Goudsche Courant, donderdag 17 december 1942

OUDSCHEACOUCANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Chefredacteur F Tteter Gouda dag 17 December 1942 Markt 31 Telefoon 2745 Dbi4ï lie tanks l Kkm du ir ein pu t je lu i i b Bitfitlit it flfiotsti aiiiiiiliiiil mei Mm m w rieetrieittil j Ouitsch weermachtoIbericht Het opperbevel van d DulUche w acht Bualft d d 18 Dec bekend jn het T rekgebied werden guteren H den ucoe vollen afweer van vijan liike aanvallen 24 bolsjewlitiache tiBM vernieUgd Tusschen Wolga en Ooo hebben DuiUche en Roemcenuhe Iroepen vencheidene taal verdedigde plaatWD atormenderhand veroverd en enaanvallen bloedig atgeslagen lUliaaoache troepen sloegen vijandelijke aanvallen onder xware verliezen voor de boUjewisten af het cefcled tea Znidoaaten van Tarapeti werd een groet gedeelte van 4tB lageilatea vUand vernietigd Van tS Navemiwr tot 15 December verloor 4e rUaad Uer meer dan MM gevange n 32 tanks en 227 stokken geschut Bet aantal geaaeuveldeo bedraagt meer gan 14JM Ten Zuiden viin het Ilmenmeer verluetigden stormtroepen talrijke vijan elijl e stellingen In het hooge Noorden vielen duikbommenwerpers en gevechtsvliegtuigen stad en haven van Moermansk een mitalldtiea van den Moermaosk spoorweg en batterijstellingen op het Visichersschiereiland met goede uitwerking aan In de periode van 1 tot 15 December verloren de bolsjewisten 441 vliegtuigen Hiervan werden 348 in luchtgevccbten 80 door luchtdoelartillene der luohtmacht en 29 door formai ties van het leger neergeschoten De overigen werden op den grond vernield In dezelfde periode keerden 89 eigen vliegtuigen van vluchten naar den vijand niet terug In bet Weatelljke deel van de Cyrenalca dnn4en ook gisteren hevige gevrchten met anperleure vtfandeU ke strUdkraoliten voort Zestien Britsche tanks en verscheidene stukken geschut werden vernietigd Doitscbe Jagers schoten bQ een eigen toestel dat verloren ging Vier vtfandeiyke vliegtuigen neer Des nachts werd het havengebied van Bengharl met goede uitwerking gebombardeerd Ravitailleeringbhavena en luchtsteunpunten van den vijand in Algerije werden opnieuw doeltreffend bestookt In het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee hebben Duitsche duikbootjagers een vijandelijke duikboot In den grond geboord Snelle Dultscbe gevechtsvliegtuigen vielen overdag voor den oorlog belangrijke installaties aan de Zuidoostkust ran Engeland met bommen en boordwapens aua ITAUAANSCH WEERMACHT8BBRICHT In zijn weermachttwricht no 03S vfln 16 Dec maakt bet Italiaansche hoofdkwartier het volgende bekend Ook gisteren tkebben Italiaansche en Daitsclie pantc rsfdeelingen hevigen strtfd geleverd aan de Tens van Cyrenaica en de Syrte tegen snperienre vUsndelQke strijdkrachten Nog 16 pantserwagens en eenige kanonnen van den vQaad werden vernietigd Er viel aan weemüden een Intensieve bedrQvigheld van de loehtmacht waar te De vijandelijke luchtmacht verloor tijdens luchtgevechten met Duitsche jagers vier toestellen In het gebied van Tunis hebben wij eenige Amerikaansche gevangenen gemaakt tijdetis een verkenningsactie De haven van Bone werd opnieuw hevig aangevallen door Duitsche bommenwerpers De aanvallen hadden een doeltreffende uitwerking Ter hoogte van het eiland Lampedusa hebben Italiaansc be jachtvliegtuigen strifd geleverd met groote formaties Britsche jagers Tijdens herhaalde n hevige luchtgevechten werden vijf Spitfires en twee Beauflghters neergehaald Onze vUegtuljSen hebben bomsanvalten ondernomen op de opslagplaatsen van nafta te Tripolls in Syrië en opj de petroleumraffinaderflen te Beiroet Twee onzer toestellen zijn van deze operaties niet teruggekeerd In de Algerljnsche wateren heeft een duikboot onder bevel van den luitenant ter zee Alberto Longhl een aanval gedaan op een vljandemic eskader samengesteld uit kruia rs en torpedojaffers en met twee torpedo een van deze