Goudsche Courant, maandag 4 januari 1943

weer kunnen ktcren teftn den vreedzamen en vtioral flen s6eialdn optiouwvan een n ouwt wi reld maar eenlange rusityd v n ongestoorde ontwikkeling Dultschland echter hectt vooral de voorwaarden noodig voorden opbouw vaa een van buiten nietmtCir bedreigde nationaalsncialisti sch volksgemeenschap Wanneer dezesta t en hel overige Euiopa dan tcgelul in hun ruimtelijke afbakening degrpndslagi n bezitten van d veiligevoeding en beschikkkcn over degrondstoffen zonder welke menschelijke cultuur niet meer denkbaar iszal uw leed soldaten niet vergeefsiijn gew st Dan zullen eens naar degraven onzer gesneuvelde kameradengeneraties gaan 4im hun dank tebrengen voor het offer dat zii gebracht hebbtn aan het leven der nahen komende weit ld Doordat wuvtxir dit doel v m leven en vrijheidortzer volken en niet om geld en taken simden gelooven wij God weerte mogen bidden ons ook in hot komende jaar evenals in het afgeloopenjaar zijn zegen te geven gtndheden buitengewoon moeilijk s fifoepcn welke ons die immers ook acl ikle plaaU voor een aanval tt vinden zilTT hezetl ïphiprpn Ij n iiittnpr itin thans in Noord Afrika geland Dat is m nezetw eenecen ten uitvoer moeten legiten sleihis van sti Ie vol statt zu der d a df und Bel ir JÉ JAARWISSELING POOR RIJKSrOMMISSAKU Dr 81ÏSStn t AKT Vtrvolg va pag 1 Strategisch is de strud ui het Ooiten beshst Dit ontneemt aan de gevachten die Uiana aan den Terck aan de Wolg an den Don oj bu Rïjef geleverd wor len met van hun voor onz tó e t n 1 den hier in bet Wetten ondenkbare Hardheden en iwaarte waarbU ie DuitsAa soldaat en lU bondgenooten I een nauweUjks te beachruveij heldenéSln aan den dag leggen Dit heldentdom dat Europa blijft beschermen hf eft reeds den stryd in he Oosten hcsiist Thans it deze strijd de proef wjjruit aUeen de mannen te voorschUn zullen komen die met de poli tieke krachten van Europa welke den tocht naar hel Oosten mogeluk hebben gemaakt de tcekomstige leiders van dit werelddeel zullen zun Met de laiHlIna van Ensclini Amerikun che contlnnntcn In Noord Afrika dus In November jl U de derde gevecht pha e beRonnen nl d alweer van de poglngpn der WesteiKhkap uliitlache krachten om de nieuw ord van Kuropa op den grond tlaK van en volk cha waarde ordening te verhlrderen Het ii duldeltik dat wanneer t 6novei de mogendheden van het nteuwe Curupa niemand andera meer atorul dan En geland en de bolsjewieken de oorlog zonder ode deelnemlnfj van Japan reefH beslist zuu Sgmn Onze te cn t8nders klanixn ich vast ïn de hoop dat de Ver SUim vooral dncir hun b wapeninKSint el JkheüeT en tenslotte o jk üuor het optreden der Amerikaanse ie tr epen nog eens het o erwicht aan hun Jjde zul en brengen tot dusverre hebben d Ver Staten hun TSedg voor zes December 1941 voorbeieijtmoKelijkheden slechts gebruikt om op 85 er schillende plaatsen ter wereld troepen aan laDd t zetten of garnizoenen te leggm In hoofdzaak langs den weK van den geringste n weerstand de gebieden te bezetten dit reeds aan hun bondgenoottn hebben toebehoord Het ziet er naar uit alsof ztl deze be igheld ook ui de toekomst willen voort letten en daarin het eigenlijke doel hunner m litaire deelneming willen WD houden echtei rekening met het geval dat de troepen der Ver Staten eenmaal een p img zullen doen een militaire beslissing in deze worsteling tot stand ie brengen Dit kan wellicht ook in het voornemen liggen van de nu4nnen achter d chtinicn In liet Witte Huis aangezien die precies eten d it het hier g t om een print ipieel conflict want de beginseltn van het ntftionaal socia llsme en fascisme kunnen zonder eenlg toedoen van Europa gevaarlijk wot den voor de levensopvatting welke die manni n zich gegeven hebben en wcnachen De tn de eerste phase van deze wereldworsteling bereikte mi italre consolidatie van Europa maakt het nu voor de WeKtehjke mo z jn thans in Noord Afrika gela kl larblijkel jk het teeken dat zij zich iwdk voelen om op te treden m een gebied dat alken en rechUtreeks hun de mogelijk held zou hebben jegeven voor een besltssf n den strijd dus bijvoorbeeld aan de Westkust van Frankrijk in België of In Nederland Or dit gevoel der egm ontoetttkendheid te wuten IS aan het gebrek aan tonnage din wel