Goudsche Courant, donderdag 31 december 1942

GQUDSCHEACOIJBAHT Bf varMandlii g iMulk kan men mat WEINIG GAS VEEL DOEN NIEUWSBLAD VOOS GOUDA EN OMSTREKEN Chefredacteur F Toeter Gouda f 81c Jurfuitf No 21129 Pottrekcamg 484U0 NIEUWJAARSREDE VANMÜSSERT I Slechts één weg de solidariteit der Europeesche volkeren V won M MAAII Zonip 80 MdMl 4l Muatp 7 tB mim 1S 80 Muiuhig 4 Jaaaart 1M3 Bureau MarkI 31 Telefoon 3745 JAARWISSEUNG A 1942 1943 Rijk mmissaris i dr Segss lnqucak De Ryiuwommiisails Rijksmiaister Seys Inquart sehiHtt Met ie iaarwiMeltaK IMZ 43 rijn wU een uieuw Ujdvak maar eveas een nieuw teofdatuk van den str d intetareden ten blik erug aea vergetOkinf van dra Kllitairea toestand bi de JaarHUaeling 1941 42 met de situatie van dl oogeBblik bewijst voMoeade in welken omvang het dea spilmogeadheden inogelük is geweest in den loop vaa dit Jaar haar Irontea en baar militaire situatie someer te versterken dat aij nauwelijks meer rechtstreeks kunnen i worden aaagevallea Oe verstUving van de in bet Oosten in opmarveb zUnde Duitsehe ea verbonden divisies tijdens een winterkoude die sedert ISO jaren niet was voorfeko men bracht als uitgangstoesland voor het jaar 1942 een positie die men lich niet riskanter kan denken Den Fuhrer den Duitschen soldaat en het Daitsche volk was een beproeving opgelegd zooals door het lot iilecbts wordt taegedacbt aan hen die zuu uitverkoren een machtig werktuig te tijm der toekom Istige ontwikkeling In ieder geval werd hri vtinterfront in liet Ooktea dat tot op dat oogenbllk iu volle bewegmg was geweest zonder mogt ijkhcid tet tud vergende voonorgen en ondanks alle moeilukheden in sitand gehouden Daar mede werd een taak vervuld en teveni ae voorwaarde geschapen voor de sege j vierende beëindiging dtzer uorsteling zvoab t tdusvirre nuK nooit was gelukt leu bu de poging waartoe Karel XIl en Napoleon gestrand ttaren gunstig dan is de ontwikkeling die door de deelneming van Iipm inldeze vvtrtl voistclirg in het Oostrai tot tot ïtard gebiacht werd ifaar ijk oveittcidigeid gui stig Uu Oost Azit en lil t Westen van den Sul en Oceaan zijn alle tegeriUuMiers van de spii mogerdhiden A g evaagd z jn hebben dddtmede op Éen voor tii n bewape nirgshuishoudirtS buitengewoon pun lijke wijZe de be angi ykste grondstof gebieden der aard aan hun tegenstardpi inoeter afstaan Dt miliia re i eenslfbiling van onze vpanden m Oost Azic kan niet beter verduidelijict worden dan door het feit dat het al dezen vuande ijken mogenhedeo te amen met mogeiiik is Japan en zijn onmiddellijke bondgeroo en militair anders bezig te ho ude i jr in gevec i ten om Ket of den groo s nogelijken afslard van het Jspansche moeder lard 1 geei fle vl gveld op het eiland Guada tanar De strnd om dit vheg veld en orji eer sitie op de Ooste ijke pun akan Nieuw Guinea iijn de heel s nMiv militarre operaties tcge Jap n b iCvelken strijd het grootste deel dei 7 iiid7ee vloot der Ver Staten vejli IU Is gegaai Wann er wi de ontwikkeling van ïtf overzien mogen wij naast deze ml itaire gebeurtenissen den bel mgnjUen VHiruitgang op ecoito m sch gebied dus van het binnen landsihe front met over het hoofd zim welke ontstaan is doordat thans de rijke levensmiddeleti hieden van liet fJosten vooral dt Oekraïne in de Eiiropeesche voe d r s mmtr zim opgenomen en hu eff et beginnen te doen gevoelen Het fntenu vin dn viedin toestand v4tn 1 iiropa is achter den rug 1 p b = rD 1 k e s n i = t oehpp I c o s T d lorai rr t i 1 n he