Goudsche Courant, donderdag 31 december 1942

9fi belongrijk bestuit van den president oan het naihnale ftfan Onbeteffimerde ontplooiing yan hot gemeentelijk beleid inzake hef uitbreidingspfon COftTCNNOEVt mttmum té 3S4a7 DEN HAAG fel 939398 ne prmdeat I jw miiiUeint vom Kithmalc Ras Jwift bezwaar g tcgeobet roariaettct vaojdaalSSm via diiiiit ntfo n dad uitinaC van bat la 4ii thdaial ander Seoaar e la Al MaUiwid daarvan r ng wd ibtmt f met da b a jaiu a n VM waterwln Datuurbacdseraling recreate en uichcultuur aa vonot bovendien een M kiag vaa tact bMtaaade lulteei gpyiaB vaa Wanaaaar waarbij de rhavige terreinen zijn bestemd recraatte vt ivalai luulngsdod pe opsoaming vaa de beluigen die mr evaar Uvea maakt iiet duidelijk jUt het beAilt betedcaidi heeft voor HP veel hifineren kring dan dis van 0 beperkte groep lai ienMt n die d bezorgd makei ala ia de éneente lótïsenaar ieU gnddedt dat het oltIMMIn ipMn op een bepaald oaderdeel Ut een daeda Mier maakt bstaisschen jijB de faehfwiond ea da iievolgen van gm mailrefd vui d n genoemden prelident niat zonder yerdere toelichting i delIjTi ajdua achrQft men van desbiadlge zijde aan het ANP Het onBilddellllk gevolK van ziUk een stap is tit da altvoortax van een en ander naet worden oMaachovt Belanghebbenden kunoen echter In beroep aan bij den erretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken en itelt deze hen In Iwf geHjV dan kan de voortrettftig rtm de op g eat orte handelingen zonder b llemm i ig worden hermt Het ir ekt TanxeK dat door deze bevoegdheid wm t U keiiB enkele voorbeelden wasnraa het besluit Inzake WM anaar iiel mee rt recente Is ook uicUerdaad wordt xeliaiiteeid de handtaelnc vm de MaoeaKle ptaaneR xeer b aaL Stiaekpbn a natlaaaal plan zniidaa aBdata aM BHe ztjn dan en papieren ema waarvan nlemimd jtph Iets behoeft aan a trekken indien hef voor hem voordeelig ia lijn terreinen tot een andere beatemming tp brengen dan de in die plannen Tsstgelei de of Mtworpen beslemmlng Maar eidt dat ook vnor het gemeenteliik uitbreidingsplan Dit 1 teeh ien gevesttlfd rechtsIniitlttmt dat a lanf rijn vaste plaats hoeft In onre WWrrti ewet en dat althans lerlprt 1021 he rhermd wordt door de bq aUng dat het mcent be tuur bouwvergunning op aanvragen Indnlisrhend tewn het tjilbreldlngsptim mm weigeren D v nor w hrlft ts vnn olgemeene beVondh Id De wetgever heeft klaarb llkeWk reeds In de besrh rmlng van het uitbreidingsplan vnoryion Maar waarom ia het datt aoedig dat de president w daa B kadienst voor het Nationale flan tnaidaenbeide komt aaaab te bet aval Waaieiiaait em aaa gemeentelijk lutlncidingsplan te handIhavenT Om dat ia te z n moet men In het ag iMMidea dat dit plan aoaala het in de Womagw