Goudsche Courant, dinsdag 29 december 1942

Jarealaag hevige rheumatiek CHAKEN C9nttmAn cArtt Markt 31 Gouda Oplofdng Probleem No 12B door s Loyd één punt Wit Kaa De TdS Tel Lal Z 1 KK7 Tbl LM PhI pi at M hi 1 DelM drel t 1 Dbl t k out I dii7 mat Probleem No ItD Wit KM DO Tht PU pi bl M M n ül h en itukken Zwart Kes LdS Ldl pt bt M ef n zeven atukken Wit feeft In drie utten mat centrales Ae over een IQnverblndlDg met de studio beschllcken 19 15 Gerard van Krevelen en zgn orkest en soliste G 45 BNO Nieuwsberichten 19 95 Halfweg gevarieerd programma ai 45 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Actueele beschouwing S 10 AvondwUdiQg 22 0 34 00 Zie HUvenum KVNST EN LSTTEREN De verdwenen Rembr andt terecht OOK DE BEIDE SCHILDERUEN VAN 8 MABI8 De Amsterdamsche recherche u er Woensdag in geslaagd het verdwenen schüdery van Rembrandt J e man die een ganzeveer Zooals bekend had een zekwe dr D het schilderij van Rembrandt op zicht gekregen van den kuns iiandelaar van P te Amsterdam Ook de beide Manssen welke aan de familie Mans toebehoorden waren hem op zicht gegeven Dr D had de drie schilderijen af estaan aan V die daarna me de cl de tiikken spoorloos verdween Eergisteravond werd de heer M Mans opgebeld door V die hem mededeelde dat hu uit tiiefeit voor diens overleden vader de beide Marissen terug kon krugen Dit zou geschieden den volgerden middag om 5 uur op een advocatenkantoor aan den Wetermgschans Het spreekt vanzelf dat de heer Maris onmiddelhjk de recherche h ervan op de hoogte stelde en reeds den volgenden ochtend vervoegden zich eenige rechercheurs aan het opgegeven adres waar zu V en de drie vermiste schilderuen aantroffen SNFRUWRmttlN 3SBESI UIT De BURGEMEESTER VAN GOUDA herinnert al e belanghebbenden aan de bepalingen van het Sneeuw ruimlngsbesluit Vol genF het voorschrift vervat In art kei 2 van dat besluit is de hoofdbewoner of hoofdge ruiker van een binnen de bebouwde kom gelegen gebouw of gronderf verplicht jgneeuw en y van het voor of langs bet l t ouw of gronderf gelegen gedeelte van het openbajiT voetpad weg te ruimen en bij gladheid dat weggedeelte met stroef makende stoffen te bestrooien en bestrooid te houden BÖ dit wegruimen mag sneeuw en iJs alleen op den uitersten rand van het openbaar voetpad worden gebracht en wel zoodanig dat het verkeer hiervan geen hinder onder vindt fn voldoende openingen wc den uit gespaard voor het afvloeien van dooiwater en brand en rioolputten vrübll ven Indien er meer hoofdbewOners of hoofd ebruikers van een gebouw of eronderf rtjn rust de m dit besluit geregelde verphchüng OP letter van hen Bij het verwijderen van sneeuw of lis van den ope ibaren weg mag geen gebruik wor den gemaakt van zout of andere bijtende stoffen sneeuw Us mogeo niet op open OecM MANDERA met Menschen en Dieren Sensaties van I tot 6 Januari oa In De HieuwC Schouw tucq 18 m BRILLANT ATTRACTIES van het Circus en Variété Wl brenqen U oa CONCHITA MANDHA met hoor walsende Santo Fé en Meccobel ADRIANi antaile op het één lel DE 3 BRESf ONS romemsche krachispelen lm DE KLEINTJES UBRIEK woidt opgenomen Dinsdags