Goudsche Courant, donderdag 10 december 1942

GOUDSChEACOtPANT imXJWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ChifredacteursF Tteter Gotida V di 11 DeceaOMr 1942 Biueau Markt 31 Telefoon 2745 Rtjkssportlcider voa Tichammei nntf Osten everlnaidigt RtlkKaaunisaarla mk wntnt a tt t Dr Seyas laquart het spor uigne voer gewonden Hoffmannl Hetüuis melT de roód luiken door £ MMA HOOGWEBF 11 i mioth De gevangene die niet fi t ta hoeverre zy bespied werd hield zich of zij dronk uit het kopje dat Bianca naaat haar op een tafeltje had gezet Daama sloot zij de oogen en hiÉiaMe zwaétr adem alsof z sliep Vyf minuten vertleijen Toen kreeg Ada den indrtik dat fij niet langer alleen was Er boog zich iemand over haar heen Zita aar zy dacht en hft was haar stem die lU hoorde zeggen Van Jou ïal ik geen lest meerhel ben Uit dezen slaap zul je nietfneer ontj keri gemid van de dichtslaande ar een bewijs dat voor igaïBlik het gevaar geweken ze Weef in dezelfde houding zitten tot er weer iemamd het vertrek binnenkwam die zachtjes fluisteirde Gauw jongedame gauwl Ga meemet BiA A eiuwees maar niet bang MynheeepEWxMeppe is v ligl Ada dMid de oogen open Bianca s ak haar deihAid toe enjeidde baar t de kamer en uit het huis geruisch MS tefwyl zy uit voorzorg de zitkamer afsloot en den sleutel by zich stak Ze daail le het helmpad af en daioZag Ada een gedaante staan die de armen voor haar openhieM torwyi een stem haar boven allee lief riep Den hemel zy denki Bianca zelf steld haar nog meer gerust door t zetten Ziet u wel mt u Bianca vertrouwen kunt Zoo heeft ü u nu be lootid voor den dienst dien u baar slechte mai soms wraak op aar Indertyd bewees Maar lat i wy nuLwilde nemen gauw vewler gaan bodat di lechteF Aan het station napien RtidoK en Ada een taxi die hen naar Beukenzicht reed DtM voaden ze den generaal opgewonden in de hidl heen en weer bopen omdat hy zich zoowel over hea als over Beekmen ongerust maakt Eovt had de otide heer het er voor gronden dat zy alle drie Mchuild hAdden voor len regen requiemmis opgedragen voor zes slachtoffers die werden bijgezet op net kerkhof van de Trudoparochie In de St Petruslcerk té Woensel was eveneens de belangsteUing In en om de kerk zeer groot Tien Inkklsten werden in het Voorportaal aiFgehaald door den pastoor der parochie In de parochie van het Heilig Hart te Gestel werden eveneens tien slachtoffers l egraven waarondeif de slachtoffers van dost Catharlnaparorhie De uitvaar en be frafenis an de slachtoffers in de parochie t Georgius te Stratum droeg een uitzon derUjk karakter omdat het hier uitsluitend onherkenbare slachtoffers betrof I e achttien lijkkisten werdrn in de kerk gedragen door leden van de EHBO en van den iuchtbeschermingsdienst In de Pastoor v n Arskerk werden twee slachtoffers begraven evenals In de Paterskerk van TiVoli terwtl in de St t rtinusparochie de plechtige uitvaartdienst voor één persoon gehouden werd Tenslotte kan nog vermeld worden dat In de Med Rerv Kerk in de Ten Ragestraat om haU tien een dienst werd gehouden voor de Protestdhtache slachtoffers in totaal acht personen Ds Ntjholt leidde den dienst Van de ten Hafestraat begaf de mkatoet zlcfa naat da begraafplaato te WoeMel BH aUa pleebtigfaedeo kwam het medeleveen der bevolking tot uiting In de groote belangstelling in de kerken en In de straten waar de stoeten passeerden en In de vele bloemen die als laatste groet werden meegedragen Bli alle plechtigheden waren vertecenwoordtgers van landelijke en plaatseIgKc instanties aanwezig Nieuwe Reise und Gastotattenmarken De secretaris generaal van het departementi an Landtxiuw en Visscherl vestigt er