vt K gegevti I DanJKZU de t aens deze winterveld UijgcnTfewezen dapperheid en taaiheid du Öuilschfc en veibondtn d iien konótn toen m den 7 met veldtocht van l M2 het geheel Donet Don Rr m m Koeban gebied aan de boi Jewllk n 4oiilrukt worden kon de opmarsch tot lil in de Wolga wordpn voortgizet en wirden belangrijke deelen vanden Kaukaaus bezet Door het verlies van dtze tsscntieele industrie grerdstof ftn en levensmiddtlengebieden en Idoor hit verbreken van de belangrijk Ie vtrk eij aders tegelijk met het ver lts van bijna de hejft zyner inwoners u het thans resteerende Sovjtt Ru land immers toch nog slechts epn romp ttructutir die l eslisstnde AOor aardtn van haar militaire preslatievermogtn t pft verloren Tervyul in het Weiten de situatie m l imd aak ongewijziKd is gebleven voor zoover men ni t rekent met de voortdurende uitbreiding der kustver t rkii g en de overtuigende afvecr van een landingspoging bij Dieppe ttn gunste van de spilmogendhedcn ijri aan htt Zuidelyke front buiten Europa jn Afiikd verandennf i n ingelrtdtr Wij herinneren on ethter dat orj e vier vour en jaar d Lngelschen ook reeds I t aan de giot te Syite vvdjfi gf konn n zonder dat ht t hui moge jk i v IS ÓLje m Jiüofd d ik uit vvot jii f ied n bes aande Idreinwiist p dm duur te behouden in ussthcg inr ÏFünsi h Marvikko i Algiers ondtr be unstiging van Irausthp ei era ils d 01 troeptn uit ingeland en at Vtr tilen bezet Aanvanke yk moge n ei dc e bc f t I g als V st v r d v i andi like mogendheden boeken Daar SI u tegtnover dal thans lun C r s 1 til het onbezelt e 7uidin van I mkrijk met Toulon door ae troipii V 1 1 spilmogendheden 7iin he7e1 II rdonr s de moEPli kh id gpsch ipe iK de kortste tn oeittaxe vei i s n d e a naar drril j n mad V ortdurei dd prar ïct kk c d middck i staanaan i een tegekelir ainge a ni e tei b sc H rg si t 1 geexp oi tl wordt welke i er 1 idehk naar v lor de duuTIC V irirg in h r cuwe Euroj 10een void ende voeding van ZL vukrg toe el end i Wii herinreei 01 s rog du de ik hoe ernstig deoor op vvil en d ro lops a beradenleid n hel Duivel e Ruk rn de Ot tern eh Hsnoai ehe norarchie tidens den eer e i wereldoorlog leden iooi de otretrer e pllrrdp zitnpr b we er hoe jt n ede d o de7e O wikkel tg de pi il olog che in a =PK ei nrt itnr r waardoor de onbindondo v ijandel ike propiganda medeb j ie bes ande vi 11 emer onbekwarp iti ke lei k r bifirendnnpen iider tn dg en wil tTt tegenstand der cenfEie monene hede i Wat bhi t hans van deze laa ste hooi onzei te ger tarders nog over nu er een duide ijke r k eomprom afwi rende pol tieke leiding en ei n bevti Igde voc d rg bi is js WonpfjgH nm onze tej t nstarde goed tegrSy za men mzien dat i hm Icop cp snee eigen ijk nog J p r p ra o V n ffPh 1 i n en kei V i r elde i r V ibird ng dwars doQ r de Midde la ds e 7ee tin guniti v in de m n of diif J h en de onyekei ui tac orh t unbc ette frinkri k 7i het iphit E iopppiche vas flai o Zil let n Iv ori frifta is m ii i m it iel i ek dti spilmoqpnflh dp getut 1 1 M t de e be e tmg is bn i I m 1 1 n Jg doeltreffeider gre 1 1 dor ot li i verre over de MicUe undsitie 7t j acljtnen De onl vifl el ng van het Xindc I kp front bu en Europa 1 1 dirhahp op zyn mirt t al e moge i k hfjen oper wanneer rien rii aar de sp Iniogtndhedpn de bebte s latfi ihc I sitie wil toekennen Ue dulkbootoorlog Met bijzondei veel succes i i 1942 dl duikbootooriog voo iga t Wii moe tin o IS voor oogen houden dat de tr Stalen met een ongeveer 