Goudsche Courant, donderdag 24 december 1942

EEN HOOIKIST maakt uw spijzen gaar met minder gas en eiectriciteit is uw maaltijd klawl Donderdsg 24 DccaalMr 1M2 Bureau Markt 31 Telefoon 2745 ZON en MAAN Zofl p 8 50 ndw 16 30 mmné fO 31 Rdtf 10 23 a i smf y ji j fe it GOUDSCHEACDUEANT 81e JMtiaüi No 2im Postrekening 4840Q NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Chefredacteur F Tieter Gouda MUSSERT l over Nederlands toekomst De b do ling i dat er na don oorlog goIoideUlk en nieuw beituur zal komen Zware gevechten t pan den Don duren voort Groote verliezen van de Sovjets bij de Terek en Stalingrad Duitsche en Italiaansche soldaten vullen bussen met het kostbaarste goedin de woestyn water Van deze plaats uit wordt het naar het front gebracht tot m de voorste linies P K dr Stocker We Po l i l Het opperijevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Duitgche p itsertroepen cbtervolgden ten Noorden van de Terek nadat zu sterke v andelijke aanvallen bloedig hadden afgeslagen den terugtrekkenden v jand maakten 400 gevangenen en scholen een pantsertrein jn brand By herhaalde vergeefsche aanvillen tusschen Wolga en Don en in Stalingrad leden de bolsjewisten zware verhezen Aan den middenloop van den Don duren de iware geveebteD voort Bij WoronesJ droocen Dultsche troepen ov de diehteevrnren nvier de vtiandalijke stellingen binnen en vernielden hierbU talrijke kwartierrnimten De bemannigen werden vernietigd of gevangen genomen Tegenaanvallen werden deels reeds In de kiem gesmoord In den centralen en Noordeluken sfctor van het front gevechten van pi atseliike beteekenis resp activitej van verkenrangsen stomitroep Aanvallen op het steupunt Welikiie I uki mislukten als gevolg vau de dapp re hoiHmg der fiuilsrhe bezi ling In Libye werden vijandeliike stormtroepen vernietigd Duitsch Italiaan Bclie gevechtsgroepen wierpen in Tune sieden vijand uit taai verdedigde bergstellmgen Talrijke levangenen on bun wjsrden gemaakt een viiardeUrk eska dron werd in de pan gehakt Ten Oosten van Bougie werden twee groote transportschepsn waaronder een passagiersschip van 12 009 lot 15 000 br bü e ii aanval van Duitsche gevi chtsv iegtuigen in brand geworpen Turpedovliegtuigen f aatstcn bomtref fprs op een vyandelijke duikboot Aan genomen kan worden dat deze duikboot verloren la gef an In den nachl weiden de haveninstallaties van Bone en eon luchtsteunpunt m Algerije ge bcmbardeerd Enkele Bntache vliegtuigen ondernamen overdag en in den afgeloopen n hl itonngsaanvallpr onder eenige uitwerlclng op Noordwest Duitsch gebied Hierou werden twee vUegtuifeen neergeschoten terwijl aan de Franschp kuat nog een vliegtuig werd iieergehaaM In Zuld Engeland bestookten gevchtsvliegtuigen overdag verscheidef ne plaatsen met brand en brisantbomm £i Op ITTJJfcember werd by Bordeaux oen croap En alMhe aböteurs nog voordat ztj hun opdracht haddew uitgevoerd tot den strud genoopt en vernietigd t EEN Bl JZONDERE KOUDE AAN HET OOSTFRONT Brandpunt der gevechten nog steeds het gebied rond Stalingrad Hl VICE DEFENSIEVE GEVBCHTEN AAN DEN DON In een aanvulling op het weermachls l I icht van gisteren verneemt het 1 N B om dat bij de gevechten der laatste weken afgezien van een kort ri ii rbrekeii van de koude nu en dan ivfieme koude temperaturen zooals gediuende den vongen inter met zijn voorgekomen Den vorigen winter wer i n half T ecember op ecnige pmatsen aan