t ia geiageU een ontwUth V beeft doorgemaakt Het ia niet langer iooals 40 Jaar geleden een atratei liB dat echts voor de bouwterreinen die aan de beOrt van exploitatie komen da rkaveltaig de geprojecteerde wacai da aoort der bebouwing vastlegt Oe ecasUge bezinning op deze taak heeft de tedebou fers ervan doordrongen dat Ij een nieqwe stadswijk niet kmaea a ojectaeren zonder de geheele toe fco wa a iw Mad te overzien en dal xij de bebouwing en het wegennet niet op een verantwoorde wijze kunnen ontwerpen ah zij zich moeten onthouden van het geven van richtlijnen oor de andere hooMbestemmingen van den grond industrie havens land turn en bosehbouw en en de recreatie aporten spedvdden bo ch helde duinen wattiiKetjIeden enr Dit alles alles hangt ten nauwste onderling samen Omvang en ligging van de terreinen voor het een doel bepalen die voor de andere bestemming en omgekeerd Zoo moéil bet i ltbrel Bg plan worden to een algemeen bestemmmgsolan la 19X1 heeft de wetgever dit erkend maar bil Is slechts ten halve met zMn tfld nieefeeaan T jenover de nieuwe omschiïiving van het uitbreidingsplan als bastemmingspl an in teeeaatelling tot hef plan van straten gndden ea eiB B van yroeger is de beschcmdvg aiet vérdm ganan dan de bebouVlng In afwlklng van het Dlan Ook voor de bestemming voor landeliikc daeleindan op het ultbrei VROM POMKm dus een boek alt Jongeneel s LE£ BLIOTHEEK A Scheer MtfUaMM vt N r r xïïKiXfm ag8i wenscht vrienden clientèle en hdienden een gelnkkig Nleowjaar s tm aonpoedig Wemrjaat taegaweascM doar E VOORSLUUS Braadea BnkeMhkker IHOCMCAPEU e 1 VAN KBALQiGEN Melk ea Gdaatetfehandel JACTANMffiKUE Moeieapclle mmmmcwm dinga ap Hide Itcbenwing stdUg een van de g rort Pc bedreigingen 4eeh er 7lln ook Midere we eB die la Bekeren rtn een mdMmaeoaUHie verandertrig In den aard van de terreinen te weeg brencen het kappen van bossdhen het eraven van kanalen het afqraven van duinen het demnen van wateren en plassen adm T e Woningwet onthield zich ett onfbnodt zlrh nog van het aangeven van den weg om het uitbreidinPsnlan daartegen te beveiligen en Heeft 7oodoende den twiifel versterkt of de wetffever inderdawJ bedoeld heeft aan het uIfbreM ng inlsn de alvenueene itrei klng te geven die de pr ï Jk verlangt Die twijfel is niet denkbeeldig want enkele jaren geleden zUn eenige uitspraken vai het hoogste gezag verschenen waarin h t heette dat het uitbreidingsplan niet veeder meaht gaan OK BinraELDOKTKBS Kegfcwat ea ZaMkaAs n CBDKKEB Porpstraat F VÊRSLDIB VleesehheawerU en Spekstager Kerkweg 89 F K F JACOBI moaiaeakandel Zddkade Shamog laaMel X Bngenk C G VAN DER LAAN Helzetstiaat 51 Baadd ia Kmidenierswareii en aanverwante artikelen A VAN LEEUmeN Fijne