Goudsche Courant, donderdag 31 december 1942

riaag öe molens aan de rotte KmakeriMkk element in het Polderlandschap Tientallen molens zjjn in den loop der jaren verdwenen heeft daarbij tjn rol gespeeld en gedurende enkele eeuwen was deze molen niet alleen een onmisbaar hulpmiddel om de waterstanden te regelen maar ze was en is nog een levendige stof ge vao het polderlandschap Het aantal watermolens dat in deze streek heeft gestaan moet beduidend geweest zijn Omstï eks 17 18 was bljng de helft van de watervlakten aan weerszijden van de Rotte opnieuiv bedijkt en drooggeiiigd en voerden 31 molens hun water op de Roti af Reeds ruim een eeuw vroeger in 1648 verleenden de Staten van Holland en WestPriesland octrooi voor de drooglegging van de onder Moercapelle gelegen Honderd Morgen of Wilde Veenen waarna 7 watermolens aan de Rotte werden opgCTlciit Dat het met die droogmakerijen niet altijd even fortuinlijk is gegaan blijkt OMer een aato I Mder deze gemeoite is i3 J K Juit Gouda van een rijdenden r htaAo waarop hij medereed gef r igen4waarbij hij onder de wielen terec A Jilram Het litfi voor den betMMjrmM een tieenkneuzlng goed af v BenoemlngeiL e burgemeestiir heeft herbenoemd tet leden van iwt burgCTlijk armbotuur de heeren S Karreman en i aprg en benoemd tot Ud den heer C G afland BWIEIIUHA De zustergemeentchap van den N V D CWEDE OrLEIMNO BEN DKB EEB8TE ZORQBN Ter toelichting op het communiqué vernam h t AJfJ in een vraaggesprek met dr van Rbon hoofd van de afdeeling edische Zaken van den N V D nog het volgende Oe Nederlandsche Volksdienst heeft voor zijn werk behoefte aan goed opgeleide verpleegiters tn de toekomst zal hij een nóg grooter aantal noodig hebben Om nu aan het Ned volk goede Vakkrachten ter beschikking te kunnen Stellen is de stichting in bet leven ge Daamaaat werd uitgegaan van éë gedachte dat de verpleegster om haar werk naar behooren te kunnen vervullen verzekerd moet zijn van een goede bestaansmogelijkheid Zij die anderen moet troosten en door weer en wind beleid moet staan mag met gekweld worden door persoonltike zorgen Daaren te n leven vele xustet ow speciaal zll die particulieren than in vaak zeer zorgelijke omstandigheden De zustergeme ischap trekt zich ook hej lot der zusters aan Derhalve stelt de stichting de mogeübkheld open zich In de af geloopen LMnIge eigenaars 1 aangifte gedaan emd j EVEN voorbvhct italion ZevenhuiicB itawi aan de Rotte de in vroeger eeuwen belangrijti waterwtg vo jr de binnenscheepvaart enkele watermolens die aan het wijde polderland een zoo bekorend aspect geven Ze ziin de eenig overgeblevenen in dit Mrtijds zee rijk aan molens zijnde ge Wed In de vnegitc tijdfs bestond de landitreek ter weenzijden van de Rotte uit uitgestrekte veenmoerassen hier en daar dlrhl roet boomen en struikgewas besroeld Ze reikten tot de landscheidingen tunchen Schicland Oeifland en RUnland Deze veenwouden zijn in den loop der Minven afgegraven de daarvan verkMgen bagierturf vond gretig aftrek Deer 4ne afgravmgen zijn de vpcnplassen èlttataail welke later weer zijn drnoggemaakl en in vruchtbaar land iin herschapen De windmolen PLAATSELIJK HIEUWS BEKGAMBACHT Diphthcrle I deze gemeente zun wederom twee geviUen van dlphtherif geconstateerd en wel bö een 20 jarigen Jongen en een 19 krlg meisjB Wonhig Kekoehl Naar wij vernemen heeft W JlKoutstjoI van den heer K van Vliet een perceel naast zijn woning in de Raadhuiastraat gekorht OinNOUUOUE M UBSSL Dtmehib Dè damv er LÜTO tette haar onderling competitie voort De 12e ronde lad den volgenden uit tfenta Leeuwen J Docter 0 2 C Vuif VuiiJt Docters