Goudsche Courant, donderdag 31 december 1942

Ik wenachii U een glatutyk NieuwjasiT DC mCUWC SCHOUWBURG H0t ktaMlvke paantonapel mat jiam a iiEKHSEKuriEr § mtH Oooratdlititmeanaf 1 M n met 6 Jan Vr dag 1 Januari ianvang half acM Zaferdif 2 amiariJ alllvang half drie OtmI Kindermi rnHMé nuHlaM AvendvearataHIng haN aeM Zondag 3 hWMri MMaéa half drie Avaadvaar lalllaa MM aafctDinidtg ïtataarlTMnvMc half acht WoenaAig S Januari Mnng kalf acht PrVzen der plaalwa bet Inbegr mn 0 n tol 2J0 PiMtsbwprektog dagelijka van 10 tot 12 uur Zaterdag en MMndagralddag VaoaMte Voerualllagen nel Mmdig airgadprogniiniiM entree Uaderea OM op aile ran a begeleiden I 7 KowKuna wxauMMcm aouiwovsiM WENSCHT U IN 1 SKÜVSRi 1943 if IN uw HUISKAMER Op Nieuwjaarsmiddag te 14 00 uur wordt over den zender Hilversum 2 OOST VAN DEN VONDEL S til BK6GHT0 lN fl$mSTBV Uitgezonden gevolgd door den beri mden Nteuwjaarswensch van Jhomostwer en Tuhrnel DENEDERlANDSCHEOMROtr XTi BMIieMT Anton Coops tafardag t H aa ad a g 4 Ba W aaa MM Speefale Jeagdmatlaee $ aanvang 2 30 aur het bekMde prookfo De Gelaarsde KAT Prilaaa kindaren l a8 Sa 80 7e haa aanaa aaan d pHl B aa Oiufara bezorgt Uw hinderen een gexdUgemUdt Vow hel in ont gestelde vertrouwen danken wfj al onze klanten W zullen ook In 1943 ont uHertte bett doen U zooveel mogeliik Ier wille te zijn DeGrüytbr Een leuke kinderkalender om zeK te maken Boudewijn Vreek Bonfcel en BroodbaMertf Heerenstraat 15 telefoon 28S8 Z M Lloopilooni ZWITSAt fAMIEKtH kienen zijn eigen huisi door eenvoudig spaarsysteem geen hoogere kosten dail de tegenwoordige woninghaur Vraagt Inlichtingen of gratis brochure bij RohvpAgentschap A W VAN VUET Makelaar In Onr Goederen Korte Tiendeweg ia TeL 390B Mevr Dr vaa Wealendorp te Moordredit viaaM e a mÊm voor dag ca nacht jÊSÊoL OISTRIBUTIEIIIEUWS OOUDA H in iMo mnsnuntniLAMTooR wmrdt er d aaodMbt op srveMtgd dat het kann ZattrdM gMloMo t BMt uitzondering voor vmÊÊÉmm rAMi un mntmnixeNKAABTEN AASbAPnUCAAnVN GBOBimSKAAKTKN EN NiKinm iMuecvuUN Teos mt distoibvtu tAKKAABTMI Il bet talvak vaa Maandag 4 Jilhitari IIMJ tot en met W tag 0 jÊamit Ma MUM bovMfenoemde iliitributie S tÊachMÓm wordM uit relkt en wti in het Icantoor van ma dlftritnitiedicost Bodekade 71 WallKlMi ILM IUM or Ut rifa êMgm n 9M a t M vaa 1S X 1 M mur 1 diapt ta kanao ap dten dMtun nelfire op de thans in ruik aiind baataartao voor Iwennniddelen ia afgeifcHpeld Sê die nM op IwB weffeKhreven ilag verscbUnen ontWngeo hun boakMTtan eerit dan tb de bonnen van die ikartcn ziM MaHMMMn derhalve in de eerste weak van Mn geldtgbelnültour der bonkaarten Kt het atiMiM MO Meenenoemde bescheiden dient men ilalult od U dtottHwitt e a t ainkaa r tin van het gezin met WSbebtX afïde inlègvellen mede te cngen V r vervmgiog vaa h t oude inlcKvd zal een nieuw exemibar oedM ui icieikt ara cNMt MMtol dliteibatlestamfcaartea t u de mde l a vallM vaataabaeM Oaae dienen veorsf te werden loagpiiaii INaMkMIeatsiBkaartea