4 m 1 1 1 en ton omvattera voir de vaait in volle ree geschikte koopvaardijvloot dt en oorlog zyn ingegaan en in den 10 p van dit jaar orgeveer een evengi ote t nnage in hoo d aak door d ndu kbootoorlog hebben verloren Wanm er men zich dt feit viwr uo t ïhoudt d n legt da meer gew eht in deschatl dan proletieen en idedetlirgeft overde beweerde aanvulling van tonnaue aantv en het nu eenmaal met zondei eeid kba ir lijkt dat ei n fecheephbouwind rleop welk hoog peil opk binden dei tod vane n Jaar evenveel kan mlialen aU tevorein den tijd van vele jaren werd gebouwdDe EnRetfcche p rs heeft in een jaaiifveiïtcht t f feoeon ta eerd dat de vyandelijketni tde met ee kiopvaa d tt nnageVd o isevetr J mil toe i het iaar IW sesaan en dat aan het e de van dit Jaar nog slechts 20 r ilhoen t ter beschlkkinj4 hebben ddt wil du zi en dat zU toegeeft da di tran poit SL eep uimte van nnze teg ratarde Ijrl d le nieuwe silti ne üï j ie ioen ton u vermt derd Men inoet to f vtn d t de bouw van jieiwe koopv ard nrai e rog opgevoerd kan woiucn eloA it I al convooivaartuijjen kan vermaeitteid w rdtn 7 k r is h er xlat het aart l auik 1 mten ijm en wei 7eer aaniunlijk en 0 afgebiokii stijgt tVarneer wij aan f derefdPtoren ge iike kat sen Re en komen wil lo eind esultaat dat wil voor hel jaar 1 U 14 met de inogeiykht d van tti vt i ode r c der vlandelijke koODvai diitnnnogc net lig weerj 5 irlllloen Ion kunmn 11 enen Wl ir doet het beg i pe 1 VOO loi r dat de Enci schen naa 11 IS ook reeds de vetan woo de nl e marr 1 tl Ve Sta en den duikbootooriog dep v a IJkste situatie noemen Daarbll is het 1 rrondcrstellep van gelgl e kansel oi pe 1 I ol 1 t 1 v or on e toRt iilr guist c V jre van be ehouwing wj ledwe tnn s a die geb ulkt moe wo dv n vooi den 35 Üfc ainbouw v n vervangende sihepe in de V opvaaidij kan met meir gcb u kt wi den V n ae p oductie van kannni tn tank en dcre oo logswapens nok r et voor de ver irdigirg van oorloü Chepen Figens ont weken dus het materiaa en de aibc ds liRach d e gebruikt 7nn voor de in den g ind peboorde reap vervangen toi nage in lip Ier geval In het gelieel geen reken ng i er geh mden net hr piobeem van liet e b ei gen der sehecpsbeiranpirgei toral bemanningen die opgewassen zijn en de eischen van den d iikbootoorlog In plaats van passementen wordt in de Duiische liedrijven en in huiaartieid uitmons ering voor uniformen gemaakt Het vervaardigen van sabel kwasten PK Stiehr R PB Z Het in njpeii van Japan Is op die wijze een z er ruchfer vuzicht over de n i Jta re hedr e 1 en van l 42 voor zoover wij die lier u t h t Westen overzien volkomen slechts baseeren op de verwachte bewapeningssucoessen der Ver Staten Deze moeien stelhg niet onderscnat worden ofschoon de bewapenmis ndustrie der Ver Stalen langs den weg van de pacht en leenwet een behoorIljke aanlooptud achter zich had toen ZIJ van ongeveer een jaar af gebruikt werd voor den oorlog van eigen land en toch tot op heden geen resultaten toont die aarjeiding kunnen geven tot bUzonder ongerustheid Integendeel de kwantitatieve productie welke men iljfeeds van d Amenkaansche industne verwachtte heeft haar wansucces reeds binnengehaald Wij weten uit den mond van Roosevelt zelve dat h i de kwantitatieve productie heeft stopgezet ert thans een poging doet tot kwalitatieve productie Daarvoor zim echter voorat ervaiingen noodig en de op dit gebied geoefende vereischte vaardigheid der constructeurs en meesterkneclits Het is mogelijk dat