Goudsche Courant, donderdag 17 december 1942

Maximum detanlutenmarge 00 nro den inkoop I1 op De maximumprijzen voor snijbloemen direct in HMtere prQaen orden als overtreoini de Prtjzenbeschikklng 1040 No 1 vervolirt BH afwijkende kwaliteit wordt ten rii toegeaUan welke een kwalileitsklasse i Ugt en oo deae kwallteiUkUsM A a afwUkinS kwaliteit maximaal 79 procent bedragen v ï Sit t £ IS December 1 41 BBgPOKDlOINO DIB APIJiVERIM VAN 8TBOO DOOK TELBRS Da Provinciale Inkoopcentrale van Akitn bouwproducten voor Zuld RoDand nuaki bekend dat er tot dusver te weinig A siroo beschikbaar la gekomen om In d komciKi maanden In de behoeften der veehoudett te kunnen vooriten Daarom auUen telers vtn gedeeltelijk hebben afgedoracht uit de eersu dorsching slechte 90 van de hun uit piKn oogst toegewezen hoeveelheid stroo mosrn behouden en het overige stroo waarover ih momenteel beschikken op eerste aan rasjr aan den betrokken landhandelaar dirp n iS te leveren BI weigering hiertoe aal gedwomri n in levering worden gevorderd waarbt ge n enkele teler zich op zijn oorspronkelijk verkregen toewijzing zal kunnen bernf en Bovendien zal eventueel tot Uichtrechlelijitè vervolging kunnen worden overgegaan Om misverstand te vermijden zö hierb nog medegedeeld dat de oorspronkelijk veNieede toewijzingen voor gebruik uit eigenoogst ehandh afd zullen blijven in zooverre 1st do telers uit tweede of la cre dorschiriEpnTOor het resteerende deel vnn hun toewijzingstroo voor eigen p r en kunnenreserveeren law VEBBO AFLEVKRING ONtiBKEUROIC WAALSCHE BOONEN AAN HANDELAREN De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten in Zuid Bolland maakt den telera vanWaalsche boenen er op attent dat aflevering van niet te velde goedgekeurde Waalsche boonen aan handelaren In het komende seizoen niet is toegestaan Dientengevolge moeten alle ongekeurdeWaalache boonen aan het Provinciaal Aanen Verkoopbureau van Akkerbouwproductenworden Ingeleverd 46 NIKVWe ZAKBOEKJES VOOB DE ERKENDE HABKTVECHANOBLABEN UITSLUITEND BESTEMD VOOB DE LEVEKINO VAN LACHTVCB Met Ingang van 19 December 1 41 Is een regeling In werking getreden welke Inhoudt dat lü het vee dal op ilachtveemarkten en door het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch aangewezen leverlngsplaatsen geleverd moet worden door de erkende marktvechandelaren ingeachreven zal moeten worden in daartoe door voornoemd bedrijfschap op nieuw uit te geven zakboekjes wdlke uitsluitend gebruikt moeten worden voor de levering yan slachtvee voor die markten waarvoor men is toegelaten Tot dusver mOeat men als erkenti marktveehandelaar z n zakboekje gebruiken zoowel voor hel handelavee ala voor het vee dat voor de alachi geleverd moet worden Met Ingang van bovengenoemden datum mag zulks niet meer en moet men voor elke markt waarvoor men erkend marktveehandelaar la een afzonderlijk zakboekje hebben ZIJ die hiervoor In aanmerking komen ontvangen van het Bedrijfschap voor Vee enVleesch een achrtttslljk verzoek om hetverschuldigde bedrag 0 0 90 per zakboekje op girorekening 440900 te storten waarna hetzakboekje eventueel meer zakboekje hunzal zullen worden toegezonden 4844 AfARKTBERfCHTEN Jarenlang hevige rheuaaliek Ib kM a ttr dikvijlt lUca