Goudsche Courant, donderdag 10 december 1942

GOUDSCFiFACOUBANT NIEUWSBLAD VCMMt GOUDA EN OMSTWKEN Chefredacteur F Tieter Gouda Jaspers zicb verdienstdijk gemaakt j j voor de parochie van O L Vrouw He en dat ds flims al even amusant BET DITIKBOOTGETAAB De commentator Tahoe Hoal heeft dch voor radio Londen bezig gehouden met het duikbootgevaar Dit gevaar zoo mde hij wordt nog niet voldoende door de Engelsehe openbare meening iojezien Reeds Churchill heeft erkend dat het duikbootgevaar voor de levensiders van het empire niet af doch toeneemt Thans moet erkend worden d8t de grootste triomf der Dultschers In dezen oorlog de as van vemllding n U ringen werkeltik worden nagekomen het duikbeotwapen is Ook al is de oorlog ter zee grootendeö geniischloos toch Is deze niet miiwer doodelijk Wanneer den geallieerden de controle er de zeaën ontnomen wordt darr be ekfeit dit dat zij de oorlog verliezen Bet zal een harde en gevaarlijke taak Öjn de Duitsdiers te verhinderen de Bntsche levensaders te vernielen BATAVU in lAdATRA HEBDOOPT Het Japansche departement van oorUohting heeft Woensdagochtend v end gemaakt dat Batavia den naam draaflÉlkB Jaca tra OVCB HET MOBCKL TKOENSTANDEK aBrltachen berichtenuienst me de woordvoerder der Z ï h a Hoogerhuis verklaard dat rj geen teekenen zijn van een breuk in jgraoreel van den vfland Kr estaat Uo jjyiaan te nemen dat dit nog gemunen W lbo za bltJven Clermont Ferrand zHh alle Joden n buKenUndache herkomst tusscben de tS 2 laar In hechtenla genomen en naar 1 Werkkamp gebracht In wellngeUchta uuur If 1 verwacht men dergeUJka r rregelen ook in andere departementen hef onbezette bleB J oin koten te besparen heeft da Tnrkicha eering beskiten da llchtrecUmea In da V van Ankara ta verbieden en het sjuiJür amusementsgelegenheden on O £ en T tJ ua en xikkenepidemleen tu a troapm In nyri en den LlbaÏJ ftebbcn btainensabrMfat 1 ttiims ook s l ïa n Da ministar van Ge Duitsch weonutchtsbertdit Bti opperbevel ao de Dnitsche cernuiciil maakt bdcend Nieuwe pogingen ster bol J wi ten om Al Dirttfche stellin n In het Oostelijke JLj van den Kaukasu n tn bet WolgaSffiigebled e doortardcen mislukten lA gUteren onder zwmre vtfandeiijke reliezen ViJaodeUlke massale aanftllen van infanterie en gepantserde Sydkrachten leidden tiuscheo Welga a Iton tot leer hevige voor onze troepje succesvolle gevechten Gevangenen J den gema kt en buit werd vereerd 54 tanks werden vernietigd Ia de groote bocht van den Don wierMo Dultache pantaer grenadier In een tegenaanval den vijand uit zijn tellmaeo en schoten 48 ijolsjewlstlsche tanks jonder eigen verliezen aan tanks stuk Dultsche Italiaansche en Hongaarsche luchtstrijdkrachten bestookten aan het front van den Don marschbeweglngen ei iroepenkwartierei IB dea eeBtralen leetor van het front werdt de Dnitaehe tegenaanval met kraeirt voèrtgeiet erwlil de grootseh apgeiette Tt delQke operattei merktaar ku kndtt hrtbea verlana Bij dexe epentie werden in samenwerking et gweehlsvUectaigai ea doiklxnnpenwwpers talrQIu plaatsen rersverd Ttt Bd ke stelllBgeii opger d en de fiiand vaa alta aditenrturtselM verbinAngea afcemdra b Iwrlge taditceveehien verloor de vijand 1 xUegtnl Ten Zuiden van het IlmennliiF deed de vijand slediti vrü zwaJcli i aan vallen Gereed taande tamks werden door lllerievuur uife igeslagen Aan het geheele Afrikaamsche front viel gisteren slechtis plaatselijke gevecètsactiviteit waar te nemen Een groot Britsch