a0 vaatfebcehte inlegllBra sullen ditnual NIET in bebsndallag warden lenemen Mttisf domukêiÊU mmiEKKs voob SCHOENEN In de maand Januari 1M3 kunnen aanvraagformulieren voor alle soorten schoenenbonnen wortlan afgehaald door hen wier geslachtsnaam begint met één der letters H l J K N O P Q R T U W S V X 13 X A C Ü £ F G op Woensdag 6 Januari 1943 op Donderdag 7 Januari 1943 op WOMsdag 13 Januari 1943 p Donderdag 14 Januari 1943 op Womsdag 20 Januari 1943 op Donderdag 21 Januari 1943 op Woensdag 27 Januari 194 bp Donderdag 28 Januari 1943 tut aflialen dient te gocfaleden aan loket 12 van het kantotv van den dlstributiedienst 4 bovengenoemde dagen van V 30 12 00 en v n 13 30 ISJO uur Van bovenstaand setmna kan niet worden afgeweken Zij in wier distribulie tamkaarV het v l je H 4 met een getal van 207 of hooger is gewaarmerkt kunnen momenteel formulieren bestemd voor hei aanvragen van schoenenbonnen I A beroeps of werkschoenenbonnen niet afhalen De door hen Ingediende atmvraagformultere blUven In behandeling Aanvraagformulieren voor schoenenbonnen II en huispantoffels kunnen op bovengenoemde dagen worden afgehaald ontfndit of in het vakje H4 van de distributiestamkaart een aantaekening ia gesteld Man kan derbalve gelijktijdig of afzonderlijk een aanvraag voor een sehoenenbon IA met een aanvraag voor een choenenbon II of bon voor huispantoffels Indienen DUTSIBCTIE VAN LIJNOLIE VOO SCHILDERS Op Dinidag S Jannart 1941 van 13 30 15 30 uur dienen achUders die Ih aanmerking wenschen te komen voor marita ich te vervoegen aan loket 11 van het kantoor van De loonUJaK Tvan het schildersbedrijf dlen t en te worden medegebracht W dfgn dng b t tt hi ertoe niet meer de gelegenheid Een Negen Vier Dtie Een nieuwe mijlpaat r Wat zal het ons brengen Mogen w op het door U in ont geMtelde vtrtrt mfen ook du f aar retxnen Vên onzen kant gepen urij U de oertekering dat geen moeite ons teveel is U waarmogelijk naar Uw ipenscken te bedienen ƒ C DEN BOER Wzn Groenendaal li Gouda Telefoon 2012 Onze miltzijnen zijh Zaterdag 2 Januart DEN 6BHBBLBN DAG GESLOTEN OCNHAAlB CPIS VAN OEN HEUVEL Gouda Leeraar moderne dansen Q N Orogi t r4 CrcAclh ll T l ie Mill33 Wenseht xljn OUHitMe Mk 9 lukkl0 anvoorsp Mdlg 1943 U keopt lo h beter by M JASKE M Aatteatoilfut IS U Mu nog goed gMorteeid Sigaien TM ak Oioeolade Suikerwerken Ba gros Bn detail mAttAJH LKUZERS VIS Ter veri eterinf van ding en bew gin Ootit Haven 7 hou n mf Mmiiis Huur ƒ 4 90 per week Br ijo O 774 im v d bl Aan een PLATEELBAKKERU teUoitda wordf geviMCdx Personeel VOOR ALLE AFDEELiNdfeN Brieven onder No O 7730 bureau van dit blad AM ZAliSDAO ORNENQ van Le tiliUettwek Het Cmtraai Gtawwe 15 Eoi kaub uM 8 000 boeken W O Jeugdboeken Alg Lectuur efi een keur van Chriatelüfce werken Leesprys ƒ 0 0 per de Jeugdboeken ƒ 0 06 per de Kwam U In het oude jaar b j da Olifant kepen Dan bebaeft IMn het nieuwe jaar niet vW r te ktpen Al li de ttjd thans moeilijk