de aandacht op dat nieuwe Reise tmd Gaststattenmarken in ge brwk zijn genomen welke Duitsche M reizigen uitsluitend in hotels e d doch y ftiCt in winkels kunnen gebruiken ter V4Efcrljging van ds daarop vermelde I artReleo Ingevoerd zijn Ie roode Beise tincf OaststSttenmarken met cirkelvormig opschrift Brot 50 g Se blauvir Reise und GaststattenOMrkeh met cirkelvormig opsdtrift ridsdi O g 3e gele Rc se und GastsUttfenmarken tnet clMcelvcnnnig opst rUt In zwarten t xlruk 3utter 5 g 4e bruine R else und OastatSttentnarkên met ciritelvormig ojpadirilt HHaigarln 5 g geld aan maar zy wedgerde dat asmf met de roode Luiken en As Creoolte nemen Zy snelde terug naar Zitd sche verband hield te kunnen verom ttaar te beschermen als de Aton puiudi weermacfatsbericlit Het afe ert evel vun de Duitsche woer actit maakt J W Dec bekend het gebied van de Terek hebben Ouiuche troepen m een geconcentreerJeo aai l een vijandelijke aWeel ng rslagen Plaatselijke ondernemingen yan den vijand mislukten Tus sehen olgd en Don werden vijandelijke rtrydkrachten wien het gelukt was door tt breken ingeiloten en in de pan gehikt Overigens leden de Sovjets bij de voortzetting van hun vergeefsche aantallen opnieuw zware verliezen Zij verloren op 8 en Oec alleen m deken jector IM pantserwagens Onda iks jengen afweer dreven infanterie en pant sertroepen den vijand In den groottn bocht vsn den Doa verder terug jioegen tegenaanvallen af en vernietig itrt 18 Sovjetpantserwagens In den centralen sec or van het Oostelijke front wordt de eigen aanval met ucces voortgezet Er werden honderden gevangenen gemaakt en talrgke wapenen buitgemaakt Tegenaanvallen van den vijand werden afgeslagen Formaties gevdehtsvliegtulgen en duikbommenwerpers tiestreden vijandelijke tro pen en spoorlijnen Een stoottroep eener velddivisie van de luchtmacht vernietigde 5 kazematten en gevechtsKtel llngen Bij deze gevacfaten i ten Zuiden van het Ilmenmeer verloren de Sovjets tn totaal 72 pantserwagens In QrrHMick vielen DuliaclM gevechtsTllcgcr tut vUefvstd Oarna uu en veralelden 7 Ylteftutfen op den Befumen grond ID TunesIC waren ilechu plutaeltjk gevechulundeUngen gevolg v B d Hechte w erj efteldiield Een vUuulelUke MiTa van panUentrtldkrSichten werd ten Zuidwesten vaa boi r M bloedig afgeslagen Acht pantaercevechtswagens werden ten deele door ingrttpende gevtfehtavllegem in braad l ich tea Oeveühlsvlleger troften een kMpvasrdttaehtp van middelbare tonnage la de naven van Bougie ifiet iwnre bommen n beetreden v aodeltike vUegbaaei met merkbaar reaultaat Kactitjanra en luchtdoelgeschut achot in den afgeloopen nacht toen Brltsciie t o nmenwerpei door de be tte Weatelflke geWeden naar Nonrd Italie logen drie vllesiylsen omlaag Op 8 Z cember werd aan den mond van de OIrond een kleine Brltache salmtagetraep aangehouden en m ern gevecht vernletlgit ITAUAAN8CR WEEBMAOBmBBKICHT n zijn weermachtst ericbt no 929 msskt het ItaUaansche hoofdkwartier d d 10 Dec het volgende bekend Artiviteit van de artillerie aan het front van Cyrenalca Tijdens en aanval van Duitsche gevechtsvliegtuigen op een vliegveld werden leven Britsche machines op den beganen grond in brand geschoten In Tunesië ontplooiden onze patrouilles groote verkeoningsacUviteit Ten In den afgeliwpen nacht Is Tarün op Bleu daar vUandemke vllegtnlgen gC bombardeerd TaIrQke gebouwen werden getroffen atortten Ineea of geraakten IB brand De totaal aangerichte schade Is aanalenlttk Het aadtal ylaehtoffers Ba den vorlgen aanval bedraagt tot asverW daadc a tt g e mudw i De verileaen van den afgeloopen nacht staan aoc niet vaat Een cadrille vut de iOSe formatie