Goudsche Courant, donderdag 31 december 1942

tsac £ en jaar onder den druk van de oorlogsomstandigheden Het Goudsche Pijpenmakersgilde Zegefocht van de Goudsche pijp over de wereld Dt gpdoHiin Gouda Schoonhoven werd met ingang van 24 Aupustus oposhei en en door eon autobusiKenttt eniangen Toto archief G Crt HET Jaar Ittt v erd ckMI dMr ét oarltair ataiiditl u d ea beItacraelit Mi aac atad en haar b v fttac keadea mocttca en MffM leed en muioId Doeh er kaa aok net dankbaarheid eeoaataieeid warden dat Cauda voor veel ellende Capaard bleef AANWINSTEN TelelwMijaar Hoe drukkend ook de tüd is het leven atond niet stil dive se verbeteringen en aanwinsten kwamen tot atand al waren aantal en aaid bescheiden een weerspiegeling van de oorlogsomstèndigheden Het jaar 1042 was een telefoon j ar Nadat eerat het telefoonverkeer tusschen Gouda en omliggende plaatsen was geautomatiseerd volfde uitbreiding van het automatisch verkeer tot de districten Rotterdam Amaterdam en Utrecht waardoor thans IIS netten automatisch bereikbaar zyn Voorts kan van het district Haaf lem uit automatiach miet Gouda en omgeving getelefoneerd worden In de omgeving van Goejanverwelkdijk en Veerstal vond de verkeersverbetering wrderen voortgang Het station kreeg een nieuwe entree Aan den Graaf Florisweg werd een nieww complex van vier tennistiar en inj ebruik genomen Een bagin werd gemaakt met de uitvoering van een groot werk den aanleg van Nieuwerkerk af van een nieuwe ipoorlun Gouda Rotterdam D P j Nieawe bareoo s Opgericht werden een adviesbureau voor moed lr en kind een niilbureau voor kinderschoenen een polikliniek voor spraak en stemgebreken en een dvjesbureau voor het telen van eroenton in particuliere tuinen Ingesteld werd oen prüzenburea voor onroerende goederen Het Stutzpunkt Gouda van de N S O A P opende een eigei gebouw Het gewèstefük arbeidsbureau en het distributiekantoor werden verplaatst en kregen een betere huisvesting Daarnaast waren er ook wijzigingen De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en omstreken werd opgeheven Er werd hier een S laataelQk kantoor van de Kamer van koophandel en Fabrieken voor ZuidHolland gevestigd Hat kantongerecht kreeg weer een eigen rechter De spoorlijn Gouda Schoonhoven verdween Ingesteld werd een autobusdienat tusschen Schoonhoven en Oouda Het aantal poatbeateltingen werd vmn drie tot twee verminderd In verband met da invoering Van nieuwe munten werd i de atraatt lefooncellen gesloten De autobuad enaten werden op Zondag stügeoet OniKNTELUK BBSTCCK BtirfaoatwilEkeUiig oatwurpen Op het terrein van bet gemeen Mijk bestuur werd aan de gedachW toekomstige stadsuitbreiding vorm gegeven m t de vaststelling van een tiitbreidingvlan voor het atadsdeel JDa Korte Akkeren en van oen voor het stadsdeel KortHaarlem welk laatste den aanleg v n sporttetT Mn en een sioteK baao bedogt en met het ontwerpon van een uitbreidkngsplan voor het itadsgedeelta t n noanten van den Graaf Fharisweg en bet Van Bergen Uzendoompark Br weiden eenige complexen bouwgrond verkochtr maar de bouwnijverheid lag in verband met de bijzoitdere tijdaomatandigheden vrijwel stil Do gemeente nam den zandweg van Gouda naar Goejanverwelle die op het tcrüair wegenplan werd geplaatst over waarmede de Willens onder ge maentalijk beheer kwam Aan do verordening voor het grt ruik van schooUókalen voor partlculfero doeleinden werd de bepaling toogevoegd dat in gymnastieklokalen geen leiden condor diploma meer mogen optraden De subaidleering van de bijtondore bewaarscholen werd Ingetrokken