Goudsche Courant, donderdag 31 december 1942

= as JBB9 mrtiM De V F A be ac 25 jaar niek te kaar vendUUaada sbaan van jtettJwcanad met zijn etimt teeIcenlg via Aï aii Maateo mai Edison n Jianrffa tot da alfaaoMHlmtte fel iMllB4MtaIlatie Biet enlllaen raoito tftol k tot in 4e UiÉlM W lontliBadai ef aanschouwrïyto iriize fai te geinadH Veoria tm men eos gmoatwcivai TOmiA i i4pcA en tal M uSum weflce bfl de y n dlglat vaa de Ska e pat komai MARS frekt d ld Di hoófésiukken oan strijd ZOO gemakkelijk acfaraef men in vreedzamer tijden e n jaar ia ten ainda Men bad dan hat besefteen bodi te bben dichtgeslagen en na a i ogenblik mijmeren over dat wat voUXcvcht was een nieuw boek te kunnen o entlaan vot nicuwa aandaciit cb aiauwe vcrwaditing ii t hoek van bet Nieuwe Jaar Het ia aaden in dexea barren oorlogstijd Het jaar geeft gaen M I ndlng meer zijn laatste dag is geen plechtiit slot Het Uoed veitiaal vMMrdt nautvelijkt vergeten in b t a emstille oogenblik als alom de Uetdna slaan an oegen en lianden eikaar vinden Dat oogenblik overvalt ont middm in een zin en het mijmeren vergaat ons terwijl we gespannen voortlezen in h nieuw bo Maar wat blijft it de verwachting de osblutahl ar hoop op vrede il het MrjMT AA Mw kikal ab ét l f a ham netrta Iw e p i mch e De eerste filnu werden vervaardigd in tf ham nog In gdnvik zUnde atelien te Qcri TütopellMf dim in II21 kre de Ufa de betdittJc over het terreia te B b 1 beM bü Berlin waaruit de eenife toentcrtud aawezice apeelhal bet monae conq Iex der VhtULd i gegrondvett Monmnentale filmwerlcen zUn bier in deze eente jaren v rvSardigd Wie berinnert zien niet fibni kis de Nibelungen en Jfe trt Iii om flechti een paar namen te nonnen die in de geichiedenis van de tonune film zullen blijven vaortleven In 1929 werd overKe aan tot de IMvducye van aprelcende tilme uit dien ti d dateeren tucceneii ah JDe blauwe Enger met ümil Janningi ca Uie Drei vpn der t ilutclle net WiUy Frltïch De U a beschikt tbana Over nietminder dan 27 atelien zoodat venclul lende film tegelykert liunnoi worden gedraaid Pas bü een bezoek aan Ufostf t krUgt men een indruk van de ctioRne hoeveelheid rbeid die verwtuioet V rden voordat een moderne tiko voor vertoon ing gereed is Reedt de opbouw van de cotMiwen maettal volgena een van te voren vervaardigdveiUelnd model verciacht ootZaglük v l werk Geheele kerk of adwuwburginterieurs worden natuurgetrouw in de enoniM opnamehallen bouwd Voor de opnamen va y de fdm Rembiwidt heeft nnn xoo een eopia van het Antaterdwdacfae Waagg wuw opgetrokken Daar evenwel ais gevolg van den oorlog zuinigheid met het be ehUd are materiaal geboden m worden t enwoordig de eouUaaen nog slechts opgebouwd voorzoov r zti in hei oog der camera vallen Alle requisicten worden tn eigen werkplaatsen varvaardigJ waartoe men ovo anedeTiimt tumnerwerkplaatsen er be diikt V 8ch ca werkeUikheid De bezoeker van Babelsberg Ufastad wardt iMkoord door de afeer die in en rondom de ateliers lieerscht en die de clKUsafeer nahökomt Ook hier ia het de wereld van de schgn In de reusachtige opnamehallen waar vaak enkele films tegelyk worden opgenomen en waar dan ook elk hoekje wordt gebruikt liggen temidden van aljerlel stellages en honderden meters ks el vuur de felle jupiterlampen kortom temidden van een schilderachtige wanorde als een eiland van rust de rykste interieurs en heerlijkste tcrrasSeiv De