torpedovllegtuigen onder bevel vaq kapitein Vrbano Mancini heeft ondanks de blteonder ongunstig weersomstiandlghedeti paterwi oen ïtoutmoedigen aanvail g dan op vijandelüke schepen voor de reede vafl Algiers Twee schepen reep 16 000 en 10 000 ton w irden getroffen en sprongen uit elkaar T jden daarop volgertde luchtgevechtao roet Vijandelijke jachtvlieg tuigen werd een Curtiss machine neerg aald Alle eigen toegtellem keerden op huri basis terug OPRICHTING VAN FRAN8CHE KENBHOSrARTU VERWACHT In Fransche politieke Icriifeen verwacht in n binnenkort de oprichting van de eaiheid artij welker haofd de chef der regeering Laval zal zijn De medewerkJAg van den partijitelder der Rassen Iemeni Populaire Déat wordt als zeicer beschouwd Eveneens hebben zich di ooi de Rassenvblcment Populaire vereenigde groepen bereid verklaarditot medewerlcing aan de taken van den chef dor regeertng Tegenover dit blok van sociaal revolutionaire bewcgoigen m Franlcryk die berejd ïün tot medeweikuxg met de fgeering en waartoe ook Jfe leider van de Francisten Marcel Bucard behoort staat alleen de Fransche Volksparty met haar leider Doriot Bevestigd wordt dat blmien het bestek van 6a zulvenngsmaatregelen dieLaval ter hand heeft genomep de vroegere Fransche vertegenwoordiger bij de wtpensttlstandscommis le generaal Doyen Is gearreifteerd evenals generaal Lazare Borotra de vroegere commissaris voor de spoVt Is gearresteerd we r fens Gaullistische gezindheid Vertraagde traductle van oarlofiautetiud la Anerika Naar het tlfdarhrtft Time mededeelt wordt de productie van oorlogsmateriaal ia Detroit door wildd atftklngea en gebrek aan gr ndstoffen beperkt De stemming van de arbel ders zou sMcht ztin er heerscht tegenzin ta het werk en zü klagen over slechte verSarglng Bet tUdaidirift wijst tenslotte op de noflllike positie Van de arbeidenieiders om den arbeiders begrip voor de situatte bt te brt neen er aan u kunt een ip rltlt verlangei Blaar naag stat oaat Jilskey of waingK BïMtetUoHd Rouw in Eindhoven BEGRAFENIS VAN DE SLACHTOFFERS VAN HET BOMBAIU EMENT D stad Eindhoven waar men alom nog Tie verwoestingen ziet welke zjjn aangericht door het bombardemtnt der Britsche vliegtuigen op Zondag jl stond gistermorgen in het teeken van rouw door de daarby om het leven gekomen slachtoSers onder de burgerbevolking In de verschillende parochiekerken en in de kerk van de Protestantsche gemeente werden de uitvaartdiensten gehouden waarna ongeveer honderd slachtoffers tèr aarde werden besteld Een der meest treffende plechtigheden wafl dia in de St Antpniuskerk Woensdag waren in de Johannes Bechmanschool waar een kleine chapelle ardente was ingericht ne gentien lykeif opgebaard die thans uit de St Antoniuskerk werden begraven Gisterochtend ongeveer tien uur stalde de Ijegrafenisstoet die onge veer een kilometer lang was zioh op waarop onder een doodsche stilde de kisten met de stoffelijke resten door vrijwilligers van den luchtbeschermingsdienst naar het voorplein van de kerk werden gedragen Tal van autoriteiten l evonden zich in den stoet onder meer de Ijurgemeester van Eindhoven de Ortsgruppeleiter der N S D A P vertegenwoordigers van de Philipsfabrieken van den Nederlandschen Volksdienst Bata enz Voorts sloten familieleden van de slachtoffers tich bij den stoet aan Binnen de hekken van het kerkplein werden de kisten afgehaald doqr de geestelijkheid met misdienaars In het bedehuls waar het altaar met rouw was omfloerst terwijl de vele brandende kaarsen nog bijdroegen de gewijde s emming t verdiepen werd de requiemmis opgedragen door pastoor van Diik die daarbn werd geassisteerd door de kapelaans van de