Goudsche Courant, zaterdag 12 december 1942

i GOUDSCHEACOtDANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREICEN Chefredacteur F Tieter Gouda Me 9 ÊXpmi No 2U14 Postrekening 48400 Steun aan stilgelegde bedrijven Regeling uüshatend voor in stnecn Aigmnmmnm heffing van werknndn b driiv ü Wederom werd een deel van de Nederlandsche burgerbevolking bet slachtoffer van een Fngelsche luchtaanval Waar hier onmiddellijk hulp gebodem moest worden stond ook ditmaal de Nederlandsche Volksdienst op zijn post om de daklooze slachtoffers met raa l en daad by te staan Ztj die al hun have en goed verloren hadden werden m verschillende gebouwen ondergebracht Gezamenlijk wordt de Warme maaltyd gerutt igd Polygoon Sagers wet rapshsMdni fe het onbegaanbaie tfrreSn van liet Oosten bhL rupibarden spelenderwijs alle moeilijkheden en u oceriyk vervoermKidel geworden voor de troepen PX Rheinlander AtU m UcuVELRlJ IN DON i H T VERO VEtlD l jeuHMÜÊBlm ttormgroep onmn geld TEtUNGEN IN TUNIS J DOOBBfeOEKN rbev l van d Duitsche £ t nuwkt dA 11 Dec bekend ZuidMi Ma ket Ooateiyke 4uurt da Iwenilge evechU taiteit voort Hi rbu werden ten M en van d Terek en ten Noor liiói StaUngrad vrö zwakk vjjan itrttdkncbtcB vemi tJ d en isi de bocht van den Don in fKci trud een domineerende heu y veroverd Alle tegenaanvallen den vyand mislukten ItaJiaansche tien braken iiiiérn een verkeo gMactie UI de vliandelüke stellingen gB maakten gevangenen en bu t lijke verkennin saanvaUen wer g door Hongaarsche troepen afgeala o S erke Dwitaehe en Roemeensche diütrijdkrachten mengden zich m de hten in het Wolga Dongebied I schflten 24 vijandelijke vheg i neer Gevecht en slagvllegt l jetten den strijd tegen den vUan Hjkeè opmarsch aan den middenloop den Don voort ll krachtige aanval van Diutsche erle en pantwriivisies in den len sector van h front leidde I omsingeling van een vUandelijUe Jgroep Alle ntlastingsasnvallen loorbraakpogiagen werden met Mi van de laehiuaelit algeslagen 1 Zuidwesten van Kalmm en aan t Jlmenmeer konden de steeds op MW aanvaUeM bol lf T o lOOkm poorw g n MC J issen behalen tttfl A MOSI Op hrt k rtje li het trijdgebled weer ren van J sectoren Toporëk Toroppz lt f en Kalinin Twer w ar ïjc botejewjsII hun tweede of ensl f begonnen zljii la I Kctor KallBla braken de DiilUche roein li km diep In d t a eIU ce tsIllDgen Au het OoitelUke front werden m e periode van 1 tot 10 Decetaber 1262 liiki van den vijand vernietigd jiuitemaakt of onklaar gemaaktIn de Cj renaica schoten OuitscheIfera 8 v andieluke vliegtuigen neer I verloren zelf sleoljts een vliegtuigDidtsche en ItaUaaDsche gevechtsnepen braken in Tunis door vijande t stellingen en vamiettfden of verrtrden dsarlil 37 tanks en talrUke anrt wapens Des nachts wer de haveniBone gebombardeerd i den strud tegen Brit ch Amel ittnsche luchtstrudkrachtei werden inipeiiode van 1 ot 10 December 191 iindelijke vhegtmgen neergeschotenlirvan 112 in het gebied van de Midilandsche Zee In dezelf jle peuodetfcn 45 eigen vliegtuigen verloreniBij de aanvalsgeveohten Üer laatste gen m d centralen sector van hetitejyke front heeft zich de 19e panl divisie door de gestrengl eid en sujffieure leiding van haar cohimandant door aanvalskracht taaiheid enIrdheid der roep uzooder onder den lltALlAANSCH WeERMACHTS BERICHT ki Itahaansche weermaphtsberidit 111 