Goudsche Courant, dinsdag 15 december 1942

Beroep aan tUtan hulpi te AJnsteri predikant Dr L Bate e Oeref Kerk het t eroep als aangenomen i ijoeii in de ledénurten verdirenen k kwMtr pM ti ij i 40i ft ua Khcntea in Ids ledemtten en pün in de kniege riditcn idd he Tig d t ik ƒ en IM eto Mok gcbniken moeu Kecda n hm ftbnuk vu enkel Orttltjei kon It del o chti weef Upen en thtttl di enige nuoden lijn de pijnen heeleoiul verdwenen en ktn ik ondanks mijn 62 ren co 106 Kg Ucbumigcwidii eet Uiopco vroegef B AMuaetiek iKblu ipit TetkoudMd griep cnow en boofdpijttlielpeo de Oneltiet tu Ixt Tnoenl Ageouchap Den kebbcn geen K hadc l i jk en Invloed ap kan maag en datmen Neem duea de foefi Onginecle Tupakkiog van 20 liblenen ilecfata 60 cu In alle apocheken B dragitlenien eiktijgbaat Stodsmtuws Bedrij f sgroeP Effectenhandel BESTUVpUisiNOEMING AFDEELING OOVOA De voor tt r van de Bedr jögroep Etfectenhandel en de voorzitter van de Bed lf g oep Handelsbanken berichten dat het bestuur van de volgende plaatseliilke afdeelmg als volgt u tamengesteld Vcreeniglng voor den geW en ettectenh uidel voor Gouda en omstreken afdieeling Gouda en omstreken van de vereeniging voor den Effectenhandel bedrUfsgröei effectenhandel en van de Bedrij f sghjep Handelsbanken te Gouda K Steyn voorzitter A Dortland Jr Ie plaat vervaJi end voorzitter tevene aecretant L de Graaf 2e plaatsvervangend voorzitter levend penningmeester Baad van bystand F R Pruimboom UH JARIG JUBILEUM Gisteren was mej To de Morree 12ti Jaar als kapster werkzaam bu de firma H P van Wijngaarden In de zaak is haar op hartelijke wuze sympathie betoond De patroon bood een cichenk onder iniivort iRji BISè men aan en ook het personeet verraste de jubilarcsse met bloemen en geschen WEER TWEE BU het belastingkantoor en b j het postkantoor is gisteten een heerenrywiel ontvreemd het een van een landbouwer te Haastrecht en het ander V n een Goudsche firma TE DURE SCHOENEN De politie heeft wegens prosopdryvlng procesverbaal opgemaakt tegen den 51jangen koopman J H M die een paar tweedehands damesschoenen van oud model langs de deur voor ƒ 15 te koop aanbood De schoenen 7ijn in beslag genomen Wie het kleine niet eert EUOQ OP NOODZAKELIJKHEID VAN BBWABKN VAN ODOE MATEBlALEN BI AFVALSTOTRN GKWEZEN Een reeks filmvoorstellingen elk voorafgegaan door een deskundige en onderhoudende uiteenzetting van wat tegenwoordig verstaan wordt onder nieuwe afvaleconomie hebben gisteren en vandaag in het Thalla Theater d leerlingoi van de hoogst klassen der lagere scholen en de leerlingen van de UloBcbolen nnder in contact gebracht met het doel en het werk van 3omea welke welluidende naam gevormd is uit de beglnlettcn van Rijksbureau voot oude materialen en afvalstoffen Niet dat de Goudsche eugd Romea nog niet kent want reeds maanden prijken in vele scholen de WIJ doen mee biljetten en verzamelen de klnda n oud papier en andere in dezen fUd waardevolle afvalproducten En bovendien welke Jongen of meisje kent niet den man van den cphaaldienst uit eigen omgeving De invoer van grondstoffen voor verschillende