melter t d op dit ge bied in de Ver Staten het e n en ander zal worden gepiesteerd Het is echter zeker dat de onder Dmtsche leiding itaande bewapeninesindustrie van Europa reeds m 1942 buitengewone ore staties heeft geleverd Wii herinn ren slechts aan de n euwsle automatiiche vuui wapens en tanks En wy mogen derhalve me recht hopen dat m onze constructiebi reaux en werk nlaatscn ijveng ver gew ikt wordt am de ontwikkelin varf ar e bewa Hening die ctoor ee steeds volmaakter irpamsatu van het gebruik van arbeidskrrcien en van productiewyze een sturing beleeft die rustig de concurrentie kan cnn men met hetg en naen op het oogenblik aan den anderen m mag verwachten Overzien wij d jrteni sen van 1942 Juist dan kunnen wy leggen dat i de V vi r r en uitbreidu c i de i onsalii stie van de stratefisrhe eq conomi=ehè situatie in h t nieuwe I nropa ev enals In het Verre Oosten lebben eebracht Wij bchafven ons voor 1M3 niet meer te wenschen dan dat het ors de uccessen van 1941 laat herhaler In U geval zouden wij het einde Van deze wors ehng kurnen verwachten welker afloop zich thans begint af te eekenen aangerier onze tegenstan ers n vo alli en met hun re ervep duideliik ziihtbaar aan het front getreden 71 n erf groo e verraosingen zien Tiet meer kunnen voordoen Strekking van het wereld gebeuren ledere gebeurtenis op de verschillen Ie oorlogstooneelen m 1942 was ep zichzelf geweldig en och is zii slech s f ei schakel in een wereldfiebeuaen Dt Leijer heeft V ag de vagende ifuvj j 1 ie vcor ae radio u tge 3r ken h nkt II n ï earn h bo n v ij af ciit ld ft II en it lit üu e jr Er w IS gein UI bu d gneifi er wis weinig 11 ugu tp den ouoej lar avond van 1942 i ens ouo Nederlaru en ge iruik t vv i sjxe aa op de en awrvi m naat t leven d 1 ochter r ligt en gedenk n wy diegiren e v u mis n m een krmg l ir vet meer tlar n t j it n van vtorspoed gloeiden il nu orze saamhoorigheid als volk i rge gejarhten gingen naar dteg non van ons viuk in ane cie were ddcelen die door dm ooi ig dn oi s af esne d n nu reeds jaren ge cheiden 7 in van Pez n van o k van vaderland Van laar naa Duilschland wmv Wij onze vee tKiiduizeiMièn a belaers wc en du werki n np de pha eii well e leeg kwamep drtordat honderddu zenden Duitsche arbeiders geroepen werden naar de fronten nog verder van hun huis val daan m nog moeilijker om s andiglieden ini daar hun pucht te doen En WIJ Nederlrfrdsehe nationaal oeialis en waren tevens met onz ge dachten bu onze soHal n de vrijwilli ers bii Waffen SS bij het Neder landsch Let u en bij de Duitsehe weer macht b 1 de Nic iici entruj p n bij het N S K K bij ce anibu anci Ik heb h n geioepen om te gaan zu g nrer om hun leven in te zetten voor ons voll n oni vadir ard onbe nepen door 7ooveiPn van hun eigm votk genooten die eeist laier tdt hel inzicht zullei 1 omen est hun da lok voor hen van e groo ch waarde is Dat wi daarbij de honderden niet vergeten die reeds levall n i n dat is van ellspr ki d Il o v 1 klieven zal ook 1 iJ met e n 7 aile kool zijn aangeteel n 1 In ip V iJ 1 e7et al gevo g v n de on ettfe oorlogsveiklanrg aan Japan oor d T nii n che pn igran cn wier amen w i met eens rreor kennen noch ons htiinicr n w len De brrntiirde monten d or Engelsthen en Ameiika I en brar ten dood en veiderf m hon derden ge innen die rtipt den oorlog riPts van dn n hadden D verarn ing chretri veder ook in ons laid dat ngeschak ld is in de nrlog productie Df voP moeiH khe pn zi n ffrtiot maar gei i ns on