Goudsche Courant, donderdag 31 december 1942

Jr GOUDSCHE COUC ANT 81 Javtfaag N 31128 Postrekening 48400 NIEUWSBLAD VO ni GOUDA EN OMSTREKEN Bmeau Markt 31 Telefoon 274S Chefredacteur F Tieter Gouda BIJ vwvlMiëlB g Mill KMI ni0ll Ill9t WCmiOQMIS VÉlL DOCil DE MILITAIREOPERATIES IhT 1942 Tot wXk teoredenheid van Berlijn verloopen JOBWtAARSKMDÈ TAN DEN LKIDEB Mussert zal op Vrijdag 1 Jan om 13 uur over de beide zenden Hilversum I en Hilversum n een Nieuwjaarsrede uitspreken ffpNmógendheden hebben hun blokkcide vastheid bewezen Engelsch convooi verder geteisterd Tegenaanoallen in Stalingrad en het Dongebied Dzjiboeti bezet h Silï £ I e GauUJatiacM rloepen DzJiboeU d hoofdsUd nm De AJ J fMfpoad H l BarlQn fi irijft De militair ClMwtalriaMii in liei tear 1942 xiln aldas militaire krincen c BerltlB lot Telle tevredenheid veriMpcD Au alle tranten hebbcf de peratiea ter tee te land en in de lacht ueeeaed i illW ht dl men UI kct kcfln an liet afceloopen Jaar niet had konnen Tcnnaedaa Be apilmojendkcden hebl en Toonoover het Europa aangaat hun 4 Mikadevastheid iiewexen Hun paiiUea zUn dermate vertttrkt ui t den airtjd om het zijn of pjet iijn ckomea dat zij met een blik io het nieuwe Jaar kimnen verklaren WIJ zullen in de toekom tt in staat zijn dr zwaartepunten van dcten oorlog telt te hepalen en t scheppen terwijl wij bovendien bet tijdstip van nieuwe P ratiea kunnen bepalen zonder hierin door den vijand gestoord of geinflueneeerd te worden Oe militaire woordvoerder van het opperbevel der Duitache weermaclit lieeft naar aanleiding van de jaarwissfling een uitvoerig overalcht over de oppratiea aan de diverse fronten gegeven uit welk overzicht wij hier de voornaamste punten laten volgen IP Vier fronten In tiat jaar 1B42 kon men vier fronten on leT8cheidien te vmWa het Ooetfront NoordAfnka West Europa en het maritieme front op de wereldzeééft Van deze vier fronten is he front in Rutland ongetwijfeld bet belangrijkste strijdtooneel in 1942 geweest daar iiui de groote alagen legen een tegenataoder werden geleverd die men te Berlijn als d n gevaarluksten en den mibtair krachtigaten tanziet De SovjetUnie ii de eenige Ouitiche tegenatander waarvan men ze en ku dat zij la het afgeloopen jaar actief gevochten heeft en wel met een kracht dl naoh Amerika noch Engeland tot nu toe lieb en getoond De groote bloedige oorlog van Europa tegen de vUanden van ona cont in l il ook dit jaar weer hoofdzakelijk op Rusaiachen bodem gevoerd Vijf ver ichilleode fazen kenden de operatieve handelingen in de Sovjet Unie In Januari Februari en Maart spraken de Dultsche legerberichten dagelijks over den wintcniag tijdens welke de Sovjet herhaaldelijk getracht hebbesi het Duitselie front van Leningrad tot aan de Zwarte Zee te do n ineenstorten De Dultsche troepen die volkomen dooi den plotseling invallenden Russischen winter verrast werden hielden tegen de tallooze aanvallen der bolsjewisten stand en maakten honderdduizend gevangenen t erwijl bovendien nog tweeduizend tanks M twee duizend stukken geschut i u fgemaakt of vernietigd werden In Mei volgde daarop de ontzetting van de legergroep Scheïw bij Cholm Tegelijkertijd weerden Dultsche troepen ten Zuid Oosten van het Ilmenmeer bolsjewistische aanvallen af evenals de Finsche troepen die aan den Swirln tien dagen honderdvuftig aanvallen der Sovjets te verduren hadden doch nochtan niet weken In derelfde weken werd Zuidelyk en Zuidwestelijk van Asjama een zuiveringsactie van het achterland doorgevoerd