Dnnderdafs en aterdaga Tarief Betrekkingadvertentie 1 9 niM f 0 22 elke 3 n M meer ƒ 009 Andere advertiMities 1 9 mM f0 28 elke S mM meer ro lO alle bu vooruitbetaling Adver tenues onder nummer aan het bureau 10 cent verhoogmg Bewusnummer 5 cent extra Inzending den voorafgaanden dog Brieven kimneii worden afgehaald eiken werkdag van 9 5 30 uur Zaterdags alleen van 12 Seaiir j AceiBliat pers heeft nog en kele avonden vrij voor boekhonding en admin Brieven no 5102 bur van dit blad NET MEISJE GEVRAAGD loor morgenuren Vrudags den geheeien dag DeideKade55 Te koop een m goeden staat zijnde kinderwagen Brem Kamemelksl 113 ing poort Konstsehaatsen siypcn hol Wij iliipen Noren Hockey en alle andere soor en schaa sen M J DE GRAAF nu Crabethstraat 12 WIE KVVL t meisjesmantêïy leeftyd 8 a 9 jaar voor een paar schoenen m 35 of 247 Walvisstraat 96 Gouda R K MEtójË gevraagd voot halve dageh Vrijdag den geheelen dag Adres J v Henego uwenstraat 12 Te koop fevraagd Bawaïan gramophoonplatcB Hy r y Alphenstraat 21 U staat veibaasd over het resultaat onzer Epico lantaarn ƒ 17 50 Vergroot uw fo o s vacaiitie opnamen ansichtkaarten enz tot I M Gr Florisweg 34 Tel 270O De Epicolantaam is en suc ces WIJ komen deze gaarne bij U thuis demonstreeren Bel op 2700 ook na 6 uur Gr Florisweg 34 Oaqeliiks plaatsbespreken op de bekende uren PrifMn an f0 7S tot J3 90 Ons pro rammo n eclatant succes Te koap gevraagd een klein MOTORTJE van Vi een 4 of P K of waschmach nemotortje Br no 5003 bur v d blad TANDEM te koop gevraagd in goeden staat Br met prus en merk onder no 5094 bur an dit blad Déze bon is één van Uw meest waarde 3rrg 3 volle bonnen Wam voor én bon Na 472 ont aii t U Iwka pahiai Van Heutant pwldkigpoadar En aaa pakja Van HauUn t puddlngpoadar laz an mal aan halva Ütar bmA aa 40 gram niUiar h raldoanda voor aan haar mka ud ftng eoor 4 partonan ladara lin Houian taddlag anvarKiiltlHi waBiaa unaali U Mast It aanganama Mrriuing oor ta d ar a a n dank i da iiHatakanda MmenflalHng Er ifn vanehlKaflda nakan m lll 00 tU cMroan abrllroot fcaaaaa kmmboMtn adveaaat roaanawat 03 it tU Van Houten PUDDINGPOEDERS Ktf UÊmn Oudeiaanavond Cfjinaavoiid bij uitneiaeiidhcid Toch roepen de lutsle uren van hel scheidende mk hermnenngeo wakker die de gezeliige kout doen veitlomnien Et hapert leta ci mul leUl To epeena op alag van 12 de gasiviouw lachljesdampende ihumpunch opdient door haarzelf uit RhuiBpunei bereid Dan klaren eeoakiaps fia hlen op door de heeilqke uon die tikleiuige Noordslei diank erspreidl even latei durpcn allen nchtbaai vpidaao tüiKijeze pikante ihumpunch Ook Uw winkehei heelt volop Rhunipunei vooi een genoegliike overgang Vtrkqo onloor von Noordslar dronken NV vh F J TtMPfl STADSKANAAl S Bod gevraagd op prima lederen iCTETASCH Br no 5 095 bur v d blad GeTraagd Ittnaxiti voordeclameeren Br onder no5096 bur van e bt bla d Onderwgzer zoekt gemenb BLAMESS op netten stand P ieven onder no 5097 bur van dit l l d TE KOOF bekL wieg met bvbetiooren Modem 2 persoons ledil ant IJssellaan 130 Te koop KINDEBWAOEN Brieven no 5069 bur van drt blad Verlerea Donderdagavond