Dec luidt als volgt h Cyrenaica grootere activiteit van Ttennjngsafdeelmgen en de luchtïht Tijdens hevige luchtgivechten ten Duitsche jagers 8 vliegtuigen pr Een ander vliegtuig werd door J hchtdoelartiUene neerg aald iWois plaatselijke gevechten in 1 hebben ItaUaansche eh Duitsche hementen eenige stellingen verI De vuand verloor 53 tanks N gepantierde voertufgen anti jesohut en vrachtauto s luchtmacht der ilmoiendheden ta den strud deelnam pchoot een 1 antal gepantserde voertuigen In Sn bombardeerde me zichtbaar I knooppunten van wegen en JfMjnen m het achterwairtsche ge li den v and Tijdens een lucht P op een van onw vlöoti ases in f Schoot hot kfweerge hut van Buitsch fchij twee vliegtuigen Eefl derde toestel Jstortte bo Wiusa in zee neergesdjioten door die trancportiichepen begeleid Ijtei laalsten viiandelyken luchtrji op Turyn werden 57 dooden en J en geMd o d r de burger Zatwdatf 13 December 1942 Bureau Markt 31 Telefoon 274S Verjaardag van Japans deelneming aan den oorlog BEOKVOESINO VAN VON BIBBENTROr Oe ministers van Buitenlmdadie Zaken der drie verbonden mogendheden hebben ter gelegenheid van den eersten verjaardag van Japans deelneming aan den oorlog voor de radio het woord gevoerd tot de volkeren der verbonden landen De Duitsche mmister van Buitenlandsche Zaken von Hibbentrop zeifl o a Een jaar van gemeensehappel jken stryd der mogendheden van liet drielandenpact en hun bondgenooten li t thans achter ons Het was can jaar van geweldige overwinningen m Europa en OostAzie De heldhaftige troepen van onzen Japanschen Ijondgöïoot hebben den Amerikanen en Engelschen te land ter zee en m de lucht beslissende slagen toegebracht en hen Voor altijd uit Oost Azie verdreven In de daarop volgende gevechten met de Amerikaansche zeeen luchtstrydkrachten heeft de Japansche marine den Amerikanen ook verder geweldige verliezen toegebracht zoodat hun aanvalskxacht in deze wateren voor lan gen tijd verlamd zal zijn In Europa hebben Duitschland en Itaüe en hun Ijondgenooten den Sovjel Unie in felle zegevierende gevechtei verder verdreven het continent tegen eiken aanval verdedigd en nieuv e sterke stellingen voor de verdere oorlogvoering betrokken Ter zee hebben de asmoMBdheden de Engelsche er Amerikaansche scheepvaart overal ge vKgjJfige verliezen berokkertd loodat dSnransportpositie der vyanden steeds rampspoediger wordt Daarentegen zyn de successen van onze vijanden meer dan bescheiden bomaanvallen op de burgerbevolking een succes van tactiek en tijdstip in Afrika alsmede een ongevaarüjke landing in de Afrik iansche kolomen van Frankrijk die weer loos gewerden waren door den breuk aan het woord van trouw van Fransche officieren Op geen enkel oorlogsgebied hebben onze vijanden dus een resultaat kunnen behalen dat de over winningen der mogendheden van het drielandenpatt in gevaar bracht Vervuld van trots met de onvergeIgkehjke daden hunner soldaten blikken Duitschland Italië en Japap thans met onwrikbaar vertrouvven de kmnonde gebeurtenissen tegemoet TELEGRAlteHEN VAN DEN FCBRER N ar aanleiding van den dag waarop Duitschland Italië en Japan een jaar geleden getrouw aan den geest van iet dnemogendhedenverdrag hun be luit bekend maakten om dert hun door de Vereenigde Staten en Engeland opgedrongen oorlog gemeen chappeluk tot de eindoverwinning te voeren heeft de Fuhrer