vrachtschip werd ten ïfoordweaten van Benghazi door bom treffers zwaar beacjiadigd Dultsche jïgers schoten vier BritJche jagers neer Een eigen jachtvliegtuig wordt vermist Bij storin0saaflvall i van enkele fBritsche bomtnenwerpers op Noord We3tDuitscfal nd en bü nachtelijlie vluchten boven het Dultsche kustgebied werden viJi bovm Wcst Prankrijk en voor de Zuidoostkust van Engeland twee andere vijandelijke vliegtuigen Deergeschoten Zooals ia MB eztniietiebt is mede r eeld liebben Dnitsclie duücbooten bet Noerdea en midden vaa den Atlantisehen Oeeaaa in onvermoriden itrijd tegen de v ddtjlfe scheravaart weer 15 schepen ran tenunen 108 OM ton in dm giMd geboord Twee andere tehepen en e a toivedojager van den envooidienst werOon getoipedeerd Door dete operaties werd de vijanéelijke nvttallleetlng Toof NoordAf rtka bijzonder swaar getroffen Onder de vernietigde sebepta bevond xieh de Engelsehe mailboot Ce lie 18 713 ton die als troapentiaosimtsehip op weg was na r No rd Afnk Dit schip ging na de torpedotreffers terstond on der loodat bij dea heersehenden storm en den swaien saegaag verwaebt kan worden dat een groot aantal mensehenitvens is Tegioren gegaan Van bettdfd onvoól verloor do vijand 3 andere seliepai met oorlogsinig iTAUAAiïscH weBUSAceen T BERICHT In zfln weerroachtsbericht no 928 maakt het Italiaaiiache hoofdkwartier d d 9 Deo hot volgende b end Aan het front van Cyrenaïca werden artillerieposten en concentraties Öandeiyke troepen doeltreffend door nze artillerie bestookt Duitsche jagers schoten in een luchtgevecht vier vyandeluke machines omlaag In Tunesië werd de militaire activiteit t land en in de lucht belemmerd door liet slechte weer gS 2 V I nianon heeft daOiaval ovMroepan tot baatrljdlsg vaa nca Vijandelijke vliegtuigen ondernamen Wnnacht een hevigen aanval op Turijn Er werd aanzienlijke schade aanlericht vooral aan gebouwen in het entrum van de stad waaronder de verstelt en e n ziekenhuis Het aantal slachtoffers staat nog niet vast ten vliegtuig wwd door het afWeerMschut geraakt en stortte neer op het Qorso Vinzaglio midden in de stad De IKt zeven personen bestaande bemanaing is omgekomen DoBderdag 10 December 1942 Bureau Markt 31 Telefoon 2745 BmneHloHd DE STRUD AAW HET OOSTELUKE ntONT MVSSEBT BEZOEKT EINDHOVEN Naar het A N P mridt heeft de leider van de N S B der Nederlanden Mussert Maandagochtend vergeaeld van het hoofd der afdeeluiig pers van het hoofdkwartier Max Blokzijl eai bezoek gebracht aan de Wd Eindhoven ten einde zich op de hoogte te stellen van de door den hwhtaanvol van den vongen d g aangerichte scImkIO De heer Mussert nam keraii van dfe getroffen maatregelen en ondertiield zich roet vele door den misdadige aanval zwaar getroffen geziimeit Daarna stelde hü zic i op de hoogte va de in de stad zelf aangerichte sidiode en nam maatregeten voor den inzet der W A ten tme van de slachtoffer KKUT Br NIEUWIAABSTELBOKAMMBN Van 14 Cec 1M2 af tot en met Januari 1943 kunnen aan de rtjkatelegraafkanlor blnuenlandsche Kersten Niauwjaantet grammen worden aangetwden De inhoud fis vrt dodl mag alleen Kerst öi of NleuwJaarsgelukwenschen bevatten t e prlis bedraagt de helft van dien der gewone telegrammen met alromMng naar boven Nadere bijzonderheden ventrekken de telegraalkantoren KLEINI BALAKS VOOB OMZB JEUGD Hedenavond aprcekt Uax Blokitl om ISSSUur vla Hilversum I in de seHe brandendekwesties over hot onderwerp JCleine balanavoor onze jeugd Bil besluit