hel front tempelaluren gemeten V in 30 tot 40 graden Celsius onder nul Van den eenen dag op den anderen wfrdde periode van onbegaanbare weS n van het najaar vervangen door het J I U van sneeuw en voist van den WH lei uaardoor uitgestrekte rooeras l ieden bevroren en op vele plaatsen Kt lie l gewuziffde militaire omïtandigh den optraden die uitstel noodig maakten van vele ter hand genomen iiii itaire plannen Dit jaar zyn de omsl mdigheden voor de Duitsche militaire Idding veel gunstiger Gisteren no werd van het geheele Oostfront gi ineW dat er in het algemeen triest V i or heerschte met hier en daar regen on leeuw bti een gemiddelde tempera uur van omstreeks nul graden De laagste temperaturen treden in de Su jet Un e in het algemeen eerst m d4 1 loop van Januari in waarby nu on d m veertig tot vyftig graden Celsius M voorkomen verder in het NoordOitóten zelfs 50 tot SS graden Ofschoon df laatste weken in hoofdzaak zacht wi er heeft geheeracht is de Duitsche vi ermacht door het by wijze van Voorzorg reeds geruimen tyd geleden Ut hand genomen uitreiken van aanvullende winterkleeren voorbereid op a 1 iüimaatmogelykheden De ANP coreapondent te Berlyfl m ldt De toestand aan het Oostelyke front l aagt nog steeds een belrekkelyk verward karakter Terwyl de Duitsche troepen ten Zuiden van Stalingrad de daar vooruitgeschoven Zuidelyke tang Van Timosjenko i wintei offensief aanvs en zyn de bolajewiaten ten Noorden van de stad in den aanval Hieruit D ijkt d t een tang waarover van vjet Russiiche ifjde zoo veel gespro n 1 in wezen niet meer bestaat daar e aanval ten Zuiden van de groote v o gMtad u vaatgelqopeo De troepen v n het rood leger hebben zich hi r worden thans door de aany Uend Duilache troepen uit him Hinten vtrinvwa Toch kwalificeert men te Berlyn het gebied rondom Stalingrad nog steeds als brandpunt der gevechten De fronten bevinden zich m een clinch Meer naar het Noorden in den middensector van den Don duren de hevige defensieve gevechten der Duitsche troepen nog steeds voort doch de verliezen der Sovjets zyn hier dusdanig dat ook hier een verzwakking der offensieve kracht verwacht kan worden By Toropez zyn de aanvallende bewegingen der bolsjewisten tot stilstand gebracht Slechts plaatsehjke gevechten die weinig ot geen beteekenis hebben doen het front iiict inslapen Over het algemeen krygt men den indruk dat de Sovjets ook indien zy hun offensieven nog over een langere periode kunnen dooi voeren geen noemenswa iidige losultaten zullen bereiken Te Berlyn wiist men er byvoorb e d op dat Timosjenko klaarblykelijk het plan had om langs of door Slalmgrad naar R stof door te breken en zoo de door do Diutsche troepen in dezen zomer veroverde gebieden te heroveren gebieden die voor de bolsjewistische oorlogsvoering van vitaal belang zyn De ondergang van de Ombilin SCHIPBRFIJKEMNGEN GERED Naar het blad Critica meldt heeft het Argenlynsche ss Sanla Ciu dertig schipbreukelingen van Jiet Nederlandsche SS Ombilin enkele dagen geleden ten Noorden van Brazilië aan boord genomen De schipbreukelingen ziin in Pernambuco aan land gezet De Santa Cruz heeft de marineprefectuur te Buenos Aires rad ografusch hiervan m kennis gestold Hot Italiaansch weermachtsbericht van 16 Dec j I vermeldde dat een duikboot onder bevel van den kapitein ter zoe Carlo Fecia di Cossato de schepen Empire en Ombilin tezamen melende 11000 bit op den Atlantischen