aan het bewui t worden van mllitaiie infenonteit moge ont eaptwQOrd blijven in leder geval hebben zij een van Furopa er wijderd liegend opinarsch gi bied gezocht voor welks doeftreffend gebruik zij den trud eervt mocften aanbinden een atnid waarvoor de spiiniogendheden door de be setting van Tunis Corsica m het onbezette Frankiijk gunstige voorwaaiden voor zich zelve in het leven hebben Reroepen Dan mott echter noït altijd de door de natuor geschapen en voor de meeal doeltreffende veidtdif og der spilmoRendhecen dieifctige tankgracht aa de Middellaad± the Zee oter worden om de eerste bastions van Eoropa te naderen De moelhjliheden die zich voor de En f lelschcu en Amerikanen in Noord Afi ka hans reeds afteekenen zullen hun een voor proefje geven van den strijd en van de met dezen strijd verbonden verliezen welke moeten optreden wanneer de machthebders der Ver Staten erasttg hun tmperiah tische wenschen nagaan en met tijdig door de vraag der meerderheid hu iner bevolking waarvoor zU dao toch eigenlijn den oorlog voeren weerhquden worden en afgeleid tot verdere bezetting van de gebieden hunner bondgeiwioten In leder geval blijft in deze derde en wellicht laatste phase der wereldworsteling na het succesvolte eindigen van de eerste en tweede phase voor de spilmogtndheden de taak om uit een strategisch gunstige posttle aanvallen af te weren die door hun voor naamsten tegenstandedr over een afstand van rumf ROOO ko over een door onze dunt boitin onbcvifvbaar gemaakte zee naar de kusten van Furntia gebracht moeten worden llierbi echter staan den spilmogendheden n Europa wanneer men rekening houdt met het feit dat de yljandelijke krachtten gebonden worden doo het groot Oost Aziatische zljk van Japan en met de steeds toenemen de uitschakeling van Indié dat steeds meer een gebied wordt waarheen militaire klachten gezonden moeten worden meer menscheii neer bewapeningscapaciteit en onge veer deze fde grondstoffen ter beschikking dan waarover onze tegenstanders in ee i firateg sch veel ongunstiger positie beschikken De bewezen genialiteit der actieve oo logvoering bekwaamheid der generaals en din aals en oorlogservaring der soldattn strekken in ons voordeel Jn een worstelhig waarin het om de helaugrljkte dingen gaat en om d besltaeende vormgeving voor komende eeuwen staat ie afloop fatallter vaU en deze afloop kan zich echts voltrekken ten gunste van Europi en daarmede van oiu Evenwel zUn r oogen blikken waarop m weegschaal in everwicht staat en het lot den FOhrer vnorkwaiti de Kigelschen Hij leidde zijn nusviei ek z wakke kwalitatief hoogst waardevelli senke ten der Du scke w eer macht têPgi I gelitele EnyelM e thu NVloot heen SB t e itte NaivlJi en de toeUng gkste havens Vuii Mooi Aegen Tot n r ad de Engelsche tl u i ooi zoi der rekeiii i te houden met welke verl e en ook de en zet van d Duitache weeiin GlU rauelun ondtrbreken Zt heeft het verzuimd en da mede votflT Engeland de mogelijkheid verspeeld dezen o og zegevierend te doen eindigen Wellicht ts er voor de botsj wittlselw nuosss eeil oogenblik geweest dat voor de door Ixun machtgevers vertefcnw ordi d doelatellincen het gunstigst was Ost was tmni en jaar geleden de Oultiehe soldut bt B bewegiafloos werd tegenover de overmacht van bet natuurgeweld in het Oosten Men kan ui leder geval den bolsjewittischen raadlthebbers niet verwllUn dat uj van deze gelegenheid geen gebruik hebben willen maken In teitc echter heeft de door dan wil van den FUhrer gedragen heldenmoed vsn den Duitschen en verbondtfi saldaat aan alle pugmgeii weerauod feboden en met dezen tegenstand de hoogst beprocfdheld san den dag gelegd die hem thans itiaakt tot drager van d toekomstige vormgevlrig Voor de soldaicn der Ver Staten zyn er na deze historische beslissing nauweluks nog kansen om eens nog beslissend in het wereldgebeuren in te grypen Wellicht echter zouden zy een opmerkelijken indruk hebben kunnen naJaten wannen hun leiding het in de Novemberdagen aangedurfd had niet a leen Marokko en Algiers maar ook Tunis te bezettei De groote besluitvaardigheid en de stoutmoedige dapperheid die staatslieden en legerleiders nu eenmaal moeten hebben um in de geschiedenis te b ijven bes aan zouden ZIJ echter aan den dag hebben