Ter bescherming van de Jeufi kwamen beperkende bepalingen ton awiien van hot eafé bezoek door melsJes benedan achttien jaar tot stand welke bescherming latef in een landMijko verordening van ruimeren aard werd opgenomen Het verbod tot xw minen In openbare watnen ot op van don openbu n weg af xiditbare plaatsen word tot d bebouwde kom beperkt Eeo regoling werd vaatgeateld voor de vaeantie voor winkel Ingo teld werd aoa commiaale voor hoorn kunde De heer G J J Pot gemeentesecraiaris werd benoemd tot tüdelijk wethouder van financiën PERSONALIA Ia ij eiBfriaiii Op 20 September overleed te Gouda op 76iaripen ieeftyd dr T Beekenkamp die meer dan tS jaren te Gouderak en Berkentóoude de geneeskundige prafcCufd uitoefende en z ch ook in andere ku iKtetten voor het meizijn van de Krimpenerwaard gaf foto t hie G Crt Otehv T OT hctr die zUn overleden behooren twee Vooraanstaande figuren die belangruken arbeid hebben verricht de hoogeerwaarde heer P H Wytenburg oud deken van Gouda oud pastoor der parochie van O L Vrouw Hemelvaart en oud rector van bet Sint Jozefpaviljben waarvan de stichting zün levenïwerk was en dr T Beekenkamp oud geneesbeef te Gouéèrak vft Berkenwoude en atrijder voor maatachsppcliike belangen in de Krimpetierwurd Voorts tun verscheiden te heer W P Fredrikze onderwijzer aan de Groen van Prinotererschoo mej L A Hogendoom hoofd van de derde open ace bewaarschool niej J F de Jong oud hoofd van de derde openbare l ewaarschool dr J Maj leeraar aan het gymnasium d neer H A Jaspers waschindustneel en de e pensionr eerd reserve kolonel der infanterie H H Timmermans Aan het vereenipngsleven ontvielen de heeren G J Bergsma A V d BUI A Usaelatijn B Schotten Th Furrer en G Prince Van overleden oud stadgenooten worden hier genoemd de heeren prof dr X C Schoute bijzonder hoogleersar te Gnmingen A C van Berfccl oudredacteur van het vroegfere KK dagblad De Nieuwe Zuid HoUande en oudlid vOWden g neenteraad J van Galen oud wertiiouder luitenant generaal G B Noothoven van Goor en J G Potharst oud Ud van den gemeenteraad Banoemlngtn De voornaamste benoemingen waren de heer B Swanenburg tot hoofd van de openbare lagere school no 8 de heer A J Overbeek tot ontvanger der directe belastingen invoerrechten en aocijnzen dr H Hielkema tot rector van het gymnasium de heer C H Hagedorn tot sectetaris van df Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ZuidHolland voor het kuttoor Goud do hoer P J H J Bevers tot hoofd van de openbare lagere school B de heer Chr G F de Jong totgemecntearchitect van Leiderdorp woubrugge en Koudt erk a d Rijn de heer N v d Houten tot hoofd van de openbare lagere school no 2 mej Ph J L M Clarijs tot hoofd van de derde openbare bewaarschool de heer A Aeckttlin tot burgemeester van Zwijndreeht de beer H E de Kok tot leeraar aan de gemeentelijke middelbare handelsdag dagen avondschool te Utrecht de heer G M Bos tot leeraar aan het gymnasium do heer J J Luikinga tot iaapecteur van sr Jki belastingen t Rotterdam mej R L van Voorthuijaen tot diroctrice van het gemeentelijk ziekenhuis te s Gravenhage eft mr J A van Bronkhorst tot kantonrechter Conunissoriale benoemingen waren die van burgemeester E A A Liera tot Ud van de commlsèie voor intemeeribgsscbade en van den heer A van Wijnen tot lid van den raad voor de voedüelvoorziening De I eer P Bokhoven werd benoemd tot earelid der vereenlgkig JDa Ambaefatiachoo voor Gouda en omatreken Van benoemingen van oud stadgenooten waran de voornaamste dr D O Ndordilk tot Inspectetir van het ondorwiia ia