aan den Tenno en den koning keizer Victor Emanuel alsmede aan den Japanschen minislerprcsident en den duce telegrammen gezonden aldus wordt uit het hoofdkwartier ge meld De emmer als hooikist De hpoikist is een uitkomst in dezen tijd maar wanneer men er niet de i eschikking over heeft zal b t middel om gasen electricit eitsverbruik te verminderen weinig helpen Men behoeft echter niet direct met de handen m het haar te zitten want nnet alleen een kist een n and cartonmon doos pan of teil ja zelfs een emmer JS een hooikist in te richten Voor wie het eten warm moet houden tijdens het vervoer kan een dubbele zak gevuld Tti t hooi houtwol kranten of papierwoil góéde diensten bewyzen Bij voorkeur gebruik e men een gemakkelijk te verwisselen goed waschbare v oer ng Na het gebruik moet men de kist steeds even luchten Hooikisten en manden zyn ook te vervangen door kranten Acht i tien groote kranten legge men daartoe schuin over elkaar en hierop m h t midden een platte prop van een krant Is bet gerecht voorgekookt dan plaatse men de pan op de prop en vouwe de kransen er een voor een omheen Van boven naa r onderen brenge men een krant aan om het pakket hijeen te hoyden Het verdient aaniK veiing het geheel in een droge tetl of iets dwgeltjks te plaatsen waardoor de kranten beter bijeen bUlven JJlJÊ MUSSERT BIJ DEN FttHRER VH iMi kMMkwartier van den JPÜIiier woedt geineldï Dt Ffahrer hefcft on tO December ia xijn hoofdkwaimr ontvangen den leider der NationaalSoeiaUati eiw Beweging in Nederlai Mus ett voor ctB vrt langdttrife gedachtewjaaeliai vol vertrouwen lM iiaaert was begeleid door den burgemeester en gevolmachtigde Oat N SB van Rotterdam Mollo Van Dnitsobe aüde namen aau de ontvangst deel de RUkscommissaris ▼ eor het iMwette Nederlandsche gebied Rijksminister dr SeyssIn uart de R ksmlnister en chef der Rqicgkanselarij dr Lammers de leider der partij kanselarij Bijksleider Bomtann en de Beiclufuhrer S S Hinunler De kerken en de Arbeidsdienst VERANDERD STAmjjJTl NT Men schrijft van Hervormde zijde aan den Stand Naar het Dagblad van Het Zuiden uit volkomen t elj ouwbare bron Mett vernomen is het Hoogw Episcopaat van de Roomse hKatho lieke Kerk in Nederland terzake van den Arbeidsdienst in nieuwe richtlijnen Ban de geestelijkheid teruggekomen op zijn afwijzend standpunt iat op 19 April j 1 openlijk aan de geloovigen werd bekend gemaakt In deze nieuwe richtlijnen wordt niet alleen er op gewezen dat door den arbeidsdienstplicht de situatie volkomen veranderd IS en dientengevolge de m aanmerking komende jonge lieden tot den Arbeklsdienst moeten toetredcp doch dat ook wat de geestelijke verzorging Ijetreff nfet fwijzend standpunt dient te worden herzien In de hier bedoeli e richtlijnen toch wordt er op gewezen dat binnen liet raam der mogelijkheden n In overleg met den Ned Arbeidsdienst een geestelijke verzorging Is tot stand gekomen dic goede beloften inhoudt voor de toekomst Zoe zouden voor ieder kamp kampaalmoezeniers vvbrden aangewezen die volgens bepaalde richtlijnen de geestelijke verzorging zullen uitoefenen Ook de Synode der Ned Hervormde Kerk heeft zich met de kwesties van den Arbeidsdienst bezig gehouden Was eerst het standpunt afwijzend nu is in een rondschrijven uiteengezet dat er geen overwegende Rpncipieele bezwaren tegen den Arbeidsdienst als sociaal