MMto n wa Kok Onakin halpw aj MMaocd dM A iMab o atah Mbiatn fua ko n m aak van ai e bootp k a aiucfnwa a baa ao ba daam l oood bmh bek e d OcuiriM b 3 hand ia k a r dcr a Uido Hobcreleii 4 fkaumacick iKblu iplt nrkoadhtid riep uouw ta boofdp a belpce dtOvitiiin u ba Trioail Agcotidiap Oiaa bebbeo gaea Kbadelijkea lavloed p ban maaa aa daimae Neem diraa da fm4f Ongtaeele nrpakking aa 10 rfrietMa dachiiWoi lo alia apmbefcca aa d ogi teri ea Tctkriigbaat Ma Ma r Tapütweefkunst en Goudache wevers INLEIDING VAN HKI DB VAN USSELSTEYN Van den grooten invloed dien de taiiijtlndu trie heeft geh i op den bioei van de it d Gouda in de 17e eeuw vertelde gisteravond m Het Bkwwe Kruis voor den Oudheidikundigen knng JDle Gouda mej dr G T van IJaselsteyn in haar inleiding over Tapütwee kun t en Goudsche weTen By bet woord tapüt rooet in n dan niat denken san een vlo bédekking maar aan een taput det diende voor wandversiering en waarin meestal een voorstelling was geweven Eenigszins onjuift is de dikwüls gebruikte benaBHng gobelin Nadat spr uitvoerig de techniek en de ontwikkeling van het tapijtweven besproken had toegelicht met een erie lichtbeelden van beroemde tapijten besprak zU na de pauze meer in het by zonder de Goudïche tapijt wevers Na de verovering van Gouda in 1572 door de Geuzen werden de kloosters waarvan Gouda er een twaalftal bezat geconfisceerd Juist in dien tijd kwamen honderden tapijtwevers om des geloofs wille uit de Zuideiyke Nederlanden naar dipze streken en zochten hier gelegenheid om hun bedrijf voort te zetten De hiervoor benoodigde grootc ruimte vonden zij behalve in enkele andere steden voor een groot deel in de kloosterzalen van Gouda Zti die zich toen hier vestigden kwamen meest uit Oudenaarde en omgeving Bekend zijn de namen van ruim VEEMARKT GOUDA 17 I ec Aangevoerd in totaeJ 418 stuks waarvan 117 biggen 8 18 p stuk 180 runderen 35 nuchtere kalveren 2 graskalvoren 60 schapen overgwnomen door NVC 35 bokken en gelten 0 180 pei luk Handel tu r Booldredacteur J Q Weysters Rotterdam Thef redacteur voor Gouda en Omstreken r Tieter Gouda verantwoordelijk Voor de advertenties L Akk rsdUk Rotterdam Oltgeefster NV Botierdamsch NieiiwDiad Rotterdam In plaats van kaarten Ondertrouwd MAAT WENTINCK en ANNIE BOOM HuwelIjksvoltrekklpgoplSDec 194 ten sladhuize te 11 uur Oouda 16 Dec 1942 Toek adres Ifssellaan 19 SCHOUWBURG BIOSCOOP Telefoon 750 Slechts 3 dagen Zaterdag Zondag Maandag Maisjas of Jongens gevr voor afd 2AKKENST0PPERU en ChauffOUr bekend met is MunMT Zakkenhandel Fa I C delongiJiZn Verlorenkost 9 Gouda BERRY Geen boete te betalen heeft U als U met one carton verduistert Beter dan papier Verkrijgbaar in alle maten Nieuwe Haven 326 Nette kostganger gevraagd Brieven onder no 4871 i ur v d blad Koathuis gevr door netten jongeman Br met prijsopgaaf onder no 4fl85 bur v d blad DAGMEISJE GEVRAAGD Adres Michaëlis Zeugestraat 3 HOFFMANSSTICHTINQ Volksgaarkeuken Keizerstraat 8 Oouda GEVRAAGD itn not 2o 0AQMEI8JE Leeitild plm 18 jaar Met de volle kost Zondags vrij VIOLANTA MMAiHMllasRsMeld HMl iaW a al 14 j NIEUWE SCHOUWBURG GOUDA KAAS Werkster gevraagd 2 dagen per week Krijgsman joubertstraat 219 Ter ovemamé gevr Babyuitzet en 1 paar gr werkschoenen