Goudsche Courant, vrijdag 18 december 1942

GOUDSCHE COU B ANT NIEXJWSU AO VCKNt GOUDA EN OMSTltE EO Clieiredacteur F Keter Göüdi ftm 4 i OMenbcr t a Bnrcafi Markt 31 Tekfoc 2745 8tc JmntIwI NocnSIII Pogtrekenirig 4 Bitfukt it irutsti ziinigliM ut klim is n ilielrieitiif minister voor Bewapening en Munttie Speer rechts van den FUhrer auptdlenstlelter Saur van het Rijkaministerle voor Bewapening en Munttie links van den FUhrer de drager van het Ridderkruis Oberatleutnant Holzhtiuer HoUmann Stapf Tevens wordt er de aandacht op ge t k v j n i vestigd en wel claal voor hetC dl4 l SS f n h buiten Nederland te vervullen dat L Fettl efon not van een kop koffie eeei fiine hhv iiaddea gastokok Mwde Koeakg editalooi fai zijn stoel achterover en zag de zaal e i FODd Br waren maar weinig menschen en die zaten allen tainelifk var van ons af Toen leunde hü met de armen op tafel zag me ev iaif en zei Ëa nu Rollo moet ik nog even op onze zaken tenigkomoi en u een voorstel gdoen Uw administratte is perfect in üKie en u heeft mé tegen onzen vriend Ibadjl waiUJOevoUe wapens meegegeven waarvoor ik u dank verschuldigd ben Maar het verkrügen van ile gegevens was niet het eoilge doel van mijn reis naar Holland Zooals ttu reeds zeide had ik nog iets met je te bepraten En dat is het volgende Ik was van plan om mijn zoon Alfied naar Calcutta te sturen om daaf dt zaak van Ibadjl mee te heloea pknappen en ter plaatse een onderzoek in te stellen naar dien man Natuurlijk zitten aan die reii nt meer belangen vast en kan hü tegelijkertijd eens kennis maken met opze ndere vrienden daarginds Mogelük zijA onze zaken in het Noorden voepal ta Allahabad wd wat tiit te bx ém Maar Ik heb diet graat M tt9 die reis alle maakt daarvoor is hy nof wel wat te jong pas twee en twiniJkt en dat is geen leeftijd om bon zoover alleen weg ta sturen en hem alleen met een zoo moeaijke ZMidtag te belasten vind je ook nietT wl ter beschikking gestelde vUis heeft Ü te wonen Alle ingeniettrs zijn wel eirokfciii I Knm t 1 i Dtrecht e eerste statlesisdljnai vu Sen Keaanuo v iw wSsIs t wsiBli M enheid en zelfs oen babv tad PoljrsooB v EÜlira DuitM wtoertttmchUberidut Het pporbevel der Otdbche weerjjicbt nuuOtt 4 d W Déc bekend Troepen vmn het leger en de Watten S 8 hebben in het Terek gebied een val der boijjcwieken met zware wrlieztn vooi den vyand afgeslagen Duitóche en Koeraeeniche troepen getteund door formatie gevechtfvlisjers hebben tuaschen Wolga en Don Jen viiand in den nv i verder teruggeworpen en in den grooten bocht van den Don heriiaalde aanv llen Van vrfl flerke tfcfvdkrachten vow e n deêl in legenaanvalien fgeilagén 30 Bolsjewistische tanks berden vernietigd Met iMknHtnMriHtaif van sterke infanterie fanterieen taokatrUdkrtcliten iiebben de bolaiewiefccn Imi Muivalleii in den leetor der ItaUaauuKlie troepen aan den Pon voortseiet In samenwerking met Doits e ferimilic mm bei iecer en het luebtwspcn werden den vQand imire verifamn san BMMeben en matei toegtlutinAt D sevcehten dnren veort Ten Zuiden van Bzjef zün nieuwe aenvallen van den vijand met verliea van 30 tank ineengestort Oe veraictigiaf via de ten Znideesten raa Toroiwt Ingesloten vtJandelUke strtjOkneliten to ëindigd Behalve seer iware bloedige verliezen is bet aantal gerangenca gestegen tot 42M Sti tanks 447 kanonnen en eeo groot watal zware w Uehte infanteriewapeiu