Goudsche Courant, donderdag 10 december 1942

loozWzijB OMenooiCB tat de regeÜBK terwifl tfa wMteaam ta te de etBlMle wafcverrulmlait Pijnen fa d © ledeniatoi verdvenc 0OI WUK 5i j n aMafcj MMitaiQli PubllMiflb D BxmiGEtmmmm van gouoa bimit Ur oftmhai tiwli dat In vcroaad BMtM magaf na 0 8lMiltr u oir r 4a im i m i H fc g 5 trM d r 8l Tte in Dto KU Dwc ar JMt a U Mr fat MnniMI XI Pw ti aler ïili aar i kartfr al Tsor da nitroartac via m MWtao li Pw iarli aa daa KuUiiaMcMv teCoada 1 dan M NoTcntar IMt 1 awi AdriaoDi na tenran cadoadeOlcard ta WaddlmTaas m fiv grfiNa H A rt fm Bap Si HHdUdiMat mtoa tot bat atto ncn na bat karnap na taaadelMMnt a liaiditlna na aan tiasdal in lavensalddalan aiiv Mdadan laaaeliwarcn wtts en fcdislilMa Haa ia daa ruimataa dn lm kat aa nid da fcavoaddkuld varlaaad tat kat t dian ainde un aan van c i iMnaaotaclm Irma maehtlgliif verlaand tot da da altcava van n da beachikklac aaar ittn inkomsten en tot liet aangaan van Ha nrklntaalaan tat wo m oa m da n kandat belnkkalDk met nltzonderinf van de la art M lid 1 B r enoemdc irwMI II Dacambar l a D B VAN DBll MOST O Wt NoUrU Spód nUABTIN HOORDBBCHf t OK DOELE 3 Voor de compeiHie van het district Gouda bracht giteiravond het derde van De Doele een bezoek aan Moordrecht waar het een 9 O nederlaag incsdfcerde Twee partyen weiden ilecfalsaiat één en twee earantboles door MoM dTe H gewonnen De uitslag waa Pleteiaen Van EQk i O B v d Kao Vtn Eflk 0 J Bo M Plux L TuiiienbuTt H Nieuwehuir leea I 0 t DAMMEN DAMLUSra COMPUITIS De uitslagen van de eUde ronde voor de onderlinge competitie van de damdub Damlust te SUriwOkersluii lulden tt V Eyh C w d Grift 0 2 A V d Bei K v d Pol 2 0 P Tom J Boer 2 O JT le Bode P van Dam J jfl J Blokland C Molenaar 0 2 P Verboom W Verhoeven 1 1 M Vermeulen O J Barbier 0 2 H van Eyk K Pol 2 0 P van Dam J Boer 1 1 HJUTSaiJK NIEUWS B08BOOP l$oika faeho TCfibg t un per bos Butterfly J Hadley 1 703 20 et Sla FO Kn 29 W et Bn d f 2 40 SJ T Orange37 M ati Q Boigde rozen iQff Glvy B et tro Prai Hendnk VfkflSO ft Mabonublad Zfy 4 ei l4f4ttmm D i ift et Hu t met bef te soort l e JZ 85 el Jd Se aoort Oft 1 35 et HVw met gele bes 3 06 Huist gotid bont 100 d Sp a i y o en 70 1 et es per K G Sparreboom jes per stuk IS 22 et Loop Cornelia W Verk veen Vertrofekeo wtjk ivbileuB ber zal het in dat de Ü9clit richt bekleed di Venneer richter di wiens ovel bigekomen fij van Waddinx Mook o ar Reeu Op 12 Deccm jaar geleden zün lendorp werd opge ihwis teeds d van ae familie jaar door den op Joh Vermeer sinds Qden diens zoon de beer W Vermeeri voorzitter is REEirWIJK Latte daad Onbevoegden verschaften neb des nachts toegang tot een varkensschuur achter de boerderij van den heer J F de Jong in de fd Middelburg Het in de schuur