pamchle Buiten de overvolle kerk verdrongen zich nog duizenden belangstellenden die niét meer tot het godshuis konden worden toegelaten Na de heilige mis lïe af de stoet zich naar de begraalplaats aan den Boschdijk De wegen waren afgezet met duizenden belangstellenden terwijl marechaussee en politie de orde handhaafden Op het kerkhof waar eveneens verschillende Nederlandsche en Duitsche autoriteiten aanwezig waren zong het kerkkoor het Ecce Quomodo Moritur van Hendel In de Sint Gerardus Majeilakerk te Stratum werd eveneens een der slachtoffers begraven In de St Trudokerk werden vier slachtoffers ter aarde besteld Hier werd de afzettmg verzorgd door politie en W A In de Antoniuskerk in Philipadorp wend de 5e grpen Reise und Gaststatt nDvarken met ciriceivormlg schiftft KSsè 30 g 6e rose Reise und QaxtsUittennttrken met cirkelvormig opsclirift vNSftrmittel 25 g Deze bonnen zullen geMlg rijn tot 6 met 30 September 1943 hetgeen in hel flp de boimen aangebrachte opschrift vermeld la De oude R se und GaatstSttenmai ken voor brood vleesch boter margarine kaas en voedingsmiddelen zijn oog tbt en met 10 Januari 1943 geldig Ne dien datum mogen deze bonnen derhalve niet meer in hotel e d worden aangaiomen Met nadruk wordt erop gewezen dateen weigering om de genoemde 4lel eund Gaststattenmarken aan te nen ernstige gevolgen voor de betrokKlnhotelhouders caféhouders e d met ziclfmedebrengt De organisatie j an het bedrijfsleven en het lidmaatschap aer Kultuurkamer De voorzitter van de organisatifeconunissie voor het Nederlandsche bedrijfsleven enjde president der Nederlandsche Kultuurkamer maken liet volgende bekend De verordening betreffende de Nederlandsche Kultuurkamer legt de verpliCbting op aan allen die medewerken aan de voortbrenging de weergave de geestelijice of technische beweijfing de verspreiding de instandhouding en het in het verkeer brengen van kultuurgoed Jid te zijn van de Nederlandsche Kultuurkamer De werkzaamheden van de ondertiavige personen liggen echter vaak tevens op het terrein van het bedrijfsleven zoodat zij daarom ook vallen of zullen vallen onder de organisatie voor het Nederlandschp bedrijfsleven Teneinde m de meeste gevallen een dubbel hdmaatschap te voorkomen en tevens duidelijk vast te stellen tot welke organisatie een z ere persoon of eai zeker t edrijf behoort woMt bepaald Uitgevers van boeken en van drukwerken van welken aard dan ook boek muzleken kunsthandelaren ieesblbliotheekhouders eo handelaren in voortbreftgselen van kunstnijverheid in Wier bedrijf slechu werkzaamheden worden verricht voo welker uitoefening het hdmaatsehap van de NederL ndBcbe Kultudtkamer vereiacht ia behooren uitsluitend tot de Nederlandsche Kultuurkamer Handelaren In muziekinstrumenten en gramofoonplaten en antiquairs worden lid van de organisatie voor het Nederlandsche bedrijfsleven Boekantiquairs worden beschouwd als boekhandelaren zoodat hier het onder sub 1 bepaalde van toepassing is 3 Voor zooverre een uitgever tevens een drukkery of een ander grafisck bedrijl exploiteert valt hij ten aanzien van die drukkerij of dat grafisch bedrijf onder de organisatie voor het Nederjandsche bedrijfsleven maar behoort hti tevens als uitgever tot de Nederlandsche Kultuurkamer f 4 Voor zoover de onder 1 vermelde categorieën van bedrijven tevens andere goederen oï waren büv sciirijfbehoeften verknopen tot een beloop vaq minder dan 40 procent van hun totalen omzet behooren zij bij de Nederlandsche Kultuurkamer ZÜ moeten zich echter in dat geval ook melden bij de desbetreffende bedrijfsorganisatie en worden daar als leden ingeschreven zonder dat zij verphcht ti