mim lOM vraehtanio s en een talrip ander ooflogstoig werden Teraietigd resp bnltg aalct In den Noordelijken sector mislukten plaatselijke aanvallen van den tegenstander De bolsjewieken verloren gisteren 60 vliegtuigen HongaarMhe jachtvUegenischoten alleen 4 vliegtuigen neer Zeven Oultache toestellen gingen verlore i In Cyrenflca quMkte zicli t DoltschItallsansriie iiantserleger systematiseli ia WesteUJka rlditinc los Alle pogingen van dot vtjand om met aanvalleg in deze beweging binnen to dringen werden in felle gerechten afgeweerd Ken nieuwe zware nachtelijke aanval v n Duitsche gevechtsvliegers was geri t op de haveninstallaties van BenghaaL In Alj lje en m het grensgebied van Tunis zetten formaties van het luchtwapen de beströding van de vljandelu ke luchten vlootsteunpunten voort Afzonderlijk vliegende Britsche toestellen hebbengisteren in de avonduren zonder effect storingsaanvallen op Noordwest Duitsch gebied ondemo men Een viermötorige bommenwerper werd boven Nederland neergeschoten In het Zuiden van Engeland hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen overdag aanvallen ondernomen op verscheidene plaatsen met brisant en brindbommen Éen vliegtuig wordt vermist Zooals in een extratiericht is bekendgemaakt hebben Duitsche duikbooten in het Noordelüke Zuidolijke en centrale deel van den Atlantischen Oceaan alsmede in de watereö om Kaapstad 18 koopvaardiüschepen met tezamen 98 000 brt alsmede een bij een conyooi bduxirenden torpedojager in den grond geboord Dri andere schepen werden getorpedeerd Ondet de in den grond geboorde schepen bevonden zich verscheidene gTOote tank3cil en N nUINll ShVn OVEBUNKOMST mt DABLAN O Daily Ma 11 meldt volgens en bericht vmn United Press uit Londen dat Engeland naar berichten uit Algiers Inhouden een tUdelUke overeenkomst heeft gesloten met admiraal Darlan grootendeels dank zü de medewerktbg von generaal Giraud uwtm overeenkomst beteekent niet dat duutcadlw t BnnK rechten aan Darla totfefcend worden maar erkent san i a anderen kaat dé taeto zijn positie Oe o ercenkonut v gebaseerd p het tel dst DaMsn Is o er eg sn naar de geaü eerden en ttoh hMtt Mgcniannen om het best mo Ï elttke ivaullaat te bereiken en dst de meerecheld der Frantchen in Algiers en alle verentwoordelDkke militaire en civiele chefs sUa leiding hebiwn erkend Ie correspondent van Associsted Press GaBagher die bij de Amerlkaansche troepea in Noord Atrika vertoeft publiceert een Inttrview met Darlsn In dit Interview veiklMrde admiraal Oarish op de vraag of Hl het voornemen heeft de Fransche vloot tegen de spil in den strijd te brengen 3t seer stellig TItEEDT STIWSON AFT WaslUMnMi nsM v n daar verluidt noaslMdtWaaehtea In omloop volgeos welke de minister van Oorlog Stimson in atztenbsren ttid Ml aftreden Vrienden van Mttrplv bet lid Mi Jtét JMoès gereditst no beweren dat in gevsl vUi een aftreden vaa Stimson Murpl hoogatwasrschHnlUk iJB opviriger xal worden Mundiy is democr t en n intiem vr Mi v a Roosévéit Velnos den Aigelscben nieuwsdienst heeft het weteontWWV del asn Jongeniannen la jgngelsnd voottchrUft ilch op den leelttld ven IT jasr en maanden In plaats v a W i t oud te laten InacKrUven voor den mlhtairen dienst kracht van wet gekregen 1 S jB n e minister van BultenUndaeti Bttan imersal graaf Jardsns is Denderdsgsvmd uU Madrid verteoicken om öi voor