aaiÏRwige varken werd vermoedelijk meA wi bijl doodgeslagen Toen de eigfetpr des morgens in het hok kwam lag het beest dood De veehouder heeft een beloonlng van f 100 uitgeloofd voor dengene die aan wijzingen kan geven welke tot opsporing van de n dader s leideD KUwleldlefsteL Ten nadeele van den heer J L rmeulen alhier werd een zoo goed al nieuw heerenrijwiel dat h j smorgeA vroeg onafgesloten biü de RK Kffk had neergezet gestolen Werkisasheld Deze week stonden bij de plaatsélijki arbeidsbemiddeling ingeschreven achtlwerkzoekenden tegen zes in de vtnigelweek Zeven werk VerkooplBg Leetien te gistermorgm in heer J NocHne van d I i aar ve w g A 22j l oa i e bouwt Notaris A T ▼ d Usselliaeft offidiuis van éta ten verz o eke in het oiwn lois Goudidiomet idtaiur pereeelen 18 38 A Br voor desv de hoeren W NocoocB aBiier en J de Koning te Kamerik De GronOamcr moet over 4c toew zinc beaSaiHi DlSTSIBUnXNaüWS Op den boterlnm Ook margajrine Of iea Um weikc per 18 Deoember 1943 voor boter zal worden aangewezot zal ook margaiine vetkrijtjbaar zgo Voorloopig zal loaVgBiBe ilcchts iD bcfxricte mate n ia i epaald atrefccB de landi vooroamel liet Westtn verkr ifaaar zUn BetaeUde geldt ook voor i op bon 44t tgemeen beacbicbcn aectcSdc ezm Enstnatlaoen Btk en teaadatct zididB dH iui niet in den handel worden gebracht De verstrekking van rundvet zal echter op de gebruikelyke wg c blijven gesdii den mmmmm MARKTBBIUCHTEW TBIfAIUH OOCBA 10 Dee Aansevoerd in totaal 3U stulif waarvan nmgen nrkarn 12 l lg en IM randerea M nuelitera tulvaian 10 giailuüveren 44 sebapen M iMikkaii en laitaB Prflzen per stuk biggen tt fit bokken en geiten f 15 110 magere varkens nmdeTen nuchtere kalveren graskalvaren sebapen overgenomen door K V C Handel nattf KAASMABST 60DDA 10 Dec 6 parten kaas Prijzen Ie kwal met TOJksmerk ƒ S2 00 ƒ J S6 Ie kwal mat ROksmerk fmjIO t 61 00 Handel vluf Een ikach tehte J Hollcmdsche jene m ffoor 8 mark lUt PJCJ na fttik aa gaseilig geroezamoaa banft In de groots zaal KeUneta aeblatea swaar beladen heen en weer Tiet jirkeat i eett PIou staat een S SOber BtmrtSlirer een iwara tlak bannonlka torsend naaat het podium en wenkt den orkestlelder Even praten sa mat alkaar Da orkcstleJder knikt gtlailaalMna Ca sijn wenk zwtlgt de muziek Da menschen kijken an sian nrbaaad dai OkarsithaTWiirar naaat den ortcestlelder staan Va daa beglat de ObenctaarfOhtar even variefea as mat een rood hoofd te spelen X achöui hiistcrei de menaiAien naar de bekoida wtMea stagen hlCT ea daar mee Tiiliaiiiliiii lammekn Hen twintig SJB mannen ran da LeUwtandarta bevlg methun biuacn en oogsten Oogsten den bijval viwr den OlwnChartQhrer tn den vorm van opgerolda kankbUjetles an mgnigdd TIen miaatan later ia da gro vantweneaHet orkest speelt weer