Goudsche Courant, dinsdag 29 december 1942

GOUDSCHE A CODBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Chefredacteur F Tieter Gouda S f ï t NlBuwJaaraluiekai bakken la een oud rtirulk dat en houtje gerold M Uplw Mr vieer worden van rofgebtoem m enkel ibakkan an sign lata sMÖflaka van desa atrwk Vjcp Mti BuUan ZON n MAAN Zoatpt Sf HëwM 88 MaM f23 48Midw12 3 Duitocb weermachU Het opperbevel maakt d d 28 Dee bekend In het Eebied van de Terek tortt i nieuwe v andel ke awvallen ineen Hierbü en tydeng de oOk gisteren suoceivoUe atweergevechten tusschcn Wlga en Don en in de groote bocl t van den Don werdep W Sovjetpantserwagens vernietigd Ali gevolg van hevige luchtaanvallen waarbü ook Italiaansche en Roemeensche formaties vlifgtuigen waren opgesteld leed de vijand eveneen zware verliezen In den centralen frontsector werden plaatselijke aanvallen op de Duilsche itellingen afgeslagen Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer viel de vijand opnieuw aan Hij werd ondanks krachtig gebruik van artillerie en pantserwagens in felle gevechten ten deele in te fenaanvallen verdreven Aan het front van de Ijszee vielen duikbommenwerpers met goede uitwerking de havenwerken op het VisKherselland en te Moermansk aan In liibye versterkte wederzijdsche l edrijvigheid van verkennners Plaatselijke aanvallen van den vUand in Tunesië op onze vooruitgeschoven stellingen weiden afgeslagen en in tegenaanvallen werd opnieuw terrein gewonnen Sterke formaties van Ie luchtmacht hebben den vijand in duik en scheervluchten gevoelige verliezen berokkend DB GEVECHTEN AAN DEN MIDDEN DON In aMuriuiting op het wenmachts beticht van gisteren verneemt het O N B dat bU een koude tot 2S graden onder nul verscheidene Duitache formaties de laatste dagen hevige Sovjet aanvallen tot staan hebben gebracht aan het front van den midden Don Op verscheidene punten konden de bolsjewisten naar het Oosten worden teruggeworpen Binnengedrongen verkenningsafdeelingen werden vernietigd en verscheidene vooruitiieschoven vijandelijke atormtroepen werden van hun baiij afgesneden ItA DCM MOOma OP DAWLAM Ia Mkera kriii en te Stockholm meent men te weten dat durende de Kerstditaea door Londen en WashingtoD druk is oocierhandeld over den toestand io Noord Airik ontstMin door den moord op Darlan De nelle benoemiDK van Olraud bewerkt door generaal £ laenhower In dveileg met Roosevelt moet te Londen geen voldoemn hebtien gewekt Men vreest daar dat de dood ras Danan in poUUek opileht nuttekioe zal sUn indien men De Gaulle au niet in Noorden WeatA nk n voren kan achuiven Van Enifelsch zUde zou dan ook zijn voorfeatfld d t het z g Franache nationale comité diat onder leiding van De Gaulle staat van Londen naar Alglen rou worden overgeplaatat In Amerlkaansche kringen echter Venet m n rich daar beslist tegen want De OauU ia tot dusverre door het Witte Huia noch door het hoofdkwartier van generaal IQiaenhower geaccepteerd Naar d BHtacha borlehtenHlenat meldt heeft WA n een onderhoud met De Oaulie feliad Hel standpunt van de Wilhelnattraaae Inzake den moord op Darlan kan aldua worden aamengevat dat deze moord In het geheel niet het tuaechen Engeland en de ver Stalen in Afrika oestaaada conflict heeft opgelost Naar In BerlIJnsche politieke kringen betoogd wordt kunnen de begeleidende