het aang kolidi ds bezoek naar Portugal te begeve Regriii de IssMte regeerlngschef vMi I rood MmJ i tn Oran aangekomen Mr hts een aar t Amerlkaansche opper BümctUoMi De Hem der S S Luister op Zondag van 11 30 takül 45 uur naar den zender Hilversum iSop golflengte 415 meter naar de stem der SwS onderwerp 3 S en midwinter DBENSTTOD ALS ZELFSTANDIG KWEEKIELING MET AKTE EN DE BELOONING VOOR HET DIPLOMA DUITSCHE TAAL Verschehen zyn twee besluiten van den secretarisgeneraal van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming welke van belang zijn voor het onderwijzend personeel werkzaam by het lager onderwijs Deze besluitein bevatten onderscheidenlijk een regeling betreffende den diensttijd welke is doorgebracht als zelfstandig kweekeling met akte en voorschriften omtrent de belooning toe te kennen wegens het bezit van het diploma van geschiktheid tot het geven van onderwijs in de Duitsche taal aan scholen voor gewoon en voortgezet gewoon lager onderwijs Zooals bekend werden tot nu toe bij de periodieke aeiarlsverhoogmgen van ottderwijzera niet in aanmerking genomtn de dienstjBren welke als zelfstaadig kweekeling met akte waren dóorgebractn rflerdoor waren onderwijzen die langen t d a s kweekeling met akte zijn werkzaam geweest in een aanmerkelijk minder gunstig positie dan him collega s die er spoediger in geslaagd waren eén aanstelling als onderwijzer te verkrijgen Dit verschijnsel van ongelijke salarleerlng als uitvloeisel van het instituut van de kweekelingen riet ikte heeft de secretaris generaal thans te niet gedaan door te bepalen dat de dtensUgd welken de bezitter v de akte van bekwaamheid als onderwijier na 31 Jecetnber 1933 als zeUstandiee kweekeling met akte heeft doorgebracht geldig zal ijn voor periodieke salarisverhoogingen als onderwijzer mits en vour zooleng de zelfstandige werkzaamheid zich heeft uitgestrekt oyer allo lesuren sangegeyen op den rooster van iesuren bestemd voor de leerlingen wsar aand kweekeling onderwijs heeft ge j even int een door den inspecteur van net lugor onderwijs gewaarmerkte verklaring van het hoofd der school waaraan de hw ekeling werkzaam Is geweest moet büJJten Jat en g durende weike ttjdyakken aan le fe jlde eisenen Is voldaan Met dezen dl nstttjd behoort rekening te worden gehouden van 1 October 1943 af He gevolgdn van dezen socialen maatregel zQn in het hilTiinder in de hiddlge omstandigheden van groote beteekenis Ten aanzien van het dip a ns van geschiktheid tot het geven van lager óiiiterwljs in de Duitsche taal uitgereikt wnlien die met vrucht een applicatie cuiaus In de Duitsche taal hebben gevolgd is voorts t epaald dat bezitters van een ilergeltlk diploma een tijdelijke betoontng ontvangen vso ƒ I Jaars mits en voor zMlsog zü h vsst of tijdelijk hoofd of onderwijzer In deze taal les geven aSu scholen vc r gewoon en voor voortgezet gewoon lager onderwBs De beloonlg gaat in met m eersten dag der nwand waarin het dfolomi fa uitgereikt De standplaats tn de ongehuwdenaftrek zijn op de belooning van toeosAalng Er bestaat geen aansoraak on tte belóonlng indien belanghebbende reeds een vwhooflng v n jaarwedde wegens let bezit van de akte Dultsch lo geniet De lieh oJ g wordt niet in den penMoensgrondslag opgenomen TWnRRR lAAltVRUSADERIfre TECHNISCHE GILDE De leid i Het TècHn ch Gilde r ing yiT A Herweöer wekt langs tïezen weg