zoodat het front I den rug van de Duitsché troepen vtijkwam In Juni volgde toen de groote afweerslag aan den Wolchof waarbü ook de Nederlandsche vrijwilligers tezamenmet hun Vlaarosche wapenbroeders en Spaansche soldaten den vijand een groote nederlaag toebrachten Titer werden onder meer drie en dertigduizend gevangenen gemaakt Het doel van He Sovjets het ontzet van Leningrad werd niet bereikt Den 2dwi Juli wordt een omvattende aanval tegen de Sovjets in het ebied van Rzjef ondernomen met het gevolg dat veertigduizend roode aoldaten in gevangenschap raken Eerst den 16en Mei is echter sprake an een groot Duitseh offensief Drie legers worden geslagen Honderdzeventigiduizend gevangenen meldt het Diulsche legerbericht Daarmede is de EBB detde faze van den strijd in het Oostenbegonnen Het operatieve do el van degroote offensieven die op de verovering van Sebastopol volgden zou eerstlater bijjkèn Eerst zou Timosjenkoden 12den Mei nOf trachten de Dultsche en lialiaanscrae troepenconcentratise in het gebied van Charkof te vernietigen Deze poging faalde volkomenen reeds ds n 17den Mei werd de Dultsche tegenaanval ingeleid Wederomwerden drie bolsjewistische legers hetslacl offer van de Duitsché strategieZi werden omsingeld en in de pan gehakt Den 10 Juni volgt een tweede groote aanval bij Charkof De Donetz wordt overschrei n en Duitsche troepen rukken op naar den Don Titans blijkt ook het operatieve doel van de Diutsche zomefoffeas evt B De aanval zal tol over den Don tot aan de Wolga gedj agen worden terwyl bovendien een tweede arva l in de richting van de Kaukasus gaaf ter afstrtHhfig van de pètroKuni en de graanproductie in het Koebangebied Slag op slag volgt nu in een snel tempo De gevangenencyfers stjijgen met den dag de buit is groot Stalingrad wonfe bereikt In een dag rukken de Duitsché troepen op van den Don naar de Wolga en bereiken deze strategisch zoo ijelangrijj p rivier Zelfs de geweldige mijnenvelden en veldstellmgen voor StaHngrad kunnen niets aan het lot van de stad veranderen De Duitsché troepen drmgen de stad binnen en houden tot op den huldigen dag stand tegen de s teeds weer aanstormende bolsjewistiache troepen die door Timoajenko in het vuur gejaagd worden Slecht een paar straten en huizenblokken zijn den rooden troepen gebk ven Om verder bloedvergieten tusschen de ruïnes te verudelen worden de aanvallen In Stalingrad vanaf het oogenblik der bezetting nog slechts door kleine afdeelingen uitgevoerd Het stralegisoh doel 1 $ eva wel bereikt De Wolga wontt door de Oüitache kanonnen dieeraeht Den len Juli valt Sebastopol de s rkfte landen zeevesting ter wereld Dan volgt het groote offensief waarvan hierboven rèédj sprake was met Is tweede opzienbareode feit de doorbraken bij Rostof de bezetting dezer sted i het ovcncbrijden van den Don m zijn benedenloop Den 4én Augustus wordt de Koeban bn eikt op 10 Augustus valt Piatigorsk de petroleumvelden van Markop komen in Duitschf hand de slag in de groote bocht van den Don s geslagen Op 21 Augustus hijschen Duitsché bergtroepen de rijksoorlogsvlag op den Elbroes en op 1 September valt Anala Het operatieve doel van de zomeroffensieven is daarmedf bereikt Op 7 September deelt het opperbevel mede dat Naltsjik en Noworossisk ingenomen zijn SovJei effewiieTea Bij deze geweldige reeks van overwinningen bleef de Duitsché legerleiding echter niet blind voor de voorbereidingen die den vijand in het Oosten gedurende de laatste maanden trof Tmosjenko verzamelde aan