Goudsche Courant, maandag 14 december 1942

il 4M NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandag 14 Dec 1942 Mt taancane No 21111 ItarMat MAlUnr M TILKf tfa rmtrtktntat M H Chflradacieiir riKIEH Oouda MUSSERT leider van het Ned N S B ingeschakeld in het hinnenlandsch bestuursapparaat De Rijkscommissaris en de leider der Beweging spreken De RykBcommissaris Dr Seyss Inituort tüdeni zyn rede Antterdam 13 December De plechtij e herdenking van het eU f arig bestaan van de Nalionaal Socialistische Beweging der Nederlan den is hedeoniiddag in het Concertgebouw dat tot de allerlaatste plaats was bezet wfgegroeid tot een grootsche maniiestatie van verboadenheid en trouw aan den Ffifarer en den leider der N S B Deze Ustorisohe bijeenkomst ia de hoofdstad van het land waarin de N S B b ingeschakeld in het bestuursapparaat van Nederland en waarin Mossert is uitgeroepen tot leider van het Nederlandsche volk ken merkte zich do r een laaiend enthousiasme van hen die getuige waren van deze biizondere plerhtigheid Nooit is duidelijker naar voren ge komen dat inderdaad zooals de leider zeide de geschiedenis van ons la 4 de geschiedenis van de Beweging is gcTs van de N SP A P het Rijk commissariaat en de weormaehl Spreker begroette verder de vertegenwoordigers van de Partilo Nazionale Fascista alsmede de functibnariïseji en leden uer N S B waaronder speciaal de gewonde en met verlof zijnde strijders aan het Oostfront Na en heer Huygen vdprA de plaatsvervangend leider de heer C van Geelkerken het woord Deze herdacht de gevallen kameraden zij die in de Meidagen zyn gesneuveld of vermoord alsmede de dapperen die aan iet Oogtfront in Afrika of waar ook Uat wereld bun leve hebl n gegeven en gelalen Vervolgens memoreerde spreker in l et kort den elf jaren strijd van Mussort en herinnerde er aan hoe de leider in 1931 met fenkelen is begonnen on thahs staat met tienduizenden en tienduizenden die allen bezield zijn met eenzelfden geest om ook in het twaalfde jaar te strijden voor de ver heffing van ons volk Hierna werden twee coupletten van liet Oostlandlied gezongen waarop elf vertegenwoordigers Van den Jeugdstorm die uit de elf gewesten de Citatettevlaggen aan hun leider kwamen presenteeren de zaal binnenmareheerdeh Jeugdige vertegpnwobr itijkscommissaris KijksmiBisier Dr SeyssInquart feliciteert Mussert met j ifn benoeniing CPoIj goo Fotodtenst N S B Ottb jMVere gweratia p 4e li lfcii ken tii en de nieuwere gndn denis van ons volk geleerd ül warden dan gejoof ik dat dcgenea Ai onderwijzen niet anders InmMa xeggcn dan de geschiedenis raa m volk in de laatste jaren waa da ge sehledenis van de Beweging ta de laatste Jaren Spr vatte de geschiedenis van de Beweging saitien in enkele tijdvakken Dan vind f n wy dal er een rechte lijn is van het begin tot op den huldigen dag Wij zien hel eerst naar de voorgc9chi€deni s der Beweging de Ja n van 1925 tot 1931 Dan ziet ge tiit merkwaardige dat de Duitscbe brocderpartjj eigenlijl is ontstaan aU een gevolg van het verdrag van Venuillek een verdrag dat Duitschland en Italië bracht in een staaf van vernedering en knechtschap ten behoeve der democratieën Gij weeti daf door het verdrag van Versailles Frankrijk eindelijk de Eöngrens ten deele bereikte Het cheao alsof wij daar niets mede te maken hadden In 1925 echter zes jaren na het verdrag van Versailles bereikt dit verdrag onze grens Frankrijk wil daiK door middel van zijn vazalstaat België zijn invloed uitstrekken naar