Een oud moedertje staart verlangend xiaar de zaklantaarn voor haar op de niw Iwnten tafel Wauwsgierlg rekken de mensdien slch laehand over haar heen naar de vele andere voorwarpen die de SS mannen bij elkaar gescharreld hebben en nu met een rad van avontuur verloten sakmeasca kammen BotitleboekJcB flaacldes parfum en wat niet al Een Uatarsturmführer roept met ten atentorstem telkens weer en lokt de menschen van verre Terwijl zijn kameraden de lootjes weg laten vliegen en handen te kort hebben om de vUttlg ffemiilgstakkeB in ontvangst te nemen laat het moedertje zich niet wegdrukken Twee keer reeds heeft ze een lootje gekocht maar nog altijd ligt de zaklantaarn er Voor den derden keer koopt ze een k t Ja zoo waar ze heeft hem Of de UnteraturmfOhrer de hand in Jiet spel of beter gezegd de liand aan den pijl gehad heeft Even verder offert zeglun derend weer haar penningske aan den lachenden S S man Jle uitnoodigend voor haar staat Op den Kurfürstendamm staat een nieuwsirlerlge menachenmenigte te misteren naar aen S S BottenfUhrer dia op een terra atoel geklanunen een gkwienda redevoering boudt Op ttjn Uakararm licht acn ro it witblauw schildje met een band er onder J glon Nlederlande Hij houdt een Araertkaanselia varlotiag Telkcna weer lioudt hts tatwat onbdiotpcn uttnoodlgend da kruik een aaaloi keltlk ru De menschen etootcn elkaar aan Dat Ba Ja jhet uletj PUta ne w aen nH ds menigM in onversatacait Anatv unacfc W voadar loat aaa die iaaa each ai taUa da IMIe tUuasb oven Il iUa rol wohML lacM tanig B sCtt a j i aa s iiu Hedartaadach ad tan JirMiondei aan en twtatlg mwk is gabodea aijlM CTd twea aa twtntig roqit e n twa ada WaH a a i l r Mor dat Mea da BarUtnoa zieh alet aJgavaUea Promiit Imdhan sq hal hall Mar tn hasdes en lataa t paaTaa s ua a l a ia aa aakt mark De kruik Bok tiracht vtjfhonderd en adit Haar niet allaaa waad Iets gegeven oa dat er iets ta halen as Ik ag aan het station van da S Bahn in Stegllta een man la aea roMaal sitten kalde l eenen faamputaerd liB borst vol laet medalllei aa aaretaekancn aen oarloastavallda ya daa wereldoorlog Rfl zal niets maar wat i la itltt 1MB kwam Nieuwsgierig mlgdc Ik 1 dama nraar taladen met pakjaa Op I afstand vaa oc geen honderd mater werd SU saven keer aasgahouden en seven heer laadde xü haar palijea moeizaam van s aanen arm op da aadare knipte kaar eh open en gaf Jachand Het waa aen emoostratla niet raaer van de wintarlralp maar van de te kentldan eenagczlaAald vaa het DuUscha voBc in oorlaasttid op dien Zondagmiddag toen de Waffen SJ3 ceUectearde SS oorlogsverslaggever BOinCK VKLTItAN OmCIEEIJE HEDEDEEUNGEN OTEENAMUIAUtTEN Dè Voadselcommissarls voor Zuld HoUand deelt da belanghcbbcBdcn In ttfn werkgebied mede dat da ovemamemarkten voor de Kersten