irwtituut bestaan en dat ieder nu de dienstplicht is ingevoerd met zijn geweten maar moet uitmakeft of hij eventueel moet weigeren aan dezen dienstplicht te gehoorramen Aan de geestelijke ver7orging in de 54 kampen die er nu zijn wordt van profestansch Christelijke zijde de volle aandacht gegeven waarover spoedig we publicatie zal volgen DF HERDENKINGSBIJEENKOMST TER GELEGENHEID VAN HET ELFJARIG BESTAAN DER N SJB De aanvullerde instructie voor deelnemers aan de herdenkingsbijeenkomst van het elfjarig bestaan der N S B op li December a s luidt als vo gt Alle bezoekers dus alle geroodigden van de bijeenkomst welkegehouden zal worden ter gelegenheidvan de viering van het e fjarig be staan der NSB te Utrecht op Zondag 13 December as uit de provincieNoord Holland inclusief Amsterdam zijn zonder uitzondering verplicht om 11 15 uur aawezig te iijn in de halvan het AmsteUstation te Amsterdamvanwaar zy gezamenlyk m een extratrein naar de plaats der bijeenkomstzullen worden vervoerd op vertoonvan hun 4eelnemerskaart Alle l ezoekers dus alle genoodigdee van de byeenkomst vrelkegehouden al worden tér gelegenlveidvran de viering van het elfjarig i estaan der NSB te Utrecht op Zondag 13 December as uit het districtRotterdam zijn verplicht om 9 15 uuraanwezig te zijn op het statiMi D P teRotterdam vanwaar zij gezamenlijkin een extra trein naar de plaats Ierbueenkomst zullen worden vervoerdop vertoon van hun deelnemerskaart Alle bezoekers dus klle genïodi en van die bijeenkomst welkegehouden al warden ter gelegenheidvan de vienng vm het elfjarig bestaan der NSB te Xltrecht op Zondag l3 December as uit het distnctDen Hj 8 n verplicht om 9 45 uuraanwezlgLJÊjjan pp het station Hollandsche Spoor te Den Haag vanwaarzu gezSmen ijk m een extra trein naarde plaats der btjeenkomspt zullen worden vervoerd op vertoon van hundeelnemerskaart Aigjere deelnemers houden zichaan hun mstructws VERGUNNING GR IFICATIES De centrale persdienl van tiet NeNederlansche Arbeidsf At meldt In aansluiting op denln de dagbladengedanen oproep aan de Betriebsfuhrerinzake gratificaties deelt het Nederlandsthe Aib idsfront het volgendemede Naar aanleiUmg van de vele verzieken die van Ie zijde van de bedrijven ons reeds than hebtien bereikt wordt de aandaf bt van de werkgevers er nadrukkelijk op gevestigd dat de beperkende bepalingen welke dodl den gemachtigde voor den arbeid in zijn algemeene vergunning gepubliceerd In de Nederlandsche Staatscourant van S December JU z jn gegeven onverminderd van krarht blijven De te verleenen graUficaties mogen de in deze vergunning aangegeven grenzen dan oojc niet overschrijden De huidige buitengewone omstandigheden hebben om tot gevolg dat bepaalde ondememmgen de werkzaamheden m haar bedreven hebben moeten staken Op gT md van het besluit steunverlening stilgelegd bedrijven kan aan dergelyke ondememmgen steun worden ferleend die al dan n et by w ze van voorschot wordt verstrekt Het genoemde besluit heeft alleen beirekkmg op industrieele ondernemingen handelsondernemingen ambachtfebedruven transportbediijven vallen er niet onder evenmin als de ondernemingen op het gebie4 van de voedselvoorzienmg Igemeene heffing Om de voor steunuitkeenng benoodigde gelden byeen te brfcngen zijn op 13 Augustus il afgekond gd de richtlijnen voor de aigemcLre steun en heffingsregelingen volgens