de werkgevers van alle academische en middelbare ingenieurs in Nfderland op om denn in de gelegenheid te stellen de tweede JaarverJradertng van het Technisch Gilde ta Nederland welke Zaterdag 19 Deeember a s hi de schouwburuzaal van het NV hüls aan de Oude Gracht te Utrecht om 14 45 uw wordt gehotlden DISTRIBUTIEmSUWS Oe nieuwe bonnen Voor de Ttrigende week atfn ter TerkrQging van de getmike ka rantsoenen brood beselNiit Tieesclu aardappelen melk tapteaxelk en tabak aangewezen de bonnen 64 Na Zaterdag k a xQo niet meer celdiff alle bonnen 63 aaet allsaiidering van die voor boter en voorta de imnnen K U tabalt en elgtatttta ZOOVEEL MOGEUJK MANDAHUNEN VOORDEKLiEINEKINlWIIIN Met Ingang TSn een nadw bekend te maken datum dien voor kinderen van O tot 3 Jaar zoo mogeitfk mandaryaed beschikbaar worden gesteU In verband met de bevoorrading vaa den handel hiertoe Is het koopen vatkoopen en afleveren van mandarijnni tot dien datum verboden KEtlKINGEN VOOR DE IVAFFEN gS EN HET LEGIOEN er bezwaar ic n hebben hun dienst Het SS Ersatzkommando deelt ons mede dat vrijwilligers voor de Waffen SS en het legioen zich op dnderstaandej data bij de genoemde adressen kunnei vervoegen ten einde gekeurd te worden thans de mpgelijfcbeid b sta it j09 te nemen in ee speciaal wadttbataljon De opleiding vindt in Medatland plaats terwijl de Inzet van dit bataljon ook in tfederland zal hitjven Tijdens de keuringen voor de Waffen SS en het legioen klingen s ch ook diegenen melden die tot de Gennaansche SS la Nederland Willen toetreden vJan 43 9 00 uur Boiterdsm Deutsches Hails Westzeedt k 1500 uur Tilburg Lange Schtjstrsat 66 5 Jan 43 9 00 uur Roermond NSDAP Swalxnerstroat 01 15 00 uur Den Bosch hotel NoordBrabant Markt 45 a Jan 43 9 00 uur Arnhem Weverstraat leb IS OO uur Hengelo Deutsches Staus T Jan 43 9 00 uur Zwolle hotel Peters Markt 1500 uur Asaea Friesisndkszeme Vaart Zuidzijde Jan 43 9 09 Uttr Groningen Concerthuis Poelestraat 14 00 uur I eeuwani n Huize Schaaf Breedstraat Jan 43 9 00 uur Amsterdam School lepenweg 13 Jan 43 10 00 uur Utrecht Wehrmactathelm Maiiaplaata Jan 43 lO OO uur Amersfoort DiansU gebouw Leusderweg 11 Jan 43 10 00 uur Den BsiBg café Deü Hout Bezuidenhoutacheweg VEBEENIOINGSDBUKWERK De commissaris voor nietcommer cieele veréenigingen en stichtingen heeft ten aanzien der inschrijving vaa f edrtikte of gecy lastyleerde inedeeeliiigen van vereenigineen of stich tingan die niet liet karaktat vin een tijdschrift dragen nader b ald Besturen van vereeni ngen ed stiehtiitgen Bfm zoni dat hun mededeeliogenolad wcirdt ingeschreven in daartoe bestemda re t in de pii t iicie waar de ver e$ ng of stichting is gevestigd Voor Zuid Holland is t adres Amaliastraat 13 s Gravenhage De opgave moet bevatten d lutani der vereeniging of stichting naam en adres vani den verantwoordelijken opsteller en van den dnikker De bepaling dat kan worden yoi staan met li t inzenden van twee exediplar vaa ieder muaiacr aan de persafdeeling van den commissaris voornoemd Amaliastraat 13 te s Gra venhage blijft ongewi igd Noigmaals wordt in herinnering gebracht dat zonder toestemming van den commissaris voornoemd h drukken en verQirelden van veceenigmgsmededeelingen v e r b o d n is GEEN BINNENLAND8CBK REIZIOESS IN D TBEINEN Van 18 Vm 24 December en van 27 December t ra 4 Januari zijn de Dtretpen uitsluitend