Oceaan m den grond heeft geboord Het Nederlandsche s s Ombilin van de K P M groot 5658 brt is in 1915 goboiu I bu de Ned Scheepsbouw Maatscliappy te Am iterdam ITALIAANSCH WFERMACMTSBERICHT In zyn weermachtsbericht no 942 maakt he Italiaarsche hoofdkwartiei dd 2 1 Dec het volgende bekend In Tunesië hebben Italiaanse ie en Duitsche afdeehngen terrein gewonnon na felle plaatselyke gevechten wairbii hardnekkig verdedigde bergstcllm gen bezet werden Viiandelyke tegenaanvallen werden afgeslagen Wy I ebbon gevangenen gomaakl en ma eneel veroverd Vyandelyke afdeehngen d slonngsacties wildon ondernemen in hot gebied van de Syrte werden in de pan gehakt Overdag haalden batteryen van het luchtdoelgeschut twee Biitsche vliegtuigen omlaag Tydens aanvallen der beide laatste dagen op Engelsch Amerikaaasehe coiivooien voor den aanvoer in de Algerynsche wateren hebben Duitsche vliegtuigen vyf groote koopvaardy schepen geraakt en zwaar beschadigd alsmede een torpedoboot AMERIKANEN VfïtLKS INTERNATIONALE BRIGADE VORMEN Volgens berichten uil Algiers zyn de Amerikaansche militaire autoriteiten in Noord Afrika voornemens een internationale brigade te vormen die in hoofdzaak zou beslaan uit roodSpaaneche vluchtelingen Deze Spanjaarden warert vóór den inval der Amerikanen in Noord Afrika geïnterneerd en erden later vrijgelaten AMBKnCAANSCHK TROEPBN TK DAKAR AANGEKOaON Naar de Engelsche nieuwsdienst u Dakar meldt zouden aUaar Amerikaansche troepen zyn aangekomen Darlan en de Gaulle I EEN SAMENKOMST Admiraal Darlan heeft door radioMarokko een verklaring laten verspreiden waarin hy zijn Londenschen mededinger generaal de Gaulle openlyk een bijeenkpiivst voorstelt ter beslechting van hun geschillen zoo meldt de Frankfurter Zeitung Volgens Qarlans vferklarirtg beoordeelt de Gaulle de sifilatie van Kngeland uit en zonder Dartans hótiding bet laatste jaar te kennen A s 1 j legenheid had tot een onderhoud wet hem zou ik hem zekere byzon heden kunnen meedeelen die hem ajn houding volkomen zouden doen wljfcigten want ik streef naar geen enkele functie waarop hyzelt aanspraak zou kunnen maKen aldus Darlan Ik hoop generaal de Gaulle zoo gauw mogelijk te ontmoeten Opmerkelijk is dat Darlan zich in zijn laatste verklaringen ten overstaan van de pers met meer heeft betiteld als staatshoofd doch als hoogen commissaris en ook verzekert dat zyn rol zichHjeperkt tot Fransch NoordAfrika e wyl hl vroeger aanspraak heeft gemiakt op de leiding van het geheele Fratosthe koloniale ryk Desondanks valt nauwelyks aan te nemen dat Darlan thans beieid zou zijn zich te scharen onder de leiding van de Gaulle hoewel deze ongetwyfsld pretendeert de leider te zyn van alle Fransthe tegcnitanders van Vichy buiten Franknjk Overigens wenscht Darlan kennehjk te verstaan te geven zoo eindigt de Frankfurter Zeitung dat hij al meer dan een jaar dus al den ijri dat hij premier van Peta n was met Amerika heeft geconspireerd Hitlers overleg met Ciano BESLOTFN IS D N OORLOG MET NILUlVf WAPENS EN IN NIEUWE RICHTINGEN TE INTENSIFIEEREN Nacr aanleiding van Ciano s bezoek aan Hitlei vat de G i o i n a Ie d 1 1 a11 a de ajgemeene richtlijnen van het hoofdkv artier van den Fuhrer in de volgei de punten samen 1 Een order70i k naar dfn staat van derf oor og en van de algemeene Europeesche politiek leiden lot de opvatting dat deze vooi de As steeds gunstiger wolden 2e In alle kwesties van politiek