Vleesehwaren Zulvelprodneten HeercBstraat 141 hoek Boeehweg O VAN LEEÉWEN KniperU Vatenhandel eglS Tetttl etk la I D UNSCmiF Laad en atafcwegfeMi Mierstraat H Goada Tel MS3 AVtOBBSVEUlffiNSaSNJ T d MEER Crahetbstrsat M Oaada ram d BBBG Beerenkaiffcr SIdwegstraat 16 M MIMFEN V Wcsthavea 57 Broodsa aakettafefcer SCHItDKBgBSè IIF A BiJoOT FrTnwdlttstraat 111 Tri m Bhfci AZÖkKN Aanneaieeit vaa BtisaèihcB mikstratt 6 l M V RÉimWi cToia 0 TttEATER Oeuda Talais sa 1017 J BOPMAN 7r fa f aeas elksl ee t aa H HOLLANDSOB B lÉlHNOHiniS vet groLKgo BK ma xmsn F CNOm Fr Headrifvteaat S ¥ el SMS GMk VAN omAaAQt Gaawe U FOOI uelk iKtamk ZOON aadel in KaebataiINwMdaeai Haardea O aasaiss ha a Maet a aie n cas t t a Mkstia at M8 Jeugd K ▼ a F08T Brgadstnftmligaad t At W sM Sigaren Sigaretten Tabak Chooalaieite Saikerwerk St AaMwUedtraat M U TeL n t P d FOVW Mwttf BotCTt KMM fati ElCffMI QraanendaalM T C REFARON Kelserstraat 38 Oaada Tel M F ROZENDAL A aenhai DB Wmn KAMTCNmBOEKHANDEt BaAUadertl Algemeene Leesbihliotheek Boachweg 62 IS t C DB ONG tt Aanfaqq ea Grocntea tieweiwtTaat m F DE JONG Veenrtal 10 11 Tabak ngafen BIgareMen Kagros BeUH Pmu jais l f j p ttel 3137 ft Beiidi IrlkstTiat Pa SUNIT W V Ktwa en T v Vliet Timmar HMsel en AaaaeatetstetfrUf oBle ade Uï Fa W A VAN SOEST SeUMenbedrlif Zeagestnmt TaL S41S ANTOON VAN KATWUK MgiiaaMagasHa I ats liaa i Wale traat H Tel 8320 ouoa fcitr mno i J v d 8 FELD nidLeaaalHwtT J F KEMFERS BraadstoffealHMdel WaterstokerU HeewastiaafMt $ t jr SPOOR Qroenew T ÈAmtMMm aevisebliaadal wealagen f Wlweahekestraat 37 Ttü 2053 pïeT van t rin He arikstraa 4 FUne Vleegcha ran Boteg an Ka N v nmvKiam v h KOCB ft KNtTTTKI Turfmarkt 1 VEBKABB Haadel J Ofoeate n en Pirelt MwftoMÉ B yiBi w r vsBtrcMiioR Slagerij Uaa VlasaAwaren Karnamelkslöot IM TeL 3388 yiseh ea Zanrfitndel Fr Headrikstraat Ui M Vhifen Vaardiir Dwarsatr S tlv fVab llaan M t nv ftlt nooden nat Zilld Ainkaaiisi M Hedjes gr I It 15 Ken Jaar strtjd om da eer van den arbeid isit n e U ca Maaman en lUn dansorkeet IS SS BNO Bgaaiacba attienaiaf SM Eïïiïïg fffv 3 fs voor de radto oenfrsies die over een lUniiSiiaïlag mH Uiaie asaeamiiun Sn teir isis Sn UpuM l ie s t IS De watm dup dient de WMh Safai J eg vaa Sc Mlfear Uttnm SS 4t Btt Caoawtgebouüënnst an Mdiat gr 4S KNO NtouwiberMaHi IMS MO Actucala ba ehoinriai HM A i nd dliig tIJ aUS Zie Hilversum I Sateiaae t aaaati ISU ILVCBfUM I 154 M T 15 Ben beerankapel Immgt acn aubada n MB BNO Nlmwabülciaiu TM MuaaOeolaatlea pj WK Onttaeha aakursu SJS BNO NtM ata rlotaWB ê G B r k mat Peter SSS Bntwn orkastMi onder leiding van beroemd fitoBtan ür SJO SpIMel van den dag S t Beroemoe orkesten onder leiding van beroemde dirigenten 10 OO Bertus