omstandigheden waaronder de r o11lieke mtadaad bedreven werd slechte de opvattloa beveetlgcn dat de politieke tegenitrUdigheid tuaschen Engeland en de Ver Staten bltift voortbestaan Te Berlijn gelooft men dat Glraud a s opvolger van Darlan door de Ver Staten tegen het Brltache streven rat worden uitgespeeld zoodat het geenaalnt een verrassing znu zijn wanneer ook deze wegbereider van Amerlkaansche tmpactaUartiecho belangen op zekeren dag door en Britschen kogel zou vallen NIRUM BBSPREUNCKK 0 DVrfSCH on r HOOtBCWAlnini AANOKKONDIGD Uit Vlohy Da na het bezoek van aval apn het hoofdkwartier van den Fttbrer aangekondigde voortzetting der besprekingen door deskundigen zou naar men In bevoeg de kringen alhier verklaart In da rstkomrnde ugan beginnen Namen van Fransche personen die aan desa tMapreklngfla cuUen deelnemen waren tot op heden niet te bemachtigen DZJIBOBTI Havaa meldt dat Zondag een IngelachGaulHstlseh vliegtuig boven de hootdatad van Fransch Somalltand DzjtbacU gevlogen en vlugschriften uitgeworpen heeft waarla da Intocht der Gaullistische gtrtjdkraehten wartf aaneekondlgd s Avontki hadden deze troepen reeds het Plaataja Tliebele bereUrt en zich meester grmaakt vma de veratarkt punten Boeet en Magar op km ten Zuiden van de vporsiamate verdedlgtngallnte lkhhe UaHd at SLimiNO DER CArfl OP OUDBJAMtBAVOND De commiaaarls generaal voor dé Veiligheid en höhere S S und PolizeifUhrer maakt bekend Ter voorkoming van straffen wordt erop geweien dat ook op den OudeJaarsavQod I9 41 bet op 23 uur vastReslelde alultlngsuur der café a gehandhaafd moet blijven Ook dien avond moet aan het sluitingsuur streng de hand gehouden worden Bij deze gelegenheid wordt geconsta teord dat de naleving van het op 23 uur vastgestelde sluitingsuur par 1 dor verordening no 188 1940 en par 95 alinea I no 3 der verordening no 138 1941 vaak ernstig te wensehen overlaaj De politie heeft lot taak op dergflijke overtredingen nadrukkelijk te letten en ervoor te lorgen dat de overtreders gestraft en de vóorta nog ver♦iwhte ♦ Biaatregeieii tegen de eigenaren van h it betrokken i edrijf worden gennmen De cpmrolasaris g neraal voor de VMligheid en höhere S5 und Pollzeiführer w g Hauler SA Omppenfilhrer en luitenantgeneraal der politie Pe stem der S Lutalert i Vnjdag 1 anuarl van 1130 tot 12 00 uur over de zender livertnm I op golflengt 415 meternaar de speciale uitiendjk van d m dsiT SS m pnderweep ronl en vjtriasd in M nieuwe iaar o a een beUngrük a ggsprek nat SS Gruppenführar Dtesdatf 29 December 942 Bureau Markt 31 Telefoon 2745 GEBKUIK VAN INBESLAG GENOMEN VOORWERPEN In het Verordeningenblad nr 32 is een nieuwe verordening verschenen over gevorderde en inbeslaggenomen voorwerpen welke verordening 1 Jan 1943 in werking treedt De zin vai deze verordening is om in het Nederlandsche gebied overeenkomstig de tüdaonistandigheden te geraken tol een doelma i en verltandiggebruik vaji alleinbeslagjecomen goederen Volgens het tot dusver heerschende recht was het gebruik van gevorderde en inbeslaggenomen goederenniet uniform geregeld Van de inbeslaggepomen voorwerpen mocht openkele uitzonderingen na principieelpas gebruik gemaakt worden na hutirechtsgeldige vordering Waardeverminderingen als gevolg van langdurigen of zelfs onoordeelkuntBgen opslag moeten echter in