van Groen S Neef 2 0 Leeirwen A Kreuk H Groen 2 0 De afgebroken partij uit de He ronde A Kreuk S Neef eindigde m 2 O 2e timtal Joh de Koning C A Hoo cndijk 2 0 I C de Rek M I Docters van Leeuwen 1 0 J Twigt P L Goudswaard algebr M Neef F Ver7iid tn afgefer Kerkende vlrkleiiB Als kerkvoogden der N Herv Kerk werden herJcoten de nleTen dr ï G van Ommt en C de Jong Hzn en all notabelen de heeren P C Rijkaart A M Honeendyk en F van den Heuvel plaats van den onderhaodajrei voederfabri molen zal eehti K houden bl dietin Koneiunolen verkeek De korenmolen De Ongventrot in de Moleneer L Kwakemaak is t aan de N V Ve brs Baao alhier De in ziifn huldigen staat n en als opslanriaa s BWUWUK WerMMsfe id l BU de plaatselijke arbeidsbemidat itig tonden deie week zeven werkloozen iii ehreven Bni wini aiid boren Adnana Plonia d van M M Hagen en C J Steppelenburf Getrouwd Z nMn f r en A A de Jan S j 1 Overleden fComeUt Hagen tO i echtgenoot van N v Leeuwen Tïimtie van den Berg 4 j eehtgenoot van K Oo terwtik Loop der bevolking Verlrokker Breda Dennehlaan 14 o 62 Gouda Groot n v u fi Eijkelen worn naar Wtalwifk G ootestr irt 51 MWOONHOVCN 0 ineenteii Jaarsveld Lopfk en Willige Langerak vereenigd s bepaaki dat Ti de gemeen Willige Lan vOegd tot een flke den naam neester van de Ak n Willige Bij beschikking van den secr tansfmeraal tm het departemoit van nnenlamtoche Zake et ingang van 1 J en Jaaraveld lerak worden aieuwe Ï Pik d Mngerak J e het L Schuman wordt geacht te ijn b ioemd tot burWmeester de waamemend seere ans n Jaaraveld Lopik en WiUige Lanjerak tot secretaria en de waarnöttend ntvangcr van JaarsveW tot ontvanger n de nieuwe gemeente Lopik Vei o H f Notaris B J Teyinck M i koffiehfs van den heer L h tBenbaar verkocht n verzoekejjn S erven van den Z is iwJw woonhuh met f 0 8 groot 1 35 A ÏJOf 270O ftiaximui iprus na lotrag f waren twee candidaten WAootr jmwleklk i Tïïit wel uit het feit dat deze polders meerdere malen zijn ondiergeloopen 1672 1682 en 1719 waren voor de droogmakers In deze streek zwarte jaren Niettegenstaande deze tegenslagen is de droogmaking der plassen voortgezet en zijn in 1734 de Tweemanspolder in 1770 de Eendrachlspolder in 1841 de Zuidofaispolder en in 1874 de Prins Alexan rpolder gereed gekomen en ikebben asar de wa termolens hun nuttig werk verricht Hei overgroot deel der windmolens Il thans verdwenen Toen de motor kwam hebben vele molens het veld moeten ruimen Gelukkig zi n ze niet alle uit het landschap weggenomen De sch iradwatermolens in den TwewBanspoldcr aan de Sott gelegen door onzen teekenaar hier bewaard geven aan 7evenhuizen s polderlandschap een wondere bekoring Dr vorllCMSt ée $ M k Amrt ldMn e tng alMV Mwt tn 1941 Poluooon Meyer mtÊÊÊÊÊB SÊÉÊSÊgiB bij haar aan te sluiten Zusters die opgeleid zijn kan zii een passenden werkk ing berorgert Zij die jrfch ah leerlinge laten inschrifven iullên een gedegen opleiding ontvangen Met betrekking tot deze laatste deelde dokter Van Roon mede dat het scheppen eenei goede opleiding een ujner eerste zorgen zal zi n In groote lijnen zal zij niet afwijken van de tot heden gebruikelijke die hierop neerkwam dat de leerljng verpleegstm na dfie jaren practischen dienst In een groot ziekenhuis het diploma nekenvetpleging verwierf later eventueel aangevuld met diploma s kraamverpleging wijkverplfging enz Naast de vakopleiding zullen de leer lingen voorts een sociale spleiding krijgen De verpleegster staat immers ia het volle leven dikwijls meer nog dan ét geneesheer Vooral de wukzuster il ingeschakeld in het gezm en derft daarvan dag en nacht de nooden Stelt de