contributie te betalen Op deze gemengde bedrijyen zUn de voorschriften van Ijeide lichamen van toepassing 5 Voor zoover een bedrijf tevens boeken muziek kunstwerken enz verkoopt tot een beloop van minder dai i 50 procent van den totalen omzet behoort het tot de desbetreffende bedrijfs organisatie doch ia het tevens verldicht zich te melden bij de Nederlandsche Kultuurkamer en wordt het aldaar ais lid mgesctfreven zonder dat het verplicht i contributie te lifUlen Op dese bediijvei zijn de bepalingen en voorschriften f n Nederlandsche KuUtJUrkamer ten aan r van die werkzaamheden wwrvoor het lidmaatfichap van de 2 federlandsche Kliltuurkatner verplicht la mede van toepassing 8 Economische maatregeien van al meenen aard vierden uitgevaasdlgd door organisatie voor het Nederlandsche bedrij leven Voor zoover noodzakelijk is zal de Nederlandsche Kultuurkamer deze maatregelen ook voor haar leden van toepesain verklaren 7 De voorschriften en maatregelen afgekondigdvten aanzlen van tiedrljven welke op grond van het bdvenstaande bAooren tot de NederliBdlsche Kultuurkamer doch reeds waretkoneergebracht btj de organi tle voor het frederlandsehe beifrtjfsleven zijn worden met ingang van heden v reenkomstlg gewijzigd TOKKENraNO VAN EEK GBATIFfCATie De heer H ï Woudenberg publiceert den volgenden t rrO Mede dank zy de stappen die het Nederlandsche AÏbeidsfront heeft godaan IS dooir den gemaditifde voor den arbeid aan de Betriebsfilïirfer eeit algoneeiie vergtinnmg verleend om hun Gefolgschaft een gratificatie toe te keimen Hieiniede is voldaan aan het verzoek dat vele Betriei rfUhrer tot bet Nederkodsdie AJrtteidafront heU en gericht Ale leider van het Aiteitjsfront doe üt door dezen tiians een beroep op hen allai mn ▼ ooizooves zij van de ve letatöé verguaoJng nog geen gébruBc heUten gemaakt dit ia de komen DISTRIBÜTJENIEUWS Nieuwe Jbonnan Voor de volgende week zyn da bennen £ 3 aangewezen voor het ksopen v de gebruikeiyke rantaoeiien brood beschuit vleesch aardappelen melk en tapiemelk Rooken en rookatera kannen inui rantsoen betrekken op bon R 12 Gedurende het tffdvak van Zondag IS tot en met Zaterdag t6 December geeft de met 81 gennnunerde bon van de versnaperlngenksart recht op bet koopcn van IM gi ra chocoladeartikelen en de met 62 genummerde bon van de genoemde kaart recht op Het koapen van IS gram saikerwerkairtlkelen De aflevering mag r eds or Zgterdag 12 Dee plaats vinden Kenteiereni VOOR DE JEOGD VAN 14 TOT EN MET U JAAR Voor de jeugd van 14 tot en met 20 jaar worden gedurende het tijdvak van 20 tot en met 31 December 1942 drie eieren beachikbaar gesteld bon reserve 2 77 De belanghebbenden moeten ter verkrijging van deze eieren genoemden l on bij den detaillist inleveren op Zaterdag 12 Maandag 14 of Dinsdag IS December desgeweiucht tegen ontvangstbewus waarna de detaillist de eieren in den loop vaa bovengenoemd tijdvak zal afleveren de dagen te doen Het ztl dm alle werkers in Nederland mogehjk zijn ook onder de geven omstandigheden de naderende Kerstdagen met hun huisgenooten tot feestdagen te maken Bovendien echter zal de te verleenen gratificatie metterdaad d bevestiging kunnen zün van den wil van alle Nederlandsche fietriebaführer de sociale belangen te behartigen van de werkers die aan hun leiding zijn toevertrouwd Met nadruk doe He dus dit beroep zoowel op particulieren als op de openbare lichamen DE STEM DES S 8 Luistert op Zondag van 11 30 tot 11 45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 m naar de stem der SS onderwerp Germaanscb socialisme Gistermorgen geraakte een op het erf van den landbouwer G J van Vllsteren te ZwoUerkanqier