algemoonen dienot met den perwMifilkw titel van raadaadviseur bi het departement vm Op voeding Wetenschap en Cultuurbescherramg de heer C E deman tot hoofd der openbare lagei e school te EIburg én de heer Hairond Vlag tot leeraar aan df AmhemscH Muziekschool en Conservatorium Atekeld U bbUaa Hun betrekking legden eer de heeren J Torcfisma hoofd Van de openbare lagere school no 8 O van Dijk hoofd van de openbare lagere school B J M V d Harst leeraat aan de Ambachts£chool L Verjaal hoofd van de openbare lagere school no 2 dr N J J de Voogd leeraar aan het gymnasium en M A J Hooger aard onderwijzer aan de Groen van Prinslererschool Een jubileum lierdachten mevr M SteiübMhTuyn 25 jaar bestiuirslid van de afdeelicg Gouda van het N yl Roode Kruis de heeren H Eyssen 50 jaar directeur van de N V H Eyssen s kaashandel J Bol 25 jaar bij de Coop Producenten Han Helsvereenigitig dr A Montagne Izn 40 jaar chirurg en vrouwenarts te Gouda W N van Elk 40 jaar in gemeentedienst bij de plantsoenen N C M Koch 40 jaar by de P T T H N Spruijt 25 Jaar onderwuzer zuster Marie Clausing 40 jaar verpleegster te Gouda F Bruustens 40 jaar bij s rijks belastingen G van Uunen 50 jaar biJ firma G Prince Zn en J F Th Vercauteren 25 jaar bij sriiks belastingen Hh echtpaar W N v d Berg J A de Jong herdacht het 65 jarig huwelijksfeest en 60 jaar ig Jiet huwelijkverbonden waren de echtparen C Nugteren G Monster en S de Wit W Pommer Onze oud stadgenoot de heer C M Vemiolen was 40 jaar exploitant van kermisvermekelijkiieden Het bankiershuis firma wed Kcox en Dortland bestond 100 jaar De voornaamste vereenigmgsjubilea waren Coöperatievebroodbakkerij en verbruiksvereeniging Ons Voordeel 50 jaar Geref knapenvereeniging Benjamin 40 jaar afdeeling Gouda van d Ned Vereenigi tot afschaffing van alcoholhoudende dranken 25 ja r en Natuurkundig Genootschap 25 jaar STEDELIJK GEBEUREN Sterker geestelijk leven I N het geestelijk levon l esloot de kerkeraad der Ned Hervormde Gemeente tot stichting van een vijffie predikantsplaats Gesticht werd de Vrije Apostolische Gemeente Met bijzondere kerkdiensten werd contact gelegd tusschen de kerk en de buitenkerkelijke jeugd Opgericht werd een commissie voor iftterkerkelitke samenwerking In do H Sacrimentskerk werden nieuwe Kruisweg taties en èen niauw orgel Ingezegend De kerkeraad der Geref Kerk nam het befhiit tot het instellen van een tweede prediksntsplaats en tot de benoeming van een hulpprediker uitsluitend voor evangelisatie arbeid De afdeeling Gouda van de Ned Geloofsgemeenschap H et Leger de Heils bestond 50 jaar Pastoor F J Zandvoort herdacht het 40jarig én pater G C Verhaar het 25jarig pf ofessiefeest De heer A Houtman was veertig jaar en de heer N Houdijfc 25 jaar zanger in het koor der parochiekerk van O L Vrouw Hemelvaart Pastoor F J Zandvoort werd b noemd tot gardiaan van het Mindi broedersklooster te Nijmegen kapelaan W SpWijt tot pastoor te Vordeiv en kapelaan J J Éijkholt tot pastoor van de H Sacramentsparochie Ds B Rietveld aaifVaardde htet ambt als predikant der Geref Kerk te Leid OGhendam Van oud stadgenooten deden als predikant hun intrede bij de Ned Hervormde Graneente ds C Jongeboer te Valkenburg Z H en ds H R Elzenga te Aagtekerke Emeritaat vroegen ds H C Binee predikant der Chr Geref Gemeente te Zaandam en ds H Cannegieter predikant der Ned Hervormde Gemeente te Barchsm welkeJiaatate tevens r n 40 jarig ambtsjubileum herdacht evenals pastoor W Gol als priester van de OudKathoUeke Kerk Z n 50 jarrig ambtsjubileum als predikant der Geref