gaand richtmg Moordrechtbij de aarsenfabriek efnd ikerblauwe dameshoedTegen beloon mg terug te bezeren bu P v d Heuvel Moordrecht E 32 Te koop gevraagd 2 emmers klem model pan en kolenkit Br no 9O0O bur v d blad Maak m reeds Uw tfd prodaetlei I Dank aan da leakomit Da b tf koffll waar Hat allat worA ep abovwd Dan moal U paraal z n GaschooUa kradrtan lullan noodig zQb all da groeia wadal pbouw begint Zorg nu raodi arroor dal U dan klaar sul ilin Laar alcctritdi lattchan In DORDRECHT en de MERWESTREEK Is het Gevraagd pneem en projectie ai araat sm ilm 8 of 16 mm en een na ma chuie motortje Br tio ï76 t van dit blad iDotdrechtsch Nieuwsblad Gevraagd UEr HONDJE ren Br no 5098 bur v d blad EHRBECKER S Electrisjhe Lnsch school ► a Net meisje P G giekt kennismaklag met wto beer leeftyd 28 32 jaar Br met foto welke op eerewoord terug ez wordt onder no 5101 bur van dit blad de dagelijksche courant in vnjwet ieder gezfn Voer algemeene publiciteit Éa ANiEWEZEN OASiUD T 1 TE KOOP Friesche staartklok en een Sfeyma vloerkleed Br onder no 8100 bur van dit blad hötïërdam tai 3IM7 MJ47 VBAAftt C AIH INHCH TIHCtW i DtBurCClB uirift ii i9 u mi Jucolisc leed ik nutttk Soat koa I li heeleiiuil niet Jmeer loopen co dilnnUs lleeo c behulp na ces Mok OtuIcjcs UeI Ka oui o goed du ik ncds sa tnkck ublenca we t gun koa ca aa aak weet au a beroep kea nitoefencfl Ik bea aa becleioul gooad mut heb aasads Orulilct Ut de heod co kea a lederea hjdet inbrKlni B4 rbcumatiek iichiu ipit Tctkoodh Id giiet teau ca hoofdpita beipeo deOrteltje Ttn het Tnneril AgcotKhep Do hebben geen ichideUikca invloed M haitt meeg ca dermen Neem direct de Ocft Ongineclc vcrptkking via 20 obkltea ilcchu 0 et ia elk pothckeo aa drogirafijea veri ljgbur mi BenocmlngX De heer 4hr C Jansen gemeesBopzichter aUiier islevens beno ad tot gemeenieopzidi Icr v n Stol f NIBDWERKEBK A D U88EL Ziekaümlsverpleging In de ledenvergadering van de vereenlglns Zlekenhulsverpleglng veerden de neeren C M Chnstiaanse C van Leeuwen en J Tom als bestuursleden herkozen Het bestuunTooretcl om de c t93tl pK voor leden van 15 jaar en oiBerrw verpleging te brengcnVyMi l op Icent en voor operatia van 2 od S cent werd aangenomen Vaor Ziekeiihuisverplegiiig werd dè begrooting voor 1943 vastgesteld aah inkomsten ƒ 3848 uitcaven 42S3 nadeellg saldo ƒ 406 voor het Operaticfonds mkomsten ƒ 858 uitgaven ƒ 846 batig saldo ƒ 13 Het aintal leden van ZiekenliuisverplegiBg bedraagt 1584 en van het opera tiefonds 1022 Herbenoemd De burgemeesteil heeft als ledenfyan de commissie tot wermg van scho verzuim herbenoemd de heeren F ta t Hout C M Chris tiaanse W Koolhaas H f Leppmk en E Oosterhof Borgerlljke 81 B Boen 29 M van RijB ld Ondertrouw 1 ievenhuizen en hier P de Man idder 39 J rkel 56 j wedn D iT Toi tn AdHia IGovenna d var Herk TL van Wijnen Pie d van t de Jong en L C Neeltjei Jaspenna d van J van Delft en A van Vliet W lem Karel 7 van W K Scholten en 3 Baatwn Loop der bevolking Vertrokkuk W A Aantje Hoofdwee 11 n Gouoal Jan Luykerstraat I A W Steenbergen en g in sGravenweg in naar Rotterdam HeemraaAingel 119 