de MaaC Onmiddellijk hierop was het woord en de Waal dus naar het hartje van aan den leider der N S B Mussert i ons j land In ons land ontstond toen wien een ware ovatie ben deel viel een reactie tegen het voorgesleWe boo$e Duitsche gasten alsmede gene digers van den Jeugdstorm declameer dea vervolgens strjjdleuze h waarna in spreekkoor de Jeugd storm zijn trouw betuigde aan den leider De volgende spreker was dr Ritlerbusch namens de N S D A P die namons de Duitsche partij de hartelyk ste gelukwenschen overbracht Vervolgens pam de Rijkscomnvssaris Rtjksminisler Seyss Inquart het Woord Rede van ïr Mussert Belgisdie verdrag De regeering zei ja de Tweede Kamer nam het aan doch het werd door de Eerste Kamer verworpen Maar in twee jaar wa het tooh zoover Zij die zich in iezet had f den voor volk en vaderland dachten weer naar hun cerzaMn behoep toog te kunnen gaaa en niet meer aan politiek te doen en ziet in 1929 beginnen zij weer om het eigen volk te ontnemen wat het had Toen zUn n pioniers iot de conclusie gekomen dat liet parlement niet langer tot regeeren in staat was Een volk ixioct ziek zyn wanneer het zyn eigen land ïoo achter stelt bij de belangen van andere volkeren En dus reiden w w i gaan nu tot het volk en zullen pro beeren het weer gezond te ntaken Daarom ontetond in 1931 op de eenk mogelijke basis namelijk op de baas jfan het nationaal socialisme het ber in van het herstel van ons volk ia Decembel van 1931 nu U jaar geleden en zoo gaan wij naar het tweede tyd i vak van 1931 tot 1935 de vier eerste Jeren der Beweging ons volk verdeeld in 50 politieke partyen ten deele zwerend bü de Volkenbood politiek en het volk wüs makend dat de armoede en de werkloosheid van honderdduizenden slechts een crisi verschijnsel was Als u maar even geduld wilde hebben zou het kapitalisme zich herstellen en de crisis zou voorby gaan en ieder zou weer werk krygen Pal daartegen in werkt de Beweginf de Beweging die begon met de verdediging vat het volk tegen de macht achter de achcrmen De Beweging die ik toen vornfde eiscbte eenheid in plaaU van verdceldiieid en zelfroRpccl der natie venJeiiigin ï van rndlü ver werping van den onzedJTükcn Volken zaglijk veel iorgan moeite en bezwaren het jaar dat achter ons ligt gehad heeft En wanneer nu wékr een jaar voorbij gegaan is en wanneer w j terugzien op hetgeen een jaar geleden was en op hetgeen nu is dan welen wij deze wereldworstellng is dit jaar weer klaar tot ons gekomen De fronten teekeijeii zich duideJlikeir en helderder af dan ooit tevoren Qe beweghig kan geilen worden ala de geschiedenis van ons volk Wanneer na Zt 30 of 40 jur een Muisert dome Sett cntliousiaata oMBlgle omiioft fPolVffoon Z rl mafeen Keed ui de ochtenduren wm hel ia dt boofdslralen van Aineterdam merkbaar dat er iets büiontlers op til was Vele treineiif voerden deelnemers voor dc lechtiglieid in hei Conccrtgeboaw aan colonnes van WA S S en Jeugdstor mareheerzingend door de straten doch de rdrulrie heerschte in de omvan het Concertgebouw waar I3 uren levore 1 een duizendkop ge menigte geduldig wachtte op het 6ment dat de deuren zouden wórgeopend inmiddets werd binnen de laatste hand gelegd aan n waarlijk indrukwekkende verslering De achterwand van het groule podium werd gevormd door Ouitscheen N S B vlaggen welke In s rakke banen van het plafond tot den vloer reikten terwijl daarvoor een gtweldig gi oot embleem van he insigne stryd en offer was bevestigd Het podium was met roode in plooien