en militair karkter die ter sprake kwamen is nv n tot vo ledige overeenstemming gekomen 3e De zienswijze dat de oorlog m de Middellandsche Zee te water en te land het zwaartcnunt der Engelsch Amerikaansche oorlogvoering vormt werd bevestigd 4e In volmaakte rust en trofsch op haar toenicmende waponproductie steunenle op een industrie en levensmiddelenpositie die steeds gursliger perspectieven biedt hebben de Asmogendheder besloten met nieuwe wapens en m nieuwe richtingen den oorlog tegen de AngeSaksische rykcn en de Sovjetunie te intensifieeren 5e De vooruitzichten op de overwinning zyn gunstiger dan ooit zy het ook dat het mogelyk lykt dat dt oorlog nog lang zal duren en vele offers zal vergen DE OORLOGSDOELSTELLINGEN VAN ENGELAND In een beschouwing over de oorlogsdoelstellingen van Engeland eischt lord Robert Cecil die in den laatslen oorlog de functie van minister voor de Blokkade bekleedde in het jongste nummer van het tydschrift Contemporary Review dat het apparaat van den Volkenbond in den tyd na don oorlog gebruikt zal worden De methode van het verdrag van Versailles dient in den tyd na den oorlog ook op alle economische en sociale problemen toegepast te worden Over de territoriale vraagstukken in den tiid na den oorlog kan men naar lord Cecil schrijft op het oogcnblik niet veel zeggen Eén ding IS echter zeker In midden en OostEuropa kunnen geen veranderingen tot stand komen zonder de toestemming der Sovjol Unie De politieke en militaire positie van Sovjet Rusland in deze gebieden zal naar lord Cecil schryft overheerachend zyn AK AARDBEVING IN AtlATOUt Ntar uit het eardbevinKseebled van Erbaa omeld tmrdt bedraagt het aantal dooden thans recda byna 19M Ook het aantal gewonden Il nog reer geategen dtdnUleve getallen staan nog niet vast lo d Ver Ststen verwacht men voor 1M3 rantsoeneering van boter vet n oliën naaV door het departement van LandlKiuw bekend wordt gemukt KERSTBOODSCHAP Klei Ik varkondlf u groote blljdachap die al d ii mUn wezen s l Lik H vers tt Zijn er niet mtUloeDen zM geteisterd dat II deie woorden niet tonder bitter held kunnen aantiooreix Hoe kan men spreken van een blijdschap die al den voike wezen zal en die dus ook voor hen bestemd W Laten wlJ onbewimpeld erIcennen dat de bezwaren te en d beilstbding gemakkelliker weerklank vloden In ons hart dan de blijdschap waarvan i gewaagt Xflen touden gaarne deel nebben aan die hemelache gave maar er la te veel dat hen l elemmert WIJ zUn gebroken door veraclirikking verteerd door onzekerheid verlamd door vrees Als hier of daar iemand nog niet zelf getroffen werd dan vindt hQ in zUn naaste omgeving anderen over wier leven de donkere sluier vlei En wie is zoo hard dat hij daarvoor ongevoelig zou zyn Inderdaad wt weten dat het Kerstevangelie klinkt over de wereld maar het wordt pveratemd door het oorvcrdoovend lawaai en het harttirekend gejammer dal opItlijgt naar omhoog En tóch En toch laat de aanzegging vin de blijdschap die al den voike wezen zal ons niet los Bescheiden ruischen de bekende klanken maar ondanks ons ver7et vinden zij den weg naar ons hart Zij wekken gevoelens Van weemoed en zachtheid vertroosting en hoop overgave en vertrouwen Wij herinneren ons dat eeuwen lang juist de zwaarst beproefden dit Evangelie op prijs hebben gesteld en er onbegrijpelijke kracht aan ontleenden Bekende woorden krijgen voor ons een dieperen zin Geliefde liederen