Nederlandsche Industrieën staat ten gevolge van de huidige oiAstandigheden g eel stil Om deze industrieën op gang te houden en vooral om het Nederlandsche publiek te kunnen blijven voonifen van allerlei nuttige artikelen en stoffen is het van zeer veel belang dat oude materialen en afvalstoffen verzameld worden Verschillende voorwerpen en sloffen werden den kinderen getoond die uit deze afvalstoffen vervaardigd werden Van oud papier wordt nieuw papier gemaakt en de toepassingen van het papiergaren zijn legio van handtasch tot ganglooper Oud glas wordt vérsmolten en omgetooverd in gevulcaniseerd Enkele doosjes van nieuwe samenstelling Heten zien hoe ze vervaardigd werden uit drie verschillende sigareijblikjes Uitvoerig werd aan de kinderen uitgelegd hoe uit textielafval de z g kunstWol wofdt vervaardigd die geen kunstwol Is maar echte wol zij het dan ook met een zeer korten vezel Van oude tuben die versmolten worden worden weer nieuwe gefabriceerd De vertooning van de film Wie het kleine niet efl werd door de km deren met groote aandacht gevolgd Na een gelukkig gevonden inleiding ziet men in deze film in het kort de verwerking van de verschillende opgehaalde afvalstoffen in de fabneken en wordt ook gewezen op het belang van het ordwijk bewaren ervan Aan dep e bijeenkomsten is een opstelwedstrijd verbonden De kinderen mogen over het gehoorde n opstel maken waarbij Romea voor elke klasse een aardig geschenk beschilfbaar heeft voor het beste bpslel Burgerlijke Stand Geboren Dpc Adrlanu z an A can Lek enP J KafteWn Varkenmarkt 5 JacobuaAdrianus z van J Schouten en H C VoaSt Josephstraat 13 Dec HendrikuB Johannes Maria zvan H J M WUdeveld en A M TBni Steijnkade t Tetmls WiUem z van WT van leeuwen en E G J BccnkmanKxuideDlerstcaat 7 I evlniis Pleter rvan L M van der Hoeven ert M BalvertGr van Blolsatraat 17 Jan x van 3 vanDam en C de Jong BoomgMraat S Antoniua Willem Maria z van J 1 Ooaterwt k en J M Platje KleTfltstraat 33 Overleden 12 Dee Johanna Elisabeth van Eijk geh met W van der Htfeven 6S J IS Dec Hujianus Leonardua StccnwlnJcel Wat Waar Wanneer TlMUa Theater Vergeet mtj met met Benjamuio Qigli Aanvang 8 15 u VLmait Theater Op het tooneel revue t Menu van den dag met Jonny Pirns Aanvang 8 1S u U Dè IJt an Vrlle Bvangelisobe Gemeente Winterlezinc ds Hoekendyk 18 Dee IM nor Reunie t vergaderinf MaatscJiapipD voor tuufbouw en plantkunde AP0TBEKER8DIENST Steeds geopend des D chts alléén woOT recepten Apotheek P Weyer Gouwe 131 SCHOENENBONNEN Afhalen aanvraagformulieren schoenenbonnen morgen latten M N O P MU VOOR TUINBOUW EN PLANTKUNDE Dr A Scheygrond beeft bedankt als voorzitter van de afdeeling Gouda der Ned Maatschappg voor tuinbouw en plantkunde Os DE BLOIS BEDANKT VOOBDORDRECHT Ds A de Blcis predikant der Geref Gemeente alhier heeft voor het beroep naar Dordreöit bedankt VERPLAATSINO BU OE BELASTINGEN Bü de belastingen is verplaatst de schryvef Ie klasse M A de Groot van Gouda naar Oudewater BENOEMING SCHRIJVER Ie KLASSE REGISTRATIE EN DOMEINEN Benoemd tot schnjver Ie klasse der registratie en domeinen ön de