gelegde doeken gedrapeerd daarop een óver de breedte van de zaal aaofebrachte blocmcnomlgstlng Oitistreeks een uur stroomde de zaal vol De verschillende formatiee namen haar plaatsen in terwijl de organi atie leider den aanwezigen de laatste in strocties mededeelde Ondertuaschen hadden verschillende i rit Seyffardt de commandant van h Nederlendsqjie Vrijwilligeislegioen er itun plaatsen ingenomen Met zwaar Uatiigeroff l en luid klaroepgesehal Wfrri de komst van dr Seyss Inquart en Muïserl aangekondigd die bij hufl binnentreden werden begroet m t een donderend houzee geroep Voordal ïij hun plaaLiien innamen zoigen de ongeveer J600 aanwezigen d ii Rgksrtiluister en den leider het lied De zwarte soWaten toe Onder doodsche atille werden verVolfiens terwijl alle aanwezigen zich j van bun zetels verhieven de Neder S 1 landsclie vlag gedragen door verte gffliwoordigera van den Jeugdstorm en io eerevlag der Beweging gedrageif door den SS Opperstormleider Heubel binnengebracht waarop de secretaris generaal der N S B C J Mujrgen fót openingswoord uitsprak Sprekef begroette den Rijkscommisuris Rijkuninister dr Seyss Inquart den vertegenwoordiger van den Wehrmachtsbefehlshaber den generaal der infanterie Roinhardit den vertegenwoordiger van de N S D A P DiengtIeit r dr Bitlerbusch den Hauptdienstleitcr conuniïsarisgeneraal Sj inidt alMPsde de overige vertege woordi I B 1E 8 B B bond die geen enkel goed mensch als basis van z jn handelingen zou kunnen gebruiken en die ffiedits bestand om onrecht te handhaven en t ocialisipe t an de daad Zoo sprak de Beweging vier jaren img en dat liJ niet voor doovemansdiren sprak biykt wel uit de verkie üjigen van 193S toen 300 000 Neder anders 8 pcL van ons volk zich achter I iiaar stelde Zü was ie vijfde politieke f rty geworden van de 50 Daarna komt hc derde liijdvak van 1935 tol 1937 Daarin ziet u zich het nteraationalisme ontplooien De oor ogsver kIaring van Italië aan Abes i nie is het hijschen van de vaan het r ijschen van de vaan van alles dat i jmocratie heet van alles wat macht l eeft 4ran alles wat bezit heeft om zien ie verdedigen tegen de Hal enichts zooals men toen reide Eingeland voorop met Frankryk en den Volkenbond be 1 n in actie te konjen die alles zou landhaven zooals het was En wie ging oen bet eerst naar Geneve De Nerfer andsche minisier van Buitenlandschc Zaken om sancties te vragen Hoevelèn varep er toen nog in ons land die dachlLn dat doet hij voor zyn lani en voor r ijn regeering misschien zelfs goorde Koningin Wy wisten als na iOeM i Cialisten oenmaals dat hy als inecht van Engelpnd naar Geneve ging De Volkenbond lïam zijn sancti tttani niet hard genoeg IlaJië wint pan komt de internalionalé democrai é ta zegt Ni alië gewimncn heeft is er nog maar Pn fing te doép met de v apenen in ie fiand het nalionaalsocial cme en het fascisme te vernietigen ert wiJ weteni reeds nu dat d rtiarht p chlcr de schermere zat in ile ftnh Lrshuizen te New York órider ifiing van Roosevelt Daar vandaa ling het naar Parijs Warschau en Ixtnien Welnu wat gebeurde er met ai land in het jaar J936 Wat zien wij erschijnf n De geestelijk en mofeele lérbewapeningl Herinnert u zich nog tat ztiiver Nederlan sehe product van Sngebchen oorsprohg hilariteit Wat ten wij nogrneer DeOiffordbewegirrs ier nn 3 t li Iic nog 1937 toen Wij MO e verkiezingen hielden en in L trechl een geweldige d€mmi Cralic van de Oxfordbeweging werd gehouden waa l y de menschen langs een omweg verCeld