dit tijdsgewrichtonder alle omstandigheden vermedenworden Tot dit doel dient de nieuweverordening in de eerste plaat Daardoor wordt naast het uniforme gebruikin het bijzonder verkregen dal inbeglaggenomen goederen die aan bederfof waardevermindering bloot staan terstond na de inbeslagneming kunnen worden verkocht Het leek doelmatig om zoo min mogelijk personen tebelasten met den opslag hifi bewaren hel beheeren en het gebruiken van ge vorderde goederen of van goederen dieten behoeve van de vorderinji in beslaggenomen zijn Derhalve bepaalt par 1 dal alle levi ns en genotmiddelen moeten worden afgestaan aan de provinciale voedsel commiwarisjfen terwöl hel gebruik van alle uverlge voorwerpen geirhiedt volgens aanwlj7m ïen van een bijzonderen alffemeenen gevoigmachtlgde Den algemeenen gevolmachtigde staan bi1 de uitoefening van deze taak soeciale door hem aangewezen gevolmachtigden terzitde die aan rJln toezicht en leiding zijn onderworpen Paragraaf 3 van de nieuwe verordening houdt weliswaar vast aan het beginsel dat het gebruik van intieslaggenomen voorwerpen voorafgegaan moet worden door hun rechtsgeldige vordering zl staat evenwel toe dat voorwerpeit dle aan bederf zt1n blootijesteld of niet geSShlkt zijn om gerulmen tUd cjp te slaan reeds te voren gebruikt kunnen worden Een voortijdig gebruik moet vooral geschieden bij levensmiddelen Hiermede worden alle voorwerpen gelijkgesteld waarbij de bevoegde Instantie een machtiging tot voortijdig gebruik verstrekt Inbeslaggenomen levensmiddelen zullen In de eerste plaats ten goede komen aan noodlijdende Nederlanders vooral van tehuizen voor moedera en kinderen en dergelijke Inrichtingen voor de verzorging van de openbare welvaart Om die reden ts de NederInndsche Volksdienst op zoo breed mogellik terrein hierbij ingeschakeld De provinciale en de stedelijke leiders van den Nederlandschen Volksdienst zullen voortaan met de voedselcommipsarlssen nauw samenwerken en den voedselcommissarisen mededeelen aan welke Inrichtingen de levenmlddelen dienen te worden afgeleverd Door dlenovereenkomstliïe aanwijzingen Is een feilloo e samenwerking tusachen den NVD en de voedselcommlssarlssen gewaarljorgd In gevallen van twijfel beslist de a emeene directeur voor de voedselvoorziening ZVSTERCEMEENRCHAP VAN DEN NEDERLANDSCHEN VOLKSDIENST Het jaar 1942 heeft zoovele probL men op sociaal gebied en op het terrein van de zorg voor de gezondheid moeten oplossen heefl zoo oneindig veel gebracht voor het gezamenlijke welzijn van hel Nederlandsche volk dat bij nuchtere beschouwing de grootste erkentelijlcheid moet worden betuigd aan alle help vde mann=ii en vrouwen van den N V D die zich aan dit werk gewijd hebben Des te verheugender moet het dus klinken dat nog aan het eind van net Jaar 1942 een nieuwe groote stap voorwaarts wordt gezet op hei gebied van de zorg voor de gezondheid De N V D heeft een stichting In het leveo geroepen die den naam 4raagt Zuatergemeenschap van el Nederlandachen Volksdienst Wij zullen hier niet den geheelen tekst der statuten publiceeren doch omtleencn daaraan slechts het volgende Artikel 1 luidt büv aldus De zustergemeenschap van den Med Volkadienst dieJH de Nederlatidsche volkigemeenschap door aan zieken en aan personen die verpleging noodig hebben zualier ter beschikking te stellen