en zwaar Wy wtBtfbm V een GELOKKIO NIECWJAilik Dat Mor allen een goed toekomst doet hopen Lederhandel De Olifant Stoofsteeg 14 Gouda H fl KAPPERS Gevraagd een bediende een aankomend bediende en vergevord leerhng M A WEGENWUS Wijdstraat 6 Glazenwasscherü en Sohoonmaakbadryf JOH PBIN8 wenadit iedereen een eehHtkig IMS Surinamestr 221 Mogen wV C ank In bet ateuwe Jaar bedienen met tassen en loze artikelen schaenfoamitnrcn ens Net Meisje zoekt kennlamaWng met Jongeman leeft d 2225 faar Br met foto op eerewoord retour onder no G 77 4 6ur van dit blad Oavnagd een even gebruikt Pomuia crème van prkna meric en Vulpen Burg ColUnatraat 231 BoalcoQf OóffcunfgyÜMtfwrsdwflin mmmVeUtmmMtn OOELCSTRAAT MvblUens pir ttiillli Iniirtiilja olf Gratis verkrijgbocM Nieuwe ZorKkg 3 Januari 1943 M4 9LM r Scaurtogen Tonictim Noury OrganxxAcvm Vtvomel aanvaagder Dansletaen in de zaal vaa Hotel Ceatiail Mar Gouda Ingang Zengestratit voer e KaahalMiMk fil D lielflMii eeii f Hitieefttr Kwnemelksloot 46a 6oudi bl ndl aMigebaden een paar rubberlaarzen m 44 voor een paar d sciM enen maat 49 of leeren iiattma maat L Br HO gm bur v d blad TE KOOP een modeniandio Philips toeatel met drukknop 1940 Br met prUa onder no 5152 iiur van dit blad MEfSJV gevraagd voor d morgerairen Marte itotraat 8A TE KOOP z gjiji lichte garb jas mnegel electa scheerapp en dynamo zsMlanqi Vrouweveateateeg 1 Gevraagd DAGMEISiE boven 18 jaar Zandet koet Hoo g Ie i Kleiweg I W WRUttOi op Zondag 20 dezer I itaar bruin leeren beereoi iandschoenen met l ontvo in Tegen iMfawnkirtRUg te l e zorgen Gr Jacobaatraat 13 Ka DE KLEINnES RUBRIEK Xtf ndttag gevraagd 1 paar hobtlt rijglaarzan of S w a a r v o or aangeboden 1 paar molMraa M en lakachoeneiv 3S Br n6 5123 bur v d bL Gavr voor de morgenuren KEN MBT MÉraJB Mevr de VRIES Cto Plorliweg SS E bOek Jan y Henegouwenstr Ter overname gevraagd e i Kkinderfcaplaanen m 33 idem maat 24 of 2S Kattenringel 84 Tdet 3115 SB KOOF emailte haardkaehel mei kookplaat w nrpod O de Boomj es no 14 BTACa GEVRAAGD Jong echtpaar ambtenaar zoekt huu of gedeelte van huis met gebr van keuken Br no 5123 bur van dit bl Oenaégd een nette dienstbode v d of d en n aieefcerssingel 75 Gouda BaekMadertj D v Leeaw TuifSingel 23 Het betere adres voor inbmden van alle soorten boeken jaargangen en muziek VSBKÖÖPBDISi Wet meisje 17 jaar R K wil rne taeoart laarea spelen iMt mUehtingen onder no SU2 bur v d blad Dringend te hnnr gen door j echtpaar z k ongem 2 kamen en gebr van keuken Br no 5143 bur v d blad Ooeleatraat 29 Telet 3308 Inen verkoop van antieke en moderne meubilaire goederen verrekijkers mlcroacopen enx Brengt uw oude zinken emmers teilen waschketels bij aerhairtel P Baad Pa Jong zakenman P G vryi opv loekt kenniamakiag met eenvoudig net burgermeisje tusschen 25 en 31 j Br met foto welke word i geret ondea no S144 bur V d fadad Zeuges aat Gouda Z e wo rden weer ala meuw prima ir motorband 26 X 3 3a de Groot O 171 Go éeaic