eenheden In den grond geboord Op den Atlantlsohen Oceaan heeft een andere duikboot onder bevel van denr kapitein ter zee Clarlo Fecia dt Cossato de schepen ïmplre en Ombllln in den grond ge boord die tezamen een inhoud hebben vant 11 00 brt ABTIKBI VAN DB GöBBlELg SU yiiü zorgen ïoor de wsiversiering Kassen vol Joln ttia ide ende Kmtmoi wsditan op het moment 2 5 5 veUtof 1 den bloemenhan O Kanttafab sullen sieren P goon T Btlsen In Da Reich publiceert di Gttbbela een artlkal over de ontwikkeling van den oorlog tot dusver HU zet daarin uiteen dat tot duaver i na alle gebeurtenissen in de zen oorlog ten gunate van Dultachland ztn verloopen en waar eens n mocUüke situatie ontstond is het Duitschlaod tenslotte steeds nog gelukt door een nieuwe concentraUe vu krachten den toeatand meester te Miven en den ouden stand van zaken meestal ouder veel gunsUger voorwaarden te ner tellen Naar mogelijkheid la de owlog steeds ofltenslef gevoerd De Duitsche stra lagle ging daarbij te werk volgens het beginsel den oorlog zoover mogelijk de vUao delUke rulmta in te brengen en daarbl rooiwei mogeltlk militaire kracht en potentieel WB den tegaoataader uUeen te slaan of nog ver aan öch ta trekken Zoowel aan nilmte als aan menachenraateriaal moest n taganstandar sooveal mageUlk ontno Jijn worden nttt alechta met het doel dat t oen teganatandar zou gaan ontbreken ook dat het Dultachland ten goede OU komen Dat la gelukt in een omvang n t vdand geen voorstelling neeft Mt DuJtscJie oorlogvoering kan thans als verzeknd beschouwd worden Verstandige r i I n n Washington klagen er OTw dat iSI b dezen oorloB niet als In den warektoortog de handen In den noot kunnen leggen en hel verdere ver loop aan den tUd kunnen overlaten Thansbeslissen geen wonderen maar har e feitenen die staan bijna uitsluitend aan Duitschezijde Wanneer men over den afloop vanden oorlog een prognose zou willen opstellen zou deze ongeveer zoo luiden dat degene zal overwinnch die be ïchikt over hetmeest superieure geriie in de leiding overde beste menschen het grootste potentieeld stoutmoedigste koenheid het hardstemoreel en de meest draagkrachtige wereldopvatting Wie zou naar den stand van zeiken durven betwtjfejen dat dat Duitsch anA la BtHHetttand Bedrijfssluiting tusschen Kerstmis en Nieuwjaar In verband met de huidige bbzondere sitnstie in het bedryfsleven is bepaald dat alle bedrijven op de In de periode van 23 December 1942 na beëindiging der werkzaamheden tot en met i Jan 1943 gelegen werkdagen sullen moeten lijn gesloten behoudens de hierna te noemen uttmnderingen Bednjven welke zich bezighoudenmet het voortbrengen van grondstoffen voorzoover zij niet reeds vallen onder 3 Gas waterleiding en electndteitsbedrijven Bedrijv welke voor de voedselvoorziening werkzaam zijn voorzoover zij niet door het betrokken bedrijfsschap schriftelijk zijn aangewezen om gedurende genoemde periode of een gedeelte daarvan te sluiten Cotatinu bedrijven waarbij tijdelijke sluuing schade aan de outillage of aan de ln bewerking zijnde goederenzou veroorzaken voorzoover zij nietreeds vallen onder 3 Bedrijven werkzaam op het gebied van het personen i goederenvervoer Bedrijven welke zich met den detailhandel bezighouden vootzooverzij niet reeds vallen onder 3 Bank en verzekeringsbedrijven Bedrijven welke rechtstreeks door de bevoegde Duitsche instanties vjrorden aangewezen Door den voorgeschreven arbeidsrust zal geen vertraging bij ttiet laden en lossen van verkeersmiddelen m gen optreden Het volledig gebruik van allé verkeersmiddelen mag in deze periode in geen geval worden ge stooFd Met het oog hierop dienen de bedrijven ervoor zorg te dragen dat gedurende de feestdagen eiV de daartusschen liggende overige rustdagen geen opeenhoping van goederen op de stations en overslugplaatsen voor het verkeer te water ontstaat In de gevallen dat twijfel mocht tiestaan omtrent