die een voorbeeld zijn zoowel van flinkheid als van plichtsbesef Zij tracht dit doel te bereiken door opleiding van leerling zuatew door de voortdurende beroepsopleiding van de zusters door da medewerking der leden door het zichTiezig houden met alle economische vraagstukken die op lie zusten betrekking hebben alsmede door de bevordering van de tutiht en denvSeeat van kameraadschap oti ler de Mden Qttkel 13 luidt J e zuetergemeenschap van den Ned Volksdienst draagt zorg voor haar leden in beroep en maatschappelijke aangelegenheden andere inaredutnten gebak Hieruit valt reeds op te maken dat deze ideuwe zustergemeenschap in de KEI BINGEN VOOR DE WAFPEN S8 EN HET LEGIOEN Het SS Ersatzkommando deelt onsmede dat vrijwilligers voor de WaffenSS en het legioen zich op onderstaandedata bU de genoemde atïressen kunnenvervoegen ten einde gekeurd te worden 0 Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nederland te vervullen dat thans de mogelijkheid bestaat om dienst te nemen in een siieriaal wachtbataljon üe opleiding vindt in Nederland plaats terwijl de inzet van dit bataljon ook n Nederland z l hliivm Tijdens de keuringen voor de Waffen SS en het egioen kunnen zich ook diegeQ en melden die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetredeiL eerste plaats dient voor het welzijn van Ifet Nederlandsche volk in de tweede plaata echter ook voor de zustj rs zelf een inrichting is waarin zü een nieuwen groolen steun vinden Daarbij wordt volkomen rekening gehouden met de beroepsopleiding en de zwaarte van dit beroep Het spreekt vanzelf dat binnen de veelzijdige inrichtingen van den N V D de a daar werkzame zusters zich reeds in d ze nieuwe gemeenschap bevinden Doel is echter dat alle zusters daarin eens vereenigd worden Zoo wordt dan ook aan ellce zuster de hand gereikt en men mag hopen dat deze stichting in hel jaar 1943 een aanzienlijk aantal leden zal bereiken KERSTVEBRAS8INOEN VOOR ONS VOLK De dagen voor Kerstmis hebbM onzen minder bedeelden volksgenoöten vele verrassingen gebracht Daar was in cte eerste plaats het bedrag van bgna honderdduizend gulden dat de politie voor hen bijeen heeft gebracht daar was voorts de collecte met di Kerstspeldjes die een zeer groot sueces geworden is en tenslotte kan worden medegedeeld dat aan giften vait enkele centen lot bedragen van vjjf duizend gulden in de week van 12 tot 19 dezer een som van blJna tachtig duizend gulden n l 78 798 50 door Winterhulp is ontvangen DH zün verheugende feiten bij het einde van het oude jaar feilen die veel goeds i eloven voor het komende nieuwe jaar waarm Winterhulp zich met verdubbelde wilskracht van haar taak zal kwijten in het belang van onze eigen volksgenooten Korte berichten Met mgaiig na 1 Januari a s wordM de gemeenten dronaveld en Ryckholt aanwagevoegd tol é n fameenle eU den naamuronsveld zal dragen In haar woning aan dan Goudsehcwefta KotteaAini ia da n jarlga vrouw M T de Nuytere van da trap gavallaa ZU wentmet een bloedende h6oMwm4 kenhuia gebiacht waar z j II Overleden Wat Waar Wanneer Reunie Theater op het tooneel Wereldvariété Aanvang 8 1S uur Thalia neater Janasena en Peelers dikke vrienden met Jet BniUninckx Aanvang S IS uur Vt Dee T M nu Het Blanwe Krols Lezing dr Pk H Kuenen voor Natuurkundig Genootschap