zustergemeensehap zich ophet stasidpunt dat de valdcrachten overigens met willekeurig maar rekening houdendmet wenschen doelbewust zullen moeten worden ingezetwaar dat noodig is zy zal daameveMzorgen voor goede onderbrenging Hukzen of tehuizen zullen den verpleegsters ter plaatse worden ter beschit king gesteld particulier wonen blyltDvengt ns toeges aan v Dokter v n Roon besloot het onderhoud met er op te wijzen dat de Nef Volksdienst steeds meer behoefte zal hebben aan goede verpleegsters A onze kindei tehuizen bij het kinde onderzoek vopr het comgeeren VaB lichaamshoudingen door gymnastischfc oefeningen aldia qn er hebben ws vakkraehteh nOodig Om deze a on te bintfcn en ze tevens te coordlneeren is de nilteïgemeeAschkp vajj den J VJ in het leven geroepen Noord O istp lil r li tri kl Polygoon v Bllsen De landlgk leider van den NVD de heer Van Vloten is directeur generaal met de practische leiding is hit hoofd van de afdeelmg medische zaken belast DE UITING DEB CAFfl OP UDEJAAIt8A rOND De CDmmissaris genéraal voor de Veiligheid en hohere S S und Polizei fuhrer naakt bekend rer voorkoming van straffen wordt erop gewezen dat ok op den Oudejaar iavond 1942 43 het op 23 uur vastgestelde slpiting uur der CiiXë s gehandhaafd nraet blijveii Ook dien avond moet aa het sluitingsuur streng de hand geiiouden worden Bij deze gelegenheid wordt gi conata teerd dat de naleving van het op 23 uur vastgestelde sluitingsuur par 1 der verordening no 181 1940 i par Ki alinea 1 no 8 der verordening no 138 1941 vaak ernstig te ensthen overlaat De politie heeft tot taak op dergeluke overtredingen nadrukkelijk te letten en ervoor te zorgen dat de onrertreders gestraft en de voorts nog vereischte maatregelen tegen de eigenaren van het betrokken bedrijf worden genc ieii De commissaris generaal voor de veiligheid en hohci e S S und Polizeifuhrer wg Ranter S S Gruppenfuhrer en hiltemnt generaal der politie CAFE g NIET OP t JANUARI GESLOTEN Van bevoegde zyde vernemen wij i aan iting op het bencht over sluiting van detailzaken op Zaterdag J Janu r dat hieronder met vaLen cafes en restaurapts dodi wel bv kapperszal JPOLITIEK JAAROVEBZICHT Hedenavond van kwart vow zeven tot kwart over zeven ipreekt Max Wokzyl via den zender Hilversum I Dft titel van deze causerie luidf PoUhek jaaroverzicht i j DISTRIBrrriENIEVWS MandJarünefi en sinaasappelen voor kleine Idnderen Kinderen van O tot en ni t S jaar luUen gedurende het tvdvak van 30 Decern b V tot en met 6 Februan op den met reserve 4 04 gemerkteo bon der bonkaart voor voedingsmiddelen 8S0 gram mandarijnen en of sinaasqipelen kunnen betrelcken Terwyl men zooals bekend op den bon reserve 4 03 uitsluitend 350 gram mandarijnen k n verkrijgen kan men ip de hdjff reaörve 4 04 hetzij 850 ram afnaasappela hetzij 850 gram ma unea heixii 850 gram van dezejtéuie artikelen tezam n koopen 3é aandacht wordt er op gevestigd l het wed erom niet mogelijk is aanstonds overal te zorgen voor een voldoenden voorraad bl den handel Men worde Jus niet ongerust w4nneer de winkelier niet aanstond lean leveren Het publiek dient zich M den leverancier op de hoogte te stel en of deze de mandarijnen en sinaasappelen reeds voorradig hfeft en zal er rekening mede dienen te houden dat genoegen moet worden genomen met de soert of de soorten welke de detaillist beschikbaar iieeft ZiekftShuizen ed instellingen dienen zich ifcderom te wenden tot het bedrijfltóiap voor groenten en fruit hetgeen Voor hun bevoorrading zal zorg dragen Met deze zuidvmchtendistributie is thans bereikt dat ook de allerkleinsten met 1200 gram zuidvruchten