gelegd wanneer zij bij een gt ijk ijd ge landingspoging aar de Vr slkai t van Frankrijk door de Straat an Gibraltar naar Touion opgerukt waren om het onbezette Frankrijk tot uitgangsbasis te maken vior een tangbevMging op Franschen bodem De poging werd niet aaiigeduifd en thans is de moge lukheid van een mhalen door de inlusschen voltrokken bezettmg der s eute gebieden door de trotpen der spilmogendheden def nitief dotning vervui en Wa echler op dit gebied de burgers der Ver S aten in Noord Afrika veimogen te pre lteren overtreft onze stou moedigste vepwach tingen Hier kan men zich s ech s aan het parool houden Rustig aten bégaafti Zoo betreden Aij mei de jaarwi seling 1942 43 niet siechts een n euw tijd vak maar ongeveer tegelijker ijd ook de derde phase van deze worsteling om de nieuwe vormgeving van Euiopa Wij kunnen in ieder geval het bewust zun hebben dat wij militair economisch vooral echter moreel beschikken over een bewapenmg waaraan onze tegenstande s met kunnen tippen en dat wij voor dezen eindstrijc s1 an n alellingen welke bij onze tegenstanders voor een arnval en slap gew ijze verovering een buitengewone bes uitvaardigheid voora echter de bereid held tot ontzaglyke offers van lederen aard vooronderste len Onze teKenstanders zullen op den duur noch over de noodige besluitvaardigheid noch over de offervaardigheid beschikker want ais resultaat van deze worsteling en als prijs voor aile opofferingen staar voor hen steeds slech i hun verburgerlijkte materialistisch geworden werrid en maatschappij en mersche nke betrekkingen die nergens een schemerinlf van hoop op nieuwe vormgeving doen opkomen maar overal siechts het tee ken van platgetreden routine dragen Voor ons en ons vleugCiS gevend staat echter t ge oof aan een nieuwe vormgeving van het Europeesch vasteland geordend volgens de waarden waarop dit vasteland en alle daartoe behoorende volken hun cultuur geschapen heb ben n 1 op een volksche naar hei ras bepaalde waarde ordening Wanneer wy de hier in aanmerking komende ruimte en de menscheujke krachten om die Invullen dus kortyveg Europa en de Europeesche volken on derzoeken is het resultaat een activiteitsmogelijkheid en cultureel scheppingsvermogen waarvan men zith geen voorstelling kanmaken en die door den specialen eigen aard van deze ruimte en haar menschen hun ve lige en voor ieder mdividu naslrevens waardige duurzaamheid zu len hebben Wanneer dit eenmaal duidelijk is zal noch het bolsjew stischfe systeem van hft Oos en noch het inteinationaalkapitalistische systeem der Anglo Amerikanen zulk een mogelijkheid tot invloed en trefkracht toonen dat z kunnen standhouden tegenover deze idee van het nieuwe Europa Daarom zun wy ook bereid tot ieder offer en willen ieder offer brengen dat noodig wordt reeds om op Q e wijze de mogelijkheid te hebben onzen in den strijd staaanden soldaten door deze strijd vaardigheid nabij en waardig te mn Tbani stooten de dinCM hard op cikander in dt ruimte als dit bij een corflict VK i e ea omvanf nu eenmaal envermgde ijk is en er gebeurt wat slechts kan worden beschouwd a s een onverb ddellijk verloop VM natiluriijke en ftoodzakeluke gebeurtenissen Maar al wat gebeurt wordt gedragen door den zcdelyken ernst van de taak en door de onvoorwaarde ukheid en grootte van den nl7et geleid door den wil van den Fuhrer Hu draagt de zwaarte van het gebeuren in een mate dat dn ons ze f nauwe ijks ooit geheel beA ust wordt Daartegenover echter h ft nog nooit een man zoo vormend inppgrepen in het lot van de grheele weield fiog nooit werd een man door zoo vele miüioenen menschen in on V oorwaardelykf overgave met do xeheele persoonlykheid bemind In it ge oof en met deïe wetenichap treden Wil het nieuwe Jaar en de laatste ge etht sphase voor een n euw Europa in He 1 den FuhrerJ NIEUWJAARS OPROEP VAN DEN BtNNEmAND De Britsche luchtaanvallen DF SLACIITOFFFRS IN NEDERLAND OFDURENDE DECEAIBi R In December heeft de Nedctlj sche burgerbevolking door B luchtaanvallen op woonwijken de vol gende verheien geleden 130 dooden U6 zwaa ewnnden 144 lichtgewonden en 10 vermisten waaronder vee vrouwtn en kinderen B=halve talrijke woonhu zen werden veTstheid n opgn bare gebojwen kerken en een Zie huis vaar beschadigd act