zAv re eiken betitnmeiingen zijn echter stue werk tn het gras it eveiftnm echt Op de film wordt echter d ink tal van kunstgrepen een effect va volkomen echt ieid b r ikt ff Vfa Sehm Ma Rristina SStfó wnm ipeirïtlndairieawe Ufa Ideurenfilm JDe gouden stad de ml van et boerenmeisje Anna dat naar de gouden stad Praag vhidit Op het uitgestrekte terrein dat voor de buitenopnamen beschikbaar is staan tal van bouwsels dl eens so m ook mee rm alen ooi btivocobeeld e oud kerkje ala tooneel voor eeo vaak S0O18 korte pisode uit de een of andere fihn dienst bebben gedaan Wtt gen o a een adDttitsch dorpa plata van een btpuid punt beden olfcimMD echt dooh ant da ditrailHie van de gevels niets ifkn ateigca een waar Potemkindorp voorts een straatje met aan beide zviden huizen gtdemtei k ingestort Op ze realistiscbe w ze ware6 hier de gevolgen van n beschieting of An boodkardemeDt uitgeoeeld Aan de eene z de droegen de hulzen Rmaehe aan de overzUde Kunische wieitriften Zoo heeft men voor vers 01ende films et één scène beaid kunnen volstaan De boerenliofst de die tot voor kort als mfddelputtt van de opnamen roor defitai De VlasÉhaerr naar het bekende boek van 9tHn Strenveli diende was van eett bcdrtegeHjke ecRtheid Zelfj de mesthooi ontbrak n iet evenmin als de ko3i n en varkens bl Se laatste had non naar ons verzekerd werd dag en nacht een wacht geplaatst In een der lebouwen op het Ufalerrein te Babelsberg is eea permanente tentoonstelling ingerteht de zoogenaamde Ofa Lehrschau Het daar t ntoonge telde materiaal dat mede woel dienen als leermateriaal voor hen die zich fn de e n of anderen tak van het Wmb rM wlH bdtwaAen toont de ootwSkeltog van de Ulmtech Foto Ofa Scherl Mu Hans Alben ais baron Uünchhausen in de gelljltnamige Ufa kleurenfilm Nleawc Bbnt Da ontwikkeling va de fUm staat ook io dezen tüd niet a il In 1941 heeft de Ufa de eerste groote kleurenfilm volgens bet nieuwe Duitsche Agfacolorprocédé Frauen sind docH besserc Diplomaten vervaardigd Deze is inmiddels gevolgd door Die goldeitf Stadt welke film een groot succes is geworden Voor de derdie kleurenfilm Munchausen met Hans Alberx in de hoofdrol zijn de opnamen thans zoo goed als beëmdigd De avonturen van den grootsprafcigen baron die hem zelfs naar de maan voeren wt zags o a een fantastische voorstelling van een maanlandschap leent zich buzonder voor opnamen in kleuren De oorlog heeft tengevolge gehad dat de Ufa van haar 8000 man personeel een groot deel heeft moeten afstaan Ten deele wordt hiervoor compensatie gevonden in de buitenlandsche arbeiders waaronder er zün van tal van nationaliteiten ook Nederlanders Het grootste ntingent vormen evenwel de Fransche Itrijgsgevangenen die als arbeiden zeer gewaardeerd worsten fiun aantal is zoo groot da t men er onlangs zelfs toe is overgegaan verschillende opschriften behalve in het Duitsch ook in het Fransch aan te brengen A NJ Hollywood bezuinigt VROEGER 30 00 THANS S M OiHXAR rSB FOM Hol wood i aao het bezuinigen Er is bepaaU dat voortaan per f aan coulissen kleeding ed niet meer dan 5000 dollar mag worden besteed Vroeger gnf men hier gemiddrid tienmaal zoovel voOT uit terwQl Cecil B de MUJie eens een film vervaardigde waarbQ de decons en aankleeding ongeveer 900 e V dollar koatten Men behelpt zicfa thaha m t oude 4ieeota D fltuüen uit oude fllaoa Niet tileea de directie bezumigt doch ook bkt personeel Onlangs