staande booimtjt in brand Toen de brand gebluscht was ontdekte men m de overbltifselen van de mijt het verkooide lijkje van het twe arlg dochtertje van Van Vilateren Vermoed wordt dat het kind met lucifers heeft gespeeld KERK EN SCHOOL Eindexamen B B S In de Ned SUatseourant deelt de secretarw generaal van Opvoeding Wetenachap en Kultutp beacherming mede dat het schriftelijk gedeelte van de eindexamens der H3JS 5 j en de Ingevolge art 45 tredeclea ter M O wet aangewezen btjiondere HB S 9 j en 4 In 1943 zal worden gehouden op 6 7 0 10 11 en 12 Mei N V Gem Eigendom verlaagt primatr dividend Het tjestuur der N tf Gemeenichappelljk Eigendom heeft besloten dat het aan houders van preferente aandeelen toekohiend preferent primair dividend en het aan houders n gewohe aandeelen toekomend primair dividend zullen worden ge kort met één vijfde tot 4 Feuilleton man ons imt op het spoor kan komen Ond r het loopen xa Blanoa a tüea vsrtellen Hoe kan ik Je ooit genoeg bedanken Bianca e ik ben zoo biyi Maar gauwnti Het waa hun inderdaad garadw om baaat t meken mMr UaipKiotag GELD SN GOEDEREN 81e Jattjaol No 21113 Postrekening 48400 ÜadsHieuws Mr J A van Bronkhorst als kantonrechter geïnstalleerd IN HARTELUKE BEWOORDINGEN VERWELKOMD De installatie van mr JT A van BTonkhorst als kantonrechter waarmede aan het Goudsche Jcanton weer een eigen rediter is verbonden is gisterochtend gesdiied in een speeiale openbare teiwhtzitting op eenvoudige wyze m den kring van rechtgeieerden notarissen vertegenwoordigers van justitie t Utie pachtkamer en bedrijfsleven en van faAiilieleden en vrienden van den nieuwen kantonrechter Te meer kon het samenzijn in de geJtoorzaal van het kantongerecht een intiem karaRter dragen omdat het hier geen kennismaking gold itlaar jnen waar de heer Van Bronkhorat vyf jaar als gnffier hier werkzaam geweest is als goede bekenden tegenover elkaar stond De ambtsaanvaarding van mr Van Bronkhorst was tevens liet afscheid van mr A J M Oonincx den Bottefdamschen kantonrechter wien de werkzaamheden te dezer stede waren opgedragen en die hier het ambt drie en een half jaar heeft wa genomen Het deed mr Oonincx zooals hy deze terechtzitting leidende zeide nadat de waarnemend griffier mr J I van Doominck de acte van i eëdigtng van den nieuwen kmbtadrager had voorgelezen leed te vertr ken want hü heeft hier met veel plezier gewerkt en veel aangenaams ondervonden en bovendien neemt Grouda een plaatsje in zün hart in omdat hij hier vroeger een jaar het gyipnasium bezocht en eindexamen gedaan heeft en er in de mobilisatie eenigen tyd als korporaal Oonincx tenigkeerde Vopr alle ondervonden sympathie en medewerking zegde hij hartelijk dank Hiji heeft m Gouda hoezeer ook altijd naar een eigen rechter verlangd werd veel vriendschap ontvangen Overgaande tot de installatie van rijn opvolger m den kantonrechterItjken arbeid waarvoor deze in rün griffiersjaren steeds veel lielangstelUng getoond heeft wensohte de heer Oonmcx aan mr Van Bronkhorst toe dat deze met evenveel liefde en plezier zal mogen werken voor dit aardige kanton dat waard is dat er voor gewerkt wordt Hartelijke woorden Werden vervolgens uit den lering der aanwezigen gesproken woorden van gelukwensch en welkom tot mr Van Bronkhorst wgjorden van wederzijdsche waardeering en sjrmpathie jegens mr Oonincx DH dedep mr W Elleni de ambtenaar van het Openbare Ministerie namens t parket mrJ I vanDoorninck uit naam van het griffieperoneel en als waarnemend griffier m r J L J A van Mechelen namens de balie de heer J van Kranenburg op de hem eigert zwierige en geestjge wyze namens het notariaat de heer J N Akkers dijk