ATOTHEKERSBIKNST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten apotheek E Grendd alléén Lange Tiendeweg 0 BU onze vrUwlIllgeri De mannen nemen een bolsjewistische stelling onder vuur 8 S PJC Krans O H I Jan 43 9 00 uur Rotterdam DeutschesHaus Westzeedijk 194 Uur Tilburg LangeSi nlistraat 68 Jan 43 9 00 uur Roermond NSDAP Swalmeratraat 1 19 00 uur Deh Bosch hotelNoordBrabant Markt 49 Jan 43 9 00 uur Arnhem WeverstraatISb IS 00 uur Hengelo Deutsches Haus Jan 43 9 00 uur Zwolle hotel Peter Harkt ISM uur Aaien Frtaslandkatame Vaart ZuidzUde Jan 43 9 00 uur Groningen Concerthuu P ielestraat 14 00 uur Leeuwarden Huize Schaaf Breedslraat a Jan 43 9ao uur Amsterdam Schoollepeiiweg 13 1 lan 43 10 00 uur Utrecht Wehrmachtnelm Mariaplaats Jan 43 10 00 uur Amentoort Dienstgebouw Leusderweg Jan 43 10 00 uur Den Haag café DenHout Bezuidenhoutscheweg M ai M Ma a DtSTRIBVTIENIEUWS DE NIEUWE BONNEN Vaa S t m 9 Jannari zijn geldig verklaard de bonnen 02 voor de normale rantsoenen van brood A en B beschoit Tiecseh en B aardappelCB A en B melk tapte melk en tabak A en B De nieuwe bon voor boter of margarine Cednrende het tQdvak van Woens dag M December tot en met Zondag It Janoarl geven de met boter 02 gemerkte bonnen van de bonkaart voor voedingsmiddelen elk recht op het koopen van ISS gram boter of margarine naar keuze voor loover deze laatste voor dic la Mandarijnen voor kleine kinderen 3S0 GRAM OP BON RESERVE 4 S Voor kinderen van O tot en met J jaar zullen van 29 December tot en met 23 Januari mandarijnen beschikliaar wor den gesteld en wel 350 gram op den met reserve 403 gemerkten bon De aandacht wordt er op gevestigd dat het niet mogelijk is reeds aanstonds overal te orgen voor en voldoenden voorraad bij den handel Het publiek dient zich daarom bij zijn leverancier op de hoogte te stelira of deze de mandatijnen reeds voorradig heeft Zi enhuizen e d instellingen dienen zich te wenden tot het htdrijfschap voor groente en fruit dat voor him bevoorradiTig jsX zorg dragen Baby pakketten op büzondere vergunnfilg PER 1 JANUARI OAAT NIBVWE REOEUNG IN Met tawaag van 1 Januari sal ten behoeve van eerstgeborenen een begin iVoiden gemaakt met de distribntie van mg baby pakketten ep bijzondere vertliniilacen van de plaataeiyke distriboMedlensten Daardoor gal aan ledere aU moeder van een eenie baby hst UanraediakelOksie kawien worden verstrekt r wamt onderscheid gemaakt tuiachsn pakket a en b De Inhoud beitaat uit Pakket a Vt kUo handbreigaren II katoenen oogjeastof luiers 3 babytrultjea Pakket b V kUo handbralgaren 11 katoenen oogjeaatof luiers 3 iMbjrtrultlea 1 wiegeöekentje V De prtji der pakketten worttt nog liaite bekend maakt voor pakket a tttn 49 punten en voor pakket b W punten van 6 babrtektKIkaart en ol toealagpunten ver schuldigit De a s moeder die voor een pakket In aanmerking komt kan tuaschen ene paMwtWn een keu doen I laaiei ng der aanvrageo JUIa bUton lere vergut jSÉigen voos da babypakketten a en b m ten worden aangevraagd op ee f ranull r md 333 06 waarop de volgende gegevens dienen Ie worden vermeld Naam en voorletters van de aanvraagster Volledig adres 3 Letter nummer en gemeente van afgiftedei dlstrlbulie slamkaart 4 Berc p van het hoofd van het gesln Welk babi pakfcat wordt gcwenscht t Wie gmeir in aanmetklngT Aanstaande moeders die haar eersta