de vraag of een bedrijf al dan niet onder de hterboveiv genoemde uitzonderingen valt zal men t ch schriftelijk vóór 20 December IS42 tot de hiema genoemde Instanties moeten wenden welke een bindende beslissing terzake zullen geven a De directeur van het of één der betrokken rljksbureau x voor Handel en Nijver held beslist of een bedrijf behoort tot de sub l 2 4 of O bedoelde tenzij dat bedrijf werkzaam is op het gebied van de bouwnijverheid b de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw en de bouwnijverheid beslist of een bedrijf dat werkzaam is op het gebied van de bouwnijverheid behoort tot de sub 1 4 of 0 bedoelde De directeur generaal voor de Voedselvoarzienlng beslist of een bedrijf behoort tot de sub 3 bedoelde di Het hoofd van de afdeeling vervoarweien van het departement Waterstaat besli of een bedrijf behoort tot de sub t bedoelde e Nader zal worden medegedeeld welke instantie zal beslissen of een bedrijf behoort tot de sub 7 bedoelde Niet nakoming van deze sluitingspllcht cal worden gestraft met een geldboete van ten hoogste ƒ 10 000 Hat departement van Sociale Zaken bereidt een regeling voor inzake de doort taling van de loonen welke vermoedelijk ongeveer gelijk zal zijn aan die van het vorige Jaar Nadere medèdeellngen hieroffltrent volgen OVDKHEIDSMAATBEGCUEN TEOEN BUSTVESTOBINO TUDENg CONCEBTEN De secretaris generaal van bet departC ment van Volksvoorljchtlng en Kunsten heeft aan de bestunn van orkesten en concertgebouwen een schrttven doen toekomen waarin hij ztin afkeuring te kennen geeft over bet euvel dat te laat komende bezoekers van belangrijke concerten tussahcn de deelen van een symphonic of een solistisch werk in de gelegenheid worden gesteld hun plaatsen In de zaal In te nemen Teneinde aan deze voor het Nederlandsche muziekleven hoogst Iwschamende en voor onze Nederlandsche kuituur onwaardige wantoestanden een emde te maken Is bepaald Ie Dat het In het vervolg verboden is dat te laat komende bezoekers tuaschen de onderdeden van een kunstwerk dat een afgerond geheel uitmaakt suite symphonle soUstenconcert kwartet of liederen cyclus hunne plaatsen innemen Deze laatkomers moeten onder Inachtneming van de grootst mogelijke stilte In een zg staand parterre t rztide en of achter in de zaal het einde van het in uitvoering zijnde werk afwachtoi alvorena zich naar buima zitplaatsen te bleven 2e Dat het eveneens vert oden Is de zaal te verlaten tusschen de onderdeden van een samengesteldmuzlekwerk of van een cyclus als onder 1 genoemd Zij dia om een of andere reden van een concert wenschen heen te gaan zullen dit moeten doen in de rustpooa tusschen da twee laatste hoofdnummers van het progranüna Is dua het laatste hoofd nummer bijv een symphonle dan dient men heen te gaan voor het begin daarvan Tusschen de onderdeelen Is dit niet meer geoorloofd PBUSAAMDOIDINO YOOB IU OEMBK De gemachtigde voor da prtlzen heeft blijkens een publicatie In de Staatscourant do prljsaanduldlngspllcbt uitgebreid tot leder die als kleinhandelaar of In een ander hoedanlghdd te den kleinhandel bkwnwn te koop aanbiedt Ds wljza waarap het prttsen mort gesteleden Is tooals bekend vsstgelegd In t prUawinduidlngsbealiüt l 4h Nieuwe verordeningfen Beemdiging rbridsovereen komsten bij stilgelegde ondernemingen Het Verordonmgenblad bevat een verordeining van den R kscomtnissaris betreffende het beëindigen van arbeidsovereenkomslen van te werk gestelden by stilgelegde ondemeMm n Hierin wordt om bepaald Op het tydstip waarop een onderneming wordit stilgelegd op grond V n een rechtsvoorschrift of een beschikkmg van een tot het stilleggen bevoegde instantie worden de arbeidsovereenkomsten der bu de onderneming te werk gestelden beëindigd Op het tijdstip waarop aldus een deel van een onderneming wordt stilgelegd worden de arbeidsovereenkomateri der bij de onderneming te werk gestelden die alleen of