trio den secretarls generMl van Opvoeding Wetenschap en Kiutuurboscherming is het studieprogramnu aan d universiteit te aronlngen weder uitgebreid met het onderwijs In Sanskrit dat sedert het vertrek van professor Hartink naar Amaterdam niet meer word gegeven Het ia met ingang van 1 Januari opgedragen aan me J E de Leeuw te L den DISTRIBtJTIKNItUWS De extra Kerstboter desgewenicht in Januari De teïtnijn van X tot en mret 31 Den miber 1942 binnen welken het extra boterrantsoen voor Keratmia mag worden afgeleverd is verleng tot en nwpt 31 Januan 1943 Dit is geschied teneinde hen voor wie het ran financieele redenen bezwaarlijk zou ktmnen zijn deze boter reeds m de mamd December te betrekken in de gelegenheid te stellen nog in den loop van de maand Januari hun ertra rantsoen te betrekken Oe militaire correspondent van bel D N B schrijft dat de resultaten van de nieuwe Duitsche offensieve afweer m alle sectoren van het uitgestrekte Oostelijke front rup begmnen te worden Langzamerhand leekenen zich de omtrekken af van een oorlogvoering die zoo goed als niets meer gemeen heeft met die van deivvorigen winter in ieder geval aan niitsche en verbonden zijde Beperkte zich toen de Duitsche leiding in hoofdzaak tot afslijten van de vijandelyke krachten door afweer in den vorm van een geheel nieuwe teunpuntent cti dezen winter domineert gebaseerd op de ervaringen van verleden jaar de tactiek der vloeiende beweging die reeds eens zeer voorzichtig gekarakteriseerd was als de tactiek van den elastieken draad Dit feH komt wellicht het diudejykst naar voren bü de acties m het gebied van Toropez waar het Duitsche elastiek met zoo n kracht tegen de bolsjewistische Imie terugge rongai i dat de bolsjewieken hter ver over hun oorspronkelijke voor hun offensief ingenomen stellingen teruggedrongen werden In militaire kringen te Berlijn wil men weten dat juist in dezen frontsector de Duitsche operaties nog meer terrein winnen De strijdende troepen schijnen hier zelfs de voorwaarden geschapen te hebben Jjoor een der grootste wintersuocessen tot dusver In het algemeen ziet hèt er naar uit dat hier vóór de eerste maal in den winter in het Oosten DtfbM e operaties aan den gang zijn die uitgaan boven een zuiver plaataelij ke beteekenis en die wellrcht j eds in de eerstvolgende dagen haar volle oonse iuentie zullen hebben Tegel jkert ud met den Duitschen tegenstoot hebben de groot opgezette vijandelijke operaties merkbaar trefkra t verloren n KWSSTI AKl AN v Otrlan wordt nu ook door enkeW Amtrlkunsche bUden Kheip aangevillen ZooKhrtJtt bijv d Mow Y rk Harold Tribune aat het bultengawoon b lan rük IS den bondgenooten van Amerika deverzekering te geven dat het bestaan vandeze poUUcua londer beglnaelen ontzettingen zorg in vel Amerlkfcnacbo kringen boeitveroorzaakt TABAKS EN VER8NAFERINGS KAARTEN VAN ZIEKENHITISPATMNTEN Patiënten in ziekenhuizen en andere bijzondere ijutellingen zuUen evenals bü de vorige utaericmg van tabaks sigarettenen vearsnaperingenkaarten ook ditmaal deze kaarten reeds tijdens km veiWiJf in bet zieKenmiiS on tvaiMen De dlstributicdiensten zullen de kaarten onder waarmerking van een bon van het tnlegvel en van een vakje der stamkaart aan de admimstratia van het ziekenhuis uitreiken die vervolgens da kaart aan dal patient afgeeTt Deze regeling geldt ook Indien de pattCnt woont in pen andere gemeente dan die waar in het ziekenhuis geves igd is Np ontslag uit het zlekenl