Separaties aan alle aoorten speelgoed WBBLGOBDMMnn Ze ug eatraat W aaria terkc voorverduia Jan PoMatua Raaai 141 Telefoon 3720 Voor gleabwnpen aa lampakappen naar Da taadgleter Waleatraat H V TE KOOP QIVBAAGD eeniga touwreapen ui een brandkast Br on4er no 5145 bur V d blad 0IJWIUJK Succesvolle bemlddeHag v alle rangen tanden n teeftljden Uitgebr ruaties door geh Ned Inlicht schrUt en mond Bur Holland Admlralengr 219 Amsterdam W tuiks BRIXON ktmik WVdsfrut37 aouoA over het reiultaat onxer j pico lantaam ƒ 17 50 Vergroot uw foto s vacantie opnamea ansiefatkaarten enz tot 1 M Gr inarisweg 34 Tel 27011 PKANSCB CMversatie q leiding examana Vonau IJssellaan 144 A Te koop 4 blank berken duMauteuils oude bekleedinA z g a n Br onder no M bur V d Uad Ter nvanaaM aaageboden ie Oondaehe Kanatrtappan IJssellaan 84 herstelt alle schade aan Uw kleeding zooals mot brand enz Spoedorders binnen 24 uur PUNKE DIENSTBODE gevtaagS voor dag of dag en oaclit Adres V SwletenMraat S Gouda gottd beklante fljngoadstrljkerl Br no 5147 bur v d blad BADEN n OE l D Badhuis Groenendaal Gouda te koop Prima 12S Eikenboom Zwaush 151a Rotterdam Te zien van 2 4 uur Tatikaap gevraagd een gaa kaaiialtje geen haard Br mat prijsopgaaf onder no 5 183 bur V d blad gevraagd voor de morgenuren Niet beneden 18 jaar Mevr H do Vries J ouberts traat 8 2 Vendalaialiter gewaagd voor thuiswerk D Bloot Fluweelenaing el t t TE KOOP een wand fas comfoor Junker en Ruh gaacomfonr 2 pits 1 aquarium 60 X 30 X 30 1 kinderwagen zondsr banderv I aquariuMrpompje Corla 125 v 2e Kade 3 Net persoon vraagt WiverdlMste voor ochtend of nüddag of beide I e ud 42 jaar Br no 5148 bur v d blad riANO GEVRAAGD Br mat merk prijs enz ondtt no 5132 bur v d bl Paparatraat Oaada angidtoden gem zit slaapkamer zonder pencion in t centrum der stad Br onder no 5149 bur v d Mad Te hanr gevraagd gedeelte woning of zit sl8B rfcamer m gebruik van keidcen Br onder no 5150 bur v d bl n KOOP eenvoudige huMcaraemieubülen en e i badgejrs Belvédèr eweg D en Haag Gevraagd DAGDIENSTBODK zelfst kunnende werken en kcAeo Regmtesseplants 11 TE KOOP w epiywfcoo een Philips radto geen VX Te bevr Gouwe lS vanille op meubilair geMe L Taxatie van ioboedeit Cnr nfiraziaa gwvfaagd een hand djmamo en en wektoiC no 8171 bur v d bl Prtaaa Clw kaattnda ges Ér m prljsopg oaitf letter O MJ Boekh Jongened Harkt 41 TB KOOP Qa vMatgd wnnx suMnotoEK eeftQ4 IH i 2 aar Baeawtfkscha faig S 132 tt KOOP OgNtAAGO kanarin parkieten en andere vogeb Hammer Slaro ndel 2 mod kinderwagen en Z4 ajL beerencostinnn m 50 91 Mill au TwnbergHteaat 48 ÖANAD kANO te koop Te bevragen 2 Jan Boelekade 13 Ta koMp een ruim 2 deeNg VSWinST Maandagavond zwarte kater witte borst en poten Bijz kenteeken breuk Tegen bel terug te bezorgen C Huögenatraat 127 KtnoiNBNHOK 8 g a4k Hevr Prederlkae Joubert tTMrt 82 vraagt een FLINK DAOaiBISJK goed loon V Swletenstnat l k dtenaUMd voor dag en nacht Br onder no 8173 bur v d blad