ryksklefken B Hilgers te Gouda en TVi C L de Wit te Boskoop Loop der bevolking OKVESnOMN D H C Kronenburg van a Gravenhane Gr Hertoginnelaan 172 in Eoptüaatr M r Tlmmermana expediteur van a Gravan hage v EgmondBtr 21 tn O de Boom 13 r M Vlaaer dienstb van Velaen Umuiden 1 Torrlallidwaraatr 2 In Willens 163 N V Engelen dlenatb van Ouderkerk a d Ussel B 181 Ui CrabeUlstr 4 J G Schinkel dlenatb van Valburg Hoofdstraat 23 Zetten in Fourleweg 6 C C Monttjn contr C C D van RlJswtJk Z H Schoohtr 52 In Koekoekstr M J v Rlesaen monteurchauifeur van Velsen Halingciweg 73 in Burg Martenaalngel M C P Burggraaf I w van Hazcrswoude F 35 In P W Reitzstr 30 N m t Veld hulah wt Rotterdam Plataanweg 17 tn v Bcverninghlaan 24 M v d Valk dienstb van Groningen MuurstT Sa in Pr Hendrikstr 29 J C He Icderhand van Velsen Wüker Straatweg 161 in Fluweelensingel 80 J v d Stad landarb var St Oedenrode Knapenhoek A 3S3 In Boelekade 103 J Ph Wagen wijs van ReeuwUk IWeth Venteweg H nvi in A de Vlschmaikt 54 E Barhen gcb Spoek van s Gravenhage Prinsegracht 272 in Kooth V Goorstr S N v d Heuvel touutlager van Oudewater L Burchwal B 386 m Coornhertstr 3 J H Bekker van sGravenhage Plunaustr 290 tn Koekoekatraal 59 M l atoelrkl liuiBh van Amsterdam Saxenburgerstr 2 a ha In £ t Josepsstraat 12 J Vertrek winkelbed van Dordrecht Gravenstr 18 rd in J LuykenOr 6 J Sier van Dordrecht Ceramsir IS in Cïrabeihstr 12 I J Fabar hulp l d hulah van Uithuiurmeeden Hoofdstr A 274 in Gr Flortswes 76 M H Scnarloo van a Gravenhage Beukplem 20 In Bockenbergatraat I A Xalrls van ReeuwUk PUtteweg H 223 In BaUam Elr 19 VEBTROKKKMKN J F Guit van Katlenalngel M naar Waalwijk Min Loeffstr 34 C J v VUat van Willens U naar Kanverlk C 26 S M Steenltnd van Raam 146 naar Banuveld Voorthulzw Ua eoMatweg U J Vr eke van Cratietliatr 20 naar Rotterdam Sctiepenatraat Sta T C Vermaat van v Strnen straat 6 naar Rotterdam Rott BUwes 13 b A de Vries van Sunnamestr 291 naar aGravenlufe Looad Uonatcrscheweg S3 N Knilatoga van ToUenMr 6 naar Haam D 61 F S Leeflang van Woudstr 38 naar Breda Parksingel 18 C H A Bakker van O de Boompjea 19 naar Rotterdam Zuiderilekenhuls M J Hagenaar van KrugerUan 130 naar Rotterdam Henegmiwertaan 72 W T Daals van Ooeliiaven 66 naar a Gravenhage Laan v N O Indlë 277 A G Tlele van Fluweelensingel 87 naar Utrecht Jac Ruysdaelstr Ï4bis L P v WeUenla van Groenendaal 21 naar Mkwrdredlt Akkeroord C 20 H Rietveld van SteMnkade 12 naar Haastrecht A 82 P Roodsant van P C Bothatr 78 naar Amsterdam N Z Kolk 8 in A H de Jong van Bleekersssingel I naar Amsterdam NZ Kolk 8 nj J Vlok van Pr Hendrikstr 51 naar Tienhoven Z H LekdUk 46 C Kutjs van aan boord naar Rotterdam Oranjeboomstr 280 K A SInnige van Jan Luükenatr 1 naar Amsterdam GUsbr V Amatelslr 3 C N v Welzenis n Groenendaal li naar Bodegraven Brugstraat 1 Th v d Putt van Jan lAiijkenstr 22 naar Amsterdam wV Gibraltarstr 2821 M A Weck van Bleekersslngel 16 naar Haastrecht KI Haven C 214 G A kraan van Steiinkade 16 naar Waddinxveen Bodegraafsche Straatweg 108 G Hoogendoom van Adr Vlackstr 7 naar UoarkapelM Achterweg 