openbaren ons een heiliger beteekenis dan wij er ooit In vermoed hebben De Kerstboodschap ze f wekt een inniger ontroering dao tevoren Zware beproevingen verbitteren vaak maar zij kunnen ook louteren Ook voor ons mag gelden fat aan talloos velen ontwijfelbaar gebleffen Is Ziet ik verkondig u groote blijdschap die al den voike wezen zal dat u heden gpboren is de Heiland weike is Chri6tus de Heer 1 Gezegend was het land de stad waar do7e Koning binnentrad Gezegend t hart dat open staat en dezen Koning binnen Iaat De Zonne der gerechtigheid verblindde niet door majesteit maar wat in t duister sliep ontwaakte toen Hij nep Gez 3 vers 1 K Nobel KerstmU 1S42 DE SLUITING DEB CAFE S OF OUDEJAARSAVOND De commissaris generaal voor de Veiligheid en hohere SS und Polizeifuhrer maakt bekend Ter voorkoming van straffen wordt erop gewdzen dat ook op den Oudejaarsavond 1942 43 fc t op 23 uur vastgestelde sluitiiigsuilvi der cafe s gehandhaafd moet blgv l Ook dien avond moet aan het sliutingsuur streng de hand gehouden worden By deze gelegenheid wordt geconstateerd dat de naleving van het cgj 23 uur vastgestelde sluitingsuur par 1 der vejordemng no 188 19i0 en par 5 alinea 1 no 3 der vsrordening no TSlf 1941 vaak ernstig te wenschen overlaat De politie heeft tot taak op dergelijke overtredingen nadrukkelyk te letten en ervoor te zorgen dat de overtreders gestraft en de Voorts nog vereischte maatregelen tegen de eigenaren van hot betrokken bedrijf worden genomen De commissalMs generaal voor de eiljgheid en hohere SJS und Polizeifuhrer wg Rauter SS Gruppenfiibrer en luitenantgeneraal der politie Verordeningenblad Het gisteren verschenen Verordenmgtnblad bevat een tweede verordening von den Rykscomm vsaris v aarby de verordening betreffende de pry oPmmg met betickkmg tot het goedeienverkcer met het Duilsthe Ryk wordt uitgebreid met den hizds Lothaiuigen en Luxembuig Betreffende hulpverleen ng vaardigde de stcretarisgeneraal van hot departement van Justitie een besluit uil waarby het Wetboek van Strafrecht wordt gewyzi d en aangevuld met de artikelen 183a en 259a Artikel 183 a is gelyk aan art 44G W van S dat v ei valt met dien ver stande dat do strafmaat wordt vastgesteld op ton hoogste zes maanden gevangenisstraf of etn geldboete van ten hoogste 300 gid AjÊkkel 259 a is gelyk aan art 450 W gBj S heiwolk vervalt rpet dien verstmde dat de strafmaat wordt vastgesteld op ten hoogste een jaar of een geldboete van ten hoogste 800 gld By besluit van de secretarissengeneraal van de departementen vanSociale Zaken en van Financien zyndo vereveningsheffing 1941 de tydelyke verhooging van bepaalde socialeverzekeringsrenlen met een byzonderen toeslag de wijziging van deZiektewet verlengd tot 31 December 1943 evenals de strekking van hetbesluit betreffende uitkeeringen by bevalling aan met verplicht ver eker dg arbeiders en arbeidsters in den zinoer Ziektewet Ten slotte wyzigde de seeretarisgeneraal van het departement van Sociale Zaken het tweede uitvoeringsbesluit ingevrolge het Ziekenfondsenbesluit krachtens welke wyziging de voorloc ige erkenning of toelating van ziekenfondsen welke op 1 Augu tus 1941 bestonden wordt verlengd toi 30 Juni 1943 ARBEIDERS MET KERSTVERLOF DIT HET BUITENLAND De secretaris generaal van Sociale Zaken heeft goedg4keurd dat aan arbeiders die met Kèrstverlof uit het buitenland terugkeerttn voor zoover noodig steun itigevolM de