ula sal man btj den distributlcdieriat de overige nieuw uitgereikte bescheiden in ontvangst kunnen nemen waarbij men evenwei geen tabaks sigaretten of verfifapenngenkaart zal on vsiicen wanneer aan der bonnen k of 1 111 Ii 311 mt 4U van een markHaken Is voorzleB I Biansaaehlwatt kaanan hoa toanen mlla Aangezten blnnenschappers niet steeds la staat auUen rijn hun rnien voor brood beschuit vleesch aardappelen taptemelk aB melk gedurende den geldigheidsduur ta gebruiken ter verkrijging van deze artikelen worden ziJ In het vervolg in de gelegenheid geiteld deze bonnen tot een aantal dat evenredig ia met den duur der reis bij de djstributledlensten In te wlsaelen tegen rantsoanlKmnen Ten hoogste kunnen zij evenwel da bonnen v n da loopende de vooralgaande en de komenda waak tullan Da bonnen van a 11 a opvarantlen kunnen geruild worden doch allaan op verzoek van het bavrachtingsboekje en onder overlegglna van alia bonkaarten van alle opvarenden Da dlstrlbutledienst zal aan aanuekening va den ruU in het baTrachtingsboakia plaataaa RECBTSZAKSH I De Timoa meldt Do aüalreTDarlan U reeds het voorwerp van besprekingen tujichen vertegonwoordlger van do ig gealUoerdo regoertogen in Londen geweest Tüdena deze bespekingen is besloten do beew kwestie op de eerstvolgende bijeenkomst van Eden m1 de ministers van Buitenlandsche Zaken tür zg geallieerde regeeringen opnieuw ter sprake te brengen Bu de Ijosprekmgen werd hel plan geopperd om eerst de jpngkte houding van Roosevelt ten opzichte van Darlan te achterhalen Omtrent de kwestle Darlan ehVtJft d diplomatieke correspondent van do Times volgens den Engelschen nieuwsdienst dat de onrust aia gevolg van de positie van Darlan voortdurend la toegenomen naarmate Darlan zich meer bevoegdheden n voorrechten Lagerhuis hebben betrekking gehad op de gebeurtenissen die ztjn voorgevallen na de voorloopige plaatselijke benoemmg van Darlan De afgevaardigden vroegen vooral wat voorloopig beteekent en of Darlan in ztjn huidige poittie van de Fransche ambaasadeun en getanten in alle landen ter wereld erkeruima van zijn gezag eischt Volgens dit bericht van den Engelschen nieuwsdienst critiseert ook deNewsChronicle de afspraken met Darlan ala nieuw staatahoofd van het Fransche koloniale rtik en betoogt dat de schikkingen met Darlan overal ter wereld ernstig misnoegen hebben teweeggebracht en geleid hebben tot mee nhigsverschillen tuMchen Engelaad V r Staten n 4f BCT F AKSCBC OEZANTSCOAP X STOCKHOLM neela mededaeUag die in bigewUda kitnnn Aftsnbladat pnbllceert ee i senaatlo eliag die in bige te Sotckholm rawls en week liekend toa lün volgena welke da Marokkaanscha omroep haaft verklaard dat het Fransche gazantschap te Stockholm de verbindingen mat da r earing ta Viehy heeft verbroken en naar Darlan la oyarfegaaB Durdoor ia aldua bet blad aan zaar nateUga diplomatieke sltiuUe ontstaan Da Franscha gezant graat da Vaux Salnt Cyr bradit alias volgens Aftonbladat een week geladen een bezoek aan het Zwaadache minmarla van Buitenlandsche Zaken waar hlJ mededeelde dat het gezantschap alch genuod aakt zag het contact met da regeerlnf te Vlchy te verbreken Aanlatdtaa daartoa waa het blnnenrukken der spUtroepen in da ig vrije zone van Frank Jk Da toestand ia thans zoo dat man ta Sto bobn niet waat wie het gezantschap InatrucBis aaft ZEEK ENHtGICK PMITEST YAM ZWrTSCBLAND Tl LONDEN Naar het Zwitserscha telegraafagentsohap meldt heeft de Zwltsersche gezant te