kwam een fflm uit met in de hoofdrol Bette Davis Op de affiche werd speciaal venneM dat de toiletten die de diva in deze film droeg gemiddeld ongeveer een d lar per stuk hadden gekost Zoo ziet Ihen dat ook de zumigheid tot records kan leiden In een faepaaltie studio wordt dagelijla dobr een bepaalden man een rondgang gemaakt met een aterke ntagneet dié alle weggeworpen spükjsrs schroeven e d anzirtgt Hierdoor oKt men l elaa p k metaal uit AU oii tottM ilie noodig d Wim vtrwMfea n Bbnt alt mctolcp hou tlpiuatofSm jute cellultdd taptftdB aS lei Am dnad coamatica lampm e tija tegenwoQidig prodniiten waarmede men zuiitfg moet omspriqaeii HoUjfwood g mmt vtotgee gendpeld jaariykc ti tig miOiiMB vlH Mgate voet hout vpor het maken van erieurs en zet millioen voor riwdP werk al schti ngen D jeg ai iH zien bet oogenbKk kfcn Wi een aal van oodlati el in mnlittum van ttid tn e i nacfatfcraeg om te tooveren en die s c tkro g eef in tcSB Matioii Ook bet maken i a fibneixp tles bchqlwt tot bet v edBi Vroeger r aa n ieielschappen bestaande uit honderden roenschen plus materieel naar de Zuidzee eilanden Ook de salarissen van al het i ersone atarren tot lichtjongenc zUn verlaafldr Dit neemt niet weg dat het maxlmitm honorarium dat thans te BolWwood wordt uitbetaald nog Iti at MW óMm per jaar badtaagt Tenalotte keot men het tekort aan attaur en actrices Vele elert en t a l ter tiin thans in dienst of makca ded uit van ea hultwrgcdisatie nt heeM voor de ouderen bet voorde dat zU thana ook weer aan ttod komen terwj l veel jongeren a t een kan kragen BOM Gebeartei i sen in Nederland in 1942 inasH Bdaul Boa vUcdcn on aw m i tt th iadar uur met I Mi iuMcr kecnl m fhnwe VMncA ha Mtterc Bm min vermaak koa waal gawcan WtUna na Bann ino IKt WAT vUégfD de w en om CE todi hoe ling Ujkt de tijd tn deze jaren te duren wanneer men omkijkt in het verleden Dezen gedachlmgang boort men velen tbant ultan Zij hebben weinig ontspanning en afleiding hun leven is niet gevuld met persoonlijke ervaringen die de dagen laog doen tchynen en daardoor lijkt het of een week niets is geweeat Maar de ganache wereld en ook Nederland dus is fn gisting er gebeurtiets waarvan men den mond vol heeft maar enkele dagen later is er alweer iets nieuws zoo dnngen de gebeurtenissen elkaar op den ai tergrond daardoor lUkt hrt alsof ze heel ver in bet verledenzIJn gedrukt terwijl ze toch nog tot hetafgcloq en jaar bdiooren Daarom temea is tbant een dironologisch overzicht beiangweickend van de gebeurtemsaen en verandsingen in Nederland in 1842 alles uiteraard beknopt gememoraard 1 J a n u a r 1 verving de nieuwe Luistergids dajandere Omroepbladen 11 Jan werden 19 wagons wol uit Nederland verzonden daar het OdStelijk front 16 Jan kwamen de nieuwe zinken munten in omloop van 1 cent 2VS cent lÓ cent en 25 cent 22 Jan won S de Groot uit Weidum den Elfstedentocht 24 Jan werd de N S N A P in de N S B opgenomen Februari geen buksen meer oP Zondag 8 Febr werden de gaslooze uren ingevoerd van 15 17 en van 21 t uur welke maatr el tot 3 April duurde 22 Febr werd de suikerprijs met een centverhoogd 23 Febr drie Nederlanders gefusilleerd w Kns het v vaardtgen en verspreiden van vertxiden drukwerken 25 Febr vier Nederlanders gefusille rd wegens begunstiging van denv and Maart kwam het bethilt af datoQilogitdiade boven ƒ 50 0M ook tenvdUe wordt v v ed teveiyi werden weer bonkaarten