Nicuwjaarsweek als volgt zijn vastgesteld Maandag 21 Dteemliar Rotterdam Gorctim LelLleu Dinsdag at December Botterdam laddeU hamlB Woenadag S3 Deeeml cr Gouda Dtift Maandag December Xotierdam Gorcom Gouda Dlnadag M December Rotterdam Mlddelhamia Woenadag M December Delft lelden USTCaiNGC EN BBTAI INGSrONDITBS TABAKSPBOBUCTSN SIgaraa Sigaretten en Kertfabrikanten ztjn verplicht aan grossiers dezelfde ketaUagskottkwaa te verleenen welke ztj tn de parioda vaa C April tot Met IMO grwend waren toa ta staan aaa het meerendael van hun aCnemers grosdera Ten aanzien van algareltcnen kertfabrikanten die voor April IMe niet aaa groeslera leverdan en thans wel is bepaald dat zl da op S Mei 1S40 algemeen gebruikelijke betaUngskortlngca bMooren te verleenen Slgalnifalirfkantea die in aan dargeUjke poattta verkaeren behoorea Bleuwen klantan frossiers een grosslerskf rtlag toe te staan van 10 over den goedele up i ll s waarin da betallngskortingen dat Htn kortingen bn betaling liinaen sekeren termijn zijn begrepen Wat de verzendkosten betreft is aan fabric kanten die tn de periode O April tot S Mei IMO gewoon waren aan grosaiers franco ta leveren de verplichting opgelegd dit ta Ijft mdk ia akeU Ovadria iL ft dss aacto watt lUpaa WS amg aandaa rta d pflnaa fceela 5 vcfdwcaaa ca kaa ik oadsaks oiir jana aa IM K Uchaanugewkht loopca ab tmcas Ma U thmaudak ischias spit veikoad dd dap laoirw ea booUpSa hcIgM deOvaahjet vsn betTiioetal Agcaadun Dtia htbbea eea lehsdeUjken tovloS op hstt maag en dstmen Neem ditca da proef Ortgioceb varpakkiag vaa tablenco ikchts £ 0 cti la alh anodiekta B drngistcrljeo vetbilgbaat msaMat btUven doen at aadera kun prha te 1 minderen met da geoorioofde vraehlkaZ eenar levering Indien at in genoemd SdSJ niat aan grossiers leverden en dst tïJïr woofdlg wal doen dienen tekrlkantsaal vervoerketen voor hun rekening te neamM den nriJs te verminderen met de geooSSS Voor verpakkingikosten behooren mm TJSf gevolgd Werd voor Ï m IMO niet aan grosaiers geleverd dan kom de venmkktngs i verzendkoelen w rekening van de fahrlkantan Voor tt houding grossier wiakelier gekten ovetttn komstlge voorscbrltten Overtreding van fcu voorschriften la onttreding van de Ptthni beschikking IMO No I an vaH derhalve Mn da strafbepalingea vaa kat PrtisbelKa chingsbesluit M41 tS i ZON EN MAAN Z i op 8 39 onder 16 27 Maan a llJ onder 8M7 Man ia vovüdil Ie vadalsterea ni mondtvgaag M aoDaopkaant Laataaras van yoertoigen laaetcii eea liaU nor aa laasoDdergaai OBtttolwo worden REUNIE TEL a7B Bioscoop en Foyer Oaada Talalaan 2087 Vanaf Vr dag 11 1 m Dinsdag 15 Dec f De Groole Hollandsche Revue n met Jenny PIms Humorist conferancier Hanny Verra de ch irmante cabaretière tou Martin het hiucikale wonder Wllly Albartl de M jarige