Goudsche Courant, zaterdag 19 december 1942

t r H GOUDSCHEAGOtCANT NIEUW LAO VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Chefredacteur F Tieter Gouda SU JÊmriet4 No 21120 Postrekening 48400 Verordening X ORGANISATIE POLITIE PoHtiepresidentenindegrootesteden Seeretarii generaal de hoogste staatspoUtieinstantie Instelling van een recherche centrale In het Verordemngenblad is opge nomen een verordening van den Rykscoranjissaris betreffende de organiiatie der politie Hieraan wordt het volgende ontleend Omtrent de taak der politie wordt bepaald dat de politie zorgt voor de inwendige beiChcrming van het volk in het byzonder door het afweren en opheffen van bedreigingen en stoornissen van de openbare orde of veiligheid De politie ts een aangelegenheid van staatszorg Het politiegezag word voor zoover de uitoefening hiervan niet aan andere instanties wordt opgedragen uitgeoefend door suatsmstanties Lagere politie instanties zijn de politiegezagdragers Middelbare poli tieinstaiities zyn de gewestelyke politiepresidcnten Hoogste politie instante IS de ten aanzien van de poli ieaangelegenheden bevoegde secretarisgeneraal Onder den secretaris generaal wordt de politietaak als een zelfstardig ge hecl ndergebracht by een directoraatgeneraal van politie Het hoofd var het directoraat generaal is persoonlyktoen rechtstreeks ondergekhikt aan den secretaris generaal Hy is behal e ten aanzien van de slecUtg d n secretarisgeneraal toekomend wetgevende bevoegdheid diens eenige en algemeene vertegenwoordigr en draagt den titel van directeur generaal van poliUe In de gemeenten Amsterdam Rotterdam sGravenhage Utrecht Haarlem Groningen Eindhoven en Arnhem treden taatspolitiegezagdragers op als leiders der staatspohtie instarties Zy dragen den ütel van politiepresident De staatspolitiegezagdragers in Amsterdam Rotterdam Groningen Eindhoven en Arnhem nemer tevens de taak der gewestelyke politie presidenten waar In deze hoedanigheid voeren uj ien titel van gewestelijk politiepresident Ter vervulling van hun taak op het gebied der gewestelyke politie maken zy gebruik van het hun in hun hoedanigheid van politiegezagdr ers ter beschikking staande personeel In de gemeenten zonder rijkspolitieinstanties wordt het politiegezag opgedragen dan de burgemeesters als politicgezagsdragers Voor den uitvoerenden dienst der politie staan den burgemeester de gemeentelijke ordepolitie en de gemeentelijke recherche of op grond van een bijzonder voorschrift de ma echaussee gendarmerie ter beschikking De secretaris generaal kan de plaatselyke bevoegdheid van een staatspolitiegezagsdiager tot het geoied van naburige gemeenten uitbreiden De gewestelyke politiepresident is belast met de politietaak bmnen ziin ressort welke de territoriale bevoegd held van een politiegezagsdrager overschrijdt Aan hem zyn ondergeschikt de staatspolitiegezagsdragers binnen zyn ressort Aan den gewes elyken poliliepresiden IS de marechaussee gcnda merie binnen zyn ressort ondergeérhikt Territoripal tievoegd zijn de gewestelyke poU iepresidenten i Te Rotterdam voor de pro ncic ZuidHolland en Zeeland Te Amsterdam voor de provincies NoordHolland ep Utrecht Te Eindhoven voor de provinciesNoordBrabant en Limburg 4 Te Arnhem voor de provincies Ovcryssel en Gelderland 5 Te Groningen voor de provincies Groningen Friesland en Drenthe De secretaris generaal heeft de opperste leiding van alle besluurs en uitvoeringstaken der politie Aan hem zyn