verschillende punten de hem gebléVen krachten en reserves om bij het invallen van den winter te trachtea de verloren gegane gebieden te heroveren Op 19 en 20 September begonnen de Sovjets in het Dongebied hun aanvallen met zeer sterke troepenmachten uit te voeren Het doel is klaarblijkeliik naar Rostof door te breken en zoo het J uitsche Kaukasusleger van de achRerwaartsche verbindingen af te antj den Hoewel over de uiteindelijke resultaten var dezen geweldigen afweerslag nog nets gezefd kan worden stelt men te Berlijn thans reeds vast dat de bolsjewieken geweldige verliezen lilden Het is echter begrijpelijk dat Moskou deze offensieve bevolen heeft daar de bolsjewisten zander de Kaukasische petroleum en zonder de rijke landbouwproductie van de Oekraïne en van het Koebangebied bezwaarliik een oorlog kunnen voeren Over de groote industriegebieden van Donetz en Don spreekt men dan nog niet eens Men wacht echter met vertrouwen J et verloop van den t woordigen strüd aan deo Don men wijst erop dat alle illusies va den vijandvoorbarig ztjn daar oo gedurende den vorigoi winter de So jets vergeefs de Duitsché stellingen hebben bestormd Het totaal aantal gevangenen dat de Duitsché ert dé met de Dultsche weermacht verborden troepen in het Oosten maakten bedraagt meer dan een millioen Tienduizend tanks en een groot aantal stukken geschut werden buKgemaakt of vernietigd In den Zuidelijken sector van het front rukten de troepen der spilmogendheden in 1942 over meer dati duizend kilometer op In het Noorden bleef het front staan Afrika Ten aanzien van de gebeurtenissen m Afrika verklaart men te Berlijn dat het bij den woestynoorlog van geen belang is of de Duitsché troepen in de El AIameinstelling of itn Tripoli staan Van belang is dat zU Bf iljn en dat de zoogenaamde Piinisphe driehoek die reeds den klassleken bekend was door de spümogendheden beheerscht wordt Dit is meer dan ooit het geval mede dank zij de landing van Bntiche en Amerikaan sche troepen m Fransch Noord Afnka die het den Duitschen en Italiaanschen troepen mogelijk maakten in Tunis binnen te dringen en bezit te nemen van de belangrijke haven Bizerte Het is nog steeds een raadsel waarom de Amerikanen destijds den 8en October voor Bizerte practisch gesproken du honderd meter voor de eindstreep zijn blijven staan Bizerte was immers veel twlangrijker d n Oran Algiers en Bone tezamen daar dpze oarlogshav i het mogelijk maakt de Straat van Sicilië af te sluKen en daarmede den Engelschen een langen omweg Over Kaap de Goed Hoop te besparen Nadat maarschalk Rommel aanvankelijk tot in de stellingen van EkAi mem was opgerukt i ng het achtste Bntsche leger den 24sten October tot een groot offensief over jnet als doel het OuitschItaliaansche pantserleger in NoordAfrika in te sluiten en te vernietigen Dit is zooals genoegzaam bekend is mislukt Eens te meer heeft de Dultsche maarschalk iich een meealcr in het overwinnen van strategische complicaties getoond De overmacht welke hem aanviel mo t zich tevreden stellen n et eenige honderden kllometen woestijnzand maar zü slaagde er niet in Rommel scBkakmat te zettvn De spümogendheden behielden de controle over de Middellandsche Zee Over den slag op de oceanen kan men kort zyn Cijfers zullen eerstdaags de activiteit van de Dultsche duikbooten nog eens bewijzen Reeds thans kar gezegd worden dat meer schepen tot zinken werden gebracht dan op de Engelsehe en Amerikaan sche werven konden worden gebouwd Engelands Achillespees wordt vezel voor