werd kyk eens als je jnu in Kier geval jiSat and ra wil doe dan céii ding niet Ga in ieder eval t iet naar de N S B Bij ons kun je het ook krijgr iipn goed ook We hebben Oxford a Bt iheKl door democratie of zooals t wel meer heb gezegd Eerlijkheid doOT i f tal gelach Welru kai er j eB 1 en Ojid wMirwi de vprkieilngen Öna volk geloefde hen Colijn als vertcgenwoordi ser van het Bngelsch Alherikaansche rodth pilaal Oud ai vertegenwoordiger van dre internationale vrijmefnelani Wü krijgen de helft van de stemmen van voor dien tijd maar de Beweginsf staat pal en in Den Haag verklaart zioh een groot aantal menschen teigen do Volkenbondssanctje en zegt Wij zijn solidair met de Duitsche bruinhemd ii en de Italiaansche zwarthemden cn wij aeJoo en in de vorming van een nieuw Kuropa de vorming van een nationaal io cialistische Europa Na de verkiezingen ging de Be eSing in de doodkist Hier in Amsterdam i ad men een keurige doodkist Daar n la g de beweging Duizenden prentl riefkaarlen werden rondgestuurd gü ruit het u herinneren met de woorden lieden overleed zacht en kalui de NS B gelach Het vierde tijdvak ia v n I9 7 tot 1340 Mijne volksgenootén In het wa n van het lan4 dat officieel heeit Koninkrijk der Nederlande ziel gy f e wrpenspreuk Je maintiendrai of in goed Nedeflandsch Ik zal hair dliavsn Welnu myn kameraden w l zy eha ndhaafd hebben in de vier oorlops agen was niet veel maar wij hebben n die dirie jaren de Beweging weleó Ie handhaven ondarks de terreur en broodroof De beweging ging haar weg een eenzamen weg H ar waarschuwende sten ging niet verloren Wij habben het volk gezegS keer terug op pad en gy gaat uw ongeluk teg noet Keer terug voor het te laat is én vernietig uw levensmiddelen niet Niet één maal maar honderden njalen hebben wij onze waarschuwende sttkn laten hooren Wjj zeiden Rekent u niet op Engeland Want nOg nooit heeft Eagehnd Engelsch bloed vergoten ten bahoevo van ons vaderland Reken ook niet op den Volkenbond Hét is een kaartenhuis dat jiteenvalt Beken u lot het nieifwe Europa voOr het te laat is Dat is alles wat wU hebben gezegd ih de vierde periode van 1937 tot 1940 Wti krijgen dan de vijfde periode van Vei 19W tot December 1941 Dirfect na de Meidagen komt de sl tn van den overkant maar hier i de storm en hftr blijft het volk en zy die v rantwoordemk ziJn vluchten weg De Beweging ging door Ons doef wa ons volk te maken van vijand tot bondgenoot zooals wy op onze laatste roole byeenkofast te Llinteren gezegd hebben Deze gP te büeenkofhsten die wy ook nu zoO raag zouden ülen hebhen maar die nu niet mogelijk I zijn zullen eerst latnr weer mogelijk worden en dan grooter dan voorheen KDaverend applaus Wü hebben nu een Duitsche bfl etling en wU iveien nu wel waarom dat rtcodig was In die dagen zeiden zooveel Nederlanders tot elksaar Wat doen tij nu maat ntl begrijpt toch iedereen met hersens dat deze kust vi idt digd moot worden Want indien er nu geen Dvitoche weermacht In Nederland was dan waren de Amerikanen niet in Algiers getand doch daa was hi r het iiorlcg Urreln gekomen miire k n mdBn applïius Wat deed de Duitsers besetlmwle Sfapf Borriiis overheid Zij gaf iedereen na Mei 1940 zijn kans Wat wilt gjj Nederlander Meedoen of tegengaan Bepaal uw plaatï En daar z gcn wij opkomen de nieüwie Eenheid door democratie en wij oude italionaal sociallsten och wij hebben ons zoo n beetje er aan jeêrgerd De Nederlandsche Unie de schuilkelder van alle politieke ps rtüen die zeidien het nieuwe te