Ingekomen T Ifuit en gezin 3n M ordrerht naar s Graveriweg 2 4 lae ± Te water gefietst Zaterdagavond peed mej P Sterk jet haar fiets door de duisternis misleid in een diepe sloo Eenigste kennhgeving Wagans vertrak von Dr BAKKER zal de praktijk vanaf 1 Jan 1943 door de andere ortien worden waargenomen Denkt aan Uw sclieerzeepbonM deze loopt SI Dea al Balt A de Jong Oosthaven 29 Oouda Hefizlln trtn PirfuimrMa M TtlletirllktlOT V llet Meisje leïraegd voor inpakwerk KOEK enRANKETBAKKERII Fi VOS EN VAN DIJK Qroenendaal 18 Oouda AiilmidiglBflw BERPORTE MUWEUJK OVERLUOEN n de BuMlttlw Caiinat geplaatst bereiken alle baianqttallenden In GOUOA en b enda omaeving Em KUtHÜe Dkn n s44ia Oea4er4afl en jt w artaa wofdt de KleiolicaKabrlek opctnoineB Inzendion aaiii tt vortii aan irel Bureau MirkOI Oovda of bij de gMlea deft a a den Parallelweg Op haar hulpge roep schoten omwonenden toe die haar spoedig op het droge brachten OUDEWATEE Teneniging tckw Vreemddingeaverkeer opgericht Ih een byeenkomst in de zaal Ouid water Vooruit is op ericht eoi pUats lqke Vereenigiag tot bevordering an het vreemdelingenverkeer De veargadering was uitgeschreven door een voorloopig eomrté en we i geleid door burgemeester Z H de Vries Na eenige inleidende Worden van den burgemeeatier sjwak de heer H TrooiAheide wethduder te Q ilt over de Economische betegltms van het vreemdelingenver eer ook voor Oudewater De heer J K Verloop lid van het alg bestuur vjji den Utrechtschen Provincialen Bond oor Vreemdehng nvei k M sprak hierna op enthousiaste wijze ovCT de ideëcïe waarde van het vreemedelmgenverkeer Het bestuur werd als volgt gekozen D V d Veen voorzitter burgemeester Z H de Vnes 2e voorzitter J C Hoogendoom secretans A W den Boer 2e secretaris mr C H VOThagen penn ngmeester S Nota en C J Krock adviseerende leden Bnrgerlilke stand Ondertrouwd C Q A Ham 25 j en E A M va den Heuvel 22 3 W A van drai HeuTOl 32 j en li VlasflMö 31 j A van Roekei 28 j en J D Muljs J M KosteJ 28 j en W M deGroot 24 j w A van der Meer 1 en F M Kieviet 29 J Geboren Rosemarie d van J C vaïi der Kuy en M F Schurer Veeilekte Hier en m den omtrek doet zich onder fcet rmidvee van vele veehouders monA en klauwzeer voor De ziekte is nln van kwaadaardlgen aard Prijsopdrijving De marechaussee heeft bö den groenten en fruithandelaar G Sch alhier een flinke partij appelen wegens pi sopdriiving in beslag genomen Goudreiletten bleksm te worden verkocht voof ƒ 1 10 per kg Onder toericht der mar hausseé is de partij van ongeveer 800 kg voor normalen prijs in het k em aan het puSTi verkocM REEtTWIJK Mond co Klsnvwecr Het monden klauwzeer brela zich in deze gemeente steeds uit llegelmatig wordt ten gemeenlehuize aangifte gedaan van mcuwe gevallen Jarig jDbUcam Met Kerstmis was het 40 jaar geleden dat de heer N Zaal wonendeban den Nieuweweg alhier als boodM weekersl necht in dienst trad van de Firma Willem Hardijzer Co te Boskoop Burgerlijke Stand Ondertrouwd L Missel 39 r te fiotterdam en P Slappende 37 jr aliler Overleden Ainanus Antonius Overdam 10 jr STOLWUK De heer J O Snatersc jM gfcmcente sec etaris benoenO