opengesteld voor reizigraa naar en van het buitenland Het gebruik van deze treinen voor binnenlandsch verkeer is diu dien tijd verboden MB IBX EN MOKTEN lïEPKUSD ZU V De gemachtigde voor de prijzen heeft bepaald dat mei ingang vsn Vrijdag 18 Dec leder die als kleinhandelaar of in een andere hoedanigheid I den kleinhandel meubelen ter verkoop aanbiedt verplicht is deze goederen te prtjna WMTKNSCHAP Aan de universiteit van Amsleidsm Is bevorderd tot doctor in de wis ea natuurkmide op proefschrlit getiteld Bot Bsman2SS i pentenen en de toepassing T j de quMitatieve Fko Wn pen Mimeh d boer A I vsn der Vet metu tot 21 kooistofstomen d heer J M tfarttei m an feb te s OravaniMto REGELING VOOR ARBEIDERS IN DE tmdelur te sluiten bedbUven Uitgegeven is een besluit van drai secretaris generaal van Sociale Zaken betreffende de belooning van arbeiders werkzaam in een bedrijf dat in de periode ingaande 23 Dfcember 1942 na beëindiging der werkzaamheden en eindigende 4 JanuarL 1941des morgens gesloten moet blijvei Dit besluit bepaalt dat aan de arbeiders die werkzaam zün in een dergelijk bedrijf door den werkgever overdie periode worden doorbetaald hetloon dat zij verdiend zouden hebbeit Indien zU op die dagen gewerkt hadden Dé wei kgéver mag voor hetgeetl dientengevolge aan joon te zijnen laste komt door den betrokken arbeider werk laten verrichten boven den in zijn t edrijf thdns gevolgden werktijd echter niet later dan tot 1 Juli 1943 Bovendien kan hü dat bedrag verrekenen met de aan den arbeider voor 1 Januari 1943 toekomende vacantie Kerstwvdiiigsayond jonoe udbiaten van NED HERV GEMEENTE BIJEEN Voor de Jimgé lidmaten der Ned Herv Kerk werd gisterenavond in Danfel eeq Kerstwijding gehoudenl Ds G Elzenga las een gedeelte uit Lucas 1 voor en sprak een kort openingswoord Het is in deze dagen zeide de predikant dubbel goed Hem te ontmoeten die de duisternis in en om ons heen wil doen verdwijnen en ons vergeving van onze zonden wil schenken ook besloot ds Verheul in onze nacht het licht van Gods eeuwige genade Ds F G W Verheul sprak een wijdingswoord naar iianléiding van Jesaja 25 Om te kunnen bidden ving spreker aan hebben wij innerlijke rust noodig want bidden is eigenlijk niets anders dan luisteren naar Gods stem Zoo moeten wij ons thans ook neerzetten om te luisteren naar de Kerstboodschap Jesaja wist het wel dat God eens zou vrijmaken en hij leefde in één verlangen naar die vervulUng Kennen vrij het verlangen van Jesaja oOkT Eerst als we geleerd hebben uit te zien naar Hem Is ons hart toebereid om de Da wnati vsn den haer A Oal en el en zaïig van bet Jeugddienstkerkkoor weiflkten mee tot het welslagen van dezen druk bezacihten avend Stappen in het belang van de schooljeugd VERSTREKKING VAN KLOMPEN SN MELK IN OVEBWEGING Mui tat wolinaaaitilBg voor h t brdea van ktoodingstiikkeii De Centrale Ooderraad bü het openbaar lager onderwijs heeft schrijft men ons een vergadering gehouden met hoofden van scholen waarin de voorzitter de heer KI Markus heeft medegedeeld dat stappen zijn gedaan naar aanleiding van de punten die de heer Nieuwhoff behandelde in een onlanra in een bfjeenktHiist van den oudenaad uit gesproken inleiding over Wat kan voor de schooljeugd in oorlogstijd gedaan worden De floor den inleider naar voren gebractrte w en chen op het g ied van kleedin voeding en besteding van den