tenor CeoHlia Kropp de gevierde coloratuur zangeres Harold Maeslar radio accordeonist Eliaa ATjemkanoH één van Neerlandsch beste dan sparen met mede w v orkest 1 oegang voor lederen leeftijd Plaatsbespreken dageliiks van 11 12 en 2 4 Zondagmorgen IO 30 jenny jugo in tgflllOpïlflOS i1i lederen leeftijd Zaterdagmiddag 2 u Matinee met de lachfilm EtH HOPELOO OEVAt Entree k inderen y f I5et Volw avondpr ATTENTiEi in de Fo er Zaterdag en Zondag WUSITTE ENtEMBtE 5 pers en gevarieerd Cabaret programnui REUNIE hetlrelpuni van Uw riendan an ksnnlaaan THALIA 0OUD TELip saao KLiiMTta toa Van Vrtjdag ai BZMJAMDfO GIGU MAGDA SCHNHDES dellEINE VBTËSL SOIÏB a In en boetend en ontroerend Mii getthiitreerd met rachtlge xang en mUlek Vergeet Mij Niet Vergies meln Bieht at sW Toagong I foor i 5 ii II m DE KLElNTJËS XUiWIEK Getrouwd D M DORTLAND en J H JANSONIUS De Heer en Mevrouw Dortland Jansonius zeggen mede namens wederzijdsche familie hartelijk dank voor de vele blyken van belangstelling bu hun huweluk ondervonden Gouda 10 DetTember 1942 Heden overleed tot onze diepe droefheid ra een langdurig en geduldig gedragee lijden voorzien van de U H Sacramenten der Stervenden mtjn lieve Man onze lieve zorgzame Vader Behuwd en Grootvader de heer BENDBIKUS ANTBONICg JASPERS Tchtgenoot van Mevrouw Maria Elisabeth Verheul In den leafttjd van 12 jaren Lid van bat Kerkiwstuur vsn de Parochie OX Vrouw Hemelvaart tilt allar naam M B JASPBRS VathauL 3oada Daeambar IMl XamamaBokiot 110 esenkranagabad D idedag VrMdag an Zatardag namlddagi m JS mr In da Paroehiaterk vaa OX Vt amakmart IDa plaiAtlga uitvaartdianstea xiulan aalioudan worden m Zaterdag 13 Daeambar kt de Parochlaksrk van OSj Vt Haraatvaart Klatwac DaaUnallH Mssan n en tJD 13b en cm mr Da pla Ml a geaangaa H Mta nn Bagirtaw om u waarna da btlaatllBg la bat fhralBcgraf lal plaats hMMn vanuit d kafk te ea U Ii nor ap kat BJC XaAtaof aJhlw DANKBRinOING Riemcda battdEen wü onzen faartelUken itsA aan dm WdSddzeergel Beer Dr J van Woerden en het i eg tid pcrttHMel Van het van Itelraoa Zi eahuife voor de lietdevoOe britandeHng en aan aUen die hun BiMelevcn getoottd hebben bQ de ziekte en hot overUjden van onaen gelieUen Ifan en Vader dea Heer D VAH DAM Wed C VAN DAM V ïVwn Kittdorea esi Klaio kintlcraa Gouda Daeembcr 1943 Jan Kottanstaeg 4 DANKBireiGINO Uannede betuigen wi onacB walmnaenden dank baendMicid aan den W lIdalfelaatlMi Beer Dr H A M Eijfanan voor bet me leleven ae de bijkan an bebuiptalliiig oodovonden U het overqjdan van iwn Beve Vrouw Moeder tlmw en Grootmoeder SAARTJE VAN WAAS Ittón klodcfen Gouda Heerétistraat 13 Ta Itaar jM eA a aaMlaania m mm af tegea 211 aa Ztt Saa aiMr laader pension Brieven nö O 7721 Bureau van dit hi POLITIE GOUDA De Kinderpolitie wordt