196 J aan t G oor Van De Ia ReiJIaan 29 naar Alphen a d Rijn Raadnulsstraat 44 J S V Bockel van Krugeriaan 130 naar l chem Kasteel Ampsen nood liekenhuls R v Dijk van Gr v Blolsatr tl naar Doome Kampweg 47 3 Hofman van Koekoekstr 63 naar Waddlnxveen Zuidkade 184 H C Heijneman van TRiInstr 24 naar s Gravenhage Laan v Mefrdervoort B14 tt d v Loostrtat 77 P Tuk van Ouzenatraat 43 naar 1361 Geerweg 90 C J SIjl van Emmaatr 17 naar Waddlnxveen Zwarteweg 2 J JS Binnendijk van Jouberstr 209 naar Bodecraven Priiuenstr 86 K J v d Werff geb Goor van Kragerlaan 1 naar Polsbroek No 76 PLAATSELIJK NIEUWS BERGAMBACHT BnrgerlQke 8tand Overleden T de Lange 87 j C om8 46 J echtg van J Boon Gehuwd H W Bron 27 J te Schoonhoven en S Brand 73 jaar Loop der bevoikliig J P L kerkerker en gezin van s Gravenhage de Gcneitetlaan 248 G J Stigter van Polsb k no 1424 Vertrokken S Brand npar Schoonhoven Vöbrhaven 8 D Slingerland n Hellendoom Mond en kisawscer Onder het vee van de landbouwers C v d Marel J Verkaik en A Pons Is mond en klauwzeer geconS teerd BODEGRAVEN Economische rediter In een vonge zitting van den Haagschen economischen rechter had P Bolander te Bodegraven betoogd dat hU niet geslacht kon hebben zooals hu e rst aan conirole ambtenaren had bekend want hij was op den bewusten ochtend te T el En de bekentT is had h maar afmagd omdat hij dackt dat zuiv vadtr ckodestien a V 4 r vonden In deze zstws Lmp A FcRJuit Tiel verklaren Jat l chte denrbewusten dag niei pij enl nas geweest eh hierdoor vitl ualvo r het grootste deel het venirt r van verdachte Als gevolg daarvan vorderde de Officier rregen maanden gevangeniss raf met bevel tot onmKWell jke gevangenneming omdat hu nu aannam dat verdachte w l had geslacht Na het plcidix van mr i I v Doominck uit Gouda legde de rechter acht maanden gevangenisstraf op zonder gevangenneming ISKOOF Eén Vondelinge Zaterdagavond werd ten huize van den heer H den Ouden wonende lo de Kozenlaan aangebeld evr den Ouden die de da opende vond tot haar gjnote y kzmg een kind gewild ld iVfeii wollen deken op de s o U êgH AV Het bl t feen Jtó chatUng 3 maand ouc meisje te zijn hetwelk te vondeling as gelegd Van een i ander is aangifte geèaan by de poliUe welke een onderzoek Instelt Tot op heden is nog geen enkel aank ioopingipunt gevondei Het kind is liefdenjk in bet gezin opgenomen Bas aopBChe veiling 14 Dec Rozen per bos Briarclif 1 60 320 utterfly 180 2 40 Rosalat a Êm OrangeTriumph 33 cfTj GlRiengde rozen 0 801 20 D seiif £ bos Troacb santen 3 f 90 fVC rysantm bloemig 1 20 1 60 Clematis Prins Hendrik 50 55 et Sefaiikcn Voor de competitie van den Leidschen Schaakbond is alhier een wedstrijd gespeeld lusschen Inter Nos en Hazerswoude mit als resultaat een 6 4 overwlnniiu wor onze plaatsgenooten VerUestag ondcrttag tn de vacature van den heen van Eijk Jz die om gezondbeidsreinien had bedankt is als ouderthfi In deXïeref Kerk gekozen de heer C J Pels AAiir ding Door de duisternis m inevr van Wilgen door een wielrijder die onbekend is AWeven aangereden Zu bleef bewuRelcKM liggen doch kwam IHJ omwonenden