in hoofdzaak bij of voor het stilgelegde deel erkzaam zijn beëindigd voor zoover sti niet in een niet stilgelegd deel Worden te werkgesteld Het gewestelijk arbeidsbureau kan op verzoek van de onderneming beschikken dat deze voorschriften niet van toepassing zijn ten aanzien van afzonderlijke arbeidsovereenkomsten Is de beschikkmg na de aütlegglng gegeven dan is daarvoor de toestemming van den te werk gestelde noodzakelijk ZU heeft in dit geval terugwerkende kracht tot aan het tiJdsUp van de stillegging Een te werk gesteld wiens arbeidsovereenkomst aldus wordt beëindigd ontvangt van de onderneming een schadeloositeUing Deze schadeloosstelling beloopt een twaalfde deel van het loonbedrag met inbegrip van de uitkeeringen in geld of in gekBwaarde waarop een recht van den fe werk gestelde jegens de ondern mmg in het jsar vóór de stillegging opeischbaar is gewordöi alsmede van de vrijwillige uitkeeringen in geld of in geldswaarde welke de te w k van de onder gestelde gedurende dit neming heeft ntVan itelUng bestaat ig of een deida lenovcr den it hem een pen Een recht op niet wanneer d zich bö overeenkoi werk gatehtg sioen uit te lurenda wellqe de emlng la te werk hU een extramet een maximum Voor elke vertrekken dl gesteld geweest schadeloossnlling e van vUf ein a schadelo4 ste mg n Sodale verzorging van oerioi engtneniers In het Verorienxngenblad is opgenomen een verordening van den Rijks conuniasaris betreffende sociale verzorgmg van oorlogsdienstnemets Hierin t ordt om heLjrolgende bepaald t De wederzudsche rechten en verplichtingen voortspnuteode uit een bestaande arbeidsovereenkomst welke een oorlogsdienstnemer als werknemer heeft aangegaan worden opgeschort zoolang hu oorlogsdienst verricht voor zoovït met uit de volgende voorschriften iets anders blt kt De oorlogsdienst staat ten aanzien van de toepassing van de voorschriften betreffende de verzdcering tegen invaliditeit geUjk met vrywiUigen dienat by de voormalige Nederlandsche zeeof landmacht De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een oorlogsdienstnemer met opzeggen Evenmin kan h een verzoek aü bedoeld m artikel 1639w van het Burgea lyJ Wetboek indienen De tyd gedurende welken oorlogsdienst IS verricht teU by een bestaanrde arbeidsovereenkomst m overheidsdienst ten volle mede voor de berekenmg van den diensttijd voor den overgang m e i hoogere salans of loonschaal en voor het m aanmerking komen voor bevordenng De oorlogsdienstnemer die aaa nog bastaande arbeidsovereenkomst in oVH heidsdienst heeft aangegaan blijft zijn wedue met Inbegrip van alle bekomende toelagen ontvangen met inachtneming van de volgens bovenstaande Intredend verhoogingen De aan een oorloflwlleiutnemer op grond van bet eerste Ha toafcomande weddan worden gelcort 1 latUen bii angebawd mdmmaar ot sdieiden Is en a geen kinderen moet andscbmulen mat 2a ten honderd b een ot twee kinderen moet onderhouden met 16 ten honderd c drie of vier kinderen moet onderhouden met 13 ten honderd d vijf of meer kinderen moat onderhouden met 13 ten honderd 2 Indien hij gehuwd Is en a geen kinderen moet onderhoaten met 10 ten honderd b een of twee kinderen moet Verhouden met 6 ten honderd c drie of vier kinderen moet onderhouden met 3 ten honderd Op het bedrag dat een oorlogsdienstnemer ingevolge de leden 1 en 2 moet ontvangen wordt zijn oorlogsdienstbezoldlglng IKrlagabesoldungl in mindering gebracht Ten aanzien van de berekening van den diensttijd met betrekking tot de pensioenen wordt de oorlogadSensttlfd van een persoon die een nog bestaande arbeidsovereenkomst in overheidsdienst heeft aangegaan ten volle medegeteld Gedurende den tyd dat oollK udienst wordt verricht wordt de pensioens drage In den zin der Pensioenwet 1S22 doometaald Is de arbeidsovereenkomst van een oorlogsdienstnemer In verband met d oproeping be indigd dan wordt zil btj het In werking treden van