namens de deurwaarders en de heer G den Hoed uit Bergambacfat namens de leden van de pachtkamer Notaris Van Kranenburg drukte daarby de instemming van ten terugkeer van een eigen kantonrechter zoo een voor ons alleen en in ons midden woont en tevens met de benoemmg van mr Van Bronkhorst als een gt en Ijekcnde uit viel hun zwaar Ada waa dood op van de emoties die zy had doorgemaakt en Van Dieppe die zich den heelen dag al mindq prettig had gevoeld was er niet op vooruit gegaan door de ervaringen in t Huis met le roode Luiken Maar de angst achterhaald te wtn den door deh slechten man zooius Bianca hem noemde verleende htm Icracht Op haaa eigSfeaardige kinderlijke wijze van spreken ver ie de ka mer ier Misschien heeft de slechte manu wys gemaakt dat hij Zita s broer is Dat is niet zoo Haar moeder is metzyn vader getrouwd toen Zita zesjaar oud was Zita had al gauw liefdeopgevat voor den slechten nwtn envolgde hem ovei al Hy tartte haar uit om naar hem toe te komen en din zeihy weebndat hy haar groote broerwas en niet méér en dat maakte Zitadoldnftigl Toen zy nu hier zoo dicht by Beukéiizicht kwam wonen em u lit het oog te houden juffroitw waihy héél héél boo Hy gebood haar dat zy weg zou gaan maar dat deedzy niet Zy haaM u omdat hy er vanpraatte dat hy met u zou trouwen De slechte man houdt van opiusnen dat heeft Zita altiid voor hem invoorraad Vandaag praatt hy er weerover dat hy met u trouwen zou entoen weid juffrouw Zita zóó boos datze zei dat ze geen opium meer in huishad Hy Uep boos weg en kwam u enmMieer teg i Lirter heeft juffrouwZita hem wat gegeven nadat ik ukoffie bracht Zy had er vergif in gedaan maar Bianca had aan de deurgeluisterd en wist te verhoeden datu ze dronk t te mai Toen ze by den stationsweg waren ging Bianca terug Rudolf bood haar opFicimi LANDBOUWMEDEDEELINSEN voor de provincie Zuld Boilaini CONTROLE OP OE VOEimtfOSITIC VAN OE VEROeHILLENBE StMMVOl Mei nadruk maken wil helanrtehband ar op attent dat in het Ujdpack Maart 1943 een eonitfile p atalkaui worden gMouden teneinde na ta gaaaof er voor het aanwezig vet en zoo danig kwantiun voeder lanwerig Is da all dieren in een redelijk goeda eoodJtiade italperlod kuBnjw doo omaQ Indien dit laatste i het gevat Is lal een extra aanslag worden opgelegd ovep nkomende met bet aantal koeien dat nasr de meening van den Voedielcomnii sarls op het bedrijf teveel aanwezig 1 gezien de vgederposltie Dez extra aanslag wordt ook opgelef 1 houdt de boer niet mear koeien daA zijn bedrijfsmaxlmum aangeeft De voedemiositie li dus het eenlge punt waar het om draait Mes zij dus gewasrschu 4L en boude niet meer v dan men behoorJ lijk kan voederen DE VOEDSELCOMMISSARIS VOOR ZUID HOLLAND EXTRA VOEDER VOOR PAARDEN IN VERBAND MET HET SCHEUREN VAN 6RA8I AND Evenals vorig jaar zal ook dit jaar aan degenen die grasland scheuren een extra voedertoewijzing warden verstrekt van 40 kg per H A te scheuren oppervlakte In dien de totaal t scheuren oppervlakta minder dan 4 HA bedraagt zal geen extra voeder kunnen worden toegcwezeOa Degfnen die mennen dat zij voor deze extra voedertoewijung in aaamcrking komen kunnen bij den j laat8eUjken bii reauhouder een aanvraagformulier invtiU len Opgemerkt zij dat degenen dia geea haver vsn eigen bedrijf beschikbaar het ben of die hun haver reeds hebben ingeleverd deze extra toewijzing zullen ontvangen In den vorm van mengvoeder Degenen die nog wel haver op eigen bedrijf beschikbaar hebben zijn arpUsM de cxtra toewijring op t nenian In dea vorm van haver waartoe In voorkomende gevallen de toewijiing haver alt eigen oogst zal worden verhoogd Deze extra voadertoewijzlng wordt