van OMana mx xib ofhssl 10 50 De Ujd ui katnran M 4rwieaer BMüme orkest gr 11 00 Bertua van DInteren en sttn orkest 11 JO caBo Mane 12 00 Almanak ia 05 Theo Vden Maaman en tUn dansorkest en grampfoonmiitlek 11 M BNO Mleuwabji richten IMS Olta BeatfrttS gijn orkest 13 45 ZIgeunerwUsla m M 00 BorlIJnsch Opera drkert gr 141 Buropecsche tödkchrlftenschouw UJtf JBa nu de Jeugd een vraoa vacantlneviie 1S 4S MtO Nieuwsboden MH Cansonl Napolltane gr 1700 Orkast Bartas Dekker e Spaansclw langeiaa Carmanctta HJO aodcJui ncL 18 00 Orgalm L UJO Nleuwiberi tai Ula Badlo raaasel rubriek a BNO Polltlak waakovenicbt Vanal isi5 rilaen vd de rsdlo eentrataa die over W Itin erbJniBBg met da atadio beschikken OrM AaRgenaara mSn naam la Wtllr SS 18 Sopraan bas efi plano 21 So piano en orkest gr 2149 BNO Nieuwsberichten 2100 Daar la het nog kouder gr 23 30 Oroote orkesten spelen lichte composities gr 33 00 24 00 Ben vlot danajc en een vrot k liedje gr HII VBBSl7MJa lkl5 M 719 Zl Bianrsum L 7 40 OOMendgrmnasttek T9S l eittlek weakpraatj opn SS9 Luchtige ochteqgklanken gr 8 30 BNO N uwatiafM ai 8 40 OrkasiiümpotSlea Van ileSn Sibelius gr 8 00 Amusementsorkest Opo 819 Voor de hulvrouMr 8 30 Amuaementsorkett oni U8S IMIsdtanstige uitzending 18J8 Kamermualek van Banln en MoSür gr a os Vdor de feugd jf W Het êÊa Iwf ntOm vaa beatemmingen verband boudoide met d voikshuia léatlng in dot nitartoi dn Bestemagdli n voor liodilQfca dodeinden taöaSTlanAm taiaboinr ans warden afgeweaw Daataa aUn de mivat tfawen Ui hrt ceabad getiNt lxx wear gdnitfKd aa ttaat staat wal vaat dat dit laac mm de nifaaaia opeaMng geen hbideiyalaa ia daa eg zal leggen mettaaalB ftaa bat m kwaad dat eea der boMste aut ari telten op 4H Igablad de w sident van den Rllks dlenst voor hef Nationale Ran blijkens zUn bcdoK Inzake Wassenaar bestemmiaan e e B aitbreidlngsplan vaor dejehiata as niet tpt de vaOcsInAnaeliag kiamea werden a Eaad I c waterwinalng ca racieatle ten voRe erkent door deze als groad te aanvaarden om legaa het algravan van duinterrein baxwaarie maken Hst beteekeot ea bevestigiag van het standpunt dat wetgMW ea pcaetjjk reeds in 1831 innaoMB In de tweede plaats ligt de l eteekenls van het l eslult Mcria dat het de ontbrekende beech enatn g levert van het uitbreidingsplan teasa a wktlBi waarvoor geen bouwvergunning noodig is Het gaat dus neg een stap verder dan de Woningwet door ervoor te waken al is het dan sledits in één bepaald geval dat de tman open tilijft voor de verwezenlijking vn de in het uttbreidlngsplaa vastgelegde bestenmingen Aan de beveiliging van het plan tegen storende bebouv lng voest het een beveiliging toe tegen andere handelingen waan il tn beginael elke lieperMng vervallen