vezel doorgesneden Het opperbevel van de Duitsché weermacht maakt d d 30 Dec bekend b het gebied Mn de Terek mislukten liraehtige daM taak geatennde oaovallen va den vDand Hlerbi werden S tanka vernietigd In gtaUngnid en fai het Dongebied leden de b risjewiste by de voortaetting van hun aanvallen iware bloedige verliezen en verloren zij 16 tanks BU suceesvolle tegenaanvallen werden talrijke aware en lichte wapens bnitgenaakt en gevang enen gemaakt Aanvallen van Duitsché inditeskaders alsmede vim Italiaanselie Roemeenselie en Hongaanehe gevecktsvliegen berokkenden den vijand aware verliezen en gevoelige verUesen aan tanka en cware wapens Hongaanche troepen vernietigden bij acties van stonntroepen een vrij groot aantal vijandelijke kazematten met kaar bemanningen In den centralen sector van het front werden enkele vijandelijke aanvallen afgeslagen Eigen itonntroepen drongen de vijandelijke stellingen binnen en vernielden talrijke geveehtslnstallaties Ten Zoidoesten van het Ilmenmeer stortten hemieawde door tanks artillerie en slagvliegers gesteunde aanvallen van den vijand ineen Dertien bolsjewistische tauks werden stnkgesehoten Aan de Wolehof en voor Lenih rad vernietigden stormtroepen van Dultsche formaties en de Spaansche vrij wilUgersdlvisie talrijke vijandelijke kazematten Snelle Dultsche gevechtsvliegtuigen en formaties jachtvliegtuigen sloegen in aanvallen die in schrervlucht werden ondernomen transportcalonnes van den vijand Voor het Visschersschierciland in de Noordelijke Ijszee boorden gevechtsvliegtuigen bij een verraa senden aanval een bolsjewistisch en my nenveger in den grond Nachtelyke aanvallen van Duitsché REURINGEN VOOB tïK WAFPeN 88 EN HET LEGIOEN Het SS Ersatzkommando deelt onsrafde dat vrijwilligers voor de WaffenSS ai het legioen zich op onderstaandedata bij de genoemde adressen kunnenvervoegen ten einde gekeurd te worden NV Tevens wordt er de aandacht op gevestigd en wel speciaal voor hen die er bezwaar tegen hebben hun dienst buiten Nfederland te vervullen dat thans de mogelijkheid bestaat om dlen st te nemen lm een speciaal wachtbatalton De Inleiding vindt In Nederland plaats terwijl de inzet van dit batallon ook In Nederland zal blijven Ti ripns de keuringen voor de Waffen SS en het legioen kunnen zich ook diegenen melden die tot de Germaansche SS In Nederland willen toetreden DISTRIBUTIE VAN BATTEBUEN VOOR ZAKLANTAARNS Dezer dagen maakten wü melding an een regeling waarbij voor bepaalde groepen van gebruikers die zelfstandig een beroep uitoefenen waal bü een zaklantaarn noodzakelijk wordt geacht de gelegenheid bestaat zich by een winkelier te doen m schreven teneinde periodiek batterijen te kunnen koopen De termijn binnen welke deee inschrijving moet geschieden eindigde aanvankelijk op 1 Januari 1943 maar is thans met een week verlengd toodat men nog tot 7 Januari a s van de geboden gelegenheid gebruik kan maken De datum vóór welken de klemhandelaren de door hen ontvangen inschriivingsformtUieren moeten inzenden aan het bureau voor de taien verw ckende industrie is vaatcesteld op 12 Januari a s £ VCRVAARpIGKK VAN FO Mg ftot departement wn Volksvoot hchtin en Cun 4eH vestigt óm andacht vwi beta iishJabtMjndcn op het besluit van den secretsrljiUineraal nn genoemd departement betreffende het vervaaFrdigcn van fliins zooals afgekondigd in de NederUniJsche Staatscourant van 14 December Daarin wordt op d eerste plaats het vestigen overdragen of uitbreiden van een bedr waann films worden