hun aandeel hebben m de serie extra rantsoenen ter gelegenheid van Kerstmis verstrdct Zooah bekend ontvingen de kinderen fusschon 4 en 14 jaar een kilogram appelen en die tusschen 4 en il jaar S eieren Aanvragen van extra rantsoenen AANSTAANDE MOEDOtS HOEVEN NII T PERSOONUJir NAAB DISimiBinnEK NTOOB Aanstaande moefiers voor wie het bezwaarlyk is zich persoonli k naar het dislributiekftntoor te begeven voor het aanvragen van extraranlsocnrn kunnen zich naar w i Van ottmeete z de vtinïmcn doen vertegenwoordigen door iemand van 18 jaar of outier die voorzie is van een door hö r virsTckle acliriftelnke machtiging Bu elke verstrekking dionl zoowel f ere mBchtiging als het persoonsbewijs a s de dislributipstamkcart van de aanstaande moeder te worden ge PoIv0Oon iirevcr I Fahrer feliciteert f Riiktcommissaris De Fuhrer heeft ter gelegenheid van de jaarwisseling san d RijicseommiBSarie voor het bècette Nederlandeche gebied Rijksminister dr Seyss Inquart het volgende telgram gezonden Hoofdkwartier van den Fuhrer 31 Decemiier 1M2 Bü de wiaseiinf van het jaar doe ik u mijn hartelijkste gelukwenschen toekomen Ik verbmd daarmede myn besten dank voor den waardevollen arbeid dien u m het afgeloopen jaar in Nederland hebt verricht w g ADOLF HITLER BONAANWUZING HONDEN EN KATTENBROOD Voor de ptfiode van 1 tot eti mét 31 Januari wordt op bon nff 20 an de voederkaarten voor honden Igeni dezelfde normen hondenbrood i Jcrugt aar gcs eldals voor de voorafgaande periode pp bon no 20 van de veederidsart voor hondenbrood groep k wordt voor dezelfde periode 1 k katta brood beschikbaar gesteld Na 31 Januari zfjn de bonnen no 20 van verme de kaarten ongeldig Ztj mogen nadi i oiet meer Wordea Mngenomen qp OmCIEELE lUEDEDBBUIiGEN MANDAKUNBN IN SINAASATrBLEN In verbod met d bcscli kb w tclliiig tui maridaiijnen n of sinaasapitéitn op bon Reserve 4 04 zuUtfi detaillisto a mandarijnen pn sinaasappelen schurende het tijdvak kn 2S December 1942 tol a met Februari llHJ door de plaatselijke ird eUn sconunissies van h t Bedrijfschap voor Ciüentetk en Kruit van inaivlarijnen en s naasatiyelcn worden vyoizien Zu dwncn de van hfuis klanun ontvan cn bonnen Reatrve 4 M geplakl op opplakvellen voor 31 Jundut 194J bij de pUaueUjk v rd kn i commissies m ie lederen dio voor en even tueek herb OOI 1 adlng zullen lor dragen 496 BBPERKINO CIBBtIK VAN VLAKGLAS Het bewerken ol verwerken vui tuindersglas behoudens ten behoeve van het begiazen van broelkassen broeiramen e dobjecten van den uinbouw b van gewapend g as behoudens ten behoeve van dakbedeklwag van gebouwen c van vensterglas blank spiege glas en aUc overige soortengegoten glas behoudens ten behoeve van lietuitwendig beglaiten van gebouwen en vervoermiddelen IS verboden zonder schufteIJke vergunning vin den Directeur van hetRt kxbureau voor Bouwmaterialen Ie Amslerdam Indien men in zeer noodeakeluke gevallen in aanmerking meent te kunnenkomen voor een sdirlltelüke vergunning omO genoemde soorten stukglas te bewerkenof t vorwerken voer andere doeleinden danlllcrbofen werd toegestaan wende men zichmet een gi motiteerde asnvraftg voor tuindersglas tot het RitkslÉwoau voor de Voedselvoorziening in Ooriogs ud Bureau Grondstoffen Lange VlDorhout iO sGravenhage voor vensterglas blank spiegelglas gewapendglas en alle overig tooiten gegoten glss n Indien voor doeleinden voor d bouwnijverheid D v voor het beglazen van binnendeuren en binnenvensters lichtlantaams tj tot den Algemeen Gemachtigde voord i Wederopbouw tn de Bouwnijveiheid Gravcnhage b voor alle overige doeleinden tot de Bediijfsoiganisatie Bedrijfsgioep