welke aUr werkende bedrijven op gelijken vret een algetneene heffmg moeten beUitn welke opbrengst gestort wordt fh het algemeen fonos De heffingsregeling wordt na oveneg met cTe hoofdgroep mdustne vastgesteld door den secreta ris generaal van Handel Nijverheid en Scheepvaart De individneele aansia gen worden vastgesteld door en moettn w H den betaald aan ie N V Maatschappij voor Induslxiefinancienng De bij dragen waartoe de nog werkende ondernemingen kwnnen worden ver plicht worden tot een maximum beperjct B € ndert heffingen B alvft de aU emeene heffing kent men ook i £ beperkte o buzondere nelfinKen Jez kunnen warden opgelegd aan die tik ken van bedrijf waa toe de gesteunie ondetneniiiigen beho ren Hier gaat het t dus om de noodige geHtn bijeen te brengen waaruit een onderlinge steun verleen ing kan wo d n gcf aancteid n een bepaalden bed Ij slak waaiin concentratie van productie plaats h cft De heffing en steunuitkeenng djenen er aiin toe t m de voor en nadeelen dier conce itratie ooveel mogelijk gelijkelijk over al e bedrijven utt den bedrijfstak te verdeelen De beperkte of bijzondere heffingen zuUen van geval tot geval moeten worden bekeken Kerstgave voor werkloozen Ook dit aar zal aan ondersteunde werkloozen boven hfun steunuitkeenng Al voorts ook aan de bu de werk Verruiming tewerkgestelde hoofdarbeiders een Kerstgave wordt toegekend Deze Kerstgave mag wederom bedragen 25 van het bedrag dat de betrokkenen over de week van 6 t m 12 December 1M2 aan uitkeennir eventueel loon ontvangen De berekening zal zoodanig moeten geschie d i dat 26 wordt gefifeven van de werke ijke uitkeering waenn begrepen eventuèele branditoffenbyslag welke de ondei feeun ien over vorengenoemde week verkrijgen De Kerstgave mag ook worden vÉ rleend over eventueeJe met Mt arbeid verkregen mkomsten die ten volle op het steunbedrag m mmdenng behoorcn te wor den gebracht Voorts strekt zy ch mede uit tot den extrabijslag welke m sommige gevallen aan mwonende kinderen wordt Uitgekeerd a smede tot degenenen die een verkorten arbeidstijd hebben en daarbij als aanvulling va hun loon een steunuitkeenng gemeten Ook m deze beide laatsie gevallen wordt de Kerstgave berekend naar het nettobedrag An de gonoten tegemoetkommgn Aan personerr Hie uitkeenng uit hün V erkloozenkarf ontvangen kan de KerstÉ ive worden uitgekeerd indien en vlSr zooveel zg aan kftsuitkeerrng plus eventueelen kasbijslag minder ontvangen dan aan steun plus Kerstgave zou worden toegekend indi gy geen kasuitkeenng ontvingen Ook aan de ondersteimde kteme boeren en fumbouwers kan óver het tbdvak 6 t m 12 December een Kerstgave worden verstrekt op dezelfde wUae ala dit m het vorige jaar i geschi L en argezlen h t hierbtj gMt om een o n derllnge at unverleentng zal de regeling daarvan grootendeelii aan de bedrijfsgioepen zalf kunnen worden overgelaten Deze brengen dan ook onder goedkeuring van den secretaris generaal van Handel Nijverheid en Scheepvaart de hiervoor noodige heffingsregelingen tot itand 0a tteciareteUng Men moet dus onderscheid maken tusscben Bteun ultkteringi gefinancierd uit bijzondere heffingen zg A ateun en steun uitkeering uu Igemeene heffmg z g Bsteunji Voof den B tteun zijn normen opgesteld volgens welke stilgelegde bedrjjven op gelijken voet uitkeenng uit het algemeen fonds ontvangen Indien althans