deze verordening weder van kracht wanneer de oorlogsdienstnemer den werkgever zijn wensch daartoe bteilen zes maanden na het In werking treden van deze verordening te kennen geeft Deze vDorschrmaa zM evanaena van toa passing op personen die door d Watfenss voor een opleiding van korten duur Jtln opgeroepen voor oen duui dezer opleiding Oork ta ï iif da dienst wUken e i persoon dia p et tUdstIp van Wn oproei g lUn woonplaats la Nederland bad na U nas m d Dultscti msrmacht da Augusttu mmt DISTRIBUriBNIEXrWS Boter of rundvet op bon 63 Gedurende hel tydvak van VrUdag 18 tot en met Dinsdag 29 December geeft elke der met J aler 63 gemerkte bonnen van de bonkaart voor voedingsmiddelen recht op bet koopen van 125 gram boter Z4 die gedurende het tQdvak van 2 tot en met 5 December de genoemde bonnen bU den slager hebben Ingeleverd ontvangen gednrendebovengenoemd tQdvak per bon 100 gram rundvet Kinderen krügen appelen f foet Kerstmis j 1 K G VOOR KINDEBEN VAN 4 11 JAAR IN HET STAOGEBIED I e secretaris generaal van Landbouw en Visschery maakt bekend dat kinderen vam 4 t m 13 jaar voor zoover woonachtig ia het zoogenaamdie stadgebied gedurende het tudvak van 21 December t m 31 December 1942 op den met reserve 3 73 genlerkten bon van de stadkaart 1 kg appelen zullen kunnen verkrygen Ten einde de handel in appelen te kunnen bevoorraden is het van Don derdag 17 t m Zondag 20 December a s verboden appelen aan het publiek af te leveren Instellingen Is ziek ihuizen sana tona ed moeten gieh wenden tot het Bedrijfschap voor groemten en fruit hetwelk voor hun bevoorrading zal zorg dragen BONAANWIJZING VOOR DE FEESTDAGEN Het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart deelt mede dat in verband met de Kerstdagen en den Nieuwjaarsdag de bonnenhjsten in de komende week reeds op Dinsdagavond en in de daaropvolgende week reeds op Woensdagavond zullen worden bekendgemaakt zoodat op de bonnen reeds op Woensdag resp Donderdag zal kunnen worden gekocht BON VOOR KERSTRANTSOEN BOTER KAN MEN ALSNOG INLEVEREN Tengevolge van een foutieve publi catie m enkele dagbladen heeft een aantal peisonen de termyn vastgesteld voor de mlevenng van de voor net extra boterrantsoen aangewezen t on algemeen 446 laten voorbygaan zonder dezen bon bij den detaillist m te lever i Teoeinde deae penonmi alsnog in de gtiegcnkod te sMleii het rtnUnntsoen te verkrijgen kniuiai tij bon algemeen 446 nog bij den kleiBluuidel Inleveroi op Vrydag 18 en Zaterdag 19 December B S Kense van boter en naxguine in liet geheele land bi aanslutting op het bericht van eauge dagen geleden wordt thauis bekend gemaakt dat met ingang van 18 December 1942 met alleen jn het Westeü des lands zooals in evengenoemd bericht werd vermeld doch u gebed Nederland een begm zal wonien gemaakt met de bes £ikbaardtellmg van margarine De verlltaikeB sullen dertialve luiar VTiie invae boter ef margarine knanen betr iken Dit geldt eveneens voor het extraKentrantsoen waarvoor bon 446 algemeen reeds werd ingeleverd Waffen S8 het VrttwUllgerslegloen Nederland den Luchtbëflchermlngswaarschuwlngsdienst den Rijkiarbeidsdienst of een Nederlandsche politleformatle welke er toe bestemd Is buiten het bezette Nederlandsche gebied te wordoi ingezet verricht of verricht heeft Beheer en kestammlng v vecbeurdverfciaard voorwerpeli Het Verordeningenblad bevat een besluit van de secretansben generaal van Justitie van Handel NUverheid en Scheepvaart van Landbouw en visscheirll n van Financiën en van den gemachtigde voor de prijzen waarin geregeld wordt hei beheer en de bestemming van vert eurdverklaarde n ter verbeurdverklaring in beslag genomen voorwerpen Aanwliilnt van dlstrlbatlagoederen Het Verordeningenblad bevat de volgende beschlkkmgen waarbU de betreffende goederen worden aangewezen als distributiegoederen in den zm van artikel 4 van da QlatribuUewat 193 Van den seoetaris generaal