opgenomen samengesteld of op andra wij e voor de vertooning geschikt gemaakt onderworpen aan de voorafgaande vergunning van den s qret rl9generaal Voorla Is eveneena voor het gehepi of gedeeltelijk opnemen aamenstelJen of op andere wljr voor ó vertooning geschikt inaken van een film d vergunning van den secretertógeneraal verelacht P ffl beide bepalingen iijn echter niet van foepaaalng op films die uitbluitend voor d onderwüsdoeleirden ver aardigd worden en op door pwiculieren vervaardigde film uitsluitend bestemd voor vertooning In een hulseolljken kring van ten hoogste 20 personen gevechtsvliegtuigen en duikbommpn werper veroorraalrten zware branden in de haveninstallaties van Moecmaosk en op het stationaterrein van Kadslaksj In Noord Afrika bestookten Duitsché duikbommenwerper met succes vijandelijke marschcolonnes In Tunesië s chts plaatselijke fcrügsoperaties De vyand leed dtfcr duikvluchten en aanvallen in sctteervlucht van Duitache vliegtuigen zware verliezen aan rollend materieel en wapens van allerlei aard Op 29 TJecember des avonds wierpenenkele Britsche vliegtuigen bovenWestDuitsch gebied hier en daar husantbommen tteer waardoor onbeteekenende schade aan ebouwen werdaangericht Lichte Duil5che gevcchtsvlicgtuisen hebben in het Kanaal een patrouillevaartuig tot zinken gebracht en overdag voor den oorlog belangrijke installaties in een havenstad aan de Engelsche Zuidkust met bommen bestookt In luchtgevechten werden hierbij twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Zooals in een extniberieht is mMegedeeld hebben Doitsehe duikbooten de achtervoUing van de verstrooide resten van het bij de Azoren uiteengeslagen convooi hardnekkig voortgezet en nog vier schepen met een gezamenlijken inhoud van 21 000 brt tot zinken gebracht Totdu er zi n za doende van dit convooi in totaal 19 tchepen met een totalen inhoud van lOe OOfl brt vernietigd Daarenboven hebhen onze dnik6noten in indere zee gebieden van het Noordelüke en Zuidelijke deel van den Allantischen Oceaan 15 e en met ee totalen in houd van 79 300 brt in den grond geboord Zooiioerde heeft het duikboot wapen hehaTve de gisteren gemelde succesFen opntenw 19 vijandelUke scheren met een eramenliikei inhnod van 100 30O brt tot cMiken c braeht BtJ onze vrUwltliRccs All mogelijke porten worden tijdens de opleiding beoefend Orbis Kolland m Jan 43 S Ofl uur Rotterdam Oeutsches Ham WestzeedUk 15 00 uur Tilburg t ange Scnljctraat 66 Jan 43 8 00 uur Roermund NSD Swalmerstraat 61 15 00 uur Den Bosch hotel NoordBrabant Markt 45 Jan 43 900 uur Arnhem Weveritraat 16b 15 00 uur Hengelo Deutsches Haus Jan 43 9 00 uur Zwolle hotel Peter Markt 16 00 uur Aasen Frieslandkazerne Vaart ZuiditJde Jan 43 S 0O uur Groningen Concertnuia P icieatraat 14 00 uur LeeuwardenHuize Schaaf Breedstraat a Jan 43 fao uur ARUterdam School iepenweg 13 10 Jan 43 10 00 uur Utrecht Wehrmachtneim Mariaplaata n Jan 43 10 00 uur Amersfoort pienatgebouw LCusderweg 13 Jan 43 1000 uur Den Haag café Dèn Hout bezuidenhoul chewèg Vermydt het aanvragen van hooger gaa af stroomrantsoen VERZOEKEN WORDEN SLECHTS IN ZEER UITZONDERLIJKE GEVALLEN INGEWILLIGD Aanvragen om een hooger of extra rantsoen gat en of electriciteit verzoe ken om Igeheele of gedeeltelijke kwijtschelding dan wel restitutie van boeten enz worden door de energiebedryven en door het rijkskolenbureau met inachtneming van de gas en electriciteitabescbikking 1940 no 1 de gas en eleetriciteitsrantsoeneerings regeling 1940 no 1 en de krachtens