Londen opdracht ontvangen zeer energiek te proteateeren tegen de nieuwe ernstige schending van de Zwitser herneutralltelt door EngalKh vliegtuigen Jr den nacht van T op a Decembar en ta a de Engelsehe regeertng te wtizep op de noodzakelijkheid van bet nemen van da noodige maatreaelen opdat eindelijk de herhaaldelijk gegeven verzeka ONTAARDE MOEDER HOORT EEN JAAB TEGEN CH EISCHEN Di boaikiitbginart dt wtrato aakt ar m miHÜ § gabmlfc nw Wegens een ernstig eval vso kwaadwillige verlating bad zidl voor A Utrechtsche rechtbank te verantwoorden de 34 jariga vrouw C V Z huisvrouw va B V d tl dis op 1 November J l zes vaü haar acht kmderen aan de armoede had prijsgegeven door van hen weg te loopeo De zes kinderen werdon door een buurvrouw liefderijk verzongd alhoewel de onta de moeder zelfs geen oent bad achtergela ten om de Tüaéetea i laten aten Ze had wel haar boeltje verkocht en daarvoor een ktehia hmderd gulden f ï ï fSj lf aanvaUan van da door de eomnilasarinaa Md waar tbgen de verdadigtjg vu ta paaaan la den atr d gajaagda bolajawlstan aUalukkaa door uitputting o door da kogeu van da bardagsn WX wmiuask Va Pe Te Vught vond een harfst boacblaap plaats tusschen de Hltlerjugend en den Nat Jeugdstorm Het uitreiken dar prijzen door iStammftlhrer Hostara PoIygoon ZaFlmaker gekregen maar dit bedrag aan geld had ij eegenranen naar Rotterdam waar zq zich met haar oudste van tien en haar jongste van een jaax bij een vriend wenschte te vestigen Met dien vriend wilde zij naar Frankryk reizen waar de man weit had gevonden De man kreeg wel toestemmmg om te gaanv de vrouw met haar kinderen werd de toegang tot België in Roozendaal ontzegd Vopr de reditbank toonde de vrouw niet het minste berouw over hetgeen zij had inisdreven Zij beschuldigde er haar eigen man van dat deze niet goed voor ziJD kinderea had gezorgd Volgens verdachte had de vader zijn kin deren het huis uitgejaagd om cokes te rapen en peukjes sigaretten te zoeken Dat verd den opzet had grfiad haar kmderen inderdaad kwaadwillig te verlaten bleek uit het feif dat zü haar kleeren al naar Frankrijk had gestu urd om zich metterwoon bü haar vriend te vestigen In zyn requisitoir merkte de officier van Justitie op dat het hier wel een tieel erg geval vas kwaadwillige verlating betrof Bovendien maakt deze vrouw haar man meer zwart dan noodig en wenschelyk is want uit een rapport is komen vast te staan dat in deze affaire de vrouw de grootste schuld heeft Bü wijze van generale preventie eischte de officier een jaar gevangenisstraf a jd nit uwé H A Jaspers t DIRECTEIIB OPBICHTER VAN DE WAS8CBERU J E BLAUWE HAAN Na een langdurige ongesteldheid is gisteravond te zijnen huize 72 jarsn oud overleden de beer H A Jaitpers directeur van de wasscherfj De Bfeuwe Haan en een bekende figuur in het kerkelijk en maatschappelijk leven Nu bijna SO Jaar geleden richtte de heer Jasp s zijn bedrijf op dat bij tot ontwikkeling en bloei gebracht heeft en dat nog steeds onder zijn leiding stond n de bedrijfsorganisatie op ziJn terrein in de afdeeling Gouda van den R K bond van Waschindustrieelen heeft hij vroeger In t bestuur zitting gehad Vele jaren Beeft de heer Jaspers deel uitgemaakt in het bestuur van de plaatselijke afdeeling van de VJn R K Middenstandsvereenlging D Hanze en eveneens had hij een reeks van jaren zitting in de vroega Kamwr van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstreken Op kerkelijk gebied heeft de heer meivaart