loenfl flot secf t nge n i ioemd Haastrecht t v gemeente ontvanger van Haastrecht er VI 1st secretarie a h tans dezer gei Tot gemeen gang van 1 J W A de Goeif Met ingang van ï Januari is de heer J C Snaterde eeiütfi i fl ffl enaar r Mét deze benoemingen i voorzien m de vacatures wegens het per 1 Sq temb j 1 aan den heer K Marck verleende eervol ontslag als secretariaontvanger De l etrekkaigen zullen dus nu gescheiden worden vervuld Prepaganda avond ValkaaBdcrw De ver eni ng Volkson l ys gaf gisteravond in de aalj nSen heer Joh Noomoi aennetf eelaaKden paganda af CM P vtüzitier te hier W de Stigthp ho M m tweedi nbare laxere Mooi aUiier hield Vr i e waarnare tooneelclub opvq k de het toooeelspel De Dwarskop dat uitstekend werd vertolkt De zaal was stampvol Benecming hoatd Chr aohooL jflet ingang van 1 M rt is tot boofd v de Strooi met den ftijlsel als ODyolgaF van den heer Jongefreur die nnJEoeter meer vertrekt t noemd de tStrnJ v d Berg onderwar aan een l gelijke school te Amersfoort WADDINXVEEN J de Beer A Blonk H Schoemaker F Jacobi J Verzjjden F Twigt D La Grand D Schoutw Beroepen ds A Vroegmi Ned Hervormi Zand ontving muiden elestem i O plaatsgenoot ikant der te Loon op naar Gene BnrgerlQke stand Geboren Willem z vanC J Smit en J van t Wout Anna Elizabeth d van A P van der Danelnfc Voor de onderlmge competitie van de damclub Excelsior werden gespeeld de p tyen T Rietveld P v d C Kramp W v d K Kortenoever R A Blom A I4ttooi K Blonk A JTo A v Ringelei Breggen en P A v de r en C M GeA A van den C Verheul Ondertrouwd N Joode Gehuwd G nu J M eztrUk Ber L Kemfers Overied ran Kleef echtgenoote van H J Peters 60 j A van Tilburg weduwe van B Olie 81 3 H van Dyk echtgenoot van C Vermeulen 57 j I Qemeente Pubifoatia bare plaataeo worden gestort tenzij deze door den Burgemeester daarvoor z n aangewezen De bebouwde kom Iescr Gemeente omvat b na de geheeic stad xmxUt deze verplichtingen vrQwel op lederen boofdbewoner of hoofdgebruiker van gebouwen of erven nut BU sneeuwval kan de Burgemeester tn wonera der Gemeente tlJdeWk tot het doen van persoonlijke diensten ten behoeve mn het wegndmen van sneeuw en het bestreden van gladbeld op den openbaren weg oproepen Dens diencten inog t niet worden gevorderd van vrouwen personen beneden 16 en boven 50 jaar personen die in het open baar belang plichten hebt en te vervullen welke hen verhinderen zfcb van de diensten te kweten personen die bl kens een genecfkundtge verklaring niet tn ataat zUn de diensten te verrichten X e dlouten mogen van de opgeroepen perBimm worden gevorderd gedurende ten tao tfite drie achtereenvolgoiM dagen JDe opgeroepenen ziJn verplicht de xake tUke aanwttzlngen van de met de leiding van het Wegruimen ven sneeuw en het bestrijden viin gladheid op den openbaren weg belaste personen op te volgen Op de overtreding dezer voorschriften Is straf bedreigd van ten hoogste zes weken hie tenu oX van ten hoogste 300 geld boete Op de naleving er van zs streng worden toegezien zoodat ledere belanghebbend nog eens uitdrukkelijk wordt herinnerd aan zijne verplichtingen Gouda den 28 