met ingang van Maandag a s verplaatst van het Uebouw Arti Legi naar het WAAOaEBOUW eerste verdieninp Ueopend 8 30 17 30 uur indien gesloten Markt 72 De Commissaris van Politic C HESS Gevraagd irAlalMwlad voor de afd ZAKKEN$ron EIIU Fa J O de jong Zn Verlorenkost 9 Gouda Twee jongedames 21 en 22 j tOekt rnstlga kmnlsmsUag met 2 nelle ileeren vaste positie tusschen 28 35 jaar Uehelmhouding verz Brieven met foto retour onder no ü 7221 bureau van dit blad GEVRAAGD door Kunslaardewerkrabriek Mannelijk of Vrnuwalijk PersonMl Aania A Q de Vr ettraat 6 ni 7 uur namiddag KmuMVEnzoRauia Dagverpicflac wu 8 7 aar fXWükvcrpicginf gcd 10 dagcD 7 S0 iallclUiacen A ZoflIcflMn Reg 13 Ooada AHIHIli iHII I fCBOMTE HIWEUJK ovERunei ia da f tplootst boreilnn oHe alongstalleimon m GOUDA aa braa ie offiqeving VoOT it aridl B baadiapaxa tie ia het juiste adres jr C ü W ToiDbereitr 3t EéL 3m Te keoy geviaaca 1 paair jongenssehoeocn maat 3S 1 pr mrisjeiischoeiien m 40 Ook geoegoi te ruilen voor m 37 n 38 Pienonweg 4 Gouda Gevraagd mm fteke werkster Piersonweg 4 Gkiuda MiniB GKVBAAGl voor halve lagen Vrvdags den geheelen dag Crabethstraat SS Maewe beladae to kaae vo flM Zoutmanatraat 40 keep zwarte plsefae fle meamoitel Br DO 4a 4 bur v d b lad Werkster dag Bteiiiikadc 31 Donderdag of IB KOOT z ga n stoel Ta bevT Sto Dkade 31 Si kaay een p blatrwfluw damesschoenen H hak moilel puoipe n 36 en een pr zwarte damesseh stpal model hooge hak m 38 en een r br lage kifidersch m 24 25 allen weinig gedragen VvcW I F M Boetjaa ter ovemaiBe gevr fo met iaUebtlnc onder no 466 bur v L bUU rraektoyiegei te koop IJO 0 Weth yeoteweg H e9 Te koop een paar blauwe meisjesschoenen maat 37 Van Henad enJstr aat 53 Te k aa gei r rtofctuigef ia prima staat Maik t 97 ben A6DI I8TB M1 gevraagd Graai ftorisweg 4 Gevraagd NIT MSUJS voor de morgenuroi Zrat lags vTü Com Ketelstr 71 Te iuep aangeboden waschwrmger met standaard en e i 2pit pastel Weth Vtotew 23 n koop een goed onderbonden Bekkers haard bij C Vermeillen mr snud Isteynkade 14 Gouda Tel 3 9 Te keap een paar lederen rijlaanen maat 44 1 jpaar westacbMnen maat 44 Gouw 303 2 zbeaen Te k aee roUea babycape Brieven do 4683 bureau van dit blad ElkcsilL U voelB o1 met z g a n tuig te koop in goeden staat Sr no 4879 bur v d blad Te koop een z ga n haardkaehel Br ondcit no 4080 bur V d blad Veer ainst OKTBAA meubelmakers machinaal r plaken Sneerwerk Prtme WOk en eondüiei Ook loimzagertj Br no 4848 bureau van dittdad VBU OItBN onitrek Mïait Boaenkruts paarlmoer Tegen btiooning terug te bezorgen bur Gotidsche Cour NaCle Uuf ii itei gevraagd voor Donderdag of Vrijdag Mevr Hogetvorst Joubertstraat 74 r w ndalwa aeWMd a 46 p iaeei Modem Büe te koop een pop Br no van dit blad P Te feoegt x gJLS stofzuiger op