instandhouding van het hediijf sociaal economisc i gerechtvaardigd IS Wat het laaUte punt betreft zat in het algetpeen het tegendeel slechts in zeer duidelijke gevallen worden aangenomen bv wan leei een bedrijf reeds sinds lang qp den rand van een faillissement zweeft of kchts o er een verouJejde fabrtekboutillaj e be c iikt De steuruitkeermg mag met meei bedragen dan de kos en welke noodzakelijk ijn vu n üe instandhuud ns van liet bedrijf De bedoeling Is immers uitsluitend om het mdustrfeele apparaat van Nederland in stand ie kunnen houden Er al geen j teun worden uitgekeerd aan een bedrtif dai op gtortd van de winsten van antJere tot de nnderaepiing beliooionde bedijvcn in stand kan woidt 1 gehouden De hiei bovengenoemde richtlijnen gelden ui sluitend voor den B steun Procedure der uitkeerip De bedrijfsgro d e in eeiate instantie beslist of een bedrijf zijn werk aa i heden heeft moeten staken op grond van de huidige buitengewone om tandigliede i en ouk of de inetandhbuding soc ai economisch geVechtvaaidigd is bepaalt tevens op basis van de e edgekeu i de steun regeling de individual Ie steunui keermg ordtr goedkeuring an de Maa schappij voor IndustUefinanciering Oe deibelreftende vakgioep word daarb gehoord De genoemde maatschappij wint alvorens gi edkeuring te verleenen weer het advie m var het desbetreffende rijksbureau Er staat beroep open bij den Mcretans generaal van de bedrijfsgroep en flktr de bedrijfsgroep tegen de bes iSË ing van de Maatschappü voor Industriefinanciering Deze maa sch3PP J keert ten otte de bedragen uit Goedgekeurde re£ yngen De secretaris generaal van Handel W verheid en Scheepvaart heeft reeds goedgekeurd s eunregelingen voor de baksteenen ka Ikzand steen industrie textiehndustrie plaat verwerkende en aanverwante irdustrie electrotechnlsche en metallurgische industrie Ook Is reeds een Eg A steunregeling goedgekeurd Esn II ooi kist in gobruilc bespaartgas on slecfricitolt COMMISSARIS NÏETCOMMER CIEELE VEREEMGXNGEN De commissaris voor niet eon mercieéle vfrtfenigingen en stjchtmgen brengt ter kémiis dat zijn kantoren zijn verplaatfit van Waalsdorperweg 72 te S Gaavenh e naar Amaliastraat 13 te s Gravenhi le£ponnummer is hier in 183570 Het inter nummer bl t onveran Het locale door gewijzi locale te ef derd letter i UIT EÏGEN TUIN SPIT UW TltlNGROfT VR6kGTIJOIG Mf Met het omspitten van dc n tuingiond tnoet men niet wachten tot pi in het voij jaar Het moet eerder geschieden JBtJ jacht weer iS het reeas m de Wintem landef mogelijk Indien s winters lAi het sputen nog een fhnke vor t opteedt vrieren de harde kluiten 5tuk Zu k een cloorvriex ii van den onlgespitten gtond l v rdert bijzoftder het ver ki Ijgen van e n loa iere irtructMur vait deil bodem $ tugg e gl onden pleegt i n daai om in i laie natjar te sp U n Ook i elanden i ie voor dun verbouw vun aai apf len en groenten zijn bestemd spit men zo vioeiT moBtJijk o Wil het omspilten van e n stuk graslai d goed geschiedcr dan vergt i t veel lijd Vet duuit langpt dan hel spitti n van ouden uJSïn tuingrond Ook dit is een leden om er zoo vroeg mogelijk mee te ocg mtn Nimmer moet men kpitlrn Is ei n euw ligt en p Mmlii ft olang de grond be ioren 1 Det ki n gebeuren dal veel regen of hooge waterstand den grond hebben doot weekt Zoolang de grond nog doornat ia imiet men niet spitt n want