maat 46 Br aan G de Jong Adv Bur C 121 Ouderkerk a d IJssel Btfverdienste gezocht in me taal houtof dergelijk bedrijf door vakrain met eigengreedscliap Br onder no 4 87 bur v d blad Te koop gevraagd een in zeer goeden staat zijnde kinderwagen Voor goede wagen flinken prijs Br onder no 4873 bur v d bl Eealge arbeiderswmiingen te koop aangeboden Br no 4874 bur v d blad Gegoten fomnis te koAp Blmaat 65 x 4fi cm Doelestraat 17 wie wil een paar werkschoenen maat 43 ruilen voor eenpaar lage schoenen m 43 Gonst Huijge nstraat 104 Ter overname aangeboden een zoo goed ala nieuwehaardkachel Te bevr Vrijdag dagen Zaterdagmiddag tusschen 2 en 5 uur Nobelstr 41 hof je Nieuwste ooUeetie gramophoonplaten His Masters Voice Brunswick Decca Columbia Parlophoon enz geïn classieke Zonder inlevering van oude platen O de Raadt Wijdstraat 22 Gouda PRnWA RADIO te koop Xarnemelks oot 4 8 joiida Te koop een z g a n hMmonica en een zeer goede winterjas leeft ongev 18 faar Tevens een paar bruine heerer choenen maat 43 sGravenbroekuchaw F 38 Reeuwyk van SImon de Wit die door ii n aranlonge ervaring hel artikel op ii n but bij U op tafel brengt vendlan Simon de Wift winkels l n ruim bevoorraad I fOpuLoif if l flhf30T KE3T GEVRAAGD een nette Dienstbode Adres ROOS Turfmarkt 43 OEVRAAUU FlIIIE Diie DiEIISTBOlit tegen goed loon Mevr Vis Karnemelksloot 201 ia koning vofl dUn IflcJi M hEÏZIjnSCHlPGER MUZIEK R ür + 9NS0NS MflWfllïEN REVUE SC METSEN EN lool kLftNirtN EEN DONSM07IEKFEESr ZONDÉH WEÊRORjJ Accountantsgezin 2 kinderen 13 en 18 Jaar zoekt in Uouda oi omgeving nitaluitend voor bewoning enkele KAMERS I of niet met gebruik van keuken een gadaall van hMrmhiaia of Iets dergelijks Br na 7401 bureau v d blad SIMON IDE WIT MtlJZEN 1 50 ES f t PLOS BCMSTING FLAATSB£SPBEKING VANAF 1 DBC MGEL Dagmeisie gevraagd 14 t6 aai Mevr Eegdeman HaaiUacht Gevraagd een Mrr Miisat voor dag of dag en nacht Tevens een flinke WIRKSTCR aevraagd s Maandags voor oen jaorgen en VrQdags den ctieelCB dag Adres Mevr Ie JOBgVollmers Wijdstr 24 dit behoeft niet wam wij bakken het beste brood JSR dezen tijd Probeert U eens ons heer ijk Tarwe en Valkaren reod BakkeryM J Yan Vliet ij ji e Il 32 In diverse grootten Nu kunt U weer voor zoo n echt genoaili ca laatt i 1 HiMdnv zorgen thuis met de Kerstd iiOilIjlHlil UjU 081 PlCdVP I te koop HBT RESULTAAT van een Kleintje is verrassend Wy ontrinfien mb groot poDttq KERSTBOOMEN mMI VToagtqdlg Uwe HUUT Bloemeimiagciziin DE LELIE ST ANTHONIESTBAAT 9 TEUrOON 2 ft3 O MOLIMAN T M 39S4 Te zien koff e kiosk Oké Stolwijkerslttis 4M tapytweven De bevolking vas Omida nam n dje Jaren niet onb laogruk toe Makende uit het aantal geaJoten huwelijken dat vao 1574 1806 steeg van 60 tot 300 per jaar De eerste meester die zich even voor 1584 vestigde was Jorw de Pottere en in 1730 sluit dan de liquidatie van de tapijtweverij v Alexander Baert epn periode af waarin hier een geweldige hoeveelheid kostbare tapyten moet ZAjn vervaardigd die bun weg hebtien gevonden naar alle deelen der wereld Beroemde namen zün o a De Lepelaer Tobias Schoep van wien nog een serie aanwezig is m Zweden en David Rufelaer welke laatste ook de vervaardiger is v n het tapijt uit de Goudsche raadzaal Het