December 1M2 De Burgemeester voemocmd IJERA De gemeente secretarie zal op 31 December na 13 uur gesloten ztjn OFFICIEELE MEDEDEELINGEN INI4BVKRINO BONNEK VOOR SMEEAMIDDELEN De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nyverheid es Scheepvaartmaakt bekend dat handelaren in smeermiddelen de bonnen gemerkt periode a welke een geldigheidsduur hebben 1ot 31 December 1942 uiterlijk tot en met 8 Januari1S43 bij de stnbutied en te kunnen inlevn en Indien zij niet het vctrelschtcminfmumaantal van 10 eenheden aanbonnen periode a kunnen Inleveren mogenzl de bonnen periode a aanvuIlCTi metbonnen periode b op voorwaard detbeide soorten bonnen op afzonderlijke opplakvellen worden opg lakt 1107 VEICKOOP VEENPOTTEN In verband met de nieuwe regeling voorden verkoop en het cxploiteeren van Teenputten worden belanghebbenden verwezennaar de circulaire d d 21 December IM vanden secretarispenningmeester van de ffederlandsche Turfcentrale Zij die van den inhoud nog geen kennis namen dienen onverwijld een exemplaar van bedoelde circulaire by d Néderlandsche Turfcentrale VaartN Z Assen aan t vragen S l OI TmmUTXE VAN MAKOAKUNSN De Secreterls Generaal van het departement van I andl ouw en VisscherJÏ maakt in verband met de be chlkbaarstelUng van mandarijnen op bon reserve 4 03 bekend dat detaüliaten In mandarijnen gedurende het tijdvak van 28 December lft43 tot en met 23 Januari 1M3 door de plaatselijke verdee lingscommissies an het twdrljfschap voor groente en fruit van mandarijnen zullen worden voorzien Zd dienen de van hun klanten ontvangen bonnen reserve 4 03 geplakt op opplakvel len vóór 31 Janusri 1943 bfj de plaatselijke verdee Ingscommissies in te leveren die voor een eventueele herbevoorrading zullen zorg dragen Z903 BONAANWUZING KUNSTMEST Het RVO Kunstmest distnbutiebureau maakt bekend dat met mgan van 28 December 1942 wordt geldig verkaard Kali bonnenserie voorzien van opdruk nr 4 De Kallzegels met oiMlTak nr 4 bliiven gel tot 31 Januari 943 de ingeschrevenen kunnen de bonnen in de maand Januari 1943 tweemaal Inzenden en w el vóór 15 Ja raarl en voor 31 Janaarl a s Verbruikers dienen de kalizegels voorzien van opdruk nr 4 uiterlijk 26 Januari 1943 bij hun leveranciers in te leveren opdaï dere voor tijdige Inzend ng der bonnen aan het RVO Kunstmest distnbutiebureau kunnen zorg dragen De bonnen welke na den vervildatnm binnenkomen kimnen onder geen voorwaarde meer geaccepteerd worden Hoofdredacteur J G Weyster itotterdam Chef redacteur voor Gouda en Omstreken r rieter Gouda Verantwoordelijk voor da advertenuei L Akkersdlflt Rotterdam Uitüeefster N V RstterdamacD NIeuwtbiad Rotterdam Oplonlnc ProblMRi Ho IIA door A O Stubbe tvta punten WJt Kb DM T 1 TM LM PM PtfS Dl IC Zwart Kul Te Vel LbT pi M ei i9 1 I Pdl dnlit i Oei nut L fif 1 PM mal ProkiMli N liA Wit Ke DfB TbI Lel Lfl Pdl PeJ pi M ei negen itukken Zwen Rei Ddi LM I l Pil pL I MM acbt nukken o Wit fpft In iwee r llen mat RADIONIEüVfS Weentdai M Deceaiber HILVERSUM I 4151 II 715 Een Jodel weerklinki in den morgen gr 7 JO BNO Nieuwsberichtetn 7 40 Reedt vroeg paraat gr a 30 BNO