baby verwachten kunnen een aanvrage voor ee bijzondere vergunning indienen b den plaat selijken distrlbutiedienst tegen overlegging van een schriftelijke verklariiu van eeni geneeskundige of vrowfvrouw waaruit blljlit 1 dal de bevalling binnen 20 weken zal plaats hebben en 2 dAt de a fi moeder la verwachüng Is van haar eerste kind A f moeders die vöór I Januati een bijzondere vftrgunnina voor Vs kilo handbreigaren hebben ontvangen komiin Jna 1 Januari niet meer in aanmerklrg v ai een babypakket A t moeders die hWr tweede of irolg id baby v rw ch en komen alleen m tanmi6rfchi voor enn btfnmdere vnrgtnmJng tot aenkotv van kilo baDdl reli n BON VOQB OSHnATOKBLOKIBS Oeduranda da parisda Van 1 januari tnt en met 31 Maart alln voor het verkrtigen van genenitorhout aaogawezen tfa met periode c gemerkte beoften Daaa bonnen jevejj ng h kaap f m 81e J ii at No 21126 Postrekening 48400 w UadsHieu s Gevonden voorwerpen Omtrent de volgende gevonden vooiwerpen kunnen da elgs tusschen v m B en n m 8 uur aan het bureau van politie inlichtingen wworden verkregen dop gasfieacb muziekboek i adpak en handdoek div ceintuurs kat foxhond div geldslukken Engelsche sleutel hamer div handschoenen sliawl kindercape div mutsen zakmes div portemonn met inh rozenkrans handwarmer steunzool vulpen schrilten vulpotlotjd div sleutels armbandje broche haBEclÜHtje oorhei actetsisch dameslaschje kindertaschje tramkaarlje kindertuig bril in doos damesparapluie Economische rechter te Rotterdam ONGEMERKTE KAAS Wegens het verkoopen van kaas zonder bon en het voorbanden hebben van kaas zonder merk is de 49 jarige veehouder G de Bruyn uit Gouda veroordeeld tot ƒ 200 boete subsidiair 40 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de in beslag genomen kaas Een boete van ƒ 50 subsidiair 25 dagen hechtenis is opgelegd eveneens wegens het voorhanden hebben van ongemerkte kaas de 48 jarige veehouder kaasproducent O de Jong Omdat hij buiten de veiling om groenten had afgeleverd is de 49 jarige groentehandelaar D Pelsgraaf uit Gouda roordeeld lot ƒ 50 boete of 25 dagen hechtenis De 44 jarige groentenhandelaar A v Wijk uit Gouda die 20 k g tuinboonen en 2Vi k g andere groenten had vervoerd kreeg ƒ 160 boete subsidiair 20 dagen hechtenis De 39 jarige veehouder W Groeneveld die drie kazen zander rijksmerk voorhanden had gehad op 23 April j l is daarvoor veroordeeld tot ƒ 50 boete subsidiair 25 dagen hechtenis Wegens mejfc verkoopen zonder bon is de 33 jarige veehouder A van der Dtissen veroordeeld tot ƒ 200 boete subsidiair 6 weken hechtenis EXAMEN PAEDAGOGIEK H O Aan de R K leergangen te Tilburg slaagde met lof voor het examen paedagogiek M O A de heer H Th Verhoef hoofd der R K St Stanislausschool alhier SCHUURTJES AFSLUITEN Uit een schuur achter een woning aan de Karekietstraat is een damesrijwiel ontvreemd Ten nadeele van den Oostpolder m Schieland zijn een sluishaak en een damwand beide van vy f meter lengte weggenomen DOKTER BAKKER VERTREKT Dokter D Bakker arts alhier gaal de stad verlalen en zich als geneesheer te Oldemarkt in Overyssel vestigen Dokter Bakker heeft hier twee jaar als opvolger van dokter Den Dujrn de medische praktijk uitgeoefend Burgerlijke Stand Geboren 24 Dec Jan Pieter Alexander z van P van den Berg en O de Kok Joubertstr 114 K Dec Hermanus