vrijen tiJd heeft de ouderraad in een onderhoud meV den wethouder van onderwijs besproken Op de vraag of het litogdijk is voor allle kinderen klompen te verstrekken op voorwaarde dat de draagkrachtige ouders zelf de k Osten dragen beeft de wethouder toegezegd in deze richting te zullen werken Het verstrekken van bonlooze voeding aan de schoolkinderen stuit op bezwaren Voor herstel Van de tnerkverstrekking op schold wonHn pogii ten in het werk Nftdndr verbodMK DE SLAPENDE BOEDDHA door T J A I COKDKNS 5 Oen heelen morgen waren my boakhouder en correq óndaii drak ia de weer met bet aanslepen van böévenmappen facturen en cognossementen en het was al over tweeen toen Keening een keurig ingepakt stapeltje paperassen in zijn actetascb boeg en tegen in zeide Ziezoo nu faan we op éöa gemak InacheB Ik heb nog wat met je te bepraten en vatwvotid ga ik met de Harwichboot terug In een klein doch keurig restaurant zat we een half uurtje later aan een Uitgezochte Uttdi Keening scheen met de HoUandsche keuken op zeer goeden voet te staan en verklaarde dat men in Amsteidam bet r eet dan At LoidCn De deaten p g hadden iiiyft i v de de gb ketsrlBg weggedréfèB n de Was behoorlijk op t anperat tiir Hif aite taetdimaal fiiet niear lÊtk zaken te danlM m wrtelde epgew t nrer aUerWTtoestaiulen in zijn land lachead al ik da r HoUandsche toestanden telmover atelde gesteld Inzake de schoolbaden werd geantwoord dat déze Mn het badhuis niet verstrekt kunnen worden maar eens in de veertien dagen kunnen de kinderen m het Spaardersbad zwertimen Ten aanzien van de besteding van den vrijen tijd zeide de wethouder dat het onderwijzend personeel veel kan bijdragen om de jeugd nuttig Jxezig te houden jJoor het organiSSerén7vah wandejtochtjes excursies sport enz Voor het handwerken voor meisjes kan de gemeente niets doen in deze dienen de ouderraad de oudercommissies en het onderwijzend personeel een oplossing te zoeken Na deze antw oorden van den wethouder te hebben medegedeeld opperde de voorzitter de gedachte de medewerking van de ouders in te roepen voor het verzamelen van oude wollen en katoenen stoffen om sokken handschoenen sjaals enz voot de kinderen te laten breien Wethouder Sandert die ook ter vergadering aanwezig was spoorde aan deze sympathieke gedachte tot uitvoering te brengen Het hoofd der Centrale Kopschool de heer Eelkema zegde zijn virfle medewerking toe evenals de heer Swanenburg hoofd vin school 8 De laatste stalde voor op elke school een ouderavond te beleggen teneinde tot uitvoering van het plan te geraken Met dit voorstel heeft de vergadering zich vereenigd Verhuizingen binnen de gemeente L M van der Linde van Spieringstraat 19 naar Turfsirigel 19 C J de Groot van Snóystraat 22 naar Westhaven 11 Th C Gabriel gcb Rietman van Gouwe I53bov naar Surinamcstraat 182 J Binee van Prins Hendrikstraat J18 naar Onder de Boompjes 33 G Vet van Tollensstraat lia naar P C Bothstraat 45 H den Ouden geb Loeve van Slappende 12 naar Vrouwensteeg 15 S C Bosman van St Josephsstraat 1 naar Cappenersteeg 2 F D Groenen dal van A de Kerk 34 naar Derde kade 128 A W Anders van Tweede kade 27 naar Derde kade 128 J de Jong van Goudkade S naar Boschweg 15 J W Mulder van C Huygensstraat 98 naar Boschweg 106 L Lammers van Kamemelksloot 68 naar Groeneweg 71 A Schuddebeurs van Gr Florisweg 28a naar Fluweelen singel 74 O