vervaardigen van deze tapijten was zeer kostbaar en geschiedde aan de hand van teekeningen of schilderyen Op verzoek vertelde meJ Van IJaselsteyn tenslotte nog een aantal interessante byzonderheden over de wijze waarop deze tapeten tegenwoordig onder haar leiding worden gerestaureerd Tentoonstelling van kanaries De eerste Goudsche vereeniging vo or kanarieteelt en vogeLbeschermiiig Kanaria heeft in Het Blauwe Kruis den levoiden onderlingen langwedstryd gehouden Als keurmeester trad Of de heer J Willemstein te Dordrecht De prijzen werden als volgt toegekend vier vogels eigen kwe l 43 1 P Vim Driel meesterzanger en wisselbeker 2 G J Kluimhaar 3 C M Holthuijzöi twee vogels elg kweek 1942 1 P van Driel 2 A van Drielv3 P van Driel 4 W de Koning één vogel eigen kweek 1M2 1 en 2 J de Jonge 3 A van Driel 4 en 9 P van Driel J de Jonge 7 C ML Schouten één vogel eigen kweek 1M2 1 2 en 3 W de Bode 4 J Groenendijk 8 C M Schouten 6 J Gnxnendijk vogels open klasse 1 J de Jonge meesterzanger 2 G J Kluinhaar 3 W de Koning 4 en B J de Jonge Economische rechter BONNENVEBVALSOBING De economische rechter te Rotterdam heeft ƒ 60 boete of 20 dagen hechtenis opgelegd aan de 35 jarige huisvrouw D kok Rens uit Gouda die suiker en kindermeelhonnen had vervalscht Het O M had een week gevangenisstraf gevraagd Wegens het vervalschen van boterbonncn werd de huisvrouw W Oostrom Nijhuis te Moordrecht overeenkomstig den eisch veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf KONIJN ONTVREEMD yit een schuur achter een woning aan de Nieuwehaven is een konijn ontvreemd THALIA kleiweg IDS Oouda Telefoon 2230 Van Vrijdag af het sensationeele filmwerk vol vaart en spanning See uuii met In de titelrol f Toagang14 aar Spreekuur Burgemeester Oe Burgemeester zal la bal Tartroig spreekuur houden op Woentdog van 10 tot 12 uur v m in plaats van op Maandag REUNIE Bioscoop en Foyer Oouda Tel 2027 Vanaf Vrijdag 18 t m Woensdag 23 Dec JEUaO BEHOORT BU JEUBD het onderwerp van de prachtfilm met Karin Hart Theadoor Loea endeberesmtfs tenor JuIIm PaKak In DIEBIOMIECHRISTL Toegang voor lederen leeltqd Cassa steeds een uur voordenaanvanggeopend Plaatsbesprekcn dringend aanbevolen Zondagmorgen 10 30 AmiE HORBiSER in MCISJHPtNSIONAAT lederen leeftijd Zaterdagmiddag 2 uur matinee met MtlSJtSPENSIONAAT Kinderen entree vanaf 19 c Volw avondpr ljzen Attentie In 4a layer eengcxelllgafwisielend muzikaal programma Verwacht een groots£h variété attractie programma Wilt Waar Wanneer n Dac TJt nor Nienwe SAoawkug Herasan Rinket s variété met de KiHma Hawalians 17 Dec 8 w Daniël Kerttwüdiog voor jonge Hcbaatau Ncd H nr Ck meente U DM 7JS OD Bawda Ladenverga demig Maatschappü vocjr tuinbouwe ui lantkunde M Dec 2 en 4 nar Nieawe Scboowborg Voorttelling van de levende poppenkast 19 Dee 3 anr Westerkerk Kerstsamen komst 19 Dce 8 nar Ter Goow Bijeenkomst Streekverband landelijke rijvereeni gingen midden ZuM Holland lezing W Slob AFOIHEKEBSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijcr Gouwe 131 Jeugdige boosdoener schrok van den veldv ochter JÏV hod ten twdeele van een loinJcelier te dezer itede een zoklantaam ontvreemd de le jariBe jonden uit Moordrecht en met de acht ruiden die hü er b Mrfcoop