willen maar in werkelykheid a Ueen het oude wildeai conservecren inblikken Toen kwan in Jnnl 1941 tfe beslissing In Jani 1941 waa het wo dat het bolsje wistendom moest worden aangevallen Het kon niet anders De Rykseommissaris heeft zooeven herinnerd aan onae saiaenkomst up bet Usclubltrrein waar verklaard werd wie niet voor ons is is tes n ons Ons standpunt wa bepaaH het slmengaan ni t Jl iiitiiichland tot dc eindoverwinning D Nwlerlandche Unie schreef toen echter dat zij de zaak nog wel eens zou aanzien en haar standpunt zou bepalen na afloop van d i oorlog Daar mede was een einde aan de Nederlandsche Unie gekomen Maar tóén kwam in December 1941 de grootste misdaad ooit gepleegd aan ons volk Aan Japan is door de emigrantenrtgeering te London de oorlog verklaard Duizenden van onze jongens giogep te gronde zonder eenige reden en Indië werd atgescheiden van Het moederland Wat de toekomst is weten wij niet maar wij zijn gegaan naar hem die het land van Europa in zyn hand heeft voor 90 pet allharfs voor de overgrootc helft WU zijn naar Adolf Bitier gegaan en hebben de solidariteit der Bewegiiil die wg sedert 1935 hadden in een vast verband amgexet culmineerend in den eed aan den Gcrmsaiischèa rtihrer en mij gevolgd in dit jaar door den eed van mjn volgelingen aan mij opdat wij een onverbrekeüike betting tco mep te vechten Eea man klaagt liiét maar zet zich in in dfn strijd Vorig jaar leen zkg hct er moeilijk uit Dir jaar dal wij nu byna ten einde hebben geleefd was zwaar WU weten het heel goed mijne oude getrouwen Gij weel het linel soedf De niiieilijkheden in de f weging de ciitiejgrond Eche ophitsing het verraad miriiruik vanvertrouwen dat ik in pnkïlen ha d gesteld baantJ sj Rers en dat was het ergste de ondermijning in het geloof 0 n de goede i cchivaardige uileindelike txdoelingen van de Duitsche leiding Wij hébben er altijd in geloofd en men heeft gezegd Jullie v uixien toch eenvoudig maar gebruikt en straks wf giièveegd Dat dit elke keer weor gebeurde was het ergste en daarom waj het in de eerste pjams oed dat de Füiirer zich hcfJl uitgesproken Nu kan er in r nie ri1en geen enkele meer zijn die dat kan zeggen want bet woord ligt daar en al ifn er nu honderden of ditizenden idioten dUe anders praten het interefjieert ons alet meer Daverend i pplaus Zie vervol j pagina 3 Regeling bezoek i an den leider De a dJudantiHir van don leider deelt mede Hft is do wcnsch van den leider dat leden en sympathisceranden der N S H behoorendp tot hei Vrijwilligers Legloen Waff n S 3r en N SIj K of hun familieleden indien zij zuUts wenschenT in de gelegenheid geileld kunnert worden om hun opwachtii bij den leider te makw Tot heden was het gebruikelijk dat iedere vrijwilliger op eigen gelegenheid en zonder voorafgaande kenniaeeving zich op hjt hoofdkwartier d r N S B vervoegde en aldaar om een zouden vormen naar hët nTeuwe or derhoud rfief den Mder verzocht In Europa dat konden moet applaus I IJ gevallen is hiervoor toeslemming Wy zijn nu in liet zesde tydvak het erleend jaar 1942 Nederland is dit jaar van Daar er echter den laalsl n lijd e i bezet gebied geworden tot oorlogster toenattie van dergelijke bezoeken valt rein Zie de bombardementen van constateeren is bet d n leider niet meer mogelijk op ieder willekeurig tijdstip kameraden vrijwilligrs te ontvangen en is v in hi dcii af besloten hiervoor bepaa lde dagen en tijden vast te stellen en wel iedcrcn Dinsdag en Zaterdag van 11 to 13 uur Op dit tijdstip