Kerk vierde ds Joh S Langen OBderwiJB poUtie braodweor H ET onderwijs had geen gemakkelijk jaar De zomervacantie werd in vertMnd met de vacanflespreiding twee weken vervroegd De invoering van vakken voor teekenm en stofveraiering aan de Gotidsche in duatrieen huishoudschool werd nooiig vorkleaird Voor het eerst deed de schooljeugd wemexamen Veto bemoeiingen lud de politie met de bestrijding van smokkelarij Er werden ook door den centtalen controlediefiat eenige grqote zaken op bet gebied van zwarten handel distri butieovertredingan en prijsopdrijving ontdekt waarbij tientailoi po sonen betrokken waren Voorta losta do politie diverse inbraken en diefstallen op Br werd voor het eerst een dag der NederlMtdscbo politie gehouden Er gebeurden acht ongelukken met doodoUJken afloop waarvan een door verdrlnlang ten gevolge van de dolstenls Do l8 ndweot h het kalm De voomaamsta Imuid was ki een stoomvennerij aan 4tn Korten Tiendeweg AssliHentie weid verleend bü eoi brand in een woning te Roeuwük en in oen riatma ton Ofiiaffi U ta Gotiderak Spert taOrlMM dl aportgeUod viol in oon groei dor organiaotiet acn iterko tUging van de animo voor waterpolo atiuetiA on bUjarian to eonatatceron Kampioonschappen in landelijke compatitlai babaaldan bi voetbal O S V dat promoveerde en Qouda 2 bit waterpolo Q Z C en Ub temia T I oI Do C9oud sche Zwemclub richtte een dameszevental op De Goudsche hockey club trad tot den Ned Bond toe en gmg ik de compeutie spelen De voornaamste sportevenementen waren de provinciale parkwegwedslrud van Vires et Celeritas de Goudsche zeilweek van de roeien zeilvereemging Gouda en een districtsdamda g De heer W Kok maakte in een biljarlparti een serie van 710 caramboies In het vreemedlngenverkeèr wis Gouda opgenomen in een stempeltot l van de Haagsche V V V Meerdere gezelschappen braiAiten bezoeken aan onze stad in dSn winter by het schaatstoerisme wn d Gouda druk bezocht Er weid als eerste van een serie van twaalf documentaire films voor vertooning in Europa een Gouda film van de pijpeniodustrie gemaakt Te dezer stede hielden de volgende landelijke en provinciale vereenigingen haar Jaarlijksch congres Zuid I llandsche propagandacommissie van de Ne4 Vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken afdeeUng ZuidHolland van den Ned Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref grondslag Nat Chr Gebeelonthoudersveneeniging Historisch genootschap JJe Maze te Rotterdam en de afdeeUng Zuid Holland van den Bond vnn Ned Hervormde jongelingsvereenigmgen op Geref grondslag Knoat Voor opbouw van het plaatselijk cultuurleven w erd een Kjt tureele Contact Raad gevormd die voorstellingen in een theater abonnement organiseerde Er werden een tentoonstelling van modem schilderijen een Goudsche glazendag en een tentoonstelling van prenten van oud Gouda gehouden Op het gebied van de kunst werden hier verschillende belangrijke avonden gegeven Een regen van amU sementsuitvoeringen daalde op de stad neer Voorgenomen werd een restauratie en wederinrichting tot kerkgebouw van de Agnietenteapel Er vle een recocd belangstell w voor het boek te constateeren Winterhulp heeft veel werk gedaaa o keerde in den winter een groot bedrag uit Zij ontving een gift van ƒ 10 000 Er werden diverse eenpansmaaltijden en e n paar i kinderfeesten gehouden De Duitsche po iti reikte aan kinderen speelgoed uit By een Goudsche firma werd Mdtüfssport ingevoerd DIVERSEN Valkatqiawesen groeide Een sterke uitbreiding Onderging het volkstumwezen Een groot aantal tuinen werd uitgegeven