van Handel Ntjverhsld lan Seheepvaart ten aanzien van butaan an pr aan benevmia mengsSla daarvan van dioi aecretans ganeraal vn I andtoounr sn Visseliarij toi aanzien van alU soorten appelen en van den secretarisgeneraal van Landbouw en Visscharlj ten aanzien van verscha gedroogde en geconserveerde Zuidvruchten zooals sinaasappelen citroeoei mandarijnen vijgen tladels krenten ea nnilnen alamede noten amandelen gembar auccade en gedroogde en geconserveerde pruimeii abrikozen appels en paren alaook voornameiilk hieruit bereide producten Registratie en requititie van ffoederen t In het Verordeningenblad no 32 42 wordt een verordenmg van den Rtjkscommissaris omtrent de registratie en requisitle van goederen t ekendgemaakt Deze verordening t epaalt dat voor het geval bet openbare belang zulks noodzakelijk maakt de Rijkscommlssans commlssaris generaal voor Financien en Economie kan gelasten dat goederen door hun elgenaasr houders of bezitters binnen een zekeren ternujnbij een nog nader aan te wijzen Instantie aangegeven mqeten worden die vanhaar kant lilerdoor de beschlklclng overdeas goederen verkrijgt Tevens Icaa deopslag of productie van l epaalde goederen worden voorgeschrev i en iemand worden verplidit tot zekere verrichtingen Als besdlllckingen krachtens deze verordening gesdiieden hebben de betrokken persaneo aanq raak op schadevergoeding 81e jMTgaag No 21118 Postrekening 48400 BTOZIEKGILDE DER NEDERLANDSCHE KULTUURKAMER Centrale solisten audlUe 1942 Op 15 16 en f7 December hebben de centrale solisten audities van het Muziekgilde der Nederlandsche Kultuurkamer voor het eerst plaats en wel in studio A van den Nederlandschen Omroep te Hilver um De candidaten voor deze auditie zijn in drie verschillende categorieën ingedeeld t w categorie voor sohsten die metorkest wiüen qptreden categorie voor solisten in oratorium en ierkconoert categorie voor soio voordracht recital Voor elk van deze categorieën is een door het muziekgilde samengestel de beoordeelingscommissie angewezen Deze commissies bestaan uit de dirigenten van de symphonie orkesten in Nederland voor auditie 1 uit rangsolisten en koofdirigenten voor auditie 2 en uit recitallsten voor auditie 3 Op uitnoodigmg van het Muziekgilde worden de audiUes In principe bijgewoond door besturen en administrateurs van de orkest instellingen in Nederland door besturen en dirigenten van de koren van alle afdeelingen van de Maatschappij t b d toonkunst alsmede door verschillende autoriteiten van het departement van Volksvoorllchtlng en Kunsten Nederlandsche Kuituurkainar en Rljksradio omroep Aan de deelnemers van deze auditie zaleen door den leider van het muziekgilde endoor de resp beoo deellngscommissies onderteekend certificaat worden uitgereikt waaruit blijkt dat zij hun proeven van bek aamheid als SQlisten hebbon afgelegd al dan nietgeslaagd zuiv en daardoor al dan niet geacht kunnen wo den ais podlunji rupe soUBtin het openbaar op te treden Ka afloop van de audities zuUen de namen van de geslaagden aan de verschillende concertinstellingen In het land bekend worden gemaakt waarbij de besturen van deze Instellingen er op zullen worden gewezen dat deze jonge kunstenaars zich plichtmatig aan een deskundig onderzoek naar hun be kwaamheid hebben onderworpen en door algemeen erkende kunstenaars geschikt zijn verklaard om hun loopbaan als uitvoerende kunstenaars aan te vangen en te vervolgen In tegenstelling tot het verleden waarin het kon voorkomen dat jonge solisten jaren lang ot zelfs tevergeefs op hun kansen moesten wachten zullfn hierdoor voortaan voor hen ruimere mogdijkheden worden geopend om in het Nederlandsche muziekleven te worden opgenomen Het Muziekgilde stelt zich voor deze audiUes In het vervolg van jaar tot Jaar te herlialen en wil bereiken dat het in de toekomst voor solisten niet mogelUk zal zijn zonder het bezit van een