wpi Fr Hln HriD voob ISO AMBRUMITI Dirsdag 5 Jaruart zal om 10 11 uur het stoffel jk üvei tl l van den bl etn trag h ongi UK o 1 het Icvto gtkonien elder v r den Ila laanvchen con i la ren die t totn G no Arrbro pttI met en rouwstoet van de VToeHeie l a taan clie tgatie Den liaaij t straat 15 I a de St Jatohubketk ir d PSik raaf Dt n Haag wti den ovet g b acit Otr 11 uur utidt in de S Jacob ke k de plechtige dtKK 4 mms HiMt jrag n tot hij woring wittvai de I anfathe k Iort4i vriei d n en lieitenden var óf u ovei leden Am D n ag den 5 Jai l ar 1843 v id ii i 10 LI r 5 dtr oi th eren liag t fn Ung u k Til i s fl n g kommtsi e Li fr des KK 11a leiufctt t n Konuiil iditn te FüHRER AAN HET DUITSCHE VOLK Üit het hoofdkwartier van den Fuhrer meldt het DNB Bu de wiaseliiif des jaara heeft de Fuhrer een NiPiiwjaarsoproep gericht tot het Duitsebe volk waarin hij om regt Voor de V erde maal dringt inij het lot den Nieuwjaarsoproep tot het Du tïiche volk te richten In deze vier jaar is het echter ook het Duitsche vplk duidelijk geworden dat het in dezen strijd die ons 7ooals oo vaak in de Duitsche geschiedenis door de heb ut htige oude vijanden w s ooeedrongen werkelijk gaat om zijn of n et te zyn Voortgaande geeft de Ftihrer een his orsch overzicht van den strijd die door de vijanden van Duitse hlrnd steeds opnieuw in den loop drr eeuwen tegen het Dultsoche volk ontketend IS Onverschill g onder wi Ike motieven de v ijanden deze oorlopi n e b ir aam nrerv in viepen wis de reden steeds gehjk haat tegen een Duitsch Ri k als beschermende mogendheid van M dden Furopa afwij7ing van de levensaan p aken van het Du tsche en het It lronsthe vnik tn niet in de laa ste plaats een algeme n kapitalistisch belang bij den oorlog in het algemeen Coivin Gino A Ijit e der I uht en K K ï a chaft Dn Haag Z i St Jacobn kiK he Dtn überfuhit werd n Dnil m Trauer n itnisthen Gt lit 65 n iL Haar Pai traal indet uil 11 L F de die Up 1 uit I 1 e ie Ita t tl e K one Ft des Ver torhenen hie nut fieund cl si geladtn t d j Maitfcdi n nlt na 5 co r a e ore 0 15 avrorno Uit gi Ie cheque del con p aniocrr m Giro Ambro et i regio ge xle dcg affpii corst a IXLalia Les e qu e n iTi ve i ro da la ede rip la R tjreierra iZe Mr n l pet la tl eti di an Giot no 11 Pa kttr riite sara te eb ata alle ore 11 lira m ssa fiirebre alia quae la üelMv la Ita lana gli an iti e con t nli sono iniilatl é EFMGE WENSCHEN VOOR 1943 Hederavfrd om 19 X uur spreekt Max Blokzij via H Ive um 1 m 7i r politiek veekpraaiie over he ond ee p Een ge werschen voor 1Ö43 RAK VAN A FRDWPNEN SCHIP GEVONDEN D f du ffs vTn Van der Tak bcrgir s Mn Is op de Oos ei hetle ongeveer op de krui ng van ut Ei geit h n h t Br bi th va w e hel vvl K pe d r var het mo orschip Ve ar e irg u t Biu nisse Hie dco kom etr dci ve e myste nes de zee to ooio ng vv irt dit vaa luig ÓA op een stormachtigen avond m de iwe e h lft van Oc ohfemet SU ke bieten vgn ht Gc c p Sis WIS VI r rokken bes emd voor Dmte oo d ps daar n inmer peairivreid en he IS ve P n zonder een enkel spoor achter te laten Alleen onder Stave nisse was destiios een klem bee je wraknrut aangespoeld De lukrn van de opvarenden den schipper I de Jonge en zijn 3 ja ig zoon je Gab iel werden nog r et gevonden H igeliik dal deze zich nog aan boorn bevinden he schip zal dezer dagen worden gelicht Fr kin echter geen wijfel aan besta n dataan het ejnip van d in striid de nitionaal socialistische taat7al bestaan als een onwrikbaar ennet te vernielen blok m EuropaWii hebben toen de o rlog n et vermeden kon worden aldus de Fuhrerbes oten hem te voeren met heel hetjf II at sme waartoe w j ntionaal o cn istpn m staat zi n Vooral willenwij hem voeren tot aan eeq defmitieveen du dehike be iss n zoodot onsen onzen nakomelingen een herhalingvan deze catastrophe bespaard zali worden Scherp en duwelnk vvees de FuhW het internationale Jodendom aan als de voornaamste aanst chter tot dtren oorlog Verder verklaarde dl Fuhrer om dathet nationaalsoctalistische Duits hland noch overwonnen zal wora nnoth ooit van zins ia te capitulteienmaar dat het inti gend el vast besloten i s venuld door den geest vanden groots en tijd der D iitsche histone dezen tri d slet hts te eindigenmof een dn deliikc