sjjoedig op ver haal Tooaeehiitvoerfaig Zaterdag gaf de arbeiders geheelonthouders tooneelektb Den zwakken tot steun in ict vereenigmgsgebou aan de Rozenbaan een tooneelavond fbgevoerd werd het tooneelstuk m drlefcednjven Ki atM tragedie uit het lefen van een strooper Het geheel oogste veel applaus Prtlsoparijvüig van fruit Wegens prysoj drij vmg heibbtm ambtenaren der jir sbeheeTïChing in samenwerking met de politie bij aen alhier wonenden fruitiiandelaar achfcien kisten Iruit in beslag genomen Hk fruit is door een aangewezen wmkelier onder toezicht der ambtenaren legen vastgestelde prijzen aan het publiek verkocht 2 A van 4 Wnemi J Mesman O 2 van Wyk ft 2 Hoogendg k 0 CJeers ï O F gerbrug afgeb van der Zee DamelDb feor de competitie van de damclub Boskoop werden gespeeld de partuen A van Wungaarden A van Eeuwen A van Wijk C B Schoemaker N lema E J Hoovan Tol D W D Ykema A va i Eeuwen Tumenburg 2 O C B Hoogerdijk 1 1 J Sctioenmaker T A Venema 0 2 A Molendijk J Mesman 1 1 J van Tot A van Eeuwen O 2 J Mesman A Tuinenburg 2 0 GOUDERAK i een geheel Ivan teü ft lie 11 van PI uit GoiKia uitvoering Uitvoering van Caecilia Zaterdagavcnd gaf df muziekver eeniging CaeciUa vo beze te zaal haar ee winferuitvoenngen Hei gramma dat onder dtr den heer Bysb Nieuw werd goed uitgevoerd Kao moeilijk beter xii Jt fntfmmmiuii Het was esa vleiend oordeel dat de tHreetrlees vnn Huishoudscholen over onse Marletjea velden Broaheld n smaak vond ihen vooroorlogsch IICWII CHOCOM bewees dat het peil der vereenigirg stijgende is wat een gevolg is van de vakkimdlge en enthousiaste leiding van len heer Nieuwland Te noemen zyn o a een polka voor piston die door den heer C Rijkaart uitstekend werd vertolkt en ook de suite Gemaskerd Bal Een potpourri van liedjes Uit school en huis werd 6mx de aanwezigen uit volle borst meegezongen Na de pauze werd met veel succes het ivroolijke tooneehoel De verjongde profepsor opgevoerd OFFICIEELE MEOEDEELINGEN AANMnLDING TKACTOBBN Landbouwers dl hun tractoren noodii hebben voor hun bedrtjf worden nogmaals in de gelegenheid gesteld hun tractoren voor ombouw tot generatortractoren schriftelijk aan te melden bü het Bureau voor Generatoren tn Tankgas BuuldenlioutaGnewes 5 Gravenhage Ook die landbouwers welke voorheen hebben aangevraagd doch toen ntg geen toestemming konxlen krtlgen voor eii bouw worden ttvma nogmaala in de gelegt r heid gesteld hun tractoren aan te melden ZU die van deze laatst gelegenheid tt bruik maken hun tractoren vrtiwlltlg te lat n omtKiuwen zullen hun tractoren in clgrtibedrijf kunnen behouden Die hiervan mft gebruik maken loopen de kans dat de tractoren door Nederlandsche 5 ege lngsinstanüea gevorderd zullen Vnrden voor ombouw om dan gebruikt te worden op d e bedrijven waar dit door die Ipstantles hi tmeest noodig geoordeeld wordtwe gelegenheid tot vrijwillige aanmeldii bij h tbureau voor generatoren en tankgas bltt t open tot ulterljk 8 Januari 1943 23C3 X PRUS VOOR UAATBULAARZEN Voor hooge maatrfijaarzen bestemd vo rleden van de Duitsche weermscht geldt ePrtjzenbeschikking 1940 No 1 O