Irage ijk l kkie kan wat dat betreft deT e winter m t minder ziig tegemoet gegaan wrrdon dan de vi r ge mede dank 711 de voor treffe iik vverking van ons d strihutie Toparaat De groente nt silie in het ko mende si i7nen lQ4 4 i kan belnngnik unstiger worden genoemd dan dip van el vorig jaar Wij hebben erg r ver i iend I T n wit niet vergeten d t nog echts enkele Jaren geUfen het voed 1 hipr te lande me illiopnen kilo rams werd vernietigd op bevel van ne loenmaalt regeerer e ovethPitl Een onde zoo groot dat ik door het land dat thans sedert meer dan dne jaar niemand meer op aarde onberoerd en afzydig laat Ja ook deze wereklworsteling is zooals wy thans zien slechts het weliswiaar meest in het oog vallende en inidrukwekken lste deel van een ontwikkelingsproces dat thans reeds in de tweede generale de geeatelijlce politieke en econonusche grondslagen waarop het bestaan der afzonderluke volkflB rassen en gemeenschappen en hun betrekkingen onderUng waren op gelwuwd schokt Het vergjat onS als den wandelaar die zijn weg zoekt doo de dalen en de nabije heuvels of den schipjier die zijn koers zopkt door de struommgen der kusten en de eilanden Zg hebben eerst wanneer zy hoogte en afstand krijgen een overzicht vsr het zinrgke en doelmatige van hun weg en vooral van den koers dien tij mee ten houden cm tot het ioel te komen Zoo vergaat het ons wanneer wij bil de jaa wissehng 1942 43 terugzien de gebeurtenissen van den eersten we reldoorlog onderzoeken en ons de zwaarte en noodzakelijkheid bewust warden van den weg dien het Dmtsche vi k moet gaan Het onrechtvaardige verdrag van Versailles heeft het volk u t een verburgerlijkte en materialistische wereld gestootm maar In het Duitsehe volk als laatste overblijvende waarde het bewustzijn achter gelaten van ztin eigenschappen als soldaat en strijder Zoo werd het Duitsehe volk gewekfr en ge leid door het genie van den Führer noodzakelijkerwijze tot dm geboren en gel en strijder tii voiral ook op politiek gebie 1 en daarmede t t den voorvechter van een volk sche waardeoi dening teg n de internatio nale mac it ii die alle tezamen tn de laatste instantie steeds slechts dit resultaat opleve en dat zij de volksche dus door het ras bepaalde waarde ordjunlng waarop wij Furopeanen in het bijzonder ons cultureele levtn hebben opgebouwd ontbinden en ver melen Om deze beslissing gaat het thars in c eze wereldworsteling aangezien de eerste weield orog de voorwaarde ertoe geschaotn heeft dat de strijders voor deze worstehng konden ontwaken en zirh concentreerr i De itrijd voor et n op volksche waarde ord niig geordend Jturopa beteekent hetzelfde al strijd tegen da inatei alisttsche krach te 1 der rast 07e massa van het Oosten en der gtoüt kaïalaltstiache en door Joden ge leide mogeiiJlHden van het Westen Drie phasen In deze wereldwoisleLng kunnen WIJ to ausveue twee phasen n hd r venoip 111 ce deii ir haar qei a gaan welk met fa de nooizKe ijk held op elkander volgen De eerste phase van ue7e woistthnn bracht de militaire coneentratie van net Euiopeesche vaslelai en iaairrev e de voorwaarde om yveerstaqd te kunnen bieden aan de onontkoombaar over dit 4 w opa losbrekende ainva er n he Owlten resp van het West n n eer wecrgalooze zegetocht heefi de Duit he weermacht deze takt A in i o u zaak vervuld doordat zij de ni i a e r t de om Gv ai c jcn te waai ei uvv n j gence e ai men eens 1 ug f brek uU 1 rijt en aaii ua i e e qal naai de auc V aait wild t eb ae 1 t n kein e