overvvinninp Deve hgst V aartxirg vitr d 7e ge ndheid en de kracht van den daar oornoodigen wl wordt gi boden door dena onaal se alistische partij met haarorganisaties en vooral door het doprde partij oogevocde volk i Het recht om te geljoven aan d eoverwinning bezitten wij door onfeeeigen kracht aldus de Fuhrer dobrden moed onzer troepen de trouw enden arbeid van ons vadirland zoowjelals door het optreden df r met ohsverbonden dappere volken In Euroj aen Azie I MOORD TE LUNTTREN Zondag werd ten htuze an den alleenwonenden 85 jangen A Veen vliet wonende aan den Bameveldscheweg te Lunteren een gruwelijke ont dekking gedaan In de nabijheid van de trap werd het liik an d n ouden man gevonden Zijii hl old as ingeh agen zi n beencn waren vastgebonden hetgeem er dus op wees dat een misdryf m het spel was KERK EJV SCHOOL Tenslotte verklaarde de Fuhref Eenmaal zal in dezen strijd een mogendheid als eerste vallen Dat dit niet Dultschland is dat weten wij Zoo zal dan eindelijk die lange vrede kom n waarnaar wij vung verlangen ten behoeve van den Rrooten opbouw van onze volKsgemeen Kïhap en daarmede als eenige waardige dank voor onze doode helden j De Fuhrer heeft bn de jaarswiseeling een dagorder ger cht tot de soldaten van de Duitsebe weermacht w sarin hij o a zegt Geref Kerkf n en H V Aangent men naar Utrecht Tienhven ds C A de Riddei te Zaandam Etang Luth Kerk Ben emd tot hulp prediker te Gouda pi op A J Me er te 1943 zal misschien een moeilijk jaar 7iin stellig echter niet moeilijker dan de afgeloopen jaren Wanneer God ons echter de kracht gegeven heeft den wnnter van 1941 op 42 te doorstaan zullen wij de en winter en het komende jaar eerst goed doorkomen Een ding echter is zeker In dezen stnjd ktmnen er geon compromissen meer 7ijn Wat Europa noodig heeft en ook de irverlpe wereld is niet een toestand waarin om de 20 of 25 jaar de I j u u 1 V u l oiiaa die ook voorkomt op een drietal te Joodsch kapitalistische hyenas zich stadskanaal BUITEIUNO DUITSCHE WEER M ACHTSBERICH 1 EN Het oppirbevel van de üuitiiht tcinaihi maakt d d 31 Dec bekend hel Teicfc en OeafcWcd wer a Uandelijke aamvaUen la hevige gevechten afgeaiafoa Ua Mlaiewi a leden zware bloedisb verlieaaa en verkwea wederoM ialri a laaka De Uuilsche tegenaanval won Vtrder teirain ioniiaties van de luchunacut nicng den uch op doeili eöende wa verbilteiut gevechten te Und Hierby werden op 29 en W Di cember in het Zuidui V m het Oostelijke Ironi m to ua 51 ttuisjcw stitche tanks door bom rellLis vernietigd Iranspui tut malies van de luchtmacht vii oigden vooruitgeschovenafdeelingeii siiijdkrachten By de totdusver gevoerde zware gevechten aanhet Donlroni heeft zich een panatcrcompagnie van de lnfanterft dlVlSle Gross Deu schland bijzonder onderscheiden J Id deu central n sector vawnet front vernielden eigen stormtroe Ri talrijke VKiandelijke kazenialten De bolsjewis liscbe aam a4 eoloIUle stormden van alle kanten op het vooruilge wh ven steunpunt Welikije l uki aan Door de mwrikbare bouding der l emaiuiiBC swrtleu alle aanvallen onder aware vgandclijke verliexen ineen Ten Zjidoosien vai hei llmenraeer h rhaalde dp vyand in vergeefsche aanval en niet rwakkeie stnjdkrachten dan de vor ge dagen Aan hit Violchoffiii vt rden plaat selijke aarvallen der bolsjewisten dee s reeds in de k en afgeslagen ui c e jagers schol i op iO DecWnbcr in den Noordeliikei set or vanhet Oos elijke front r u i d met eennumeriek superieuren v i ai d 45 bo sjewi tische vli gtuigefi leer Aan ditsucces heeft een groi p jngers met JÏoverwinningen m de utht ee i schitterend aandeel Bij de hevige luchtgevechten op 29 en 30 Dec mloer verUren de bolsjeWisten in i taal 117 vlie tuigen Aan hel front van de Voordi ijke IJsree v eiden de uchtasnvallen op kan lalaksja uo Ifiezcl en nieilwe vtiw tst i i i de ut on l allatle y rüorVaakt D kh menA peli sloegen biolsjew stische t n onc itiate tin Weéten van de Ko ibdj uit e r Ook het havengebied va Vu t i ia tk wt d overjag en s nacl ts geb mba dep d Il Libye wederziid clie act vi e l tan t ï nl utucn ïTbrmatit du kuo i n tn te ptis eu 1 chte vecntst L e lu gen plaat lui i reffeis op gemoto et de vljandrljjke til nnes veischeldene gepanl etde ve aio r I bVtagti s en talrijke