Een fabriekstuinvereeniging werd opgericht Ook de schooljeugd deed mede aitn den productieslag Het duivenpark van den heer C A M Spruijt weed voor den duur van den oorlog ingericht tot duivenbewaarplaats van Nederland waar de overgebleven bijzondere en zeldzame rassen werden ondergebracht De Reeuwijksclie P assen werden als natuurreservaat aangewezei De strenge winter gaf z n moeilijkheden maar ook een langdurig sv ermaak Een maand lang kon tiengevelge van de koDde dé weekmarkt niet gehouden worden De vischstand had veel te Igden Groote vraag bestond er naar de dit seizoen ingevoerde vischvergunningen Er werden een tentoonstelling Voedingsgewasseir in eigen tum een fentoonstrlling van postzegels en poststukken waarbij een eigen ptostkantoortje een speciaal stempel uitgaf een nationale konijaattento nstelling en een stedelijk vischconcc urs gehouden De kermis werd in de trtdioneele week hersteld Een circus bezocht de stad Het Spaardersbad ontving zijn aOO OOOsten bezoeker De N V Stearine Kaartenfabriek Gouda n de Stearine Kaarsenfabriek Apollo werden ontbonden gevormd werd de N V Vereenigde Stearine Kaarsènfabrceken Goudja ApoUo In Gouda en omgevjng kwamen tal van gevallen van diphtheric onder de Jetigd voor De pry voorschrUten en daardoor de vaststelling van maximum prijzen voor onroerende goederen leidden er toe dat bij openbare verkoopingen de toewijzing herhaaldaiiik bü loting geschiedde DE OMGEVING Bnrgomecaters wiaROilBgen D E omgeving vooral heaft veel te atellfn gehad met dea strengen wkiter Door vorst en sneonwval waa het verkeer gestremd 1 er pia dorpoi dagenlang gatooleerd geweest Van Ouderkerk a d Uaaol werd op de schaats over den IJssel naar G uda gereden wat sinds menscheahengenis niet was gebeurd Eenige gemeenten Icregen een nieuwen burgemeester Aan den heer G V W baron van Hemert tot Dingshof werd op diens verzoek w egens bet bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd eervol ontslag verleend als burgemeester van Stolwijk Baastrocht en Vlist De heer J M van Doominck kroeg ontslag als burgemeestar van OudJewatOT bestaand borgemeeatersvacaturos to Zevenhuizen en Moercapelle werd voorzien Benoemd werdan tot burgemeester van Haastrecht Stolwük en VUat rat L C A Lepelaars van Moercapella da hoor J Tollenaar van Qttdewat da heer Z H do Vries en Van Zavonhuizen de heer L K H Theunisson Da heer J Bol te Bode aven werd benoemd tot Ihitgomeaotar van ZaltboounaL ParaoasU Verschillende personen zijn aim de treek ontvallen Een vooraanstaiwde figuur waa do heer J H van Stsaaion van Net to Boskoop kweeker en handalaman vm intamationala faam tr jder van Boskoop s balanaen Voorts zün overladen de hoaren J SprllL ouddnaetour van ta zalmvlsscherv JH iKo dcoak to Aounantol B Df Krttsemaon notaris te Bodi ravan O van Wi ii Mfden Vllrectour dar N V Turkanburg t Zaodhandal ta Bodegraven W C van Kleef we hoad van Boskoop P van Schiovoen te Boskoop verloor een ftoere figuur te d n heer J H t on Strooien an Net op 21 Februari in den ouderdom van 72 jaar verscheiden die een kuieefcer en handelsman vtn intemottonolen naam ioa en oon wieng stutokracht Boskoop de totstandkoming van belon rijfce tentoonstellingen en aanwinsten dankt Foto archief G Crt Gouderak hoogheemraad van de Krimpenerwaard J Kila 6ud hoofd der openbare lagere school te Haastrecht A Bakker lid van de firma Gebr Bakker en Zotien te Haastrecht A J V d Sprong organist van de R K Kerk te Haastrecht J J Maaskant wethouder van Nieuwerkerk a d IJssel W J V d Meer eigenaar van het lotel De Boos