de staalspolitiegezagsdragers die tevens gewesteiyk politiepresident zijn ondergeschikt Hy is de hoogste staatspolitieinstantie Toezicht en rechtsmiddelen De secretaiu generaal en de gewestelijke politiepresidenten dragen er zorg voor dat de hun ondergeschikte politiemstanties hun taak overeenkomstig de uitgevaardigde voorschriften en met inachtneming van het geldende recht uitvoeren Zij kunnen de hun ondergeschikte instantie opdrachten geven De burgemeesters zijn aan dit toezicht en aan zoodanige opdrachten slechts gebonden in bun hoedanigheid van poUtiegezaésdragers Bevoegd ten opzichte van de beslissing ten aanzien van rechtsmiddelen ingesteld tegen beschikkingen der politiegezagsdragers zijn de gewestelyke politiepresidenten Ten aanzien Van rechtsmiddelen Ingesteld tegen beschikkingen van de staatspolitiege agsdragers in Rotterdam Amsterdam Eindhoven Arnhem en Groningen ook voor zoover deze door hen in hun hoedanigheid van gewestelijke politiepresidenten zijn uitgevaardigd beslist de secretaris generaal In hoogste ressort De oudste schuUenoverhaal van ons land bevirdt zich te Venhuizen enIS nog steeds in gebruik Door middel van een houten r d jnet handspaken worden de schuiten van den eenen naar den anderen jiolder verhaald hetgeen dwars over den verkeersweg gebeurt fPoïj fli ion Ku per Wat wil men met Negrin ZIJN AANKOMST IN ORAN Naar m Ita iaanschc politieke kringen verklaard wordt kan de schitterende ontvangst van den roodSpaan schen dictator Negrin door generaal Eisenhower en de Amcnkaansche militaire autoriteiten te Oran slechts ten doel hebben dat Negrin onder bescherming van dé Amenkaansche vlag alle voorbereidmgen treft voor een nieuw Spaarscn volksfront dus tegen het Spanje van de Falanx en tegen het bewind van generaal Franco Ook de P op oio dl Roma spreekt het ver moeden uit dat de Ver Staten die met Spanje niet in oorlog z jn te Algiers een rcvolutionnaire actie orga niseeren die kennel4 k tegen Franco gericht is Eisenhower wU zich blyk baar van Negrm bedienen om zkA via hem Spaansch Marokko in handen te laten spelen zooals dat via Darlan met Fraflsph Marokl p g I7e td is Churchill naar Washington vertrokken Volgsns een bericht van Nya DagligtAUehanda wordt in de Engelsdie kolonie te Lissabon met beslistheid beweerd dat Churchill zich op 18 December naar Washington wil begeven voor een nieuwe bespreking met Roosevelt Deze reis is een gevolg van de noodzakelijkheid om tot overeenstemming te komen over de gemeenschappelt he politieke lijn welke men ten aanzien van het Fr nsche koloniale rijk m Noord Afrika wil volgen YORK DOOR DUITSCHE VLIEGTUIGEN AANGEVALLEN In den nacht van 17 op 18 Dec is de Engelsche stad York door een formatie ziiare Duitsche gevechtavlieg tuigen aangevallen die hun bommen lieten vallen op de ruim 80 000 inwoners tellende belangryke industriestad Na heijige ontploffingen braken er in de stad verscheidene branden uit Bovendien werden ftvee in het graafschap York gelegen plaatsen doeltreffend met bommen bestookt Van deze succesvolle aanvallen zijn twee Dultsche vliegtuigen met op hun basis teruggekeerd Imfichtinf der recherche Onder den secretans generaal wordt een recherchecentrale mgeste d De recherchecentrale is territoriaalvoor hét geheele ryksgebied zakelykten aanzien van volgende taken bevoegd Diensttoezicht op de staats engemeen tcrecherche alsmede op demErechaussee gendarmerie voor zoover deze recherohewerkzaamhedenverricht Oi