Vakgioep of Ondei vakgroep waarbijde vervaardigers der objecten waaiaan o£tot w tk het glkB moet worden bewerkt of verwerkt zijn aangesloten In de aanvraagmoeten v oiden vermeld hoeveelheid soortmaat en dikte van het gewenschte glas hetdoel waartoe het t bewerken of te verW nmi fi U nU t dienen De Bedrijfsorganlsa te stuurt de aanvcaag indien zij vtStia de iithUiJnen van het RUksbureaufemotlvoerd is mei haar advies adni hetRljkslHlI aaU voor Bouwmaterialen Aanvragen welke niet binnen 10 dagen zUnbe ntwa rtL warden geacht I zijn afgewezenBl besHatSk in guhsiiiten Hn ontv a t de ivragerlBl elirmeltike vtrgunnlnf Detebeslissing biraM ultsIuitciKl biJ het Mkabureau voor JBIpIKiirmaterialen Hoe ook betMvies v n t Badi tsotganisstle mochtlulden eerst n dntvangst van de schrtfteiHke vergunning is men bevoegd tot dedaarin genoemde Mweiking en of verwMvktivg van vlakglas over te gaan 4991 TOFWMZINGKN VOOELZAOEN Ü toewijzing voor zang sier en voliérevnes s zal met Ingang van 1 Januari 1943 geMseerd zijn op de helft van het aantal Ingoschreven vogels met een maxirnum van 10 tuks totaal per vogel zal worden toegewezen voor zancvogelt IJS gram voor pa ktetaclitigc vo9 re 125 gram voOr lortpls koolduiven 250 gilim en voor papegaaien 500 gram Indien mast torleis ook andere vogels wolden g hojden ral te Is Ir de eerste plaats de vermindering rf n li vvljzing op tortels worden toegepast Papegaaien vallen vooftoopig met onder deze beperking tctiiti hef aantal per vogclbouder meer d n 1 stuks bedraagt Jn hit bovenvermelde m xi iitr van 1 stuks w oidett de papegaaien wel rereiceUi Voor verzamelingen van vogels vwelke door vermeld buiesu Sectlii ÜDiondere Dlergioepeo Prins Hendrikplein 2 ie Apeldoorn van culiui eeïe uaarde worden ges ht bestaat gelegenheid eeri bijzondere toewljring aan Ie vracen fokkei ï van kanaries en soortgelllke vogels komen hiervoor echter nlai In aan me king NloUWe inschrgvingen kunnen onder geen voorwaarde wor ten toegestaan In geval een detaintst door evacuatie ofanderszins de levering van vogelzaden moetsiopzetten f deze verpMehf dit zoo spoeUIKmogelijk r n veimeld bu ciu met oppsveVSde V n sv ijie iHMveelheden en so f s 01 WH OM0£ltf KaE OORLOGSSCHAOl Vfiakarlwa Moolscliappii MeLESTVEflZEKERINGEir VOO besdM gkig van gebouwen ftibeedeh Inventarissen voor tvigen ens b dn hschad en huurdorvl ook voor bmnnnvoortutgen p rsoonli li ongsvollan f ld odldswoarMn en precMMo fialfjaariijksche Schaderegeling Meer dd 500 000 deelnemen venelitrden reeds voor rum 17 500 000 qoo Voegt daarbij ook Uw belang n vraagt inlictiiingen bi Uw AiiwraniMbazorgetI Fijnen in de ledematen verdwenen Hl iia waar t 4a all wa an f Mmr M L O r ii JM Sedert m leed Ik un üwucen ia de Icdemsten ea Ipija in de kniegeIwiichten tóó he vig dal ik ai en toe een stok gcbcuiken moeic Reeds na iu gebtuik vu enkeU Ovaaltfes koa ik es achts weet slapen tn thans lu gcnige maandcB Ujn dg piinen heelenual verilwenen en kan ik ondanlis mijo 62 jaren en 106 Kg Iichaaioigewiciit wieg loopen aii vtoegei Bij rliciuiutiek iKhias tpi vcrkoaA beid gnep aanuw ca booMpitabeipcw de Ovatitjes van bet Tnnenl AgéotKhap Deze hebben geen iduuieliiken invloed op lian maag en daimen Neem duecl d ptoefi Ongineel vcrpsklitng van 30 tabletten slechts 60 ets In ajle spot ken en diogistenfen vetkiitgbsai im I OFflCiEELE L aMOBOUWMEOeOliELINGEM voor de prov ncie Zuid holi i eESTORVEN RUNDEREN EN OE VCELEVERING In verband net dt vele moelij lea die gedurende het afgeloopen jaar b ken t bestjan ten opiichte van bet afsc vM van d n levcrinfsp icht jan de hard van destructiftwnneo