slechts gegeven ia gevallen waarin het grasland mef paarden wordt omgeploegd en dus niet indien wordt gespit of reed benzine of andere motorbrandstof voor het scheuren tnet een tractor la toegeweten Indien d t scheuren oppervlakte in loon wordt geploegd zal het voeder worden toegewezen aan den Joonploeger tt niet aan den eigenaar van liet land In het geval dat door een georganiseer de naast de hem in 1842 aangewezen opnervlakte ook nog grasland moet worden joescheord ingevolge scheurplicht 1941 kaïj ook deze laatste oppervlakte worden medegerekend voor de extra voedertoe wijzing EXTRA VOEDER VOOR HEH08TEN WELKE IN HET KOMEND VOORJAAR TER KEURINO ZULLEN WORDEN VOOROELEID Voor hengsten welke in het kamend voorjaar ter keuring zullen w den voorgeleid zal een extra toewijzing van 111 k g voeder worden verstrekt Degenen dl voor deze toewijzing Itt aanmerking komen dienen zich ondar overlegging van de noodlf bewijsstulu ken te wenden tot den plaatielllken Bureauhouder van het district aaronder £ ij ressorteeren Opgemerkt zij dat aan degenen die geen haver verbouwden of hun haver Inmiddels reeds hebben ingeleverd voor het genoemde kwantum een bon voor mengvoeder zal worden verstrekt Degenen diehaver van eigen bedrijtTieschlkbaar heb ben zullen deze toewijzing In den vormvan haver moeten opnemen waartoe delan hen verstrekte toewijzing van haveruit eigsn oogst in voorkomende gevallen al worden verhoogd Tenslotte declen wij nog mede dat ten behoeve van tieren welke In bet oor laar 1943 ter keuring zullert verschijnen geen extra voeder beschikbaar zal worden gesteld DE VOEDSEtCOMMISSAMS VOOR ZUID HOLLAND Mr Van Bronkhorst ten slotte zelf sprekende bracht hulde aan zyn voorganger voor activiteit eti ambitie voor gevoel objectiviteit eii eenvoud waarmede mr Oonincx zijn taak verricht heeft en aanvaardde zijn aisM met de vepeekering dat hy er tkh tost zijn gdteele per oon en voUe toew jiding aan zal geven In de hierna volgende civiele littini trad mr Van Bronkhorat vo Mr bet eent als kantonrechtertop maar toen die aJiIang voorby was n ze nog niet verschenen was hy banf geword i dat ze een boottochtje hadden ondwnomen en dat htm een ongeluk was overkomen Hy was juist op het punt navraag naar lien te Iften doen onder de visschersbevolkmg toen Ada en Rxidoit verscheneir f B nan een sofi Jxk riep hy toon ze nim hun wedervaren h dden verteld On wogelyk Eki hij zou misbruik maken van opium Loopt hy nog vrij rond Wy zouden de politie wel g waardschuwd hebben en ze naar het Witte Huis hebben gestuurd mear wemóesten rekening houden met Blanoa Ada wilde dat zy eerst gelegenheidzou hebban tot ontvlucht zd Rudl Maar is liy niet hier gekomen grootvader vroeg Ada Hy kan tochwel gebruik hebben g aakt van d trap van hét laboratorium naar zUnkamers Hef drietal begaf zich naar de vertrekken van Beekman De oude heer klöpjl aan maar hoorde geen gelirfd Toen traden zy binnen In het vertrek heerschte de grootste waoord De laden waren uitgetrokken e o vabes stond op een stoel en op het b lag Beekman geten EHflDE ZON EN MAAN Z i v M oMer HM Maan op tZM aam tlM Men If vwpUoU ta ventaMaiaw vi xonsoadernnc tet soaaMkaaiA Laatasmt vaa vaerinlgaa een fcalf Mr M emtgttkat roidea Hy was zóó vast in sls p dart ze er hem van verdachten opiUMte hebben gebruikt zelfs wat te véél dokter werd gewaarschuwd die echter weinig hoop op hersbel kon geven Vierentwintig uur later stierf hij zonder b kennis te zijn gekomen Zita Caro att Bianca waren intusschen verdwenen wetd geen moeite gedaa om brider verblijfplaats op te woren en Ad hoopte niets liever dan zoo tpoe g mogeiyk allee wat roet Het Hui I ff