Sinds lug was lUt lid van Itist fcsrktiestuur B eveiièeaa VM y iA lghi nu 35 Jaar lang het voorzitterschë van het college van collectanten De teraardebestelling zal geschieden Zaterdag na ds plechtige H Mis van Requiem om 10 utu in de kerk op den Kleiweg ta U IS uur op da RK bagfantpVnt lONOEK ÓP INBKAAK Mairtalleii pcelielde Als tien dader van da vorige week in de zuivelfabriek van de N V Vereenigde Zulvelbereiders gepleegde in braak waarbij twintig palges van een kwart K O boter en vijf flesschen gepasteuriseerde melk ontvreemd waren heeft de politie aangehouden den 18 jarigen H de R De boter liad hü voor 4 per K O aan ohbekenden verkocht De jongen had reeds eenigen t d geleden v n een jp bet plein voor de Gereï Kerk staande fiets hat voorwiel uitgenomen Het wiel wierp hü in de Raam de banden verkoctit hu voor ƒ SS 76 ftat den 29 jarigen chauf feurmo teur j v d W te Reeuwijk te wiens huizen ze in beslag genomen zijn De dader dia reeds herhaaldelül met de Justitie in aanraking is geweest ia naar Rotterdam overgebradit Bi gerlqke Stand Oalwraai Abraham Boelf za van O S Swarl en M T van dqt Wat v Itersonlaan S Agnes Maria dr ran J P da Jonc en K Haamskark Vogalanzang 4 Anton zn van A Verusa rn K van der Kraats Hoatsteag 8 B 3 As A vm dar Raa F S Oroaoendal an A W Andan C da Kootar an A n dan Boon A da rrankrVkar en W vaa dar Hout M A Krijnttwc an IC C AcnkBUB A Bobijn cTj iaij L appaodaa 81 UêtiÊmi No 21112 Postrekening 48400 Wat Waar Wanneer Qee 7 M mv Nioiwe Sehoawbarg Opvoering Het achtste gebod door Die Haghe Spelers 12 Dee 3 nw Central Postzegelbeure Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 12 Dec 3M ifv Vrije Evangelische Gemeente JeugddieiiSt onder leiding van ds Mietes uit Apeldoorn AP0THEKEBSOIEN8T Steeds geopend des nachts alléin voor recepten Apotheek E Grendel alleen f rins Heniéikstraat 15 c Ds Kalf over Bvbelcritiek BECRfnSEEBEN WIJ DEN BIJBEL OF BECRITI8EERT DE BIJBEL ONS BecriUseeren wij dan Bijbel of Ijecritlseert de BQbel ons wai het onderwerp van de lezing gisterenavond door ds H S J Kalf Ned Herv Predikant in J anlël voor den Geref Bond gehouden Er is ving spreker aan weinig blijdschap meer te vinden in de wereld over den Bijbel Eerder is men geneigd er met eenige geringschatting op neer te zien Maar wat men ook zegt of denkt de Bijbel staat torenhoog boven alle lectuur ter wereld en zijn auteur is God Waarom wij ons zoo ergeren lomnen aan den Bijbel Omdat wij als autonome menschen niet kunnen dulden dat Zijn Woord ons fckoning af maakt Protagoras Spinoza Cartesius Nietzsche en naast hen vele andere geleerden trachtten door de eeuwen heen de waardeloosheid van den Bijbel aan te tooneir Ook in onzen tijd wil de nihilistische mensch God niet erkennen Zelfs tot in christelijke kringen is de Bijbelcritiek doorgedrongen De moderne theologie gaf In ons land den stoot tot Bijbelcritiek Het werd een ondermijnen van het geloof een ontketmen van geboorte lijden en opstanditig Wee ons als wij hei geloof aan de ingeving der Heilige Schrift loslaten dan zal de Bijbel ons zonder genade becritiseerenl Vertaalfouten komen voor maar de Bijbel als Gods Woord is onfeilbaar en bcaloot ds Kalf zonder Bijbel kennen wij de waarheid niet Jan Strijbos vertelt BOEIEND RELAAS VAN ZUN TOCHTEN Een groot aantal bezoekers heeft gisteravond in Het Blairwe Kruis genoten van een causerie die de bekende bioloog Jan P Strijbos uit Haarlem voor het Natuurkundig