Ingevoerd Inplaats vanbonboekjes 9 Maart het NederlandschIndiscbe leger legt de wapens neer 14 Maart werd de laatste kolenbon Voor het loopende winterseizoen aangewezenf 18 Maart fietsen op den bon 22 Maart ingang Zondagsarbeid In de mijnen 28 Maart radiobelasting verhoogd tot ƒ 1 per maand met ingang van 1 Mei 28 Maart vergunning noodig vtktt het aanstellen van penoneel Iteneden 40 jaar Nederlandsche Tandartsen en apothekerakamer ingesteld 2 Aprilverscheen t Arbeidsdwnstplichtbeslutt en werd het verkbopver ood voor kopjes serviezen enz afgekondigd 13 April acht saboteurs ter dood gebrncht 20 April invoering in restaurants Wat de potschaft tweemaal per week 20 April bekendmaking betreffende af luitin van hef slraiKlgebied 21 Apr l eerherstel van de gebr Van tiijk ovei te Mysberg tot 12 iaar gevangenisstraf veroordeeld gebouwencomplex van de N V C Polak Gzn te Groningen afgebrand 28 April eerherstel van overste Mussert res kapitein Bom veroordeeld Uit het hoek van 1942 De geschiedenis die het boek van 1JM2 ons heeft verteld valt uiteen in drie hoofdstukken van strvd De erlog in het Oost AziBtische gebied het zwarte hoirfdstok voor ons vaderland waarin te Japantcbe ttonn de driakleur van de masten rukte in ons overzeeache gebied het hoofdstuk waaHn dappere Nederlandera hun harden ttrijd streden De gigantische strijd in het uiterste E ropeeache Oosten waar de Duitachhe en met IXiitschl nd verbonden troepen hun stoot m het licliaam van den Sovjetkolot tot diep in dMi Kaïdcatut en tot aaq de eren vats de Wolga hebben doorgedreven En tenslotte de oorlog in de woestijnen vlakten en bergen van Noord Afrika waar Amerikanen ett Britten aen nwrnv hoofd Sttik tecrvoegden aan IVankriJka tra ged e De eerste dagen van 1S42 brachten de voorzetting van den Japanschen stormloop op de geallieerde voorpotten in den Stille Oceaan Den 3 f en Januari rukten de Japarm rs de Philippijnsehe hoofdstad Manilla binnen de belegering van het schiereiland Betaan en van de eilandvesting Corregidor waar MaeArthur zoo lang stand hield begon Generaal Terpoorten die zag hoe de Pophamlinie op Maiakka de grendel aan de landzijde voor Siiigapore doorbroken werd en hoe de Japanners op W t Borneo landden vroeg dien d g den Amerikanen dringend om vliegtoigen en tanks Op 5 Januari toen Van Mook naar Attstralië vertrok om voor snelle hulp te pleiten vestigde Wavell zÜn hoofdkwiprtier te Batavia waar men da Vernietiging van alle vitale inataltatiet voorbneldde Op 12 Januari luidden de Jfpanners op Ned Borneo en Celebes en den volgenden dag werden Tarakan en Menado bezet Den 27stcn Januari was Balik Papan het olieoentrum op Borneo fn Japanacbe handen en werd om Ken dari op Celebe gevochten Twe luchtaanvallen op Soerabaya 1 tot 10 jaar en resorve etfrale lui enant Kruithof veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf Op 1 Mei aymbolische datum werd tet NedartKidseh Arbeidrtront opg Tlcht Ihgang distributie van serviezen enz 4 Mei aardappelrantsoen verminderd tart 2 kg per week bekendmaking van 73 doodvonnissen drie nieuwe belaattngen op het bedrijf ondernemingsbelasting vennootschapsbelasting en vermogensbelasting t Mei beschuit alleen voor deken en kinderen inzake bonnendiefstal te Amsteniam 6 doodvonnissen en 16 straffen van 9 maanden tot 15 jaar uitgesproken 15 Mei Int meerim van 20U0 Nederlandsche beronuofficereh 12 Mei bekendmaking