nchtin van een bureau tot Weest zuinig met kolen gas en eiectrief eit V $ ufiet4and DUlTSOitAitD snaJDT VOOR KÜROPA Zaterdatf 19 Deceinbcr 1942 Burean Mariit 31 Telefoon 3745 fiOOGE VERLIEZEN j 0ER SOVJETS BIJ TE REK EN STALIJVGRAD Dmttch doorbraak Het Ofiperbeval van de DulbiAe ecrmacht maaict d d 18 De bekend VU idel ike aanvallen in het ceb ed vM de Terek In het gebied van SUitugni ea in d rrctole bocht van Iton mialukten nder Sware ver Uezeo voor den vQand Meer dan 19 iioka warden venMlid Tüipchen Wolga en Oon braken Duitiebe diWalM itoor awaar betette telliBKen van den vQand op een donioeerende heiivelrQ been en veroverden In een aanval verder terrein By de voortdurende hevige afweergevech en aan het Oen£raiit vernietigden Ilaliaansche en Dnltschr troepen in yuneowerking met de luchtmacht op J6 en 17 December in totaal 1 1 tanks 0 erke luchtatrijdfcraehten waaronder ok Roemeenaehe Italiaansehe en Honlaarache Vliegtnlg omiaties steunden overdag en nachts de Dultsche en verbonden troepen Verscheidene honderden vijandelijke voertn n werden vernietigend getroffen Zware wapens van den vQand werden tot zw j gen gebracht De voortgezette aanvallen der bobjewlaiett in den centralen sector van hetfront werden in Hunenwerfclng vanleger en luchtmacht niteengeslagen 28 laoks werden atiikgeschoten DenvUand werden xware verliezen toegebracht In den Noordelykem sector vernielden troopen van het leger en de WaffenfeS by stonnlroepgevechten talryke ka pmatten en gevechts tellingen Plaatselyke aanvallen van de bolsje Blen rden afgeslagen Op 17 December V rf en de bolsjewisten ui luchtgev H 90 vliegtuigen £ lf eigen vlieHpen worden vermist In Ubyer loopen de operaties van et OuitsGhItaliaansche pantaerleger TOlgesa de pbumen ondanks de poging dff HrKwIie genaalaerde formaties om doe operatjea door voortdurende fiankaanvallen ie storen De vijand wed hlerbU sware verliexea In Tunis slechts activiteit van verkenningstroepen Qe Duitsche en Itaiiiansche luchtmacht bestookte gemotoriseerde strijdkrachten en artUlpnettelhngen van den vtjand Nachtelyke aanvallen waren gericht op jjpoorwegInstallaties ui Aligerye In het Jflddellandsche Zeegebied verloor de vyand door den afweer van Dultsche jagen en luchtdoelartillerie 8 vliegtuigen 4 eigen vliegtuigen gingen verloren WINTEI HULP NEDERLAND ZZ Z3 December De Bntbche luchtmacht leed in den fgeioopen naoht Mj t rai0nrltiehten boven het Duitsahe kustgebied en bu aanvallen aondcr eenig militair supces op enkele plaatsen m NoordwestDuitschland zware verliezen Nachtjagers en luchtdoelartlllene schoten 21 TijandeUike vliegtuigen waarondicr 14 viermotorige bommenwerpers neer Patrouillevaartuigen en luchldoe aFtillerie van de manne schoten daarenboven overdag vjf vijandelijke vlieg tuigen neer Du tsche gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 17 op 18 December vanuit geringe hoogte voor den oorlog belangryke installaties en ravitaiUee nngsbedryven aan de Humber en aan de Oostkust van Engeland gebombardeerd Hevige ontploffingen en uitgestrekte branden werden waargenomen Tjvee vliegtuigen worden ver OlLSt By de afweergevechten rondom fcjef heeft zich de 102e Silezische divisie bijzonder onderscheiden PLANNEN VAN GREENWOOD De leider der Engelsche LabourParlu Greenwood heeft ervoor gePleit na den oorlog aan Duitschland burgerlyke luchtvaart te ontnemen Men moest ook de mogelijkheid overwegen bepaalde bedrijven m Duitschland stil te leggen of aan