ooor had gekregen ging hy tnet de bus naar yn tooonploat terug Maar o schrik daar stond bi de halte de gemeintepeldwachter De diefstal ia natuttrivk ontdekt en nu staat de veldwachter op mü te icachten docht overigens geheel ten onrechte de dader en de moe zonk hem in de schoenen HiJ kneep er tusschen uit en keerde naar Gouda terug waar h in een Schuilkelder een slaapplaats voor den nacht zocht Van de koude kon hij het er echter niet uithouden en peen uitweg voor zijn angst meer ziende besloot hö zichzelf bij de politie oan te melden Om half drie des nachts oerscheen een berouuinolle knaap aan het bureau Toonkunst Caecilia MOOIE VEBTOLKINO VAN KEB8TORATOBICM EN PSAUW 1 4 Het gemengd koor Toonkunst Caecilia heeft gisteren oiader de bekwame leiding van Nico Verhoef met medewerking van Frans v d Ven bariton en Ankie v Wickevoort Croramelin sopraan als solisten en een aantal leden van het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest een goed gevalden Schouwburg een avond van bijzonder kunstgenot geboden FUNKE DIENSTBODE gevraagd voor dag en nacht Mevr wyterse Oouwekade 59 Waddinxveen Gebracht werd een tweedeelig concert Voor de pauze het Kerstoratorium van Jos Vrsnken een indrukwekkend met kennelijk diep gevoel gecomponeerd werk uitstekend uHgevoerd en begeleid en opgeluisterd met voortref feiyke vocale soli Vooral de bariton FUA bcl JX NIEUWS HOOBbiBECBT Baeaaaanplwit A weg in den Zuidpl tüd geleden alle Hiendoor is van capelle een kale bealuur van den polder een lueuwe beplanting waarmede thans rautie De chaussee te s Oravi lilke beltrekking deze gemeente DisMbBUakaiitoor tiekantoor in deze gemi lijk verbeterd Moeat het kantoor binnöili zaken af te doen ten aangebracht wi zich kan vervoej wachtkamer belani solist zong uitmunt d met vol n toch helder gelui4 ea goede intonatie Ook de sopraan soUlte demooatreerde bij fraai g aid en bijzonder teeholsche bticwaamMtd dodi bet zich een enkele maal tot wat gemaaktheid en vibrearen verleiden De begeleiding die bjj de inleiding iets te sterk was en de koorzang overstemde bleek overigens haast volmaakt De bloemen die den solisten w rden aangeboden waren tellig volkomen verdiend evenals het applaus dat ten deel viel aan den omptmist den 78 jargien heer Vranken die de uitvoering bijwoonde en op het podium geroepen werd n Toket et publiek even is de vergroot OmCIEELE HBDKDEELINGEN BerlcM M 1 4 luxnnnt cwBEKBsa bn vsKSBunuuts FBUZBN VOOB KBESTBOOmN Se Gemachtigde voor de PrUien wQit er op dat tot dUBVer war kentboomen een prüsen afin vastgesteld en dat voor die artikelen dus de prtizen van v6 r 10 Mei 1940 van kracht ttjn De Gemachtigde voor de Pryzen zal met tot vervolging overgaan Indien de hieronder aangegeven maximum kweekerg en verbruikersprttzen niet worden overachreden I By levering van kweeker aan groot handelaar ftiden maxlniaal de navolgende prtjzen in de betreffende maten af kweckerij per Btuk rt Ultelndelilke max verbrulkerwrtjaen In de betreffende jnaten per stuk L n Tot O em O U 0 0 90 cm tol 1 m 0 30 1 10 1 m tot IJO m 0 70 S aO 1 90 m tot 9 m 1 10 4 30 I m tot t 90 m J 40 S SO 2 90 m tot 3 m 1 M Ï 20 S ra tot tfO m J JO 1 40 3 50 m tot 4 m 1 29 Hoogere prezen worden ala overtreding