certificaat als bovenbedoeld m het openbaar op te treden Op deze wijze wordt niet slechts de aankomende jonge solist naar voren gebracht doch zullen ook de ongeschlkten van het podium kunnen worden geweerd Door het officieelo onderzoek naar de vakbekwaamheid zal ook van de zijde der Nederlandsche Kultuurkamer de Nederlandsche muzlekkultuur worden lievorderd en voor de toekomst beveiligd ABBEID IN CBIMISCHE WASSCHEKMBN Bil besluit van deji sec etarn generaal van Sociale Zaken la aan hoofden of testuurdens van chemjsche wasachertjen in alle gemeenten des rijks in wier fabrieken of wetk pl a a la en ter gevolge van de t staand verduisteringsvoorachnften met bij kunstlicht mag worden gewerkt vergunning verleend om In afwijking van het gestelde m de Arlieldswet door de in hun ood rne ming werkzame arbeiders arbeid te doen Verrichten op de Zaterdagen in het tijd ak van 19 December 1942 toten met 16 Januari 1943 tusschen een half uur v6ór zonsopgang en een half uur na zonaonder ang Op de overige Zaterdagen in het tijdvak van 16S Decemtier 1942 tot en met 27 Febuarl 1943 mag gedurende 9Vz uur per dag worden gewerkt tusschen een half uur vóór zwisopgang en uilerlijk i j uur ru zonsopgang Feuilleton Nadruk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman doorT J A L COKDENS 4 Oc trachtte die gedachten uit mijn hoofd te zetten en nam miJn bo e op om verder te lezen toen opeens helder en duidelijk beneden de electrische schel aan de voi deur klonk Werktmglyk klapte ik liet boek dicht en opeens voelde ik neen wist ik Dat was het a otituur Ik liusterde en na eenige oogenblikken hoorde ik het meisje van beneden de trap op komen Zu klopte aan Een telegram voor u mynheer Dat was niets ongewoons er kwamen s avonds wel meer telegrammen 1 dat blauwe bnefje zag er precies eender uit als alle andere Toen de gedienstige weg was maakie ik bet open Arriveer morgen vroeg 8 22 Keening Dat was alles wat er in stond M n principaal was met de nachtboot uit Londen vertrokken en zou morgen vroeg l er ziJn Ik had dus het twijfelachtige genoegen vroeg op te staan en Item aan liet Centraal Station af te halen Dat was dus het avontuur waarop ik had gewacht Inwendig sdiold ik mezelf voor een idioot gooide liet telegram op een tafeltje en begon weer te lezen Maar het vlotte niet Er was iets m de atmosfeer dat mij onrustig maakte tets dat mun gedachten onophoudelijk terugvoerde naar liet onbestemde gebeuren dat komen zou Het tyerd my tenslotte te machtig ik legde m n boek neer nam hoed en Jas en gmg naar een der gelegenheden aan het Rembrandtplem waar ik zeker kenmssen zou aantreffen Eerst over twaalven kwam ik thuis en sliep even rustig en kalm als naar gewoonte Den volgenden morgen was ik nauwelijks op het perron of de bootbeio liep binnen Mr Keenrog kwam mj tegemoet opgewekt en blozend zooals altijd Het was niet aan hem te zien dat h j last had gehad van des overtocht Op mijn kantoor drimken we een Bybelleaag ds Kalf wttnn V TOTMU ut i ou BEHOUOMK Zegen mij ook mü mijn Vader GenesU 37 vers 34 Deze angstkreet van E £au vormde het onderwerp van de Btjbellezhig welke ds H S J Kalf Ned Herv predikant gistorenavond in de KMne Kerk hield Ezau wien hot lieiit van Ooda btioftfTniet raakte oi die ilJn eerail boorterecht met den daaraan verbonden zegen verkocht aan zijn broeder Jacob Hoevelen achten niet evenzoo het aairlsch bestaan meer waard dan een terzoening met God Jacobs bedrog om den zegen te bemachtigen wordt niet goedgekeurd maar toch Is het Oods wil dat Jacob dezen zegen krijgt Aan Gods vrije gunst valt niets te veranderen Zalig woicit de mensch uit genade verloren gaat hu door eigen schuld Eerst hebben wü te erkennen dat het des Heerea heilig recht is ons voor eeuwig te verwerpen Na deze erkenning ztillen wij Gods stem hooren E au schreeuwde echter te laat hU smeekt om een anderen zegen en begrijpt niet dat hij den