Rijkssteunregeling wordt uitgekeerd Dit geldt niet voor arbeiders die thans hun periodiek verlof genieten aangezien dece personen door hun werkgever worden doott etaald In een byeenkomst ter gelegenheidvan hel elfjaiig bestaan der NSB gehouden m de Harmonie te Groningen heeft ir Mussert het woord gevoerd De vraag waarom de nationaalsocialisten zyn gekomen tot de stich ting van de NSB beantwoordde spr door Ie zeggen dat zy geen geloof had den in het dogma van de democratie dat de verdeeldheid in politiek opzicht de grootste rykdom van ons volk zou zyn en evenmin m hel gebroken geweer a s symbool van den komenden woreldvrede Intuïtief hebben de nalionaal wcialisfen gevoeld dat de afschaffing van de weermacht voor Europa derf ondergang zou beteekenen want terwyl Europi het gebroken geweer piefereèrdo draaiden m Rusland de gioote oorlogsA Ochincs De na tionaal sociajiston hadden ook getn ge loof m hetJiapitalisme Zy hacfden een groot sociaaj gcvoe Zy begrepen dat ons volk moest woidon een groot gezin een familie en dat Europa moet worden samcrgehoudcn wil het bewaard blyven De nationaal sociaUs n hadden verder geen geloof m de Imkspoliticke party til Zy begrepen dat interrationale broodorschap die door deze partyen werd gepred kt dwaasheid was daaie do70 partyen in eigen volk den klassenstrijd verkondigden De nationaa socialisten geloofden voorts met m de rechts politieke party die ontslaan wai op grond van ker ke yke verdeeldheid die in de practyk het kapitalisme diende en precies even liberaal was als do liberalen zelf Colyn was de grootste liberaa De nalionaalsociahsten willen een steun zyn voor ons volk De beginselen van het nationaal socialismie zyn zoo zuiver en zoo eenvoudig dat spr er zich over verbaast dat niet ieder dit wil mzien Hat nationaalsocialisme wil de menschen van ons v olk samenbinden en vormen tot een gioote eenheidsgemeenschap in liefde voor volk en vaderland m het vertrouwen dat God het goede wil voor ons vo k Spr gaf daarna een overzicht van de moei ykheden De getrouwen hielden stand en later zal qns volk eerst beseffen wat het te danken heeft aan de kleine groep van 3S 000 menschen die in deze lage landen hebben vastgehouden aap hun idealen Wo weten eerst ntMK a enialffd JhQr4at reeds m II S8 E s B i o r ls Kft IStajRr gelf oHïên tusschen de Vereenigde Stalen igeland Frankrijk Nederland België en dè Scandinavische landen tegen Duitschland Toen heeft onze regeering die met meer v as dan een marionet haat gezaaid tegen Duitschland Roosevelt deed onder het voorgeven van zyn streven om zyn volk buiten den oorlog te houden alles om het m den oorlog te betrekken Datzelfde regime werd door onze regeering gevolgd Zy zeide als je maar niet met de N S B gaat zullen wy er wel voor zorgen dat je niets overkomt Maar zy d e dal zeiden gingen er zoo sne moijeh k van door Behalve Colyn on voor diena houding in dezen heeft spr ro pcc Spr gewaagde ei met vo doen ng van dal de NSB we kiene foulon maar m groote lyn geen fout hetfc gt maakt De NSB stryd a s Fin and ajn den goeden kant dat is tegenover Sovjet Ru and Als Rusland wint zal dit het einde vaa Europa be eekencn maar spr is er van oveituigd dal Europa al blyven btstaan Spr herinnerde daarna aap het wooid van den Fuhrer dat over het lol van ons volk niet zal worden be KEIRLNGEN VOOR DE WAFFBN S8 EN HET LEGIOEN Het SS Ersatzkommando deelt ons mede dat vrijwilligers