Joseph z van P C van IKorsbergen en A M Ballering KUmopstT aat 17 Froncina Adriana d vnn O Trouborst en J van der Velden Koeknak traat H GtlatMrt Johannes i van J A J EUkelboom en A Bras Or v Blotsstr SB 30 Dec Jacobs Cornelia d van E San ders en C Th Straver Bockenbergstr 107 CSoertpida Maria d van J A van WUk en J Clatt V Baerlestraat IS Susanna Ha a rtba d van P I de Jong en W OostttwBk CoeJ I Verw dtjk 7 27 pee Henri Conella z van J H O üoodlkil en C K Valk Surinamestraat ISS Sonta Irene d van E W M van Baren en G B vao HINt dephiaatraat 27 I Ondertrouwd M Dec H Schouten en P van Sehepptngeii P BUAenkade en R I de Jong N C Zorg en O Vet Orerteden M Dec Elizabeth Gerarda Broer 13 d Henricua Huberlua Tlnunermana 70 j K Dtec Deodonis Belt 76 J fêtAUeton Nadtbk verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Nederlandsche Roman adtUr X kk U CORDENS 12 Ik ot ende de deur van rijn hut enke onder d n romniel die op zijntatel lag maar tiet boek dal ik zochtwas er niet bü Opeens werd mijn aandacht getrokken door een zonderlinggeluid dat uil de hut daarnaast dievan Motmah Singh scheen te komen Het was een zacht gekras en geklop alsof er met een hamer heel Uchlergens op werd gelikt Wat kon datwezen Moonah Singh zelf zat rustigop het dek en zijn ijedieaide had ik zooeven ontmoet die kon daar ook nietbinnen zijn Ik lette niet verder op datgeluid en wendde miJ naar dsn kapstok om de jas van mijn vriend t inspecteeren de eene zak was leeg in den anderen zak voelde ik ietshards het was geen boek en loan tkbet er i tbaalde bleek het éen W km revolver te ö De had hel wapen nog in e hand en stond op t punt om het weer op de plaats te brengen waar ik het gevonden had toen opeens weerJhet geklop uit de hut daamaasC totl mü doordrong Duidelijk hoorde lic het geklik van metaal en toen was ineens mijn besluit genomen Ik liet dc revolver in myh zak glijden opende fcle deur der hut en keek de gang in Er was geen sterveling te zien Toen ging ik geruleehloos nor hut 90 en duwde tegen lt ieur Zij waa niet gealotm en EEN HOOIKIST maakt uw spijzen gaar nrat ittinder gas mi toetricitoitlainiirmaal Ml klaar HOCKEY PROGRAMMA VOOR OJM H C Het competitie programma voor de Goudsche Hockeycluo voor de komende maanden luidt dames 10 Jan G M H C H O C 4 17 Jan H O C 4 G M H C 4 Jan G MH C D DJH C 31 Jan G M H C Togo 6 14 Febr G M H C Zuidwijck 3 heeren 10 Jan G M H C P T T J 17 Jan G M H C R B C 9 84 Jan Jload X OrMB C 31 Jan G M H C Zuidwijck 2 7 Febr G M H C Asvion 3 PLAATSELIJK NIEUWS BERGAMBACan Mond en klauwcetr Het vee van de landbouwers D ntuijt en C Schouten is van mond en llauwzeer genezenverklaard j rekening den tieda ƒ 250 97 droeg feaelaetap In dinaarvergaderin g van het Bergai b chtsche Leesgezelschap Iea feitide overgelegde ï dalfaeJbhtTaogsten had I Sferen de uitgaven ial hel saldo ƒ 103 03 be o aftredende bestuurslid de heer C Verhoeven werd herkozen De vereeniging lelt thans 40 leden De verkoop van de dit jaar gebruikte boeken en tijdschriften bracht ƒ 84 70 op Verlenging steunregeling De sec retarisgeneraal van het departement van Sociale Zakek heefl besloten den geldigheidsduur an de steunregeling voor de in deze gemeente woonachtige werklopzen te verlengen tot 3 JuU 194 1 I Burgerlijke Stanf Geboren Jannigje d van P C iTerschoor