Kooijman van Heerenstrsat 51 naw Pr Hendrikstrsat lU L V Weeaen van Muilenpoort 7 naar Jaagpad 41 P Everling van Viertje kade 13 naar Vondelstraat 13 DOCTOkAAl EXAMEN PKAKMACIE Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is geslaagd voor het doctoraal examen pharmacie de heer J X van Eük Wat Waar Wanneer Bennie Bteae o i Dit blonde ChrlsQ met Karin Hart en Julius Patzak Aanvang 8 15 u Zaterdag vanaf 8 u Zondag vanaf 3 39 u Zaterdag 1 en Zondae 10 30 ü Mcisjespensionaat met Aölla Hörbigw Thalia Theater Sergeant Berry roet Hans Alben Aanvang 8 15 u 2 ateitiag 3 30 en 8 1 5 u Zondag Vanaf 3 30 uur Dee T 30 aw Bennie Ledenvergadering MaStsóhsqipij voor tuinbouw an plantkunde Dee t en 4 nor Niniwe Sohonwburg Voorstelling van de levendepoppenkast 19 Des 3 aar Westerkerk Kerstsamea kiHnst i Doe 3 jnar Tor GoBw BiJeenkomat Sti ekvdri and lAnd ke rij reieenigingen midden Zuid BoUand leicingW 3lob APOTHEKBISDIENST Steeds geopend des nachts aUéén voor recepten Apoliieedc P Weh er Gouwe 131 omemiE LANOaOUWMfOEDBELmBBH voor de proviact Zuid Holl iMl tuukKWÊ miNoMMi H mf T B ii i ia ai a8wt wrakia rund Mt m lenriag i het Badrittsehao wWYwea VloaeA olMlf w rdm f voordeeUcar een wrakke koe ten gaan dan haar te leveren dasr por deae Haren S 3 maal het hiebt gewicht w rd a Knehreven terwijl voor gedestnieorde koeien SM kg op den leverlnfi plfeht in mindering werd gebracht Tn verband mét het feH dit wrakke runderen geen nacht over blijven staap zal door toepassinu van tarra bij weging op den dag van overname het levend nuchter gewicht worden bepaald Dit te wicbt ml In het vervol wederom op don bon worden aanaegaven Oe afrekening van wrakke runderen nl als voorheen blMven ge rhleden op basis van de slachtuit tnmsi en Voor uit nood eslachie runderen vindt geen verandfM ing In de oude regeling olaats en 1 ifl de afschrijving van den leverlngsplicht resteld op 5 S maal het geslacht gewlcteh Dw oedSelcommissams VOOR ZUrtfcHOLLAND MONDEN KLAlijir EKR Tengevolge vnn hei mond en klv wzeer ontstaan moeilijkheden In de v eescl J Oor7ien1nï Voor de vleeschvoorsienlng Is het npodzakelük dat wekelijks een ceker aantal runderen op de overnamemarkten worden aangevoerd In dezen aanvoer sou ieder veehouder naar gelanj den iaard en de roo te van zijn veestapel eei elijk aandeel moeten heblïen Ddnr h t eroote aantal beaiitctte bedrij ven K dlt niet meer mogelijk en leveren thans alleen die boeren wier bedrijf nog vrij van mond en klauw eer Is Dit Is vnr de laatst bedoelde tf P weliswaar onbillijk doch men bedenke dat de vleeschvoorzlenlm in leder seval i ehandha ifd dient te blijven Nu komt het voor dat veehouders wier Iwdrijf besmet verklaard Is toch gaarne mn of me r koeien zouden willen attetten Speciaal de koelen die bestemd lUn voor do levering en koeien if nog slet door de ziekte zijn aani etaat Het ïal In vele gevallen echter voordeellger zijn een verdachte kae te leveren voordat het dier aani ets t wordt en daardoor minder waarde krijgt zoowel voor den eigenaar als voor de vleeichvoorziening In verband hiermede worden de algenaren van twsmette bedrijvcsi erop gewezen dat met inachtneming der bepalingen van de veewet hot vervoer van verdacht vee vanaf besmette bedrijven mogelijk Is De veehmiders dienen rich hiervoor te wenden hit hun Bureauhouder die In overleg met Heeren Burgemeesters een regeling