een ihternawonale controle te onderwerpen In denzelfden geest uitte brigade fereraal Morgan zich Duitschland locht volgens hem in géén geval zijn Hrnische en vliegtuigindustrie be Jouden Deze mdustrieën moeslMi vol om n vernietigd worden b Engeland en extmkerstrantsoenen Volgens den Bngelschen nieuwsdienst Wt de Dailjr Mail dat er in eeland met Kerstmis geen extra isoenen worden uitgereikt A J HKH mup fe v ioe fi W f ankrlJk Zware bommen zyn zoo mei a UK pear trein en per vrachtauto op het nieuwe steunpunt aangekomen PK Jacobten W Po dtHMHtOhd Kostbaar schilder van Rembrandt zoek IS ER VERDUISTERING GEPLEEGD De geheele politieele wereld in Nederland IS op het oogenblik op zoek naar een kostbaar sohildery van Rembrandt dat waarschijn yk verduisterd IS en wel ten nadeele van een kunsthandelaar woonachtig aan een der Amsterdamsche grachten Een paar weken geleden vervoegde zich by den kunsthandelaar eer zekere dr F N D D een Nederlander woonachtig in Amsterdam Zuid De man vroeg naar oude schilderyen en weldra had hy zyn keus gevestigd op het schildery van Rembrandt Man die ganzcveer sUjpt Hy maakte op den kunsthandelaar een betrouwbaren mdruk zoodat deze er na eenige bezoeken van t e Ude van den aanstaanden koopef geen bétw st tegen liiaaktc hem het schildery korten tyd af te staan om het door een deskundig te laten taxeeren Een defmitief antwoord bleef echter uit en langs een omweg hoorde de kunsthandlaar dat het schi dery dat hy aan dr D had medegegeven elders ten verkoop was aangeboden Het ble dat zich een zekere V in de zaak gemengd had en dr D stelde zich met V m verbinduig die het doek by den tweeden kunsthandelaar afhaalde De oorspronkelyke eigenaar nooh dr D hoorien echter meer iets van V die met de Noorderzon met het sc nld was verdwenen Tevens zouden naar wy vernemen een schildery van Willem Maris en een van Simon Maris verdwenen zyn Deze schilderyen zouden aan Dr D in comjnissie zyn gegeven Het schildenj van Rembrandt is verzekerd voor IWOOo De twee schilderyen van de Marissen worden geschat op ƒ 4000 è ƒ 5000 By de onderhajidelingen schynt ten aanzien van het schildeni van Rembrandt een be drag van ƒ 250 000 te zyn genoemd De politie doet thans onderzoek naarde verbiijfp aats van V f Inmidde s is dr D voor geheel andere feiten gearresteerd Hy bevindt zich te den Haag doch is door de hoofdstede ijke politie nog niet oven deze zaak gehoord Het is echter wel w aarscfiynhjk dat het sohiidery nog p hel bezit is van V De politie hoopt birnen korten tyd met V m contSct te kunren komen Het schildoai van Rembrandt dateert uit zyn vRrege periode en is waarschynlyk tusschen 1628 en 1630 gestnilderd Het is voorzien van een ex jertise van dr Bredms KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS EN BET LEGIOEN Het SS Ersatzkommando deelt ons mede dat vrywilhgers voor de WaffenSS en het legioen zich op onderstaande data by de genoemde adressen kunnen vervoegen ten emde gekeurd te worden Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen dat tnar s de mogehjkheid bestaat om dienst tè nemen in een speciaal wachtbataljon De opleiding vindt in Nederland plaats terwijl de inzet van dit bataljon ook in Nederland zal blijven Tydens de keuringen voor de Waffen SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS In Nederland willen toetreden Jaa 43 9 00 uur Rotterdim Deutsche Haus Westzeeayk 15 00 uur Tilburi Lange Schljslraat 66 Jan 43 BOO uur Roermond N3DAP Swalmerstiaal 