en A de Leeuw den Bouter Comelis Jan Wllem z V A v Dam en G B Criclaand Loop der bevolltnK Vertrokken wed K Langeralf en gezin naar Lekkcrkerk Lekdijk 2Ö0 Woonhuis verkocht De heer Vt Fredrikze alhier geeft onderehands ge kocht hel woonh s van mej J J de Lange BOSKOOP Jubilarissen gehuldigd Maandaitmiddag werden in de kweekkas van d firma Blaauw en Co in tegwiwoordigheid van het geheele personeel twee jubilarissen gehuldigd de heeren H Slootjes kasbaas en A tavensberg werkzaam in de kwei erij die resp 55 en 50 jarqn in Miensl waren by d firma eerdir B Nealen Zonen De jubiliWssen erden door den heer H G T eken toegesproken die gewaagde van den trouw en toewüding door beidOTi steeds beloond en him geschenken aanbood De collega s huldigden de jubilarissen met eeiT taart Na een dankwoord van dejubiiarisSen volgdf een vrooliik saaiRiziiTi Boskoopsche jetiing 28 Dec Rozen BriarcHl 1 1 0 Butterfly l IO 1 10 Gem n de rozen 0 60 0 90 trosChry santenM 37 O W Chysanten gr bloemig 0 2 O 50 alles i er bos Gebedsnre De kerkersden der Chr Geref Kerk Geref Kerk en Ned Herv Kerk hebben kei initiatief genomen tot het beleglen van een ure van gebed voor den nood der lijdtm OD Nieuwjaarsdag om half drie in de Geref Kerk Ds de Moor en ds Jacobs nullen dezen dienst leiden Geslaagd BÜ het te Gouda gehouden examenjfehaalde onze plaat genoot de heer TIAarsen het diploma melkonderzoek HAASTRECHT De keer W A de GoeiJ distrietogemeente ontvanger Op aanwijzing lan den generattl heeft tie burge ingang van JAtiari teve vanger der geAeenle noemd den heer w A de i ontvanger der gimeenten en Vlist die niermede gemeente ontvanger is bevorderd Wat Ik toen te rien kreeg brachtmü het eerste oogenblik in de Aitertteverbazing In Mn hoek der cabine metziJn rug naar ij toegekeerd zat ac man in matrozeitkleedinr voor zldihad hü een bruin lederen yaliea en meteen achroefsleutel was h j bezig eenlang en sterk me tusschen oevoegente drijven Ik snapte hier bHjkbii inbreker en flagi ant déUet en nogwel een lid der bemanning Wat ertoen volgde geschiedde zóó snel dat Ikzonder overleg uitsluitend impulsiethandelde door noodweer er toe ge dwongen Hoewel de deur geluidlooswss opengegaan scheen da Inlirekitrtoch onraad bemerkt te hebben hUkeek o i en toen zag ik in een gelaatvan onmiskenbaar Indisch type meteen laag voorhoofd en broeden neus Ik Wist dat we verscheidene Indischestokers aan boord hadden en deze manscheen er een van te zijn Toen hij hethoofd omwêndde en tni recht in de oogen keek drukte zijn gelaat ni demin ile verbazing uit het scheen hpntoe dat het noodlot hst zoo gewildAad Langzaam legde hiJ den zwaren ijfermistputel neer en JK f alttid op delaiieën zittend nam hij zijn mes stevigin de rechterhand Nauwkeurig letteik op zijn minste beweging ik voeldeer njets voor om mij onverhoeds dOordien Indischen duivel te kt n h sp ito gen Twwijl hij nog op de kniren zat had ik mijn revorv4r getrokken nlegde aan Hü Verrotrd zich niet maar bleef mij met stl l4en blik aankijken Lang kon die toestand nietduren en ik overlegde si bü me zelf hoe ik het zou aanleggen om hulp tekrijgen De man scheen aan mijn gezicht gezien te hebben dat de revolvwoiïherroepeHJk w u afgaan biJ de ml ste beweging die hU maakte MisscKleBwachtte hU tot Ik bet woord tot hemlou ridKcn I fWovdt Wtv olgO ♦