Geniacrtigde voor de Prijzen deelt echter mede d tniet tot vervolging zal worden overgegaSt indien voor deze rijlaarzen een prijs Van e lot ten hoogste 80 per paar naargelang de Kwaliteit en het materiaal irordtberekend 2361 ELECTHISCHE GLOEILAMPEN Het 1 met Ingang van 14 December 1942 aan fabrikanten en grossiers verboden electrische gloeilampen te verkoopen of af eleveren zonder vergunning verleend door t namens t n direeleur der sectie Metalerverwerkende Industrie Rloiiwstraat 18 t 5 Gravenhage Uitdrukkeltjk wordt nog ver meld dat ook g oeilamples voor zaklantaarns f et Iampcn er dergelijke onder dit verlH vallen 240O Hoofdredactcnr J o Weyatera Rotterdam Clief redacteur voor Gouda en Omstreken r TIeter Gouda VerantwoordeJljUt voor de advertenties L Akkersdijk Iptterdam Ultgeefster NV Rotterdamsch Nieuwsblad Rotterdam Meisjes futcoüfd DË KLEINTJES HUBMEK wordt opgenomen Dinsdags Donderdags en Zaterdags Tarief Betrekkmgadvertenties 1 9 m M 0 22 elke 3 n M meer ƒ 0 09 Andere advertenües 1 9 m M 0 28 elke 3 m M meer O IO alles bu vooruitbeuling Adver tenues onder nummer aan het bureau 10 cent verhooging Bewusnummer S cent extra Inzending den voorafgaandeo dag Brieven kannen worden afgeluuU eiken irerk dag van 9 5 30 uur Zaterdags alleen van 9 iiJ $ nor Gevraagd door Ortsknmmandantur DIsnstMs HvltllagMsr goed kunnende koken Hoog loon Middageten inbegtepen Ezfem Aanroeldeir Kattensingel 94 tuMChen 3 5 uur met Mê ooratsillngsn Opgevoerd wordt Jan Klaassen en da stoute kater Pelia en Jan Klaaaaan betrrlfM Katriin ¥ an de beoae nnks f LLC KINDEREN SPELEN MCE Prijxen der plaatsen 29 40 60 cenl Plaatsbespreken vanaf Woensdag 16Dec dageldks van 10 tot I2J0uurenvan3tot 9 uur aan de kassa Machinefabriek ia de omgeving van Gouda Brieven onder no G 7372 bureau van dit blad Gevraagd een Steno Typiste bekend met Duitsch iteno Mtichlne iabrlek tn de omgeving van Gouda Brieven onder no G 7371 btireau van dit blad ADVERTEERT IN DIT BLAD N V Gondsche Aaaneming Mij T 1i H L van Detst in liq te Gouda Hel plaii van uitkeenng bedoeld bil art 96a van hel Wetboek van Koophandel is II December 1942 ten kantore van het Handelarcgi ler te Uouda en ten kantore der Vennootschap aan de P C Bothstraai 96te Gouda nedergelegd De Kerkeraad van de Ned Herv Oem te Zwammcrdam vraagt Gmlstfienit ondtrw ztr voor het werk lo den Tempelpolder ndltie s nader overeen te komen Brieven met aanbevelioc van den predikant aan den Voorzitter l 8 Jac J H Pop Meisjes of Jongens evr voof aid ZAKKENSri Ckauff eur bek im mm ZakkenillMrei Fa de ong SZn Verlorenkosi 9 Uouda lostedame 18 j dipl H i d Hulsh en Mdlo zoekt een haar PItSUNDC WtRKKRINa lielst by kinderen Brieven no 400 van Uurk a Adv bureau Kleiweg 3B Takeepiftehittppraagd tukje grond met ot zonder Plasfaiiisie villa bdcrderD of schuur aan één der plassen Einiocvea of s Ora venbroek Brieven no O 7360 bureau v d blad Te hsiir gevraagd itTorrniiM kamcm act gebniik vm keuken op netten stand Bf o O 7367 bur V d MtM D vnwkiwagM eiMiiilMV die Donderdag 10 Dec j l te 10 iMii bq Tol e Slolwljkersluls 2 Tisschers