door de over aat van vfcht siiht de aarde weldra weer dicöt Het overtolMjie water moet men er t ftf or freppeltjes laten afvkteicn Zoodra de gro 1 voidoende dioog ia maakt men m t hel spitten een aanvang Men gebruikt voor dit werk een stevifjt spade en xotRl er voor dat deze vooral niet roest H e blanker fe is des te gemakkelijker gaat ze m den frond en des te lichter IS de artïetd Indien de tuingrond veel worteldraden van kw eekgras bevAl is het raadrilam deze tegeliJk met het spitten te verzamelen en te verwnIdferMi EVACUATIE VAN BE DRIJVE N Financiëele refelitig vMigesteld Het bureau Afvoer Burgerbevolking deelt het navolgende mede Ten aanzien van ondernemingen wier bedrijfsinrichtlnien ui verband met dtt van Duitsche zijde bevolen evacuaties ontruimd moeteA worden heeft de aecretwis generaal J van Binnenlandsche Zaken bfj een dezer dagen aan de gemeenten gezonden rondschrijven de Xolgende regelinjg getroffen I Triiiiportkoaten De uitga ven vallende op het vervoer van den bedrij f alnven tans en de goederenvoorraden van de ontruimde bedrij f sin nch tingen naar een door de overheid aangewezen of zelf gekozen evacuatie oom Ikomen voor rekening van het Rijk of worden op aanvrage van rukswege vergoed aan dengene e deze uitgaven heeft gedaan Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing bij terugkeer naar de ontruimde of de daarvoor in de plaats gekomen bedrijfsinrichtingen der onderneming 2 Kosten van opaUg De uitgaven verband houdende met den opslag van den bedrijfs inventaris en goederenvoorraden der geëvacueerde onderneminê doch met uitzondering in de kosten vallende op de verzekering tegen molestr worden tot een laarlnksch maximum van 30 prt van dfl huuiwaarde der ontruimde bednifsinnchtingen door het Rijk De Kamer tan Koophandel en Fabueken In u eiker ressort de ontruimde bednjfsinrjchtingen ijn gelegen kunnen in a Jjking van het hieworen bepaalde de De huurwaarde wordt vastgesteld door den inspecteur der directe b stingen van de gemeente waarin de ontruimde bednjf mrichtingenziin pelegen 3 Vergoeding van huurwaarde Uitgaven gedaan gedurende den tijd er evacuatie welke verband houtjen met het aanhouden van tie ontruimde bediljfsinnchtmgen worden voor Rljksrekenlng aan de geëvacueerde ondernemingen vergoed By eigendom wordt in de plaats van de te betalen huur de huurwaarde vergoc4 vastgesteld op de wijze als onder 2 aangegeven 4 Kosten nn eerst inrichting In de kosten van eerste inrichting van een nieuw bedrijf wordt van Rijkswege een tegemoetkoming verleend ten bedrage van 30 pet van de huurwaarde der te betrekken bedritfsmrichtingen De Kamer van Koophandel en Fabrieken in welke ressort de ontruimde bedrirfsinrichtmgen zijn gelegen kunnen de tegemoetkoming op een hooger bedrag vaststellen Indien daartoe naar iiaar oordeel aanleiding bestaat Als tegemoetkoming kan in geen geval hoogere bijdiage worden verleend dan de werkelijk gemaakte kosten 5 Duur van vergoedingen De Uitgaven bedoeld onder 2 en 3 worden vergoed tot et tiidst p waarop de ondeme mmg naar het oorden van de Kamer van K oophandel en Fabrieken in welker esscrt de ontruimde bedrtjfainricbtingen zlin gelegen redelijkerwijze geacht moet worden in staat te 2ijn geveest haar bedrijf wede om naa de ontruimde of naar nieuwe bedrijlsmnchtingen over te brengen 6 FfnancierinE Aanvragen tot