van 24 doolvonnissan n Mei beCediging van 800 Nederlandsche S S mannen 23 Mei 000sfe rijwielpadweBWMzer van den A N W B onthuld 23 Mei eere rins en medaille der Wiener Phtlharmoniker voor den Bijkscommlssaris Kijl sminis er Seyss Inouarl 26 Mei verminder n rvan het boterran soen van 200 tot 175 Pram per week instelling Vrijwilliïe Hu pDolitie 27 Mei onhcffing perroneele belastimf op winkels dienstboden motorriltuigen pTelziervaartu sen en bi ir s 29 Mei de Kerst thee ve slrekt 30 Mei afkondiging henrei mrsbelasling met ingang van I Juli 1942 1 Juni inwijding Nedeplandsch Kultuurkamer 2 Juni alleen rog bij emstinre ondervoeding extra ranlsoenen benoeming nieuwe directeur van Winterhulp de heer F W van Vlofcn 6 Juni evtra ranif soen siparen en sigiretten 9 Juni oprichting TjTederlanidsche Ctost Compagnie 12 Juni vervoer verbod van groente 20 Juni minder aardappelen één kg per week bePed ng van SOOD funcI onariFF der NSB op hun leider 22 Juni inlevering fietsen door Jodeiii 30 Juni be schikkinif over het optreden van Jodei in het openbaar en het dtpefenen vanberoep 18 JuH mededeeling van de arrestatie Van een vry groot aantal güzelaaW 14 Juli aarkondlglnr miVid boter traas en melk meer vleesch 19 Juli vordering fietsen 8 Juli natio naalsocialistische vormiitsschooT te I unte en geopend 20 Juli ingang dJitribotie van aardewerk S Augustu b endmaklnr binnenblijven bU Enselaehe Utndh r 1 A r sanslau or spoorwerv duct te Hoflerdsm 15 Aug vHf gflzelaars gefnslleerd 13 Au drie vrouwen vermoord te Schiedam 31 Ati drie doodstraffen wfeemTTtVim inzake bonnendl s il te Beverwijk 5 September invoering plattelandsbonnen 8 Sepf inrvoerin dis rihutie van tapte en kamerrelk vier doodvonnissen uit gesprok en legen communisten 11 Söoi aandapoehtintsoen verhoogd 25 Sept maatregelen te en sneculatie op de beurs 1 October kwam de mededeeling af dat Jn den trein alleen nor srtioothonden worden toeeelaten 4 Oct Be suiker m er in koffie en thee in café enz 18 Oct vtiffiep corrmwiisten gefusilleerd 22 Oct afkondiging van het vestiging en verhuisverbod in Zeeland Zuid Holland en Noord Holland S lieelen van Utrecht en NoordBrabunt 1 November eindigde de zomertijd 9 Nov demonstratieve namen aan pasgeborenen verboden vuurvaste oor de were scheels iD distributie O Nov staatsleening van 1 milliard A S A over teekend 19 Nov minister Ooebbels leift en een op Batavia op 4 en 1 O F brua ri leidden den aanval t9 bet hart van onzen Archipel In Den ag aar H Singapore de atarkste loïpost viej den IS en Februari gingen Japansctte troepen bij Falembang op Zuid Sumatra aan land De omsingeling van Java begon Op ÏO Februari oAtoandde de strijd op Timor en den volgendea dag werden p Bali alle installaties vernield B kwanen buitenlandache hulp troepen op Java aan Een hevig vüwttreffen bfl Java op den laatates Februari kondigde het begin vsn den ttrijd aaiL Nederlandscfi Indli riep zijn aoldaten uit Engeland en Canada terug waa te laat voor dezen iea Itten Haart lendlannea op drie plaataoi op vtrdween öi Het het Nederlandsche handen ondernemingen ver fr zetels naar West Indië Den 5dep Maart werd Batavia bazet terwijif hevige gevechten woedden om Bandoeng en Soerabaya Op 10 Maart legde hst Ned lndiache leger op JSva de wapenen neer het aantal krijgsgevangenen bedroeg 82418 Denzelfden dag klaagde Van Mook in Australië dat slechts een fractie van