dienen lij zich op het Hboff kwarti r Maliebaan 1 Utrecht te melden Op andere laBen dan hiprboven ver meld kan hiertoe geen R legenhekf worden gegeven dan uitsluitend in bijzondere gevallen en met voorafgaande schriftelijkeof telefonisthe fsoraak Herhaling redevoeringen over den i ender Hilversum II De perrtiens vjh den NwlerlaodschenOmiwp meldt dp Dinsdag 15 December zal over Hilversum 2 var 17 iO 19 11 uur oon heruilzending worden gegevt n vsn de rcdeviSerlnggn welke dóór den Rijks kómmissarS Riiksmin slcT SeyssInquart en den lei Ior werden gf houilW ter gelegenheid vi n de herdenking v i het lljarig best in van de Nationaal Socialislisdie Bcjieging der Nodeilanden VERBOD TOT VESTIGINO EN VERHUIZING De burgemeester van Arnhem heoft ertl verOKleaing vastgesteld tot beperking van net n rlii van vestiging in n verhuizing binnen deze gcjmoente Daarin wordtt voi boiien a zioh in de gemeente te v stiigi n b binnan de aineentc te verhuizen OoSt d burgemeesters van sHerto genbosch Vught van Amersfoort en van Deventer hebben een verordsniuf vsistgesteld waarbU het verboden ia tich in deza gemeenten te vestiuen of bini on deze gemeenten te verhuizen Zuid i iinburg en wan Eindihoven Ik wil hier herinneren aan ien tijd van het einde van 1940 en aan het vorige jaar Buitengewoon slimme Nederlanders zeiden Laat je toch niet ijsmaken dat die bombardementen geschieden door Engeische vliegtuijon Hel gebeurt door Duitsche vliegtuigen Dat herinnert gij il toch nog Nu hebben zij het ni t getsegd dat doen zjj hiet meer Zij zijn tenslotte niet heelemaal gek geworden en zij bcgrypen nu dat dat niet het geVal is Welnu u begrijipt waarvoor die bombardementen Pil evacueeringen zijn Nederland WestelQk gebied Is Westwal van europa geworden Laten wij goed begrijpen dat wij vroeger hebben gezegd dat ll blij was dal onze Grebbelinie onxe IJssellinle en onxc Holfauidsche Waterlinie tegenwoordig Wolgalinie heeten en Ik xpu nog hlijder zijn wanneer de Westwal wat kan opsofattiveu naar het Westen want boe eerder weg bee liever Dit no t ons tot voorbeeld strekken hoe verder weg de greuxen van Enrapa s jn des te beter kunnen wU ia Europa leven Dat Is de gfi ole opgave dat de greusen ver cl u ea dat daarUniiFd gren oorlog heeiseht ea diuir bniten de wacht wordt gehoaden Dat beteekent ook dat het Nederlandsche volk biersan aandacht al moeten geven dat beteekent dat wij soldaten zullen moeten hebben Het vorig jaar kameraden waren ernog zoovele Nederlanders die het theejwatfi gingen opzetten omdat de lEngetscheh gelegd hadden dat zij zoudenkomen Zij zijn er echter nog niet ma rwij hebbeJn mi reeds een voorproefje inkregen wat het zqu beleekénen Verleden jaar heb ik gezegd God bewareons ervoor dat ooitions land tot slagveld zou wordon waht dan blijft geensteen op de andere De werkeHJke vaderlanders zijn wy die weten iwa er nan de hand is en niét zU dié in het £ ngeL clie kieïwater varen Myne karneraden de ttioeüljltheden 7l in grool I beweging heef ge makkcnjk jaar a ter den nig wij ma nu pM as atsl n sll ellende en Ue mo iiükhed en mnnn mee en defenen die werkelijk rc f r Zon cp nviïcr i M lo kipgcn Vbb zijn wy maar v ij Man onder S a op 13 J klagen ief wU hebben geeB rach Ic C li i verplicht l verdaisteren vao Itlanen orndi vy eerd hebben f on w ergang lol onwipkomit w eg te zien rii n d pntirren nlM I lams vaa voerlmi Bioe len volgen Wg Magen niet Waar p j nei 5 B B lowwndefga l zouden wU kli mr Wit rowten rtir joBjaloken woricn