is In beide onzichten opent het besluit inzake de duinen In Wassenaar een rooAlenrlg verschiet voor een onNn letnmerde ontplooiing van het gemeenteliik beleid met betrekking tot het uit breldingsplan en Sport a Vanaf die over ra gramofoonmuile 179 Het Zondagmld dagcabatet 17 48 B rtlis van Dlntetvn i r zUn keet ISJe BNO Mmyn berichW M4B annri aa dan 1818 allaea woi la B sen UiavarWadtec met da ken 18J8 Zaag aa itsno 3018 öiwöë auvBBsuM aitu n J buvowaa I Sja Mm de Aan mUn geaeUe CUentile Vrieadea en Familie het coupliaieat van den dag O BTCEÜOVWER suaf 8 88 vu dan sfflto Waaaüiag WJe ttudlodicnat 11 JS G r i a auvlek opn 1145 Cyclus magm plaBtan dieren en menschen In da asU lk s nU s m van Jezus U80 BNO Nlem barlcbten en actueel praatje 1315 Progranuna overxlcbt 1330 Thae Uden Kasmaa eo slla danaodmt 13 38 ToesttM r hn baar K J Waialulberg i 13 45 Theo Uden MaaAwn en ttjn davorkmt 1300 Nederlands V th ul voor Sibbekunde wie en at waren onze voorouders 1315 Gerard van Krevelen en lUn orkest en aollatc 14 06 IRA skut toe luiMerspel 14 45 Edaardo Btenco en zUn orkest opsU an grana ssmuzlek 19J0 Baron Trenek Dfr Pandur operette 17 00 NederlamtacU BackeiMthauw 17 U Vlooi eii plano 17 48 Spiegel im den dag en BNO Ooatlandpraatle 1819 NedcrlandsOia Volksklanken 18 Steineloenmiuiak 18 40 Nederlandsche Taalclub ItyOt BNO Engelsche uitzending Dutch e s Heel Voor de RadioCentral bapaMIa Argentina ilngt fltmltedtas gr VMat 1819 anacn voor de RadloCena ales ovar ass lUaverblndlaa aMt ds studio beachlkkea U 18 Kteas vaa Beacfc en iijn oritedt 1 48 BNO Nieuwabattabten WJ9 prgeleanent 20 19 Bagldenaporkest en soUat gr 3145 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Actueele beschouwing 3Z 18 AvondwtJdisg 22 20 24 00 Zie Hllverkum I Itatndag 4 i mmL Bleletelder kladerkeor i 1130 Berltinsch StaaWopen oTfeaa en s rt gr 13 8e Boerenland In beS en knnt 12 45 BNO Wl anei b siMa na B Ujoa Vmtranuna crsl M 1309 Het HgüaadSTh tastramantaal kwtntot 14 00 OodqdeuUca uttzmdmg MJ Klaasvan paSc m n orkest UtJt Vtt Kamer operioitaat aa soHstea M at KÜiSBOdle van Bialinu gr Wit Bet lange hart veordracht 18 BNO Nieuwsberichten en Spiegel van sa dag nsi BIK mnndiMC voorNederlandaebe ifl SSfs i fts s i Lust lajo Waken o dnwmen gevdrleardl pnanmina Vanaf UJt alleen voor da radio cenbnles die ver s lUnverl mat de laiiia iaihlkliiB ISJi Vlaol en or kest gr inptinnrnmsberlcbten 18 Brusselsch Trio gr 3018 Van de eene me laaie In d ander gr 31A8 BNO I W tum berichten nM BNO Actuaale beschnuwlnL 2210 Avondwg ag 3330 MM Zie HUver sum I Baadag 3 Janaaft MIHONiEtfWS VSSdM tlaaasiina BILVIBtiPII I tM l M IM Taren muiiak op TW Bmnmle orkMt oi los Da lai mir hal kaar i n SM Vkwlsoll