eenlgen waren regen vergooit Welk een waarschuwing eeft ons Ezau s berouw een berouw afkeeng van Christus Schrei uw zonde uit voor God en smeek Hem om u te verwerpen naar Zijn recht Dan lult gij besloot ds Kalf den jubel Zijner genade mogen hooren Wendt u tot Mij en wordt behourlpn Ned Reisvereeniffing ONTWIKKBUNG VAN VERVOERWEZEN GE8CBET8T Ultgenoodigd door de afdeeling Gouda van de Ned Reist ereeniging waren gis teravond in de Reunie foyer de heerenv Zeumeren en Nijhuis van de afdeeling propaganda der Ned Spoorwegen om iets te vertellen en te laten rienvan het ontstaan en de cntwikkeim van het vervoerwezen Ingeleid door den wn voorzitter d r afdeeling den heer Teekens hield de heer van Zeumeren een vlotte eO dikwijls zeer geestige causerie waarbij hij aan de han dvan lantaarnplaatjes de ontwikkeling van het vervoer liet zien van den oertijd via trekschuit en postkoets tot de moderne electrlsche treinen Aardige bijzonderheden werden daarbij verteld Toen de eerste stoomtreinen reden waren er vier treinen van Amsterdam naar Haarlem n terug thans rijden er 88 Bij het koopeo van een zakje sigaren vond men de dienstregeling daarop afgedrukt Uitvoerig werd verteld van de maatregelen ter beveiliging van de passagiers Op humoristische wijze vertelde spr van de vrkeerde gewoonte van voel reizigers Na de pauze draalde een smalfilm die In woord beeld en klank winter lente en zomer in Nederland gaf met aardige opnomon vin folklore in Lthlburg Bursrerlüke Stand 13 December Johanna Pleternella dr vanP W Verkerk en J M Nootenboom Woudstraat 12 Elizabeth Gerarda dr van Career en A Boer Zoutmanatraat 46 15 December Dirk zn van A Kaïiiein n J de Bree N Haven 332 Antonlus Franclscus Bernard zn van F J J Stolk en m den Haag Strijenstraat 18 OetTodWd 16 December J Ph van Schalk en J M Faalj D Dongelmanj en W van der Hut C Broene en L Treurniet E HeiJenmeaberg en J Vermeulen K C Groenendaal en T Gibbon kop koffie en spoedig daarna warea we verdiepten een druk en ernstig gesprek Geen oogenblik dacht He meer aan mun zonderlinge bevlieging van deo avond te voren Ik zal je zeggen waarom ik lu r ben gekomen zei Keemng Je hebt den laatsten tijd een massa goed verscheept t aar Calcutta naar onzen vriend Ibadji Dat was een prachtlfa klant maar zooals e weet geeft hQ ons veel zorg en gaat het allesbehalve vlot met ztjn betalingen Daarom hel ik je de vorige week ook getelegrafeerd om die Itabaansohe order in celhiloidartikelen t annuléeren Sindsdien heb ik nog een paar verontrustende telegrammen uit Calcutta gekregen Je weet dat hij de laatste zendmg loomies weigerde te accep teeren De handelskamer t Calcutta heeft ons in het geluk gesteld maar Ibadji trek er zich niets van aan en ook de voorgaande levenngen betaalt hl eenvoudig met Er bestaat veti kans dat we er voor een dikke twintig duizend pond invliegen Ik kreeg nog een ander bencht dat me meldde dat deJioudlng van onzen vnend verband aoudt met de tegenwoordif unti Engelsche beweging die m BritseK Indii meer en mew veld wint Ibadjl schijn zich tot een van de leiders te willen opwerpen al blUft hy ook achter de schennen maar nQ neemt een werkzaam aandeel aan de strooming om Engelsche waren te boycotten Hoe hij daar als handel man oordeel in zien kan l egrijp 1 met maar dat i i nn zaak Voor ons IS het van beliritg dat we oog geld binnen Icrugen Het plan van de firma was om daarginds een advocaat te den arm te nemen te redden wat er nog te redden vatt en ten slotte ean faillissement uit te lokken Als we toch geld toe moeten gieven komt het er op een honderd pond meer of minder met aan Nu wenschte ik eenige brieven en documenten van Je mee te nemen die op de zaken van onzen vriend Ibadji betrekkint hebben Wordt vervolgd ZON BN MAAN i tM at OmUJ H KBNUi 9p 14LOT BftM 4mP Men fa retl MÉt to rMiAOTeB va sonsondaiyaiig tat trn w uf kaa van vaertugea moetea obMoUm wokUm