van de Prttzenbeschikking 1S40 No 1 vervolgd 4823 MAXIMUMPRUZEN EN MABGES VOOR BLOEMIK De Gemachtigde voor de Prt en WQat er op dat tot dusver voor bloemen geen prijzen zün vastgeateld en dat voor die artikelen dus de rtHen van vódr 10 Mal 1 40 van kracht zt n De Gemachtigde voor de Prijzen zal niet tot vervolging overgaan Indien hieronder aangegeven telersprUzen niet worden overschreden Ook zal geen vervolging plaats vinden tegen groot en kleinhandel Indien deze de prijzen welke zij vMr O Mei 1940 berekenden ten hoogste tot op de voor hen toelaatbare inkoopsprijzen vermeerdei d met de hier aangegeven margea overachrijden Mutttoai kweckersprllicii voor CPMRr bloemen KwaDtMt 1 O S0 par 10 atuks 1 0 30 10 Kwahtenseiachen Kwaliteit 1 steellengte meer dan M cm 1 tot 29 cm bovendien moeten de bloemen zuiver zijn en goed ontwikkeld Helleborus Atropurpureua bloemen Wit per 10 stuks ƒ 100 Helleborus Attropurpureua bloemen i Lüa per 10 stuks 1 KwBliteitseischen Steellengte der witte bloemen mew lUn 19 cm I steellengte der lila bloemen fneer dan 10 cm bovendien moeten de bloemen zuiver zijn en goed ontwikkeld Marges voor den kinBeiUandschen handel Voor bloemen Maximum grossiersmarge 25 procent op den Inkoop Het na de pauze gegeven tweededeel van het concert Psalm 104 JDeKosmos VMi Bern Zweers door hetgemengd koor met dezelfde begeleiding waa even goed Slechts kwamende sopranen in verhouding tot deoverige stemmen een enkele maal ietste sterk njiar voren Over het geheelgenomen was de verhouding der vocalesterkten gped De onderscheiden partijen Tuloe elkaar in beide deelenvan het concert uitstekend aan Dedirigent die vooral voor de pauze eenzware taak had kweet zich daarvanmet opmerkelijk gemak hetgeen medewee een erieuza voorbereiding Ad initerim BIUABTBN UOOKDBEdBT K O t 4 4 Gisteravond werd voor de Goudsche competiöe gespeeld Moordrecht K O T De fraaiste partij ging tusschen de beste spelers van de belde ploegen n l Sikenaar en Van Amen Eikenaar was er dadelijk uitstekend In en het leek wel of Van Amen verpletterend verslagen zou worden Maar Juist op dat oogenblik kwam de jonge Moordrechtenaar los en maakte in drie beurten een twee honderd caramboles Toch liet Jliken ar de overwinning zich niet ontglippen De nastoot van Van Amen mislukte Een gelijke partij had deze zeker verdiend De partijen Brandse Multum en Van de Kuy Schouten waren eveneens goed A Multum 71 27 10 2 63 O Brandse M 27 23 3 56 2 A Bloot M 96 46 8 2 08 2 A Bloot G 72 48 11 1 57 O C v d Kuy 106 31 13 3 39 2 P Schouten 106 31 23 3 42 O Van Amen 350 16 109 21 88 O C Eikenaar 195 16 43 12 19 2 DAMMEN DAMLDSrs COMPETITIE De uitslagen van de twaalfde ronde voor de onderlinge competitie van de damclub Damlust te Stolwijkersluis waren C V d Grift Blokland 0 2 M Zyistra P Zwart 2 0 A V Beuzekom P Verboom 0 2 P van Dam A Boer 0 2 G J Barbier J de Bode 2 fl C v d Grift J Boer 0 2 JL DE KLEINTJES KUBRIEK wordt opgenomen Dinsdags Oonderdaga ei Zaterdags Tarief Betrekttmgadvertentics 1 9 m M ƒ 0 22 elke 3 n M meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 9 TI1 M 0 26 elke 3 m M meer 0 I0 alles bu vooruitbetaling Adver tenties onder nunimer aan het bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Inzending