met pl u a rt s gl eldfaig gr M BNO Nleuwriwrlehtcn SU Gaaprek nat Pater tJO Nleuwjaaranornn onder lonm fIJB front en V derl id in bet nl nn juir IZM BNO MteuaBlwrlektee en actueele Keatlc Ulf Nieui anmhtate van BaA dMlaa M Kanwhoor hal im tdanach BtOi vR 1 M ÜHprak t de Nederlanders In den vreemde 1300 Mueetteorkest en eoUste 1330 Gevraagde gramofoonplaten UM J e eerste cabantrtne VSm Nieuwiaanwenaeben tdt rilndand t 41 BNO Nieuwsberichten ITM Maitek voor twee klavieren 17 SS BerUis vaa Dfeiteren en ctjn orkest AU iiUeraiaaie Orgel BNO NIeuMSbaiMiiia dag BiLvaatw v Mu M I ja Zit HUveniim I S U iClcutus wenschen elkaar gelukktg aMswJaar Svti Orgelconcert en zang 10 30 C odtdlew tlg aitiending 1100 BNO Nieuwsberlöit en actueel praatje 12 IS Programma overzieht IIJO Salonorkett nno Nlenw aantM9t k doar den Leider 2330 Planovosrdraeht 14M Joost van den Vondels Xi aiireeiit van AeiasM gevolgd door eoB bertMnde nieuwtaa ia w ewacs i door nwniasvaer ea Pictemel M4S BMoTKlaueniberlChten 17 OS Xang aMt planobegeleldlBg 17 45 Spicael van It JB Gemengd koor uxlek ISA Ala J HILVERSU9I I 419 9 M 7 19 Orgelspel en geincuJEd koor opn 7 30 BNO Nieuwsbcriöiten 7 80 In de vroegte gr 8 30 BNO Nieuwsberichten 840 WiJ brengen V bgden 8 90 Opeietteconcert gr Va 83 31 BpMgel van dm dag ophi 1080 Joan Lipcé en zIJn orkest 10 30 Voordracht 10 4 Orgeitpel gr 1108 Joan Lancé m tt n tkast llJO Zang en plano 11 00 Almanak Uj88 Frans Wouters en san orkaat UtS BNO NiaawsbericMpn Vr BNO Actueele beschouwing 13 ID Pianotrio 13 99 Liederen van R Strausa gr 14180 Omroeporkest 19 00 Spel voor voetlicht en camera 1919 Kick wat wlla gevarieerd programma 1S88 BNO Waowsberiditan ilM Het Oa N d rlandsiib StrUkkwartet 17J8 Vaa helmie en verre kunkt het n euws 17 49 Otto Hendriks en zttn orkest en aoUat 18Jb ftNÓ Nieuwsberichten 18 40 Orgelcoas IMS PolttieirweekpraatJe I Vanaf U19 Uaen Voar d R dla Centralcs dl ver èen IWrarWtHHng nwt de studio beachlkken iaS8 Het Conoertgea m ii oik s t en solist opn tl 88 Kamermuilcfc gr 3148 Biro Nieuwiberlchlen Stee Vkx aHl atkfÊÊll gr 1 38 in de bul Ar 4t IM OrgelBP gr WbiwasvM n 3 i 9 ti aiLTUtaUM L 419J M 7 30 Het Zondagoehtendeoncert gr 8 Harmonie anatslr gr 8 3 De ife van hft boer zijn 8 40 Maanen Dor Zang na arbeli lopD M BNO Nleuwsbulehten 8 U JÜÜ brcnir n U heden 8 30 Zendsgmon liondpr torgen 1830 SenlaclM Stunde 1 De Stem der 88 1149 Neerlands Stem het Oostfront HM BNO Nleuwib Tich tn en actueel praayc J2 19 Cyclu Kli GUstllche Konrerte 12 40 Bit Berlfln Dult clie Volksconcert 14 00 Oniroep 1 phooie orknt en soliste 1808 E iroi achrUvers In di en UJJ 19 20 Het Hnalsch Kamermuziek Ge eUchap opn lejïflfpo MAS Sport vatj den T VISSER