deze regelmg gegeven voorschriften behandeld Het behoeft welhaast geen betoog dat bi de vaststelling der voOTjchriften de Nederlandsche kolenposuie van overwegenden invloed is geweest waardoor befialuigen zgn ontstgav welke de gas en ciectrieiteitsbednjven onverbiddelijk mstrueeren omtrent hetgeen wel en hetgeen niet geoorloofd IS Alleen dBi ook wanneer men overtuigd is dat de door de gas en electriciteitsbedrijven vastgMteWe rantsoenen niet op de voorschriften zijn gebaseerd kan men zich tot de bero sinstantie het rijkskolenbureau wenden In dat geval moeten de requestrapten hun v erzoek vergezeld doen gaan vsn een volledig en door het energiebedrijf geverifieerd overzicht der verbruikcyfers van 1939 af alsmede van de toegekende rantsoenen Waar zuüc een overzicht ontbreekt moet eerst door het rijkskolenbureau aan het energiebedriif om toezending daarvan worden verzocht hetgeen veel overbodige correspondentie en dus vertraging veroorzaakt Volgt deze adviezen op Ter bevordering van een goeden gang van taken wordt eventucelen reclamanten het vo gende met nadruk geadviseerd Behandelt m uw brief aan het rijkskolenbureau kort en zakelijk niet meer dan één onderwerp zendt uw aanvraag via he gas of electriciteitsbedryf met verzoek haar voorz en van de noodige gegevens aan het rijkskolenbureau te doen toekomen Wilt tl niet via het energiebedrijf correspondeeren vraagt dan van te voren een opgave van uw stroom en of gasverbruik vagi 1939 af alsook van de rantsoenen die u zun toegewezen en sluit u door het energiebedrijf verstrekte gegeven het oorspronkelijke door u ontvangen schrijven bis uw re fh streeks aan het rijkskolenbtrreau te zenden brief m Nogmaals zijer met nadruk op gewezen dat alle verbruikers van gas en electriciteit er van overtuigd kunnen zon dat de hun toegewezen rantsoenen mede gelet op de twee jaren gedurende welke de energiebedrijven hun aandacht aan de rantsoehecring hebben moeten besteden in overeensteiVimwf metdC ltldende bepalingen zijn vaatpcsteld Het zal hun dus cveneen begrijpeiijK voorkomen dat het rm nog weinig zin heeft tenzij de omstandigheden van den verbruiker bijv door inkwartiering belangrijk zijn gewijzigd het gaf of electriciteitsbedriif om hoogere rantsoenen te vragen Daarol wordt dez n verbruikers drmgcnd vewfcBcrf Afwijkt overbodig werk Maakt het de gas en electriciteitsbedrijvcn niet la stig met mondelinge of schriftelijke verzoeken aangezien deze vrijwel zeker toch moeten worden afgewezen hf lt een eel overbodig werk geeft aan de betrokken afdeelmgen die nagenoeg alle personeel en tijd te kort komen Voorts Jtomt het niet dan by booge uitzondering voor dat een door deze bedrijven afgcwezen verzoek door het rijkskolenbureau alsnog kan worden ingBjvüIipd He is meestcn iri dus nutteloos wanneer men zich over een oor het gas of electricitcitsbedriif genomen beslissmf gaat beklagen biJ h t rijkstiolenbureau BERICHT Op Nicvwfaaridaf m Zaterdag 2 Jaauari aal de Goadachc Coinraat NIET VERSCHUNEN Het eerttvolgend aiuaaer Tcrschijnt filaandaf 4 Jaoaari 1943 Voor Duitschen ter kennisneming De commissaris generaal voor de openbare veiligheid en hoogere SS en politieleider maakt tjekend Ingevolge de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de registratie der Duitschers ziJn alle in Nederland woonachtige Duitschers verplicht zich bij het voor htm woonplaats bevoegde rcgistratleburcsu aan te melden Het is gebleken dat een aantal Uijk kenc bijzc land ingf Ik r geho naar straf den ligd