slee 1 föhn 127 volt 1 kopt Iefooa Surinamestraat 2lf Verlam 24 Nov een bnn je met haarkerk gedatditenis Tegen beloomng terug te bezorgen Middelweg 27 Motmlrecfat Oem of ngeas kaner gevraagd vrouw en kind met kookgelegcnhaid liefst op boerderij btt de bua omg Toordrecht DE NIEUWE SCHOUWBURG Donderdag 17 December aanvang 7 30 uuf Sleelitt één fcultengewane oofsteHlng Herman Rinket s variété presenteert het grootste siKcasvaii 1942 DE KILIMA HAWAIIANS Zij zingen en spelen voor U Hawaiian Krontjong en Ned Iiedies Bekend van gramofoon Ek wil jou hè Fonttnio de hek mus down Jack Junior toppunt v acrohalie WIm v Herpen accordeon virtuoos Soyton Compagnie de vermaarde kun twielrijders Kotinko Kuster en haar Mu tte ork Oe 3 roilara komische jongleursAls gast Front v Schalk de zingende zwerver vermaard van giamoloon De IClUma ifawaiions ringen en spclenna de rrauze on verzoek Entreeprijzen 1 75 ƒ 1 50 ƒ L S l Voorverkoop en plaatsbespreking op Dinsdag 15 en Woensdag 16 Dec van 11 tot 1 uur en s avonds van TH tot H uur Donderdag 17 üec van 11 tot 1 uur Til I7Ï0 OVERAL UITVERKOCHTE ZALEN MAGGI t troaw aaa haar kwaBtdtf bcï nsd Met de besdiikbare traadstoffes tveaft iMag op fiet fcMed van ma Boidfloas Soq eo Jas ook aa aoK t beste wat ange k b Uw wfadcete hel U aaar vermofcn Vroeger m ea ki de taekmnst HAOOr PRODUCTEN tal kwafit aaa de sfritsl JONGENS gevraagd V Toor de Aairdewerliindvatrto JAAGPAD 8 V 1 paar hooge aMMarUglMraoi te koop z gaji maat S8 IV bevr ToUcnsixaat 83 Gevraagd schilder met ve tii ngawergunnmg Br ao 4880 bur V d blad Tt koep I pr dauienebaatsen Bevr Grcenendael K Zatndag v m Gevrkagd flink meis B voot iMlve divin Zondags ei JDonderdaga vrü Mevr Heppaner L Tiendeweg ae Ta kaeg eea weimg pebmikte electrische arijwieltomp merk V T Br 4881 bitr V d Uadw Tikeeg gevieegd Sen peer kunstschaatsen maat 42 ft 43 Br no 4883 bur v d blad Aangebatai zware J nker earner Tevens gevraagdk off es jn amofoon w Olieman Nw Doiperweg D 140a ReeuwJIk vmANSca Conversatie opleidiag H Jonau Undlaan 1 44 A Ta kaeg goedw ctofz m h it prima petm djnk luidspgreker kimtdiefooii kleine ilec aioUnr UtMn 390 V en eenige prima onderdeelen Varadyn radio Gansstr v 1 Te kaog een lintzaag e Onder de Boompjes 88 Stiêks aiil ü r todel j Z Amerika Leert daailom bytijda Spassis C J V i d Putte Krugeri 113 Gotida nana gaviaagd Br m nim prijs ent onder no 4188 bur V d Med Gevtaagd wegens huwelijk der tegenw net meiaje voor halve dagen Aanmelding avond 7 4 irar Joub tstraat 184 Nog goede Gadta fce M aangeboden met nieirwe m pen en dlebogen Te SopMoitraat 104 30 oent Badhuls a roenend aaLA Te haeg getmagA xgjun heereniekkèr Br onder no 4887 bw V d Wad Net iMÉiJi gavaaagd vot den dag of dag en ns t Mevr W IfeiogeM jk Weth Vent ïiPeg