te Oudewater mej E Heusinkfeld onderwijzeres aan de School met den Bijbel te Oudewater J de Jong Lzn I ekende figuur in kerkelijk en plaatseUjk leven te Reeuwijk C Verkaik te Reeuwijk candidaat dér Ned Hervormde Kerk en beroepen predikant te Overlangbroefc S van Nooien oud elgenaar van de tiitgeverij S en W N van Nooten te Schoonhoven A Mesk r bekend goudsmid te Schoonhoven P J Groenen te Schoonhoven lid van de vroegfere Kamer van Koophandel en FaoriPken voor Gouda en omstreken Th Nieuwenhui isen vooraanstaande figuur in vereenigingsleven te Waddinxveen en W M Staarihof gemeen tesecretaris en ontvanger van Zevenhuizen Na langjarige werkzaamheid legd hun functie neer de heeren A J Boi gaerdt te Ouderkerk a d IJssel di graaf van het hoogheemraadschap Krimpenerwaard A G v d R gemeentesecretaris van Hekendél J Verhage hoofd van de School den jBiJbel te Lange Ruige Weide P I V d Weele hoofd der eerste openbare lagere school te Nieuwerkerk yd IJssel K Marck gemeente secretaris en ontvanger van Stolwijk J Wijl n Groot verleden OEN het rooken t an tabak nog nauwelijks ingang had gevonden in Nederltmd werden er hier te and reeds oordeuierfc pvpen t eruaardipd en naarmate een breeder krinf tn co itact kwam m t tabak nam ook de tntenstintfit der Pi7penven urdiging toe In het bijzonder in Goitda w9ar van oudsher pott nbafcfc rven waren geveaügd bestond en levendig belanpsCelting voor de vervaardiging van pvpen di men van een dopje voorzag ter bestrijding t an het brandgevaar Aanvankelijk vervaardigd men korte pijpen maar omstreeks het midden van de MtMntisnüe cttw deed d lan pvp hoor n ede de pijp tsaorom Gouda benoemd zou toorden De lange Goutoenf ar die onze itad beroemd maakte irk kennersmond een karakteristiek beeld van het toeboefc tuyghsn Foto G Crt G edts In het póttenbakkersambt was min of meer de klad gekomen hetgeen voor vela pottenbakken aanleiding werd om zich meer en meer toe te loggen op do vervaardiging van zeer in tol zljndo lange pOpen Het aantal pijpenmakon grooldo vorbaxond anel lOodat roods In 1 41 een verzoek werd Orieht tot do Goudsche vroadsehap om loikomon tot do vorming van oen pljpanmakongildo Dit verzoek vond evenwel goon good onthaal tn dien tijd bestond or lioftigo borooring over hot rooken Over hot algomoan ocndoeldo do overheid hot rookaa abhadalWc n govaarfljk soodat lU or voolal ftotling togen nam 0 A Ooudal vroede vaderen achtten hot rooken vardorfalijk voor do bnrgarij iwdat zl weinig geneigdheid aan d dag legden om dit rooken door hot er huizen directeur van het P T T kanHoor te Bodegraven D Scheer ge meentearchitect van Bodegraven J Heemskerk gemeente opzichter van Reeu yijk P D Schuurman gemeentearchitect van W ddinxveen e a mevr G vvMi lh ckera ie Koning onderwijzeres aan de eerste openbare lagere scheol te Stolwyk mej C Ooms ooderA Uzeres aan de School m dcB By bel te Schoonhoven N Oirkswaï brandmeester te Moordrecht en J I Nobel Ie Gouda directeur van muziekvereenigingen in verschillende ge meenten attenbeotrfHBiBgt Financieel wa 1M2 voor Boskoop s kweekers een goed jaar tot tweemaal toe werd de veilingbegrooting overschreden Op intensieve wüze werd la Boskoop Waddinxveen en Reeuwijk met tienduizenden pakjes vergif een actie tot rattenbestrijding gevMrd Ia Reeuwijk w i d Aet inzamelen van kalmoea ajs nieuwe bron van inkomsten aangeboord Schoonhavcn kreeg een film van zijn goud en zilverindustrie wiaraan ook een radio uitzendkig was gewijd Stolwijk had in den schaatstijd met den negen dorpentocht weer een groot sportief