61 UM uur Den Bosch hotel NoordBrabanl Markt 45 S Jan 43 9 00 uur Arnhem Weverstraat I b 15 00 uur Hengelo Deutsches Hau Jan 4J 9 PO uur ZwoUe hotel Peteri Makt 15 01 uur Assen Frieslandkazeme Vaari Zuidzijde Jan 43 ioo uur Groningen Concertnuij Poelealraat 14 00 uur LeeuwardenHuize Schaaf Breedstraat Jan 43 9 00 uur Amaterdam School Iepen weg 13 Jan 43 10 00 uur Utrecht Wchrmachtheim Mariaplaati Jan 43 10 00 uur Amersfoort Dlenatgelwuw Leu derweg Jan 41 10 00 uur Den Haag café Den Hout Bezuidenhautscheweg BIOSCOOP EN THEATERBEDRIJVEN BUJVEN GEOPEND De Nederlandsche Kultuurkamer bericht dat het besluit betreffende de bedryfssluitmg tusschen Kerstmis en Nieuwjaar niet van toepassing Is op biosojpp en theaterbedrijven MaVBELBN MOBTIN ïniUfO ZUH D gemachtigde voor da pry en heeft be £ iild dal met Ingang van Vrijdag 18 Dec der U ala ktelxbandelur o In en andere hamanlghald In a Uelolumdel m i beien ter verkoop aanbiedt nriMlcht la dew go d c a ta prUien het verzamelen en verwerken van moldingen der recherche met betrekking tot strafbare feiten Dehandehng van zware misdryven of an zoodanige strafbare feitenwelke wegens hun vertakt heid eencentrale behandeling noodzakelykmaken Uitvoering Van de taak van eencentralen opeponngsdienst üitvoenng van de taak van eencentralen indentificalir iens By de ataatspolilie instanties m Rotterdam Amsterdam Eindhoven Arnhem en Gronirgen worden recher chehoofd fdeelingen inges eld De rerherthehcofdafdeeling is bin nen het gebied van den gewestelyken politiepresident bevoegd ten aanzien van de genoemde taken By de staa spoiii e mstarties e s Gravenhage Utrecht en Haarlem worden rechercheafdeehrgen ingesteld Overgangs slotbepalingen De op het département van Binnenlandiche Zaken behandelde aangelegenheden van gemeentepolitie en brandv eerwezen hoofdinspecteur van hel bif pdweerv ezen worder ter behandeling ovef edragen aan den ten aanzien van de politieaangelegen hedcó lievoegden secre ins generaal Op hem gaan mede over de overeenkomstig rechtsen admnis ra leve voorschriften aan den secretars gene raal van het departement van Justitie toekomende bevoegdheden en taken van pohtioneeien aard alsmede de aangelegenheden der luchtbescherming hoofdinspecteur van de luchtbescherming De overeenkomstig rechts en administratieve voorschriften aan de procureurs generaal fungeerend gewestelyke directeuren van politie toekomende bevoegdheden en taken gaan over op de geweste yke politiepresidenten In de gemeenten met staatsoolitieinstantie oefenen de staatspolitiegezagsdragers de op grond van de gemeentewet of van andere rechtsvoorschriften aan de burgemeesters toekomende bevoegdheden met betrekking lot de handhaving van de openbore orde of veiligheid uit Alle bestuursaangeiegenheden betreffende de ambtenaren Van politie en de dienstgebouwen der pohtie in het byzonder de personeele en tuchtrechtelyke aangelegenheden de bejrootirgs bezoldig rgs sociale en huisvestingsaangelegenheden de or ganisatie uitrustings opleid ngs en verzorgingsaangc egenheden aKmed die met betrekking tot de aanvulling van personeel gaan vart de burgemeesters over op de staatspohtiegezagsdragers ter eigener behandeling Ten aanzien van de ambi naren der staatspol tieinstantieS z n de voor ryksambtenaren geldende voorschrif ten van toepassing De ambtenaren der gemeenten welke by de afkondiging van deze verordening geheel of voor een overwegend deel werkzaam zyn op êen gebied hetwelk