uilRolterdam heeft sdttf oaien wordt vtrsocM de in de aulo schteigelalen wis n hiBs uh franco op te sturen of beticht Ie icnden san O Rosenthsl Vredebollun 6 Rotterdam Tel 22182 Door oüderwBzerw wordt met ipsbriufi KOSTHUIS gcvrssK in Uouda Br MnMet R O V Bochove onderwHierts l Hottubiif Aanmelden Graaf Florisweg 113 Uw kruidenier verttrekl U lagen Inlevering an Twee Gortbonnen één pak è 500 gram KOOPMANS GEMENGD MEEL CraHmm 0 ir Dn meel It gelabrleaafd van gortUeam w flW I ii ragesringilsrwebloem en rIjitUoam heelt M hooge oadlngswaarda KOOPMANS MÊELFABRIEKEN N V DE NIEUWE SCHOUWBURG Zaterdag 19 Uecember 2 uur en 4 nnr Theather de levende POPPEKAST Van Houten pudding een kwaliteits product enkele controleurs M T S Diploma streirt tot aanlieveiing Gevraagd Eau imalielKk nagweeiil eo n V n HotMm t podding ook mi M g bereid ll da betle grwidtleilm Em halve Uier naHi 40 gram suliar an aas pakla Vaa Houtan s paddlngpoadar t voMoaiida voor f fl kvarlifk dasaarl voor 4 parsosian Er iHn v r tehUlami smakani vaiWHa 10 ds e lfoan aofikoos banaan Irani boian aAoeaat laomnnsaii P3 eU Van Houten 8 PUODINGPOEDERS r i OsitharMi 12 Nutsspaarbank te Gouda Mat ingang van 1 Januari 1943 wedt op de spaarbanicboekjes een rente van 2 7 fl per jaar vergoed HET BESTUUR Maak au reeda Uw t d prodnotief I OMA leekomA Da ll d komi weer dal Nes wordl opgebouwd Dan kkmI U paraal lïn C ichoold kraciriwi lullan noodig i n ah da groei wadwopbouw begint Zorg na reedt arvoer dal U da Maar nrfl n U r elaclriteh iattdwn kfOMH Cud EHRBECKER Sp EliM lrischc Laschschool MU tngenieursgezin wentcht woning op prettlgen Itond te Delft te ruilen tegen woning in Gouda Huurprijs f 40 ó f 50 per maand Brieven no G 7359 bureau yan dit blad WONINORUIL l ROTTERDAM nuu i4 M24 ViAAGT CRATIS IH1 1 C H f l M I M Bewoner van een klein huls aan de Oroeneweg zoekt Iemand om te rollen met grootere woilng Br no 0 7368bur v d bl Meobelmaker biedt tieli aan V thuiswerk Onversch wat Bt no 4798 bur v d blad Gevr Ze Iwndach damessclioencn zwart maat 40 Br no 4799 bur v d blad TE KOOP GEVRAAGD divan met kleed Ook genegen te ruller tegen compleet slaapkamer ameublement m bed en spiraal 2 pers Br no 4800 bur van dit blad TE KOOP verstelt ligstoel stoel met veerende kussens 2 pers slaapkamerameubl met bed en spir eiker bloemtafellje salontafel met glasplaat en eiken rooktafel Br no 4801 bur v d blad Te linnr kenrig gem slaapkamer met pension ƒ 62 50 p m goed eten Br no 48 52 bur van dit blad BONTMANTEL Ie koop gevraagd Br no 4803 bur v di blad Pas gehuwd oyiderwtizer zoekt woningmimte besL uit zitkanier slaai amer en aparte keuken Br uiterlijk 2 terdagochteiid a s 13 uur o id T no 4804 bur v d bl Te koop aangeboden een zoo goed als nieuwe naainuehlnemotbr 127 yblt Fabr Singer Br ont po 4805 bur van dit blai PIANO genaaid B met merk prijs enï mder no 4806 bur van dit blad Frans Duits Engels Spaans Opl Associatie examens C J V d Putte Knigerl 113 Gouda FRANSCH Conversatie opleiding Examens H Vona u IJsselfean 144A Te koop groote SttEGEL met gesl ran I WeUi Venteweg H Ts koop een Boll