de toegezegde hul was aangekonleil Op 14 Maart landden de Japanners op Noord Sumatra nog denzeU den dag werden Medan Kotaradja en Sabang bezet Op 2 9 Vaart c ituleerden de Nederlanders op Borneo en op 7 Ar il werd de trüd op Sumetra gestaakt Op 14 A pr 11 landden de Japanners op Corregidor nadat de strüd om Bataan op 11 April tot een einde wat gekomen Corregidor capituUarde 4 Mei Op 16 April boiribar oaarden Amerikaansche bommenwer pers Tokio en Jokohama Op 16 Mei ontruimde het Brittche hoo d kwartier Burma C 7 Ju nl bezetten de Japanners steui unten op de Aleoeten 9B99sssa999aaBaanBBÉMnMM c i k ns op den G ebbcb 2rg opening 0e ittelws Theater m den Niedcrlanden 21 Mov vgftiai Nederlanders gefusilleerd 14 Nov b tin grn aakt mèi hp n SïIag T men van klokken 10 Detember De Fflhrer ontvangt Musserl 13 Decemljer Mursert erkerd alt leider van het Npderlandtcbe v dk de H SJ3 Ingeschat ke d in het binnenlandsrh be uur Mussert zaï t z t deel hebben aan de besprekingen betreffen den opbouw van het nieuwe Eiaxipa aankondiging van evacuatie van een aantal ov tlieidsdimsten uit Dm Haag Engeiseiie bommen EngeRche luchtaanvallen hebben dit jaar wper meer dan 383 dooden en lal van zwaar en lichtgsworden geëischt Over 1941 bedroeg het aantal döoden 448 en in het eerste oorlogsjaar 145 zoodat men op een totaal van ongeveer 1000 doodsn komt in dezen oorlog door Engelfche bommen Op 20 Januari vjn dit jaar vielen vier dooden 26 Januari X dood n op 20 Januari Tl dooden en 58 zwaargewonden 8 Maart twee dooden 10 Maart drie dooden 3é Maan vief doodeil 12 Anra acht dooden 24 April ït dooden 31 Uei wöf doode 2 Juni 38 doodeii en J9 zwao gewonden 3 Juni z vea dooden 5 Juni één doode 21 JuiU twee dooden 27 Augustus 18 dooden en 37 gewonden 7 September 14 dood tl zwaargewonden 6 October 20 éOOden enkele vermisten en 13 zwaarnwonden 2 October zeven dooden ae October één ddode 17 November tWee dooden 8 December meer dan 133 doodm 7 December vUf dooden 21 December viiiftien dooden Dit 11 on angs gebtjfcen in het geval een den Elndhovwischen gemeente Bmb E ar dat voor het Vredegered tshof is behandrid De burgemeester had aan een hem onderg chikt ambtwiaar last gegeven Ihet zun per soneel zorg te dragen dat tw gelegenheid van een officieel betoek van den IaKler der Nat Söt Beweging der Nederlanden van eenige gemeentegebouwen vlaggen der Beweging vah gemeentewege zouden worden tdtfestoken Irt plaa ts van aan desen latt te vo doen door aan zün ondetWschikten een desbetreffende opdHicht te geven had de bedoelde ambtenaar aan hen slechts gevraagd of zu ook bezwaren hadd n tegen het uitsteken dier vlaggrai wel verwachtende dat bedenkingen zouden worden gemaakt en met de bedoeling dan v n de uitvoering idtr opdracht van den burgemeester af te zien Aldus geschiedde en het gevolg was da de last van den rgemeeslcr niet werd Uitgevoerd Het Vredcgerechtshof overwoog In zijn desbetreffend uitspraak dat een ambtenaar uileraard weet dat vooral in de huidige tudtomstandigheden yondtjr een krachtige gezagshandhavmg een regelmatige gang van het bestuur en de openiwre orde en dierst met langer verzekerd zün nrtet alle hoogst nadeelige gevolgen voor de ge meers hap daaraan verbonden Wan neef een amb enaar ondanks deze wetenschap welke hij geacht moet worden te bezitten toch een laat van de bevoegde Overheid krachteloos maakt dan begaat hij daarmede een