Nieuwsbench ten 8 40 Cïesprek met Peter 50 Uit de wereld van het ballet r nao Sp egel van den dag opn 9 37 Uit de wereld van het ballet gr 10 00 Orkest Jack der Kinderen 10 Galama Dammen reportage 10 45 Gmo Bordln gr 11 00 Orkeat Jack der Kmderen llao Altviool en clavecimt 12 00 Almanak 12 09 Klaas van Beeck tn zun orkest 12 45 BNO Nleuwsbericliten 1X00 BNO Actueele beacbouwiag 1310 Amhemsciie Orkeatver eenlgmg 6pn 14 00 Omroeporkest 15 00 Engeland en Egypte lezing 15 15 Melodie en rhythme 16 46 BNO Nieuwibertchten 17 00 Alt en piano 1130 Lulsterflits J e gestolan 6 arels 17 45 Orkest Malando en Klaver nel gr 18 30 BNO Nieuwsberichten 1140 Orkest Crerard vao Krevelen en soliste 19 00 Wat met in de kraat staat Vanaf 19 19 alleen voor de radio centrales die over een Ujnverbindmg met de studio beschikken 1915 Symphonlsche dans muziek gr 19 50 Pianovoordracht gr 2010 Requiem Verdl opn 3149 BN 3 Nieuwsberichten 22 00 U t Cuba en Argentmie gr 22 20 Operafragmenten gr 23 00 24 00 Het nieuwe jaar tegemoet gr ILVEBSLM n 1011 M kendPofft 15 Zie Hilversum I 7 40 Ochtendgymnastiek 7 50 Sportnieuws 8 00 Oe plattelandsvrouw 8 IS Lichte gramofoonmuziek 8 30 BNO Nieuwsberichten 8 40 Placcsoll gr 0O Afwisseling van orkest en solistenplaatjes 9 15 Voor de huisvrouw 9 30 Afwisseling van orkest en sohstenplaatjes 10 00 GodBolen ige uitzending 10 40 Zangmet pianotjegtieiöing 1100 Zang 1120 Omroepmeisjeskoor opn 1130 Gerard Lebonen zijn orkest 1515 Carloa Gardel en lmperio Argentina gr 12 30 Wat b acht deNéderlandsche Omroep oor onze boerentumders ei vls chers m de eerstel helft van1942 12 40 BNO Nieuwsberl it n 13 00 Propranwnaoverzicht 13 05 Orkest Joan Lancé en gramofconsnuziek 14 00 Godsdienstige uitzending 14 30 ArnhenHChe or kestvereeniging en sollrt opn 15 20 Pianovoordracht gl 15 30 Voor de vrouw 13 45 Röttcrdamsch Pianokwartet 16 45 BNONieuwsberichten 17 00 Voor de jeugd 17 30 Herinneringen gr 17 48 Spiegel van dendag en BNX Actueele beschouwing 18 00 Koorzang gr 1 la 15 Peneion t Slekeltje hilstempel 18 30 Omo oep Operelle orkest ensollsicn Vanaf 1915 a leen voor de radio Uw kruidenier versiraki U la en Inlevering van Twae Gortbonnan étn pak k SOO gram KOOPMANS GEMENGD MEEL Grultaomeai Oh nm b galabncaard van gortbloaoi rageeringttarwabloatn en Hjilbloem en heeft aan hooga voedingiwaarde KOOPMANS MEELFABRIEKEN N V Te koop of te huur gevr flink Hoonliais met groote sihuur eventueel garage met btovenwonmg Gouda of omgevmg Br no 5103 bux van dit blad Tt koop o te huur gevraagd 1 3 Z bnnden best weiland omgevmg Gotida Br onder no 6104 bur van dit blad Te koop of te huur gevr een babyrelsmand Bt no 5106 bur v d blad H H Wmkehera en grossiers Te koop een partij HEIDENBOENDERS Vraagt prys bu TRIP Zuiderstraat 32 Almelo Mooi orgel gevraagd liefst eiken gave aantal reg prjjaenz onder no 5107 bur van dit blad FRAN8CH conversatie op eidmgexamens HJVONAÜ Ussehaan 144A Daffbladbemrrer gevraagd voor Reeuwflk Br no SI 09 bur van dit blad TE KOOP Philips radio met zenderschaal moderne haardkachel kamer vloer zei X 4m zgan oude kwaliteit Surinalnestrsat 217 è l