dj j s vte dtn w s d Il TuneEiA la de art lier estnid toegfno1 tn De v fand werd ut tnkele stelnnRtn nsthoten Snell4 Duitst e gevetntsviicgtu n ven Ideil op eet andeljke lur i e inpunt zes meer ii 1 ge boimienwe pels op den grond Ot k t t ravitailieeringt ikeer van den vijar tid Aaar getrof Jen Ben formatie DuitM e gfvechlsvhegtuigr ivoor langen afstand t den afgeloope i uht op verrassende v de haven Casa bla ica aan de West Af m insche ku t aan Tal ijke biiaanl en bra abommen veroor zaakten zvtare brar dt c t bij het vertrek naar de woestijn nog op giootert afstand z tbaar waren In het Oosletijke detl n de Midde landche Zee heeft een D e duikboot een B tsciien torpedojager e zeesleepboot en een lichter 10 linken t bracht Dezelfde l jot viel voor Bengha i t i Biitsch convool ann be node uit v tr K u e sc iepen d e i or zet torpedojage s btschermd werden t 1 boorde hiervan due ti tn fiortschepen met ttn ge aii enluken mh ad tan 22 OOO bt m tl n grond Bij aanvallen overdap tan vijandelijke tiiegtuae op de We 1 the ku t werdtn Hclit vnandehjke v e gen wiaronder v enno o ge bom ncny e ie s neeigesciio1 n S tilt DuitscHe ec itsvlieptuigen boiibardte aen overdag a lalies aan de L istUclie Zu dkusit Het oppeibevel m dk e dd 1 Jan bekend In het Terekgebied r S alingrad en in de gioot bocht van den Don heeft ae vyund bij de voor e ting van zijn veigeefsche aanv aller weer zware vet liezen geleden en 3i tjnks verloren In den centralen sector van liet fronl hebben Dmlsche troepen m tegenaanvallen den vijand uit verscheidene plaatsen en stellingen geworpen en bij den afweer vau vtjandeigke tegenaanvallen 13 tanks vernield Ten Zuiden van het Umenmeer heeft de vijand zijn aanval en met gebruikmaking van talriike tanks herhaald Zij werden allen afges agen Daarbij zijn 8 tanks vernield Van 21 tot 31 Dëcemb r zijn aan het Oostelijk front 742 bolsjewist sche tanks door formaties van het leger vernield buitgemaakt of buiten gevecht gesteld In LIbje en Tunis Icvrndipe activHeit van ttoottroepen aan weeibzijden in Turns hebben snelle Dultsche gevechtsvliegtuigen en lagers op het vliegveld van Bone 6 vijandelijke vliegtuigen op den giond veinlcld Andere vliegtuigen en 2 koopvaarders len Noo den van Borw weiden beschadigd Duikboinmenwe pers hebt en voltreffers geplaatst op sations installaties en transporlcolonnes van den vijana ten Dultsche duikbooVfieeft in den nachtvan 3t December op 1 jBiniaii op de Middellandsche Zee ten NooAi o ten van Cjpruseen torpedobootjager ilan de Jervlskassemet twee torpedo rüffels m den grond geboord Britsche tUegtuigen kebben gisteravond brandbommen geworpen op West Dul sch gebied De bevolking leWd verhezen Een meermotong vijandelijk vlmsiJAig iveid neergeschoten Bovendien verloren de Britten aan de kust van het Kanaal nog een vl egtuig Aan d Oostkust van Engeland zijn bcang ZOOIANOB DtSTBIBUTIBBOMHBII ZUN BKtTBBBT U BU H mnBu ALBERT HEIJN rilVe havei ull Ues dotii Dt l tJie g Vtit tviiegit g overdag gibornbardeeid ooals in een e ra bericht bekene gemaakt k hebben Diutsche vlootstrijdkrachten die aan de nppervlalil opereeren In maandenlange gevechle p alle leeen 31 vijandelijke koopvaardijschepen m1 e B geramenlijke i boud van 1X7 DM tart in den groaf geboord Dexe sneeeasen werden ttt dn verre not niet gepöhlieeenl Door gtte I si andellngen l i oorlogsmaiine il n n Uecember van Ui 78 achian met een inh ut van ttlMO In 1 tol ilnksn gebracht waa ir 71 m e n rhoud V n 411300 brt t r r duikbdbten Met Inbedrlp van de gitt tn gemelde sutcessen ooSI oppervlaktett rilt achten bidragtn de In Detemlwr ci V tucce set ie Duitsebe mailne lOS It oi aarder toet een lnJrtu4 van 34 SIkl b t 11 or de m me werden t ethepen en tl i rmaUes het lucM wapen nog 18 iepen be h d gd Aan oorlogssthepe werden in I e ember dsee stnidkrachter i e onder vt er en am de oppervlakte opt ï en een k se 9 torpedobiotjagers een V fet twet t t kbooten en een beveiligine viattuig dit het lucJltwttpen een torp tli i ootjage et een geleldeiMKU in t n gr it geboot d Ib 1942 heef di DuiIm i weennacht Van de Britsch Ameriknar rhe koopvaardijvloot lil den crr d geboord door eenheden van de n iine 1283 koopvaarders me eer houd van 7 955 000 brt w nrti iiw schepen