prov tigin zing naar mon Df persi hoor treff enk olieh eens Oost voor bied D staat ter voor pen Bi verti hij j kom mel Al bij Ort NIEVinrc n aj je v n inmoo tjtn DEtt LÜISTERVEROUNNINGEN VerdeeHng over meer maanden van het On het putjÜBk ter willB te zijn en een vïottere controle mogelijk te maken heeft PTT besloten de omwisseling der luistervergunningen over 10 maanden van het jaar te verdeelen In Januari 1943 de letters A en B in Februari C en D in Maart E F en G in April H I en J in Mei K in Juni L en M In Tuil N O P Q en R n Septemlier S n October T U en V in November W X Y en Z De verdei e verdeellng dezer lettera ovtT bepaalde dagen zal m het begin van elke maand per odvertciicie worden IwlEend gennaakt Het gevolg van deze verschulvittg der inwisseling is dat rij die later dan In Jahuan hun n euwe itllstervergunning moeten halen op de oude vergunning moeten voortgaan met het plakken van zegels tof de m and waarin zn aaa de beurt zljc en wel op de achterrilde van de luistervergtnmmg In de rubriek l7elangrl ke mededeelingen en zoo noodig op de adreszijde in het gedeelte van het vak boven den r el rich bevindende enz Om mlaverstand te voorkomen vordt er op gewezen tfcit tjiana alle houders van een luiatervergun ning deze op een poetlnrichting geen postagpntschapl moeten inwïaiirelen dus ook ztl die vorig Jaar door middel van de giro hebl eM twtaaM Aangeslotenen op een rijks1 adiocentrale vallen Inliten deze regeling DE STEM DER 8 S Luistert op Zondag 3 Januari van n 30 tot 11 45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der S S onderwerp SS en jeugdopvoeding JAARWISSELING In Aa huUste usen van het ten tode apoedMide Ja r z en reien neh neder om 4 peinzen Zij z en terug op de veidiekwi maaixlen en wat ziJ hebben gebradit Menigeen zal danken voor genoten segn maar teer velen zullen bedroefd zijn over mat4elijk ervarmg en geleden verllen Het evenwicht i moeilijk te bewaren wanneer liet tot In 4n ïp n lve n ge j schokt wordt En met te gfooter spanning liet men daarom ook utt non de tnrfcomaf Wet zal zij brenfen Hoop en vrees strijden in de gemoederen benard held en vertrouwen kleinmoedi ieid o karaktervaMhcid melen zic i met elkander n be itendirefi kamp Gelukkig ieder dl nlet slechts naar verleden of toeknnat ziet maar hef oog ook naar bopen rtcltt VeelMenrig is het weeteel van het men ichep es aiin en op verwarrende wijze rijn de draden door elkander gevlochten Het ia hawt onmogeUlk om de regelmaat van e n patroon of van een le eba r teekefiachrlft te ontdekken Even moeilijk is het om de gcestelilke gesteldheid v in ver shlUende nvjnschen zuiv r te leeren verslaan en eerlijk te waardeeren Maar ateW lig kan ieder een kostbaar bezit vinden In een hoog ideaal een verheven doel een duidelijk herk den Ucht een begrepen rocpme een opgenomen taak Hoe reinpr men TulJt een hemelsihe gave aanvaard hoe rijker rofn zij met jlcl brengen al k acht om I firagen moed o voonvanrt te gaan vertrouwen om te volharden bereidheid en of er ardi c d De ot vo d nde louterende Invloed van dit al ee la onmiskenbaar Op den duur kunnen 700 onze oogen geopend worden voor de zeer beachc dcn p aats die t il Innemen rrneen en voor de Almacht die on luiil daar in haren diens n men wi De md draagt alle mcnscTien voort op ztfn pilaren stroim Ze zijn als gras doo 7 00 verdord i v 1urhtied Li een room O God die droeg ons vot ree 1 clit in tegenspoed en kruis wee one epp n itorm en nacn en c iiwie on Wi i I K uLül Jaarwisseling 1X1 INI