den voorafgaanden d g Brieven kunnen worden afgehaald eiken werkdag van 9 5 30 uur Zaterdags alleen van 9 12 30 uur Te koop radio N S F met luidspreker 220 v stofzuiger Vampyr 127 v melkkoker 127 v 2 groene velours fauteuils Oosthaven 15 Aangeboden pension in klein net gezin Br onder no 4850 bur v d blad Modem wandelwagratje të koop gevraagd Br no 4851 bur v d blad Net meisje zoekt kosUiuis met huisel verk in Gouda omgeving van Regentesseplantsoen of Kleiweg zoo spoedig mogelijk Br no 4852 bur v d blad Gevraagd zit steapkamer met of zonder pension of een kosthuis Br no 4853 bur V d blfld FRANSCH Conversatie opleiding Examens H V onan Usgellaan 144 A Mooi orgel gevraagd Liefst eiken Qpg aant reg pnjs enz no 4855 bur v d bl BADEN IS GEZOND Badhuis Groenedaal Gouda Aangeb gemoltonneerde trainingsbroek zgan Kamemelksloot 80 Welke particulier of winkelier ierft te koop rails no O recht kruisp cirkels in 8 deelen wissels Com de Bruin Bod Straatw 78 SLACHTEN van konijnen enz ook aan huis Vondelstraat 58 Te koop aant bodeii groen geëtn haardkachel en kinderwagen Te bevT sGra venbroekscheweg F 19 D Reeuwijk Aajigeb 1 mod haardkachel z g a n 1 in g st zijnde kookkachel 1 p damessch m 39 1 p kindETScli m 2930 2 lecren geWtasschen Te bevr aj Vrijdag van 2 5 i UT Karekietstraat 1 iBROOD f Eet Verloren heeren polshorloge Tegen be ooning terug te bezorgen Nic Beetsst raat 15 NAAIEN KNIFLES aan cboden Adres Crabethstr iO bov enhuis Wie mflt een paar schoenen n aat 37 en 38 voor maat 40 Pr no 4R64 bur v d blad HOUTDRAAIERS Alle soorten draaiwerk evraagd Br onder no 4879 bur V d blad Revnmgd een goede vrtnterjas flinke maat Wil ook ruilen naar overeenkomst s Qravenbroekschew F 38 Reuwijk Ta koop een accordeon of in ruil vow radio e een pr jongenssehoenen maat 39 in ruil voor meisjessch met lage iiak rfiaat 38 of 39 Oud Reeuwijk 24 Meubelmaker zelfstandig vraagt thuiswerk Meubelof timmerwerk kunstnijverheidsart enz Bneven onder no 4842 bur van dit bl ad Te koop gevraagd een goed orgel met harp Blieven met pfysopgave onder no 4843 bur v d blad Biedt zich aan net meisje v d en n per 15 Jan Br onder no 4844 b ur v d bl Jongelui zoeken NETTE WONING Br no 484S bur v d blad Heer flink postuur 29 jaar Ned Herv loekt aerieose kennism met net meisje of vrouw Niet onbemidd Leeftijd tot 36 jr Br met photo welke op eerew worden ger on der no 4846 bu r v d bl Een Friesche staartklok te koop gevraagd Br onder no 48 H v d blad Net meisje zoekt verdienste voor avonduren onverschillig wat Br onder no 4848 bur v d blad Nettï jongeman zoekt bijverdienste vw de avonduren Br onder 48 9 biir v d blad Te koop stpommacKlne met molentje Bevr Burgvlietkade 31 des avond na 7 u Gevraagd een nette dagdienstbode Ridde r van Ca tsweg Z Te köióp een pr satijnen damesschoenen h hak mt 41 Wie ruilt een pr overschoe nen maat 40 voor een paar zw leeren sch mt 40 of 41 lage of hak Nieuwdor perwe g D 141 Reeuwijk PAKHürSJE te huur gevraagd Sunnamestr 177 Geta f engem kanër gevraagd vrou en kind met kookgelegenheid Befct op boerderij bij de bus omg Moordrecht Br no 4860 bur v d blad BEBOORTE NUWEUJK OVERLUDEH in de g eplaatst bereiken alle alangilallandan m GOUDA vt braada omgeving