afgegeven voor gwtorlen runderen ral n et ingang van II Ma a i een nieuwe regelmg In werking treden en daniien van de a ngtf van f 5lorv runderen varkens schapen n paarden Van genoemden datum af nu zal de ion ffte van gestorven dieren dienen te g ichieden onder volledige opgave var nam adres en prganiwie nunifner van de o tnkken vetjouder en Indien het ru dvee betreft levens met vermelding n het legistnlieWrk Dt gegevens ktinnen op een bbel worden vermeid welke label aan den liai van bet gegtorven dier b vestigd dient 1 worden Door aen Keuring v e rf lal aan den veehouder een Berw js van Afkeurinli uoor gestorven dieren worden verrtrek welk bewijs lorgvuldig in Iwt veebort e dient te worden bewarird Daar voor elk rund waarvan op het bewijs geen registraUemcrk is ingevuld niet Biefcr dan 30 kg op den Iei rlngi plicht lal worden afgesdireven an dus al niKhter kalf beschouwd tal worden is het In he eigen belang van de veehouders en zoo volledig mogelijke opgave te verstrekken DE V03pSELC0MMI S R J V H feüIDHOLLAND SCHEUREN V iï RA8LANb VOOR oomr iM Gelijk l ekfnd moest het voor scheuren angewetcn grasland om voor d volle nfemie in aanmerking e komen vóör If Oecemlxr 1M2 iijn gescheurd itjkl Deze datum is tbans gewijzigd in Januari 1M3 Voor vrasland dat dus vA 15 Januari lOM is gescheurd wordt volle premie uittwtaald mtta oak aan verder te stellen ischen als behoorlijk verpleging en dergelijke wordt voldaatt Het verdient aant eveUng om xoodra a aangewezen oppervlakte is gescheurd dn den Plaatselijken Bureauhouder mede M declen de productiecommissalu Voor ïuid holland taxatiemarkten paarden Wg maken belanghebtienden Ijekend dat gedurende d maand Januari 1M3 de vidgende taxatiemarkten voor paarden gehoik den zullen worden to weten S Januari te Rotterdam I Januari te Leiden 12 Januari te Rotterdam 19 Januari te Rotterdam ül Januari te GoriDchcm en 2 1 Januari te FotlerdaiB Oa aanvraag an aanbrengformuller vaar MvwIaaiMa larklin moattn diildelljk voorzien van naim valledlg aOra en eventueel fianiatia mimr r i c p op il Deconfcèr 3 a U 17 en 22 Januari te bevoegder plaatse zijn ingediend de witte formuiiaren bij het Vaa an Vlenchaanfcaopburaaii Laan van Meerdervoort S en de Mauaie fanMrilaran bil hat Buraau van Mn VWMMrieMilMiMarli oor Zuid Hel lonil Afd Paarden Anna Faulownastraat 22 te s Gravenhage DE VOEDSELCOMMISSAH VOOR ZtirD HOM AVD MACHTIOINCEI OPgLAOAARDAPPEI III Handelaren m aardappelen kunnen nog tot en met Januari 1943 de van hun kUnlea ontvnnfeen machtlpinsen opslagaardappelell bil de plaalselilke dislribuliedlenaten iOMVOren ter veikrljglng van een geregelde toowij ing voor aardappelen Zij zijn verplicht deze machtigingen nog tot genoemden datuat an hun klanten In or angst te nemen TFRPENIWN VOOR gCBH DERS De Secretaris Generaal van het Dei artifment van Handel Nijverheid Ml 8ch pva maaki bekend dat de hoeveelheid terpenttjiswelke op de door de Plaatselijke Dlstiibutlodlenslen uit te reiken bonnen kan wordt betiokken van 1 Januari 1943 al Is vastgesteld pan lll f kun t rpenttju per bonvoor t i nUin IM BVERINO SCHEEBZEEPB NRN Deialllsten kunnen de bonnen M dar te itlelkaart Da welke tot en niet 31 Doe I 3 geldig lijn verklaard vot het kpopjj van scheel zeep tot en met I Jai larl f Ml 1 11 de giossieis Inleveren Gipsslcrs kunne Kze bonrcn eiken Vrijdag docli ulterittle op VI UdnR II Januari 1943 bij de PloataelUka ni itmtiedlensfen inwls volen tegen toewDvingen Indien Hj geen veelvoud van hol Md boni en kunnen bei eiken dienon ll de bonrrn M aan Ie vu len m I de M aW mil lo wijren bontien voor ri e iie p diW