op de staalspolitiegezagsdragers overgaat gaMi als ambtenaren in ryksdieiiat over De gemeenten met staatspolitiemstanties zyn verplicht de tot dusverre voor de behandeimg der politieaange legenheden gebruikte locahteiten jen inrichtingen aan het ryk tegen pas sende vergoeding ter beschikking te stellen In de bestaande rechts en bestuursvoorschr flen worden voor zoover zy door deze verordening niet zyn achterhaald de woorden hoofdcommissa ris van politie vervangen door het woord staatspolitiegezagsdrager de woorden plaatselyk hoofd van politie of hoofd van plaatselyke politie door het woord po itiegezagsdrager en de woorden procureurgeneraal fungee rend directeur van politie of gewestelyk directeur van politie door de woorden geweste yk politiepresident De commissèrissen van politie in de gemeenten zonder rykspoütiemstanties oefenen de hun op grond der be staaride rechts en besfuursvoorschrif ten toekomende politiebevoegdheden uit namens en m overeenstemming met de bevelen van de burgemeesters als politiegezagsdragers Het Rykspolitiebc uU en artikel 14 der instructie voor den commissaris der provincie treden buiten v erkmg Artikel 7 lid 1 tweede vol m der Luchtbeschermingsverordenmg wordt gelezen als volgt Plaatselyke luchtbeschermmgsleiders zyn de poliliegezagsdragers Tot nader order wordt de op den secretaris generalal rustende taak waar genoijjen door den secretaris generaal van het departement var Jus itie Peze verordenmg treedt m werking op I Maart 1943 UIT DB TAAT COllRANT tn verband met liet beVeiken van de leeflljdsgrens zijn met Ingang van 1 Januari 1943 eervol ontslagen mr P F Swagerman Is rechter in de arrondissements rechtbank e Amsterdam mr P J A van Voorst Vader als kantonrechter te Dordrecht Op een proetachrlft getiteld Phyjiache eigenschappen van bolvormige moleculen promoveerde tot doctor in de wis en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Graningen de beer W O Pcrdok geboren ta SUdakanaal 1 Weest zuinig i is het parool De basij van het huidige technische en economische letien uiordt gevormd door de koten Oe wetgntchap en de techniek ztin er vooral m de laatste twm tig jaar m geaUiagd belangrijke ontdekkingen te doen en aan de hand daarvan doeltreffende pracüsche toepassingen tot stand te brenger Daardoor is echter ook de behoefte aan kolen teer gestegen Zy zal bouendien steeds grooter worden Men denke slechts aan de vervaardiging tion diDerie synthetische producten De steenkool staat tengevolge van deze abnormale etschen met in zoodanige hoeveelheid ter beschikking als ter bevrediging van alle levensbehoeften wel noodig is Daarom dient een byzonder zorgvuldig en economisch gebruik ervan te woMen nagestreefd In nauw verband daarmee staat een even economisch en zorgvuldig gebruik uan electi icitetf en gas 8 zoouiel in de huishouding o i m é de bedryren en op fccrotoTen I Weest zuinig is het parool 5 Wie zijn rantsoen oversthrydt g benadeelt met alleen de gemeenschap maar ook zichzelf 5 toont hy loopt kans van den toea voer te worden afgesneden Menu s tü dens de aanstaande feestdagen SLECHTS ÉÉN VLEEbLHLOOZL DAG TUSSCHEN 24 DEC EN 2 JAN Volgens de bestaande voorschuflen raag zooals bekend in de hotels restaurants en geen vleesch worden geserveerd op Dinsdag en Vrydag V oor den tweeden Kerstdag en voor den Nieuwjaarsdag is echter bepaald dat op deze beide dagen welke op eens Vrydag vallen de voorschriften voor de V leeschlooze dagen niet gelden