Genootschap over zijn tochten door de Rhone delta hield Het voornaamste doel van de tochten van den heer Strijbos was een onderzoek naar de punten van overeenkomstvan de vogelwereld daar met die in ons land doch hij beleefde er vele andere avonturen en ook daary vertelde hijop boeiende en geesme wijze Zeer kleurrijk was zijn relaai van de stierengevechten Voornamelijk eventvel behandelde de beer Strijibos het vogelleven o m van de zilverreigers de flamingo s buldelmeezen enz Zijn lezing illustreerde hij met zeer fraaie lichtbeelden die op zichzelf reeds éen genot waren om te zien en met eenige films waarvaa en in natuurlijke kleuren die de aanwezigen in staat stelden den spreker en B reisgenooten op tfen voet te volgen biJ hun interessahte tochten vol belevemssen door de i oedbosschen die aan oerwouden doen denken en hun bespieden der broedende en jongen verzorgende vogels Ook de vooraf besproken stierengevechten en brandmerkfeesten bleken opgenohien en aUes met een zpo geestigen kijk op de als leerzaam waren Ia het voorafgaande openingswoord memoreerde de voorzitter de heer Q A W J O E Paris het 2S jari bestaan van het Genootschsqn Rje Hellmig met lb Geofgiens PAKKEND EN VEBZOROD PBOOBAMMA De JeufldUge a talentvolle zangeces Rle Hellmig die gisteravond met haar dansorkest Les Georgiëns c trad in den Nieuwen Schouwbuang bradit eerf veelzijdig programma dat zeer goede kwaliteiten i ezat Begetekl door het orkest of door haar moeder aan de piano zong zü Duitsche Fransche Boemeensche Hongaarsche en HoUandsche liedjes waarbij zü het aandurfde om naast moderne danswüzen ook het oude Het hutje bij de zee een Roemeenschen klaagzang en een Hongaarwfli volkslied te breogeo En mat veel succes Didc V d Kraan had Les Georgiêns vast in de hand en zon ter in wilde jazz Jrgiën te vervallen musiceerde dit orkest matig en enthousiast Het Üet een zeer goeden indruk na Die vier Mieliepitten speelden Zuid Afrikaansche liedjes en acteerden daad ij uitstekend De zang klonk mede door een onjttist gebruik van de mkaofoon mJader goed Conferencier was Wim H en deze deed dit op origineele ea geestige wijze zoodat iiet een waar genoegen waa dezen jongeman bezig te hooren Zijn conference was frisch blijkbaar woord voor woord voorbereid en afgewogen en niet aangetast door eur HU zong ook nog een tweetal aardlfe cabaretliedjes Over het gtbtel deibiiyt een uitstekend pngnsanm dat meer belangstel Un van de z de vaa het publidc verdiend baé A J Mamm nvt fiMfCfi ii0t Advtr ntie traktea adrwteaties Bagaaaaaea MedcdecUagea wordea gemetea raa scheidlngalitn t i sekeldiogsmB i Ten gfnif vaa dem aieetwjise sal het mrerailideiak sVa Ui geriage afwQkiacea van de rmitte waarop een a Trerteatie is opgegeTes EvcMsas kaa liet vaorkanMB éat eea setTde advertentie dia eealge asalca araet warilen geplaatst an eens iets graoter daa weer Iels kleiner uitvalt Oe Dtaeetle Verhuizingen binnen de gemeente H Bezem uit Pr Hendriltstraat 9 naar C Huy ensstraat M J WUdschut geb Holthuijsen van C Ketelstraat II naar Houtmainapilaoitsoen 13 M Zuüdam van Turfmarkt 32 naar Nonnenwater 1 J M de Rijke van Slappendel 4 naar Surinamestraat 251 J HóUhuijsai van Boschweg 130 naar Heerei istraat 167 A H Gorissen van R V Catsweg 144 naar Raam 280 A Zuiddatn van VooKtelstraat 29 naar Vierde kade 13 J W Prins van Nieuw Gouwe O Z 1 naar Kattensingel 44b H Kooistrat van Bobeersteeg 1 naar Vqgel uang 9 A J C de Jonig van Nieuwe Gouwe O Z 