Aardappelen maateaa tmlthaadel 719 7 48 Zie Hilversum I 7 40 Ochtondgymnaatlek 158 Sportnieuws 8 00 Actueel nieuws voor boer en ttdbder 819 Twee ouverture van Oaul Unek gr 8 30 BNO Nieimsberichten 84 aa kOT¥sst gr 800 Orkest vm den Duttaehen Ai alds d ls opn 15 J0 Voor d huisvrouw 1000 GocIsditnsUiic uitzending 1 PUnovoordraclu 11 00 Voor d klentws 1120 OraroepTOol Jesfcoer opsi 1180 Orkest Carla Carcaseola en gramofoonmuziek 12 30 Op bezoek bij de amntc O Boer 12 49 BITO Nieuwsberichten 1100 Programma overzicht 13 m Amuaementsoilieat en aallete 14 80 Godsdienstige ullz ndina HM Orgelconcert gr 1 15 06 Kamermuziek Sextet en Septet gr 15 30 Wie was Braille llad m a puioo u 5 spiegel van oca dag 1 Kamermuziek Gerelachap opc lej De Jordhaer vertelt over SMlala lltle Harmonie Vereenlgtaig Hermi a J M WECK Vertegeawoacdigw Go udsill i Caanuit tfsiiUe Atlantis Hifrmed maken wij D bekdhd dat ttoèr toetrrdiag vin de beide zoons de zaak naf heden wordt voortgjbzet onder den firmanaaa J MJ0N6 en ZONEN Ue voorkomende behandengen zooals Permanentave Haanerven Blondeeren Ondulatie Wate gelven Knippen WasstAen Kii erknimen enz worden vakkundig door ons uitgevoM L Aparte gemsdennseeirie salon Modem Kapwerk BeleeM aanfeevelendi Fa J DE JONG an ZÖNf N Damesen Reei West Haven U Xelef Het personeel van J a V dL 8TBN betuigt lanfi dcaaai w kun dank voor de ontvaagBB gratlfleaUe DsakkaaU JOH BORST Klehwegstnutt W TeleL2M 9 O W lïe Heer en Mevrouw sf ej V agM H DE IWT Prins Biaifrihstiaat M tA RKIJÏMS Soeters geven met groote hiijdschap kennis van de geboorte v i hsm doch tfr NELL Y JEAN NE ANNETTE HET USWONDER SIMMaeglB Z itphes 28 December 1942 l Maai daf 11 Januan a s hopen o 8e gelieMe COR USSUJSaiH UiesUMtotlieek V oia hw B straat M Ouders P A LUITEN JkU 1943 goed mag apt Zoo goed als gij t Uzehren weosdit xgt Vmonentje dfc txk in t ktmende j f TOOT U teeds haai best zal blijveo doen H J I ITEN Bhaa ecMiK s KuivnüiNtt Rdgenrtraat n R ZANDVOORT 7 Mhi Da UuMm WlW ia s Hawaï M aZltlÉMlMI Klaedfav aaar an Nleava u aa S hun SO jarige echtvereenigtng te herdenken Oe H Mm uit Dankbaaifceid woMt t pge dragen ora tM uur in le parochMcerk van den H i xxi a a Gouwe ai tanU Bi K tr 4 BWdMI MaaatasfBaea MBfc THtttkatMIM deiaa BAuwd ato Klnnkinderen Bt$CUITS CHOCOtA 3ouda N Havea 3U J REUWiE HAASIWEOMt Met dezen betuigen wif oogen tertel ken daa aaa den Heer de Mol Turfiliarttt a dieas personen algmad Oase beale Oabr Fabriak nBar 1 JaaaaallMS aaa Btiraa Vnenden an Be Vinai Vrijdag 1 tot eaaiet Wocasdage an iari ftmUAmn Nadartantf Htl Mtengewone llliaf weik mei Mda ValÉ wülige Brand weervereeni mg STEEDS PARAAT wesMMikt haar ledep vt donateurs voorapeadig NieuwJaar kenden voor de b