evenement Bodegraven s kaasmark bestond tO jaar Haastrccht s Nutsdepariement 100 jaar de Geref Kerk te Moordrecht 50 jaar en de School met den Bybel te Oudewater 60 jaar In Oudewater werd een Vfreeniging voor Vreemdelingenverkeer opgericht De gemeente fin ancien van Ouderkerk a d IJssel werden weer kloppend Zevenhuizen s gemeentehuis werd gerestaureerd De gemeente Berkenwoude van irgeretenen van de buurtschap Achterberg te Rhenen en de gemeente Moordrecht van de inwoners van Wageningen ontvingen geschenken als herinnering aan de evacuatie in 1940 In Bergambacht werd besloten tot oprichting van een kleuierbureau Ouderkerk a d IJsael kreeg een bureau voor kraam verzorging Te Bergambacht werd een beenderQ uit 1661 in nagenoeg oorspronkelijk aanzien gerestaureerd In Ouderkerk a d IJssel werd besloten tot restauratie van den houtzaagmolen Hermlna en den korenmolen De Druiventros en van den ouden toren Besparing van brandstoffen en fietabatidetP was roden dat in de meeolaplaatsen in den omtrek de bakkers ertoe overgingen tweemaal per wedi niet te bakken en te bezorgen Aanwinsten van beteekenis kwamen in de dorpen vrijwel niet tot stand bouwplannen moesten in verband met de tijdsomstandigheden verschoven worden Hopon we Alt de tijd waarop hal waehtea b en waarnaar het verlangm oitgaat de vrede spoedig aal aanbreken kennen van een pijpenmakersglldo ja stimuleeren Het Goudsche pijpenmaker gilde is ar evenwel toch gekomen n l In 1660 ao daarmede is de grondslag gelegd voor een nauwe samenwerking bij de ver vaardiging van Goudsche pijpen die xlch steeds beeft gehandhaafd ook la g na de whoffing van het gU jeweMa To i de obttdadio pijpenraaker eenmaal to een jllde waren vereenlgd kon het ttf peirtaaltOMambt zich snel ontwlkkeltn Het vakmanschap der pijpenmakon werd Mgidmatig opgevoerd Waafdai r het niet lang duurde ot do OondstilM pijplcreeg vermaardbold tot vw over onze landsgrenzen Zoo nu en dan w r den er elders in den laiitfe pogingen Ottdemomen om pijpen te vervaardtgoob onder meer te Sdioonhoven Haarlem Alphen aan den Rijn en Gronlngea maar tagoa de hedite samenweriringdor Gouwenaaft kon men nimmer op koodat hbt gildewezen xich hior wel Van een zeer sterke zijde U jl en Geoda leefde van do p jpoatadaatrle Vooral in de eerste helft van de achttiende eeuw floreerde hat Goudsche pvpentnokersgilde Hot aantal was het aantal diergeno stegen tof over de vierhonderd f druJcu ekkender nog dan dit ied i aantal was h t aarOal dierg n die arbeid vonden in de Püpaii i idu tri Toen dexe op hoor hoo tepunt wat beineg dit aantal niet miiidor dan IS WO hetgeen zeggoa totlde dat Gouda voor en s er 1 Uingr k gtdestte van d pijponindttstrt leefda Internationale varwikkelingen aa vooral do Internationale bandelspoUtlik In afsotgobiedaa waren oofxaak dat zich M da tweodo beUt van do acbfe tiende aouw em kmtafing voordeo Later hlalden dezo belonunertngiji op to bestaan maar Inmiddels haddon xlefa andere rookgewoonten gevormd Sigaar en later algaret waren cegetodtton ovsr do wOroid begonnen waardoor do balangstelling voor pijpon taande Kn bovendtoit png do houten pijp ooDca Het Goudsche pljpenmakerfgildo blooT ovenwd boitaon fkitetijk tol IA do twtntlgato oouw too Hon vonatto do bakina toon bot got verUop on moa vcrvaardtgda ook moittp pIJpon oebtar toch tfWd In oon boiinning op ooa groot vorlMon waarin het beroomd Ckmdsdio pQpenmakongilda mik om bolannDk aandoet hooft gehad Aan dat vorlodon blijft do langa Gouwonaar hw inneron dlo tich do oauwan J 5 gohandhaafd e nog maakt on gebrutki