Het is dus geoorloofd op die dagen vlecsiïh schwaren en dus ook wild en ge ï 3gelte te verstrekken SLAGERSWINKELS OP MAANDAO EN DINSDAG VOOR KERSTMIS EN NIEVWJAaR GEOPEND Met het oog op de komende dagen van Kerstmis en Nieuwjaar heeft het bedrljfaschap voor vee en vleesch verdunning verleend tot het verkoopen en afleveren van vleesch virtschwaren en gerechten waarin vleesch en of vleeschwaren zijn ver verkt aan uiteindelyke verbruikers op Maandag 21 Dinsdag 22 Maandag 28 en Dinsdag 29 December a s In verband hiermede maakt l t departement van Landbouw en Visscherij verder bekend dat men op de bonnen vleesch 64a en vleesch 64b reeds op Maandag 21 en Dinsdag 22 December vleesch en vleeschwaren by den slager zal kunnen betrekken De slagerswinkels zullen op deze dagen geopend zyn Het koopen van vleesch en vleeschwaren op de genoemde bonnen is evenwel niet toegestaan op Zaterdag 19 Dec Voorts zal men op de bonnen weHte aangewezen worden voor het tijdvak van 27 December tot en met 2 Januari a s reeds vleesch en v loeschwaren kunnen ver rijsen op Maandag 28 en Dinsdag 29 December a s Ook op die dagen zullen de slagerswinkels geopend zijn Het is echter niet geoorloofd deze bonnen voor Maanci fiJB December e gebruiken Voor bote s en restaurants wordt nog een nadere regeling bekend gemaikt BIJNA FEN HALF MILLIOEN GULDEN VOOR ONS VOLK Niet minder dan 492 981 0 dui byna een half miUioen gulden hebben onze landgenocrten de vorige week byeen gebracht en afgedragen aan Winterhulp Deze week zal zeker een eerepl tats aaan innemen en zy die in die periode geofferd hebben kunnen met voldoening dit bedrag noemen Met een half millioen is Winterhulp er evenwel nog lang niet Het vor ge jjar is ongeveer tien millioen gulden uitgekeerd en deze wintermaanden zal er veel en veel meer uitgekeerd moeten worden Bedenk dit als ge uw girobiljet no 5553 invult of wanneer de vrywillige collectanten een beroep op u doen Moge uw gift dan een offer zyn AAN DE FAMILIELFDEN VAN DR VRIJWILLIGERS IN DE WAFFEN SS EN HET LEGIOEN De Germanische Freiwilliger Leitstelle deelt mede Het is zeer goed mogelyk dat men familieleden of tiekenden op foto s van de Waffen SS en het legioen in dagbladen ujdschriften of het filmjournaal herkent Een zeer begrypelyke wensch is dan ook deze foto s te bezitten Schryft u met nauwkeurige opgave waar u de foto gezien heeft aan de Germamsche FreiwiUiger Leitstelle Den Haag Plein 1 De betreffende foto wordt u dan toegezonden WETENSCHAP Aan de Vrye Universiteit is gfpromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid ds H M Mst er ijebnren te Wntpre aafsni dienaar dea Woorda van de Gereformeerde Kerk W BaambiusKe op een iutóf chiill e uetd Nieuwe opvat injgen on tront het konirkrljk Gods in Jerus prediking haar de synoptici een exegetische studie Aan de un versiteit van Amate daTi la hövorderd tot doctor In de w H en natuurkunde op proefsehrift gen eld Het Raman effect van de pentent n en de toeoesf ing ervan bö de quantitatievc analyse van penteenmengsels de heer A P van öer Vet irh te Hllver iim en op proefschrift getiteld Synthe en pliysisch onderjroek van e nige vet kt lifatiwhp koolwsie stf fr n n et 16 tot 21 koolstofatomtn de heer J M Hoeffelman geb te s CJravenhage 0N EN MAAN Zon op 8 48 onder IC 28 Maan op 18 12 onder 7 13 Men la verplicbl Ie verduixtcreD van zon ionderganiE tot loowpkomft Lantaarns van voertiiliten moeien een half aur na renmniterRang ontstoken wordea