zal ontwerpen teneinde dorge iijke dieren te doen leveren 5il een voldoend vrijwillig aanbod kan de Plaatselijke Bureauhouder nadat d Burgemeester toestemming heeft verleend ten aanzien van bet vervoeg zoodanig maatregelen nemen dat onder politietoezicht het vee vanaf besmette bedrijven rechtstreeks op het abattoir 4n de overnameplaatsen wordt geleverd Op do abattoirs zullen de runderen opgelijke wijze als op de ovemamemarktenworden overgenomen Den veehouderswordt dringend verzocht aan het boven staande zooveel mogelijk medewerking taverleenen opdat de vleeschvoorzieningverzekerd blijft en de lasten der veelevering niet onevenredig zwaar komen to drukken op de diana nog niet besmette bedrijven DE VOEDSELCOMinSSAMS VOOa ZUID HOU4iUTO OVERNAME MARKTEN In tegenstelling Biet de mededeeHng in reeds eerder geplaatste publicaties cal overname van runtfa n tn de Kerst Nieuwjaarsweek te Mlddelhanus niat op OlfWdM doch op Waamtfag jplaats vinden De ovemame markten zUn dua sis volgt vastgesteld ïl December Rotterdam Gor cum en Leiden M Decemlier Rotterdam J3 December Middelharnis Gouda en Delft Ï8 December Rotterdam Gorcum Gouda 29 December Rotterdam 30 December MIddelhamIs Delft en Lelden Dr VCaSDSELTOMMISSARIS VOOR ZUID HOLLAND OVERNAME ONTMOIO eESCHOREN SCHAPEN Aan de schapenbouders wordt bekend gemaakt d i de ter levering Mng iieden schapen welke nUftilt gawlwrafi zijn steeds als wr k gedassfficeerd rullen wor dm De opbrengst van deze schapen zal dus zonder uitzonderihg aaa de band vaa het geslacht gewicht worden vastgesteld Mni zij dus gewaarschuwd en sOhata zQa schapen niet onnoodig DE VOEDSELCOMMISSAHIS VOOR ZUID HOLLAND UITPLOEQEH VAN MISLUKT OLIEZAADaeWAS WIJ wijzen er belanghebbenden op dat het uitgezasidcollesaad lef ionder meer nuig orden uitgeploegd Indien het gewas is mh kt Alvorens tot uitploegen wordt evergogaan moet aan den PlaatselIJken Bureawhouder van een en ander worden kemsiagegeven ijiatstgenoemde zal dan een ondermd laten tastellen en bidlen uitploegen gemoiitiveerd i taèaténunlAg hiertoe vorleencn Welke toestemming Bader sehrlfteUik door dep Produetiecom ltaaris tal worden be vestigd Men moet dna steads aan sehritteltJks toestemming la zifn be bOitifO Indien een perceel dlacaadito amm M4d Te zijner tijd lal betroraénfa béWdht worden we gewassen tot w B oppervlakte ter ervanitfna van het mislukt oUesaad moet worScn geaaaid DE PROD nBCOinaEBAIIB VOOR ZOTD HOLLAND Hij kedc mJU aan ia wel wat JoDC entwodidde ik mar Alfred is eea flinke jongen en eea pieoter zakenman Ik heb hem verleden jaar leeren keraien toen hij hier een dag of veertien heeft gelogewd Daar praat hü nog dikwüls over z Keening Jullie konden beat sameoi opschieten Teen tt hem voorstelde om Jenkins één van onze proeimtiehouders op i is nee te BaÖMn moeat hü daar niets van hebben en hü antwoordde Ne vader als er iemand is dien ik twg mee op reis nam dan zou het Rollo zün die kent wel niet zoo in de perfeetiai el onze relatie naar hü kent toch onze zaken hi weet vaa de maikten ea io onze transacties met Ibadjl is hü zeker zoo goed thuis als IMiahd van ons kantoor En daarom vraag ik je op den man af Heb je zin om met hem mee te gaiffl Ik antwoordde niet direct en zag hem verbaasd aan Wordt vervolgd ZON EN MAAN se m i M Miar4 jn Maaa ap UM uêtt SM li ryltali H vertirfalenm v lat MHHgktOHt Vmi voacMvm