daad die het gezag ondermijnt zoodat de openbare orde welker waarborging eerste amM lijke plicht is in ernstig gevaar wordt gebracht in het bijzonder in de huid ge omstandigheden Aml enarenplichi Oe Caxjh ét kite an Iwt Vrade geraditdio4 haalt biWaor aar auleidmg van een door dit Hof behandelde zaak in liiet tljdtchrift NieaW Nederland en beadiouwtng Ia en verschijnen onder den titel A m b t en aartplicht waarin bU tot de volgende conclusie komt Voor den ambtenaar in deo huldigen tüd bestaan derhalve slechts twie redelijke mogelijkheden óf zich als een goed ambtenaar uit de voof revolUtionnaiT periode te gedragen en de openl are orde en het overiteidsgezag te handhaven zonder zich door eigen gezindheid daarbij ie laten leid s óf zich De ambtenesr die een dirdc standpijnt zou willen innemen schend t onvepnijdelijk zun ambteKjken plicht Op drt laatste moet bepaaldelijh de nadruk worden gelegd Immers al moge reeds in het algemeen een stipte ambtelijke p ichlsbetrachtjngde voorwaarde zim voor de verzekering der openbare ordi waarmede het vo ksbestaan ten nauwste verbonden is in revoIotioTOiaire tijden geldt dit in bijzondere mate Te midden van den revolutiomiairen ovw ng vaa oud naar nieuw waarbij het oude van zijD ankers ia losgeslagen en het nieuwe zün beveati g nog niet gavonden heeft vormt bet ambtenar a corps de verbinding en overbrugging tusschen oude en nieuwe orde met zich mededragende de blijvende waarden van het oude als Onmisbare bouwsteenen voor het nieuwe bestel Het amb t narencorps be ichaamt in vele gevallen de oude waardevolle iformer die bewaard moHen blijven pm van een nieuwan inhoud te worden VerviUdj Zoo heeft in een revaIutionnair n overgangstijd het ambtenarencorps d laak aan den ommekeer in staat en maatschappu vonr breede kringen van het volk een zekere mate van Jfeleidelijkheid te geven en daardoor cren overgang dragelijk te maken Het ambtenarencorps is als het ware het wrtrouwde uit he t verleden dat m bet revolutionnaire heden te midden va velerlei onzekerheid het gevoel va t orde met verloren dxiet gaan Maar daartoe is uiteraard noodig dst het ambtenarencon $ het geza der gegeven Overheid op de meest nauwgezette wuze handhaaft altjaaratfe voorwaarde voor het bewaAte 4 openbare orde Daarna begonnen dj Sovjett hun nieuwe omnsieven die thans iiog aan den gang zün In Noord Afrifca schnvai de in het afgeloopen jaar heen en weer Op I Januari liep het tweede Brittche offensief even voorbij Agedabia vatt den 34sten Januari heroverden de astroepen deee piaatt ak inzet van hün ttiaar otteadet Op f Fabruari ontniiraden de Britten D M Op 16 Juni werden uit ok afannaatehe woestijn veniraven Jfttai tUm obtvak ea BaidÉli op 35 Juni viden CapuAo SoIIoem en Hajfaya en op 89 Juni viai Mena Matroe Op 220etober leidde een hevig lucfatalag boven Egypte het Sngalsdia t enoaen ief in Op 3 October begon de slag bij El Alamein den 4den November werd bü Fodca gevochten den leden woedde de strijd op da LibyschEgypiitcbe grena f 30 November trokken de Bristen B nghasi weer binnen Rommel nettelde zich in El AgiwUa om tick op IT Decern bjer vso de Brittan los te maken en naar het Weèten te trekken De meatt ingrtjpemie gebeurtenissen in Afrika tpedden zich echter fm J de Fransche gebieden af Op S Mal vielen de Engelschen het Franscha and Madagascar aan welkt bezetmg een ultimatum afwees en den atrijd aanbond