H 119 Gevraagd net ei van tot 5 uur Zondags vrij Adree UTien eweg 82 Juffrouw zoekt gezeUig geBMBlrtleerda rit iaagkaaaer UM bij pro Dnttodiers Br no 4848 bwf v d Med IWIe min zwarte damesseh m 39 z g n tegen maal 38 Br no 4881 bur v d üaO Blèdt ri li um 4 mei Je Voor naai en verstelwerMI Br no 4682 bur v d blad Schouwburg Bioscoop Zaterdag Zondag Maandag HANS SOHNKER LOTTE KOCH E W BORCHERT MALTE JAEGER FRIEDRICH KAYSSLER Uende diiken wcergalooi mooi gefotografeerd en vol gezonde spanning DIJK GEK AR Dt STROM Een TERRA tilm der UFA naar hel beroemde dram i vanJtiAX HALBE in scène geiel door GÜNTHER RITTAU TOCC ANG tlKEN LEEFTIJD Heusch neemt U maar boerenkool en haalt bi ons de Rauwe Rookworst U zuH zl n aoh i ttercndlll BmM U dat we bel aiet 8 n klaar koadea qnkca Oic z4a vak verstaat btacbaaait z b meester booM f Alles Is liii ona deze week weer ovarkeariafc Oss RUMBVLnaCH JoBg ca taatecb i t Bel9k doorlees en oas UUüaVLnaCH aardig Vit Hebt Uw bennee Wij hebben vlecsch ea worst SLAGERIJ KAARS WESTHAVCN a TELEFOON 2912 4 9 1 STAATSLOTERIJ naauMo y M woansoae s i KLAaat se ncuoM I it iM nis uw mt Hls 1 N um I4tl w INB Mn UM IM iS isn ISIS Sm M isM aii SM Mst SMS jni SfB4 SMS sns Sist SISf g MS IM sm mi uai OM mi tin MN mi JMk SNI I NSk MXtJ M Slli tm UÊtt I Kt w SIM lts to IMl MS SM Mil MM m SM san SM SM SM M flU M NI m m 1IM TM MSI nM ISIS 7937 nT4 lar asTT 1114 MM ia IM im SSII jssis loosi tarn Mtl MSMIOUO iSMliogss IIMM uas i ao IIMS IlISt IMS nm iiM urn IIM IIM HTM 1113S lint isM iHti im laH 1 I 33S lÜB IMl IMU IIW iMS IMl UMI lltM tllSS ISMt Ml IM Isi lMO IMSl IMM IISM IMN l M 14M uia HM ItWSIMB MM itnt i ni isia iJMS isiji ISM IMSt iMt MM ISSMlMS ISM 1S4SS 1 M uau imo ifiu nm niit iiiat 11J14 HM ISISi I l HMI ismiiMt iMlStSI MOSI liniIiVTM loses IWK UM nas uu iisw IlSM 119ST ItMlMS uist lass iat4iaii iiM ims IMS UMI IIMISM IMMUMT IMM unt ims IMU IMSMSn MM IMS MnSMM ijiit uati ISHllSM ISlIi Itltl lans Miei mMim iiMinn IMM UMi vmt iMSs I IMM iiM lass II4M HUI ims iissi luat UMI usn i M isiai init ISSM iisii isiN iBm IM34 IMS IlSM IMSl 1 IMS KIti IMT MSI MMS MM MMS Min ISIW NW um MM ISIOI lUM inat 1IS34 l t iTM imt 11 41 risM Milt IWI lasts nsu iriM isna MM ISSM MM MM WH Mtl MM IMWUSMMSM ISM ItIM IttM MM MM MM M M IWn IWM II14S IlSM IIM lias IMN IIMl iiiM iM urn nm IIM iiM iiiM urn mH UMiaiN IMM IMÏ IMM IMM iwa Itltl uiM lan lauiMM UMUMuag itns I114I inll ur 14001 i4 i HSMMIpl4M l4MlMllMt I4ISI I4W 14M MMS KM HM IIM IMM MM IMl IHtl ISM IMH IMl MMUMlMl mH IMI4 Mg SSsS ataMMK IM IIW 2 I19I4 I19M IlgJ HM ISSM MM IIM lOM 144 itiw IWMItM Mwi mil IMM itM ma MMIMH II ÜOM 111 lun 1144 IIM 2IM UMI UM U IlSM ZltO lMp MM M1IS MOSI MMi avn ma asM Sim now niH I14S 4 0 MUI MM ÏIIM I1I1Ï M70 11471 nmaisM K ia