1 naar Bockenbergstraat 8 H Vonau van Sttrinamestraat 278 naar Uasellaan 144a H Kimmeraat van Lüsterb traat 20 na ar Dykatiaat 2 PAS TOCH or DE FIETSEN Weer drie gestolen KTeer heU en rijwieldievan hun slag geslagen Gestolen zijn een damesfieta bij het ttelastingkantoor een haerenrywi l dat in een automatiek aan de Gioenendaai stond en een heerenfieta vai een erf aan den Moordiechtachen Tl ndeweg 3e uit een poort aan de Raam verdv enen heerenfieta is een eindje verde deteruggevonden verplaatst vermoe de ijk door menschen die er in bet dopker tegen geloopen zijn KAAS ONTVREEMD fijdens het vervoer per boot van Oidwoude nzax Gouda van een partij Edammer kaas zün twee luasjes ontvrtemd Kj JiTONGBRECBT Ooederen van kinderen gekocht HOND tD GULOEN BOETE zy yandai was het een officieele dag het zeer sober gehouden op het kaiitongereoht dat met een eigen rechter in oude doen ia herateld Mr J van Bronkhorst tot dus griffier achter de groene tafel een stoeil opjeschoven en he den rechterzetelï bojet in zyn nieuwèsjvaardigheid gems talleerd door mr A JSsM Oonlncx dei Rotterdamscheo kahtonrechter die de werkzaamheden te dezer stede he ft waargenomen Hot was dus gisteren de laatste sttafzitiuig die onder leiding vwi mr Ooiincx stond en liet was een rustig slo watit maar enkelen waren verschenen Slechts één zaak pakte hoog uit en dat was tegen een opkooper te deier stede die van 14 jarige JOTigens goid had opgekocht een fluweelen brcekje en een paar schoenen waar uit twee overt edingea waren voortge loekl het koopen van minderjarrigei en het met inaohrüven van de transactie in het register Achteraf bltek dat het met de klaedingstukkeit geen zuivere koffie wai en het is jtiirt om te verhinderen d tt van gestolen goed een afzat kan wordenjjevoiden dat de vooiBchriften et aio AJi jon ns hun buit niet kwijt ktainei verhindert dat diefstal en kooplieden hebben dua in zekere mate itwoötdelijklield waarbü bet voor de Ihand Ugt dat de justitie met overmgen op dit gebied weinig op he t Opfcoopers hebben aan te voefeo waïr le schoen wriiMK als kindoen in hu4 zaak kamen en nean te tHtfn plaits van ieits voor een kiatt over te nemen n Raar zaakje begroette de real iter dan koopnuu Dat vind ik ook aldus de batroj kene maar over de opvatting van dit rare verschilden de nveenin ien wat tde koopman zag het vreemde hieikl dat hü voor dingen terecht stord die hij niet begaan had Hij zeit e niets gekocht te hebben en nergeni van te weten T wee der dne jongens als getuigengehooid vertelden het anders De een die het goed had ontvreemd verklaarde broek en schoenen in de zaak van den koopman verkocht en w drie kwartjes voor ontvangen te hebbeni Deïnder had buiten gewacht ag zünvrieïidje met de goedcreo in de zaakverdwijnen eiJpPèt drie kwartjesterugkeeren vpuvan ieder er eengch£l heeft D ambtenaar van pet O M noemde het een ergerlijk g fval waarin niet aan te nemwi is dat de koopman te goeder trouw heeft gehandeld Hij eisclte tweemaal SO subs tweet maa 20 dagen Dé jongens kunnen ïooveel beweren bleeï de kooper ontkennen Ze gevenmü Be schuld maar doch ik heb erniet mede te n ken en ik wil metalle geweld veridawn dat Ik alala gekoMit heb Boofdredaetaur J O yayitar otttfaam Cila radactalIr voor 0 a a aa Cr Tlatar Oenila Vngmmtt K V a lU raa nwB É IOSBi ls De kantonrechter had een were meening en besloot op de onöienning ik zal je toch v o Md el n conform den isch Zooda koopttatt 100 of 40 dagen f t