met een inhoud vor 7 5 t K brt door nuikbooten Dorr for r les van hetluchtwapen werden 167 ktnpvaarderï m t rond 985 OOO bit r den grond gebixprd Daarmede hebben c e marineen hot luchtwapen tr7 m r m het afcelocpen jaar 8 140 nOft Hm 11 miietlgd Bivfndien werden doe t minne 149 schepen door het luehtw pe ÏOl schepen iMMchadigd Aarlen men kar n orden dat ook eer rtee vjin deze ihpp n geheel verloren Het opperbevel maakt d d 2 Jan bekend In het Oosten van den Kaukanw hebben sterke formaties vijandelijke infanterie en Unks getracht door 0M hmes heen te breken Alle aanvalieB zijn met verlie en voor den tegenstander afgeslagen Ï9 tanki werden vermeld Ook in het DongeMcd zijn bemleawde aanvallen van den vijand in war gevechten eestrand Snecesvolle tegenaanvallen van Ooitscbe troepen wierpen den vijand terug sloegen een vijandelijke tankbrigade uiteen en vernielden daarbii 1 tanks en 14 kanonnen Het garni7oen van het steunpunt Welj kije Ltuki heelt in taaien tegenstand onophoudeliik herhaalde aanvallen vaa de bols iefl ie en afgeslagen In het gebfd van Rzjef werden iii den tijd var S November tot 31 Dec 8 500 geva f i n binnengenbracht en 1910 tanks enieU buitgemaakt olbuiten geve gesteld 562 kanonnenwerden buitten lakt of vernield Ten Zuid m van het Umenmeer zijn vijandi ki aanvallen in het a£wecrvuur vs e Dultsche troepen meeïigestort II bolsjewieken verloren hierbij 12 tark Aan net ft van de Ijszee hebben dulkbtmmenwerpt t jachtkruisers UistalUtlea gebombardeei i van de Moe mansklljn en troepenonderk iiens ten Westen van de baai van Ksnda ksja Formaties si e t Dultsche gevechtsvliegtuigen hebben i Noord Afrlk tlldens verrassende scheep rltaanvallen talrijke VTachtauto s verniintt Begeleidende Jagers schoten zonder eigen itrüezen drie vijandelUke vliegtuigen neer In Tunis sureesvoll plaatselijke gevechtahandellngen V or Bone hebben l ultscb formaties vl ei fs een kruiser en twee koojjvaarders me are bommen getroffen Ook in de haven n dUatiet van Bone werd zvvare schade aangt t De begele dcnde bescherming schoot I vin Tanls zeven vtjandellllte vliegtuigen nrr één eijlen toestel ging verloren Afweei eschul deed nog een v iegtuig neerstorten Dultsche Bevechtsvllegtuigen het ben overdag infta la ie aan de Oostkust vul Engeland be eden Op n December vielen Diiillsche rcettilidkrachten bij het Berenellaiid in de NoordeHJke IHzee een uit krulsers en torjel bootjagers bestaande Britsche formatie oori sschépeti aan welke een convool beschern de Tijdens een gevecht van verscheidene ren beschadigden onze krulvers versche lene vUandeIi ke kruisers en torpedobootlsptrs en koopvaarders met geschutvuur De waarneming van h lucces vverd door dei wccrstoe tand bemoeSlllIct Een in den strijd beschadigde vijandelijke torpedobootjager la door een Dultichen tor Feuilltton aiSndt N verboden DE SLAPENDE BOEDDHA Mederlandsche Roman doot T J A L CORDENS 15 Dat kWEiw t erg bemoedigend Ken e fflwrS el daö vroeg ik Ho heet Gamba dat is alles watIk er van wéét maar ik heb lang genoeg onder zijn rasgenooten gezetenom te weten wat voor lieve jongensnet zun De tweede was een Sikh datryn flinke kerels en n moot typeJe vindt ze overal aan de Westkust We bleven nog een poos m gesprek totdat de bel voor de lunch luidde Dien middag was h t buitengewoon irisch aan dek en de passagiers vermaakten zich met allerhande spelletjes zooals ringen werpen en een soort hockey spel waarbij de bal door platte jrchuven wordt vervangen i Avonds had ik met Keening een heel gezellig iner m gezelschap van de familie Burton Aan het voorgevallene van dien ochtend had ik met of nauwelijks meer gedacht en Moonah Singh had ik ook niet meer gezien maar toen ik alvorens naar bed te gaan nog een poos in de hut van Alfred had zitten jrraten en mij naar mijn eigen cabine begaf l ekroop my opeens een akelig gevoel van vrees Aanhoude nJ zag ik het valsche gezicht van Gamba voor m jn oogen ik zag hem weer op de knieën zitten tot den sprong gereed Toen bedacht ik wat Burton mij had verteld omtrent den wraakzuchtiger aard van die kerels mijn opgewonden gemoedstoestand maakte alles nog veel erger Bovendien ging ik me van alles m net hoofd haleft wat ik zoo al voor grfezeligs had gelezen van Indische