voor de WaffenSS en het legioen zich op onderstaande data bij de genoemde adressen kunnen vervoegen ten emdc gekeurd te warden Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen dal thans de mogelijkheid bestaat om diens te nemen In een speciaal v achtbataljon De opleiding vindt in Nederland plaats terwijl de Inzet van dit batafton ook in Nederland ral blijven Tijdens de keuringen voor de Wa ff en SS en hel It oén kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS In Nederland willen toetreden slist zonder dat het zelf is gehoord Wö zullen slem w het kapittel hebben Hit Ier wenscht het Nederlandsche volk niet te knechten en aan hem gelooft spr Er moet een nieuw Europa komen maar de verdeeling van Europa in vol ken is er en blyft er Er is geen enkele Duitscher die Nederlander geen enkele Nederlander die Duitscher zou willen worden Het Ëuiopa dat za worden gevormd zal naar spr vast gelooft een eenheid zyn waarin geen oorlog meer gevoerd zal worden De wacht zal worden betrofcken aan de Wolga tegen opdringen v an de Russen en wy zullen wacht moeten houden an den Westwal tegen Engeland Maar m Europa zelf zal d V ree heerschen ev xsv V e r6 m 15 9 2 Sp kende van de tegenwoordige moeii kheden voor ons volk zeide spr dat hy veel brieven ontvangt van mcnschon dif zyn hulp inroepen maar hot 13 hom niet mogelyk daaraan te vo dotn Ons volk ondervmdt nu voor het eerst wat oorlog is Wy zullen echter mttdoen om den oorlog te winnen De N S B draagt thans do veranlwoordolykheid mede en daarom moeien de leden begrypen dat het geweldige dingen zyn waarvooi wy hel volgende jaar zullen worden geplaatst De werkeliike opbouw kan pas beginnen wanneer de moeilykheden zyn opge ost De bedoeling is dat er na den oorlog geleidelyk een nieuw bestuur zal komen voor hel Nederland sche volk Dat zal het begm zyn Het vertrouwen moet worden hersteld Tegen ophilsmg tegen Duitschland moet worden opgetreden Zoover moet het weer komen dat men in Berlijn verlrêuwen zal hebben in het Nederiandsche volk Nederland zal dan worden een stuk van den bond van Germaansche staten en het zal een toekomst hebben Daartoe zal het alleen kunnen komen door en met de NSB Weer luidt ds Kerstklok over alle tlandeii D nacht Is swart de margen ver Toch vouwen zich in diep vertrouwen handen Onbluschbaar immers is God s tter Wel is het Kerstfeest anders dan in vroeger tijden En straalt de Kerstboom niet in ouden glans Toch Wijven wU het V redeslicht verbeiden En staren hoopvol naar den hemel trans Weer zingen kinderstemmen in het duister Weer straalt de Kerstnacht in i Jn ouden luister O Heer de kaars gaat lager branden Ifcem nu ons lot In Uwe Handen R KROE i IMltrailleur BU onse vrflwilligers n post in den KaBkasu S S PK AlUtadt O 4 Jan 4 and uur Bofterdam Deutacnet IJaus WaMieedtJk 15 OQ uur Tilburg Lange ScnUstraat n t Jan 43 9 00 uur Roermond NSDAP Swalmerstraat 61 liOO uur Den Bosch hotel fJoordBrabant Markt 4S Jan 43 00 uur Arnhem Weverjirast ISb IS 00 uur Hengelo Deuti ches Haus Jan 43 Ö 00 uur Zwolle hotel Pelars Markt I QO uur A en Frieslandkorerae Vaart Zuidzijde 5 Jan 43 00 uur Oroningen Concertnüis Puelesiraat 14 00 uui Leeuwarden Hulre Senaat Breedstraat o Jan 43 00 uvir Amsterdam SonwH lepenwvf IS W Jan 43 10 00 uur utrecht WehrmacMhelm MaliapHals Il Jan 4S 1 100 uur Amerafiort Dien gebouw Leuiderweg 1 Jan 43 10 00 uur Den Haag café O Hout Beiuldenhoulscheweg 1