek gr 16 49 BNO Nieuwsberichte 1700 Voor d Jeugd 1710 Ambachtordening 17 10 Zanir en piano 17 49 Spiegel vaji den dag en BNO Persoverzicht IffOO Zang en plano 1819 De WA aan het front 18J0 OmroepSymphonle orkest en solist Vanaf 1919 Alleen voor de Radio Centrales die ovr een IHnverblnding met de itudio beschikken 1115 Klaas van Beeck en riin orkeet 19 45 BNO Nieuwsberichten 10 59 Zanv en accordeon 20 1 Amusementsorkest en solist 2100 ZweedFr ie Hekjes Er 2115 Orpclcorfert 2145 BNO Nleuwsberichlen 22 00 BNO Actueele beschouwing 22 10 Avondwtldiog 32 0 24 00 Zie HUversum I KorteJ erichten Oo een proefschrift getiteld Longgnrwelten bil muiden teweeggebracht doormethvlcholanthreen promoveerde tot doctortn dp geneeskunde nan de Rijksuniversiteitte Utrecht de heer F W Klaarenbeek antsgeborrn te P ermond Git erorhtend omstreeks half elf Is t Weert een ernstig ongeluk gebeurd btit a den 41 Jarigen rangeerder Ov Teeuwen hetleven heeft gekost Door een verkeert manoeuvre bij het rangeeren van enkele uagons waarbij een 1osgekoi eTde wagenop de vertraagd rijdende voorste wagon inliep juist toen de op een xijlijn wildenzwenken geraakte Teeuwen beklemd tussrhen de wagons waan an er eeh derailleerde Met Ingedrukte borstka werd hijuit de ravage gehaald Het slachtoffer as4 mTddellijk dood tkiak zegt de verwende Jonge menseten voorwie moeder alttjd alles deed ataandan httlpc ooa n vreemd He eindela dan niet zelden dat zlcti die hulpclooahekl met een ferme dosia UtterheM venncngt lelli tegen moeder Wurom le erd e iQ na nM vOor onti l te zorgen T KOP ERPOSTSEN 11 lopaaMa Ala de krantes gelozen xüa Iranaan sa in de huiafaotMUngToog vele dieoaten bewijzen oii dé fcatiiel aan te maken als paknateriul hn rear de vuile kerkjes tn de ksukeiCKOinen Ie tccds goed van pas üoo ook by het kiiper poetsen iet koper Ithanli dat we niït hebben behoeven b te leveren Na het InwrOven Itan men om 4 doeken la sparen en de seep een prop Itranten nemen en daaime ttwrijven Het werkt misschien iets minder pr Ug maar seker even goed In iedere hÜBd een prop papier soodat we o dt het koper met de krant aanpakken dan bittvea ook onze taanden schoon tend 2 steken recht 2 Heken averecht verder gebreid In den fen e Sen toet mindert men door in het kniegewricht dut aan het einOe on de tweede en fiaald telkens tweemaal 2 Heken samen te breten Men heeft nu nog 02 Heken Ufoarop nog 42 toeren gebreid moeien toorden en daarna kant men Een verwijt t be I MtUr ia voor de moeder die het xoo goed met haar kinderen meende Daaraa ia bet noodig dat kinderen van Jongsat Icerea dat moeder niet allcav alleen lian doen docb dat er allerlei wcritjei Un die do kinderen haar uit de hand moeten nemen Niet ala sD er lelt zin In hebben doch omdat dit hun pUcht Is Kinderen dl op deze w jze C VIT DE Hl De boomeremg ten mr hA Nat Dagblad JÈtevU bet volgende artikel van zQn Eugschen irreqtxmdent Zooals uit de weermaefatsberichten tdljkt richt de Bntsche luchtmacht in dei laatstok tijd zijnr aanvallen 1 bpofdzaak op Italiaanscfae steden Voor wie nog in twijfel mocht verkeo en over de werkelijke tiedoeliag van deze Mchtaanvallen zal de lede van Winston Churchill van enkele dagen geleden veifielderend hebben gewerkt n één adem toch kondigde ie Brltsche premier de luchtaanvallen op Italiaansche steden aan en vertiond daaraan een beschouwing over het itoor tijh regeerders misleide Italiauiache volk Het doel van deze aanvallen is dertialve niet in de eerste plaats van müitairen docb veeleer van politieken aard Door middel van terreur moet het