de na e u eroe ue andeieii 1 1 t 1 1 t lieoii 1 Quor h oiiveidoüv e iavvaai oat gen a ki wera L j iei o 1 en 1 tt JUS n kalf He ja i la42 s o k I laar waar n I 1 Vïe it 1 van ona v aeic ia deel g 1 g u traaken van den verdea gm sgorael vaa tufop U ze ku s lOok woult zoo eik in vtr td £ if g tebi ci da k nvavepofjing van ae cijor de Joeien u tgezonden Amerikai en m de kiem zal worden ge muord fiei duueraen 1 bbtn huii en huf rrotlen vera n moeien evacueeren met a Ie mo iii ie heden en on beringen van 011511 en lubben op ouoejaaisavond teruggedac t ia hun huis dat zij moes en ach 11 aten en waarin zij liepen teiug te lecicn Da Du sthers moes fen leonien om hic ü wacht aan oc kust te be tieKken dat vvij zeive r et in staat Jljn om de ver eming te gev n dat oT r ons gebiea geen An erikaan en geen l n el chn an zal trekken raar het hait vai Europa dat dai ken wu aan het veike ide beleid van 1 en die ons ver heten m ae Meidag n van 1J40 Zonder deze Du t ehe wacht zouctn de Ame rikauei niet 11 Algier geland ztje r aar aan don Hoek van HoUana ei zou de oorlog nu woeden m ons vauei 1 ro Wij cikennen da wij wil en diarvooi ook erkente ijk zijn rr ai vtior ons koppipe N denanders is het 7üO niei pe 1 akke ijk 01 gelijk te moe en bekeime 1 Zoo g ng het Jaai 1942 aan ons voor bil n et vee b imoeitt doch niet zo ei lieh Want op 10 December moeit ik van dm fiihrer veiniipch dat h i 11 volk mei als viiandig ou behandelen dat hij de hooge waiixe van ons v 1 i erl ent e i dat er niet n t ons geiar de d zal worden a s eejf gesehi J e bil ons ovf 1 01 s zord r ons doch ri t een Net erl ndsche s m gehoord zt u worden by de uitbaken ng van de toe Koinst van Europa Van hoe grjote w arde deze toezegging iS zal laler Lhiken Bij de jaarwisspling van 1942 op 911 71111 neer dm ooit tp voren van toep s I g de woorden van on Pii tn vergete yken Zuid N derlandtc ipn dichter Guido Ge7el e Het iaar uit en t tpdeii gele fd Van al zyn oudi ellenden en hee l den l3i l het ons ontheven Het nieuwjaar 1 c ft van iiedcn af aan voor e k ende en een schrede gedaan wie zal t tot Ur en leven onzekerheden Efen jaar boordevol gaart WIJ tegemoet rustpauze een sigaret smaal I aliyd Orbts Holiond Bö onze vrijwilligers Tijdens een een historisch feit geworden He iskenmerkend dat het den bo siewickenm dezen winter neigens gelakt is meerdan tydelijk en plaatselijk binnen tedringen m een van de fronten die inden veldtocht van 1941 bereik ensindsdien geconsolideerd werden Ua bewijst dat het er in het Oosten thansom gaat de ruimte te overwinnen endat met de overwinning dat wil zeggende organisatie van de e ruimte ook deonwrikbaarheid van dit front gewa irborgd IS Wanneer tvij cons teeren metwelke energie en arbeidsvreugde juistdit weik in de nieuwe bezette gebieden verricht wordt en in welke malede krachten van deze nieuwe verivorven gebieden voor het geheele oorl igjpotentieel der spalmogendheden natuurlijk vooral voor de ondersteuningder nabijgelegen fronten gebruik envooral de verkeerswegen beveiligd enverbeterd worden dan is het duidelijkdat na den thans nog noodzakenikerwijze wi selvalligen stryd aan netZuidelijke front na dezer winter enOostwal zal zijn opgericht die dendefmitieven en duurzamen afweer i sa Binnen Azie door Europa beteekent endat een situatie in het leven is geroepen die reeds door zichzelve eenvooi Murend voortschrijdende verzwakkmg mét zich mede zal brengenvan alle pogingen om weer naar hetWesten op te tukken Zie