Den lOden September kregen de Britten venterkingen en op 9 November legden da Franachen de wapenen neer Drie dagen later opH Novem bar landden i otaeUng Amerikaaaache broepen gevolgd door Eogelscbe ia Fransch NoordAfrika Algieia staak te dienzelfden dag den strijd zooals later bleek door de inmenging vin Darlan ten gunste van de geallieenlen Den Udei November eapituleenie Casablanca en werd Oran bezet Duitsche en Italiaansche troept rukten onbezet Frankrijk binnen Den 12clea November werd beslist dat ToaUax onbezet zou blij ven Op den 16dea tandden troepen van de at in Tunia Den 17den werd Darlan door Pétain uit al zijn t oIitieke en militaire functies ontzet Op 24 November schaarde IVanccn WestAfrika zich onder Darlan Den 27ston werd Toukai bezet en bracht een deel van de Fransche vloot zich tot zinken Den 28st en wierd aan Darlan en Giraud het Fransche staatsburgerschap ontnomen Dienzelfden dag landden de Britten op Reunion by Madagascar Op 24 December werd Darlan vermoord Toen de hevi te aandacht van het Oost Aziatische oorlo tooneel was afgewend gingen de Duitache legers in de Sovjet Unie op 8 Mei van 4iet winterdefansief tot bet tomwortentief over door him grootacbeqpechen aanval op het schi aaod Kwtsj die wellicht zün voorsptd had gevmiden in de hennwring van ftedoaia im de Krim op S O JanuarL Op Ik Mei waren atad en ha van Kertaj op l Kal wat iwt bada aehitiriland in OHitadia baadaa fMaaaeltta dag begon da em ChaikoL ur TinMaMwCa lagtr op S7 Hai tegeilatea In op 29 llci vcntagaa wat De haafe maand Juni oog duurde de sti om daVattiag S Mirti die den Itten Jnll in DiiKtche handen VieL Dianzelfden dag begon het groote Doittche offensief in den Zuidelijken sector dat da toegangiwei en tot éai Kaukawt ten doel had Een doorbraak gelukte en den Sden Juli Standen de Ouitachert aan de Don den 9den Juli wias Woronesj gezuiverd De ttrüd om bet gebied in de Donbocht wat pn etiieh beslist toen op 18 Juli Wprotjilofgrad in Duitscbe handen viel at met den val van Rostof op 2 4 J u 1 i wat hier aUe weerstand gebroken Op 2 Juli mikken dié Duitsche troepen bü Rostpf over de Don De aantal ricntte zich naar liet Zuiden Op 39 Juli forceerden de Duitschers den overgang over de Sai en de Manytsj den Sden Augustus bereikten zü de Koeban en da atad Noordelijker begon de strijd om Stalingrad Ct Ï4 Auguatus trok ken de Dulttche troepen ten Wetten van StaUngrad over de Don den Ssten werden de boltjewisten lit hun stellingen voor de atad teruggewtnpen Op 3 September was de Wolga ten Noorden van de ttad bereikt en den ISden werd de halve ring om de stad ten Westen van de rivier gestoten Den 1 4den September begonnen in het Zuiden de straatgevechten den 1 5 d e n O c tober bereikten de Duittcheis op één punt in de stad de Wolga den lOden stonden zij op aUe punten aan de rivier Het atrategiach doel wat hiermee bereikt de straatgeveehten duurden voort In het kader van de actie voor het vormen van een tweede front m EuTi ia werden misttikte Brittche landingspogingen ondernomen op 28 Mliart biJ St Nazaire op 22 April bü Boulogne en op 19 Augustua bij Dieppe ïntusschen voitlcrde het offettslef In hst Zuiden Op 1 September werd aan het Kaukasutfront de Kwarta Zaehavea Anapa beaat an trokken Duitacha troepen var da Straat van Kertaj p 7 September Viel N worotsisk op 6 October Malgobtüc op 3 8 October Nalttjik en op 1 Novambar Alagir