Italiaansche vcdk raurw en njp voor een opstuid w Krden gemaakt Langer dan ten jaar hebben de Bntten jépoogd hetzelfde roi 4del op Duitschland toe te passen Ooii hiei wei en m hoofdzaak de woonwijken van steden geterroriseerd Enkele Neöerlandsche art eiderg die in een Duitsche induAnestad werken verklaarden ons eemge weleen terug tijdens een kort verlof in Nederland letterlijk Het was of ze het er om deden mijnheer Heele straten werden in puin gegooid maar de faljrieken waar wij werkten en die aan den rand van de stad stonden kregen zoo goedi als mets Tegenover het Duitsche volk heeft dit middel gefaald De terreur heeft de verbitterdheid en de vastberadenheid slechts doen toenemen Zouden de Britten dit eindelijk bemerkt hebben Hun besluit om liet nu maar eens bij de andere partner van de as te probeeren zou het bijna doen gelooven Er zun Nederlanders te over die de regels welke wij hierboven neerschreven niet allien willen gelooven die asj ffvertuigd zijn van het succes van een dergelijke terreur actie en wier haat groot genoeg is om voor deze aanvallen op de burgerbevolking geen woord van afkeuring over te hebben Te hunner mformatie diene het volgende een voorval dat nu eens met over de grenzen plaats vond maa In ons eigen land en derhalve door talrijke ooggetuigen kan worden tievestigd Een dezer dagen hebben vier S pgelsehe Vliegtuigen op klaarlichten dag m duikvlujht mitrailleurvuur geopend op een personentrein m het Westen des lands die de verbinding tussehen twee groote steden onderhield Nergens in den omtfek was een militair doei te bekennen In den bewusten trein bevond zich geen enkele Duitsche militair Het voor de weermacht gereserveerde treingedeclte was volkomen leeg Een wagen van deze trein werd doorzeefd met mitrailleurkogels een meisje van negen jaar werd gedood Talrijke andere passagiers werden gewolfd waaronder verscheidene souwen In deze trein zullen zonde twijfel velen hebben plaatsgenomen die zonder twijfel tot dien dag hun sympathie voor de BritstSie bondgenooten niet onder stoelen of h anken hadden gestoken maar toen de trein met zijn droeve last zijn liestemming bereikte was dez sympathie in rook vervlogen De ver ontwaardigmg was algemeen en uitte zich in alles behalve malsche termen Dat was het resultaat van terreur En wederom zullen er Nederlanders zijn die betoogen dat dit nu eenmaal de iridfl int De Heer en Mevrouw bWART v d Wal geven met groote blijdschap kennis van de geboorte van hun Zoon ABRAHAM ROELF Ooudji 7 December 1942 Van Itersonlaaa 9 TUdcIHk Idrcst Vaa Itersonziekr hul lil Heden nam de Heere van ons weg onze joagste lieveling MARINUS Uit aller nMm K BQIH C BifrH T Et k Waddfnxveen O Dec 1942 Bod Straatweg 89 Voor de vele bewijzen van deelneming welk wij mociiten ontvangen ter gelegenheid van het overlijden van onze geliefde Zuster en Tante Mejulfrouw JOHANNA PKANCINA DE JONG op 8 Novemtier 11 betuigen wij onzen bartelijken dank Amsterdam CFG BCHOONIeNBERG De Jong utrecht Mr Dr J SCHOCfclENBERG ütredit C BitTER De hooikUt is uw S § heêpaart ved 9iroom en gaêl Gouda Decemlier 1942 G f uw Kooikist en ene tt Mi uw Icauken i helpt U uH te komen met uw rantsoen gas tn lectricittiL Vergeet hqar nieti Gebrutk ah het maar even kan de hooikM want teQen ovencHj i ding vên uw rantsoen gas en etectriciteit moet thans in het algemeen en uw etgen beiang straf worden opgetreden Sreng uw eten voortaan slechts aan de Vook en daarna metéén in de hooikist Wik kei om spijzen warm te houden deze tn enkele 2 ude kranten 0n enycwdig doch probaat middel