ueruolg pag 2 grenzen tot aah het gebied van Sovje Rusland tot de Noprdkaap langs de Westkust tot de Golf van Biscaye ei ten Iotte tezamen met den I aliaan schen bondgenoo schap over den ge heelen Balkan afbakende en de dooi het Romeineche rijk peste ce aanspra ken van Europa op de Afrikaapsche ge bieSen mede ondersteunde Wij liegrij pen thans hoe belrngrijk hel i dat al leze gebieden m onze handen 7iin en het on en tegenstander niet mogelijk is deze kustgebieden te maken tot op marschgebied tegen Europa Met het emde van den Balkanoorlog was deze eerste phase der wereldwo stehr om een n euw Europa namelijk de voorbereiding d mihtaire situa ie geëindigd Tenemefe het tegelijkertijd binnenvallen van den in het Oosten en Westen staanden vijand te voorkomen zette de Führer den aanval op den Sovjet in met het ui sluitende doel de on behouwen menschenmassa uit Binnen Azie die weer eens zooals herhaaldelijk in de voorbije tisrtallen eeuwen het Avondland wilde binnenlukVen af te weien Thans mag ge zegd worden dat ook deze tweede phase voor een succesvol emde slaat voorai daar het den tegensfard s riet gelukt is het m den vong n wmter door de khmatolog ehe oms andighe den bepaalde culmnatiepuni dei uiter ste inspanning m 1 e Oostet of m het Westen uit te builen De afwi er i r menschermassa s uit Binnen Azie is Gn hebt er recht op myn vo ksge noïitcn te weten welke koers ik wiJ zei en m dezen onatuimigen ti d Geen enkele onzekerheid zal ik daarby laten Ik z e het grio e wereldieoeuien de wor Ttel ng van d 1 trjd als d n stujd van Furooa tegen hc moni o verbond van If Hussi e e eomrrurisme me het Amenkaansehe gioot Kap talisme same 1 ge eid d i i l e Jodei d ni dat in beuen uhter de schermen liecischt Ac r het coinn nisme s ord alwerk 1 g gereed 20J mt hoe lu lachermet 1 gcwe digs e ooio a paiaatdat o s op e oi v d beu t a om a een ft s over i uropa e g an en daar a ee 1 puinhooper ever te a en varwat uui e ps K = t zou in ceEuropet che eu u r bt eiicVifigien godi nat m I Aiitti het 1 t ikaar che grciot kap ia Isme staa ti 1 coniuunt evei eens bewooil i een p lai hcndere mi om mmei i met a j hifp oronn n Zyn du a het i n aan pns were djie l a zyn Leziin£ en t i n nemti en ten eigm bate aan te Wen den In d en stryd op leven tn rood isEuro j 1 ge kke d Enge 11 n et zi n 46 r 1 oen mw crs speelt daarlreeds rj een oreerde chikl rol Het isniet ve meer da een pi ns p ankvan Amer ka n 11 Furopi Er s geerspr ke meer Vur een oot og ls cnmEng w d en D and Hit gaat om even en dood vror gan ch Europa De ov iwinning vin Sovjet Rusland is de verr c iging van Europa de over winn 1 van het D a rm on a ns vader ard een dee V n Euro a en een we varend Neder and m een vetwocs Europa on bestaanbaar is ib ei voois rs maar een weg nl die var de sol dariteit der Euron psche vo ke rn iQi v kb a1 verbonden gevot ik n 11 aan den Fuhier als GerrraarsclT Fuhre de met oen dnce van Italië en me de an dere verbondT E rope e e naties Eu ooa voor don ondc tang behoe den Cod heeft hen n g by ijds gezon den om d i zen onde ang te ve loeaen Etn vast gCioof heb ik in het voort beslaan van Eu m Aan het einde van dl n oorlog V 1 wen dhistorischo beteekenis hen st ten nieüw Europa E n T uropa me p or vtitecrd door ondel nge oorlof n een Furopa van elkaru r waardeerende er ri pee ee i rena volkeien du zich van hun lots verli nccr+ieid h wu t zyn 1 en Huropa w ai n g recht ie d zal Ie schen gewa rbjred duii Hitler vn Mi soUri In dit r euwe