moordenaars die zich door geen geslo en deuren in hun bloedig werk laten beemmeren Mijn gezond vers and zeide me dat het onzin was om me zoo op te wnden en allengs ka meerder rk ook wel wat maar ik ging toch niet naarfbed alvor ns heel zorgvuldig de deurtvan mijn hut gesloten te hebben en een revolver uit mijn hutkoffer te hebben gehaald d e ik in mijn onmiddel ijk bereik legde Ondanks al die maatregelen bracht ik een ellendigen nacjit door Waren mijn zenuwen of de genoten patede foie grag er de schuld van Ik weet het niet maar zeker is dat ik den haiVen nacht angstig lag te luislerer naar aile moge yke geluiden en als ik nu en dan in slaap wv rd gezongen door het eentonige en regelmatige gestamp der machine dan schrok ik spoedig weer wakker uit een akeligen droom waarin Gamba en Moonah Smgh en allerhande bruinfe kerels met large messen optraden Den volgerden morgen was ik alvroeg aan dek Ik had wemig ontbetenen hoopte dat de frissche zeewind mijnhoofdpijn waarmee ik was opgestaal zou verdrijven Tegen de verscharsing ge ehhd keek ik over de watervlakte eni Ar de streep schum die langs onze biièt weggleed Opeens kwam Moonah Singh voorbij Goeden morgen mijnheer RoUo zei hu Verbaasd keek ik op het was de eerste maal dat de Irdiër uu eigen beweging het woord tot mq richtte en eerhjk gezegd ik voeWe mu blii als een kleine jongen die door een groeten kameraadachappeiuk wordt aange sproken U ziet er slecht urt vervolgde teIndiër Ja ik heb een zeer slechten nacfttgehad temde ik toe Te veel aan Gamba gedachfgl miachte hu Hoe kwam hu daaraan Het maakte mu kregel dat die man alles van mU st en Ik h tegenover heb t gevoel dat ik omtrent me zelf mets nieuws zou kunnen vertellen Zonder le s te vragen trok hu een stoel naar zich toe en kwam naast mu zitten U heeft erge hoofdpijn zie ikKan ik iets voor u doen Ja ik heb erge hoofdpun en helschun dat ze door de frissche luchtnog erger wordt in plaats van beter Ik kan dat zei hu Mag ik ubeter maken Hu wachtte geen antwoord af maar stak den arm uit zonder links of rechts te zien en na eenige oogenblikken stond de oude bediende voor hom Haal uit mun hut bet fleschjemet hwT volgde een naam dienik niet verstond en laat den hofmeester een glas sodawater brengen bev hu in het En gelach Tegeluk met den hofmeester die hel sodawater iK acht kwam de l edien4Ë terug met een zonder mg gevorm schrocffleschje dat veel weg had van een odeurflacon Drink eerst even zei MoonahSingh Ik nam een paar teugöi aodawater toen telde hy voorzichtig een tiental druppeltjes in de rest van het j s Ziezoo tlnnk dat nu meeni uit nbluf dan een oogvhlik rustig zitten Zonder mu te bedenken deed ik wat mu gezegd werd ik proefde heel even een flauw ztjeten smaak en leunde tocp achterover m mun stoel Ik zag nog dat de Indiër op zun armbandhorloge keek Nauwelyks was ik achterover geleund of er kwam een waas voor mun oogen en ik voelde een punhjke drukking in de schouders alles z g ik heel klem en het was mu of Hoonan Singh heel ver van mu af zat terwu de geluiden van het scii p heel ver tot mu doordrongen Zou ik beiirusteldos worden Maar er getieurde niet an dat alles onmiddelhjk daaropjAeek de pun in mun aehoudert het was alsof er een mist voor mun oqgen optrok ik hoorde wederom alle geluiden heel scherp mun hoofdpun was weft en ik voelde mu zoo frisch als ik ooit wai geweest Ik ging overeind iittei Dank u wel lei ik ik ben heelemaal beter die medicun werkt uitstekend ik had niet gedacht dat A zoo plotseling genezen lou z jn 1Hu trok even de wenkbrauwen saam Acht minuten zei hu zun horloge raadplegend Maar het middel i goed het is een oud familiereeept We begonnen te spreken over IndlBen hu vertelde me veel wetenswaapdigs van zun land Wederkeerig vroejhl me naar Holland Hu had Ei geland Frankruk en Dultschland bereisd maar Holland kende hu met Hijinformeerde naar de handelsre a eitusschen Engeland en Holland enmaakte mij een compliment over mijnondernemingsgeest dat ik voor handelszaken een dergel uke reis iingondernemen Politiek werd echter metzorg vermeden hoewel ik brandde vanbegeerte om zun oordeel te vememMjover de ve houding tusschen Engelanden Indie Een paar toespelirgen daaiopwrtsi hy met verbluffend gemak t OBtwuken Wordt vervolgd