Herder teef Zeer waaks Stolwijkersluis II61 Ie koop gevraagd dames en heerenarmbandhorloges of rakhorloges Defect geen herwaar Aanb per briei of kaart Damasstraat 38 Den ftsnn Tol 18 1931 TE KOOP smok mg 1 jacquet met vest 1 kmderstocl 1 wjeg 1 banjo 1 fototoestel platen Br no 4813 bur v d blad U STAAT VERBAASD over b t resultaat onzer Bpico lantaani ƒ 17 80 Vergrtxit uw foto s vacan le opnamen ansichtkaar ten enz tot 1 M Tel 270Ö DK EPICO LANTAARN Is een succes mj komen deze gaarne b j U thuis demonstreeren Bel op 2700 ook na 6 uur Ot Flonswcg 34 Ovraag nette WERKSTER voor het sciioonèiouden van kantoor enz A van Dyk Nonnen water 6 Aangeboden een Safon en Hniskameramenbiement m prima cond Brieven onder no 4817 bur van dit blad Gevraagd CEN NETTE JONGEN voor magazijn enz A van Duk NcMinenwater 6 Nog een goede Godin kacbel te koop Te bevragen s avonds Sopfaiastraat 104 Vergrooting van oude toto s Vraagt prys Foto DAKMS Zeugestraat 64 Gemenbiiéerd of ongemeab slaapkamertje te hnar Krugo laan 99 Een konsttentboon te kotq compleet IE KADE 34 Gevraagd aankomend Dagmeltde omstreeHs 15 jaar van 8 30 tot 4 utir bU Dogterora R Cat sweg 30 WIE RDILT een roo go Hl als nieuwe kookkachel Vera teg i n haardkachel zwart Te bevragen Bermweg 37 Nleuwerkerk a d Ussel Te koop gevraagd trein met rails en toebehoorea Betere uitvoering Krugeriaan 104 Telef 2995 f Te koop aevraagd wiel voor een JonRpnsfiets met if zonder banden maat 2 X IH A erridorn Dorpstr iHrt nvveen De Kerstdagen naderen Laat U Voor de Kerstdagen verzorften door een ervaren aehoonhaldaspaeiallste Gcheele gezichtsverzorging Oezichtsmassage Make Vn Handeninassage Manicurr Hals en décolleté vcrzorgtng Vroegtlidig bespreken Nog enkele dagen vrii J KttU rViM r Crobelhslraal 19 Med Qedipl Schoonheldsspecialisle Meisje gevraagd voor halve dagen Vrijdags den gehelen d ag Cr abethstraat 59 TE KOOP een roeivischboot Te bevr B reevaart H JO Te koop een wieg 1 paar schoentjes maat 23 en een 2 per8 1 ledikant met 2 matrassen IJssellaan 130 TE KOOP beklecde wieg ƒ 12 50 Br no 4841 bur van dit bl Te koop aangeboden prachtige steenen pop 75 cm lang met ledikantjc pnjs ƒ 25 Br no 4829 bur v d blad Te koop winterjas 11 jaar weinig gedragen Achter de Vischmarkt 9 Vgrloren Zondagmiddag zilveren meisjesarmbandhorloge Tegen belooning terug te bezorgen Krugeriaan 199 Gevraagd net meisje bu 2 kinderen en lichte huish bezigheden Br onder po 48 34 bur van dit blad Te koop zoo goed als nieuwe haardkachel Brem Kamemelksloot 113 Ingang poort na 6 uur Te koop aangeboden 4 lamps versterker met luidspreker ƒ 90 s Avonds tusschen 7 en 8 uur Jan Luijkenstr 13 T hnnr gevraagd flinke droge bergruimte voor meubilair Br onder no 4837 bur van dit blad Accountantsgezin 2 kind 13 m 18 j zoekt In Gouda o omg uitsluitend voor bew enkele kamera al of niet met gebr van keuken een god ivan heerenhuls of Iets derg f Br n o 483 8 bur van dltjil Stêfnilger te kwp merk Empire lma n orde Kleiwes Ml Te koop gevraagd een ondcrh opvouwbare kindcwagon lipfit cr me kleur o penegen te rullen Br no 4027 vnn dit binri