laa strtltag iHffiT BESKTUUR van de Vrijen het m c d ri e v eu ans be r O BOTH Café I toondttèlns de alakta aa het oveTiQttei ¥ a oaiaD Inniggeiicldasi Schtg Mot ea Vader H ROLSmt KleeiBBtker Baeieka aM UU j ler naam Een fllRi die ieder getlU moeUwbben Een praehtHlin KaüaiNlaMadchaw Toegang haven I4jiu Gratis fictsenslallini Pllatsbespreken diiimenri aanbevolen Casss m i een uur voor de aanvang geopend ZondagniargaN 10 30 Uolierroepeliik laalsic maal Getak ea veogwaM i4 la 1M3 aan alle CUent le Vladen ea Bekenden Auk uMA MoaHfew kft Jbiuuw a HW f W WUCIK VOTh H S BRAS Wed C PaiNS£NB£ G deVos Bockenfcergstra at S3 O N OEVItAAOD dienstbode 9 5 uur Aaaaiwklen naalsiraai 27 Ka Oc Hollandse film Orto WOflSOü ledere leeftiid tMgSWVIUICllt fnMMP 1 C UtOER LaaflgiaiigaktitW Mevr HAACKER v Beverninghlean 6 el 3989 aagt met spi ed eea NETMKI IS 4l oven de 20 j voor dag ot de Vos Idag en aacht Hoog loon I wüicster aanwezig kL gez Langs decen weg betuigen W4J aao de H H Doktoren en Eerw Ikicttn van het St Jozefp v l oen X en opreiditen durft voor de liefdevolle 4 ehandelinK en vwnJlevan onzen iMucgcIitfden Echtgenoot en VsOu thdens zijn dekte ea overlv den ondervonden E vmavwut J konino wenaeht tsm M VtiaadeB en VegtiaMgen eea galakkig Bteawjaai tae i a a DE BRUIN Brood baKhsdten Baaketbakkett trensch CUeattle Vrienden en Begon sti garg eea gelukkig Nieuwjaar Z tarda8midiL lu RMtlmwai iMMIIII Cntret kinderenivtfiallSeenti volwassenen avondprttiee Uit aller luiam Wed C PRlNSeNBKaG r BockaatergatiKitJa THALIA REUNIE FoyerCabatet KLII8INI l a Hef n tfpunt von Uw vrienden an kmmtt$mt Brengt Uj Joh deJtnun MeabrlmakerQ E a ekisaai Nisuwiaon Atiraott Vuaf KUlf AAIIMNM a t en laet Woeas wC aasi süjitaalllin van ans vroolljk programma ALLES VOOR GLORIA AUjl S Fü tiORIA LIZZI WALDMüLLER JOH lEHNIANN LEO SLCZAK h d Tobia l tM Koinifche sfenes goed s Cl populairs awtodiCCi kortom vaij Hes een pssMgt gesdi e en gê nocgel 1 8 firn Toegantr alle leéftiH io Kv iirtJgg 3 lOrsNIlMIM 1 Zondgg 1 2 en 3 fANUAIU wrïïAS JïeSteif venseht lie vrienOeii en kenalascn een voorspoedig Nieuwjaar i Aeeord oiuilit n K l Borry De PopulaUe Humorist Coaferencler Emmy Claritl zingt dans speelt en dirigeert D Parqae Slraaticm0 r i Mt DE iDRAAT wenscht Vrienden en4BegnnstIgers GetakUg Ntaawfuff ZeemtUM Llodfaa aan de l iaao eA HM JUwwti Ensemb S part F F M tü mm Bauwaal pvtrae Scba4 evenekerittgen Hnmor Zang Üans Muziek en Vrooiijkhcid d l Sfftes vindt U alleen in Goudsch Eenigste Foyer Cahcand Prfma consuinpiic P K RSWtiOll I ïltjBIse en nette bedteniltp Wed W J Oostf rlinff RlWod Koek n Ifitnktt Arsctte o p rso aal von 1h al r en Foyer iverischsn o i vooriooe lo 1943 eri heoo U o T I t 1 t 1