Eun ua zal groo e wel vaait zyn en si a me van t e daad of gezeg zboals du s uugediiikt in onze bronrm Godsvfi luuwen lief e voci volk n vader ard eeib cd vor dm arbfid Aan deze oveiw rr rg vsn Europa moet Nederland dei acht g zyn terwille var n toekomst zooa e Finland en zooi = lljngarye d l reeds zyn Dn IS de eenige mogeiykheid om te komen tot een htiry ng van ors vadu land Hét is d ia m myn p icht die koers me Va e I at d te ze i en 70oa s dit ri eds d dpr m 1 g daan is sii cs HiS toen ik voort de rer e maa spr ik ov ir de Furpp e ohe st danteit En lyi staan wu dan te midden van de vir ckrikkip i van ten oorlog Het IS onbiUuk tn onvv aardig om te doen ais zoovele ornadenkenden om aan het nationaal socialisme m het a geme=r en aan de N S B in het byzorder de moeilykhoden van dezen lya te wi ten Bezetting is oorloganoodzi k schaarschte evacua ie enz zyn üe gcvo gcT van der ojr og v a anuer wil cl len ie yüen hebben Daaraan kan Ce NSB in ets veranderen Evermin a A het mij meg yk s om diegcrcn te e den van dt gevo gen van hun dad n d aoi tage peg n tegen de bezettende n acht m de kinder yke gedacnte daarmede iets vaderlands leVe ndi te heUoengedaai Zoover gaat n 1 b Vo gahcid ook nu n cl al blykt mi de laats e dagei dat velen dil oenken De Iv S B IS de po i ekê vyi acraag a er van ons voek ten minderheid n aar t n oot bewus e en een vastbe auen minderheid d e stoer haar weg aa b nerd een toel omst voor gansch 1 vo k Zn heef z ch ingezet voor ale mannen van Neerlands stam Zij wil de eert e d van on volk bereiken s otsve lundenheid van alle Germaansché volkeren en de sam rwer k ng van alle Europeesche vdlkeren bevrrderer Een bero p doe ik op het goeowi lend drtl der natie om niet langer n eldehanden m atn schoot afwachtei d teb i ven töez en Er is b men en builenc N S B zooveel te coen Wy miljetener ons doorheen wor te en Bederk datons volk we meer voor heete vii enheeft gestaan in de vele honderdetii jaren van zyn bestaan De zorg voor de gi elyke en lictiame i e gezondheid van de jeugd is hetmoe hjlvstp en het bp angrukste Met i irige vo doen ng z e ik hoe de oade shun best coen om hun kinderen e behoeder hoe zy trachten de voedselmoeilykheden op te lessen hoe keurigdes Zonda s zy no voor d n dag korren Rem eid en ne he d zijn nogaltyd onatharke yk van geld Hot 7 frPT ct der natie hoo houden mun vo ksgopoofen is van het allergroo te be ang D t ligt voor het be angiitk e gedee te n de handen der vrouw De 1 efde te h t vader and tot u t ng te b eneen op re eerige juiste manier door mede te werken aan de ni i we or e de gevormd meet worden IS ors al er t ak Maar beven dit a i s slaat het geloof m d herryzen s van ons vo k al u tv loei pl van ons Godsvertrouwen Winn er het een storrschtige du stere 1 acht i dan lykt heVdwaashe d om te ce ooven m de opkomst van rf 7 n en korral van een a laUnden dag Toch s dit duizenden jna en Ppsr d Ons volk stn nu in een d eplepunt van 7 n brota vtllieh ffm nr n 1 43 nieuwe i t r 1 mm b h ii en vvi hP te n niet hu wii7e van 7V mvestcmrr rinvrn p houdtn n ar a s een VBt bureit vai waarjt de V ro naar mnhnog voft als wn fy volk 1 r rdipch te sam n aan enVnrdig en vastbpia pn dien v g v 1 ert b treden Staande op den d mppl van ngnieuwe jatr v ens h u mnn sMk gergo en mte ir he drs en vrn m Ijkl priei darK 1 i J 1042 arhr d e er fff 1 e v or o olKrn spr k ik re h in uit dat hel iaar 4 het bc VT d h fn or = volk 7 5 brere Veel heil en zege 1 m hit n uwe jaar 1