het verkrijeen van een v loischot op de uiteirdtink toe te kennen vergoedingen bedoeld onder 1 t m 4 kunnen v orden ingediend bij de Kamer van Knophmdel en ïabneken in welker lessort de ontiui nde bedrij f sinrichtmgtn 7i 1n gekken Du voorschot knn worden vnletnd tft een maximum van 80 pet van het verinoedeluk toe Ie kennen bedrag De Kamers van Koophandel en Fabrieken stellen een onderzoek m n ar de behoftfte aa het voo sch en de redeliikheid van het aangevraagde hedra en zcnrfen dt a invras V ei volgens doorifusschenkomM van het fetuebtchjk evae ut ie but eau door an de afdeeling finarcien en pei = oneel an het bureau afvoer bur§erbevolkm die Indien met de toekenning ci het b drafi van hc vooi ichot ingestend wordt voor de u tbetalmg 7orf draagt IHerbij kan cessie V n de lechttn van den voorschot enier t U ls vtndtn 7 Indiening van declaratie De aanvragen tot het verknjg fr van een vergoeding bedoeld onder 1 f m 4 kunnen worden ingediend bij de Kamer vin Koophandel en Fabrieken in welker ressort dB ontruimde bedrijf inrlchtmeen ijn gelegen Deze stelt de vergoeding vast n bericht het bureau Afvoer Burgei bevolking dat zorgdraagt voor de uiibetahng an de belanghebbenden onder gelijktijdige verrekening van een eventueel verleend voorschot omtrent d b s s fng Declaraties der kosten van vervoer opslag ed ten behoeve der t edriiven gemaakrt door de Kamer van Koophandel en Fabrieken of het betrokken Rijksbureau worden rechtstreelcs door respectieveliik via de KaMer van Koophandel en Fabrieken ingediend bij het bureau Afvoer Burgerbevolking 8 Transport n opslag van bedTtJfstoiveatarts en goederenvoorraden e nerzljds en van lijfftoederen en huisraad anderzUds huurwaarde on rillmde woning ep be drijf siiiTichtlngcn rn eerste birlclitint nieuwe woning en nieuw bedrijf Indien de kasten van transport en op Iag van bedrijftiinventaris en goederenvoorraden eenenttjds en v an hjfgoederen en huisraad ande zijd niet afzonderlijk kunnen worden gegeven moet d aanvrage om vergoedlnf dezer kosten In haar geheel worden Inge dlend bij de belrokk n Kamer ran Koophandel en Fabrieken Het hierbove i b paaide is daarbi van overeenkomstige toepassing met dien verstwiile dat onder huurw aarde al dan wordt veratiian het totaal der huurwaarde van de on rutmde woning en bedrljf inrichUngen alsmede ten aantlen van de tegemoetkoming in de koïten der eerste Inrichting van de nieuwe w ntng en het nieuwe bedrijf rnet dien ver iande dat met betrekking tot dt laatstbedoelde tegemoetkbming onder huurwaarde word v rstaan het totaal der huurwaarde van cie te betrekken woning n bedrUfsinriQlitlngen AAN DE FAMai LEPEN VAN DE V UWILLIGERS ÏN DE WAFI f SS EN HET tEGIOEN De Germanische Freiwilhger Leltstelle deelt mede Het is zeer goedmogelijk dat mqn familieleden of bekenden op fotüs van de WaffenSShet legioen in ddgbl den Mjdten of het filmlRiirnaaJ herkent Een Wer bcgnjpelyke vtensch is danook de e fotos te bezitten Schrijft Umet na wkouri e opgave waar u de foto gezifcn hpeft aan die Germanische Frei iUi r I itstelïe Den Haag Pl jn 1 X e betreffende foto wordt u dan loe enond n mrr I L 11 III mmmm ZON EN MAAN 700 op 8 41ronder 16 3S Mtm op n 3 onder 23 V9 Men U verplieht te verdulsteeen van onsonderfang lot zonsopkom t tantaarns van voerlniRen moeien een half imr n ann onrteririnf oBtstofcen worden